NINA Minirapport 476

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NINA Minirapport 476"

Transkript

1 NINA Minirapport 476 Nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund. Overvåkningsprogram som følger effekten av inngrepet på hekkende tyvjo og vadefugl, samt fugl i Brandalslaguna og vannene på Knudsenheia. Børge Moe & Sveinn Are Hanssen

2 NINA Minirapport 476 Moe, B. & S.A. Hanssen Nytt geodesianlegg ved Ny- Ålesund. Overvåkningsprogram som følger effekten av inngrepet på hekkende tyvjo og vadefugl, samt fugl i Brandalslaguna og vannene på Knudsenheia - NINA Minirapport 476. Trondheim, desember 2013 RETTIGHETSHAVER Norsk institutt for naturforskning TILGJENGELIGHET Upublisert PUBLISERINGSTYPE Digitalt dokument (pdf) ANSVARLIG SIGNATUR Børge Moe OPPDRAGSGIVER Statens Kartverk KONTAKTPERSON(ER) HOS OPPDRAGSGIVER Frode Koppang Forside foto Sveinn Are Hanssen, Lars Erikstad NØKKELORD -overvåkingsplan -geodesianlegg -Ny-Ålseund -fugleliv -tyvjo -vadere KEY WORDS monitoring plan, geodesi, Ny-Ålesund, birdlife, arctic skua, waders NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes av NINAs øvrige publikasjonsserier. Minirapporter kan være notater, foreløpige meldinger og deleller sluttresultater. Minirapportene registreres i NINAs publikasjons-database, med internt serienummer. Minirapportene er ikke søkbare i de vanlige litteraturbasene, og følgelig ikke tilgjengelig på vanlig måte. Således kan ikke disse uten videre refereres til som vitenskapelige rapporter. KONTAKTOPPLYSNINGER NINA hovedkontor Postboks 5685 Sluppen 7485 Trondheim Telefon: NINA Oslo Gaustadalléen Oslo Telefon: NINA Tromsø Framsenteret 9296 Tromsø Telefon: NINA Lillehammer Fakkelgården 2624 Lillehammer Telefon:

3 Innhold Innhold Bakgrunn Gjennomføring Berørt område, faser og tidsskala Valg av kontroll-områder Overvåkningsparametere og tidsrom for registreringer Protokoll for gjennomføring Rapportering Referanser Vedlegg. Protokoll for gjennomføring i

4 1 Bakgrunn Statens kartverk er i ferd med å etablere nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund på Svalbard, som inkluderer antennepark og instrumentbygning ved Brandalslaguna, samt ny vei fra Ny-Ålesund til anlegget. Veien og geodesianlegget etableres i et område som er verdifullt for fuglelivet, og dette temaet ble utredet i konsekvensutredninger av Hagen m.fl. (2011, 2012). Planene om nytt geodesianlegg og konsekvensutredningene ble sendt ut på høring i regi av Sysselmannen på Svalbard. Sysselmannen på Svalbard har gitt tillatelse til etablering av nytt geodesianlegg ( ). I denne tillatelsen ble det gitt visse vilkår, og noen var knyttet til krav om overvåkningsprogram på fugl. Her gjengis de vilkårene: Vilkår 7.1. Det skal utarbeides et overvåkningsprogram som skal følgje effekter av inngrepet på hekkende tyvjo og vadefugl, samt fugl i Brandalslaguna og Knutsenvannene. Dette innebærer overvåkning i forkant av anleggsfasen, under anleggsfasen, og etter at anlegget er satt i drift. Ved slik overvåkning er det viktig å se resultater både i lys av naturlig variasjon og effekten av tiltaket, og dette krever at overvåkningen inkluderer et eller fleire kontrollarealer utan nye inngrep. Sysselmannen skal godkjenne overvåkningsprogrammet. Vilkår 7.3 Resultatene av overvåkningen skal rapporteres årlig, innen 1. februar, til Sysselmannen. Plan for eventuelle tiltak for å avbøte negative effekter av tiltaket som overvåkningen avdekker, skal vedlegges rapporten. Norsk institutt for naturforskning har på oppdrag fra Statens kartverk designet dette overvåkningsprogrammet som skal innfri vilkårene fra Sysselmannen på Svalbard. Viktige innspill er gitt av Maarten Loonen (Universitetet i Groningen) og Geir W. Gabrielsen (Norsk Polarinstitutt). Overvåkningsprogrammet fokuserer på de artene og områdene som blir berørt av inngrepet, det vil si de mest nærliggende områdene med verdi for fuglelivet. Programmet angir hvilke parametere som skal inngå og når de skal registreres. Tiltaket vil foregå over flere år og i forskjellige faser. Det er viktig at programmet gjennomføres før, under og etter at tiltaket er gjennomført, slik som angitt i vilkårene. Overvåkningsprogrammet angir relevante kontroll-lokaliteter, det vil si områder uten nye inngrep, hvor tilsvarende registreringer gjøres. Overvåkningsprogrammet legger også vekt på eksisterende kunnskap og at overvåkningen integreres med pågående forskning på fugl i området. Det betyr at overvåkningen blir forskningsbasert. Fugleforskningen har pågått i mange år, med for eksempel intensive studier på tyvjo (Stercorarius parasiticus), hvitkinngås (Branta leucopsis) og ærfugl (Somateria mollissima), og det gjør programmet bedre i stand til å innfri målet om å se resultatene i lys av naturlig variasjon når overvåkningen skal rapporteres (Moe m.fl. 2009, Hanssen m.fl. 2013). Det legges også opp til en såkalt adaptiv tilnærming, det vil si at det gjennomføres evalueringer som vil kunne gi forslag til justeringer og revidert protokoll for gjennomføring. Evalueringen gjøres i samarbeid med Statens kartverk og de institusjonene som deltar i overvåkingen. 4

5 2 Gjennomføring 2.1 Berørt område, faser og tidsskala Geodesianlegget skal ligge ved Brandalslaguna, og det anlegges vei fra flyplassen i Nysom det berørte området. På stor skala angiss dette som Brandal, men m det er arealene som er Ålesund (figur 1, figur 2). Området rundtt anlegget og veien fra flyplassen defineres nærmest inngrepene, som har størst sjanse for å bli påvirket av a inngrepet (figur 2). Brandalslaguna og vannene på Knudsenheia er to lokaliteter som s ligger tett til inngrepene og som er inkludert i kravenee fra Sysselmannen. Veien bygges i 2013 fraa flyplassen og med bro over Bayelva, i 2014 bygges den videre med kulvert over o Mørebekken og til stasjonsområdet ved Brandalslaguna (figur 1). Stasjonsområdet anleggess i 2014 og 2015, og antennene bygges i perioden Veibyggingen avsluttes i 2013 (Vei 1) og 2014 ( Vei 2 og 3), men den vil også fungere som anleggsvei når n stasjonsområdet og antenne bygges. Anleggsfasen strekkerr seg derforr fra 2013 ogg 2014 til 2018 for forskjellige deler av tiltaket (tabell 1). Førfasen defineres som tiden før anleggsarbeid, det vil si tidenn før 2013 og 2014 (tabell 1), og driftsfasen defineres som tiden etter at anleggsarbeidet er ferdig og anlegget er i drift, det vil si tiden etter 2018 (tabell 1). Overvåkningen startet i 2013, og det er således en del begrensninger med hensyn til t data fra førfasen. Førfasen er viktig når man skal se på endringer over tid. Dettee løses ved at vi benytter data fra kartlegginger gjennomført i 2010 (Hagen m.fl. 2011, 2012) 2 og 1996 (Shears m.fl. 1998, Bangjord 1996). I tillegg vil vi benytte data som er samlet inn i forbindelse med forskningsprosjekter på blantt annet tyvjoo og hvitkinngås, som har pågått i området over lengre tid. Figur 1. Kart over området hvor veien og geodesianlegget skal bygges. Veien starter ved flyplassen i Ny-Ålesund. Bygging avv vei, bro og kulvert i 2013 og Etableringg av stasjonsområde og montering av antenner i

6 Tabell 1. Faser av tiltaket i ulike områder av overvåkningen. Førfase: grønn, anleggsfase: rød, anleggsfase/anleggsvei: rosa, driftsfase: blå. Solvatnet og Gluudneset er kontrollområder, dvs områder uten ytterligere tiltak. Område < >2019 Vei 1 Vei 2 Anleggsvei/anleggsfase Vei 3 Stasjon + antenner Førfase Anleggsfase Driftsfase Solvatnet Gluudneset Kontrollområder Etter inngrep kan det kan ta noe tid før fuglene har tilpasset seg nye betingelser og forhold har stabilisert seg. Enkelte tilpasningsprosesser tar veldig lang tid, men 3-4 år er i denne sammenhengen en realistisk tidshorisont for å gi en god beskrivelse av fuglelivet etter at anlegget er satt i drift. Overvåkningen vil derfor foregå fram til 3-4 år etter at geodesianlegget er ferdigstilt. 2.2 Valg av kontroll-områder To områder er valgt som kontrollområder. Det er Solvatnet og Gluudneset (figur 2). Begge områdene har egenskaper som egner seg til å sammenligne med det berørte området. Begge har ferskvannsdam/lagune med fugleliv som har fellestrekk med Brandalslaguna. I tillegg har Gluudneset tilhørende tundraområder hvor tyvjo hekker. Begge områdene hekkehabitat for vadere og smålom (Gavia stellata). Områdene er også leveområder for hvitkinngås, først og fremst i perioden etter at gjessene har forlatt holmene etter klekking. Solvatnet har høy artsrikhet. Solvatnet er også interessant fordi det er et lokalt fuglefredningsområde med en viss buffersone til bebyggelsen og ferdselen i Ny-Ålesund, og kan potensielt bli en modell for hvordan området rundt Brandalslaguna skal forvaltes i driftsfasen. Det er også dette vannet som ligner mest på Brandalslaguna mht til funksjoner. Begge områdene er innen rekkevidde fra Ny-Ålesund. Gluudneset ligger ca 3.5km unna og kan nåes ganske hurtig med båt, mens Solvatnet ligger i Ny-Ålesund og nåes hurtig til fots. 6

7 Figur 2. Angivelse av det berørte området ved Brandal samt de to valgte kontrollområdene Solvatnet og Gluudneset. Områdene deles inn i lokaliteter, og de lokalitetene som vil ha høyest observasjonsintensitet innen hver sesong er angitt med navn. I det berørte området vil det gjelde Brandalslaguna, Knudsenheia, stasjonsområdet og selve veien. I kontrollområdene vil det gjelde Solvatnet og Gluudneset laguna. 2.3 Overvåkningsparametere og tidsrom for registreringer Overvåkningen vil fokusere på hekkeregistreringer og forekomster. Atferd og aktivitet registreres sammen med forekomster slik at funksjonen til områdene belyses. Alle registreringer gjøres på samme måte i det berørte området og kontroll-områdene (figur 2). Tidsrom for registreringene er viktig for å fange opp forskjellige livshistorie-fasene til fuglene og funksjonene til områdene. Hekkeregistreringer skal foregå i rugeperioden, mens registreringer av forekomster skal foregå i hele perioden fra midten av juni til midten/slutten av august (tabell 2). Det betyr at overvåkningsprogrammet tar sikte på å svare på om antall hekkende par av de ulike artene har endret seg som en effekt av tiltaket. Det vil også svare på om antall og sammensetning i forekomster av fugler har endret seg, og det vil svare på om det berørte området har endret funksjon for fuglene. Overvåkningen kan også svare på om fugler har sluttet å hekke eller har flyttet hekkelokalisering, f.eks. med endret avstand til inngrepet. Dette gjelder først og fremst tyvjo, fordi individene er merket med koderinger som kan leses på avstand. Bestanden av hvitkinngås er også individmerket, men det berørte området har ikke funksjon som hekkehabitat for denne arten. De andre aktuelle hekkende artene i området, som for eksempel vadere og smålom, er ikke individmerkede. I et gitt år kan man til en viss grad skille par fordi de er territorielle, men mellom år kan man ikke det med mindre man antar at de samme individene holder det samme territoriet hvert år. Det betyr at 7

8 overvåkningsprogrammet følger effektene av inngrepet på både individnivå og populasjonsnivå. Tabell 1. Overvåkningsparametre og tidsskala Juni Juli August Arter Områder/Uke Hekkeregistrering tyvjo alle x x ( ) vadere alle x x (x) ( ) smålom alle x x (x) (x) ( ) andre alle x x ( ) Forekomster, atferd/funksjoner alle arter alle x x x x x x x x Hekkeregistreringer. Registreringer av hekkeforekomster gjøres i overgangen juni/juli når de aktuelle artene er i rugeperioden. Reirets lokalisering og kullstørrelse registreres. I tillegg til registreringer av hekkende tyvjo og vadere er det viktig å ta med registreringer av alle arter som hekker. Smålom er således aktuell, det samme er rødnebbterne (Sterna paradisaea). Av vaderne, er fjæreplytt (Calidris maritima), steinvender (Arenaria interpres) og sandlo (Charadrius hiaticula) mest aktuelle. Samtidig er området sør for Brandalslaguna angitt som potensielt hekkeområde for sandløper (Calidris alba) i tidligere rapporter (Bangjord 1996, 1999). Polarsvømmesnipe (Phalaropus fulicarius) er også en art som potensielt hekker i områdene. Noen år kan hekking forekomme seinere i sesongen, og da er det aktuelt å lokalisere reir noe seinere (angitt med (x) i tabell 1). I tillegg vil observasjoner av fugleunger med foreldre gi indikasjon på hekking (angitt med ( ) i tabell 1). Forekomster. Registreringer av forekomster av fugl gjøres i hele perioden fra midten av juni til midten/slutten av august. I den mest sentrale perioden, fra midten av juni til midten av juli, gjøres det registreringer hver tredje dag i alle områdene (Brandalslaguna, Solvatnet og Gluudneset). Forekomster registreres som antall individer i henhold til art, kjønn, aldersgruppe og lokalitet. I tillegg registreres atferd og aktivitet slik at funksjonsområde kan identifiseres. Forekomster registreres også sammen med et sett av metodiske parametere som for eksempel observasjonsmetode, observasjonssted, isdekke, anleggsfase, anleggsaktivitet og observatør. Overvåkningen er tidsmessig sentrert om hekkeperioden. Det legges ikke opp til at overvåkningen strekker seg ut og inkluderer september. Det er også en periode hvor det berørte området er viktig for fugl. Men, i denne perioden er fuglene mobile og de har flere alternative områder de kan benytte hvis de blir forstyrret. De er således litt mindre sårbare for forstyrrelser og inngrep enn i den perioden vi overvåker. Det er også av betydning at det vil være veldig ressurskrevende å gjennomføre en overvåkning som strekker seg over en så lang periode. Det berørte området er ikke et isolert system. Det har også funksjoner for fugler som hekker på holmene i Kongsfjorden. Det gjelder ærfugl og hvitkinngås. Ærfuglungene forlater holmene etter klekking, og mange ærfuglfamilier benytter Brandalslaguna som oppvekstområde for ungene i tiden rett etter klekking. Hvitkinngåsa trekker også vekk fra holmene etter klekking og benytter forskjellige funksjoner som tundraen og vannene kan gi dem, over en lang periode. Det betyr at det er nyttig å kjenne hekkebiologien til ærfugl og hvitkinngås på holmene i Kongsfjorden, spesielt tidspunktet for klekking og hekkesuksess. 8

9 Dette ivaretas ved at overvåkningsprogrammet er forskningsbasert og involverer forskere som følger hekkebiologien på disse holmene. Fugler blir også påvirket av andre dyregrupper i det terrestriske økosystemet. Fjellreven (Vulpes lagopus) er en viktig art og kan ha stor betydning for bekkehekkende fugl. Derfor er det viktig å registrere om fjellreven er tilstede i de aktuelle områdene. Det gjelder både hvorvidt den yngler og om den er til stede uten at den yngler, og observasjoner som indikerer i hvilken grad den tar fugleegg. Isbjørn (Ursus maritimus) kan også ha stor betydning for bakkehekkende fugl hvis den dukker opp i hekketiden. Siden disse pattedyrene kan ha stor lokal effekt, er det viktig å angi eventuell tilstedeværelse av disse. 2.4 Protokoll for gjennomføring. Forut for hver sesong utarbeides det en protokoll for gjennomføring i felt. Protokollen angir gjennomføring og ansvarsfordeling. Det viser hvem som gjør hva i gitte tidsperioder og områder, med fokus på generelle og spesielle ansvarsområder. Protokollen inkluderer også oversikt over overvåkningsparametere og tidsskala. Det viser hva som skal registreres og når det skal registreres i løpet av sesongen. Fordeling av oppgaver bør være hensiktsmessig i forhold til hva som gjøres i forskningsprosjektene som pågår på de aktuelle artene i området. Hvis evalueringer av tidligere gjennomføring tilsier det, kan protokollen være gjenstand for mindre endringer, slik at målene i overvåkningen best kan nåes. Samtidig er det viktig å understreke at metodene må være konsistente over tid for at det skal være mulig å se på endringer over tid og mellom områder. Protokoll for gjennomføring i 2013 legges ved som vedlegg til denne planen. 9

10 3 Rapportering Sysselmannen på Svalbard har gitt følgende vilkår angående rapportering av resultatene fra overvåkningen: Vilkår 7.3 Resultatene av overvåkningen skal rapporteres årlig, innen 1. februar, til Sysselmannen. Plan for eventuelle tiltak for å avbøte negative effekter av tiltaket som overvåkningen avdekker, skal vedlegges rapporten. De årlige rapportene vil derfor oppsummere overvåkningsdataene for det aktuelle året. Første rapport er for overvåkningsåret Tydelige effekter som følge av tiltaket vil bli beskrevet, og mulige avbøtende tiltak vil bli angitt. Alle effekter er nødvendigvis ikke like tydelige (Vistad m.fl. 2008), og det er viktig å se resultatene i lys av naturlig variasjon og i lys av fugler kan ha forsinkede responser. Bruk av kontroll-områder og data som går tilbake i tid vil gjøre overvåkningen bedre i stand til å vurdere effektene i lys av naturlig variasjon. Når utvalgsstørrelsen er lav, er det også viktig å bruke skjønn basert på økologisk forståelse og kunnskap om artenes biologi. Pga disse forhold er det viktig å se effekten over noe tid for de forskjellige fasene av tiltaket. De forskjellige fasene varer over flere år, og det er naturlig å oppsummere effekter av veibygging når siste del av veien er ferdig i Likedan er det også naturlig å oppsummere effekten av bygging av stasjonsområdet og antennene når de er ferdige i Når man ser på fuglenes responser over tid reduserer man også effekten av tilfeldigheter, samt at man tar høyde for forsinkede responser. Overvåkningen avsluttes med en sluttrapport som oppsummerer effekter av alle tiltakets faser, inkludert driftsfasen (Tabell 1). 10

11 4 Referanser Bangjord, G Pattedyr- og fugleregistreringer i Kongsfjordområdet sommeren Upublisert intern arbeidsrapport. Norsk Polarintsitutt, Svalbardavdelingen. Bangjord, G Pattedyr- og fugleregistreringer på Svalbard i Rapportserie Nr. 111, Norsk Polarinstitutt, Tromsø Hagen, D., L. Erikstad & B Moe Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny- Ålesund. Konsekvensutredning for tema landskap, vegatasjon og dyreliv. Tilleggsutredning for ny, alternative veitrasé. NINA Minirapport 364. Hagen, D., L. Erikstad, B Moe & N Eide Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesund. Konsekvensutredning for tema landskap, vegatasjon og dyreliv. NINA rapport 675. Hanssen, S.A., B. Moe, B-J. Bårdsen, F. Hanssen, G.W. Gabrielsen A natural antipredation experiment: Predator control and reduced sea ice increases colony size in a long-lived duck. Ecology and Evolution 3: Moe, B, L. Stempniewicz, D. Jakubas, F. Angelier, O. Chastel, F. Dienessen, GW. Gabrielsen, F. Hanssen, N. Karnovsky, B. Rønning, J. Welcker, K. Wojczulanis- Jakubas & C. Bech Climate change and phenological responses of two seabird species breeding in the high-arctic. Marine Ecology Progress Series 393: Shears, J., F. Theisen, A. Bjørdal & S. Norris Environmental impact assessment Ny- Ålesund international scientific research and monitoring station, Svalbard. Meddelelser no. 157, Norsk Polarinstitutt, Tromsø. Vistad, O. I., Eide, N. E., Hagen, D., Erikstad, L. & Landa, A Miljøeffekter av ferdsel og turisme i Arktis. En litteratur- og forstudie med vekt på Svalbard (Environmental effects on human traffic and tourism in the Arctic. A review with focus on Svalbard). NINA Rapport

12 Vedlegg. Protokoll for gjennomføring i 2013 Registreringer av forekomster av fugl gjøres i hele perioden fra midten av juni til midten/slutten av august. I den mest sentrale perioden, fra midten av juni til midten av juli, gjøres det registreringer hver tredje dag i alle områdene (Brandalslaguna, Solvatnet og Gluudneset laguna). Forekomster registreres som antall individer i henhold til art, kjønn, aldersgruppe og lokalitet. Hekkeregistreringer gjøres i overgangen juni/juli. Protokoll tabell 1. Overvåkningsparametre og tidsskala 2013 Juni Juli August Arter Områder/Uke Hekkeregistrering tyvjo alle x x ( ) vadere alle x x (x) ( ) smålom alle x x (x) (x) ( ) andre alle x x ( ) Forekomster, atferd/funksjoner alle arter alle x x x x x x x x Arbeidet i perioden 15.juni-24 juli fordeles mellom Moe, Hanssen og Gabrielsen, slik at registreringene blir gjort hver tredje dag. Loonen har ansvaret for registreringer etter 24. juni. Det er ikke påkrevd med samme høye registreringsfrekvensen i denne perioden. I tillegg vil Loonen bidra med supplerende registreringer i perioden før 24. juni. Moe koordinerer feltarbeidet og sørger for at alle leverer data i et hensiktsmessig format. Protokoll tabell 2. Gjennomføring og ansvarsfordeling 2013 Aktør Tidsrom Områder Oppgaver, ansvar NINA, Moe, Hanssen 15.juni 15. juli Alle hekkeregistrering, forekomster, atferd/funksjoner, spesielt artsansvar tyvjo NP, Gabrielsen 28.juni 24.juli Alle hekkeregistrering, forekomster, atferd/funksjoner, spesielt ansvar for hekkelokalisering vadere Solvatnet Univ Groningen, Loonen 25.juli 15. aug (18. juni 24. juli) Alle forekomster, atferd/funksjoner, spesielt artsansvar hvitkinngås, terne og fjellrev 12

13

NINA Minirapport 337 DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011

NINA Minirapport 337 DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011 DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011 Øystein Flagstad Torveig Balstad Flagstad, Ø. & Balstad, T. 2011. DNA-analyser av jerv i Sogn og Fjordane vinteren 2010/2011 - NINA Minirapport

Detaljer

Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund

Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund 1140 Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund Årsrapport for 2014 Børge Moe, Sveinn A. Hanssen, Geir W. Gabrielsen & Maarten J.J.E. Loonen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette

Detaljer

NINAs publikasjoner NINA Rapport NINA Temahefte NINA Fakta Annen publisering

NINAs publikasjoner NINA Rapport NINA Temahefte NINA Fakta Annen publisering 101 Fu 18 ugleove ervåkning ved etablering av nytt geodesianleggg ved Ny-Ålesund Årsrapport for 2013 Børge Moe, Sveinn A. Hanssen, Geir W. Gabrielsen & Maarten J.J.E. Loonen NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny- Ålesund, Svalbard. Konsekvenser for landskap, vegetasjon og dyreliv

Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny- Ålesund, Svalbard. Konsekvenser for landskap, vegetasjon og dyreliv Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny- Ålesund, Svalbard. Konsekvenser for landskap, vegetasjon og dyreliv Tilleggsutredning for ny, alternativ veitrasé. Dagmar Hagen Lars Erikstad Børge Moe Hagen,

Detaljer

NINA Minirapport 279. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

NINA Minirapport 279. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen i 2009 Stein I. Johnsen Johnsen, S. I. 2010. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun,

Detaljer

NINA Minirapport 244. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige

NINA Minirapport 244. Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Vandringssperre for signalkreps i Buåa, Eda kommun, Sverige Overvåking av signalkreps og krepsepestsituasjonen i 2008 Stein I. Johnsen Trond Taugbøl Johnsen, S. I. og Taugbøl, T. 2009. Vandringssperre

Detaljer

Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark

Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark NINA Minirapport 535 Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark Morten Falkegård Falkegård, M. 2015. Forslag til revidert regioninndeling for sjølaksefisket i Finnmark. - NINA Minirapport

Detaljer

Rapport til Svalbards miliøvernfond. Prosjektnummer 14/3 5

Rapport til Svalbards miliøvernfond. Prosjektnummer 14/3 5 Vadefugler i Kongsfiorden Rapport til Svalbards miliøvernfond Prosjektnummer 14/3 5 Geir Wing Gabrielsen, Stein Ø. Nilsen, Solveig Nilsen, Vie. Foto: Geir Wing Gabrielsen 1 Sammendrag Det finnes lite innsamlet

Detaljer

Miljørådgivning og fugleovervåkning på Svalbard

Miljørådgivning og fugleovervåkning på Svalbard Miljørådgivning og fugleovervåkning på Svalbard Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38298812.aspx External tender id M286815/MAR194933 Tender type Contract Award Document type Voluntary

Detaljer

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004

Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 83 Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2004 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark

Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark 194 Introdusert signalkreps i Porsgrunn kommune, Telemark Kartlegging og forslag til tiltak Stein Johnsen Oddgeir Andersen Jon Museth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie

Detaljer

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013

BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 BESTAND, AREALBRUK OG HABITATBRUK HOS HUBRO PÅ HØG-JÆREN/DALANE, ROGALAND Kortversjon August 2013 Innledning Dette er en kortfattet framstilling av den vitenskapelige rapporten Ecofact rapport 153, Hubro

Detaljer

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran

NINA Minirapport 120. Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005. Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran Foreløpige resultater fra prosjekt Restaurering av ærfuglbestanden på Tautra 2005 Svein-Håkon Lorentsen Jo Anders Auran NINA Tungasletta 2 7485 Trondheim Telefon 73 80 14 00 http://www.nina.no NINA Minirapport

Detaljer

NINA Minirapport 317

NINA Minirapport 317 Tilleggsutreding til NINA Rapport 516 og 517 420 kv Kraftledning Ofoten Balsfjord Konsekvensutredning for: Friluftsliv og fritidsboliger Turisme og reiseliv Torvald Tangeland Tangeland, T. (2011). Tilleggsutreding

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/4126-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Søknad om forskningsfiske i Børgefjell nasjonalpark

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Elektronisk møte ved bruk av epost. Dato: Svar på mail innen 18.03.2016 kl. 13:00 Tidspunkt: Arbeidsutvalgets medlemmer bes

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 16/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 16/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/3596-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 19.05.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 16/2015 23.06.2015 Dispensasjon fra vernebestemmelsene Børgefjell

Detaljer

Utdyping av tilleggsopplysninger for geodesianlegg - lokalisering

Utdyping av tilleggsopplysninger for geodesianlegg - lokalisering Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN Deres ref.: Vår ref. 07/01904 Dato: 201000411 Sak/dok.: 08/05416 10.07.2012 Ark.: Utdyping av tilleggsopplysninger for geodesianlegg - lokalisering

Detaljer

nina minirapport 077

nina minirapport 077 77 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 24 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

Miljøverdi og sjøfugl

Miljøverdi og sjøfugl NINA Miljøverdi og sjøfugl Metodebeskrivelse Geir Helge Systad 19.okt.2011 Innhold 1. Miljøverdi og sjøfugl... 2 Datagrunnlag... 2 Kystnære datasett... 2 Datasett Åpent hav... 5 2. Kvalitetsrutiner...

Detaljer

Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard

Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard 1228 Fugleovervåkning ved etablering av nytt geodesianlegg ved Ny-Ålesund, Svalbard Årsrapport for 2015 Børge Moe, Sveinn A. Hanssen, Geir W. Gabrielsen & Maarten J.J.E. Loonen NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth

Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014. Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Horndykker (Podiceps auritus) i Buskerud 2014 Torgrim Breiehagen og Per Furuseth Februar 2015 Sammendrag Denne rapporten fra Naturvernforbundet i Buskerud sammenfatter forekomsten av horndykker (Podiceps

Detaljer

Framsenterets institusjoner bidrar til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord.

Framsenterets institusjoner bidrar til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord. Rolle Foto: Erlend Lorentzen, Norsk Polarinstitutt Framsenterets institusjoner bidrar til å opprettholde Norges posisjon som en fremragende forvalter av miljø og naturressurser i nord. Framsenteret Er

Detaljer

Isbjørnens effekt på fugl i et arktisk klima i endring. Sluttrapport for Svalbards miljøvernfond

Isbjørnens effekt på fugl i et arktisk klima i endring. Sluttrapport for Svalbards miljøvernfond 1163 Isbjørnens effekt på fugl i et arktisk klima i endring. Sluttrapport for Svalbards miljøvernfond Børge Moe, Jouke Prop, Jon Aars, Bård-Jørgen Bårdsen, Sveinn Are Hanssen, Claus Bech, Sophie Bourgeon,

Detaljer

Hva skjer med våre sjøfugler?

Hva skjer med våre sjøfugler? Krykkje. Foto: John Atle Kålås Hva skjer med våre sjøfugler? John Atle Kålås. Oslo 18 november 2015. Antall arter Hva er en sjøfugl? Tilhold på havet stort sett hele livet. Henter all sin føde fra havet.

Detaljer

Fosen vindkraft 2 Status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn Magne Husby Tom Roger Østerås

Fosen vindkraft 2 Status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn Magne Husby Tom Roger Østerås Fosen vindkraft 2 Status for hubro i potensielle lokaliteter i Roan, Åfjord og Bjugn 2017 Magne Husby Tom Roger Østerås Nord universitet FoU-rapport nr. 7 Bodø 2017 Fosen vindkraft 2 Status for hubro i

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003.

Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge 2003. Aktuelle myndigheter, fylkesmenn, kommuner, grunneiere og andre INFORMASJON Deres ref: Vår ref: Sted: Dato: /RoA Trondheim 24.03.2003 Prosjektet Jerven og en verden i forandring i 2003 aktiviteter i Sør-Norge

Detaljer

Grågås i Arendal og Grimstad

Grågås i Arendal og Grimstad Grågås i Arendal og Grimstad -utbredelse og bestandsutvikling Foto: Rolf Jørn Fjærbu Jan Helge Kjøstvedt & Rolf Jørn Fjærbu NOF avd. Aust-Agder et oppdrag fra Arendal og Grimstad kommuner Fugler i Aust-Agder

Detaljer

Status for forekomst av isbjørn i Barentshavet sørøst

Status for forekomst av isbjørn i Barentshavet sørøst Status for forekomst av isbjørn i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet Åpningsprosessen

Detaljer

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE

NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE NORSK POLARINSTITUTT NORWEGIAN POLAR INSTITUTE Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo Deres ref.: 1111342- Vår ref.: 2012/175/DV Saksbehandler Dag Vongraven, tlf. 77750638 Dato 15.05.2012

Detaljer

Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane

Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane Spidsbergseter, 23.01.09 Deltagere: Olav Strand (NINA), Roy Andersen (NINA), Kirstin Fangel (NINA), Espen Rusten (SNO/Norsk Villreinsenter), Trond Veskje (Rondane

Detaljer

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO)

Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) Manual for registrering av hekkefunn i www.artsobservasjoner.no/fugler (AO) LRSK Vest-Agder Dato for siste revisjon: 08.05.15 Riktig bruk av aktiviteter Første bud for at en observasjon skal bli registrert

Detaljer

Friluftsliv vern og bruk. Metodikk for sårbarhetsanalyse i ferdselslokaliteter

Friluftsliv vern og bruk. Metodikk for sårbarhetsanalyse i ferdselslokaliteter Stavanger 7. juni 2016 Friluftsliv vern og bruk. Metodikk for sårbarhetsanalyse i ferdselslokaliteter Dagmar Hagen, NINA Nina E. Eide, Odd Inge Vistad, Anne-Cathrine Flyen, Kirstin Fangel, Vegard Gundersen,

Detaljer

Høring - Ny antennepark og tilhørende infrastruktur i tilknytning til geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund på Svalbard

Høring - Ny antennepark og tilhørende infrastruktur i tilknytning til geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund på Svalbard Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 Longyearbyen Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2010/00411-37 2011/8164 ARE-ES-KB 09.09.2011 Arkivkode: 871.13 Høring - Ny antennepark og tilhørende

Detaljer

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014

Innvilget dispensasjon fra verneforskrift for Laugen landskapsvernområde i Harstad for bruk av friluftsscenen til arrangement i Festspillene 2014 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Liv Mølster 77 64 22 04 08.04.2014 2014/1715-2 432.2 Deres dato Deres ref. 12.03.2014 Festspillene i Nord-Norge v/ Morten Markussen Postboks 294 9483 HARSTAD

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Sak 14/2010 Lisensfelling på ulv i 2010/2011 ny vurdering Saksutredning fra sekretariatet Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

Detaljer

Fjellrev i Finnmark: Forskning og tiltak 2006

Fjellrev i Finnmark: Forskning og tiltak 2006 Faglig årsrapport for 26 til DN: Fjellrev i Finnmark: Forskning og tiltak 26 http://www.ecosystem-finnmark.com/ Faglig prosjektansvarlig: R. A. Ims (UiTø) Prosjektkoordinator: S. T. Killengreen (UiTø)

Detaljer

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 . Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2012-07 Antall sider - 6 Tittel - Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering

Detaljer

A Overvåking av kongeørn i intensivområder

A Overvåking av kongeørn i intensivområder A Overvåking av kongeørn i intensivområder Versjon 25.03.2013 Prioriterte registreringsperioder i intensivområdene Februar-April Status i territorier/reir 20. juni 31. juli Reirkontroll 1. august 15. september

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013

Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark juni 2013 Rapport 2013-35 Forsidebilde Toppskarv utenfor kolonien i Skarveura i Flakstad kommune. Foto: Bjørn Harald Larsen, 6.6.2013. RAPPORT

Detaljer

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008

Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP. fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Forvaltning av sjøfuglreservater samordning med SEAPOP fagsamling NOF Vega DN - Tore Opdahl 4 mai 2008 Overvåking av sjøfugl: Nasjonalt overvåkingsprogram for sjøfugl ( NOS ) SEAPOP Overvåking av verneområder

Detaljer

NINA Minirapport 286 Landskapsvirkninger av mulig isbryting i Van Mijenfjorden i forbindelse med kulldrift i Lunckefjell

NINA Minirapport 286 Landskapsvirkninger av mulig isbryting i Van Mijenfjorden i forbindelse med kulldrift i Lunckefjell Landskapsvirkninger av mulig isbryting i Van Mijenfjorden i forbindelse med kulldrift i Lunckefjell Lars Erikstad Landskapsvirkninger av mulig isbryting i Van Mijenfjorden i forbindelse med kulldrift i

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

Om sjøfuglene på Svalbard, og hvorfor blir de færre

Om sjøfuglene på Svalbard, og hvorfor blir de færre Om sjøfuglene på Svalbard, og hvorfor blir de færre Hallvard Strøm Harald Steen Tycho Anker-Nilssen Økologisk variasjon 200 100 km 50 20 10 km 5 2 1 km fra kolonien Polarlomvi 10-200 km Alke, lomvi, krykkje

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

Kartlegging av fremmede arter langs E6 gjennom kommunene Levanger og Verdal 2013. Oppdragsgiver: Innherred Samkommune

Kartlegging av fremmede arter langs E6 gjennom kommunene Levanger og Verdal 2013. Oppdragsgiver: Innherred Samkommune Kartlegging av fremmede arter langs E6 gjennom kommunene Levanger og Verdal 2013 Oppdragsgiver: Innherred Samkommune 1. Forord På oppdrag for Innherred samkommune har UTiNA AS sommeren 2013 kartlagt fremmede

Detaljer

NINA Minirapport 265. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune.

NINA Minirapport 265. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt industriområde på Leirbakken, Tromsø kommune Hans Tømmervik Tømmervik, H. Konsekvensvurdering for reindrift i forbindelse med et planlagt

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen

VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE. Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen 345 VERDIFULLE NATURTYPER I MELØY KOMMUNE Karl-Birger Strann Jarle W. Bjerke Vigdis Frivoll Trond V. Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de

Detaljer

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess.

Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Rapport: Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2013. Bestandsstørrelse og hekkesuksess. Oppdragsgiver: Statens Naturoppsyn Kristiansand (SNO) Gjennomført av: Norsk Ornitologisk

Detaljer

Høringsuttalelse ved 2. gangs høring - Snøscooterløyper - Rana kommune

Høringsuttalelse ved 2. gangs høring - Snøscooterløyper - Rana kommune Rana kommune postmottak@rana.kommune.no Saksb.: Hanne M. K. Hanssen Magne Haukås Ole Chr. Skogstad e-post: fmnohah@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 54 Vår ref: 2014/1579 Deres ref: Vår dato: 12.02.2016 Deres

Detaljer

Effekter av predatorkontroll og klima på bestandsforhold hos ærfugl på Svalbard

Effekter av predatorkontroll og klima på bestandsforhold hos ærfugl på Svalbard Effekter av predatorkontroll og klima på bestandsforhold hos ærfugl på Svalbard Sluttrapport for Svalbards Miljøvernfond Børge Moe, Sveinn Are Hanssen, Bård-Jørgen Bårdsen, Frank Hanssen, Sophie Bourgeon,

Detaljer

Uttak av vann til snøproduksjon og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013

Uttak av vann til snøproduksjon og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Uttak av vann til snøproduksjon og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester

Detaljer

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen

Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Ecofact rapport 125 Overvåking av takhekkende måker i Stavangerregionen Rapport fra 2011-sesongen Bjarne Oddane og Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-123-6 Overvåking av takhekkende

Detaljer

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Sjøfuglreservat og ferdselsforbud Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Målsetning: Øke egen trygghet for å forstå og etterleve reglene som gjelder i sjøfuglreservater. Grunnlag

Detaljer

Mulige effekter av tarehøsting på sjøfugl

Mulige effekter av tarehøsting på sjøfugl Mulige effekter av tarehøsting på sjøfugl Svein Håkon Lorentsen Norsk institutt for naturforskning, NINA Åpent møte om tarehøsting 19 september 2013 Case fokus sei, tareskog og toppskarv Studier av toppskarvenes

Detaljer

Konsekvenser for insekter og edderkopper ved omdisponering av Langøra sør til lufthavnformål

Konsekvenser for insekter og edderkopper ved omdisponering av Langøra sør til lufthavnformål NINA Minirapport xxx (Utkast desember 2012) Konsekvenser for insekter og edderkopper ved omdisponering av Langøra sør til lufthavnformål Sandra Öberg og Oddvar Hanssen NINA Minirapport xxx Öberg, S. &

Detaljer

Støyvurderinger i forbindelse med utvidelse av behandlingsanlegg for oljeboringsavfall på Husøya, Kristiansund

Støyvurderinger i forbindelse med utvidelse av behandlingsanlegg for oljeboringsavfall på Husøya, Kristiansund Til: Franzefoss Gjen vinning AS v/ Astrid Drake Fra: Norconsult AS v/ Elin Rasten Dato: 2014-06-27 Støyvurderinger i forbindelse med utvidelse av behandlingsanlegg for oljeboringsavfall på Husøya, Kristiansund

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Forekomst og sårbarhetsvurdering av fugl på øyene i Liefdefjorden, Svalbard

Forekomst og sårbarhetsvurdering av fugl på øyene i Liefdefjorden, Svalbard Forekomst og sårbarhetsvurdering av fugl på øyene i Liefdefjorden, Svalbard Rapportserie Nr. 1/2014 1= Måkeøyane, 2= Andøyane, 3= Stasjonsøyane, 4= Lernerøyane og 5= Hesteskoholmen med naboholmer (kart:

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag ROVVILTNEMNDA I REGION 6 Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Deres ref.: Vår dato: 23.05.2014 Vår ref.: 2014/283 Arkivnr: 434.11 Adresseliste Kvote for lisensfelling av jerv i lisensfellingsperioden

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Fylkesmennene Verneområdestyrene via Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201201927-/DAN 14.11.2012 Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Det nye nødnettet Stortinget

Detaljer

Modellering av snødrift og kartlegging av isbjørnhabitat. Sluttrapport til Svalbards Miljøvernfond

Modellering av snødrift og kartlegging av isbjørnhabitat. Sluttrapport til Svalbards Miljøvernfond Modellering av snødrift og kartlegging av isbjørnhabitat Sluttrapport til Svalbards Miljøvernfond Tittel: Modellering av snødrift og kartlegging av isbjørnhabitat Prosjekt: 12/146 Forfattere: Jon Aars

Detaljer

I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2014

I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2014 I N G A R A A S E S T A D PÅ OPPDRAG FRA SANDEFJORD LUFTHAVN AS: ROVEBEKKEN OVERVÅKNING AV ØRRETBESTANDEN 2014 SAMMENDRAG Dette er tolvte året Naturplan foretar undersøkelser av ørret på oppdrag fra Sandefjord

Detaljer

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP

NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP NATURFORVALTEREN AKSJESELSKAP Tittel: Kartlegging av hubro på Høg-Jæren hekkesesongen 2007 Oppdragsgiver: Lyse Produskjon AS, Shell Wind Energy, Fred Olsen Renewables, Statskog,

Detaljer

E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT

E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT WKN notat 2006:2 27. APRIL 2006 Notat 2006: 2 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland

Detaljer

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Rapport 2012-01 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-01 Antall sider: 24 Tittel : Forfatter(e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006

Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006 Hekkebiologiske undersøkelser og overvåking av kattugle i Nord-Trøndelag i 2006 Ingar Jostein Øien & Jan-Erik Frisli NOF rapport 2-2007 Norsk Onitologisk Forening e-post: ingar@birdlife.no Publikasjon:

Detaljer

460 riripif riir riv. Registrering av hekkende våtmarksfugl på Bjørnøya juli Karl-Birger Strann. NINA Norsk institutt for naturforskning

460 riripif riir riv. Registrering av hekkende våtmarksfugl på Bjørnøya juli Karl-Birger Strann. NINA Norsk institutt for naturforskning 460 riripif riir riv P PD Registrering av hekkende våtmarksfugl på Bjørnøya juli 1996 Karl-Birger Strann NINA. NIKU NINA Norsk institutt for naturforskning Registrering av hekkende våtmarksfugl på Bjørnøya

Detaljer

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen

Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Steinsprangområde over Holmen i Kåfjorddalen Geofaglig rapport fra Seksjon for fjellskred (SVF), 15. september 2015 Oppsummering Et fjellparti ovenfor Holmen i Kåfjorddalen er i stor bevegelse og vil høyst

Detaljer

P FYLKESMANNEN I ROGALAND. Adresseliste. Lokal forskrift om tidlig jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner 2015 og

P FYLKESMANNEN I ROGALAND. Adresseliste. Lokal forskrift om tidlig jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner 2015 og P FYLKESMANNEN I ROGALAND Adresseliste Deres ref.: Arkhvsakfl r. Jow nalnr. ArkivkoUe Mottatt d:i. f5jaksbeh. Vr dato: 30.06.2015 Vår ref.: 2015/8028 Arkivnr.: 442.21 Postadresse: Postboks 59 Sentrum,

Detaljer

Delkonkurranse G: Naturmiljø

Delkonkurranse G: Naturmiljø Delkonkurranse G: Naturmiljø Terrestrisk og Limnisk Naturmiljø er delt i to deler; terrestrisk og limnisk. Dette er knyttet til konsekvensutredninger i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan eller

Detaljer

Sjøfugl. Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet

Sjøfugl. Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Sjøfugl Konsekvensutredning for havområdene ved Jan Mayen Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet KU-område Grense norsk sokkel Spesielle ordninger jf. St. meld. 37 Samarbeidsområde (Norge

Detaljer

Miljøeffekter av ferdsel?

Miljøeffekter av ferdsel? Forskningsrådets Nordområdekonferanse 25.-26. november 2009 Miljøeffekter av ferdsel? Registrering og vurdering av slitasje og forstyrrelse på vegetasjon, kulturminner og dyreliv. Dagmar Hagen, Nina E.

Detaljer

Nye toner for økosystemovervåkning: Hvordan gjøre det adaptivt?

Nye toner for økosystemovervåkning: Hvordan gjøre det adaptivt? Nye toner for økosystemovervåkning: Hvordan gjøre det adaptivt? Rolf A. Ims Institutt for Arktis og Marin Biologi, Universitetet i Tromsø Basert på: Evaluering av TOV: Ims et al. 2010. DN-utredning 9-2010

Detaljer

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat Detaljreguleringsplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-24 Ekstrakt BioFokus har vurdert potensial for biologisk mangfold og kartlagt naturtyper

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: HEIGB 1/8/2 13/6860-10 Dato: 06.01.2015

Saksframlegg. Saksb: Anders Breili Arkiv: HEIGB 1/8/2 13/6860-10 Dato: 06.01.2015 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anders Breili Arkiv: HEIGB 1/8/2 13/6860-10 Dato: 06.01.2015 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. MODELLFLYPLASS PÅ NYSÆTERHØGDA - LILLEHAMMER MODELLFLYKLUBB

Detaljer

Nr. 17A- Oslo 1984 HANS-ERIK KARLSEN: Flytaksering av ærfuglflokker langs vestkysten

Nr. 17A- Oslo 1984 HANS-ERIK KARLSEN: Flytaksering av ærfuglflokker langs vestkysten Nr. 17A- Oslo 1984 HANS-ERIK KARLSEN: Flytaksering av ærfuglflokker langs vestkysten av Spitsbergen* Nr. 17A- Oslo 1984 HANS-ERIK KARLSEN: Flytaksering av ærfuglflokker langs vestkysten av Spitsbergen

Detaljer

Overvåking av sædgås i Norge i 2006

Overvåking av sædgås i Norge i 2006 Overvåking av sædgås i Norge i 2006 Tomas Aarvak & Ingar Jostein Øien NOF rapport 5-2006 Norsk Ornitologisk Forening E-post: nof@birdlife.no Rapport til Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen

Detaljer

Rapport fra e-handelsanalyse [organisasjonsnavn]

Rapport fra e-handelsanalyse [organisasjonsnavn] Rapport fra e-handelsanalyse [organisasjonsnavn] INNHOLD Innhold... 2 sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår... 5 2 Anskaffelser og praksis... 6 3 E-handelsløsning...

Detaljer

Bestandsanslag av hekkende og mytende fugl i Bellsundområdet. Sveinn Are Hanssen, Hallvard Strøm, Sébastien Descamps & Børge Moe

Bestandsanslag av hekkende og mytende fugl i Bellsundområdet. Sveinn Are Hanssen, Hallvard Strøm, Sébastien Descamps & Børge Moe 1020 Bestandsanslag av hekkende og mytende fugl i Bellsundområdet Sveinn Are Hanssen, Hallvard Strøm, Sébastien Descamps & Børge Moe NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005

Detaljer

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012

Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 KLV-notat nr 2, 2013 Registrering av laks og sjøørret i fisketrappa i Nedre Fiskumfoss 2012 Namsos, juni 2013 Karina Moe Foto: Karina Moe Sammendrag I perioden 31.mai til 18.oktober 2012 ble oppgangen

Detaljer

Kunnskapsstatus fra arbeidet med undersøkelser av friluftsliv og ferdsel

Kunnskapsstatus fra arbeidet med undersøkelser av friluftsliv og ferdsel Kunnskapsstatus fra arbeidet med undersøkelser av friluftsliv og ferdsel Vegard Gundersen, Lillehammer En liten plan Hvordan måle ferdsel? Litt om metodikk. Del 1. Ta pulsen på fjellfolket (Tellere) Del

Detaljer

Fra bag-limit til rypebestandsmål

Fra bag-limit til rypebestandsmål Fra bag-limit til rypebestandsmål Oddgeir Andersen Rypebestandsmål= referansepunkt Vise eksempel på en noe annerledes måte å tenke rypeforvaltning på. Dette er ikke en vel utprøvd metode, mer en teoretisk

Detaljer

RAPPORT RYPER I AGDER TAKSERING AV RYPEBESTANDER I 2014. Foto: Olav Schrøder

RAPPORT RYPER I AGDER TAKSERING AV RYPEBESTANDER I 2014. Foto: Olav Schrøder RAPPORT RYPER I AGDER TAKSERING AV RYPEBESTANDER I 2014 Foto: Olav Schrøder Sammendrag I starten av august 2014 ble det i regi av Norges jeger og fiskerforbund gjennomført rypetaksering 4 ulike steder

Detaljer

Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato:

Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato: Høringsinstanser iht liste Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/14187 Deres referanse: Vår dato: 20.11.2012 Deres dato: REGULERING AV JAKT PÅ KYSTSEL

Detaljer

Kartlegging av fremmede plantearter langs fylkesvei i. Vikna kommune. Oppdragsgiver: Vikna kommune

Kartlegging av fremmede plantearter langs fylkesvei i. Vikna kommune. Oppdragsgiver: Vikna kommune Kartlegging av fremmede plantearter langs fylkesvei i Vikna kommune Oppdragsgiver: Vikna kommune 1. Forord / sammendrag På oppdrag for Vikna kommune har UTiNA AS sommeren 2015 kartlagt fremmede/skadelige

Detaljer

Gytefiskteljing av laks og sjøaure i Skjoma 2015

Gytefiskteljing av laks og sjøaure i Skjoma 2015 Gytefiskteljing av laks og sjøaure i Skjoma 2015 Karl Øystein Gjelland Grzegorz Wierzbinski Marius Berg Pierre Fagard Marius Berg med ein døyande, utgytt sjøaure-hann i Fallhølla, 22. september 2015. Foto:

Detaljer

Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray

Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray Sjøfugl i åpent hav Per Fauchald, Eirik Grønningsæter og Stuart Murray Sjøfugl er en lett synlig del av de marine økosystemene. For å lære mer om sjøfuglenes leveområder, og hva som skjer med sjøfuglene

Detaljer

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Desember 1997 1 1 Bakgrunn for tilleggsutredningen Foreliggende forslag til utredningsprogram omhandler alternative

Detaljer

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av Rovebekken Undersøkelser av ørretbestanden August 2008 En undersøkelse utført av Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor

Detaljer

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Utført av: BIOTOPE arkitektur & natur På oppdrag av FeFo BIOTOPE AS Krokgata 12, 9950 Vardø www.biotope.no

Detaljer

C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder

C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Denne instruksen beskriver rutiner for innlegging og ivaretakelse av data

Detaljer

Lofotodden naturtyper, sjøfugl og planteliv

Lofotodden naturtyper, sjøfugl og planteliv Lofotodden naturtyper, sjøfugl og planteliv Geir Gaarder, 10.01.2014 Bakgrunn Miljøfaglig Utredning fikk våren 2013 i oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland å gjennomføre kartlegging av sjøfugl og naturtyper

Detaljer