Kurs i avtaleforståelse. Kursguide til. Tariffområde KS. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i avtaleforståelse. Kursguide til. Tariffområde KS. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 9.- 10.oktober 2014"

Transkript

1 Kursguide til Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, oktober 2014 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 2: Kurs i avtaleforståelse

2 Innhold 1. Velkommen til kurs Innhold og form Program for kurset Forberedelse til kurset Kurslederne Praktisk informasjon Hva skal vi med tariffavtalene og fagforeningen?... 8 Notater...11 side 2

3 1. Velkommen til kurs Utdanningsforbundet har utarbeidet en grunnskolering for arbeidsplasstillitsvalgte. I denne skoleringa har vi laget en opplæringsstige med fem forskjellige moduler, der de fire første utgjør grunnopplæringen for arbeidsplasstillitsvalgte (Modul 5 er består av diverse kurs for tillitsvalgte på lokallagsnivå). Det er et mål at skoleringa skal være aktuell i forhold til praktiske og faglige utfordringer de tillitsvalgte møter i sin hverdag. Utdanningsforbundet legger stor vekt på at kursdeltakerne skal møte varierte arbeidsformer og metodebruk i grunnskoleringa. Modellen nedenfor viser hvilke moduler som grunnskolering for nye tillitsvalgte inneholder. Modul 1: Lokal Introduksjon (rett etter valg vår) Modul 2: Kurs i avtaleforståelse (år 1 tidlig høst) Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling (år 1 vinter) Modul 4: Utvalgte temaer (normalt etter 1 år) Modul 5: Lokallagsnivået (Lokallagsledere/ HTV, andre) Avtaleforståelse er basiskunnskap for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. På alle nivåer vil tillitsvalgte komme i kontakt med saker som handler om praksis og tolkning i forhold til lov- og avtaleverket. I en stadig mer globalisert verden er det viktig å være bevisst på at norske arbeidslivsvilkår påvirkes av både nasjonal politikk og internasjonale avtaler og prosesser. Noen ganger vil saker ha sitt utspring i ulike fortolkninger, andre ganger finner saker sin løsning nettopp i presise og utvetydige bestemmelser. Det er viktig at alle tillitsvalgte i Utdanningsforbundet bruker de muligheter som finnes til å påvirke politikk på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Det er derfor nødvendig med en grunnleggende oversikt over hvilke lover og avtaler som er aktuelle, samt sentrale temaer og paragrafer i disse. Det er også viktig å vite hvordan lov- og avtaleverket er bygd opp, og hvor dere finner ulike informasjonskilder. Mål Utdanningsforbundet har tre overordnede mål med dette kurset: Den tillitsvalgte skal bli bevisst på at fagforeningens demokratiske handlingsrom ikke er statisk, men er under konstant endring og utfordres stadig gjennom nasjonale og internasjonale avtaler og beslutninger. Den tillitsvalgte skal få kunnskap om viktige deler av aktuelt lov- og avtaleverk innenfor tariffområdet, og kunne anvende denne kunnskapen i sin rolle som tillitsvalgt. Den tillitsvalgte skal få kunnskap om hva som skaper lokale handlingsrom og hvordan disse kan brukes aktivt Dette kurset er det første hvor dere får anledning til å reflektere over de erfaringer som dere har gjort så langt som tillitsvalgte. Vi skal derfor bruke en del tid under kurset til nettopp dialog og refleksjon. Pedagogisk tilnærming I kurset legger vi vekt på nærhet til praksis. Det faglige innholdet er ment å treffe dere som arbeidsplasstillitsvalgte i forhold til utfordringer i egen rolle. Vi ønsker å levendegjøre stoffet og gi dere bilder som dere kan kjenne dere igjen i. Dette gjøres ved å bruke en video og en interaktiv historiefortelling som inngang til to av temaene, for deretter å slippe dere løs på praktiske oppgaver og erfaringsdeling. Fagforeningens fremvekst og betydning Avslutningsvis presenteres noen viktige forutsetninger for fagforeningsarbeid med et historisk perspektiv. Disse perspektivene er viktige for å forstå de sentrale problemstillingene i kurset og formålet med nasjonalt og internasjonalt fagforeningsarbeid. side 3

4 2. Innhold og form Kurset er bygget opp med tre hovedelementer, som behandles som separate temaer. Hvert hovedelement består av flere aktiviteter som henger sammen. Hovedavtalen 1. Visning av video Historien om Den vanskelige saken 2. Gruppearbeid Med utgangspunkt i konkrete problemstillinger knyttet til video 3. Erfaringsdeling Dialog om deltakernes første tid som tillitsvalgte 4. Forelesning Hovedavtalen: medbestemmelse, rettigheter og plikter Deltakerne skal etter denne delen av kurset: Kjenne til de mest sentrale bestemmelsene i hovedavtalen for en arbeidsplasstillitsvalgt Kjenne til hvordan medbestemmelse kan utøves innenfor avtalens rammer Kjenne til hvordan klubbmøtet bør brukes til å drøfte viktige saker før møtet med arbeidsgiver Ha tilstrekkelig innsikt i avtalen og forbundets politikk i forhold til denne til å kunne gå i drøftinger med arbeidsgiver Ha reflektert over viktige dilemmaer som avtalen kan stille tillitsvalgte overfor Ha reflektert over betydningen av at fagforenings- og profesjonsbevissthet er grunnlaget for Utdanningsforbundets nasjonale og internasjonale arbeid Ha reflektert over egne erfaringer fra den første tiden som tillitsvalgt, og spesielt i forhold til medbestemmelsesmøte Kjenne til at organisasjonsfrihet og kollektiv forhandlingsrett er beskyttet av internasjonale avtaler og konvensjoner Barnehageloven og opplæringsloven 1. Forelesning Oversikt over de to lovene 2. Oppgaveløsning Individuelt eller to og to/i mindre grupper Deltakerne skal etter denne delen av kurset: Vite om intensjonene bak barnehageloven og opplæringsloven og dens forankring i barnekonvensjonen Kjenne til hovedinnholdet i disse lovene Kjenne til hovedinnholdet i forskriftene/rammeplan for barnehagen Ha reflektert over hvordan lovene og forskriftene/rammeplan for barnehagen kan brukes i vervet som tillitsvalgt. side 4

5 Særavtaler 1. Gruppeforelesning 2 SGS 1010 og særavtaler for barnehage, SFO, PPT Deltakerne skal etter denne delen av kurset: Kjenne til innholdet i noen av de viktigste særavtalene som gjelder eget arbeidsforhold Ha et tilstrekkelig faglig underlag til å kunne gå i møte med arbeidsgiver for å drøfte lokal i praktisering av særavtalene Ha reflektert over handlingsrommet som ligger i lokal praktisering av særavtalene Ha reflektert over når man skal søke hjelp hos hovedtillitsvalgt Hovedtariffavtalen 1. Forelesning Introduksjon til hovedtariffavtalen med vekt på lønnsog forhandlingssystemet 1.Gruppeforelesning 1 SGS 1010 og særavtale for undervisningspersonale 2.Oppgaveløsning i grupper og i plenum 2. Visning av historien 24 En interaktiv historiefortelling på PC 3. Oppgaveløsning Gruppevis, med oppgaver som ligger i historien 24 Deltakerne skal etter denne delen av kurset: Kjenne de mest sentrale punktene i fellesbestemmelsene for en arbeidsplasstillitsvalgt Kjenne lønns- og forhandlingssystemet i KS-sektoren Kunne bruke ulike kilder i arbeidet med problemer knyttet til avtalen, herunder ulike nettsider, forbundets almanakk osv. Kunne svare på enkle spørsmål fra medlemmene Kunne påse at arbeidsgiver følger tariffavtalen innenfor de tema som er tatt opp i kurset Ha reflektert over handlingsrommet som ligger i lokal praktisering av hovedtariffavtalen Ha reflektert over betydningen av fagforeningsbevissthet og profesjonsbevissthet Ha reflektert over når man skal søke hjelp hos hovedtillitsvalgt Kjenne til at likelønnsprinsippet er forankret i internasjonale avtaler og konvensjoner 2. O p p g a v e - l ø s i n g p l e n u m Q u i z i g r u p p e r... side 5

6 Dag 1 3. Program for Modul 2 kurset: Avtaleforståelse oktober Registrering, praktisk, kaffe/te og ½ rundstykke Åpning Aktuelt fra Utdanningsforbundet v/ fylkesleder Dagrun Lundsvoll Hovedavtalen (HA) Lunsj Visning av videoene Den vanskelige saken i barnehage/skole Gruppearbeid rundt problemstillinger knyttet til videoene Kaffepause Erfaringsdeling rundt deltakernes første tid som tillitsvalgte Forelesning i plenum. Dypere inn i hovedavtalen Barnehageloven og opplæringsloven delt økt barnehage og skole Forelesning i plenum og oppgaveløsning om barnehageloven og opplæringsloven, m/ forskrifter/rammeplan for barnehagen Pause Særavtaler delt økt «Min side» Middag Gruppevise forelesninger og oppgaveløsing, hhv. a) Undervisningspersonale b) Ansatte i barnehage, SFO, PPT Pause m/ kaffe, frukt og grønnsaks buffé Gruppevise forelesninger og oppgaveløsing, hhv. a) Undervisningspersonale b) Ansatte i barnehage, SFO, PPT Dag Hovedtariffavtalen (HTA) lunsj Forelesning i plenum. Hovedtariffavtalen med vekt på lønns- og forhandlingssystemet Pause og utsjekk fra hotellrom Presentasjon av den interaktive historiefortellingen 24. Evt. fordeling av ulike oppgaver på gruppen Oppgaveløsning i grupper rundt problemstillinger fra historiefortellingen Oppgaveløsningen i grupper fortsetter... inkl. pause Quiz om avtaleforståelse m.v Oppgaveløsning i plenum: quiz Avrunding og gjennomgang av Fronter og evaluering side 6

7 4. Forberedelse til kurset Les gjennom denne kursguiden før du kommer på kurset! Ta med gammel Hovedavtale (HA) og Hovedtariffavtale (HTA) og PC. Før kurset ønsker vi, som dere har blitt orientert om tidligere, at alle kursdeltakerne skal ha gjennomført sitt første medbestemmelsesmøte med arbeidsgiver. Dette er viktig for å kunne delta i erfaringsdelingen rundt deres første tid som tillitsvalgte. 5. Kurslederne Disse vil dere møte på kurssamlingen: Kirsten Tone Flom, e-post: Cathrine Aasgaard Eide, e-post: Dagrun Lundsvoll, e-post: Trond Børresen, e-post: Bjørg Ratvik, e-post: Betty Anita Solli, e-post: Agnethe E. Skansen Knutsen, epost: 6. Praktisk informasjon Noen praktiske opplysninger: Kurssted: Quality Hotel Sarpsborg Reise: Fyller ut egen reiseregning på kurset Permisjon: Se innkallingen, egen permisjonssøknad Kontaktpersoner: Hege Skauen, e-post: side 7

8 7. Hva skal vi med tariffavtalene og fagforeningen? Hva skal vi med tariffavtalene og fagforeningen? Fagbevegelsen oppstod i England med den industrielle revolusjonen. Vi hører om dannelser av fagforeninger på de britiske øyer allerede i begynnelsen av 1700 tallet. Fagbevegelsens primære oppgave har tradisjonelt vært å organisere arbeiderne til kollektiv kamp mot kapitalistene om lønns- og arbeidsvilkår. Den første foreningen for lærere i Norge ble stiftet i Oslo i I Norge ble den første fagforeningen startet i 1872, Oslo Grafiske Fagforening. De første landsomfattende forløperne til Norsk Lærerlag og Lærerforbundet, som i 2001 fusjonerte og dannet Utdanningsforbundet, ble stiftet med få ukers mellomrom i Som profesjonsorganisasjoner verden over har Utdanningsforbundet utviklet sitt arbeid til også å omfatte utdanningspolitikk. De spredte fektningers tid er forbi I 1907, altså for rundt 100 år siden, ble den første landsomfattende tariffavtalen etablert. Den omfattet industriarbeiderne i mekaniske verksteder over hele landet. Minstelønn var ett sentralt element i denne avtalen. Forutsetning for å få dette til, var gode konjunkturer og godt organiserte arbeidere og arbeidsgivere. Jern og Metallarbeiderforbundets fagblad oppsummerte: Ethvert viktig oppgjør vil arte seg som et hovedoppgjør mellom to likestilte organisasjoner. Strids-spørsmål kan vi forlange behandlet etter bestemte regler, og rettsavgjørelser kan finne sted i forhold hvor tidligere makten talte. De spredte fektningers tid er forbi. Spørsmålet om minstelønn er igjen satt på dagsorden. Dette er et resultat av at internasjonale lover og regler som har til hensikt å bryte ned konkurransehemmende arbeidsvilkår mellom land er innført. Fagforeninger i mange vestlige land står nå overfor en kamp om å forsvare nasjonale tariffavtaler som følge av denne utviklingen. Makt er grunnlaget Mye av innholdet i tariffavtalene omhandler saker der det er interessemotsetninger mellom partene. Arbeidstakerne oppnår lite uten midler til å legge press på arbeidsgiver. Det er de ansattes arbeidskraft og kompetanse arbeidsgiver trenger. Arbeidstakerne er på sin side avhengig av sin daglige arbeidsinntekt, noe arbeidsgiver angriper når de velger å bruke Lockout (dvs. stenge de ansatte ute fra virksomheten). I dette grunnleggende forholdet finner vi arbeidsgivers sårbarhet og samtidig arbeidstakernes potensielle makt. Streikerett og streiketrussel henger derfor nøye sammen med etablering av tariffavtaler. I Norge er fagbevegelsen en del av et regulert arbeidsliv som inkluderer arbeidsgiverorganisasjoner, fagbevegelsen og staten. Den mye omtalte nordiske modellen består i at fagforeninger (eller hovedsammenslutninger som Unio) og arbeidsgiverorganisasjoner skal framforhandle hoved- og tariffavtaler. Staten skal opptre som megler hvis ikke enighet oppnås, og påse at lover og forskrifter blir overholdt. Modellen er veldig konsensusrettet. Mange land, som for eksempel Frankrike og Italia, der fagforeningene er mer fragmenterte og har liten grad av medbestemmelse, er muligheten for å oppnå konsensus mye mindre. Dette medfører hyppige streiker og et uforutsigbart arbeidsliv. Mange land mangler helt partsammensatte forhandliger på nasjonalt nivå. Fagforeningene er ofte svake og har ikke klart å etablere organisasjoner som er sterke nok til å ivareta medlemmenes interesser. De har heller ikke klart å bygge allianser for å stå sterkere i sitt møte med arbeidsgivere og myndigheter. Utdanningsforbundet har som mål å inngå allianser og arbeide tett sammen med organisasjoner som kan være våre allierte i saker som er viktige for oss. Dette prinsippet gjelder både nasjonalt og internasjonalt. Den viktigste alliansen for de fleste fagforeninger er hovedsammenslutningen. En hovedsammenslutning er en samling av flere fagforeninger. Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Politiforbundet, Forskerforbundet og en del mindre forbund er medlemmer av Unio. Andre hovedsammenslutninger i Norge er LO, YS og Akademikerne. Internasjonalt er Utdanningsforbundet medlem av Education International (EI). EI en av de største globale sammenslutningene av fagforeninger og organiserer lærere og førskolelærere fra hele verden. Sammen med kolleger og fagforeningsaktivister fra andre deler av verden bidrar Utdanningsforbundet i arbeidet med å sikre faglige rettigheter og tariffavtaler for arbeidstakere i mange land. side 8

9 UNIO og LO er tilsluttet Den Frie Faglige Internasjonale (FFI) som er en global organisasjon der hovedsammenslutninger fra land i hele verden er med. Fagbevegelsen er i sitt vesen internasjonal, men det viktigste internasjonale politiske påvirkningsarbeidet skjer nasjonalt, både mot myndigheter og andre aktører I dagens globaliserte verden får beslutninger som er tatt i internasjonale fora og toppmøter direkte følger for fagbevegelsens makt og innflytelse også i Norge. Det er derfor viktig å være oppdatert, bidra og delta der beslutningene tas. Tariffavtaler er kollektive ordninger av lønns- og arbeidsvilkår En tariffavtale kan regulere lønns- og arbeidsvilkår for en enkeltstående virksomhet, flere eller alle virksomheter innenfor samme bransje eller flere eller alle virksomheter som er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon. En tariffavtale kan være landsomfattende, men behøver ikke å være det. Hovedsaken er at en tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver/arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Det må altså en fagforening til for å opprette en tariffavtale. Dette er et viktig aspekt i vårt samarbeid med fagforeninger i sør og i samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner. Mange medlemmer og sterke organisasjoner er en forutsetning for å kunne inngå en tariffavtale og tariffavtaler gir makt. Historisk har fagforeninger vært en viktig del av utviklingen til et land og bidratt til å bedre levekårene for arbeidstakere. Fagforenings- og profesjonsbevisstheten er grunnlaget for Utdanningsforbundets solidaritetsarbeidet og det er dette som skiller oss fra frivillige organisasjoner. Når du melder deg inn i en fagforening, gir du fagforeningen fullmakt til å inngå forpliktende avtaler med arbeidsgiver - på dine (og de andre medlemmenes) vegne. Det er det kun fagforeningene som kan gjøre. Idégrunnlaget for fagbevegelsen er at arbeidstakerne oppnår mest ved å stå sammen. Den enkelte skal ikke stå med lua i handa og å være sin egen lykkes smed, er heller ingen løsning for det store flertallet. Samhold og solidaritet for å skape et godt liv for seg selv og andre, er derimot både viktig og riktig. Et slagord som ikke går av moten. Tariffavtalene regulerer lønns- og arbeidsvilkår utover det som er fastsatt ved lov En tariffavtale gjelder for de arbeidstakerne som er omfattet av det bestemte tariffområdet. Lover, for eksempel Arbeidsmiljøloven og Ferieloven, gjelder alle ansatte i landet. Individuelle avtaler eller tariffavtaler kan ikke bryte med lovene. Utdanningsforbundet og Unio er aktive når lovene skal utformes og praktiseres. Hovedavtalen er ofte omtalt som arbeidslivets grunnlov og regulerer bl.a. medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter. Også selveste Grunnloven sier vesentlige ting om medbestemmelsesrett: 110: Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdyktig Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide. Nærmere Bestemmelser om Ansattes Medbestemmelsesret paa deres Arbeidsplads, fastsættes ved Lov. Limet i fagforeningen Tariffavtalene og kampen for å opparbeide og å forsvare rettigheter, er selve limet i fagforeningsarbeidet. Fagforeningens eksistens er også forutsetningen for avtalene. Styrkeforhold, strategi, taktikk og den økonomiske situasjonen for landet, er viktige faktorer for resultatet av tariffoppgjørene. Tariffavtaler er derfor ofte et spørsmål om kompromisser. De gode resultatene og rettighetene er kjempet frem over tid. Internt i alle fagforeninger er det kontinuerlige diskusjoner om når og i hvilke spørsmål det er riktig å velge konfrontasjon, samarbeid eller kompromiss. For å lykkes med dette er skolering viktig. Forsvar av opparbeidete rettigheter og fagforeningsbevissthet Gjennom tillitsvalgtopplæringen får du innsikt i reglene som gjelder. Organisasjonene har opparbeidet seg rettigheter og resultater over tid, og dette arbeidet er viktig å ta vare på og videreutvikle. Det vil ofte være uenighet, og av og til konflikt, om inngåelse eller praktisering av avtaler. Det er viktig med fagforeningsbevissthet som grunnlag for å forstå rettighetene i tariffavtalene; at de faktisk er resultat av arbeid og kamp side 9

10 fra organisasjonenes side. Uten fagforeningsbevisste medlemmer og tillitsvalgte kan mange resultater raskt gå tapt. I mange land er det forbudt å være fagorganisert selv om dette bryter med ILO konvensjonene. ILO konvensjonene er folkerettslig bindende, den skal regulere de fleste felt innen arbeidslivet og sette en minstestandard. Selv om Norge har ratifisert alle åtte kjernekonvensjonene, er ikke alle standardene gjennomgående innarbeidet i praksis. I flere land finnes det bedrifter der forbudet mot å organisere seg er nedfelt i ansettelseskontrakten. I Norge er det også arbeidstakere som melder at det er vanskelig å være organisert. Retten til å organisere seg og drive fagforeningsarbeid er viktig for at arbeidstakere i hele verden skal ha mulighet til å påvirke sitt eget arbeid og hindre utnytting og rovdrift på ansatte. Mange tariffområder Det er etablert mange tariffområder med ulike tariffavtaler. Utdanningsforbundet og Unio er part i en rekke av disse. De fleste lærerne, rektorer, mange førskolelærerne og styrere og andre ansatte i kommunene har avtaler innen KS-området. Innen kommunesektoren er Oslo kommune et eget område. Medlemmer som arbeider ved høgskolene, universitetene og statlige kompetansesentra er i det statlige tariffområdet. Kliniske pedagoger i spesialisthelsetjenesten og deres barnehager er i det tariffområdet som heter Spekter. Mange førskolelærere og styrere arbeider i private barnehager. Mange av disse er medlemmer av PBL (Private Barnehagers Landsforbund). Innenfor utdannings-systemet i privat sektor, er Virke det største. Utdanningsforbundet også en profesjonsorganisasjon Dette kurset handler om avtaleforståelse, som er grunnleggende kunnskap for å utøve vervet som tillitsvalgt. Det er viktig å være bevisst på at arbeidet med lønn og arbeidsvilkår ikke er Utdanningsforbundets eneste interesse- og ansvarsfelt. Utdanningsforbundet er en profesjonsorganisasjon og har som mål å være den viktigste arena for dialogen om yrkesutøvelse og kvalitet i utdanningen. Sammenhengen mellom utdanningspolitikk, profesjon og lønns- og arbeidsvilkår skal tydeliggjøres. Utdanningsforbundets rolle som samfunnsaktør skal befestes og utvikles. I denne forbindelse er det også viktig å følge debatten i EI, orientere seg om vedtatte resolusjoner og delta i ulike nasjonale og internasjonale fora der utdanningspolitikk diskuteres og beslutninger tas. Lærere og førskolelærere tilhører en profesjon og har et oppdrag på vegne av samfunnet. Lærere og førskolelærere er to svært sentrale aktører i kunnskapssamfunnet. Det er viktig å se profesjonsspørsmål og arbeidsvilkår i sammenheng. Profesjons- og fagforeningsmakt er viktig for å få til gode lønns- og arbeidsforhold. Gjennom fagbevegelsens arbeid nasjonalt og internasjonalt vil Utdanningsforbundet fremheve lærernes og førskolelærernes betydning og sikre deres faglige rettigheter. Utdanningsforbundet har et utstrakt internasjonalt arbeid som skal være basert på analyse, bred kompetanse og bevissthet hos tillitsvalgte og medlemmer. I tillegg til å kjempe for egne rettigheter er Utdanningsforbundet opptatt av å styrke og ivareta barn og unges rettigheter. Med dette som utgangspunkt har Utdanningsforbundet vedtatt Lærerprofesjonens etiske plattform, en verdiplattform som forplikter alle lærere. Plattformen bygger på følgende grunnverdier: Menneskeverd og menneskerettigheter, profesjonell integritet, respekt og likeverd og personvern. På bakgrunn av disse verdiene klargjøres lærerprofesjonens etiske ansvar i møte med barnehagebarn, elever og foresatte, på arbeidsplassen og for barnehage og skole som samfunnsinstitusjoner. Utdanningsforbundet er en organisasjon i stadig endring. Det er viktig med en kultur og struktur som legger til rette for åpenhet og demokratiske beslutninger på en konstruktiv måte. Vel møtt til kurs! side 10

11 Notater side 11

12 side 12

Kurs i avtaleforståelse. Kursguide til. Tariffområde KS. Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg 23.-24.09.2015

Kurs i avtaleforståelse. Kursguide til. Tariffområde KS. Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg 23.-24.09.2015 Kursguide til Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg 23.-24.09.2015 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 2: Kurs i avtaleforståelse www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Kurs i avtaleforståelse

Kurs i avtaleforståelse Kursguide til Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Troms St. Elisabeth Hotell og Helsehus, 29.-30. oktober. 2013 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 2: Kurs i avtaleforståelse

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til. Utdanningsforbundet Østfold

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til. Utdanningsforbundet Østfold Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 3 VOKS Plan for tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17. Kursguide til kurs i Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.januar 2014 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 4 Utvalgte temaer Plan for

Detaljer

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Utdanningsforbundet Buskerud, Telemark og Vestfold Clarion Collection hotell Tollboden i Drammen 16.-17.

Detaljer

Fagforeningsbevissthet. Velkommen til nye Atg Sommer 2010

Fagforeningsbevissthet. Velkommen til nye Atg Sommer 2010 Fagforeningsbevissthet Velkommen til nye Atg Sommer 2010 Klok som en gås? s2 Formasjonsflygning s3 Hvordan være klok som en gås? Hvert vingeslag i en gåseformasjon skaper en oppdrift for fuglen som flyr

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Laholmen Hotel Strømstad,

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Laholmen Hotel Strømstad, Kursguide til kurs i Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø Utdanningsforbundet Østfold Laholmen Hotel Strømstad, 13.- 14.januar 2015 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 4 Utvalgte temaer Plan for

Detaljer

Fagforeningsbevissthet. LOV-kurs/Trinn 2 for nye tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hordaland

Fagforeningsbevissthet. LOV-kurs/Trinn 2 for nye tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hordaland Fagforeningsbevissthet LOV-kurs/Trinn 2 for nye tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hordaland Klok som en gås? s2 Formasjonsflygning s3 Hvordan være klok som en gås? Hvert vingeslag i en gåseformasjon

Detaljer

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen 1: Internasjonal forankring i partforholdet 2: Hva er en hovedavtale? 3:

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2010 Ved HT Arild Reigstad MEDBESTEMMELSE OG DEMOKRATI Medbestemmelse

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver 12: Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Barnehageloven Opplæringsloven

Detaljer

Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A. Nina Beate Jensen, sentralstyret

Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A. Nina Beate Jensen, sentralstyret Kurs for styrere og tillitsvalgte i PBL A Nina Beate Jensen, sentralstyret Styrere og tillitsvalgte sammen Viktig med felles forståelse for avtaler og lover Respekt for hverandres roller Målet er gode

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF NSFs fylkeskontorer Vår saksbehandler: Grete Johansen Vår dato: 12.09.2011 Vår ref: 251802 (2011 _00552) Deres ref.: Medlemsnr.: Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Detaljer

Profesjon og yrkesutøvelse

Profesjon og yrkesutøvelse Profesjon og yrkesutøvelse Hva innebærer det å være en del av en profesjon? En av flere mulige definisjoner: At vi har et oppdrag på vegne av samfunnet en felles kunnskapsbase og noen felles verdier et

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 Innhold Lærerprofesjonens etiske plattform 2 Plattformens hva, hvem og hvorfor 3 Lærerprofesjonens grunnleggende verdier 4 Lærerprofesjonens etiske ansvar

Detaljer

Tillitsvalgt du som leder

Tillitsvalgt du som leder Tillitsvalgt du som leder Hva ønsker vi å oppnå? Øke egen bevissthet på deg som tillitsvalgt og leder Metode: Teori refleksjon og diskusjon Enhver organisasjon trenger en «høvding» Selv om stammekultur

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015

Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015 Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015 Innhold Varighet 3 Forankring 3 Utdanningsforbundets engasjement 4 Utdanning for bærekraftig utvikling 4 Innsatsområder 2014/2015

Detaljer

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Fra sentralt: Tillitsvalgtopplæringen er en prioritert oppgave i Utdanningsforbundet. Det er fem overordnede mål med opplæringen: Tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Hovedavtalen og IA-arbeid

Hovedavtalen og IA-arbeid Hovedavtalen og IA-arbeid Medbestemmelse og samarbeid Nettverkskurs april 2013 Medbestemmelse og demokrati Medbestemmelse en fundamental rettighet i et demokratisk samfunn. Lovfestet i grunnloven 110 og

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no

Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3. www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform på 1, 2, 3 www.utdanningsforbundet.no Lærerprofesjonens etiske plattform I perioden 2010 2012 arbeidet Utdanningsforbundet for å utvikle et felles uttrykk for lærerprofesjonens

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

TIL DEBATT Strategikonferansene 2012

TIL DEBATT Strategikonferansene 2012 TIL DEBATT Strategikonferansene 2012 TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT Forord Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer Kjære medlem av KS! I 2012 står vi foran et hovedtariffoppgjør. Det betyr

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul Medbestemmelse på arbeidsplassen Modul 1 08.09.2011 1 Ulike tariffavtaler. Hovedtariffavtalen: Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker Hovedavtalen: Forholdet mellom arbeidsgiver og organisasjonene

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012

Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201. Kurs i Førde 29. mai 2012 Fra endring i særavtalen til god arbeidstidspraksis! Ny SFS 2201 Kurs i Førde 29. mai 2012 Program 1030 Velkommen 1200 Lunsj 1430 Takk for i dag - vel hjem! Hva er SFS? * Sentrale forbundsvise særavtaler

Detaljer

Kurs barnehage/sfo. Inger Marie Højdahl Hege Øhrn

Kurs barnehage/sfo. Inger Marie Højdahl Hege Øhrn Kurs barnehage/sfo Inger Marie Højdahl Hege Øhrn KF Personal spesielt tilpasset kommunal sektor KS Personalhåndbok Temainngang Rundskriv (alle rundskriv KS har gitt ut) Avtaler (gjeldende og historiske

Detaljer

Om fagforeningenes rolle og betydning. Utdanningsforbundet Akershus November 2012

Om fagforeningenes rolle og betydning. Utdanningsforbundet Akershus November 2012 Om fagforeningenes rolle og betydning Utdanningsforbundet Akershus November 2012 Målsetting Få innblikk i hvordan det norske arbeidslivssystemet fungerer og Hvordan det har utviklet seg over tid Viktige

Detaljer

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen

Modul 1 nye AT i grunnskolen. Utdanningsforbundet Bergen Modul 1 nye AT i grunnskolen Utdanningsforbundet Bergen Organisasjonskart Leder (1) Nestleder (1) VGO (1+1 vara) Lokallagsstyret (11) Grunnskole (3) Vara (5) Barnehage (2) Fritt valgt (1+2 vara) HTV (1+1

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Innhold i denne presentasjonen

Innhold i denne presentasjonen Hovedavtalen Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale? Oppbygging av PBL-As hovedavtale Innledning Medbestemmelse Arbeidsgivers styringsrett

Detaljer

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS

Voss desember Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Voss desember 2007 Økt om arbeidslivets grunnlov, Hovedavtalen KS Summeoppgave Lov- og avtaleverket Hvorfor har vi lover og avtaler for arbeidslivet? Hva skal vi med dem? Hvor kommer de fra? Hvilke lover

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Rogaland, 3. februar2016 Hege Mygland, avd.dir. KS Forhandling Fra dagens program:

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra kurs for nye tillitsvalgte 2017 Velkommen til felles kurs for nye tillitsvalgte i Finansforbundet. Del kunnskap! Gjennom forelesninger, presentasjoner, diskusjoner

Detaljer

Modul 2:Kurs i avtaleforståelse. Lærerveiledning til. Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Østfold 8. -9. oktober 2012

Modul 2:Kurs i avtaleforståelse. Lærerveiledning til. Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Østfold 8. -9. oktober 2012 Lærerveiledning til Modul 2:Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Østfold 8. -9. oktober 2012 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Plan for tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Profesjonsetikk - fra vedtak til virkelighet Lederens rolle og betydning

Profesjonsetikk - fra vedtak til virkelighet Lederens rolle og betydning Profesjonsetikk - fra vedtak til virkelighet Lederens rolle og betydning Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd Vedtak

Detaljer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer Steinkjer Dato 15.09.2011 19.09.2011 Vår referanse Vår saksbehandler Monica Rakvåg Direkte telefon 99788161 Nytt arbeidsgiverdokument i Steinkjer kommune, Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Steinkjer

Detaljer

Landsmøtet Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet utkast

Landsmøtet Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet utkast Landsmøtet 2009 Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet utkast 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaljer

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand

Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Skolering i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen Velkommen til kurs for tillitsvalgte og arbeidsgivere PBL-A 25/4-2013 Rica Dyreparken, Kristiansand Hva kjennetegner norsk arbeidsliv? Mindre statusforskjell

Detaljer

Kalender 2015-2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage

Kalender 2015-2016. Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Kalender 2015-2016 Medbestemmelse/klubbarbeid i barnehage Medbestemmelseskalender 2015 2016 Utdanningsforbundet Bergen ønsker velkommen til nytt arbeidsår som tillitsvalgt. Denne kalenderen baserer seg

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

Rammeplan for tillitsvalgtopplæringen i Utdanningsforbundet

Rammeplan for tillitsvalgtopplæringen i Utdanningsforbundet 1 Rammeplan for tillitsvalgtopplæringen i Utdanningsforbundet Periode: 2010 2012 Vedtatt i sentralstyret 22.06.2010 2 Beskrivelse av ny plan 2010-2012 Med bakgrunn i de positive erfaringene vi har med

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Tillitsvalgt allerede en leder

Tillitsvalgt allerede en leder Tillitsvalgt allerede en leder Tillitsvalgtopplæring Modul II, 10. mai 2017 Forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom Jus og Arbeidsliv Gratulerer! Du har nå en - sentral rolle i en forening med høy aktivitet

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE

STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 LM-SAK 6.2/15 STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE 6.2.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk Læreplan for «Grunnkurs 2», januar 2017

Forbundet for Ledelse og Teknikk Læreplan for «Grunnkurs 2», januar 2017 Modul Grunnkurs 2 1. Innledning For å sikre våre medlemmers innflytelse i bedriftene er det viktig for FLT å arbeide systematisk og målrettet med oppbygging og overføring av kunnskap, ferdigheter, holdninger

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN>

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Parat For 2015 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene en

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Personalforum Møre og Romsdal

Personalforum Møre og Romsdal Personalforum Møre og Romsdal Quality Hotel Alexandre, Molde 20. januar 2016 Karsten K. Langfeldt, KS Forhandling - bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår for alle Hovedtariffavtalen arbeidstakere i

Detaljer

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund

Protokoll. Kunnskapsdepartementet. Norsk tjenestemannslag. Arkitektenes fagforbund. Norsk sykepleierforbund Protokoll 13. mai 2013 ble det med hjemmel i Hovedavtalen i staten 2 nr. 2 holdt forhandlingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner om omstillingsavtale i forbindelse med fusjon av

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Det store bildet. Hva vi skal gjennom på kurset. Et historisk perspektiv (med en innlagt quiz) Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Sør-Øst

Det store bildet. Hva vi skal gjennom på kurset. Et historisk perspektiv (med en innlagt quiz) Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Sør-Øst Det store bildet Tillitsvalgtskurs Modul 1 Region Helse Sør-Øst Gardermoen 8. 9. oktober 2015 Rådgiver/advokatfullmektig Lene Brandt Knutsen Jus og arbeidsliv Hva vi skal gjennom på kurset Sentrale lover

Detaljer

SFS Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning. Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24.

SFS Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning. Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24. SFS 2201 - Nytt pkt. 3.2 og videre prosess Veileder om krav til pedagogisk bemanning Seksjonsøkt Storkurset 23. og 24. november 2011 SFS 2201 pkt. 3.2 Forsøksordning fra 1.8.2012: Pedagogisk personale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalet. Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalet. Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 99 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Vara møter

Detaljer

Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015

Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015 B-rundskriv nr.: B/7-2014 Dokument nr.: 14/00652-1 Arkivkode: 0 Dato: 06.10.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015 Det vises til

Detaljer

Utdanningsforbundets likestillingspolitikk Vi utdanner Norge: (Vedtatt på landsmøtet 2015) Utdanningsforbundet vil arbeide for reell likestilling og for eit samfunn der kvinner og menn har likeverdige

Detaljer

KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr.

KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr. KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr. Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Hordaland, 2. februar

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA)

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE. Hovedavtalen i staten (HA) GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE Hovedavtalen i staten (HA) Hovedtemaer 1. Medbestemmelse 2. Partene 3. Tilpasningsavtalen CASE Tema 1 Medbestemmelse side 7 Hva er medbestemmelse? Medbestemmelse, deltakelse

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Erfaringer med alternativ arbeidstid Bergen kommune. Lokale prosesser Lokal forankring Lokalt handlingsrom

Erfaringer med alternativ arbeidstid Bergen kommune. Lokale prosesser Lokal forankring Lokalt handlingsrom Erfaringer med alternativ arbeidstid Bergen kommune Lokale prosesser Lokal forankring Lokalt handlingsrom 12 avtaler/ 17 ordninger 200 årsverk 274 ansatte Mildevegen bofellesskap Fanafjellsvegen bofellesskap

Detaljer

Verving og «Min side» Kurs for erfarne tillitsvalde, Geiranger 2. 4. oktober

Verving og «Min side» Kurs for erfarne tillitsvalde, Geiranger 2. 4. oktober Verving og «Min side» Kurs for erfarne tillitsvalde, Geiranger 2. 4. oktober Utdanningsforbundet Team verving sentralt Fylkesinfo 06/2012 To verveansvarlege i fylkeslaget s2 Medlemsutvikling 2001: 31.

Detaljer

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir.

ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen. Adm.dir. ECONA og Akademikerne organisasjonsstruktur, lønnspolitikk, arbeidslivspolitikk mv. De tillitsvalgtes plass i organisasjonen Adm.dir. Tom Bolstad 1 Enkelt organisasjonskart 2 Econas administrasjon 3 Dilemma

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

Min første jobb som nyutdannet. barnehagelærer

Min første jobb som nyutdannet. barnehagelærer Min første jobb som nyutdannet barnehagelærer Velkommen til din første arbeidsplass som nyutdannet barnehagelærer! Du er motivert med nye ideer og full av pågangsmot. Du har avsluttet en utdanning som

Detaljer

Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011. Matz Antonsen HTV SL Akershus

Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011. Matz Antonsen HTV SL Akershus Arbeidsavtale, arbeidstidsavtale, arbeidsplan? SL kurs 1.November 2011 Matz Antonsen HTV SL Akershus Arbeidsavtale? Arbeidstidsavtale? Arbeidsplan? Hva er forskjellen vet du det? Klikk for å legge til

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

Fornying og styrking av NF

Fornying og styrking av NF Til lokallagsleder i NF og evt. andre NF tillitsvalgte Vær snill å kopiere til: rektor/ledelse leder i personalråd, lærerråd eller tilsvarende organ Distriktslag av NF Programnemnda 26.04.2012 Vår ref.:

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Tariffoppgjøret 2016 statlig tariffområde uravstemningsdokument juni 2016 Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved elektronisk uravstemning er sendt til deg på SMS og/eller e-post. Stemmeperiode er 8. juni

Detaljer

Fellesopplæring i Hovedavtalen

Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Trondheim 14.sept. 2016 Bjørn Holmli, LO-K og Karsten Langfeldt, KS Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål

Detaljer

Medvirkning i og medbestemmelse

Medvirkning i og medbestemmelse Medvirkning i og medbestemmelse NALF 3. mai 2010 kristin.juliussen@spekter.no Utvalget skulle Beskrive Vurdere Ev. foreslå Prinsippet i mandatet: Diagnosen som grunnlag for medisinen Hva skjedde? Beskrev

Detaljer