BUDSJETTFORSLAG USE ADB-AVDELINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETTFORSLAG USE ADB-AVDELINGEN"

Transkript

1 BUDSJETTFORSLAG FOR USE OG ADB-AVDELINGEN FOR 1992 Innhold: 1. Beskrivelse av USE 's viiksomhet 2. Hovedtall for USE i Rammer for 1991/92 Side 2 Side 3 3. Anslag over driftsutgifter og investeringer i 1992 Side 5 4. Oppsummering Side 7 Vedlegg: Rosa ark 1: Drift - Stamnett Rosa ark 2: Drift - Tungregning Rosa ark 3: Invest- Samarbeidsprosjekter med lokalmiljøene Rosa ark 4: Invest- Bnikersentra Rosa ark 5: Invest- Fjernundervisning Rosa ark 6: Invest- Utbygging av stamnett Rosa ark 7: Invest- Adm. systemer Behandlet i Styret for USE den 12 sept 1990.

2 BUDSJETT FOR FORENKLET BUDSJETTFORSLAG FRA USE OG ADB-avdelingen. 1. Beskrivelse av USE og ADB-avdelingens virksomhet. 1.1 Mål for USE og ADB-avdelingen. USE skal bygge ut og drive Universitetets felles informasjonsteknologiske systemer(systemer for data- og informasjonsbehandling og datakommuniksajon). USE skal bistå Universitetets ledelse og de enkelte universitetsmiljøene med planlegging og koordinering av utbygging, drift og bruk av felles lokale informasjonsteknologiske systemer, slik at Universitetets samlede ressurser innen den informasjonsteknologiske sektor utnyttes best mulig. USE kan drive forskning og utvikling som er nært knyttet til USE's formål og er nødvendig eller hensiktsmessig for at tjenesten kan oppfylle sine forpliktelser overfor Universitetet forøvrig. ADB-avdelingen har ansvar for planlegging, utvikling og drift av de felles administrative systemer. 1.2 Strategisk plan for USE Strategiplanen for er grunnlaget for USE's virksomhet. Her vil løpende oppgaver og satsningsområder måtte justeres innefor rammen av de sju hovedstrategiene: Strategi 1: Strategi 2: Strategi 3: Strategi 4: Strategi 5: Strategi 6: Strategi 7: Satse mer på sluttbrukertjenester og brukerstøtte. Satse mer på IT.-utbygging i lokalmiljøene og nettbaserte tjenster. Konsentrere utbygging av sentrale ressurser og tjenester om funksjoner som egner seg for sentral drift. Satse mer på koordinering av Universitetets IT-utbygging i samarbeid med lokalmiljøene og Universitetsledelsen. Forbedre nytte/kostnadsforholdet i Universitetets utbygging og drift av informasjonsteknologi. Basere virksomheten på nøye overvåking av teknologiutviklingen og samarbeid med norske og internasjonale FoU-miljøer. Utvikle medarbeidere, organisasjon og arbeidsformer.

3 1.3 Konsekvenser og prioriteringer for USE og ADB-avdelingen. USE må forholde seg til den raske teknologiske utvikling og etablering av nye anvendelsesområder for informasjonsteknologi ved Universitetet. For at USE skal være et best mulig redskap for Universitetet, må vi konsentrere vår innsats om: Drift av de etablerte tjenestene Videre utbygging og drift av stamnettet og tjenester som utnytter stamnett, kommunikasjonsbokser og tjenermaskiner. Fjernundervisning og datastøttet læring. Kurssenter og informasjonsmateriell. Informasjonssystemer for administrasjon og drift av UiO. Lokal utbygging og samarbeidsprosjekter. 2. Hovedtall for USE og ADB i Budsjettrammer for 1991/92. Forslaget er satt opp etter retningslinjer gitt av Universitetsdirektøren i rundskriv av jnr A 1118/89, og rundskriv jnr A 1319/90. Sammenslåingen av USE og ADB er under utredning. Budsjettet for 1990 og 1991 forsøkes tilpasset en samorganisering av disse to organene med felles satsningsområder. USE og ADB-avdelingen har tidligere fremmet egne forslag til budsjett for Forslaget for 1992 vil være det første forslag for den nye samordningen. 2.1 Personale Stilling 1. Hovedstillinger ved USE 2, Hovedstillinger ved ADB 3. Engsjementer/timelønnet (årsverk) Sum årsverk Hjemlet Besatt Besatt i Forslag i Forslag i Av 44 stillinger er USE pålagt å holde 4 stillinger ubesatt. Ca 25 studenter har korttidsengasjementer ved USE. USE er avhengig av å ha ledige lønnsmidler for å opprettholde USE's tjenestetilbud og sette igang nye tjenester. Dessuten er ordningen viktig for studentenes ervervelse av praktisk erfaring i informatikkstudiet.

4 2.2 Budsjettrammer Det vises til rammetall gitt i skriv av og fra Universitetsdirektøren referanser se foran under pkt Post 01: Lønn og godtgjørelser 2. Post 11: Varer og tjenester 3. Post 21-1/2: Særskilte driftsutgifter 4. Post 45: Vitenskapelig utstyr SUM Regnskap 1989 *) Ramme 1990 **) ***) Overført fral Ramme Ramme Forslag for I tillegg til foranstående rammer har USE hatt følgende midlertildrift og investeringer: 5. Post 18: IT-midler 6. Post 21.37: Salg av datakraft internt 7. Post 08: Salg av datakraft eksternt Regnskap 1989 *) Ramme 1990 ***) Overført fra Ramme Ramme Forslag for SUM TOTAL *) Rammene gjelder bare USE. Rammene gjelder både USE og ADB. USE ble tildelt 1 Mkr i 45-midler i 1990, ADB-avd. fikk seg overført 800k. Av IT-midler ble det tildelt 2,6 Mkr. Rammetall for USE var tidligere angitt dl Mkr for USE og 0.8 Mkr for ADB. I rammetallsnotatene fra Universitetsdirektøren er det angitt rammer for post 01 og 11. De øvrige rammer er satt ut fra de tildelinger som er foretatt eller er meddelt vil bli foretatt for Inntekter ved salg av datakraft til interne og eksterne brukere er måltall og forutsetter nye avregningsregler. USE's driftsutgifter dekkes ved midler fra post 21 og av inntekter ved salg av datakraft mv til interne og eksterne brukere, dels ved refusjoner for annen ekstern oppdragsvirksomhet som f eks UNINETT-prosjektet.

5 3. Anslag over driftsutgifter og investeringer for Post 01 Lønnsutgifter. Som nevnt under pkt 2.1 er USE pålagt å holde 4 stillinger vakant. Rammen på Mkr dekker ikke lønnsutgiftene til disse stillingene. I tillegg til bruk av ledige lønnsmidler dekkes lønnsutgifter til engasjementer og timelønnet hjelp av driftsmidler post 21 og eksterne inntekter. 3.2 Anslag for post 21 Særlige driftsmidler (annuumsmidler) og post II Datatjenester. USE'driftsutgifter dekkes ved annuumsmidler, som kan overskrides i den grad overskridelsen kan dekkes ved oppdragsinntekter. Utgifter pr kostnadselement ( i mill kr) Kostnadselement 1. Stamnettet og kommuniksjon 2. Sentrale tjenermaskiner for basistjenester 3. Inntektsfinansierte tjenermaskiner 4. Sentralt plasserte men lokalt finansierte maskiner 5. Tjenermaskiner i lokalmiljøene 6. Administrative maskiner 7. Tungregner 8. Felles drift av USIT 9. Nye tjenester 10. Ekstern virksomhet 11. Kurs og informasjon 12. Informasjonssystemer (drift &adm) SUM Rammetall Total kostnad Dekkes fra post Dekkes fia post Dekkes ved inntekt Rosa ark 1 Sum rammetall og inntekter utgjør 17,203 mill kr. mens totalutgifter er 17,9 mill kr. Differanse 700k kr må dekkes ved ekstratildeling, som er spesifisert på rosa ark nr 1: Drift av stamnett. Tungregner er ført opp med 3 Mkr. Utgiftene forutsettes dekket fra post 11 (signaler fra dep). Tjenesten er begrunnet på rosa ark nr 2. 2

6 3.3 Anslag over investeringskostnader - post 45 og IT-bevilgning. Investeringsforslagene er knyttet til de samme grupperinger som kostnadselementene for driftsutgiftene. Kostnadselement 1. Stamnettet og kommuniksjon - Utstyr til nettovervåkingssentret - Routere for segmentering av stamnett - Optisk høyhastighetsnett 2. Sentrale tjenermaskiner for basistjenester - Studentinformasjonssystem 3. Inntektsfinansierte tjenermaskiner - Generelle dataressurser 4. Sentralt plasserte men lokalt finansierte maskiner 5. Tjenermaskiner i lokalmiljøene - Lokale tjenermaskiner 6. Administrative maskiner - se pkt Tungregner *) 8. Felles drift av USIT - Generelt drifts- og demo-utstyr 9. Nye tjenester - Brukersentra - Fjernundervisning 10. Ekstern virksomhet 11. Kurs og informasjon - Kurssentret 12. Informasjonssystemer (drift &adm) - IT-drift administrasjon - Utstyr for scanning og optisk lagring - Diskplass for BR - Utredning FT for adm systemer. SUM Rammetall Total kostnad Dekkes fira post Rosa ark Beløp Rosa ark invest nr Prioritet *) Nasjonal plan for tungregning kan bety at det vil bli foreslått investeringer på mill kr ved Unioversiteici Totalt investeringsforslag Dekkes av rammebevilgning Foreslått på rosa ark 14.0 mill kr 3.9 mill kr 10.1 mill kr Investeringsforslag fra ADB-avdelingen (underpost 12. Informasjonssystemer) på 2.5 Mkr må prioriteres uavhengig av USE's forslag.

7 4. OPPSUMMERING 4.1 Behov for økning av driftsmidler For å dekke økte driftsutgifter fremmes det forslag på rosa ark på økning av rammer som følger: Rosa ark 1: Drift stamnett Post Mkr Rosa ark 2: Tungregning Post Mkr 4.2 Behov for økning av investeringsmidler Rosa ark 3: Samarbeidsprosjekt med lokalmiljøene Post Mkr Rosa ark 4: Brukersentra Post Mkr Rosa ark 5: Fjernundervisning Post Mkr Rosa ark 6: Utbygging stamnett Post Mkr Rosa ark 7: Administrative systemer Post Mkr Sum økning 10.1 Mkr

8 BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PA ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE - DRIFT STAMNETT TILTAK: BEGRUNNELSE. BEHOV: Rosa ark nr 1 Drift Drift av stamnett Utgiftene til drift av stamnett har øket i forbindelse medtilknytningav nye lokalmiljøer til de administrative systemene som BR, ST og LP. USE har ikke funnet plass for disse utgiftene innenfor sine rammer av annuumsmidler. Planlagte nye investeringer i stamnettutbyggingen vil medføre nye driftsutgifter til linjeleie, vedlikehold mv. USE forslår post 11 øket med 0.7 Mkr Alternativt kan post 21 økes med samme beløp. FORUTSETNINGER: Finansiering av driften av stamnettet for de administrative systemene må ses i sammenheng med finansiering av drift av nett for forskning og undervisning. Dersom det blir tale om å dekke utgifter med avgifter for bruken må det finnes frem til rimelige fordelinger. PRIORITET:

9 BUDSJETT F 0 OR 1992 FORSLAG PA ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE - TUNGREGNING MÅI^ETTTNG: Rosa ark nr 2 Drift Midlertidig opprettholde et tungregnetilbud. Den konkrete satsningen bør USE og MAT-NAT fakultet finne fram til i samarbeid. Departementet ved byråsjef Arne Moi har i møter ved Universitetsrådets EDB-komite uttrykt at han vil sørge for tildelinger til UiO slik at en i en overgangsfase kan opprettholde tungregnetilbudet inntil den nasjonale planen avklares. I utredningene fra Universitetsrådets EDB-komite anbefales det at UiO i 1991 anskaffer tungregner til 16 Mkr og driftskostnader 2.5 Mkr. BEGRUNNELSE: RESSURSBEHOV: FORUTSETNINGER: PRIORITET: USE og MAT-NAT fakultetet leaser idag en Convex 120 som regner for sakte og har for liten kapasitet. Brukerne har uakseptable ventetider. Lease en Convex 220/ Mkr USE forslår rammen på post 11 øket med 3.0 Mkr Samarbeid USE og Mat-NAT fakultetet. Leieavtalen for Convex 120 har oppsigelsesfrist 1. oktober En beslutning må tas i løpet av oktober. DNMI bør være en av hovedbrukerne og deltaker i finansieringen. Uavhengig av andre forslag.

10 Rosa ark nr 3 Invest BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PÅ ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: JT-TJENESTE -DISTRIBUERTE TJENESTER (Kostnadselement 2 og 5 i tabell under pkt 3.3) TILTAK: MÅLSETTING: BEGRUNNELSE: RESSURSBEHOV: PRIORITET: Samarbeidsprosjekter med lokalmiljøene * lokal infrastruktur med arbeidsplassmaskin, programvare, nettverk og tjenermaskin * fremføring av fellestjenester for forskning, undervisning og administrasjon helt ut til lokalmiljøene. Prosjektforespørsler fra lokalmiljøene: * Juridiske fakultet * Medisinske fakultet og Preklinisk institutt * Odontologiske fakultet * Historisk Filosofiske fakultet Bistå lokalmiljøene med planlegging, utbygging og etablering av ITanvendelser innen forskning, undervisning og administrasjon. Universitetets IT-strategi beskriver store behov for utbygging av den teknologiske infrastruktur ute i lokalmiljøene. IT-kompetansen er i mange miljøer så Uten at de må ha hjelp utenfra. USE har stor pågang på konsulenttjenestene og ventelister for samarbeid om anskaffelser av arbeidsplassmaskiner, lokale nett og tjenermaskiner. Anskaffelse av nett og tjenermaskiner 2.5 Mkr Ramme for post 45 foreslåes øket med 2.5 Mkr Anskaffelse av arbeidsplassutstyr må utarbeides spesielt for hvert lokalmiljø og dekkes av lokalmiljøene. 1 FORUTSETNINGER: Lokalmiljøene og USE avsetter personell og ressurser til samarbeid. 10

11 BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PÅ ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE - BRUKERSENTRA (Kostnadselement 9 Nye tjenester) Rosa ark nr 4 Invest TILTAK : Sentralt og lokale brukersenter ("USITHA", se vedlegg) Etablering av et sentralt "brukersenter" ved USIT og flere mindre "lokale brukersentra" plassert på geografisk passende steder (f.eks. i fakultetsbygg). I det sentrale USITHA-sentret vil det finnes dyrt utstyr og programsystemer som det bare vil eksistere ett eksemplar av for hele universitetet. Utstyret i hvert lokalt senter vil være tilpasset de behovene som miljøet definerer, vanligvis et antall arbeidsstasjoner og mer eller mindre spesialisert I/O-utstyr. I tilknytning til hvert lokalt USITHA-senter vil det være et USITHA "kontor" der det i arbeidstiden sitter en person fra USIT som skal bistå brukerne av det lokale sentret med teknisk ekspertise. MÅLSETTING: Sørge for at studentene ved hvert enkelt institutt sikres adgang til moderne databehandlingsutstyr. Tilby avansert utstyr til institutter som ikke har midler til eller behov for å anskaffe en personlig arbeidsstasjon til hver enkelt ansatt. Gjøretilgjengelig (dyrt) spesialutstyr som det ikke vil være naturlig å plassere på hvert enkelt kontor, men snarere at det gjøres tilgjengelig på delt basis for alle i miljøet. Yte spesialkompetanse i forbindelse med å ta i bruk ny ITteknologi. BEGRUNNELSE: RESSURSBEHOV: Tilfredsstille fellesbehovene for IT-teknologi og bistand i miljøene. Anskaffelse av utstyr til sentralt senter og 4 lokale senter: 2 Mkr Post 45 foreslåes øket med 2.0 Mkr FORUTSETNINGER: Det er lokalmiljøenes ansvar å stille de nødvendige lokaler til rådighet samt sørge for ansettelse og avlønning av "terminalstuevakter" i de lokale sentra. Det er USE's ansvar å sørge for å skaffe tilveie det utstyr og den programvare som er nødvendig for det sentrale og hvert enkelt lokalt USITHA-senter. For hvert lokalt USITHA "kontor" skal det i arbeidstiden sitte en person fra USIT som skal bistå brukerne av det lokale sentret med teknisk ekspertise. Denne personen skal lett kunne trekke på eksperthjelp fra USIT sentralt. Bemanningen av denne funksjonen vil kunne ambulere innen USITs personale. Det lokale sentret skal være åpent for aue forskere og studenter som sokner til miljøet. PRIORITET: 2 1 1

12 Rosa ark nr 5 Invest BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PA ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE -FJERNUNDERVISNING (Kostnadselement 9 Nye tjenester) TILTAK: MÅLSETTING: BEGRUNNELSE: Fjernundervisning og datastøttet læring Etablere et fjernundervisningstilbud i samarbeid med EX-PHJL, HF-, SV- og Juridiske fakultet og eksterne samarbeidspartnere som BI og NKS/NKI-høgskole. Fordi studentpågangen er større enn kapasitetene på lærere og lokaliteter, kan ny teknologi bidra til at studentene kan følge undervisningen både hjemme og studenthybler. Departementet har oppfordret til slik satsning. på RESSURSBEHOV: Anskaffelse av utstyr, systemer og kompetanse Tiltak i studentbyene Sogn og Kringsjå 2Mkr FORUTSETNINGER: KOSTNADER: Totalt investeringsbehov til nye tjenester er på 4.0 Mkr. USE har ikke funnet plass til mer enn 0.9 Mkr innenfor sin ramme på post Mkr er ført opp som forlslag til økning på post 45 (se rosa ark 5). Behov for ytterligere økning på post 45 blir således 1.1 Mkr. PRIORITET: 12

13 BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PÅ ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE - UTBYGGING AV STAMNETT OG KOMMUNIKASJON TILTAK: Utbygging av stamnett til nye miljøer ved UiO. Rosa ark nr 6 Invest INVESTERINGS FORSLAG: BEGRUNNELSE: KOSTNADER: Det foreslåes anskaffet utstyr til nettovervåkingssentret, routere for segmentering av stamnett, anskaffelse av optisk høyhastighetsnett. Det vises til strategiplaner for USE og UiO. Utbyggingen er anslått til 3.0 Mkr, hvorav USE finner plass for Mkr innenfor sin rammebevilgning. USE foreslår ramme for post 11 øket med 2.0 Mkr PRIORITET: 4 13

14 BUDSJETT FOR 1992 FORSLAG PA ROSA ARK FRA USE OG ADB-AVDELINGEN VIRKSOMHETSOMRÅDE: IT-TJENESTE - ADMINISTRATIVE SYSTEMER (Kostnadselement 12 Informasjonssystemer) ADB-avdelingen har lagt frem eget investeringsforslag på tils 2.5 Mkr Forslaget går som utrykt vedlegg til USE's forslag. Rosa ark nr 7 Invest EDB-sjefen har ikke foretatt noen prioriteringer av avdelingens forslag til USE's øvrige. Når UiO's IT-plan foreligger må planene revurderes. 14

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Statens tverrsektorielle nett er en viktig infrastruktur for departementene, den regionale statsforvaltningen og direktoratene i østlandsområdet. Behovet for en oppdatert og velfungerende infrastruktur

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 24.09.02 Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 1. HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert 06.10.14 Kongsbergregionen 06.10.14 Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 971 54 331 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Forord. Oslo, 30. mai 2000. Jon Blaalid

Forord. Oslo, 30. mai 2000. Jon Blaalid Forord Styring og organisering av IT er et satsingsområde i Arbeids- og administrasjonsdepartementets handlingsprogram for 1999-2001, og det er også et eget prosjektområde i Statskonsult. De fleste prosjekter

Detaljer

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012

IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 IKT-plan for Tromsø-skolene 2009-2012 Rådmannen 24.11.08 INNHOLD INNHOLD 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORORD...2 1.2 MANDAT...2 1.3 ARBEIDET MED PLANEN...3 2 BEGRUNNELSER 4 2.1 INNLEDNING...4 2.2 HOVEDMOMENTER...4

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset torsdag 11. november 2010 kl. 10.00. Til behandling: F-SAK 47/10 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Under arbeid nr. 9 18.9.2012 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS (tidligere Smaalensveven IKT) for 2013 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget for selskapets

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005

PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 PLAN FOR BRUK AV INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI I GRUNNSKOLEN GRAN KOMMUNE FASE 2 2003-2005 DEL 2: TEKNISKE INVESTERINGER RESSURSER TIL DRIFT OG VEDLIKEHOLD KOMPETANSE INNLEDNING Bakgrunn Skolesjefen

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007 Sluttrapport Forprosjekt Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge 12. juli 2007 Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylke Innholdsfortegnelse 1.0 Sammendrag...

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Arkivsak 201004451-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd 01.12.2010 09/10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 03.12.2010 09/10 Hovedutvalg for

Detaljer

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: 25.8.2011 Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret

Detaljer

DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005

DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005 DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005 Dette debattgrunnlaget er utgangspunktet for KS` medlemsdialog på strategikonferansene for 2005. Del 1 tar for seg strategiske og praktiske spørsmål knyttet til

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer