Indikatorer på økonomisk kriminalitet i nedgangstider?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indikatorer på økonomisk kriminalitet i nedgangstider?"

Transkript

1 Indikatorer på økonomisk kriminalitet i nedgangstider? Sverre Lilleng, direktør, Markedsovervåking, Oslo Børs Sikkerhetskonferansen 09

2 Oversikt Kort om børsmarkedet / kontroll Kort om risikovurderingen før krisen Våre advarsler når krisen kom Indikasjoner på kriminalitet under krisen Finanskrisen kom ikke allene - konkurranse / fragmentering samtidig Kontrollfunksjoner - bygges i dag ned - erstattes ikke 2

3 Hvilke samfunnsmessige interesser snakker vi om? Børsmarkedet skaper grunnlag for næringsliv, endring og vekst - Tilgang på kapital - Henter kapital ved behov pris/risiko stabilitet/forutberegnelighet - Prisingen investorenes samlede mening om verdsettelse - Spread - dybde volatilitet - De korte de umiddelbare utslagene dynamikken - De lange resultatene som bygger over tid var prosjektet/investeringen vellykket? - Kapitaltilgang og prismekanismer - er regulert - men kan misbrukes og - må kontrolleres - Kontrollfunksjoner i Norge før MiFID av de beste i verden - Sterk overvåking på børs ressurs kompetanse system - Kontrollkjede samarbeid børs tilsyn politi/påtale - Evaluering

4 Vår vurdering av situasjonen - vår 08 - Endrede rammevilkår påvirker overvåkingen - Økt konkurranse fragmentert handel Prisdannelse i våre papirer i andre markeder - Samarbeidet med Kredittilsynet blir mer krevende Vil stille flere spørsmål vil kreve mer informasjon og samarbeid - Endringer i handelsmønstre - Direct Market Access (DMA) øker - Algotrading øker kraftig - Kompliserte handelsstrategier øker Cross-asset og cross market strategier - Markedsmisbruk endrer seg - Flinkere til å skjule seg - Kompliserte handelsmønstre - Krysser landegrenser - Manipulasjon øker mest - Økt internasjonalt overvåkingssamarbeide - Sammenligning av funksjoner/kvalitet - Større fokus på Cross Market Surveillance 4

5 Våre advarsler når krisen kom Finanskrisen medførte at vi måtte endre fokus og advarte mot - Insolvens og konkurs, likviditetsproblemer, usikre resultater, forventninger om nedgang - Økonomisk og psykisk press, desperasjon Mange mulige utfordringer påpekt - Næringslivets rapportering, infoplikt, finansiell - Eierbeholdninger svekkes, tvangssalg og skattespørsmål - Forholdet mellom verdsettelser og verdipapirer utfordrende - Mer negativ sensitiv informasjon skal håndteres - Irrasjonelle handlinger kan oppstå - Bekymring for investorer Utfordrende for børsmedlemmer og børs 5

6 Hvordan slo krisen ut eksempler fra Børsen Kursnoteringen aksjer - Fra sept 08 - ekstrem volatilitet økende aktivitet - Fra jan 09 - Fallende aktivitet relativt høy volatilitet - Fra april/mai 09 Emisjoner - Fallende volatilitet - jevnt økende aktivitet - Tørke fra sommer 08 - Økende aktivitet fra april/mai i år Listede selskaper (17.3) - Oslo Børs Ut 2008= =8 - Inn 2008=5 2009=0 - Oslo Axess 30 - Ut 2008=3 2009=5 - Inn 2008= =0 - Obligasjonsmarkedet - Ganske stor aktivitet på listingsiden høyere enn i fjor - Annenhåndsmarkedet noe varierende men høyere aktivitet enn før krisen 6

7 Eksempler fra de operative markedsovervåkingen Finansiell rapportering - Q1+Q2-09 omtrent alle levert - Årsrapport 08 noen forsinket - Noen har oversett ny frist (forsinkelser), men også revisjon ikke ferdig, ikke penger til revisjon mv Maktfordeling egenkapital / långivere - Långiverne markerer makt der selskapene ikke klarer å betjene lånene sine - Utfordringer ift informasjonsplikten Selskaper med økonomiske problemer - En rekke saker har skapt operative problemstillinger på børsen - Finansielle restruktureringsordninger for børsnoterte selskaper - Utfordringer ift infoplikt Emisjonsøkning i det siste - Kombinasjon rettede emisjoner med oppfølgende reparasjonsemisjoner, men også større fortrinnsrettsemisjoner - Utfordrende ift underhånden informasjon 7

8 Alarmer på Børs / Q* - indikasjoner 1 *På børsen går det ca alarmer pr år alle saksbehandles ca 7000 medfører aktivitet/telefoner/ undersøkelser. Alarmene ble nedjustert en del i begynnelsen av 2009 (kreves mer før alarmen går) vi klarte ikke holde tritt. 09 derfor ikke sammenlignbar med tidligere perioder.

9 Statistikk rapporterte saker indikasjoner q Q Innsidehandel/lekkasje Markedsmanipulasjon Suspensjoner Børspauser (relevant)

10 Trender hos Markedsovervåking indikasjoner 3 Øking i antall saker rapportert under finanskrisen - Ofte direkte sammenheng (mer innsideinfo, flere har innsideinfo, mange har frykt osv) - Alle saksområder, men innsidehandel og lekkasje øker mest - Tilsvarende tendens meldt fra mange land Det som rapporteres er grovere/klarere - Mellommannsrollen i fokus i flere saker Flere saker i obligasjonsmarkedet I den samme perioden er det prioritert hardere enn tidligere Trendene fortsatte inn i q2, med normalisering i begynnelsen av juni 10

11 Noen inntrykk fra børsmedlemmene: Oppryddingssaker - hvem har skylden for tap investor eller megler? Selskapene må gås etter i sømmene - Man kan bli lurt er det gitt fyllestgjørende info om covenantskrav, avtaler mv? - Det er en del vanskelige verdsettelser Det er en del emisjoner - Mesteparten av dette er kriseemisjoner - Fortsatt ikke tro på industriutvikling - Viser imidlertid investeringsvilje Var veldig bekymret for investorene - Men, dette har i hovedsak løst seg - De aller fleste er klare til å investere videre 11

12 Krise og MiFID (konkurranse/fragmentering)- samtidig - I Norge - bygget vi opp et sterkt vp-kontrollregime fra sterkt samarbeid mellom børs, Kredittilsyn, Økokrim - Vil det rammes av endrede rammebetingelser? - Vil det påvirkes av finanskrisen? - MiFID (2007) - formålet: konkurranseutsette børsvirksomhet - faremomentet fragmentering svekker kontroll - Handelen i Europa fragmenteres nå raskt - F eks spres handelen i Statoil på mange markedsplasser i mange land underlagt forskjellige tilsynsregimer 12

13 13

14 Kontrollfunksjoner bygges ned i Europa - De nye markedsplassene får starte virksomhet uten overvåking og kontroll eller med svake funksjoner - Og kan derfor levere handelstjenester til en brøkdel av prisen - Børsene vil presses løpende til å - redusere priser - redusere kostnader - nedbemanne - Kontrollsiden vil svekkes (ny rolle) - Finanskrisen - legger ytterligere press på kostnader på børser og forsterker derfor de uheldige virkningene av MiFID Børsdirektør Bente Landsnes - Kapital 15/

15 Børskontrollen erstattes ikke Myndighetene bygger ikke opp skikkelige kontrollfunksjoner som kan overta for børsenes kontrollfunksjoner Ingen har lenger reelt ansvar for realtidsovervåking av handelen (som krever at mange markeder følges samtidig) - Riktig pris kontrolleres ikke løpende Kontroll i ettertid vil aldri kunne erstatte - TRS fungerer knapt ligger teknologisk årevis bak børsenes løsninger - Kontroll i ettertid det beste man kan håpe på men da er det for sent - det som bygges i Europa er for svakt Børsene utsatt (deres handel vil rammes ved skandaler) - Men kan ikke lenger gjøre noe (ikke tilgang til data handelen fragmenteres) 15

16 Eksempel Statoil Handelen i STL på 5 markedsplasser i Europa kun Oslo Børs pauser handelen Handel fortsetter Handel fortsetter OB finner unormal handel Underhånden - info Handel fortsetter HANDEL I STATOIL Børspause STRAKS Oslo Børs - hovedmarkedet 16 Handel fortsetter Raske / operative undersøkelser er på vei ut!

17 Avslutning Kontrollfunksjonene i Norge er i ferd med å svekkes - det går fort - kan innebære betydelig endring Tilsvarende skjer i andre land i Europa Det finnes ikke løsninger det trengs noe overnasjonalt politisk vanskelig Myndighetene svarer ikke på ufordringene I USA derimot øker kontrolltiltakene særlig på myndighetssiden mer fokus på totalmarked 17

18