Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit"

Transkript

1 FjellVAR Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit Delrapport 1 - overføringsanlegg Forstudie

2 J For bruk WAG JMH WAG D Kommentarutkast WAG JMH WAG Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 1199, NO-5811 Bergen Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 2 av 28

3 Innhold 1 Innledning 4 2 Eksisterende ledningsnett 5 3 Dimensjoneringsgrunnlag Folketallsutvikling og tilknytning Dimensjonerende vannmengder 9 4 Trasevalg Innledning Funksjonskrav Alternativ A Mustadvatnet Alternativ B Knarrevik Alternativ C Basvika Alternativ D Vågo og Mustadvatnet 20 5 Kostnader Generelt Investeringsbehov Driftskostnader Årskostnader 24 6 Vedlegg Tegningliste Figurliste Tabelliste Delstrekninger 27 n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 3 av 28

4 1 Innledning Denne rapporten omfatter dimensjoneringsgrunnlag, trasevurderinger og kostnadsberegning for nødvending overføringsanlegg for tilfredsstillelse av primærrensekravet for Fjell kommune. Anlegget som er skissert er dimensjonert for å ta hånd om alt avløpsvann i fra Litlesotra, Bildøyna, Kolltveit samt Morlandsstø. Dimensjonerende år er satt til Figur 1: Aktuelle lokaliteter for nytt hovedavløpsrenseanlegg for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit. Det er utarbeidet trasévurderinger og kostnadsberegninger for overføringsanlegg for fire ulike alternativ for anleggsstruktur for hovedavløpsrenseanlegg: A: Mustadvatnet B: Knarrevik C: Basvika D: Mustadvatnet og Vågo n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 4 av 28

5 2 Eksisterende ledningsnett Fjell kommunes Kommunedelplan for vassforsyning og avlaup/vassmiljø har som målsetning når det gjelder transportsystemer for avløpsvann at som hovedregel skal alle være tilknyttet offentlig eller privat felles avløpssystem innenfor områder med tettbebyggelse. Avløpsnettet på Litlesotra har ikke kapasitet til å møte den pågående utbyggingen i Straumeområdet. I løpet av 2011 vil det bli iverksatt strakstiltak for å øke kapasiteten på kort sikt. På lengre sikt må det etableres helt nye overføringsanlegg dimensjonert for den planlagte utbyggingen i Straumeområdet. Ledningsnettet for spillvann (SP) består i hovedsak av plastrør, mens mesteparten av overvannsnettet (OV) er betongrør, men også en del plast. Spillvannsnettet består av ledninger med små dimensjoner, langt over halvparten med diameter 200 mm eller mindre. Hovedledninger inn mot renseanlegg er gjerne mm. Eierskapet til OV- og SP-nettet er delt mellom henholdsvis Fjell kommune og FjellVAR. De eldste avløpsledningene i Fjell kommune ble lagt på slutten av 1960-tallet. Leggepraksis for det eldste nettet, med utbygging over relativt kort tid og mangelfull kunnskap om leggemetoder og bruk av omfyllingsmasser, gjør at tilstanden for disse rørene ikke er like god alle steder. I enkelte områder er separatsystemet kun delvis virksomt, ved at spillvannsnettet tilføres større mengder fremmedvann i form av innlekking, grunnvannsinfiltrasjon og tilførsel av overvann og drensvann. Tilførsel av fremmedvann har flere uheldige følger, som kapasitetsproblemer i ledningsnettet (fare for oppstuvning), forurensningsutslipp som følge av kapasitetsproblemer i avløpspumpestasjoner, og unødig høyt energiforbruk ved transport (pumping) og rensing av fortynnet avløpsvann. Eksempler på områder der spillvannsnettet er utsatt for betydelige fremmedvannmengder er Straumeområdet, Foldnes og Brattholmen. Dette ble bekreftet gjennom vannføringsmålinger høsten Det ble da gjennomført mengdemålinger på spillvannsnettet følgende steder: Våge rensedistrikt: Straume sentrum, to punkter Åttringen Foldnes Våge, ved innløp til renseanlegget n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 5 av 28

6 Brattholmen rensedistrikt: Brattholmen, ved barnehage Brattholmen, ved innløp til renseanlegget Tilhørende samtidige korttidsnedbørmålinger avdekket at vannføringen ved alle målepunktene er nedbørpåvirket. Figur 2: Avløpsmålinger og modellering av avløpsnettet på Litlesotra. n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 6 av 28

7 En oversikt over renseanlegg som finnes i området Litlesotra og Kolltveit er gitt i tabellen nedenfor. Informasjonen i tabellen er hentet fra Kommunedelplan for vassforsyning og avlaup/vassmiljø Tabell 1: Renseanlegg og tilknytning i avløpssenene i Utslipp Resipient Tilknyttet 2011 Type renseanlegg (pe) Brattholmen Vatlestraumen 952 Silanlegg Valen Vatlestraumen 901 Silanlegg Knarrevik Hjeltefjorden 150 Slamavskiller Hjelteryggen Hjeltefjorden 1500 Silanlegg Våge Hjeltefjorden 4200 Silanlegg Søre Straumetoppen Straumsundet 75 Slamavskiller (privat) Kolltveit Kolltveitosen 585 Slamavskiller Søre Bildøyna Søre Straumsosen 858 Slamavskiller Sum 9221 n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 7 av 28

8 3 Dimensjoneringsgrunnlag 3.1 FOLKETALLSUTVIKLING OG TILKNYTNING Overføringsanlegg er i denne studien dimensjonert for estimert tilknytning i Folketallsutviklingen er tatt fra prognose i Kommunedelplan for vassforsyning og avlaup/vassmiljø Statistisk sentralbyrå (SSB) sin prognose for høy vekst tilsier om lag 1,5 % årlig vekst i Fjell kommune. Den skisserte utbygginga i Straumeområdet vil alene føre til en økning på om lag innbyggere. SSB-prognosen tar ikke hensyn til arealplaner eller nytt Sotrasamband, og dersom en legg denne til grunn, kan infrastruktur for vannforsyning og avløp bli en brems på utviklingen i kommunen. I Kommunedeplan for vassforsyning og avlaup/vassmiljø er det lagt til grunn en prognose for økning i antall folketall samt privat og offentlig virksomhet for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit med 3,1 % fram til 2030, og 2,7 % årlig videre til Tabell 2: Prognose for antall pe i de ulike avløpssoner. Avløpssone Brattholmen Valen Knarrevik Hjelteryggen Vågo (Straume og N Bildøyna) Søre Straumtoppen Søre Bildøyna Kolltveit Morlandstø Sum n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 8 av 28

9 3.2 DIMENSJONERENDE VANNMENGDER Det er utført grove beregninger av vannmengder til overføringsanleggene for kostnadsberegning av overføringsledninger og utslippsledninger. Beregningene av vannmengder er ikke basert på målte vannmengder, men på antall tilknyttede pe og erfaringstall fra byer og tettsteder på Vestlandet. På grunn av usikkerheten i dimensjoneringsgrunnlaget har en lagt inn gode sikkerhetsmarginer ved beregning av vannmengder, og disse må vurderes grundigere når resultat fra modellering av avløpsnett foreligger. Da vil delrapportene for overføringsanlegg og renseanlegg bli revidert om nødvendig, hvor overførings- og renseanleggene så dimensjoneres for disse vannmengdene. Tabell 3: Dimensjonerende vannmengder i 2050 for de ulike avløpssoner. Avløpssone Q TVA Qdim Qmaksdim Qmaks Qmaks l/s l/s l/s l/s m 3 /h Brattholmen Valen Knarrevik Hjelteryggen Vågo (inkl. Straume og N Bildøyna) Søre Straumtoppen <1 < Søre Bildøyna Kolltveit Morlandsstø Sum Begrepene for å beskrive vannmengder til renseanlegget som benyttet i Tabell 3 er: Q dim Q maksdim Q maks dimensjonerende tilrenning (her benevnt som liter per sekund) er definert som den maksimale timetilrenning som overskrives i 50 % av årets døgn (medianverdi). maksimal dimensjonerende tilrenning (liter per sekund) er definert som den største timetilrenning som skal kunne behandles i alle trinn i renseanlegget. Bestemmes ut fra hvor stor andel av den totale tilrenning over året som kreves behandlet i anlegget. er den maksimale tilrenning til anlegget. Q maks ledes til renseanlegget, men behandles ofte i anleggets riststasjon for avskilling av avløssøppel før overløpsutslipp. n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 9 av 28

10 4 Trasevalg 4.1 INNLEDNING I forstudien er det gjort en vurdering og anbefaling av trase for overføringsanlegg. Vi gjør oppmerksom på at trasévalg er en anbefaling, og må verifiseres i senere planfaser med omsyn til blant annet topografi på sjøbunn, koordinering med annen infrastruktur, reguleringsplaner samt fremdrift for nytt Sotrasamband. Det er satt opp dimensjonerende vannmengder for alle traséer. Det er gjort en grovdimensjonering av ledninger som grunnlag for kostnadsberegning, men dimensjoner er bevisst ikke satt opp da dette er avhengig av flere forhold en ikke har nok kunnskap om på dette planstadiet, blant annet pumpevalg, trykk, fallforhold og trykkstøt. Dimensjoner må fastlegges i forbindelse med detaljprosjektering av de enkelte delstrekninger. 4.2 FUNKSJONSKRAV For sjøledninger vil det legges polyetylen ledninger, pumpeledninger bør legges med minimum ringstivhet SDR11 (SDR13,6 for store dimensjoner). For mindre pumpeledninger i grøft inntil 250 mm anbefaler vi polyetylen med ringstivhet SDR11. For større dimensjoner anbefaler vi at en i det enkelte prosjekt vurderer pumpeledninger av støpejern med innvendig korrosjonsbeskyttelse for avløpsvann. Hovedgrunnen til dette er at støpejern har en lengre forventet levetid grunnet bedre materialegenskaper enn polyetylen (mekanisk styrke og tåleevne for trykkstøt). Arealdisponering, grunnforhold og leggedyp vil påvirke valg av rørmateriale for større pumpeledninger. For selvfallsledninger anbefaler vi fleksible rør av plast inntil 250 mm, mens vi anbefaler armerte betongrør med innstøpte pakninger for større rør. For dykkerledninger i sjø anbefaler vi rør av polyetylen med ringstivhet SDR 17. For nye utslippsledninger anbefaler vi rør av polyetylen med ringstivhet SDR 21. For trekking av ledninger i borehull anbefaler vi bruk av trekkekappe. Ringstiving i tråd med type ledning (selvfall/trykk). Alle nye avløpspumpestasjoner bygges med måling av vannføring for pumpet avløpsvann og vannføring i overløp. n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 10 av 28

11 4.3 ALTERNATIV A MUSTADVATNET Figur 3 viser anbefalte trasevalg for overføringsanlegg for avløpsvann frem til nytt hovedavløpsrenseanlegg ved Mustadvatnet. Avløpsvannet fra Kolltveit og Morlandsstø føres i sjøledninger til Kolltveit kai. Fra Kolltveit kai pumpes avløpsvannet videre i sjøledning gjennom Kolltveitosen og Straumsosen til Straume. Renseanlegget på Vågo bygges om til en pumpestasjon og en snur vannstrømmen i forhold til i dag ved å pumpe avløpsvann fra Vågo og Anglavika mot Foldnes og videre i sjøledning i Straumsosen til Straume. Figur 3: Overføringsanlegg for alternativ A Mustadvatnet. Avløpsvannet fra Søre Bildøyna føres i sjøledning gjennom Straumsundet til Straume. Trasé for Nordre Bildøyna må fastlegges i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for området. Dette bør imidlertid samles opp til et punkt på Nordre Bildøyna og føres samlet til Straume, fortrinnsvis i offentlig vei. Renseanlegg på Brattholmen bygges om til en pumpestasjon og avløpsvannet føres i en sjøledning frem til Valen og videre i Valavegen frem til renseanlegget ved Mustadvatnet. Renseanlegget på Hjelteryggen bygges om til pumpestasjon og avløpsvannet pumpes i sjøledning til Knarrevik og videre til renseanlegget ved Mustadvatnet. n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 11 av 28

12 Fra Straume føres avløpsvannet i pumpeledning i nytt Sotrasamband frem til rundkjøring ved Mustadvatnet og i selvfall videre til renseanlegg. Alternativ trase er i nytt kollektivfelt fra Storskaret til Stekervika og i borehull til Mustadvatnet og/eller i kollektivfelt fra Straume til Knarrevik. Figur 4: Overføringsanlegg Straume Mustadvatnet, etappe 1 Straume - Arefjorden. n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 12 av 28

13 Figur 5: Overføringsanlegg Straume Mustadvatnet, etappe 2 Arefjorden Mustadvatnet utslipp. Tabell 4: Dimensjonerende vannmengder alternativ A - Mustadvatnet. Nr Overføringsanlegg Vannføring l/s 1 Morlandsstø - Kolltveit 11 2 Kolltveit - Straume 55 6 Foldnes - Straume 57 7 Straume - Knarrevik Søre Bildøyna - Straume Nordre Bildøyna - Straume Brattholmen - Valen Valen - Mustadvatnet Knarrevik - Mustadvatnet Hjelteryggen - Knarrevik Utslippsledning, ett anlegg 522 n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 13 av 28

14 4.4 ALTERNATIV B KNARREVIK Figur 6 viser anbefalte trasevalg for overføringsanlegg for avløpsvann frem til nytt hovedavløpsrenseanlegg ved Knarrevik. Traséer er identiske med alternativ B, Mustadvatnet, og omtales derfor ikke her. Figur 6: Overføringsanlegg for alternativ B Knarrevik. n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 14 av 28

15 Tabell 5: Dimensjonerende vannmengder for alternativ B - Knarrevik. Nr Overføringsanlegg Vannføring l/s 1 Morlandsstø - Kolltveit 11 2 Kolltveit - Straume 55 6 Foldnes - Straume 57 7 Straume - Knarrevik Søre Bildøyna - Straume Nordre Bildøyna - Straume Brattholmen - Valen Valen - Mustadvatnet Mustadvatnet - Knarrevik Hjelteryggen - Knarrevik Utslippsledning, ett anlegg 522 n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 15 av 28

16 4.5 ALTERNATIV C BASVIKA Figur 7 viser anbefalte trasevalg for overføringsanlegg for avløpsvann frem til nytt hovedavløpsrenseanlegg i Basvika. Avløpsvannet fra Kolltveit og Morlandsstø føres i sjøledninger til Kolltveit kai. Fra Kolltveit kai pumpes avløpsvannet videre i sjøledning gjennom Kolltveitosen og Straumsosen til Foldnes. Derfra pumpes det videre til Vågo. Fra Foldnes til Vågo økes kapasiteten på eksisterende ledningsnett gjennom å oppgradere Foldnes avløpspumpestasjon med større pumper. Figur 7: Overføringsanlegg for alternativ C Basvika. Fra Straumeområdet føres avløpsvannet i pumpeledning i nytt sotrasamband frem til rundkjøring ved Mustadvatnet der det løper sammen med avløpsvann fra Brattholmen og Valen. Herfra ledes vannet med selvfall til Knarrevik hvor det pumpes til Hjelteryggen. Mellom Hjelteryggen og Basvika og videre til Vågo er svært bratt bunntopografi med stup ned til over 150 m dybde så vi fraråder bruk av sjøledning på denne strekningen. Renseanlegget på Hjelteryggen bygges om til pumpestasjon og avløpsvannet pumpes i trase gjennom Hjelteryggen boligfelt, Sjøbrekko, Søre Knappen og Nordre Knappen hvor borehull til adkomstvei til renseanlegg som vist på Figur 8. n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 16 av 28

17 Figur 8: Anbefalt trase for overføringsanlegg fra Hjelteryggen til Basvika. n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 17 av 28

18 Saneringsplan avløp for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit Delrapport 1 - overføringsanlegg Figur 9: Lengdeprofil for terreng på strekningen Hjelteryggen Basvika. Figur 10: Anbefalt trase for overføringsanlegg fra Vågo til Basvika. Renseanlegget på Vågo bygges om til en pumpestasjon og en pumper avløpsvannet videre til Basvika ved bruk av tre borehull som vist på Figur 10. n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 18 av 28

19 Tabell 6: Dimensjonerende vannmengder alternativ C - Basvika. Overføringsanlegg Vannføring l/s 1 Morlandsstø - Kolltveit 11 2 Kolltveit - Foldnes 55 3 Tyttebærneset - Foldnes 13 4 Foldnes - Vågo Straume - Knarrevik Søre Bildøyna - Straume 36 9 Nordre Bildøyna - Straume Vågo - Basvika Brattholmen - Valen Valen - Mustadvatnet Mustadvatnet - Knarrevik Knarrevik - Hjelteryggen Hjelteryggen - Basvika Utslippsledning, ett anlegg 522 n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 19 av 28

20 4.6 ALTERNATIV D VÅGO OG MUSTADVATNET Figur 11 viser anbefalte trasevalg for overføringsanlegg for avløpsvann frem til nye hovedavløpsrenseanlegg ved Mustadvatnet og Vågo. Traséer er identiske med alternativ C Basvika, med unntak av strekningen Vågo Basvika Hjelteryggen som går ut, og omtales derfor ikke her. Figur 11: Overføringsanlegg for alternativ D Vågo og Mustadvatnet. n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 20 av 28

21 Tabell 7: Dimensjonerende vannmengder alternativ D - Mustadvatnet og Vågo. Overføringsanlegg Vannføring l/s 1 Morlandsstø - Kolltveit 11 2 Kolltveit - Foldnes 55 3 Tyttebærneset - Foldnes 13 4 Foldnes - Vågo Straume - Knarrevik Søre Bildøyna - Straume 36 9 Nordre Bildøyna - Straume Brattholmen - Valen Valen - Mustadvatnet Utslippsledning Mustadvatnet Utslippsledning Vågo 134 n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 21 av 28

22 5 Kostnader 5.1 GENERELT Kostnadskalkyle for investering i og drift av overføringsanlegg er basert på erfaringspriser fra andre prosjekt. Det er 40 % usikkerhet i estimatene på dette planstadiet. Halvparten av usikkerheten er inkludert kostnadskalkylene slik at det er en usikkerhet på +/- 20 %. 5.2 INVESTERINGSBEHOV I Tabell 8 er beregnet investeringsbehov for de ulike alternativ sammenstilt. En detaljert matrise over alle delstrekninger er vist i vedlegg. Tabell 8: Estimert investeringsbehov nye overføringsanlegg. Alternativ Overføringsledninger Pumpestasjoner Utslippsledninger Sum Lengde Investering Antall Investering Lengde Investering Investering km Mnok Mnok km Mnok Mnok A - Mustadvatnet , B - Knarrevik , C - Basvika , D - Vågo og Mustadvatnet , I Tabell 9 er vist investeringsbehov for fornying av eksisterende ledningsnett for saneringsplanområdet i perioden , tall fra handlingsplan i Kommunedelplan for vassforsyning og avlaup/vassmiljø. Disse er felles for alle alternativ og kommer i tillegg til kostnader ved sanering av utslipp og etablering av nye overføringsledninger. n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 22 av 28

23 Tabell 9: Investeringsbehov fornying av eksisterende ledningsnett. Fornying av ledningsnett Lengde Sum investering Tiltak i kommunedelplan avløp og vannmiljø km Mnok Avløpssanering Kolltveit 1 10 Avløpssanering Straumeområdet 3 22 Avløpssanering øvrige soner 3 20 Sum DRIFTSKOSTNADER I Tabell 10 er årlige driftskostnader for de ulike alternativene vist. Energibehovet for å pumpe avløpsvannet frem til hovedavløpsrenseanlegg varier fra 0,8 GWh/år for alternativ D til 1,5 GWh/år for alternativ A. Energibehovet for pumping av avløpsvann svarer til strømforbruket for mellom 30 og 60 eneboliger. Eksisterende strømforbruk ved pumping av avløpsvann kommer i tillegg. Tabell 10: Årlige driftskostnader for nye overføringsanlegg. Alternativ Energikostnader Drift og vedlikehold Sum Forbruk Strøm Pumpestasjoner Ledninger Drift Gw/år Mnok Mnok Mnok Mnok A - Mustadvatnet 1,5 1,5 1,3 0,3 3,1 B - Knarrevik 1,3 1,3 1,2 0,3 2,8 C - Basvika 1,4 1,4 1,4 0,3 3,2 D - Vågo og Mustadvatnet 0,8 0,8 1,1 0,2 2,1 n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 23 av 28

24 5.4 ÅRSKOSTNADER Beregning av årskostnader er utført basert på lineær avskrivning med avskrivningstid i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Tabell 11 viser renteutgifter det første året for de ulike alternativene. For renseanlegg regnes det med 20 års avskrivningstid og 5 % kalkulasjonsrente. Beregnede årskostnader er mellom 11 og 17 millioner kroner ved alternativ D som det rimeligste alternativet. Tabell 11: Årskostnader for nye overføringsledninger. Post Sum Alternativ Drift Renter Avdrag Drift Mnok Mnok Mnok Mnok A - Mustadvatnet 3,1 6,8 4,0 13,9 B - Knarrevik 2,8 6,8 4,0 13,6 C - Basvika 3,2 8,8 5,2 17,2 D - Vågo og Mustadvatnet 2,1 5,3 3,2 10,6 n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 24 av 28

25 6 Vedlegg 6.1 TEGNINGLISTE Tabell 12: Tegningsliste for overføringsanlegg. Tegn.nr. Tittel Dato Revisjon 110 Alternativ A Mustadvatnet, Oversiktsplan J Alternativ B Knarrevik, Oversiktsplan J Alternativ C Basvika, Oversiktsplan J Alternativ D Mustadvatnet og Vågo, Oversiktsplan J Vågo - Basvika B Knarrevik - Basvika B Brattholmen - Mustadvatnet B Straumeområdet B Morlandsstø Kolltveit B FIGURLISTE Figur 1: Aktuelle lokaliteter for nytt hovedavløpsrenseanlegg for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit. 4 Figur 2: Avløpsmålinger og modellering av avløpsnettet på Litlesotra. 6 Figur 3: Overføringsanlegg for alternativ A Mustadvatnet. 11 Figur 4: Overføringsanlegg Straume Mustadvatnet, etappe 1 Straume - Arefjorden. 12 Figur 5: Overføringsanlegg Straume Mustadvatnet, etappe 2 Arefjorden Mustadvatnet utslipp. 13 Figur 6: Overføringsanlegg for alternativ B Knarrevik. 14 Figur 7: Overføringsanlegg for alternativ C Basvika. 16 Figur 8: Anbefalt trase for overføringsanlegg fra Hjelteryggen til Basvika. 17 Figur 9: Lengdeprofil terreng strekningen Hjelteryggen Basvika. 18 Figur 10: Anbefalt trase for overføringsanlegg fra Vågo til Basvika. 18 Figur 11: Overføringsanlegg for alternativ D Vågo og Mustadvatnet. 20 n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 25 av 28

26 6.3 TABELLISTE Tabell 1: Renseanlegg og tilknytning i avløpssenene i Tabell 2: Prognose for antall pe i de ulike avløpssoner. 8 Tabell 3: Dimensjonerende vannmengder i 2050 for de ulike avløpssoner. 9 Tabell 4: Dimensjonerende vannmengder alternativ A - Mustadvatnet. 13 Tabell 5: Dimensjonerende vannmengder for alternativ B - Knarrevik. 15 Tabell 6: Dimensjonerende vannmengder alternativ C - Basvika. 19 Tabell 7: Dimensjonerende vannmengder alternativ D - Mustadvatnet og Vågo. 21 Tabell 8: Estimert investeringsbehov nye overføringsanlegg. 22 Tabell 9: Investeringsbehov fornying av eksisterende ledningsnett. 23 Tabell 10: Årlige driftskostnader for nye overføringsanlegg. 23 Tabell 11: Årskostnader for nye overføringsledninger. 24 Tabell 12: Tegningsliste for overføringsanlegg. 25 Tabell 13: Mengder og investeringsbehov, alle delstrekninger. 27 Tabell 14: Enhetspriser for overføringsanlegg. 28 n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 26 av 28

27 6.4 DELSTREKNINGER Tabell 13: Mengder og investeringsbehov, alle delstrekninger. Alt. Delstrekning Ledningsanlegg Pumpestasjoner Totalt Nr Navn Lengde Kode1 Kode2 Enhetspris Inv Antall Kode Enhetpsris Inv Inv km kr/m Mnok kr/stk Mnok Mnok Alle 1a Morlandsstø - Kolltveit kai 1,6 S ,3 1 PR 2,1 2,1 4,4 Alle 1b Gangstø+Kolltv skule - Kolltv kai 2,1 S ,9 0,0 0,0 2,9 Alle 1c Gangstø+Kolltv skule - Kolltv kai 0,2 G ,3 1 PR 2,1 2,1 4,4 A,B 2 Kolltveit - Straume 2,6 S ,3 1 PR 2,1 2,1 9,3 C,D 3 Kolltveit - Foldnes 3,3 S ,4 1 PR 2,1 2,1 11,4 C,D 4 Tyttebærneset - Foldnes 2,3 S ,3 0,0 0,0 3,3 C,D 5 Foldnes - Vågo 0 0,0 1 O2 2,8 2,8 2,8 A,B 6 Foldnes - Straume 2,4 S ,6 1 O1 1,4 1,4 8,0 A,B 7 Straume - Knarrevik 3,8 G1 TI ,5 2 PL 4,1 8,3 55,8 C,D 8 Straume - Knarrevik 3,8 G1 TI ,9 2 PL 4,1 8,3 45,1 Alle 9 Søre Bildøyna - Straume 1,3 S ,7 1 PR 2,1 2,1 5,8 Alle 10 Nordre Bildøyna - Straume 1,2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 11 Vågo - Basvika 0,4 G ,4 1 O2 2,8 2,8 5,2 C Vågo - Basvika 1,1 BF ,7 0,0 0,0 14,7 Alle 12 Brattholmen - Valen 1,4 S ,9 1 O1 1,4 1,4 5,3 Alle 13 Valen - Mustadvatnet 0,9 G2 TI ,0 1 O1 1,4 1,4 13,4 A 14 Knarrevik - Mustadvatnet 1,0 G ,2 1 PR 2,1 2,1 16,3 B 15 Mustadvatnet - Knarrevik 1,0 G3 TI ,9 0,0 0,0 19,9 C 16 Mustadvatnet - Knarrevik 1,0 G3 TI ,9 0,0 0,0 19,9 C 17 Knarrevik - Hjelteryggen 1,0 S ,4 1 PL 4,1 4,1 9,6 A,B 18 Hjelteryggen - Knarrevik 1,0 S ,8 1 PR 2,1 2,1 4,8 C 19 Hjelteryggen - Basvika 1,4 G2 TI ,8 1 PL 4,1 4,1 25,9 C Hjelteryggen - Basvika 0,3 BF ,1 0,0 0,0 4,1 A 20 Utslippsledning Mustadvatnet 0,2 BF ,2 0,0 0,0 3,2 A Utslippsledning Mustadvatnet 0,2 G1 TI ,5 0,0 0,0 2,5 A Utslippsledning Mustadvatnet 0,2 S ,8 0,0 0,0 0,8 B Utslippsledning Knarrevik 0,1 G2 TI ,6 0,0 0,0 1,6 B Utslippsledning Knarrevik 0,2 S ,8 0,0 0,0 0,8 C Utslippsledning Basvika 0,1 G1 TI ,2 0,0 0,0 1,2 C Utslippsledning Basvika 0,2 S ,8 0,0 0,0 0,8 D 21 Utslippsledning Mustadvatnet 0,2 BF ,2 0,0 0,0 3,2 D Utslippsledning Mustadvatnet 0,2 G1 TI ,5 0,0 0,0 2,5 D Utslippsledning Mustadvatnet 0,2 S ,8 0,0 0,0 0,8 D 22 Utslippsledning Vågo 0,2 S ,1 0,0 0,0 1,1 n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 27 av 28

28 Tabell 14: Enhetspriser for overføringsanlegg. Type ledningsanlegg Merknad Kode Enhetspris kr/m Grøft, enkelt trase Ubebygd, eller koord. m vei G Grøft, moderat trase G Grøft, komplisert trase G Tunnel T Sjøledning <200 mm S Sjøledning mm S Sjøledning, >400 mm S Boring i løsmasser BL Boring i fjell BF Tillegg for store rør TI Tillegg for store rør >600 TI Type pumpestasjon Merknad Kode mill.kr/stk. Prefabrikert PR 1,8 Plasstøpt PL 3,6 Oppgradering eksisterende Små vannmengder O1 1,2 Oppgradering eksisterende Store vannmengder O2 2,4 n:\511\40\ \4 resultatdokumenter\41 rapporter\sist_revidert\r01-overføringsanlegg_revisjonj02.docx Side 28 av 28

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse

Detaljer

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 KLIFs forslag til ny mal for tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg: Søkelys på krav

Detaljer

Energieffektiv vanntransport / drift av ledningsnett. Dykkerledninger som helt eller delvis erstatter pumpeanlegg

Energieffektiv vanntransport / drift av ledningsnett. Dykkerledninger som helt eller delvis erstatter pumpeanlegg Norsk vannforening Temadag: Energi i VA-sektoren 15. september 2009 Energieffektiv vanntransport / drift av ledningsnett. Dykkerledninger som helt eller delvis erstatter pumpeanlegg Arkimedes` pumpe (skrue)

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: \Brev_Søknad-utsleppsløyve-FMVA

Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: \Brev_Søknad-utsleppsløyve-FMVA Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Ved: Sissel Storebø Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: 5114077\Brev_Søknad-utsleppsløyve-FMVA 2013-05-28 KOMMUNALT AVLØP I FJELL KOMMUNE, SØKNAD OM UNNTAK FRÅ

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, ÅSANE BYDEL. GRØVLESVINGEN RØVLESVINGEN. GNR. 173, BNR. 25,, 27 og 28. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 4414-notat VA-rammeplan Bergen, 16.06 2014 1. INNLEDNING VA-rammeplan er utarbeidet i

Detaljer

UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE

UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE UTBYGGING AV DJUPVIKA HYTrEOMRÅDE 06/460714 LIEG TUNG RØR AS S 4 MKO~ 7 UN ~ 2DO~c UTBYGGING AV DJTJPVIKA HYTTEOMRÅDE SØKNAD OM TILLATELSE TIL UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA FRITIDSBEBYGGELSE I ÅSENFJORDEN

Detaljer

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1

RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR. B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 RAMMEPLAN VANN OG AVLØP SAMT OVERVANNSHÅNDTERING FOR B13 HOLAKER, NANNESTAD Alt.1 3.april. 2017 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsarbeidet er det utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

VA-PLAN VA ANLEGG FOR

VA-PLAN VA ANLEGG FOR Dokument type Rapport Dato 2015-07-06 VA-PLAN VA ANLEGG FOR ASPEMYRA BOLIGFELT OMRÅDE B4 VA-PLAN Revisjon 00 Dato 2015-07-06 Utført av Morten H. Wirkola Kontrollert av Hans Petter Bergseng Godkjent av

Detaljer

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012

Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 Driftsassistansen i Hordaland Vatten og avlaup VA-dagene på Vestlandet 2012 Haugesund 19 20. september 2012 DIHVA: Del 2B: Avlaupstransport onsdag 19. september: Dykkerledninger for avløpsvann: Utforming

Detaljer

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014 Velkommen til Ålesund VA-yngreseminar 2014 Einar Løkken Avdelingsingeniør Ålesund kommune avdeling VAR-utbygging. Utdanning 3-årig Bachelor Bygg ingeniør. Har jobbet i Ålesund kommune siden juni 2011.

Detaljer

Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet

Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet Økonomiske konsekvenser av fremmedvann i avløpssystemet Helen Karstensen, VA-seksjonen i Multiconsult Agenda Fremmedvannsproblematikken Årsaker og kilder til fremmedvann Konsekvenser av fremmedvann Økonomiske

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD

VA-RAMMEPLAN FOR FJERNVARMEANLEGG - LODDEFJORD Oppdragsgiver: BKK Varme AS Oppdrag: 521551 Reguleringsplan for fjernvarmeanlegg Loddefjord Del: VA-rammeplan, revisjon01 Dato: 2011-11-25 Skrevet av: Åshild Skare / Anders Prøsch Kvalitetskontroll: Rolf

Detaljer

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett

Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006. Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR. Avløpsnett Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Avløpsnett Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 05.04.06 1 Foredrag avløpsnett - Innhold

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Spro 1 Grunnlagsdata Vurdering

Detaljer

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet.

Dagens situasjon er at det pumpes direkte mot utslippet og at det dermed er pumpens kapasitet som bestemmer avløpsmengde i dypvannsutslippet. Notat Prosjekt: Sak: Renseanlegg Kverve Dimensjonering Oppdragsnr.: 10001.020 Vår ref.: oer Dato: 16.05.2012 Utarbeidet av: Oddbjørn Ringset Direkte telefon: 70176154 E-post: oer@provar.no Primært til:

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Ny renseløsning Noresund PN 3 - Fordrøyning

Ny renseløsning Noresund PN 3 - Fordrøyning Til: Fra: Roy-Andre Midtgård Ranveig H. Paus Dato 2016-12-06 Ny renseløsning Noresund PN 3 - Fordrøyning Sammendrag Tilrenningsdata til Noresund RA viser at høybelastningsperioder opptrer i over en uke

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

Forfallet skal stanses

Forfallet skal stanses Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Forfallet skal stanses Saneringsplan for vannledningsnettet i Oslo Vann- og avløpsetaten (VAV) vil stanse forfallet i vannledningsnettet. Målet er å opprettholde en god

Detaljer

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029 UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG August 2011 Søknad om utslippstillatelse 1. Søker: Kommune: STEINKJER KOMMUNE Kommunens kontaktperson: EINAR NØVIK Avd: Avdeling for samfunnsutvikling Enhet: Enhet for

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA

ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA Til: Stavanger kommune Fra: Norconsult Dato/Rev: 17. mars 2015/Rev. 0 ALTERNATIVER FOR KABLING AV 300 KV LEDNING MELLOM HAFRSFJORD OG STØLAHEIA I dette notatet er det beskrevet hvordan kabling av 300 kv

Detaljer

Planområdet har totalareal på 6853,44 daa, der landareal utgjør 2764,87 daa. Det vises for øvrig til planforslaget ang. disponering av arealer.

Planområdet har totalareal på 6853,44 daa, der landareal utgjør 2764,87 daa. Det vises for øvrig til planforslaget ang. disponering av arealer. NOTAT Oppdrag 1350006973 Strømsnes områderegulering med KU Kunde Hammerfest kommune Notat nr. K001 Dato 20160527 Til Fra Kopi Hammerfest kommune Rambøll Norge AS v /Frank Lund Overordnede VAvurderinger

Detaljer

E39 Klettelva - Otneselva

E39 Klettelva - Otneselva Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Klettelva - Otneselva Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 30.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Flaskebekk 1 Grunnlagsdata

Detaljer

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5 RINGERIKE KOMMUNE NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INDHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Kilemoen Vannverk 2 3 Trykksone Ulveliåsen

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3.

VEDLEGG 1 NOTAT. Sindre Dyrhaug Hov. 2230087 / VA plan Ervika Del 3. Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del 3. VEDLEGG NOTAT Skrevet av: Side: av Sindre Dyrhaug Hov Dato:.8. Prosjekt nr. / Prosjekt: 8 / VA plan Ervika Del Tittel: Beskrivelse av prosjektet VA plan Ervika - Del. Innledning Dette notatet beskriver

Detaljer

Enebakk kommune Kirkebygda Sentralrenseanlegg Revidert forprosjekt - Transportsystem. Utgave: B Dato:

Enebakk kommune Kirkebygda Sentralrenseanlegg Revidert forprosjekt - Transportsystem. Utgave: B Dato: Kirkebygda Sentralrenseanlegg Revidert forprosjekt - Transportsystem Utgave: B Dato: 2012-08-29 Kirkebygda Sentralrenseanlegg. Revidert forprosjekt - Transportsystem 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Spillvannsledninger, overvannsledninger, overløpsledninger

Spillvannsledninger, overvannsledninger, overløpsledninger Oppdragsgiver: Karmøy kommune Oppdragsnr.: Dokumentnr.: søk-kv- Versjon: Forutsetninger, bakgrunn Karmøy kommune skal sanere eksisterende avløpspumpestasjon på Bøvågen. I den forbindelse skal det etableres

Detaljer

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I

FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I FORPROSJEKT VANN OG AVLØP FOR RENÅFJELLET FB-G, H OG I 21.mars 2013 INNLEDNING I forbindelse med reguleringsplan arbeidet og Renåfjellet delfelt FB-G, H og I i Rendalen kommune, har vi utarbeidet ett VA

Detaljer

Saneringsplan avlaup for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit

Saneringsplan avlaup for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit FjellVAR Saneringsplan avlaup for Litlesotra, Bildøyna og Kolltveit Rapport 10 Hovudrapport avløpsreinseanlegg i fjell Forstudie 2013-09-02 J02 2013-09-02 For bruk WAG JMH WAG D01 2013-07-05 Kommentarutkast

Detaljer

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell.

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Vann for livet Sanitærløsninger for bedre helse og miljø VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Sverre Ottesen, daglig leder i FjellVAR as sverre.ottesen@fjellvar.as Disposisjon. Om Fjell kommune

Detaljer

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010

Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA. Norsk Vannforening 28.04.2010 Case Rælingen muligheter og utfordringer utfasing av lite anlegg og overføring til NRA Norsk Vannforening 28.04.2010 Om NRA IKS Interkommunalt selskap for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommune RA-2 ble

Detaljer

VA-etaten, Bergen Kommune

VA-etaten, Bergen Kommune Notat Oppdrag: VA-rammeplan Dato: 10. aug 2010 Emne: Oppdr.nr.: 612853 Til: VA-etaten, Bergen Kommune Kopi: Cubus, ved Henning Stakseng Utarbeidet av: Terje Eithun Kontrollert av: Gunnar Grønningsæter

Detaljer

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT

SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT Dokument type Skisseprosjekt VVA Dato 2010-04-22 SKISSEPROSJEKT VVA-ANLEGG ASPEMYRA BOLIGFELT SKISSEPROSJEKT Revisjon 03 Dato 2013-04-22 Utført av Jørn G. Thomassen Kontrollert av Bjørn A. Kristiansen

Detaljer

Trykkavløp i urbane områder

Trykkavløp i urbane områder Trykkavløp i urbane områder Skedsmo kommune kommunalteknisk avdeling Odd Ivar Opheimsbakken 08.02.2017 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1 Oversikt VA-ledninger i Lillestrøm 08.02.2017 Skedsmo Kommune, Teknisk

Detaljer

Hole og Ringerike kommuner

Hole og Ringerike kommuner Utkast 27.06.13 Hole og Ringerike kommuner OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE. Vurdering av framtidig avløpsløsning for Sluttrapport Foto: Ola Ø. Hoel SIV.ING. STEINAR SKOGLUND AS. VAR-teknikk 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PN 5 - Vurderinger VA-anlegg og veg

PN 5 - Vurderinger VA-anlegg og veg Til: Fra: Roy-Andre Midtgård Mari Sjaastad, Øydis Holsdal Dato 2017-02-15 PN 5 - Vurderinger VA-anlegg og veg 1 Innledning Dette notatet redegjør for VA-anlegget tilknyttet Noresund renseanlegg, både ved

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak

Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune. Hilde Sunde, Asplan Viak Trykkavløp og grunne grøfter hva er dette og hvordan fungerer det? Eksempel fra Løyning i Odda kommune Hilde Sunde, Asplan Viak VA-ANLEGG LØYNING 350 eksisterende hytter, ca 600 moh Odda kommune bygger

Detaljer

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Bergen Kommune Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Fremtidig åpen kanal mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet 2013-04-29 Oppdragsnr.: 5130597 02 2013-05 Dimensjonering av kanal

Detaljer

Saneringsplan for avløpsnett 2013-2026

Saneringsplan for avløpsnett 2013-2026 Saneringsplan for avløpsnett 2013-2026 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG OG KONKLUSJON... 3 2 FORORD... 4 3 INNLEDNING... 4 4 HVILKEN BETYDNING HAR KRAVET OM BRUK AV BEST TILGJENGELIG TEKNOLOGI OG FAGKUNNSKAP

Detaljer

MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS

MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS Nytt opprettet et IKS Ny driftsorganisasjon Utbyggingsorganisasjon 25.5.2016 Adel Al-Jumaily Opprettelse av MIRA Fet, Gjerdrum og Sørum kommuner har gamle, nedslitte avløpsanlegg

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

VANN OG AVLØP FORPROSJEKT

VANN OG AVLØP FORPROSJEKT FORELØPIG HØYSAND VANN OG AVLØP FORPROSJEKT Høysand november 2007 INNLEDNING...2 1. FORUTSETNINGER FOR TILKNYTNING...2 2. GEOGRAFISK FORSYNINGSOMRÅDE...3 3. VANNFORBRUK...4 4. LEKKASJEVANNMENGDE...4 5.

Detaljer

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE

BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ULLENSAKER KOMMUNE BAKKEDALEN IDRETTS-OG SKOLEOMRÅDE ADRESSE COWI AS Otto Nielsens vei 12 Postboks 2564 Sentrum 1714 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN Overordnet VA-plan Bakgrunn

Detaljer

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Tema for presentasjonen 1. Fornying VA- hvorfor? 2. Vannledninger i Kristiansund alder, type,

Detaljer

NOTAT Hovedplan VA Nesodden

NOTAT Hovedplan VA Nesodden NOTAT Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Reidun Isachsen Nesodden kommune RI Kopi til: Fra: Ole Einar Garder SWECO Norge AS OEG Vurdering av fremtidig konvensjonelt VA-system Ursvik 1 Grunnlagsdata

Detaljer

Vedlegg 5 Vedlegg A Vedlegg B Vedlegg C Det er i beregningene forutsatt konservative verdier for maksimal døgn- og timefaktor. Faktorene er basert på tabeller gitt i Norsk Vann rapport 193 og

Detaljer

Anleggsstruktur for fremtidige avløpsanlegg Søre Askøy

Anleggsstruktur for fremtidige avløpsanlegg Søre Askøy Askøy kommune Anleggsstruktur for fremtidige avløpsanlegg Søre Askøy Delrapport Overføringsanlegg til sentralt renseanlegg 2014-07-01 Oppdragsnr.: 5114253 Revisjon: D01 D01 2014-07-01 For godkjennelse

Detaljer

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2

TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Dagens situasjon 2. 3 Omlegging av VA- ledninger 2 HEIMDAL BOLIG AS TEKNISK PLAN ØVRE SOLBERG. VANN- OG AVLØPSLØSNINGER ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 FYLKESMANNEN I HEDMARK Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 Dokumentasjons- og funksjonskrav for avløpsnettet - Forslag til data og nøkkeltall som skal dokumenteres og rapporteres - Videre prosess

Detaljer

Meråker Kommune FORPROSJEKT

Meråker Kommune FORPROSJEKT Meråker Kommune FORPROSJEKT VA-ANLEGG TEVELDALEN 09.10.12 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 4 4. ANTALL HYTTER/HYTTETOMTER... 4 5. UTBYGGING AV VANNFORSYNINGSANLEGG...

Detaljer

267-322. Tomasjordneset

267-322. Tomasjordneset Klimaendringer Økt robusthet i forhold til økt overflateavrenning Hvorfor må og hvordan kan VA-virksomhetene delta i samfunnsplanleggingen? VAnndammen 9- og 10. november 2010 Rune Lejon Planlegger, Vann

Detaljer

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason

VA-Rammeplan. Del av Gnr 188. Langheiane B8 og B9. Mai Jón Skúli Indriðason VA-Rammeplan Del av Gnr 188 Langheiane B8 og B9 Mai 2016 Jón Skúli Indriðason EFLA hf. Hofdabakki 9 110 Reykjavik Iceland Tel: +354 412 6000 Fax: +354 412 6001 www.efla.is efla@efla.is Side 1 av 5 Innledning

Detaljer

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS VURDERING AV INFRASTRUKTUR ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no TEMADOKUMENT FOR REGULERINGSPLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av eksisterende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15

REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4. Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 REGULERINGSPLAN FOR TVERRLIA 4 I NES KOMMUNE. Vann- og avløpsplan. Tverrlia 4 Lauvvang VAR Consult 17.09.2013 Rev. 30.01.15 1 INNHOLD: 1. ORIENTERING GENERELT. 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 3.PRINSIPP. GRØFTER

Detaljer

Tom A. Karlsen, COWI AS

Tom A. Karlsen, COWI AS Tekna Konferanse. Drift av avløpsledningsnett.. Tom A. Karlsen, COWI AS 1 Sentrale tekniske elementer: Rør Pumpe 2 Ledningstrase Fritidsbebyggelse: 1 Eksempel Hankø syd Avløpsmengder fra 1 l/s til 3 l/s

Detaljer

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN OVERORDNET VA-PLAN FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av 14.01.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune 1/6 Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA Oppdragsgiver Løding Gård

Detaljer

Fjell kommune Etablering av ledning for avicipsvann i sjø Arefjord-Valen

Fjell kommune Etablering av ledning for avicipsvann i sjø Arefjord-Valen Høringsparter COW1 AS Postboks 2422 SolhPirn,zyken 5824 Bergen +47 02694 cowl no 13, september 2016 1./2 rja 6046148 Fjell kommune Etablering av ledning for avicipsvann i sjø Arefjord-Valen Fjellvar planlegger

Detaljer

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner:

PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 KRISTIANSAND KOMMUNE. 1 Overordnede VA-planer. Vi deler området inn i 5 soner: VEDLEGG 10 PRINSIPP FOR OVERORDNET VA- PLAN FOR BENESTAD BOLIGFELT BB2 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no KRISTIANSAND KOMMUNE 1 Overordnede VA-planer Vi deler

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Breivika avløpsrenseanlegg i Tromsø kommune

Rapport fra tilsyn med Breivika avløpsrenseanlegg i Tromsø kommune Vår dato 30.06.2015 Rapport fra tilsyn med Breivika avløpsrenseanlegg i Tromsø kommune Ansvarlige virksomhet Navn: Tromsø kommune, Vann og Avløp Organisasjonsnr: 940101808 Adresse: Boks 2513, 9272 Tromsø

Detaljer

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Versjon 2 Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Rapportering på skjema mdir-010 kap. 13-anlegg Dette er en veiledning til private eiere av avløpsanlegg. Veiledningen beskriver hvilke opplysninger

Detaljer

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT

FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: 611939-05 Berg kommune Forprosjekt VA Senjahopen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Sigrid Anita Bjørck Kvalitetskontroll: Tor-Erik Iversen FORPROSJEKT VA SENJAHOPEN INNLEDNING Senjahopen,

Detaljer

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN

VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type VA-utredning Dato 2016-01-07 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119 131 VA-UTREDNING BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon 2016/01/07 Dato 2015/04/16 Kristian Grimnes Utført

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Økonomiplan for vassforsyning, Vedlegg 1 Grunnlag for fastsetjing av vassgebyr, 2018

Økonomiplan for vassforsyning, Vedlegg 1 Grunnlag for fastsetjing av vassgebyr, 2018 Økonomiplan for vassforsyning, 2016-2022 Vedlegg 1 Grunnlag for fastsetjing av vassgebyr, 2018 Alle beløp i 1000 kroner Rekneskap Rekneskap Prognose Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Detaljer

Oppdrag: VA-rammeplan for Skauen Fjellgrend på Vaset Sæter, Nord Aurdal kommune Vår ref.: P10007

Oppdrag: VA-rammeplan for Skauen Fjellgrend på Vaset Sæter, Nord Aurdal kommune Vår ref.: P10007 Oppdrag: VA-rammeplan for Skauen Fjellgrend på Vaset Sæter, Nord Aurdal kommune Vår ref.: P10007 Ref. Nord Aurdal kommune: Dato: 03.02.2010 Rev A: 15.11.2011 Skrevet av: AO, GB INNHOLDSFORTEGNELSE OPPDRAG:

Detaljer

RESERVEVANNSFORSYNING OG OVERFØRING AV SPILLVANN MELHUS - TRONDHEIM ASBJØRN SENNESET

RESERVEVANNSFORSYNING OG OVERFØRING AV SPILLVANN MELHUS - TRONDHEIM ASBJØRN SENNESET RESERVEVANNSFORSYNING OG OVERFØRING AV SPILLVANN MELHUS - TRONDHEIM ASBJØRN SENNESET PROBLEMSTILLINGER VANN Trondheim og Melhus mangler fullgod reservevannskilde Sårbarhet vannforsyningssystem Trondheim:

Detaljer

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Meløy kommune Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Vurdering av flomfare og sikringstiltak 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5150664 Oppdragsnr.: 5150664 A01 7.9.2015 Foreløpig, til vurdering hos oppdragsgiver L.Jenssen

Detaljer

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse.

- bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Hovedplan avløp og vannmiljø i Oslo kommune - bruk av modelleringsverktøy for tiltaksutvelgelse. Arnhild Krogh, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, arnhild.krogh@vav.oslo.kommune.no

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark /

Rønvikfjellet - Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Hovedvannverk Nordsia. Vurderinger og kostnadsoverslag.. Parsell Enhetskostnad Rønvikfjellet Løp Alternativ 1 via Løpsmark / Rønvikfjellet Løp Alternativ 2 via Skivika til Rv 834 Rønvikfjellet Løp Alternativ

Detaljer

Hemne kommune. Avløpsplan for Taftøya Hytteområde. Postboks 25 6570 Smøla

Hemne kommune. Avløpsplan for Taftøya Hytteområde. Postboks 25 6570 Smøla Hemne kommune Avløpsplan for Taftøya Hytteområde Tiltakshavere: Prosjekterende: Rune Cato Taftø Iversen Petch AS Postboks 25 6570 Smøla 1 1. Forord Reguleringsplan for Taftøya hytteområde, gnr. 43, bnr.

Detaljer

MeTroVann prosjektet. Samarbeid om vannforsyning Melhus Trondheim

MeTroVann prosjektet. Samarbeid om vannforsyning Melhus Trondheim Melhus, Trondheim, Vann og Spillvann MeTroVann prosjektet. Samarbeid om vannforsyning Melhus Trondheim Trondheim kommune, Kommunalteknikk Sjef ing. Halvard Kierulf MeTroVann en utfordring med flere spennende

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune.

Hovedprosjekt 2009. Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Vedlegg 1 Prosjektnavn: Hovedprosjekt 2009 Prosjektering av nytt VA-anlegg på Lisleby, Fredrikstad kommune. Prosjekttittel: Prosjektering av nytt VA-anlegg med separate spill- og overvannsledninger, samt

Detaljer

Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6. Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning

Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6. Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Notat Dato 19.05.2015 Vår ref. 15/01093-6 Til Pernille Sandemose, Enhet for miljø, idrett og kommunalteknikk - Miljø og forvaltning Fra Saksbehandler Henrik Huse Linnerud Vedlegg til politisk behandling

Detaljer

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann...

VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA. Innledning... 1 VA-anlegg... 2 2.1 Vannforsyning... 2 2.2 Spillvann... 3 2.3 Overvann... Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 604361-01 VA Skrimsletta 25.11.2015 Revisjon A Frank Jacobsen Knut Robert Robertsen VURDERING VANN- OG AVLØPSANLEGG VA SKRIMSLETTA INNHOLD Innledning...

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet

NOTAT. Vurdering av eksisterende avløpsanlegg i Tøndelvikan. 1. Beregning av kapasitet på ledningsnettet NOTAT Oppdrag Bistand byggesak Tøndelvikan, Bjugn Kunde Håkon Ness Notat nr. K-not-001 rev02 Dato 16-01-2015 Til Håkon Ness Fra Synne Agnete Gjøvik Sortland / Rambøll Kopi Bjugn kommune v/ Kjell Vingen

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP

RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP Veileder for utarbeidelse av RAMMEPLAN FOR VANN OG AVLØP STAVANGER KOMMUNE 26.8.2015 Bakgrunn I henhold til gjeldende kommuneplan, vedtatt av Stavanger bystyre 15.6.2015, skal det utarbeides rammeplan

Detaljer

Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FLORNES AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FLORNES AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV FLORNES AVLØPSRENSEANLEGG Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger, forventede

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06 Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA Dato: 2009-08-06 Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krogstad Miljøpark

Detaljer

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421 Nye Narvik havn Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik 2015-03-17 2015-03-17 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa J02 2013-02-18 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa A01 2013-02-14

Detaljer

MEMO TITTEL Skarbøvika pumpestreng DATO 20. februar 2013 TIL Ålesund kommune v/einar Løkken KOPI FRA OPPDRAGSNR. 139333 Ulf Erlend Røysted, Eyvind Hesselberg ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer