(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G02B 6/44 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag.11.0 (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR (73) Innehaver Tyco Electronics Raychem BVBA, Diestsesteenweg 692, Kessel-Lo, BE- Belgia (72) Oppfinner Vastmans, Kristof, Willebringestraat 14, 3370 Boutersem, BE-Belgia Claessens, Bart Mattie, Kuringersteenweg 183, 0 Hasselt, BE-Belgia (74) Fullmektig Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 170 Vika, 0118 OSLO, Norge (4) Benevnelse Fiberoptisk koplingsenhet og fiberoptisk koplingssammenstilling (6) Anførte publikasjoner DE-A EP-A EP-A US-A US-A US-A US-B WO-A1-00/0327

2 1 Beskrivelse [0001] Den foreliggende oppfinnelse angår en fiberoptisk koplingsenhet som er definert i innledningen til krav 1. Videre henviser den foreliggende oppfinnelse til en fiberoptisk koplingssammenstilling som omfatter en fiberoptisk koplingsenhet [0002] En slik fiberoptisk koplingsenhet og den fiberoptiske koplingssammenstillingen blir ofte brukt i fordelingsboksen til en bygning tilveiebrakt for eksempel i en multippel boligenhet (MDU) for kopling av en fiberoptisk kabel som kommer fra en leverandørside med for eksempel en fiberoptisk stigerkabel som mater en enkelt boenhet slik som en leilighet. Koplingen av den fiberoptiske kabelen og den fiberoptiske stigerkabelen kan oppnås ved kopling av respektive fiberoptiske elementer som kommer med kablene, henholdsvis, hvor minst ett optisk fiberelement av den innkommende fiberoptiske kabel kan være koplet til én enkelt eller et antall fiberoptiske elementer til den fiberoptiske stigerkabel. De skjøtede deler av de fiberoptiske elementer er vanligvis lagret i en fiberoptisk splitter-modul som for eksempel er kjent fra US 7, 424, 241 B2. Nevnte fiberoptisk splitter-modul omfattende et hus med et innløp og et utløp for føring av fiberoptiske elementer til en innside av huset og utad fra dette. En holder for en fiberoptisk kontakt og midler for å arrangere fiberoptiske element er arrangert inne i huset. Videre er en skjøteholder tilgjengelig inne i huset nær utløpet, der skjøteholderen er anordnet for å understøtte skjøter som forbinder fiberoptiske elementer som kommer fra den optiske kontakten med fiberoptiske elementer som passerer gjennom utløpet til utsiden av den fiberoptiske splitter-modulen. Inngangen til huset er innrettet for å understøtte den fiberoptiske kontakten gjennom hvilken den fiberoptiske kabelen som omfatter det fiberoptiske elementet går direkte eller gjennom en fiberoptisk elementorganisator til den optiske fiberkontakten, for eksempel en splitter som kan settes inn i en fiberoptisk elementkoplingsholder. Fra nevnte splitter, strekker et antall fiberoptiske elementer seg direkte eller gjennom en fiberoptisk elementorganisator mot de skjøtene som støttes av skjøteholderen. På grunn av nevnte konfigurasjon, kan et optisk signal som mottas av den fiberoptiske kontakt anbrakt ved innløpet til huset være delt i et antall fiberoptiske elementer og derved styres til en utenfor den fiberoptiske splitter modulen, der de fiberoptiske elementer strekker seg fra koplingene sikret i koplingsholderen gjennom utløpet til en utenfor den fiberoptiske splitter-modulen. Nevnte fiberoptisk splitter-modul er videre utformet for å settes inn i en modul mottakerboks for mottak av en flerhet av fiberoptiske splitter-moduler. [0003] De kjente fiberoptiske splitter-modulene er komplisert utformede og krever en

3 stor mengde deler for å oppnå en optisk forbindelse mellom den fiberoptiske kabelen som kommer fra en leverandør av en fiberoptisk stigerkabel som mater MDU. Videre kan den fiberoptiske splitter-modulen være konfigurert til å bli plassert i en modul mottakerboks som kan danne en del av fordelingsboksen til bygningen. Således begrenses en kapasitet til den fiberoptiske splitter-modulen og derfor er et antall mulige forbindelser mellom fiberoptiske kabler som kommer fra leverandøren og kunden i bygningen av fordelingsboksen. Følgelig kan ytterligere fiberoptiske kabler som kommer fra operatøren ikke bare koples med ytterligere fiberoptiske stigerkabler på grunn av mangel på respektive midler for å lagre slike tilsiktede ekstra optiske forbindelser. [0004] Et generisk fiberoptisk koplingsenhet er for eksempel kjent fra US 09/ A1. Nevnte patent dokument beskriver en fiberoptisk koplingsenhet omfattende et hus forsynt med en holderseksjon for å oppbevare og å kople et utgående fiberoptisk element med en optisk fiber, som er tilveiebrakt i en optisk kabel. Huset er videre forsynt med minst en passasje for utgående fiberoptiske element og minst én tilgang for én innkommende fiberoptisk kabel som omfatter minst ett fiberoptisk element som er koplet til nevnte utgående fiberoptiske element. [000] Videre omfatter den fiberoptiske koplingsenheten en fikseringsseksjon for fiksering av de utgående fiberoptiske elementer. Mellom holderseksjonen og den minst ene passasje er det anbrakt minst én passasje, som er avgrenset av et ringformet spor anbrakt på undersiden av bunnen til husets skall og det omkretsmessige mellomrommet til en festeplate, som den utgående optiske fiberen er guidet langs. [0006] Den fiberoptiske koplingsenheten beskrevet i US 09/ A1 muliggjør en forbindelse av minst en optisk fiber fra en optisk kabel, som blir ført inn i den fiberoptiske koplingsenheten med ett utgående fiberoptisk element. [0007] I den fiberoptiske koplingsenheten kjent fra US 09/ A1 er det problematisk å feste den utgående optiske fiber til huset på en god måte. Derfor kan lengden av den optiske fiberkabelen i holderseksjonen ikke justeres enkelt. [0008] En ytterligere optisk distribusjonsenhet er for eksempel kjent fra EP A1. Nevnte optiske distribusjonsenhet omfatter et hus, som inneholder et kammer for opptak av en kabelskjøt og en overlengde på minst én eller to fiberoptiske skjøter. Huset er tilpasset for å tilveiebringe innløps- og utløpsåpninger for å lede en optisk kabel inn i kammeret tilveiebrakt i huset og ut av huset hhv. Disse åpninger kan

4 3 dannes ved å bryte av veggseksjoner i bunnen av husets skall. Den ytterligere utgående optiske fiber er koplet til minst ett fiberoptisk element i den optiske kabelen. [0009] En ytterligere vanntett og lufttett skjøtemuffeenhet for fiberkabler er kjent fra WO 00/0327 A1. [00] Formålet med den foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe en fiberoptisk koplingsenhet som har en enkel form med reduserte deler og som kan enkelt monteres. Et ytterligere formål med foreliggende oppfinnelse er å tilveiebringe en forbedret fiberoptisk koplingssammenstilling som omfatter en fiberoptisk koplingsenhet [0011] For å kunne løse det nevnte formål, foreslår den foreliggende oppfinnelse en fiberoptisk koplingsenhet som har de trekk som er definert i krav 1. I henhold til denne utførelsesform er huset oppdelt i minst to deler, en fikseringsseksjon for å romme og å sikre en på forhånd bestemt lengde av den utgående fiberoptiske kabel til huset, og en holderseksjon for å gi tilstrekkelig plass for montering av en forbindelse av det innkommende fiberoptiske element til det utgående fiberoptiske element, der nevnte forbindelse fortrinnsvis er en skjøte som videre fortrinnsvis holdes av en skjøteholder som er arrangert i holderseksjonen. Fortrinnsvis, i tilfelle behov, kan huset tilveiebringe ytterligere seksjoner som en organiseringsseksjon for ytterligere å organisere det minst ene fiberoptiske element eller en løkkelagringsdel for lagring av en løkke av det minst ene fiberoptiske element som skal innpasses i den fiberoptiske koplingsenheten. Den fiberoptiske koplingsenheten er fortrinnsvis dannet av et sprøytestøpt plastmateriale. [0012] På grunn av nevnte konfigurasjon, kan den innkommendefiberoptiske kabel mottas av og installeres i huset til den fiberoptiske koplingsenheten uten å tilveiebringe huset med en optisk kontakt ved sin inngang. Således kan den innkommende fiberoptiske kabel ganske enkelt føres gjennom inngangen og koples inne i huset til det minst ene utgående fiberoptiske element, som er sikret til huset i fikseringsseksjonen, hvorved antall deler i den fiberoptiske koplingsenheten kan holdes lavt, og hvorved et innføringstap normalt forårsaket av den fiberoptiske kontakt og som kan minimeres særlig ved en flerhet av optiske kontakter. Videre kan en forbindelse av de fiberoptiske elementer til de innkommende og utgående optiske fiberkabler utføres raskt, og der en montering av den fiberoptiske koplingsenheten er ytterligere forbedret. I tillegg er fikseringsseksjonen der den utgående fiberoptiske kabel er festet, fortrinnsvis festet til huset, som gir en aksial strekkavlastning fra skjøten, som kan innpasses i holderseksjonen. Spesielt, kan en aksial spenningsbelastning som virker på den

5 4 utgående optiske kabelen bli absorbert i festepunktet til sikringen (fikseringen) utformet i fikseringsseksjonen mellom den utgående fiberoptiske kabelen og huset [0013] Den oppfinneriske fiberoptiske koplingsenheten tillater en modulær montering av den fiberoptiske koplingsenhet ifølge oppfinnelsen. Videre økes en grad av frihet med hensyn til en bestemmelse av antallet utgående optiske fiberkabler, siden nevnte antall kan tilpasses i henhold til individuelle behov. Videre kan sikringen av den utgående fiberoptiske kabelen kan ganske enkelt oppnås, siden det termoherdende materiale kan innføres direkte inn i seksjonen gjennom lokket som dekker seksjonen. Fortrinnsvis opprettholdes lokket i en retning vinkelrett på den langsgående retningen til den utgående fiberoptiske kabel som kan oppbevares i fikseringsseksjonen. Således kan herdeplastmaterialet bli forhindret fra å løsne lokket fra huset under innføring av det termoherdende materialet gjennom lokket. Innsatsen kan være festet til den del av den utgående fiberoptiske kabelen som beskrevet ovenfor. [0014] Den utgående fiberoptiske kabel kan fikseres til innsatsen som kan sikres i fikseringsseksjonen. Således er fikseringsseksjonen konfigurert tilsvarende for å motta innsatsen og til å sikre den til huset, der fikseringsseksjonen er spesielt innrettet til å motta en innsats med den foretrukne konfigurasjon, som beskrevet nedenfor. Derved kan skjøten mellom det fiberoptiske element til den innkommende fiberoptiske kabel og det fiberoptiske element i den utgående fiberoptiske kabel sikres på en pålitelig måte, da en fjerning av i det minste den ytre kappe av den utgående fiberoptiske kabel i sin lengderetning svarende til en åpningsretning til passasjen som nevnte utgående fiberoptiske kabel passerer gjennom kan forhindres. Nevnte innsats kan forbindes i det minste delvis til den del av den utgående fiberoptiske kabel for å innpasses i fikseringsseksjonen. Med andre ord kan innsatsen forbindes til en full langsgående lengde av den del av den utgående fiberoptiske kabel eller til den del av en langsgående lengde derav, der den langsgående lengden tilsvarer en forlengelsesretningen av den utgående fiberoptiske kabel. Videre kan innsatsen være fortrinnsvis konfigurert for delvis eller mer foretrukket fullstendig å omgi delen av den utgående fiberoptiske kabel i dens omkretsretning. Koplingen av innsatsen til den delen av den utgående fiberoptiske kabel som skal innpasses i den fikseringsseksjonen kan oppnås fortrinnsvis ved hjelp av en klebende binding, formtilpasning eller friksjonsforbindelse. Generelt kan innsatsen betraktes som et hvilket som helst materiale som kan forbindes med en ytre overflate til den aktuelle del av den utgående fiberoptiske kabel, der materialet fortrinnsvis er innrettet til å forhindre en forskyvning mellom innsatsen og den utgående fiberoptiske kabel i dens langsgående retning, og der materialet fortrinnsvis kan settes inn samtidig med nevnte del av den utgående

6 1 2 3 fiberoptiske kabel i passasjen til den respektivt konfigurerte fikseringsseksjon. Derfor kan nevnte innføring være formet av et klebende materiale som låser den utgående fiberoptiske kabel til fikseringsseksjonen ved en klebende binding, der det klebende materialet videre fortrinnsvis er bundet i fikseringsseksjonen til en indre overflate av huset. Alternativt, kan en på forhånd bestemt mengde av klebematerialet bindes til den del av den utgående fiberoptiske kabel før en innsetting av nevnte del inn i fikseringsseksjonen slik at, etter herding av det klebende materiale, nevnte herdede materiale kan festes til den del av den utgående fiberoptiske kabel som kan settes inn i den respektivt konfigurerte fikseringsseksjon, delvis eller slik at den helt fyller fikseringsseksjonen. I det siste tilfellet kan innsatsen også fungere som en tetning for den fiberoptiske koplingsenheten for å forsegle innsiden av huset som den fiberoptiske kabelen som opereres og organiseres er lagret i. [001] Vanligvis kan fikseringsseksjonen være konfigurert til å oppta og sikre innsatsen til huset ved hjelp av liming, formtilpasning eller friksjonsforbindelse. Ytterligere foretrukket kan fikseringsseksjonen være konfigurert for å tillate fjerning av innsatsen derifra på grunn av, for eksempel erstatnings-problematikk på grunn av en defekt utgående fiberoptiske kabel. Spesielt tilveiebringer huset fortrinnsvis en anleggsflate for innsatsen mellom nevnte passasje og den minst ene passasje for å sikre innsatsen på en pålitelig måte i fikseringsseksjon til huset i langsgående retning av den utgående fiberoptiske kabel. Dessuten er holderseksjon fortrinnsvis innrettet til å romme en slik lengde av den utgående fiberoptiske kabel at en aksial strekkbelastning som opptrer på den utgående fiberoptiske kabel, dvs. på skjøten, kan forhindres selv om innsatsen kan være noe forskjøvet i lengderetningen av den utgående fiberoptiske kabel på grunn av toleransegrenser til innsatsen i forhold til størrelsen av fikseringsseksjonen. [0016] Naturligvis kan den fiberoptiske kabelen som skal mottas, og innpasses ved den fiberoptiske koplingsenheten i henhold til foreliggende oppfinnelse være en kjent én som omfatter hovedsakelig en ytre kabelkappe som omgir og beskytter i det minste ett fiberoptisk element, der den fiberoptiske kabelen kan være ytterligere forsynt med minst ett strekkavlastningselement anordnet mellom den ytre kabelkappen og det minst ene fiberoptiske elementet. For en slik strukturert fiberoptiske kabel kan innføringsdelen være festet til den ytre kappe og/eller til strekkavlastningselementet. Derfor, må den ytre kappen følgelig fjernes for å eksponere strekkavlastningselementet som skal festes til innsatsen, der fikseringsseksjonen er konfigurert for å motta innsatsen med den dertil festede ytre kabelkappen og/eller det minst ene strekkavlastningselementet. Mer foretrukket kan innsatsen også være festet til en på

7 forhånd bestemt lengde av det fiberoptiske elementet som projiserer strekkavlastningselementet. Følgelig kan innsatsen være mulig å feste til den ytre kabelkappen og/eller i det minste et strekkavlastningselement og til det minst ene fiberoptiske elementet. I henhold til dette, kan en forskyvning mellom den utgående fiberoptiske kabel med det minst ene fiberoptiske element og innsatsen forhindres i det minste i fikseringsseksjonen som fortrinnsvis er konfigurert tilsvarende. Derfor kan en aksial strekkbelastning som opptrer på den utgående fiberoptiske kabel og på det fiberoptiske element som styres av denne, absorberes av innsatsen og huset som sikrer innsatsen i fikseringsseksjonen i det minste i lengderetningen til den utgående fiberoptiske kabel. [0017] I en ytterligere foretrukket utførelse av den fiberoptiske koplingsenheten, kan en løkkefunksjon for den innkommende fiberoptiske kabel tilveiebringes. I henhold til dette, kan den innkommende fiberoptiske kabel, som kan være en kjent én, som beskrevet eksempelvis ovenfor, ikke nødvendigvis være terminert inne i huset, hvorved ukoplede fiberoptiske elementer til den innkommende fiberoptiske kabelen kan bli ledet til utsiden av den fiberoptiske koplingsenheten uten forbindelse med fiberoptiske elementer til den utgående fiberoptiske kabelen. I denne foretrukne utførelsesform, omfatter huset en tilgang, og en utgang for en innkommende fiberoptisk kabel. Med andre ord, er utgangen fortrinnsvis tilveiebrakt for føring av en fiberoptisk element eller den fiberoptiske kabel fra en innsiden av huset til en utside av dette, mens tilgangen blir fortrinnsvis benyttet for å lede det fiberoptiske element eller den fiberoptiske kabelen fra utsiden til innsiden av huset. Følgelig, hvis utgang brukes til å lede det fiberoptiske element eller den fiberoptiske kabelen fra utsiden av huset til innsiden av denne, får utgangen samme funksjonen som inngangen. Generelt betegner inngangen en del av huset gjennom hvilken i det minste ett innkommende fiberoptiskelement eller fiberoptiske kabel ledes fra en utvendig side mot en innside av huset. Mens utgangen utgjør en del av huset gjennom hvilken i det minste ett innkommende fiberoptiskelement eller innkommende fiberoptiske kabel ledes fra innsiden av huset mot utsiden derav. Fortrinnsvis kan inngang og/eller utgang være forsynt med et rør for føring derigjennom, i det minste det fiberoptiske element til den innkommende fiberoptiske kabel. [0018] Ytterligere foretrukket kan adgang og/eller utgang være anordnet ved siden av huset som omfatter den minst ene passasje. I en ytterligere foretrukket utførelse er inngang og utgang tilveiebrakt på en identisk side av huset og, mer foretrukket, sandwicher den minst ene passasje i nevnte hus side. På grunn av nevnte konfigurasjon, kan den fiberoptiske koplingsenheten arrangeres i en stilling, som

8 tillater en organisering av de innkommende og utgående optiske fiberkabler bare på den ene siden av den fiberoptiske koplingsenheten. Ytterligere foretrukket, kan inngangen og utgangen være dannet av en felles åpning i huset, der husets åpning er konfigurert til å motta og lede den innkommende fiberoptiske kabel fra utsiden til innsiden av huset og i en motsatt retning dertil. Vanligvis kan huset være dannet med åpning for å lede i det minste to fiberoptiske kabler eller to fiberoptiske elementer, derigjennom henholdsvis. Fortrinnsvis blir utgangen og/eller inngangen konfigurert til å lede i det minste to fiberoptiske elementer eller minst to optiske fiberkabler i et sideom-side arrangement for å holde en høyde av den fiberoptiske koplingsenheten liten, eller den ene oppå den andre for å holde en bredde på den fiberoptiske koplingsenheten liten. [0019] Ifølge en ytterligere foretrukket utførelsesform av den foreliggende oppfinnelse, danner de første og andre husdeler husets innside som de utgående og innkommende optiske fiberkabler kan organiseres og opereres i for å koples, der koplingen er inneholdt i huset innside. De første og andre husdelene utgjør et kasseformet hus, der én av den første og andre husdel tilveiebringer basen som de optiske fiberkabler kan opereres og organiseres i og der den andre av den første og andre husdel er et deksel for de opererte og organiserte fiberoptiske kabler. Dermed kan de fiberoptiske kabler som er inne i huset være beskyttet i lukket tilstand av huset mens den fiberoptiske koplingsenheten ytterligere behandles. Fortrinnsvis kan husdelene være forbundet med hverandre med en tetning derimellom gitt for ytterligere å forbedre beskyttelsen av de fiberoptiske kabler og fiberoptiske elementer som skal være på innsiden av huset. Vanligvis kan det kasseformede hus innta hvilken som helst form egnet til å oppnå de ovennevnte funksjoner, for eksempel en rektangulær form, en trekantet form, en sirkulær form eller lignende. Fra disse figurene, er den rektangulære å foretrekke, da nevnte form tillater, i tilfelle behov, stabling i bredde eller høyde retning av den fiberoptiske koplingsenheten på en forholdsvis kompakt måte. [00] I tillegg er hakeutsparingen fortrinnsvis dannet av en spalte tilveiebrakt på en periferi av én av de første og andre husdeler, og rager ut derfra. Hakelåsen er fortrinnsvis dannet av en flens som stikker ut fra en periferi av den andre husdel, der flensen er innrettet for å bli mottatt av nevnte spalte. Når nevnte spalte og flens er i inngrep med hverandre, er et hengsel anordnet mellom husdelene ved én langsgående endeside ved en sidekant av denne, mens den motsatte langsgående endeside av husdelene kan være innrettet til å festes mot hverandre ved hjelp av bolter og skruer. Fortrinnsvis er spalten omgitt av en ramme, der flensen videre fortrinnsvis

9 tilveiebringer, ved en ledig endeside, en første inngrepsdel for inngrep bak rammen i en engasjert tilstand av spalten og flensen for å hindre en forskyvning mellom husets deler mot en innsideretning av huset. På grunn av nevnte konfigurasjon, kan montering av den fiberoptiske koplingsenheten forenkles ytterligere, der én langsgående endeside av husdelene kan være sikret til hverandre uten ytterligere midler, slik som bolter eller skruer. Ytterligere foretrukket, gir husdelene på sine tverrsider innretningsmidler beregnet til å samvirke med hverandre, for å justere husdelene i den monterte tilstand av den fiberoptiske koplingsenheten. Innretningsmidlene kan fortrinnsvis være dannet av i det minste ett fremspring sideveis ragende ut fra den ene husdelen og minst en tilhørende utsparing som tar imot fremspringet anbrakt på den andre husdelen for å motta det minst ene fremspring. I henhold til dette, kan montering av den fiberoptiske koplingsenheten ytterligere forbedres. [0021] I den fiberoptiske koplingsenheten, kan det ovenfor beskrevne hengsel fortrinnsvis anordnes på siden av huset som omfatter passasjen som den utgående fiberoptiske kabel kan gå gjennom. Således kan lokket adoptere flere funksjoner som å dekke passasjen og som å gi en støtte for den ene husdelen. Videre, siden lokket fortrinnsvis fastholdes i de gjenværende sideretninger av huset, blir husdelene sikret til hverandre ved hengselsiden ved hjelp av lokket, mens ved en annen lateral side, dvs. den motsatte side av huset, kan husdelene fortrinnsvis være direkte sikret til hverandre som beskrevet ovenfor, dvs. ved hjelp av bolter eller skruer eller lignende. Følgelig tilveiebringer husdelen som omfatter passasjen en mindre komplisert form. Videre kan flere passasjer for ytterligere utgående fiberoptiske kabler tilveiebringes ved nevnte respektive hus-side, siden en plass til festemidler for å feste husdelene med hverandre ved nevnte langsgående endeside, kan avses. [0022] Ifølge en ytterligere foretrukket utførelsesform av den fiberoptiske koplingsenheten, kan en fiberoptisk kopling dannes mellom i det minste to fiberoptiske elementer som er støttet av den fiberoptiske elementkoplingsholderen inne i huset og i avstand fra en indre nedre overflate av huset. Hakedelen til den fiberoptiske elementkoplingsholderen har fortrinnsvis et hammerhode formet konfigurasjon som rager ut fra overflaten side av holderen. Den tilsvarende utsparing som er utformet i den første husdel har en tilknyttet form, hhv. Det vil si, at over en tykkelsesretning av vegg-siden av nevnte første husdel som omfatter utsparingen, er en bredde av utsparingen ved veggens innvendig overflate mindre enn en bredde av utsparingen ved veggen utenfor siden, der kantene som omgir utsparingen ved veggens innvendige overflate er koplet til tilsvarende kanter som omgir utsparingen i veggen utenfor

10 9 overflaten av et skrånende veggparti. Nevnte skrånende veggparti gir en anleggsflate for halspartiet av hammerhodekonfigurasjonen tilveiebrakt med holderen [0023] I en ytterligere foretrukket utførelse av den foreliggende oppfinnelse, har nevnte utsparing en større dybde langs planet til veggpartiet enn en ytre størrelse av hakedelen til den fiberoptiske elementkoplingsholderen. Videre har den andre husdelen, som dekker den første husdelen, et fremspring med en hammerhodeform, der fremspringet er utformet ved den posisjon som tilsvarer utsparingen som er utformet i den første husdelen. Nevnte fremspring til den andre husdel er mottatt av nevnte utsparing i en sammenstilt tilstand av husdelene, hvorved den andre husdel med nevnte fremspring holder den fiberoptiske elementkoplingsholderen mottatt av nevnte utsparing til den første husdelen til huset. [0024] I tillegg er den fiberoptiske elementkoplingsholderen støttes opphengt inne i huset. Derved blir et mellomrom anordnet mellom en indre bunnflate av den første husdelen og den nedre flate siden til den fiberoptiske elementkoplingsholderen. Gjennom det nevnte rom, kan de fiberoptiske elementer ordnes i en løkke uten å bli forstyrret av den fiberoptiske kontakt støttet av nevnte holder, henholdsvis. [002] I en ytterligere foretrukket utførelse av den fiberoptiske koplingsenheten, kan den fiberoptiske koplingsenheten ganske enkelt festes til den fiberoptiske koplingsenhetens bæremodul. Fortrinnsvis er posisjonerings- og feste-midlene hovedsakelig L-formet med ett parti som rager fra en ytre overflate av huset og som strekker seg fortrinnsvis hovedsakelig i parallell med denne. Med andre ord tilveiebringer posisjonerings- og feste-midlene et langsgående fremspring som stikker ut fra den ytre overflate av huset vinkelrett dertil og fortrinnsvis i utgangspunktet rett, der én langsgående endeside av det langsgående fremspring er sikret mot den ytre overflate av huset. Den ytre overflate av huset svarer til husets side som vender bort fra innsiden av huset. Fortrinnsvis er det langsgående fremspring utformet i ett med husets side til en av de første og andre husdeler. Alternativt kan det langsgående fremspringet være festet til huset side til én av de første og andre husdeler ved hjelp av skruer, bolter, klebemiddel eller lignende. Det langsgående fremspring gir en ytre form fortrinnsvis tilpasset til å fungere som inngrepsmidler for å bli mottatt av mottaksmidler til støttemodulen, der mottaksmidlene videre fortrinnsvis gir styremidler for styring av en bevegelse av de mottatte inngrepsmidlene i en forutbestemt retning i forhold til støttemodulen. Spesielt kan mottaksmidlene til støttemodulen fortrinnsvis dannet av en spalte, ytterligere å foretrekke av en langsgående spalte med en inngang innrettet til å motta en ledig ende av

11 1 2 3 posisjonerings- og feste-midlene, der det langsgående fremspring som mottas av nevnte spalte kan forflyttes og styres deri i den langsgående retning av spalten. Mer foretrukket blir det langsgående fremspring innrettet til å passe inn i den langsgående spalte for å redusere vektstangsvirkningen mellom den fiberoptiske koplingsenheten og den bærende modul. Videre kan den frie endeside til det langsgående fremspring fortrinnsvis tilpasses for å gripe bak en av veggpartiene til støttemodulen, der veggpartiet danner spaltene. Det vil si, at de langsgående fremspring fortrinnsvis har en langsgående lengde som tilsvarer en tykkelse av veggpartiet til støttemodulen, der veggpartiet danner spalten. Dermed kan det frie ben til det langsgående L-formede fremspring ligge an mot veggpartiet til støttemodulen på den siden av denne som er motsatt den siden der hus-siden til den fiberoptiske koplingsenheten kan være anordnet i sammenstilt tilstand av denne med støttemodulen. I henhold til dette, kan den fiberoptiske koplingsenheten på en pålitelig måte sikres til og støttes av støttemodulen, der den fiberoptiske koplingsenheten kan beveges i det vesentlige bare i langsgående retning av spalten i den mottatte tilstand av posisjonerings- og feste-midlene. [0026] Som en selvfølge, er posisjonerings- og festemidlene ikke tolkes til å være begrenset til den ovennevnte konfigurasjon. Alternativt kan den fiberoptiske koplingsenheten tilveiebringe på sin laterale hus-side en spalte del som utgjør midler for mottak av et tilsvarende fremspring som utgjør posisjonerings- og festemidler anordnet med støttemodulen. I dette tilfelle kan spalten fortrinnsvis ikke være utformet som en åpning i veggen som danner husets side, siden en fri ende av fremspringet som følger med støttemodulen kan forstyrre de fiberoptiske elementer og/eller fiberoptiske kabler organisert og operert inne i huset. Fortrinnsvis kan sporet være forsynt med en forutbestemt avstand til husets sideflate, der nevnte avstand er tilpasset til å motta den frie enden, det vil si den ene delen av den fortrinnsvis L-formede posisjonerings- og feste-midlene tilveiebrakt av støttemodulen. Med andre ord, kan de respektive veggpartier til huset være dannet med doble vegger med et mellomrom anordnet mellom de to vegger, der ytterveggpartiet kan tilveiebringe mottaksmidlene til posisjons- og feste-midlene til støttemodulen, og der rom dannes mellom de to vegger gir en plass for montering av en fri ende av posisjonerings- og feste-midlene. Nevnte frie ende er videre fortrinnsvis dannet av en hake, for å gripe bak den ytre veggen av huset slik at det innpasses i det nevnte rom. [0027] Ytterligere foretrukket, kan den mottaksmidlene tilveiebringe en stopper ved en langsgående ende for å avgrense en langsgående bevegelse av posisjonerings- og festemidlene. Denne stopper danner en fikseringsposisjon for den fiberoptiske koplingsenheten som mottas av støttemodulen. Ved nevnte fikseringsposisjon, kan den

12 fiberoptiske koplingsenheten fortrinnsvis innrettes til å samvirke med den støttende modulen, for å sikres ved nevnte fikseringsposisjon mot støttemodulen. Sikringen kan fortrinnsvis oppnås ved positiv låsing mellom den fiberoptiske koplingsenheten og støttemodulen. Spesielt kan den fiberoptiske koplingsenheten være forsynt med positive låsemidler som for eksempel festemidler eller lignende, der festemidlene er innrettet til å samvirke med tilhørende festemottaksmidler som følger med støttemodulen. Eksempelvis, kan festemidlene og festemottaksmidlene fortrinnsvis være dannet av en sikkerhetshake og en tilhørende sikkerhetshakelås, der den ene av den fiberoptiske koplingsenheten og støttemodulen kan være forsynt med sikkerhetshaken og den andre derav med sikkerhetshakelåsen. Posisjonen til festemidlene og festemottaksmidlene kan velges hensiktsmessig. Fortrinnsvis omfatter den fiberoptiske koplingsenheten festemottaksmidler henholdsvis ved en langsgående endeside av huset motstående den langsgående endeside som omfatter den minst ene passasje og tilgang. En lignende konfigurasjon kan være anordnet i tilfelle støttemodulen har posisjonerings- og feste-midlene til å gripe inn med mottaksmidlene til den fiberoptiske koplingsenheten. [0028] Alternativt eller i tillegg kan huset fortrinnsvis omfatte sikringsmidler for å sikre huset direkte mot en base så som en bunnplate av for eksempel en fordelingsboks til en bygning, som den fiberoptiske koplingsenheten kan anordnes i. Nevnte festeinnretninger kan fortrinnsvis være dannet av fremspring som stikker ut i et nedre plan av huset lateralt fra husets side og er videre fortrinnsvis plateformet med et gjennomgående hull for mottak av festemidler som en skrue eller en bolt for å feste den fiberoptiske koplingsenheten til baseplaten til bygningens fordelingsboks. Den foreliggende oppfinnelse er ikke ment å være begrenset til de nevnte typer av festemidler. Ethvert passende festemiddel kan tilveiebringes sammen med den fiberoptiske koplingsenheten, der festemidlene er i stand til å sikre den fiberoptiske koplingsenheten til en base, der bunnen kan også en bunnplate eller en veggflate side og liknende som f. eks bygningens fordelingsboks. [0029] Ifølge et ytterligere aspekt ved foreliggende oppfinnelse, tillater den fiberoptiske koplingssammenstillingen en enkel og hurtig tilkopling av den fiberoptiske kabelen som kommer fra leverandøren med f.eks. den fiberoptiske stigerkabelen. Fortrinnsvis kan den fiberoptiske koplingsenheten, innsatsdelen og/eller den fiberoptiske kabelen ha en konfigurasjon som er beskrevet ovenfor i forbindelse med de foretrukne utførelser av den foreliggende oppfinnelse. [00] Den foreliggende oppfinnelse vil nå bli beskrevet i nærmere detalj med

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 288800 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 3/02 (06.01) F21V /00 (06.01) F21V 17/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24611 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60S 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..07 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1412 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 11/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.0.06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 603 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23D 61/12 (06.01) B23D 61/14 (06.01) B28D 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06.02 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 29082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0B 13/00 (06.01) E0B 4/06 (06.01) E0B 47/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.01 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240322 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/26 (06.01) G06F 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184902 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14..06 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2126678 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 3/048 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2344995 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G06Q 30/00 (2012.01) G06F 21/00 (2013.01) G07F 7/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.01

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2439969 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2136517 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 (2006.01) H04W 4/14 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.24 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2127198 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04L 29/06 (06.01) H04L 9/32 (06.01) H04L 12/6 (06.01) H04W 12/04 (09.01) H04W 12/06 (09.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229039 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 9/4 (06.01) G06F 9/ (06.01) G06F 9/0 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.0.14 (80) Dato for

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20130314 (13) A1. (51) Int Cl. F04D 13/08 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1314 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. F04D 13/08 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1314 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 13.03.01 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 13.03.01

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 36/14 (09.01) H04W 76/02 (09.01) H04W 76/06 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.22 (80)

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2186842 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C08J 9/28 (2006.01) C08G 59/18 (2006.01) C08G 59/22 (2006.01) C08G 59/50 (2006.01) C08J 9/00 (2006.01) C08J

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331246 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q 0/00 (2006.01) G08G 1/123 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20092789 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.07.31 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170316 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/7 (06.01) A23L 1/ (06.01) A23L 1/2 (06.01) A23L 1/4 (06.01) A61K 31/7072 (06.01) A61P 2/28 (06.01) Patentstyret

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer