I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet."

Transkript

1 REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking av realfagene. - Fremtidig velferd er avhengig av kompetanse i realfag, slår statsråden fast i forordet. Clemet mener at den norske satsingen på realfagene ikke er kommet langt nok til at man kan forvente forbedringer på de internasjonale undersøkelsene allerede nå. Det tar lang tid å endre holdningene og vekke interessen blant elever, studenter og i samfunnet generelt, skriver hun. Strategiplanen kom for første gang i 2002 og er en løpende plan som oppdateres og justeres hvert år. Den gir en situasjonsbeskrivelse av realfagenes stilling i Norge og internasjonalt. Se mer på: NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE På årsmøtet 5. februar ble følgende styre valgt for 2005: Leder Bjørn Gjermundsen, Fagerborg vgs., (gjenvalgt for ett år) Tore Nordseth, Hamar katedralskole, (ikke på valg i år) Gudmund Egeland, Drammen vgs., (gjenvalgt for to år) Per Kjelsaas Andersen, Frederik II vgs., (valgt for to år). I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. MNT-Forum Forum for matematikk, naturfagene og teknologi MNT-Forum, med Tekna Realistene som en av hovedaktørene, er nå etablert på flere steder i landet. Mål: Å skape en møteplass for MNT-lærere og arbeidslivet for å styrke undervisningen. o Gi gjensidig innsikt i skole og arbeidsliv o Bidra til faglig oppdatering innen MNT-fagene o Gi inspirasjon til MNT-lærere o Gi innsikt om MNT-fagenes samfunnsnytte o Knytte temaer som er viktige for arbeidslivet til læreplanen o Bidra til etablering av permanente MNT-fora i regionene Følgende møter er foreløpig planlagt i løpet av våren 2005: MNT-Forum Agder: Til alle møtene i Agder: Påmelding til Tirsdag 08. mars: Bedriftsbesøk til Vigeland Metal Refinery, Vennesla. Torsdag 14. april: Foredrag på HiA av Knut Jørgen Røed Ødegaard. MNT-Forum Sør-Rogaland:

2 Til alle møtene i Rogaland: Påmelding til Tirsdag 15. februar hos Kverneland Group MNT-Forum Innlandet (Hedmark og Oppland): Til alle møtene i Hedmark/Oppland: Påmelding til Torsdag 10. februar: Program på Høgskolen i Gjøvik. Torsdag 21. april: Besøk på Norsk Tipping på Hamar MNT-Forum Troms: Til alle møtene i Troms: Påmelding til 2005 blir viet Fysikkens år med bl.a.: Februar 2005: Besøk hos Kongsberg Spacetec med tema Fra satellitt til værmelding April/mai 2005: Tur til Kvitfjell for å se på vindmøllene Tema: Blir strømprisen lavere med alternativ energi? Oppdatert informasjon kommer på TEKNA SKOLEs SYN PÅ NASJONALE PRØVER Nasjonale prøver er innført ved politisk vedtak, som man ikke har forhandlings-rett på. Tekna har anbefalt at lærere som skal vurdere nasjonale prøver, skal ha arbeidet lagt inn i årsverket sitt, både forberedelse og etterarbeid. Dette skjer lokalt etter drøftinger i henhold til medbestemmelse i hovedavtalen. Det betyr jo at de som allerede har en arbeidsplan hvor prøvene IKKE er innlagt, må reforhandle disse, slik at noe tas ut. Når det gjelder sentral aktivitet i Tekna / Akademikerne i forhold til nasjonale prøver, har vi vært på banen via Akademikerne. Det har vært møter mellom Utdanningsdirektoratet, KS og lærerorganisasjonene. Vi går inn i diskusjonen med den forutsetning at de lærerne som er involvert, får en anstendig godtgjøring for det merarbeidet prøveavviklingen medfører. I mellomtiden må man jobbe lokalt for å få merarbeidet synliggjort i arbeidsplanene for den enkelte lærer. KS skriver på sin hjemmeside dette om nasjonale prøver: Gjennomføring av nasjonale prøver Nasjonale prøver er vedtekne av Stortinget som ein del av den obligatoriske evalueringa av grunnopplæringa. Det er kommunar og fylkeskommunar sitt ansvar å gjennomføre desse prøvene som ein del av den ordinære grunn-opplæringa og innanfor dei rammene som er gitt i lov- og planverk av sentrale styresmakter og i avtaleverket som er inngått mellom dei sentrale partane. Dette føreset at kommunar og fylkeskommunar legg lokale planar, inkludert individuelle arbeidsplanar for undervisningspersonalet, som gjev tid til gjennomføringa av prøvene. I samband med planlegginga er det viktig både å kartlegge skulen sitt behov for tid til organisering og tilrettelegging, og den einskilde faglærar sitt behov for tid til førebuing og etterarbeid. Arbeidet med gjennomføring av prøvene er i utgangspunktet ein del av årsverket til den einskilde faglæraren og skal dermed løysast innanfor dei tids-komponentane den einskilde har i sitt årsverk etter gjeldande arbeidstidsavtale. Dersom arbeidet skulle gå utover avtalt arbeidsplan/årsverk eller passere grensene for ekstra godtgjering i

3 arbeidstidsavtalen, må dette kompenserast som meirarbeid eller overtid etter gjeldande reglar. Med bakgrunn i dette er det viktig at kommunar og fylkeskommunar også vurderer gjennomføringa av alt avhaldne prøver. Dette med sikte på å legge til rette for ei god gjennomføring av seinare nasjonale prøver. REISERAPPORT FRA ASE-KONFERANSEN I LEEDS Tekna arrangerte også i år en fellesreise til den årlige opplærings-konferansen til Association for Science Education, ASE, i år i Leeds. 21 norske lektorer deltok på turen, som ble en ubetinget suksess. Se reiserapport utlagt på hjemmesiden vår: KONTORARBEIDSPLASSER FOR UNDERVISNINGSPERSONALET Arealnormen på 4 kvadratmeter arbeidsplass i kontorfellesskap pr. lærer, er opphevet av Direktoratet for Arbeidstilsynet. Vurderingen er gjort i forbindelse med ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonalet. Direktoratet har kommet fram til at arealnormen ikke bør opprett-holdes. Direktoratet presiserer også at den generelle normen på 6 kvadratmeter for gulvareal pr. arbeidsplass i kontorfellesskap ikke vil være et forskriftskrav for lærere. Forutsetningen er da, som i dag, at andre viktige miljøfaktorer er ivaretatt, slik at forholdene ved arbeidsplassen etter en totalvurdering fremstår som tilfredsstillende. Dette framgår i brev av til bl.a KS og Utdanningsdepartementet. TEKNA KOMMER GODT UT I SAMMENLIGNING OM MEDLEMSFORDELER I en oversikt over medlemsfordeler i ulike profesjons- og fagforeninger, foretatt av Dagens Næringsliv, kommer Tekna godt ut. Både bank- og forsikringstilbudet fremheves som svært gunstig. I bilaget Privat Økonomi i Dagens Næringsliv 15. oktober, blir Teknas forsikringstilbud gjennom Gjensidige NOR trukket frem som bedre enn de fleste andre innen organisasjonsmarkedet. På de produktene som har høyest rabatter, er rabatten på rundt 70% i forhold til individuelle forsikringer (dødsrisiko og uførekapital). Teknas banktilbud er fremforhandlet gjennom Akademikerne i fellesskap. Medlemmene har tilbud om boliglån i DnB Nor til en rente som ligger 0,35 prosentpoeng under det banken tilbyr sine beste kunder. For et lån på 1,5 millioner kroner tilsvarer dette en renterabatt på 3780 kroner (etter skatt) i året.

4 NYTT STYRE I INTERESSEFORENINGEN FOR SKOLEVERKET (Tekna Skole) På årsmøtet 17. februar ble følgende styre valgt for 2005: Leder Stein Hansen, Hamar katedralskole - Nestleder Terje Mjøen, Kongsberg tekniske fagskole - Tor Ormberg, Høyanger videregående skole - Kjell Holthe, Kvadraturen skolesenter, Fagskolen - Stein Hovind, Kirkeparken videregående skole - NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE På årsmøtet 5. februar ble følgende styre valgt for 2005: Leder Bjørn Gjermundsen, Fagerborg vgs., (gjenvalgt for ett år) Nestleder Tore Nordseth, Hamar katedralskole, (ikke på valg i år) Gudmund Egeland, Drammen vgs., (gjenvalgt for to år) Bjørn Kjelsaas Andersen, Frederik II vgs., (valgt for to år) (vi beklager feil fornavn og manglende epost-adresse i forrige Skoleinfo!) MNT-Forum Forum for matematikk, naturfagene og teknologi MNT-Forum, med Tekna Realistene som en av hovedaktørene, er nå etablert på flere steder i landet. Mål: Å skape en møteplass for MNT-lærere og arbeidslivet for å styrke undervisningen. o Gi gjensidig innsikt i skole og arbeidsliv o Bidra til faglig oppdatering innen MNT-fagene o Gi inspirasjon til MNT-lærere o Gi innsikt om MNT-fagenes samfunnsnytte o Knytte temaer som er viktige for arbeidslivet til læreplanen o Bidra til etablering av permanente MNT-fora i regionene Følgende møter er foreløpig planlagt i løpet av våren 2005: MNT-Forum Oslo og Akershus: Til alle møtene i Oslo og Akershus: Påmelding til Mandag 11. april kl i NHOs lokaler på Majorstua: Fysikkens år Foredrag av Nils Voje Johansen, UiO: Einstein besøker Norge, og Oddmund Wallevik, Norsk Hydro: Fra Birkelands gnist til velstand og vekst MNT-Forum Agder: Til alle møtene i Agder: Påmelding til

5 Torsdag 14. april: Foredrag på HiA av Knut Jørgen Røed Ødegaard. MNT-Forum Møre og Romsdal: Til alle møtene i Møre og Romsdal: Påmelding til Tirsdag 03. mai: Eiksund-sambandet MNT-Forum Innlandet (Hedmark og Oppland): Til alle møtene i Hedmark/Oppland: Påmelding til Torsdag 21. april: Besøk på Norsk Tipping på Hamar MNT-Forum Telemark: Til alle møtene i Telemark: Påmelding til Torsdag 07. april: Besøk hos ABB i Skien MNT-Forum Troms: Til alle møtene i Troms: Påmelding til Tirsdag 12. april: Besøk hos Kongsberg Spacetec i Tromsø. Oppdatert informasjon kommer på REALISTENE HAR NÅ DISKUSJONSGRUPPER PÅ INTERNETT! Hvordan bli medlem? 1. Send en e-post til: med beskjed om hvilken faggruppe du vil være med i (matematikk, fysikk, kjemi, biologi, naturfag). 2. Du vil motta en e-post fra realistene-... eller Yahoo.. med emne Invitation to join E-posten vil bl.a inneholde noe liknende som denne teksten:... JOIN NOW, IT'S EASY: 1) Go to the Yahoo! Groups site by clicking on this link: 3. Klikk på linken og skjermbildet under kommer opp: Klikk på Join the mailing list og klikk på [Continue] 4. Du blir da medlem av e-postgruppa

6 5. Du sender e-post til alle i gruppa ved å sende til disse adressene: Medlemskap i diskusjonsgruppene er selvsagt gratis og helt uforpliktende, og Realistene håper dette kan være et aktivt diskusjonsforum for eksempel ved diskusjon om nye læreplaner. Utdanningspolitikk: Hvorfor kan fugler fly? (klippet fra Teknas policy-dokument om utdanning) Skole og utdanning med riktig kvalitet Kunnskap er vår viktigste nasjonale kapital, og kunnskapskapitalen overstiger langt verdien av naturressursene og verdiene av selskapene på børsen. Tekna ønsker en utdanningspolitikk som aktivt videreutvikler kunnskapskapitalen som grunnlag for nasjonal velferd og verdiskaping. Skole- og utdanningssystemet må være på høyt internasjonalt nivå og må kontinuerlig måles mot andre lands systemer, for å identifisere viktige områder for forbedring. Gode lærere gir god skole. Å sikre skolen gode lærere må være et høyt prioritert mål. Tekna går inn for at det settes mål for læring i basisfag, og at det stilles kvalitetskrav til læringsmiljøene. For å sikre god kvalitet må myndighetene føre systematisk tilsyn med skoler og skoleeiere, og ha effektive virkemidler i tilsynsarbeidet. Realfagene i skolen må styrkes Realfagenes kvalitet og omfang i grunnskolen må styrkes, samtidig som søkningen til disse fagene i den videregående skolen må forbedres. Tekna ser positivt på myndighetenes forslag om å gjøre matematikk til et basisfag og i tillegg integrere dette i alle andre fag. Undervisninga i matematikk og de andre realfagene må fornyes slik at de vekker interesse hos dagens ungdom. Det er et mål å øke jentenes interesse for naturfag og teknologi. Vi må styrke rekrutteringen av godt kvalifiserte og motiverte studenter til teknisk-naturvitenskapelig utdanning. Ett viktig virkemiddel for å få til dette er å styrke realfagene i lærerutdanningen. Det kan skje gjennom undervisningsopplegg som trekker til seg flere studenter og gir flere kandidater med gode faglige kvalifikasjoner. Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår er et viktig virkemiddel for å oppnå høy faglig og pedagogisk kvalitet på undervisningspersonalet i realfag og tekniske fag. Medarbeidere med realfaglig bakgrunn bør finnes på alle forvaltningsnivåer hos udanningsmyndigheten. Matematikk en rettighet Matematikk er det grunnleggende verktøy vi har for å kunne forstå våre fysiske omgivelser. Tekna mener at retten til å lære matematikk bør forankres i loven, på linje med retten til å lære å lese og skrive. Lærevansker på matematikkens område (dyskalkuli) skal tas like alvorlig som lese- og skrivevansker (dysleksi). Samarbeidet må styrkes Tekna vil arbeide for samarbeid mellom læresteder og næringsliv slik at studentene gis muligheter for bedriftsbesøk og studieopphold i bedrifter, tilbys hovedoppgaver og relevante praksisplasser, samt faglige veiledere og lærerkrefter med erfaring fra næringslivet. Tekna vil videre arbeide for samarbeid mellom læresteder og næringsliv om forskning, og forskning som grunnlag for undervisning. Etter- og videreutdanning Tekna går inn for tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og forvaltning om videre- og etterutdanning, og at det utvikles ordninger for finansiering og livsopphold under slik utdanning. Tekna ønsker ordninger som gir lærere mulighet for å hospitere i næringslivet. Etter- og videreutdanningstilbudet må være av høy kvalitet og tilpasset den enkeltes behov. Etter- og videreutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap spesielt, og innenfor høykompetansegruppene generelt, er av stor betydning for nasjonal verdiskaping, og må derfor gis nødvendig prioritering.

7 TILLITSVALGTKURS I VÅR? Tekna Kommune ønsker velkommen til tillitsvalgtkurs. Denne våren går følgende kurs av stabelen: mai Konflikthåndtering (felleskurs med statlig og privat sektor) mai Motivasjon og påvirkning (felleskurs med statlig og privat sektor) juni Kommunikasjon og påvirkning (felleskurs med statlig og privat sektor) juni Forhandlingskunnskap (Vær obs på ny dato - tidligere dato, juni utgår!) Styret i Tekna Skole er påmeldt i kurset i Forhandlingskunnskap! Utfyllende informasjon om det enkelte kurs og påmeldingsskjema finner du på Tekna-kalenderen på ekstranettet. Kursene er gratis for deg som er tillitsvalgt/kontaktperson. Tekna dekker utgifter til reise og opphold Kursene kan ha begrensninger i forhold til antall deltakere. Bekreftelse på plass og praktisk informasjon vil bli sendt ut når fordeling av plasser på det enkelte kurs er foretatt. For påmeldingsfrister se Tekna-kalenderen. Velkommen på kurs!! Kontakt ev. Tekna Kommune v/ Marianne Aagedal, Tlf: Det forutsettes at alle deltakere har fullført Teknas nettbaserte grunnkurs (ligger på Teknas ekstranett) før deltakelse på disse kursene. Hvordan kommer du inn på Teknas ekstranett: Om du ikke tidligere har logget deg på ekstranettet gjøres dette ved gå inn på Der benytter du medlemsnummeret ditt som brukernavn, og tek4u som passord. Mye av den informasjonen som er relevant for deg som tillitsvalgt/kontaktperson finner du under fanen "e-rom" (bl.a. da lenken til grunnkurset.) MNT-Forum Forum for matematikk, naturfagene og teknologi MNT-Forum, med Tekna Realistene som en av hovedaktørene, er nå etablert på flere steder i landet. Mål: Å skape en møteplass for MNT-lærere og arbeidslivet for å styrke undervisningen. o Gi gjensidig innsikt i skole og arbeidsliv o Bidra til faglig oppdatering innen MNT-fagene o Gi inspirasjon til MNT-lærere o Gi innsikt om MNT-fagenes samfunnsnytte o Knytte temaer som er viktige for arbeidslivet til læreplanen o Bidra til etablering av permanente MNT-fora i regionene Følgende møter er foreløpig planlagt i løpet av våren 2005: MNT-Forum Møre og Romsdal: Til alle møtene i Møre og Romsdal: Påmelding til Tirsdag 03. mai: Eiksund-sambandet

8 MNT-Forum Innlandet (Hedmark og Oppland): Til alle møtene i Hedmark/Oppland: Påmelding til Torsdag 21. april: Besøk på Norsk Tipping på Hamar MNT-Forum Rogaland: Til alle møtene i Rogaland: Påmelding til Torsdag 21. april kl : Næringsmiddelindustrien i Rogaland. Vekst, viten og vilkår. Vi besøker bl.a. TINEs anlegg på Kleppe og Jærmuseet på Kvia. Foruten TINE og Jærmuseet vil også Fjordkjøkken og Mattilsynet bidra med innlegg. MNT-Forum Troms: Til alle møtene i Troms: Påmelding til Fredag 3. juni arrangeres besøk til Vervarslinga for Nord-Norge. Fra observasjon til værvarsel. Besøk på Meteorologisk institutt Oppdatert informasjon kommer på SISTE NYTT FRA AKADEMIKERNE: Fredag 01. april ga Norsk Forskerforbund og Norsk Presteforening beskjed til Akademikerne om at de melder seg ut av Akademikerne. - Beklagelig. De er akademikere og vi hadde ønsket at de fortsatt så seg tjent med å være medlemmer av hovedorganisasjonen Akademikerne, sier leder i Akademikerne Christl Kvam. Akademikernes styre har sendt ut denne pressemeldingen: Styret i Akademikerne tar til etterretning at Norsk Forskerforbund og Norsk Presteforening ønsker å melde seg ut fra det akademiske fellesskapet de etter styrets mening naturlig hører hjemme i. Forskningens rammebetingelser og forsknings- og utviklingspolitikk er og vil være et vesentlig satsingsområde for Akademikerne også i framtiden. Akademikernes styre vil fortsette arbeidet for nå de felles samfunnspolitiske og lønnsplitiske målsettinger som har ligget til grunn siden dannelsen av hovedorganisasjonen. Akademikerne står nå mer samlet i lønnspolitikken. EVALUERING AV ARBEIDSTIDSAVTALEN. Tekna Skole er som en av flere lærerorganisasjoner med i ei referansegruppe for en spørreundersøkelse om arbeidstidsavtalen. Undersøkelsen har til hensikt å skaffe kunnskap om hvordan arbeidstidsavtalen praktiseres og oppfattes før den skal revideres til våren. 18 skoler, derav 6 videregående, er med i undersøkelsen som foretas rett før og etter sommerferien. Både lærer og rektorer skal spørres. Det er KS og Utdanningsforbundet som står bak og de bidrar med 1 million kroner hver. I tillegg har UFD bevilget en halv million.. Prosjektets styringsgruppe består av KS og UF med 3 medlemmer hver. Tekna Skoles representant i referansegruppa er styrets leder Stein Hansen. HOTELLTILBUD Akademikerne har en avtale med Hotel Bristol i Oslo hvor medlemmer kan få en overnatting inkl. frokost for kr mot ordinært kr /kr I tillegg får de ta med en ledsager uten tillegg i prisen.

9 Det er også mulig å benytte seg av annen avtale som gjelder alle Rainbowhotell i Norge inkl. frokost. Felles sentralbord for bestilling av rom er tlf: Ved bestilling må man oppgi en bookingkode. Denne kan fås ved henvendelse til medlemsforening eller AJM Hotellmegler AS, tlf: OPPSTART AV LØNNSOPPGJØRET Denne uken starter lønnsoppgjøret i statssektoren og i kommunesektoren. 20. april kl overleverer Akademikerne og de øvrige hovedorganisasjonene sine krav ved årets mellomoppgjør til staten og til Kommunenes Sentralforbund. Akademikerne vedtar sine krav til oppgjøret 18. april. For begge forhandlingsområdene er det satt en frist til 29. april kl med å komme til enighet. Forhandlingene i Oslo kommune skal starte 26. april, med frist for å komme til enighet 30. april kl Tekna Skole har oversendt sine prioriteringer for lønnsoppgjøret til Tekna Kommune. Ettersom dette er et mellomoppgjør er det kun økonomiske endringer som er aktuelle, og Tekna Skole ber om at det som måtte komme av økonomisk resultat legges ut til lokale forhandlinger. Ettersom den økonomiske rammen er beskjeden, og at NHO og LO kom i mål, selv uten megling, gjør at de fleste mener at det blir et forholdsvis udramatisk lønnsoppgjør denne gang. Det vil nok gå atskillig varmere for seg i 2006 INTERESSEFORENINGEN FOR SKOLEVERKET (Tekna Skole) På årsmøtet ble Stein Hansen valgt som ny leder. Vi beklager at vi brukte feil mailadresse i forrige skoleinfo, det riktige er: Leder Stein Hansen, Hamar katedralskole - Hold deg oppdatert på hva som skjer i Tekna ved regelmessig å se på og

10 MAGERT OG KJEDELIG LØNNSOPPGJØR Som forventet ble det små tillegg i årets lønnsoppgjør. Partene var enige om at de økonomiske rammene var små, oppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO forløp enkelt og smertefritt uten megling, så som det ble skrevet i forrige Skole-Info: Det var liten grunn til å skru opp forventningene. Attpåtil hadde man i KS-området allerede forskuttert noe av oppgjøret ved at vi fikk kr pr 01.01, og at minstelønnssatser for de med 16 års ansiennitet ble hevet. Likevel er det grunn til å være skuffet over oppgjøret. Akademikerne gikk inn med primært krav om at hele den økonomiske rammen skulle legges ut til lokale forhandlinger. De øvrige hovedsammenslutningene samlet seg om at alt skulle fordeles sentralt. KS lønnspolitikk tilsier at det meste skal avgjøres lokalt. Likevel gikk KS inn for et fullstendig sentralt oppgjør. Akademikerne vurderte et brudd på dette grunnlaget, men når man hadde få eller ingen forhåpninger om å få gjennomslag, samtidig som rammene var minimale, valgte man å godta siste tilbud etter å ha blitt forsikret om at KS lønnspolitikk ligger fast. Man tok også med i betraktningen at det nedlegges et betydelig arbeid av både arbeidsgivere og tillitsvalgte ved lokale forhandlinger, og at dette kan føles "bortkastet" når den lokale potten er av minimal størrelse. Hva ble resultatet? Alle i kap. 4 får kr med virkning fra Og minstelønnssatsene blir hevet tilsvarende, bortsett fra for lærere med 16 års ansiennitet. Noen har tolket dette som at lærere med 16 års ansiennitet IKKE får de Dette er ikke riktig. Alle som pr allerede har 16 års ansiennitet vil få i tillegg. Men de som pr i dag har mindre enn 16 års ansiennitet og tjener mindre enn minimumsavlønningen for 16- åringer, vil når de oppnår 16 års ansiennitet få lønnen økt til det beløpet som ble avtalt pr Mange forveksler minimumsavlønning med det som i "gode gamle dager" het lønnstrinn, da tariffavtalen fortalte nøyaktig hvilket kronebeløp man skulle ha i lønn. I dag er det ingenting i veien for at man kan tjene langt mer enn minimumsavlønningen (forhåpentligvis har mange av våre medlemmer glede av det!), men det er tariffstridig å lønne noen LAVERE enn minimum. Er det noe å glede seg over i det hele tatt etter dette mellomoppgjøret? Tja, mange tillitsvalgte vil sikkert glede seg over at de slipper alt arbeidet i "høstens vakreste eventyr" de lokale forhandlingene. Det at det er et magert økonomisk resultat, hvor tillegget kommer tidlig i kalenderåret, fører også til at det blir langt mindre overheng inn i neste års hovedoppgjør. Det betyr at med normal samfunnsøkonomisk utvikling bør det være duket for langt mer friske midler på bordet i Og det kan være gunstig da er det ikke bare økonomi som skal forhandles, men også andre forhandlingsbestemmelser. LØNNSOPPGJØRET FOR OSLO KOMMUNE AVSLUTTET Oslo kommune og forhandlingssammenslutningene kom torsdag kveld frem til et anbefalt forslag i lønnsoppgjøret for tariffområdet Oslo kommune. Akademikerne aksepterte kommunens siste tilbud. Alle lønnstrinn på lønnstabellen justeres med 1,4 prosent - dog minst

11 kr Oppgjøret har en økonomisk ramme på 3,33 prosent, og virkningstidspunktet er 1. mai Lønnsoppgjøret gjelder for Tekna-medlemmer ansatt i Oslo kommune herunder medlemmer i pedagogiske stillinger i skoleverket. NYE LÆREPLANER Realistene er i ferd med å ferdigstille sitt forslag til høringsuttalelse til nye lære-planer i matematikk og naturfag, etter å ha fått mange innspill fra interesserte medlemmer. Før utkastet sendes vil det bli gjort tilgjengelig på diskusjons-gruppene som er opprettet, for kommentarer fra medlemmene. Ikke medlem ennå? 1. Send en e-post til: med beskjed om hvilken faggruppe du vil være med i (matematikk, fysikk, kjemi, biologi, naturfag). 2. Du vil motta en e-post fra realistene-... eller Yahoo.. Medlemskap i diskusjonsgruppene er selvsagt gratis og helt uforpliktende, og Realistene håper dette kan være et aktivt diskusjonsforum for eksempel ved diskusjon om nye læreplaner. PENSJONISTAVLØNNING I SKOLEVERKET I forbindelse med at forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet ble overført fra staten til kommuner og fylkeskommuner fra 1. mai 2004, ble det bestemt at dette personalet inntil videre beholder sitt medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK). I staten foreligger det en praksis med spesiell avlønning for engasjement av personer som samtidig mottar løpende alderspensjon fra SPK. Timesatsen for slikt arbeid er kr 120 pr Denne praksisen hadde betydning også for undervisningspersonalet t.o.m fordi avlønning etter denne satsen ikke medførte avkorting i den alderspensjonen de mottok fra SPK. Innenfor kommunalt tariffområde finnes ingen tilsvarende bestemmelse, og ordningen med pensjonistavlønning gjelder derfor ikke lenger for undervisningspersonalet. Lærere som tar vikariater og andre oppdrag i skolen samtidig som de mottar løpende alderspensjon fra SPK, skal i utgangspunktet meldes inn i pensjonsordningen uavhengig av stillingens størrelse. Pensjonen skal avkortes i samsvar med stillingsstørrelsen. Både fra arbeidsgiver- og arbeidstakerhold har det vært fremmet ønske om at ordningen med pensjonistavlønning fremdeles skal kunne praktiseres i skoleverket. KS har vært i kontakt med Moderniseringsdepartementet, som ikke har merknader til at det gjennom rundskriv til kommuner og fylkeskommuner innføres en administrativ bestemt ordning om pensjonistavlønning for undervisningspersonalet. 1. Undervisningspersonale som mottar løpende alderspensjon fra Statens Pensjonskasse, og som engasjeres i kommunale/ fylkeskommunale virksomheter, kan tilbys godtgjøring på samme vilkår som gjelder for alderspensjonister i staten. 2. Timesatsen er p.t. 120 kr og reguleres i samsvar med reguleringen i staten. Gjelder godtgjøringen undervisningsarbeid, omregnes satsen etter formelen (Timesats x 1400) / Årsramme

12 Lærere som mottar pensjonistlønn, skal ikke meldes inn i SPK. For utfyllende kommentarer til ordningen vises til Statens personalhåndbok pkt Vi tillater oss et klipp fra studentavisen Universitas (onsdag 20. april 2005): SATSING PÅ REALFAG ET SPØRSMÅL OM NORGES FRAMTID I Universitas 13. april uttaler Norsk studentunion (NSU) at de er kritiske til den sterke prioriteringen av realfagene i forskningsmeldingen. Dette tyder på at NSU ikke har fulgt med i timen. En ekstra prioritering av disse fagene er nemlig både riktig og nødvendig på det nåværende tidspunkt. Rekrutteringen til realfagene har sunket kraftig de senere åra, og det hjelper ikke akkurat at rekrutteringsgrunnlaget, norsk skoleungdom, ligger på bunnen i internasjonale tester for matematikk og naturfag. Denne negative utviklingen må snus før det er for sent. Det er virkelig i grevens tid at regjeringen nå gjennom forskningsmeldingen kommer på banen, og varsler en satsing innen dette området. Vil det egentlig få noen betydning for det norske samfunnet i framtida om vi får færre realister? Svaret er JA! Og det handler ikke bare om manglende ingeniører til å bygge bruer eller for få realfagslærere. Det handler om Norges framtid som velferdsnasjon. Som bortskjemt eksportør av eksklusive råvarer har oljenasjonen Norge klart seg bra de siste åra. Det er imidlertid en kjensgjerning at oljen er en ufornybar ressurs og Norges inntekter kan ikke alene basere seg på denne råvaren. Samtidig får vi en eldrebølge som fører til større offentlige utgifter. Hva skal Norge leve av etter oljen? Vi trenger flere ben å stå på! De fleste er vel klar over at vi ikke kan leve av å klippe hverandre, og jeg beklager å måtte si det, men vi kan heller ikke alle leve av å filosofere eller synse om samfunnet. Skal norsk velferd opprettholdes, må vi finne på noe nytt, vi må få til en reell verdiskapning. Naturvitenskap og teknologi er områder der det stadig utvikles noe nytt. Derfor trenger vi sterk nyskaping innenfor disse områdene. Vi må ha en industri og et næringsliv som er opptatt av innovasjon, nytenkning og forskning. Dette kommer ikke av seg selv. For å få det til trenger vi forskningsmiljøer innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi på internasjonalt nivå. Veien dit er lang, og skal vi komme dit må det satses kraftig, også fra myndighetenes side. Derfor tar vi i Teknas Studentutvalg godt i mot forskningsmeldingens lovnader om prioritering av matematisk, naturvitenskapelig og teknologisk forskning. Samtidig håper vi at NSU også innser hvor viktig realfagene er, og at de følger bedre med i matte og naturfagstimen framover. Ingeborg Skjelkvåle Ligaarden, Teknas Studentutvalg

13

14 TILLITSVALGTKURS I VÅR? Tekna Kommune ønsker velkommen til tillitsvalgtkurs. Det er fortsatt mulig å melde seg på kurset i Forhandlingskunnskap! juni Forhandlingskunnskap (Ringerike hotell på Hønefoss) Styret i Tekna Skole er påmeldt kurset, og også andre skoletillitsvalgte er påmeldt! Utfyllende informasjon om det enkelte kurs og påmeldingsskjema finner du på Tekna-kalenderen på ekstranettet. Kursene er gratis for deg som er tillitsvalgt/kontaktperson. Tekna dekker utgifter til reise og opphold. Informasjon og påmelding til Tekna Kommune v/ Marianne Aagedal, Tlf: BETAL MEDLEMSKONTINGENTEN MED E-FAKTURA! Liker du å ha kontroll og oversikt over regningene dine? Hvis du bruker efaktura, kommer kontingentkravet fra Tekna ferdig utfylt i nettbanken din. Med efaktura slipper du å taste inn KID-nummer, kontonummer og beløp selv. Alt du trenger er å betale regningen med noen få klikk. Du kan også bestemme når du vil betale regningen, siden du selv må inn i nettbanken og betale. Så lett er det: 1. Den enkle metoden: De fleste nettbanker er slik at de vil spørre deg om du vil motta efaktura neste gang du betaler en regning fra Tekna i nettbanken din. Dermed er det bare å si ja takk, neste gang du får spørsmål! 2. Den aktive metoden: Logg deg inn i nettbanken, finn frem til efaktura, og registrerer efakturaavtaler. Velg Tekna på oversikten over tilbydere av efaktura. Legg inn din efakturareferanse, som er ditt medlemsnummer i Tekna (f.eks ). Medlemsnummeret finner du bl.a. i adressefeltet på Magasinet Tekna og Teknisk Ukeblad. AKADEMIKERNE ØNSKER ØKT SATSING PÅ REALFAG Politisk enighet om styrking av realfagene må følges opp i handling, og tiden begynner å bli farlig knapp, mener styremedlem Åsmund Knutsen i Akademikerne. Det er bra at problemstillingen er klargjort og at det synes å være vilje til å gjøre noe, sier Knutsen, med henvisning til blant annet forskningsmeldingen og nye læreplaner som varsler mer plass til realfagene både i grunnskolen og innen høyere utdanning. Onsdag sendte Akademikerne brev til Utdanningsdirektoratet der man uttrykker bekymring over læreplanene for Kunnskapsløftet. Samtidig etterlyser han konkrete tiltak som kan gjøre det lettere å nå målene. Lønn og rekruttering En mulighet kunne være å la prioriteringen av disse fagene komme til syne gjennom lønnssystemet, slik at de som velger å oppdatere seg og undervise i realfag blir tilgodesett. Aldersnivået på gode lærekrefter i denne sektoren er høyt i dag, og unge lærere velger andre fagkretser, påpeker Knutsen. Han tror også det ligger et potensial i å stimulere fagfolk fra næringslivet til å komme inn i aktiv undervisning. Det burde være mulig å legge pedagogisk seminar til rette for denne gruppen. Det kan være en rask vei å gå, for å få frem flere som både er faglig dyktige og undervisnings-messig skikket, sier Knutsen. Han er selv cand. scient. med hovedfag i marin hydrodynamikk og konserntillitsvalgt for funksjonærene i Aker Kværner. I tillegg til styrevervet i Akademikerne sitter han også i TEKNAs hovedstyre.

15 Må snu trenden Både volum og nivå har gått ned når det gjelder kandidater innen realfag. Samtidig har forståelsen fra samfunnet vært lav. Tidligere var fokus rettet inn mot tradisjonelle industrifag. Deretter dreiet interessen over mot humanistiske fag, ikke minst gjennom fremveksten av en sterk offentlig sektor. De neste tiårene bør bli en renessanse for realfagene, sier Knutsen. Han mener det er en utfordring for Norge å ta konsekvensen av hva det vil si å være et kunnskapsbasert samfunn. Også eksport av varer og tjenester må være kunnskapsbasert. Hvis det ikke finnes kompetanse i Norge vil bedrifter innen for eksempel høyteknologiske bransjer forsvinne til utlandet. Spørsmålet om realfagenes fremtid handler dypest sett om verdiskapning og fellesinteresser, sier Knutsen. Kunnskapsoverføring Han tror folk flest egentlig er klar over at nesten alle produkter og finesser vi omgir oss med i hverdagen er skapt med basis i realfag. Derimot tror han ikke forståelsen er like stor for at den grunnleggende kunnskap denne innovasjon forutsetter må vedlikeholdes, utvikles og overføres fra generasjon til generasjon. For å si det enkelt tror jeg mange slår seg til ro med å kunne trykke på de riktige knappene på kalkulatoren, uten å ane noe om hvordan de samme regneoperasjonene utføres uten. For å endre på dette må nok også realfagene gjøres mer interessante og spennende. Slik sett kan gode lærekrefter bety mye, sier Knutsen. Også de enorme utfordringene vi står overfor på miljøsiden må i stor grad løses med utgangspunkt i realfag, påpeker han. - Dette er en vinkling som ikke minst burde være egnet til å interessere unge mennesker, sier Åsmund Knutsen. FRA UHO TIL UNIO NY HOVEDSAMMENSLUTNING To av Akademikernes medlemsforeninger, Forskerforbundet og Presteforeningen, vil fra nyttår være med i den nye hovedorganisasjonen, Unio, som da blir et utvidet UHO. Når de to forbundene fra nyttår forsvinner over i Unio, vil likevel hovedtyngden av norske forskere være med i Akademikerne. Akademikerne ønsker å få et godt samarbeid med Unio. - Dette er ingen konkurrent for oss som organiserer akademikere, forskere og andre langtidsutdannende, men en naturlig samarbeidspartner i enkelte saker, sier leder i Akademikerne Christl Kvam - Forskning og forskningspolitikk er og vil være et viktig satsingsområde for Akademikerne videre framover. Det er viktig å satse på dette blant annet som grunnlag nyskaping og utvikling, sier Kvam. De to foreningene begrunner utmeldelsene med sin uenighet i Akademikernes lønnspolitikk. Lønnspolitikken har vært den samme fra Akademikerne ble stiftet og de to foreningene valgte å meldte inn. Styret i Akademikerne har tatt de to foreningenes utmeldelser til etterretning. Styret mente de to foreningene naturlig hører hjemme i det akademiske fellesskapet. Utmeldelsene har ingen konsekvenser for Akademikernes forhold til den nye hoved-organisasjonen. Akademikerne mener det er naturlig å samarbeide med Unio i saker der man har felles interesser. - Vi ønsker å ha et godt samarbeid med Unio i saker der det er naturlig. Jeg håper Unio har sammenfallende syn med oss på for eksempel pensjon, sier Akademikernes leder Christl Kvam.

16 OM TEKNA Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største profesjonsforening for akademikere. Foreningen har over medlemmer med ulik bakgrunn innenfor teknologi og naturvitenskap, i ulike yrkessituasjoner og med ulike interesser. Vår virksomhet spenner over et stort område, fra kurs og etterutdanning via lønnsforhandlinger til studentaktiviteter. Tekna arbeider for bedre betingelser for norsk teknisk-naturvitenskapelig forskning og verdiskaping. Vi arbeider for å fremme medlemmenes interesser overfor Regjeringen, Stortinget og andre beslutningstakere i samfunnet. Vi profilerer også våre meninger i media. Hvem er Teknas medlemmer? Personer med en utdanning på hovedfags-/masternivå innen naturvitenskap og teknologi er medlemsberettiget i Tekna. Nøkkeltall medlemmer studenter 77% av medlemmene er sivilingeniører 77% jobber i privat sektor 387 bedriftsgrupper 179 etatsgrupper/foreninger 35 lokalavdelinger 30 faglige grupper og tilknyttede foreninger Høring om nye læreplaner Tekna Realistene har sendt høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratet om de nye gjennomgående læreplanene, med særlig vekt på matematikkens og naturfagenes stilling. Uttalelsen er lagt ut på Teknas hjemmesider,

17 MINDRE REVISJON AV ENKELTE AVTALER Avtale vedr. ekskursjoner med mer: De sentrale parter har i protokoll av 1. juli 2005 inngått avtale om revisjon av sentral generell særavtale (SGS) 1010 som samtidig har fått nytt navn: Følge av pasient/klient/elev. Avtalen er gjort gjeldende for perioden til I tillegg til å regulere som tidligere - vilkår under reise og opphold med pasienter/klienter/elever for personale som fulgte tidligere kommunalt avtaleverk, omfatter særavtalen nå også vilkår for undervisningspersonale som reiser med elever på ulike typer leirskoler og ekskursjoner. Det betyr at alle statlige bestemmelser på dette området er erstattet av denne avtalen f.o.m. 1. august Del I omfatter alle andre typer reiser/opphold med pasienter/klienter/elever for alle typer personale. Bestemmelser for undervisningspersonale under reise og opphold med elever på bemannede leirskoler, er regulering av dette inntatt i en egen del II. Arbeidsplaner. For at avtalen skal virke etter intensjonene og gi en forenklet behandling av kompensasjonsberegning ved denne type reiser og opphold, forutsettes det utarbeiding av arbeidsplaner for personalet. Del I Omfang. Denne delen omfatter alt personale som har ansvar for pasienter/klienter/elever under reise og opphold som er arrangert som en del av kommunenes/fylkeskommunenes tjenestetilbud. Eneste unntak er at reise og opphold for undervisningspersonale som følger elever på bemannede leirskoler, blir regulert av del II. Grunnlag for arbeidsplaner. Generelt for hele del I gjelder at reglene i AML og HTA danner grunnlag for de arbeids- og aktivitetsplaner som utarbeides. For undervisningspersonalet gjelder deres arbeidstidsavtale på tilsvarende måte. Dette fordi undervisningspersonalet ikke er omfattet av arbeidstidsreglene i AML og HTA, jf div. fotnoter til avtaleteksten. Merk: Dispensasjon fra Arbeidstilsynet, jf pkt. 4.1 siste ledd, gjelder bare for reiser og opphold innenlands. Medregning av arbeidstid. Ulike brøker for medregning av arbeidstid er alle selvstendige bestemmelser i særavtalen og relateres ikke til bestemmelser i HTA. Overtid. Det er tatt inn egne bestemmelser om at overtid kompenseres med et tillegg på 50%, jf pkt. 3.4 og 4.3, uavhengig av når arbeidet utføres. Lokal tilpasning. Ulike typer reiser/ekskursjoner, opphold og brukernes eller elevenes tjenestebehov skaper ofte behov for lokale tilpasningsavtaler. Avtalen har en klar intensjon om at behovet for slik lokal tilpasning blir konkret vurdert i forbindelse med planlegging av de enkelte reiser/opphold. Godtgjøring under opphold. Alt personale omfattet av del I i avtalen, får samme godtgjøring - pr. døgn eller del av døgn over 6 timer - med kr Dette er avgrenset til den tiden oppholdet varer. Avtale vedr. Arbeidstøy og musikkinstrumenter Avtalen gjelder for perioden

18 Arbeidstøy Arbeidstaker får som hovedregel utlevert arbeidstøy etter behov. Behovet avgjøres av partene lokalt gjennom særavtale. Ved uenighet om behovet gjelder Hovedavtalen. I de tilfeller det er behov for arbeidstøy, jf. ovenfor, men partene er enige om at det er mest hensiktsmessig at arbeidstaker selv skaffer arbeidstøy, skal det gis refusjon for de faktiske utgiftene. Musikkinstrumenter Dersom private musikkinstrumenter må benyttes i undervisningen ved studieretningen Musikk/Dans/Drama og i undervisningen ved kommunale musikk- og kulturskoler, skal det inngås avtale mellom de lokale parter om dette. Merknad Den ordning som gjaldt pr for lærere i grunn- og videregående skole samt lærere ved musikk- og kulturskoler videreføres, med mindre de lokale parter blir enige om at SGS 1002 gjelder fullt ut. TILLITSVALGTKURS I HØST? Forhandlingskunnskap Påmeldingsfrist: Målgruppe: Tid/Sted: Forkunnskap: Forelesere: Målsetting: Tillitsvalgte i kommunal sektor oktober 2005, Quality Hotel Ringerike, Hønefoss Grunnkurs for tillitsvalgte (på nett) er obligatorisk Ole I. Iversen, Assessi AS Kurset skal gi deltakerne en innføring i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår, og hvordan man bør gå frem for å øke mulighetene for å få igjennom sine krav. Gjennom forelesninger, diskusjoner og egen trening skal de bli bedre forhandlere. Kurset er et hovedkurs som alle tillitsvalgte bør gjennomføre. Utfyllende informasjon og program til kurset og påmeldingsskjema finner du på Tekna-kalenderen på ekstranettet. Kursene er gratis for deg som er tillitsvalgt/kontaktperson. Tekna dekker utgifter til reise og opphold. Informasjon og påmelding også til Tekna Kommune v/ Marianne Aagedal, Tlf: FORHANDLINGSRETT OG MEDBESTEMMELSE? Tekna Skole finner grunn til å gjenta at vi ved medbestemmelsesmøter etter Hovedavtalen har fått forbedret møterett etter overgangen til KS. I statlig avtaleverk var vi avhengig å ha mer enn 10% av de ansatte for å ha selvstendig møterett. Denne begrensingen finnes ikke i avtalen med KS. Som KS selv skriver det i rundskriv B 07/04, pkt. 3, til sine medlemmer: Organisasjoner som velger en tillitsvalgt etter reglene i statens HA 30 har partsrettigheter i henhold til den kommunale hovedavtalen. Dette betyr at undervisningspersonalet ikke lenger er omfattet av den statlige bestemmelsen som begrenser partsstatus for organisasjoner som organiserer mindre enn 10 % av de tilsatte. FELLESREISE TIL ASE-KONFERANSEN I READING? I januar arrangerer Tekna Realistene fellestur til opplæringskonferansen til ASE, Association for Sciebnce Education, i England. Tilbudet kommer etter hvert på og i neste Skoleinfo. Turen er åpen for alle lærere uavhengig av organisasjonstilhørighet. Reading er en nydelig "småby" rett vest for London og Heathrow. I fjor var vi 21 detagere, i år blir vi flere!

19 MNT-FORUM, FORUM FOR MATEMATIKK, NATURFAGENE OG TEKNOLOGI er en møteplass mellom realfagslærere og næringslivet. Gjennom bedriftsbesøk og arrangementer skal du få inspirasjon og hjelp til å levendegjøre undervisningen. Tekna er initiativtaker og med i styringsgruppen alle steder det arrangeres. Se oppdatert program på TEKNA ARRANGERE VALGMØTER! Mange Steder i landet arrangerer Teknas lokalavdelinger valgmøter, og flere av disse har fokus på utdanningspolitikk. Vi oppfordrer våre medlemmer i disse områdene til å delta! Foreløpig program: Sted Tema Tid Bergen Forskning for fremtiden Onsdag 31.aug Kl Bodø Realfagskonferansen: Hvem skal lære elevene å regne? Mandag 05.sep Kl Drammen Realfagene - et nødvendig fundament for fortsatt vekst og Tirsdag 23.aug Kl velferd Sarpsborg Uten realfag stopper Østfold - hva vil vi og hva gjør vi? Torsdag 01.sep kl Utdanning og forskning - veivalg for Trondheim fremtiden Onsdag 31.aug Kl TENK KREATIVT, VELG REALFAG! Les debattinnlegg av hovedstyremedlem Bjørn Skallerud i Dagens Næringsliv her. Den 15. august har DN et stort oppslag om at ungdommen velger gale studier. Paul Chaffey i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter,sier i artikkelen at de fleste vil heller lage film enn å bli dataprogrammerer. Til Chauffeys informasjon er det slik at topp-programmere med mastergrad fra Stanford blir headhuntet direkte til Hollywood. Mye av dagens filmer er basert på programmering. Men det har festet seg en myte i samfunnet som sier at bare man jobber i mediebransjen, driver med dans og drama, eller annen kunstnerisk virksomhet, så er man kreativ. Dette er en stor misforståelse. I alle disse fagene vil man - i tillegg til kreative øyeblikk - lykkes kun ved hardt arbeid over lengre tid. Ikke alle liker matematikk, men mange har forutsetninger for å like det. Gir man det en sjanse, så vil man oppdage at matematikk også er et estetisk fag! Naturvitenskap er i sin natur et kreativt fag: man finner nye løsninger på gamle problemer som man ikke greide å løse før, og man oppdager nye områder som trenger nye løsninger. En produktutvikler av dataprogrammer, mobiltelefoner eller forbedrede industriprosesser må være kreativ hele tiden. Hva resulterer dette i? Man har det gøy på jobben, tjener tusen i året i mange yrkesaktive år, med liten risiko for yrkesskader. Det kan man jo sammenligne med en danser som tjener under halvparten av dette, og pensjonerer seg rundt 40. Ungdom velger det de mener ser mest spennende og gøy ut. Valgene er riktige ut fra det de vet om forskjellige studier og yrker. Det er ikke tilfeldig at veldig mange av barna til leger og sivilingeniører velger å følge i foreldrenes fotspor. Ikke alle har foreldre med slik utdannelse. Derfor hviler det et meget stort ansvar på lærere og yrkesveiledere, som må gi ungdommen bred og riktig informasjon om mulighetene som finnes. De bør ha i bakhodet at uansett om man skal bli statsviter, lege eller sivilingeniør osv, så kreves det at man lærer teori, metode, og fakta, og at alle høyere studier krever innsats. Myten om at realfag er spesielt vanskelig, må bort! Av Bjørn Skallerud, hovedstyremedlem Tekna

20 MED TEKNA TIL ASE-KONFERANSEN I READING I JANUAR 2006 Tekna Realistene vil som i tidligere år arrangere en fellesreise til det årlige møtet hos Association for Science Education, ASE, denne gang (som i 2004) i Reading, i januar Denne opplæringskonferansen arrangeres hvert år rett etter nyttår, og kan sammenlignes med kursene på Blindern-dagen, bare at dette foregår over tre dager og at alt omhandler kun naturvitenskapelige og teknologiske fag. Konferansen gir rik anledning til å knytte internasjonale kontakter. Se også ASEs hjemmeside: Årets konferanse starter på formiddagen torsdag 05. januar og avsluttes til lunsj lørdag 07. januar Tekna planlegger avreise på ettermiddagen onsdag 04. januar og hjemreise søndag ettermiddag 08. januar. Vi har reservert plasser på fly fra Oslo til London Heathrow. Deretter med egen buss fra Heathrow til Reading. Tilsvarende retur fra London på søndagen. Mulig med tilslutning fra andre norske byer, her er tilslutningsbilletter fra en del større norske byer allerede bestilt. Innkvartering skjer på studentboliger i enkeltrom, enten med delt bad og toalett på gangen eller med eget bad og toalett mot et tillegg i prisen. Innkvarteringen inkluderer både frokost og kveldsmat. Disse studentboligene ligger i tilnytning til universitetsområdet. Det er gangavstand fra campus ned til byen. PRISEN for en pakke bestående av - reise t/r med fly fra Oslo, samt transport fra Heathrow til Reading, - fire overnattinger på studentbolig inkl. frokost og middag, - deltageravgift som inkluderer ett års medlemskap i ASE (her får du mange interessante tidsskrifter!) blir ca. kr ,-. Tekna-medlemmer får en Tekna-rabatt på kr. 500,-. De som allerede er medlemmer i ASE og har betalt årets kontingent får redusert prisen tilsvarende (man kan også delta UTEN å bli medlem, men konferanseprisen er da tilsvarende høyere slik at dette ikke er gunstig). Det blir et lite tillegg i pris for deltagere som skal ha tilslutningsbillett fra andre sør-norske flyplasser, og et noe høyere tillegg for deltagere fra Nord-Norge. Helt nøyaktig pris kan ennå ikke oppgis, da det for det første avhenger av antall påmeldte deltagere, samt at årets program med de eksakte priser fremdeles er i trykken. Tilbudet er åpent for ALLE norske lærere uansett organisasjonstilknytning. For å lodde interessen for tiltaket er vi avhengig av en (ikke-bindende) påmelding innen torsdag til: Tekna v/ Trine Eide Olsen, e-post: tlf: , faks: Tekna vil så medio oktober sende ut tilbud med eksakte priser, med en frist for bindende påmelding. VERVETILBUD: 1) Tekna-medlemmer i skoleverket som verver en annen lærer til å melde seg inn i Tekna innen 20.10, deltar i trekningen av en tur til Reading-konferansen med reise, overnattinger og konferanseavgift dekket. 2) Lærere som ikke er medlem av Tekna, men som melder seg inn innen 20.10, deltar i trekningen av nok en tur til Reading-konferansen med reise, overnattinger og konferanseavgift dekket. For nærmere opplysninger om vervetilbudet, se

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER!

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! (forsiden) Nå har Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) byttet navn til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Navneskiftet har blitt mottatt med glede. Ingen oppegående

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer!

Forbundsnytt. Skole viktigste valgsak. Nr. 5 2011 9. juni. Vi ønsker en riktig god sommer! Forbundsnytt Nr. 5 2011 9. juni Skole er viktigste sak for velgerne i valgkampen, viser undersøkelse. Skole viktigste valgsak 30 prosent av velgerne gir skole og helse toppscore blant saker for det kommende

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget!

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Klar tale til Stortinget! Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Klar tale til Stortinget! Nr. 4-2004 3. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Skolereformen som

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet 12 SOMMER 2012 frisøren For frisører i Fagforbundet God Sommer Resultatet av årets oppgjør Vanskelig med omskolering Møte med en frisørlærer 2 SOMMER 2012 Kurs for frisører høsten 2012 Bergen 4. - 5. september

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Bibliotekaren. En biblioteklov for vår tid? Nr 7 - Juli - 2012. BF har levert sin høringsuttalelse. Resultatene etter vårens streiker

Bibliotekaren. En biblioteklov for vår tid? Nr 7 - Juli - 2012. BF har levert sin høringsuttalelse. Resultatene etter vårens streiker Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 7 - Juli - 2012 En biblioteklov for vår tid? BF har levert sin høringsuttalelse Resultatene etter vårens streiker Depotbiblioteket vokser Det nærmer

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Lektorbladet. Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe annet orkester i Norden.

Lektorbladet. Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe annet orkester i Norden. Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Nr. 3-2008 7. årgang Herbert Blomstedt, internasjonalt anerkjent dirigent: Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer