Økt pessimisme blant norske finanssjefer -men de holder fortsatt hodet kaldt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økt pessimisme blant norske finanssjefer -men de holder fortsatt hodet kaldt"

Transkript

1 Økt pessimisme blant norske finanssjefer -men de holder fortsatt hodet kaldt MANDAG 14 NOVEMBER 2011 Gitt uroen som fortsatt preger finansmarkedet grunnet den pågående søreuropeiske gjeldsproblematikken, ser vi at pessimismen hos norske finanssjefer fortsatt er på fremmarsj. Likevel, den totale endringen fra undersøkelsen i august er beskjeden. SEBs norske CFOindeks får verdien 54, ned ett poeng fra vår undersøkelse i august (55). Det er særlig økt bekymring for motpartsrisiko og et mer negativt syn på utviklingen på Oslo Børs som trekker ned fra forrige undersøkelse, mens finanssjefenes lønnsomhetsforventninger trekker opp. Overordnet kan man konkludere med at finanssjefene er relativt positive til sin egen finansielle situasjon, bankens utlånsvillighet og forventinger om økt lønnsomhet neste år, mens man er mer pessimistisk til den globale makroøkonomiske situasjonen, og effekten dette vil ha på forretningspartnere. SEBs norske CFO indeks DET VERSTE LIGGER FORAN OSS I løpet av de siste tre månedene har flere finanssjefer fått troen på at det verste ennå ikke er kommet med hensyn til de negative konsekvensene av den globale kreditt- og økonomiske krisen. 28% svarer nå at det verste ligger foran oss, sammenliknet med 12% i august og kun 5% i februar). Kun 15% tror nå vi har sett bunnen (mot 27% i august og hele 73% i februar). Konsekvenser av den globale kreditt- og økonomiske krisen Vi har sett bunnen Vi er fortsatt midt i stormen Det verste er ennå ikke kommet Index Forretnings-Økonomisklimaet tilstand Utlånsvillighet Motpartsrisiko Kredittspreader Kilde: SEB. Grå stolper indikerer nivået i august og februar 2011 Oslo Børs Lønnsomhet På tross av de volatile og usikre finansmarkedene, virker det som norske finanssjefer beholder roen, med få tegn til panikk. Undersøkelsen viser fortsatt villighet til å foreta investeringer (52% har dette som første prioritet ved antagelse om positiv kontantstrøm) og nyansettelser (46% vil ansette flere, mens kun 13% sier de vil redusere arbeidstyrken), noe som må anses som positivt. Kilde: SEB. Grå stolper indikerer nivået i august og februar 2011 Den signifikante endringen i spørsmålet ovenfor er også med på å sette preg på finanssjefenes syn på utviklingen av kredittspreader og aksjekurser. Finanssjefene er fortsatt svært negative til kredittspreadutviklingen på lange obligasjoner, der hele 60% svarte at de ser for seg økte spreader de neste 6 månedene (59% i august). Gitt den fortsatt volatile markedssituasjonen og den eskalerende politiske uroen vi nå har sett i både Hellas og Italia, er det ikke så overraskende at man fortsatt er negativ. Likevel, gitt de historisk høye spreadene vi har i dag, ser vi at det er en økende andel finanssjefer som også tror på lavere nivåer (15% mot 7% i august). Når det gjelder synet på Oslo Børs, er bildet noe annerledes. Det er flere finanssjefer som tror børsen skal opp (35%) enn de som tror den skal ned (29%) det neste halvåret. Likevel, optimismen er fallende, noe den har vært det siste året. This report is produced by Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) for institutional investors only. Information and opinions contained within this document are given in good faith and are based on sources believed to be reliable, we do not represent that they are accurate or complete. No liability is accepted for any direct or consequential loss resulting from reliance on this document. Changes may be made to opinions or information contained herein without notice. Any US person wishing to obtain further information about this report should contact the New York branch of the Bank which has distributed this report in the US. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is a member of London Stock Exchange. It is regulated by the Securities and Futures Authority for the conduct of investment business in the UK.

2 ØKT FARE FOR KONKURS BLANT SINE MOTPARTER Når en tredjedel av finanssjefene svarer at de ser for seg økt konkurssannsynlighet de neste 6 månedene blant sine motparter, er dette en markant oppgang fra august, hvor 12% svarte det samme. Den oppadgående trenden har nå pågått siden november 2010, da kun 2% av finanssjefene anså at konkursrisikoen blant sine motparter ville øke. Vi ser dette i sammenheng med forventingene om dårligere makroøkonomiske rammebetingelser. En viktig indikator som kan eskalere denne utviklingen videre, vil være hvis bankene blir mer restriktive i sin utlåning. Dette er enda ikke tilfellet for norske banker i følge undersøkelsen, der 85% av finanssjefene utrykker at de har god eller gjennomsnittlig tilgang til lån hos bankene (august: 90%). Likevel, har nok bankene strammet noe inn for enkelte selskaper og bransjer den siste tiden, som blir gjenspeilet av de 15% (august: 10%) som svarte at bankens utlånsvillighet er mindre gunstig. STERK FINANSIELL STILLING OG ØKT LØNNSOMHET Til tross for at undersøkelsen viser økt bekymring for forretningsklimaet og konsekvensene av den pågående gjeldskrisen i Europa, har finanssjefene fortsatt overraskende sterk tro på lønnsomheten til sitt eget selskap. Dette kommer til uttrykk ved at 62% svarte at de forventer sterkere Q4 resultater i år sammenliknet med samme periode i fjor, og at hele 71% sier at selskapets finansielle stilling i dag er gunstig (opp fra 69% i august). Når det gjelder lønnsomheten for 2012, er andelen noe mindre. En majoritet (55%) er optimistiske, mens kun 19% forventer lavere lønnsomhet neste år. Høyere volum blir fortsatt sett på som den viktigste drivkraften bak denne økningen, men vi ser også en tendens til at kostnadsreduksjoner vil bety mer enn tidligere. Fortsatt tror en majoritet (55%) av finanssjefene at det er mulig å øke prisene fremover. VEKSTOMRÅDER OG VALUTA På vårt spørsmål om hvilket geografisk område selskapene venter å se den sterkeste utviklingen fra, er det forstsatt Asia som dominerer, i følge 43% av de spurte. Europa faller noe tilbake (20% mot 22% i august), men er fortsatt den nest viktigste vekstregionen. Siden undersøkelsen vår i august er det klart flere som tror på en svakere EUR de neste 6 månedene, med 67% av de spurte (mot 50% i august). Dette er i samsvar med SEB sine egne prognoser, der man ser for seg EUR/NOK ned mot Derimot har finanssjefene et mindre klart syn på USD utviklingen (34% tror på styrkelse, 40% uendret, 26% svakere), mens SEB sine prognoser indikerer en svakere USD ned mot 5.36 om seks måneder. KONKLUSJON Selv om finanssjefene i Norge ser noe mer pessimistisk på fremtidsutsiktene, betegner vi fortsatt forventingsbildet deres som moderat positivt. Det virker som man fortsatt antar at Norge og særlig sin egen bedrift stort sett vil bli skånet fra de makroøkonomiske utfordringene vi ser i sør Europa. Likevel registrerer vi enkelte tegn på bekymringer, da vi vet det er forskjeller på selskaper innenfor ulike industrier. Dette blir også bekreftet med sammenlikningen mot Sverige denne gangen, der selskapene ofte er større eksponert mot den globale eksportindustrien, og derfor ikke uventet har blitt mer negative enn sine norske finanssjefer de siste tre månedene. FINANSSJEFSINDEKS I SVERIGE Den siste versjonen av SEBs finanssjefsindeks i Sverige (publisert samtidig med den norske), fikk verdien 51, noe som er ned fra 55-nivået som ble observert i august. Hovedtrendene i den svenske undersøkelsen er lik som den i Norge, men større bekymringer i synet på forretningsklimaet og bankens utlånsvillighet fører til det tydeligere svaret på at situasjonen er dårligere i dag enn i august. Likevel, de svenske finanssjefene er noe mer optimistiske enn sine norske kolleger når det gjelder motpartsrisiko og kredittspread-utvikling, mens man også i Sverige ser relativt positivt på sin finansielle situasjon. Vi ser også klare forskjeller på forventningen om å ansette flere personer og foreta investeringer. Kun 10% av de svenske finanssjefene sier de vil ansette flere personer innenlands, mens tallet i Norge er 46%. Investeringsutsiktene er også mindre i Sverige, der 38% svarer de vil bruke overskuddslikviditet til økte investeringer (Norge: 52%), på grunn av flere ser ut til å prioritere nedbetaling av gjeld (Sverige 62%; Norge 42%). KONTAKTPERSON Henrik Blymke Credit Research, Trading Strategy SEB 2

3 Resultatene fra undersøkelsen INFORMASJON OM UNDERSØKELSEN Spørreskjemaet retter seg mot finanssjefene i de største industri- og serviceselskapene i Norge. Av de selskapene som svarte, er rundt en tredel notert på børs, og 46% har en omsetning på mer enn NOK 5bn. Undersøkelsen, som er webbasert og konfidensiell, ble gjennomført i perioden november Vår norske CFO-indeks for november har en verdi på 54, som vil tilsi et moderat forventningsbilde. Vår indeks er basert på syv komponenter; forretningsklimaet, selskapenes økonomiske tilstand, bankenes utlånsvillighet, motpartsrisiko, utsikter for kredittspreader og børsen, samt lønnsomhetsforventninger (graf s. 1.) FORRETNINGS-/ØKONOMISK TILSTAND Selv om undersøkelsen viser en viss nedgang i antall finanssjefer som mener at forretningsklimaet for deres bedrift blir bra de neste 6 månedene, er reduksjonen klart mindre enn ved forrige undersøkelse. Nå svarer 47% at de tror deres forretningsklima blir bra eller svært bra, mot 49% i august og 68% i februar. Derimot er det en liten positiv økning å se vedrørende synet på selskapets egen økonomiske situasjon, der 71% svarer at selskapets finansielle stilling er gunstig (opp fra 69% i august, men fortsatt betydelig under 84% nivået vi registrerte i februar). Hovedbildet i dag er derfor veldig lik situasjonen i august, der man er relativt optimistisk i synet på egen finansielle situasjon, men noe mer skeptisk til foretningsklimaet fremover. Likevel er det interessant å merke seg at 6% av finanssjefene anser sin egen finansielle situasjon som svært negativ, mot 0% i de to foregående undersøkelsene. (Graf 1 & 2.) FINANSIERING/MOTPARTSRISIKO Selv om undersøkelsen viser en liten nedgang i bankenes utlånsvillighet (65% av finanssjefene utrykker at de har god tilgang, mot 67% i februar), betegner vi likevel dette resultatet fortsatt som godt. Ser vi dette sammen med at over 60% tror deres lånebehov vil være uendret fremover, virker det ikke som det er noe klar tendens til økt refinansieringsrisiko blant selskapene vi har spurt. Likevel har nok bankene strammet noe inn for enkelte selskaper og bransjer den siste tiden, noe som blir gjenspeilet av de 15% som svarte at bankens utlånsvillighet er mindre gunstig, mot kun 8% i februar. (Graf 3 & 4.) Det viser seg fortsatt at NOK er den valutaen finanssjefene foretrekker å låne i (64%), mens USD er foretrukket av 23% og EUR av 11%. Ved finansielle investeringer er de tre mest foretrukne valutaene NOK (64%), USD (20%) og EUR (7%). På spørsmål om konkursrisiko blant selskapenes motparter, svarte nå rundt en tredjedel at de ser for seg en økt sannsynlighet for konkurs de neste 6 månedene. Dette er en markant oppgang fra august, hvor 12% svarte det samme. Den oppadgående trenden har nå pågått siden november 2010, da kun 2% av finanssjefene anså at konkursrisikoen blant sine motparter ville øke. Det negative synet er med på å holde den overordnede CFO indeksen nede. Likevel, majoriteten (65%) forventer uendrede konkurser det neste halvåret. (Se graf 5.) OVERSKUDDSLIKVIDITET Ved antagelse om positiv kontantstrøm, svarer 42% av finanssjefene at deres første valg vil være å nedbetale gjeld, mens 31% sier de vil foreta strategiske investeringer, noe som er stort sett uendret fra undersøkelsen i august. Derimot er det nå kun 6% som vil prioritere utbytte til sine eiere (mot 12% i august), mens vi ser en økning av de som ønsker å foreta finansielle investeringer (21% mot 12% i august), og da særlig i Norge de neste seks månedene. (Se graf 6.) VALUTASYN/VALUTAEKSPONERING Siden undersøkelsen vår i februar er det klart flere som tror på en svakere EUR de neste 6 månedene, med 67% av de spurte (mot 50% i august). Dette er i samsvar med SEB sine egne prognoser, der man ser for seg EUR/NOK ned mot Derimot har finanssjefene et mindre klart syn på USD utviklingen (34% tror på styrkelse, 40% uendret, 26% svakere), mens SEB sine prognoser indikerer en svakere USD ned mot 5.36 om seks måneder. I tillegg virker det som finanssjefene er samstemte i sitt syn på GBP og SEK, der henholdsvis 60% og 74% tror på uendret valutakurs de neste seks månedene. På vårt spørsmål om hvilken effekt en 5-10% NOKstyrkelse (mot EUR og USD) vil få av betydning på bedriftenes 2011-resultat, var det færre som svarte at dette vil få negative konsekvenser (60% mot 70% i februar). Det er også vært å merke seg at det var en relativt stor del (23%) som sier dette vil få et positivt utslag. (Se graf 7.) 3

4 Når det gjelder hvilke faktorer som er viktigst for selskapet når de skal endre sin netto valutaeksponering mot NOK, svarer fortsatt flest de operasjonelle faktorer (39%, uendret fra forrige gang). Faktorer som rentenivå og valutavolatilitet kommer deretter, begge med 20%. (Se graf 8.) KREDITTSPREADER/BØRSUTVIKLING Finanssjefene er fortsatt svært negative til kredittspreadutviklingen på lange obligasjoner, der hele 60% svarte at de ser for seg økte spreader de neste 6 månedene (mot 59% i august og 11% i februar). Gitt den fortsatt volatile markedssituasjonen og den eskalerende politiske uroen vi nå har sett i både Hellas og Italia, er det ikke så overraskende at man fortsatt er negativ. Likevel, gitt de historisk høye spreadene vi har i dag, ser vi at det er en økende andel av finanssjefene som tror på lavere nivåer også (15% mot 7% i august). Når det gjelder synet på Oslo Børs, er bildet noe annerledes, ved at det er flere finanssjefer som tror børsen skal opp (35%) enn de som tror den skal ned (29%) det neste halvåret. Likevel, optimismen er fallende, noe den har vært det siste året. (Se graf 9 og 10.) SYSSELSETTING Både når det gjelder ansettelser i Norge og utlandet, svarer finanssjefene stort sett uendret fra undersøkelsen i august. 46% (43% i august) svarte at de forventer å øke antall ansatte i Norge den kommende 6 måneders perioden, mens kun 13% (12% i august) forventer å måtte forta nedskjæringer. Økte nyansettelser utenlands er forventet av 35% (37% i august), mens 12% (14% i august) ser for seg kutt i arbeidstokken utenlands. (Se graf 11.) PRISUTVIKLINGEN OG VEKSTOMRÅDER Selv om det er liten reduksjon av andelen finanssjefer som tror de kan øke prisene på sine produkter de neste 6 månedene (55% mot 57% i august), viser undersøkelsen fortsatt at majoriteten tror dette er mulig. Fortsatt er det relativt få finanssjefer som tror de må kutte prisene (10%, opp fra 6% i august). (Se graf 12) På vårt spørsmål om hvilket geografisk område selskapene venter å se den sterkeste utviklingen fra, er det forstsatt Asia som dominerer med 43% av de spurte, selv om dette er ned fra de 47% som svarte det samme i august. Europa faller også noe tilbake (20% mot 22% i august), men er fortsatt den nest viktigste vekstregionen. LØNNSOMHET OG DRIVERE Gitt de volatile finansmarkedene og de usikre makroøkonomiske vekstutsiktene, var det noe overraskende at finanssjefene fortsatt har veldig sterk tro på lønnsomheten til sitt eget selskap. Dette kom til uttrykk ved at 62% (mot 47% i august) svarte at de forventer sterkere Q4 resultater i år enn samme periode i fjor. Når det gjelder neste år, er andelen noe mindre av de som forventer økt lønnsomhet i forhold til 2011, men likevel en majoritet (55%) som er optimistiske. Det var 19% som svarte at de forventer lavere lønnsomhet neste år. (Graf 13 & 14.) I følge 63% av de spurte finanssjefene, er høyere volum den viktigste faktoren for utviklingen av lønnsomheten fremover, noe opp fra de 55% som svarte det samme forrige gang. I tillegg svarer flere denne gangen at kostnadsreduksjoner blir svært viktig (19% mot 10% i august), mens muligheten til å øke prisene betyr mindre (10% mot 20% i august). (Se graf 15) BEKYMRINGER Etterspørselen er fortsatt den største bekymringen blant finanssjefene (32% mot 35% i august). Deretter følger bekymringer rundt tilgang på kvalifisert arbeidskraft (17% mot 17% i august), og tilgang på kapital (13% mot 10% i august). Bekymringen som øker mest denne gangen er frykten for utenlandsk konkurranse, der 9% har dette som sin viktigste faktor, opp fra de 2% som svarte den samme i august. (Se graf 16) SEB CFO INDEKS, HISTORISK UTVIKLING CFO undersøkelsen har pågått siden 2006 i Sverige og ble lansert i Norge mars SEBs norske CFO indeks utvikling siden februar Mar'10 Sep'10 Nov'10 Feb'11 Aug'11 Nov'11 Kilde: SEB 4

5 1. Foretningsklimaet 2. Økonomisk tilstand Favourable Average Not so un Favourable Average Not so un 3. Finansieringsbehov 4. Bankenes utlånsvillighet Increase Be unchanged Decrease Favourable Average Not so un 5. Motpartsrisiko 6. Overskuddslikviditet Increase To be unchanged Decline Pay down debt Strategic investment Dividend to shareholders Financial investment 7. Resultateffekt ved NOK-styrkelse 8. Viktig for valutaeksponeringen negative Moderately negative Marginally negative Positive Not applicable Interest rates Oil price Currency volatility Currency view Operational factors Other 5

6 9. Kredittspreader 10. Oslo Børs Widen Be unchanged Narrow Higher Be unchanged Lower 11. Antall ansatte i Norge 12. Prisutvikling Increase Be unchanged Decline Price increase by 3% or more Price increase by 1-2% Unchanged Price cut by 1-2% Price cut by 3% or more 13. Lønnsomhet 4 kvartal Lønnsomhet Increase Be unchanged Decline Increase Be unchanged Decrease 15. Lønnsomhetsdrivere 16. Bekymringer % % Higher volumes Price increases Cost cutting Falling input costs Lower financing cost Other Do not expect profit 2 15 % 1 5 % Skilled labour shortgage Cost of labour Interest rates Cost of raw Exchange material rates Demand Foreign Access to competition capital Other 6