BUDSJETTFORSLAG USE ADB-AVDELINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETTFORSLAG USE ADB-AVDELINGEN"

Transkript

1 BUDSJETTFORSLAG FOR USE OG ADB-AVDELINGEN FOR 1992 Innhold: 1. Beskrivelse av USE 's viiksomhet 2. Hovedtall for USE i Rammer for 1991/92 Side 2 Side 3 3. Anslag over driftsutgifter og investeringer i 1992 Side 5 4. Oppsummering Side 7 Vedlegg: Rosa ark 1: Drift - Stamnett Rosa ark 2: Drift - Tungregning Rosa ark 3: Invest- Samarbeidsprosjekter med lokalmiljøene Rosa ark 4: Invest- Bnikersentra Rosa ark 5: Invest- Fjernundervisning Rosa ark 6: Invest- Utbygging av stamnett Rosa ark 7: Invest- Adm. systemer Behandlet i Styret for USE den 12 sept 1990.

2 BUDSJETT FOR FORENKLET BUDSJETTFORSLAG FRA USE OG ADB-avdelingen. 1. Beskrivelse av USE og ADB-avdelingens virksomhet. 1.1 Mål for USE og ADB-avdelingen. USE skal bygge ut og drive Universitetets felles informasjonsteknologiske systemer(systemer for data- og informasjonsbehandling og datakommuniksajon). USE skal bistå Universitetets ledelse og de enkelte universitetsmiljøene med planlegging og koordinering av utbygging, drift og bruk av felles lokale informasjonsteknologiske systemer, slik at Universitetets samlede ressurser innen den informasjonsteknologiske sektor utnyttes best mulig. USE kan drive forskning og utvikling som er nært knyttet til USE's formål og er nødvendig eller hensiktsmessig for at tjenesten kan oppfylle sine forpliktelser overfor Universitetet forøvrig. ADB-avdelingen har ansvar for planlegging, utvikling og drift av de felles administrative systemer. 1.2 Strategisk plan for USE Strategiplanen for er grunnlaget for USE's virksomhet. Her vil løpende oppgaver og satsningsområder måtte justeres innefor rammen av de sju hovedstrategiene: Strategi 1: Strategi 2: Strategi 3: Strategi 4: Strategi 5: Strategi 6: Strategi 7: Satse mer på sluttbrukertjenester og brukerstøtte. Satse mer på IT.-utbygging i lokalmiljøene og nettbaserte tjenster. Konsentrere utbygging av sentrale ressurser og tjenester om funksjoner som egner seg for sentral drift. Satse mer på koordinering av Universitetets IT-utbygging i samarbeid med lokalmiljøene og Universitetsledelsen. Forbedre nytte/kostnadsforholdet i Universitetets utbygging og drift av informasjonsteknologi. Basere virksomheten på nøye overvåking av teknologiutviklingen og samarbeid med norske og internasjonale FoU-miljøer. Utvikle medarbeidere, organisasjon og arbeidsformer.

3 1.3 Konsekvenser og prioriteringer for USE og ADB-avdelingen. USE må forholde seg til den raske teknologiske utvikling og etablering av nye anvendelsesområder for informasjonsteknologi ved Universitetet. For at USE skal være et best mulig redskap for Universitetet, må vi konsentrere vår innsats om: Drift av de etablerte tjenestene Videre utbygging og drift av stamnettet og tjenester som utnytter stamnett, kommunikasjonsbokser og tjenermaskiner. Fjernundervisning og datastøttet læring. Kurssenter og informasjonsmateriell. Informasjonssystemer for administrasjon og drift av UiO. Lokal utbygging og samarbeidsprosjekter. 2. Hovedtall for USE og ADB i Budsjettrammer for 1991/92. Forslaget er satt opp etter retningslinjer gitt av Universitetsdirektøren i rundskriv av jnr A 1118/89, og rundskriv jnr A 1319/90. Sammenslåingen av USE og ADB er under utredning. Budsjettet for 1990 og 1991 forsøkes tilpasset en samorganisering av disse to organene med felles satsningsområder. USE og ADB-avdelingen har tidligere fremmet egne forslag til budsjett for Forslaget for 1992 vil være det første forslag for den nye samordningen. 2.1 Personale Stilling 1. Hovedstillinger ved USE 2, Hovedstillinger ved ADB 3. Engsjementer/timelønnet (årsverk) Sum årsverk Hjemlet Besatt Besatt i Forslag i Forslag i Av 44 stillinger er USE pålagt å holde 4 stillinger ubesatt. Ca 25 studenter har korttidsengasjementer ved USE. USE er avhengig av å ha ledige lønnsmidler for å opprettholde USE's tjenestetilbud og sette igang nye tjenester. Dessuten er ordningen viktig for studentenes ervervelse av praktisk erfaring i informatikkstudiet.

4 2.2 Budsjettrammer Det vises til rammetall gitt i skriv av og fra Universitetsdirektøren referanser se foran under pkt Post 01: Lønn og godtgjørelser 2. Post 11: Varer og tjenester 3. Post 21-1/2: Særskilte driftsutgifter 4. Post 45: Vitenskapelig utstyr SUM Regnskap 1989 *) Ramme 1990 **) ***) Overført fral Ramme Ramme Forslag for I tillegg til foranstående rammer har USE hatt følgende midlertildrift og investeringer: 5. Post 18: IT-midler 6. Post 21.37: Salg av datakraft internt 7. Post 08: Salg av datakraft eksternt Regnskap 1989 *) Ramme 1990 ***) Overført fra Ramme Ramme Forslag for SUM TOTAL *) Rammene gjelder bare USE. Rammene gjelder både USE og ADB. USE ble tildelt 1 Mkr i 45-midler i 1990, ADB-avd. fikk seg overført 800k. Av IT-midler ble det tildelt 2,6 Mkr. Rammetall for USE var tidligere angitt dl Mkr for USE og 0.8 Mkr for ADB. I rammetallsnotatene fra Universitetsdirektøren er det angitt rammer for post 01 og 11. De øvrige rammer er satt ut fra de tildelinger som er foretatt eller er meddelt vil bli foretatt for Inntekter ved salg av datakraft til interne og eksterne brukere er måltall og forutsetter nye avregningsregler. USE's driftsutgifter dekkes ved midler fra post 21 og av inntekter ved salg av datakraft mv til interne og eksterne brukere, dels ved refusjoner for annen ekstern oppdragsvirksomhet som f eks UNINETT-prosjektet.

5 3. Anslag over driftsutgifter og investeringer for Post 01 Lønnsutgifter. Som nevnt under pkt 2.1 er USE pålagt å holde 4 stillinger vakant. Rammen på Mkr dekker ikke lønnsutgiftene til disse stillingene. I tillegg til bruk av ledige lønnsmidler dekkes lønnsutgifter til engasjementer og timelønnet hjelp av driftsmidler post 21 og eksterne inntekter. 3.2 Anslag for post 21 Særlige driftsmidler (annuumsmidler) og post II Datatjenester. USE'driftsutgifter dekkes ved annuumsmidler, som kan overskrides i den grad overskridelsen kan dekkes ved oppdragsinntekter. Utgifter pr kostnadselement ( i mill kr) Kostnadselement 1. Stamnettet og kommuniksjon 2. Sentrale tjenermaskiner for basistjenester 3. Inntektsfinansierte tjenermaskiner 4. Sentralt plasserte men lokalt finansierte maskiner 5. Tjenermaskiner i lokalmiljøene 6. Administrative maskiner 7. Tungregner 8. Felles drift av USIT 9. Nye tjenester 10. Ekstern virksomhet 11. Kurs og informasjon 12. Informasjonssystemer (drift &adm) SUM Rammetall Total kostnad Dekkes fra post Dekkes fia post Dekkes ved inntekt Rosa ark 1 Sum rammetall og inntekter utgjør 17,203 mill kr. mens totalutgifter er 17,9 mill kr. Differanse 700k kr må dekkes ved ekstratildeling, som er spesifisert på rosa ark nr 1: Drift av stamnett. Tungregner er ført opp med 3 Mkr. Utgiftene forutsettes dekket fra post 11 (signaler fra dep). Tjenesten er begrunnet på rosa ark nr 2. 2

6 3.3 Anslag over investeringskostnader - post 45 og IT-bevilgning. Investeringsforslagene er knyttet til de samme grupperinger som kostnadselementene for driftsutgiftene. Kostnadselement 1. Stamnettet og kommuniksjon - Utstyr til nettovervåkingssentret - Routere for segmentering av stamnett - Optisk høyhastighetsnett 2. Sentrale tjenermaskiner for basistjenester - Studentinformasjonssystem 3. Inntektsfinansierte tjenermaskiner - Generelle dataressurser 4. Sentralt plasserte men lokalt finansierte maskiner 5. Tjenermaskiner i lokalmiljøene - Lokale tjenermaskiner 6. Administrative maskiner - se pkt Tungregner *) 8. Felles drift av USIT - Generelt drifts- og demo-utstyr 9. Nye tjenester - Brukersentra - Fjernundervisning 10. Ekstern virksomhet 11. Kurs og informasjon - Kurssentret 12. Informasjonssystemer (drift &adm) - IT-drift administrasjon - Utstyr for scanning og optisk lagring - Diskplass for BR - Utredning FT for adm systemer. SUM Rammetall Total kostnad Dekkes fira post Rosa ark Beløp Rosa ark invest nr Prioritet *) Nasjonal plan for tungregning kan bety at det vil bli foreslått investeringer på mill kr ved Unioversiteici Totalt investeringsforslag Dekkes av rammebevilgning Foreslått på rosa ark 14.0 mill kr 3.9 mill kr 10.1 mill kr Investeringsforslag fra ADB-avdelingen (underpost 12. Informasjonssystemer) på 2.5 Mkr må prioriteres uavhengig av USE's forslag.

7 4. OPPSUMMERING 4.1 Behov for økning av driftsmidler For å dekke økte driftsutgifter fremmes det forslag på rosa ark på økning av rammer som følger: Rosa ark 1: Drift stamnett Post Mkr Rosa ark 2: Tungregning Post Mkr 4.2 Behov for økning av investeringsmidler Rosa ark 3: Samarbeidsprosjekt med lokalmiljøene Post Mkr Rosa ark 4: Brukersentra Post Mkr Rosa ark 5: Fjernundervisning Post Mkr Rosa ark 6: Utbygging stamnett Post Mkr Rosa ark 7: Administrative systemer Post Mkr Sum økning 10.1 Mkr

8 BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PA ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE - DRIFT STAMNETT TILTAK: BEGRUNNELSE. BEHOV: Rosa ark nr 1 Drift Drift av stamnett Utgiftene til drift av stamnett har øket i forbindelse medtilknytningav nye lokalmiljøer til de administrative systemene som BR, ST og LP. USE har ikke funnet plass for disse utgiftene innenfor sine rammer av annuumsmidler. Planlagte nye investeringer i stamnettutbyggingen vil medføre nye driftsutgifter til linjeleie, vedlikehold mv. USE forslår post 11 øket med 0.7 Mkr Alternativt kan post 21 økes med samme beløp. FORUTSETNINGER: Finansiering av driften av stamnettet for de administrative systemene må ses i sammenheng med finansiering av drift av nett for forskning og undervisning. Dersom det blir tale om å dekke utgifter med avgifter for bruken må det finnes frem til rimelige fordelinger. PRIORITET:

9 BUDSJETT F 0 OR 1992 FORSLAG PA ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE - TUNGREGNING MÅI^ETTTNG: Rosa ark nr 2 Drift Midlertidig opprettholde et tungregnetilbud. Den konkrete satsningen bør USE og MAT-NAT fakultet finne fram til i samarbeid. Departementet ved byråsjef Arne Moi har i møter ved Universitetsrådets EDB-komite uttrykt at han vil sørge for tildelinger til UiO slik at en i en overgangsfase kan opprettholde tungregnetilbudet inntil den nasjonale planen avklares. I utredningene fra Universitetsrådets EDB-komite anbefales det at UiO i 1991 anskaffer tungregner til 16 Mkr og driftskostnader 2.5 Mkr. BEGRUNNELSE: RESSURSBEHOV: FORUTSETNINGER: PRIORITET: USE og MAT-NAT fakultetet leaser idag en Convex 120 som regner for sakte og har for liten kapasitet. Brukerne har uakseptable ventetider. Lease en Convex 220/ Mkr USE forslår rammen på post 11 øket med 3.0 Mkr Samarbeid USE og Mat-NAT fakultetet. Leieavtalen for Convex 120 har oppsigelsesfrist 1. oktober En beslutning må tas i løpet av oktober. DNMI bør være en av hovedbrukerne og deltaker i finansieringen. Uavhengig av andre forslag.

10 Rosa ark nr 3 Invest BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PÅ ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: JT-TJENESTE -DISTRIBUERTE TJENESTER (Kostnadselement 2 og 5 i tabell under pkt 3.3) TILTAK: MÅLSETTING: BEGRUNNELSE: RESSURSBEHOV: PRIORITET: Samarbeidsprosjekter med lokalmiljøene * lokal infrastruktur med arbeidsplassmaskin, programvare, nettverk og tjenermaskin * fremføring av fellestjenester for forskning, undervisning og administrasjon helt ut til lokalmiljøene. Prosjektforespørsler fra lokalmiljøene: * Juridiske fakultet * Medisinske fakultet og Preklinisk institutt * Odontologiske fakultet * Historisk Filosofiske fakultet Bistå lokalmiljøene med planlegging, utbygging og etablering av ITanvendelser innen forskning, undervisning og administrasjon. Universitetets IT-strategi beskriver store behov for utbygging av den teknologiske infrastruktur ute i lokalmiljøene. IT-kompetansen er i mange miljøer så Uten at de må ha hjelp utenfra. USE har stor pågang på konsulenttjenestene og ventelister for samarbeid om anskaffelser av arbeidsplassmaskiner, lokale nett og tjenermaskiner. Anskaffelse av nett og tjenermaskiner 2.5 Mkr Ramme for post 45 foreslåes øket med 2.5 Mkr Anskaffelse av arbeidsplassutstyr må utarbeides spesielt for hvert lokalmiljø og dekkes av lokalmiljøene. 1 FORUTSETNINGER: Lokalmiljøene og USE avsetter personell og ressurser til samarbeid. 10

11 BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PÅ ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE - BRUKERSENTRA (Kostnadselement 9 Nye tjenester) Rosa ark nr 4 Invest TILTAK : Sentralt og lokale brukersenter ("USITHA", se vedlegg) Etablering av et sentralt "brukersenter" ved USIT og flere mindre "lokale brukersentra" plassert på geografisk passende steder (f.eks. i fakultetsbygg). I det sentrale USITHA-sentret vil det finnes dyrt utstyr og programsystemer som det bare vil eksistere ett eksemplar av for hele universitetet. Utstyret i hvert lokalt senter vil være tilpasset de behovene som miljøet definerer, vanligvis et antall arbeidsstasjoner og mer eller mindre spesialisert I/O-utstyr. I tilknytning til hvert lokalt USITHA-senter vil det være et USITHA "kontor" der det i arbeidstiden sitter en person fra USIT som skal bistå brukerne av det lokale sentret med teknisk ekspertise. MÅLSETTING: Sørge for at studentene ved hvert enkelt institutt sikres adgang til moderne databehandlingsutstyr. Tilby avansert utstyr til institutter som ikke har midler til eller behov for å anskaffe en personlig arbeidsstasjon til hver enkelt ansatt. Gjøretilgjengelig (dyrt) spesialutstyr som det ikke vil være naturlig å plassere på hvert enkelt kontor, men snarere at det gjøres tilgjengelig på delt basis for alle i miljøet. Yte spesialkompetanse i forbindelse med å ta i bruk ny ITteknologi. BEGRUNNELSE: RESSURSBEHOV: Tilfredsstille fellesbehovene for IT-teknologi og bistand i miljøene. Anskaffelse av utstyr til sentralt senter og 4 lokale senter: 2 Mkr Post 45 foreslåes øket med 2.0 Mkr FORUTSETNINGER: Det er lokalmiljøenes ansvar å stille de nødvendige lokaler til rådighet samt sørge for ansettelse og avlønning av "terminalstuevakter" i de lokale sentra. Det er USE's ansvar å sørge for å skaffe tilveie det utstyr og den programvare som er nødvendig for det sentrale og hvert enkelt lokalt USITHA-senter. For hvert lokalt USITHA "kontor" skal det i arbeidstiden sitte en person fra USIT som skal bistå brukerne av det lokale sentret med teknisk ekspertise. Denne personen skal lett kunne trekke på eksperthjelp fra USIT sentralt. Bemanningen av denne funksjonen vil kunne ambulere innen USITs personale. Det lokale sentret skal være åpent for aue forskere og studenter som sokner til miljøet. PRIORITET: 2 1 1

12 Rosa ark nr 5 Invest BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PA ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE -FJERNUNDERVISNING (Kostnadselement 9 Nye tjenester) TILTAK: MÅLSETTING: BEGRUNNELSE: Fjernundervisning og datastøttet læring Etablere et fjernundervisningstilbud i samarbeid med EX-PHJL, HF-, SV- og Juridiske fakultet og eksterne samarbeidspartnere som BI og NKS/NKI-høgskole. Fordi studentpågangen er større enn kapasitetene på lærere og lokaliteter, kan ny teknologi bidra til at studentene kan følge undervisningen både hjemme og studenthybler. Departementet har oppfordret til slik satsning. på RESSURSBEHOV: Anskaffelse av utstyr, systemer og kompetanse Tiltak i studentbyene Sogn og Kringsjå 2Mkr FORUTSETNINGER: KOSTNADER: Totalt investeringsbehov til nye tjenester er på 4.0 Mkr. USE har ikke funnet plass til mer enn 0.9 Mkr innenfor sin ramme på post Mkr er ført opp som forlslag til økning på post 45 (se rosa ark 5). Behov for ytterligere økning på post 45 blir således 1.1 Mkr. PRIORITET: 12

13 BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PÅ ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE - UTBYGGING AV STAMNETT OG KOMMUNIKASJON TILTAK: Utbygging av stamnett til nye miljøer ved UiO. Rosa ark nr 6 Invest INVESTERINGS FORSLAG: BEGRUNNELSE: KOSTNADER: Det foreslåes anskaffet utstyr til nettovervåkingssentret, routere for segmentering av stamnett, anskaffelse av optisk høyhastighetsnett. Det vises til strategiplaner for USE og UiO. Utbyggingen er anslått til 3.0 Mkr, hvorav USE finner plass for Mkr innenfor sin rammebevilgning. USE foreslår ramme for post 11 øket med 2.0 Mkr PRIORITET: 4 13

14 BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PA ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE - ADMINISTRATIVE SYSTEMER (Kostnadselement 12 Informasjonssystemer) ADB-avdelingen har lagt frem eget investeringsforslag på tils 2.5 Mkr Forslaget går som utrykt vedlegg til USE's forslag. Rosa ark nr 7 Invest EDB-sjefen har ikke foretatt noen prioriteringer av avdelingens forslag til USE's øvrige. Når UiO's IT-plan foreligger må planene revurderes. 14

Forslag til IT-strategi for NTNU 2000 2003

Forslag til IT-strategi for NTNU 2000 2003 Forslag til IT-strategi for NTNU 2000 2003 IT-strategien setter opp hovedmål og tiltak for hvordan NTNU skal bruke IT som hjelpemiddel i sine virksomheter. Strategien er delt inn i disse områdene: Informasjonsteknologi

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Fra: Sakstype: Styret Senterleder Vedtakssak Saksnr: V-sak 17/2013 Møtedato: 3. desember 2013 Notatdato: 28. november 2013 Saksbehandler:

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 9/1 Møtedato: 26. april 21 Notatdato: 16. april 21 Saksbehandler: Jan Aldal KORRIGERT

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

OMSTILLING AV IT-TJENESTER. Ved UiB

OMSTILLING AV IT-TJENESTER. Ved UiB OMSTILLING AV IT-TJENESTER Ved UiB Endrede rammebetingelser, krav og forventninger gjør omstillinger nødvendig og ønskelig Det pågår en rekke omstillinger i organisasjonen Trekker disse omstillingene i

Detaljer

Saken gjelder: USEs søknad om IT-midler for 1989. Til uttalelse Til behandling Etter avtale

Saken gjelder: USEs søknad om IT-midler for 1989. Til uttalelse Til behandling Etter avtale USE, UNIVERSITETETS SENTRALE EDB-TJENESTE Postboks 1059, Blindern 0316 Oslo 3 Til Styret for USE Styresak til møte den 8 februar 1989 Styresak nr: 09 / 89 Styredok nr: 3/ 89 Saken gjelder: USEs søknad

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV INDIREKTE KOSTNADER VED EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET

RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV INDIREKTE KOSTNADER VED EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV INDIREKTE KOSTNADER VED EKSTERNT FINANSIERT VIRKSOMHET Fastsatt av: Universitetsdirektøren Fastsatt dato: 7. april 2008 Hjemmel: Gjelder fra: 7. april 2008 Arkivreferanse

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie

Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo Presentasjon for PK-nettverket v/irene Sandlie Prosjekt Internt handlingsrom Universitetet i Oslo 2010-2013 Presentasjon for PK-nettverket 01.11.13 v/irene Sandlie UiOs strategi 2020 UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet,

Detaljer

UNIVERSITETSDIREKTØREN

UNIVERSITETSDIREKTØREN Til: Det akademiske kollegium Sakstype: Saksnr: Møtenr: Møtedato: Notatdato: A-saksnr: Saksbehandler: Diskusjonsnotat D.2 10/96 19. november 1996 8. november 1996 Arne Laukholm Sakstittel: Strategisk satsing

Detaljer

Hvordan fungerer INFRASTRUKTUR-satsingen for UoH-sektoren? Svein Stølen og Robert Bjerknes

Hvordan fungerer INFRASTRUKTUR-satsingen for UoH-sektoren? Svein Stølen og Robert Bjerknes Hvordan fungerer INFRASTRUKTUR-satsingen for UoH-sektoren? Svein Stølen og Robert Bjerknes Infrastrukturlandskapet Kategorier? Internasjonal Nasjonal Regional Institusjonell Fakultær Institutt Enkeltforskerbehov

Detaljer

Notat: Organisering og styring av universitetets IT-virksomhet

Notat: Organisering og styring av universitetets IT-virksomhet Notat: Organisering og styring av universitetets IT-virksomhet Til: Fra: Kopi til: SAB-arbeidsgruppe for organisasjons- og beslutningsstruktur IT-direktøren USITs ledelse Dato: 5. september 2015 Referanse:

Detaljer

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 20.08.2007 ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Strategi for universitetets IT-virksomhet

Strategi for universitetets IT-virksomhet Allmøte 16. januar 2014 Strategi for universitetets IT-virksomhet IT-direktør Lars Oftedal Universitetsstyret 11. mars 2014 Diskusjonssak Fokus: Strategiske veivalg og prioriteringer for IT-virksomheten

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene

Detaljer

Bakgrunn for etablering av fagrådet for einfrastruktur ved UiO

Bakgrunn for etablering av fagrådet for einfrastruktur ved UiO Bakgrunn for etablering av fagrådet for einfrastruktur ved UiO En introduksjon våren 2016 H.A.Eide USIT/UAV/ITF Tema Kort om linjene fram til i dag Status for og konsekvenser av ny organisering for nasjonalt

Detaljer

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2017 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 2.desember 2016 1. Innledning 2017 representerer en stor overgang for fakultetet.

Detaljer

Allmøte USIT. Saksliste. 18. oktober Internt handlingsrom (IHR) USIT 3.0

Allmøte USIT. Saksliste. 18. oktober Internt handlingsrom (IHR) USIT 3.0 Allmøte USIT 18. oktober 2012 Saksliste Internt handlingsrom (IHR) USIT 3.0 IHR Roller og ansvar Organisering og standardisering av UiOs ITvirksomhet Bilagslønn Studieadministrasjon Roller og ansvar Tre

Detaljer

Budsjett og investeringer med kommentarer

Budsjett og investeringer med kommentarer Vedlegg 1 Sak 13/14 Budsjett og investeringer med kommentarer Styrets innstilling 6.11.2014 REVIDERT 2015 HOVEDTALL 2015 Kontogruppe Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter 40 174 839 1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjenester.

Detaljer

Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016

Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016 Vedlegg til sak S- 15/31 På styremøte i CREE 23. november 2015 Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016 Forslag til vedtak: Prognose 2015: CREE øker den administrative delen av

Detaljer

NTNU: IT-organisering og kostnader

NTNU: IT-organisering og kostnader NTNU: IT-organisering og kostnader Presentasjon av IT ved NTNU Hva er utfordringene for ei IT-avdeling ved et universitet? Synliggjøring av kostnader, eierskap til applikasjoner, hvem prioriterer? IT-forbedringsarbeidet

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 12/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 14.-15. 03 2013 Referanser: KR 11/13, KR Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/13 1. Tallbudsjett kap 1590.01 2013.pdf

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: O-sak Møtesaksnr.: O-3 Møtenr. 2/2011 Møtedato: 15. april 2011 Notatdato: 31. mars 2011 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.)

Vedlegg 1: Presentasjon av EVU-virksomheta ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVfak.) INNSPILL FRA UNDERGRUPPE FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (EVU) TIL ARBEIDSGRUPPA FOR STUDIEADMINISTRASJON I DET NYE FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA OG LÆRERUTDANNING Utfordringer for EVU og forslag

Detaljer

i 2012 1 Antall tonn tekstiler 3.800 Behov for reduksjon 250 Endret produktivitet fra 2010-11 per 2. tertial

i 2012 1 Antall tonn tekstiler 3.800 Behov for reduksjon 250 Endret produktivitet fra 2010-11 per 2. tertial Klinikk OSS Oslo sykehusservice 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk oktober 2011 1 1775 Antall middager 815.000 Brutto årsverk innenfor budsjett 1525 Antall portøroppdrag 565.000 i 2012 1 Antall

Detaljer

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71

Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap post 71 Søknadsskjema med retningslinjer Statlige midler til frivillighetssentraler kap. 0315 post 71 Sendes: Kultur- og kirkedepartementet Pb 8030 Dep. 0030 Oslo 1 Generelle opplysninger: Frivillighetssentralene

Detaljer

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 044 Styresak: 26/2011 Sak nr.: 2011/8110 Møtedato: 04.11. 2011 Drift av eget bibliotek for odontologiske fag 1 Innledning Bibliotekdirektøren orienterte

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: V-6 Møtenr.: 7/2016 Møtedato: 05.12.16 Notatdato: 28.11.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til: OD Det odontologiske fakultet MN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet TF Det teologiske fakultet HF Det humanistiske fakultet SV Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Idé, design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Grafisk design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Produksjon: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Tapir Uttrykk Nasjonalt

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark

Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark Vedtatt av styret i S-sak 88/08, justert i S-sak 66/10 Vedlegg 1 Budsjettfordelingsmodell for Høgskolen i Telemark 1. Mål for fordelingsmodellen Fordelingsmodellen skal: I størst mulig grad tilpasses det

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter /7 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for 2 2 JUR og underliggende enheter 2/7 2 JUR per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 35, -25, -2, -8, -6, -4, -2, -, -8, -6, -4, -2, -2352-2352 -772-772 -3382-4

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Fakultetsstyremøte O-sak 16/16 Økonomiorientering (inkl. høring RFM)

Fakultetsstyremøte O-sak 16/16 Økonomiorientering (inkl. høring RFM) Fakultetsstyremøte 08.09.16 O-sak 16/16 Økonomiorientering (inkl. høring RFM) Avbyråkratisering og effektivisering 2017-18 Styrevedtak 15.02.16: 5% + 5% over årene 2017 2019 Beregning av effektiviseringskravet

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010)

Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010) Prosent Vedlegg til Virksomhetsrapport 1.tertial 2010 Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010) Det ble i forbindelse med enhetenes rapportering for 1.tertial

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR Budsjettestimat for Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR Budsjettestimat for Forslag til vedtak: Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre: Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/11 SAK NR 058-2012 Budsjettestimat for 2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan for

Økonomi- og handlingsplan for Økonomi- og handlingsplan 2017 styrets innstilling 27.05.2016 - Side 1 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2017 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Arbeidsretten Postboks 8015 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1862 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 Arbeidsretten 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Sak 71/12 Budsjett 2013

Sak 71/12 Budsjett 2013 IP/12.11.2012 Sak 71/12 Budsjett 2013 Ramme budsjett for 2013 ble vedtatt på landsmøtet i 2011, LM sak 15-11 Generalsekretær legger frem budsjett for 2013 med utgangspunkt i rammebudsjettet, men foretar

Detaljer

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013.

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsadministrativ avdeling Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Årsverksutvikling ved HF behov for prioriteringer

Årsverksutvikling ved HF behov for prioriteringer Årsverksutvikling ved HF behov for prioriteringer Fra faglige prioriteringer til administrative prioriteringer Det humanistiske fakultet er i dag presset ressursmessig. Det gjør det nødvendig å prioritere

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

For å synliggjøre de foreløpige føringene for Nasjonalt senter for e-helseforskning så bygges prosjektporteføljen opp rundt to hoveddeler.

For å synliggjøre de foreløpige føringene for Nasjonalt senter for e-helseforskning så bygges prosjektporteføljen opp rundt to hoveddeler. Sak: Til: Fra: Møtedato: Sak 18/2016 - Budsjett 2016 Styringsgruppen Senterleder 24. juni 2016 Bakgrunn Budsjettet til Nasjonalt senter for e-helseforskning skal understøtte de strategiske satsingene for

Detaljer

Ressurser Afl. Innkjøp XX 1,5 Drift bygg XX 1 Drift undervisningsrom. AV-tjenester XX 0,5 Kopi/utskrift 0,5 IT kontormaskin tilleggsmaskin

Ressurser Afl. Innkjøp XX 1,5 Drift bygg XX 1 Drift undervisningsrom. AV-tjenester XX 0,5 Kopi/utskrift 0,5 IT kontormaskin tilleggsmaskin Rapport arbeidsgruppe tekniske tjenester Medlemmer Stabsleder Anders Ryssdal, Sv-fak (leder) Avdelingsingeniør Jan Helge Bergheim, Hum-fak Avdelingsingeniør Leif Martinsen, Sv-fak Teknisk rådgiver Petia

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-1 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 24.1.16 Notatdato: 17.1.16 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

IT-strategi Institutt for geofag, 2010 Innholdsfortegnelse

IT-strategi Institutt for geofag, 2010 Innholdsfortegnelse IT-strategi Institutt for geofag, 2010 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og målsetning...2 2. Dimensjonering, arbeidsoppgaver og stillingsbehov...2 Ansatte i ITgruppa...2 Rene driftsstillinger...2 Stillinger

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

IT-strategi for NTNU

IT-strategi for NTNU IT-strategi for NTNU 2001 2005 Innledning Hva IT-strategien omfatter IT-strategien setter opp hovedmål og tiltak for hvordan NTNU skal bruke IT som hjelpemiddel i sine virksomheter. De strategiske mål

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013 ephortesak: 2012/1847 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

for Drammen Drift KF

for Drammen Drift KF for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2014. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse

Detaljer

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK Institutt for medier og Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 13/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.3.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Tanja Storsul VEDTAKSSAK: HFS

Detaljer

Informasjonsarbeid i en reformtid

Informasjonsarbeid i en reformtid Informasjonsarbeid i en reformtid KOST- prosjektet fra prosjekt til linjeledelse Bakgrunn for kost-prosjektet Kvalitetsreformen førte til at store deler av UiOs skriftlige studieinformasjon måtte omstruktureres.

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer

Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer Rom for et fremragende, grønt universitet - og for kunnskapsbyen Oslo Masterplan for UiOs eiendommer Agenda Visjon og mål Dagens situasjon Dagens finansieringsordning Viktige prosjekter som trenger finansiering

Detaljer

Margareth Bentsen, Kristin Fossum Stene

Margareth Bentsen, Kristin Fossum Stene UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-sakS 7/2014

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

KR 36/13. Kirkerådets tilskuddsforvaltning DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak:

KR 36/13. Kirkerådets tilskuddsforvaltning DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak: DEN NORSKE KIRKE KR 36/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-27. september 2013 Kirkerådets tilskuddsforvaltning Sammendrag Som en følge av endrede relasjoner mellom stat og kirke,

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000

270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000 270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000 Uspesifisert Total -299 000010 Tildeling Hovedbev. Inkl

Detaljer

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep

Overordnet plan for finansiering av NMBUs vedlikeholdsetterslep US-SAK NR: 70/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/ Overordnet plan for finansiering

Detaljer

Prioriteringer for USIT i 2017

Prioriteringer for USIT i 2017 Allmøte på USIT 12. januar 2017 Prioriteringer for USIT i 2017 IT-direktør Lars Oftedal Endring av årsplanarbeidet USIT 3.1: Endring av USITs planprosesser Føringer og prioriteringer ovenfra som grunnlag

Detaljer

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sammenlignes regnskapet med budsjettet for andre tertial fremkommer det bare mindre avvik, både inntekter og kostnader er noe lavere enn budsjettert, jf tabell 2. Inntektene er 34 mill kroner (-1,6%) lavere

Detaljer

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF Søknadsstøtte ved eksternfinansiering ved MOF Det medisinsk-odontologiske fakultet er svært glad for å bistå deg både med søknader og drift av eksternt finansierte prosjekt. Vårt fakultet er avhengig av

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene

Styresak. 1. Generelle merknader fra helseforetakene Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 22.01.2002 Styresak nr: 06/03 B Dato skrevet: 14.01.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik Vedrørende: Investeringsprosjekt Retningslinjer

Detaljer

NorStore - StoreBioInfo

NorStore - StoreBioInfo - StoreBioInfo Agenda:! NorStore 2010-2013 (introduksjon)! StoreBioInfo " Målsetting " Eksisterende ressurser/systemer planlagt integrert " Lagring av sensitive data " Aktuell bemanning/rekruttering (avansert

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 03/2011 Sak nr.: /6455 Møtedato: 10.02. 2011 Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter 1. Hovedmål og oppgaver Med utgangspunkt

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer