Norges energidager 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges energidager 2008"

Transkript

1 Norges energidager 2008 Et kritisk blikk på nordisk og europeisk kraftmarked - utfordringer for Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Hans Olav Ween Næringspolitisk rådgiver - Kraftsystem, EBL Norges energidager okt. 2008

2 EUs 3. energipakke - Norges muligheter! Store vindkraftressurser Kompetanse Kapital Store vannkraftressurser og magasiner?

3 Agenda Et blikk på nordisk og europeisk kraftmarked - muligheter for Norge Sentrale målsettinger fra EU. Nordisk og europeiske kraftmarkeder. Muligheter for Norge. Hvor går vi?

4 Sentrale målsettinger fra EU Europeisk markedsintegrasjon IEM. Fullt integrert energimarked i EU. Reell konkurranse. Adekvate markedspriser. Klimamål 20/20/20. Kraftig satsning på fornybare energikilder. Betydelig fokus på nettinvesteringer nasjonalt og mellom land. Investeringer i nett en forutsetning for å nå de energipolitiske mål. Europeiske investeringsplaner fremheves. Nødvendig å sikre virkemidler og incentiver for investeringer. Finanskrisen truer fremdriften!

5 Tempoet i EUs integrering øker Nye organisasjoner etableres (ACER og ENTSO-E). Kommisjonen legger trykk på etterlevelse av forordninger og bindende retningslinjer. ETSO intensjonsavtale om etablering av ENTSO-E før årsskiftet EUs sterke fokus på unbundling fører til omstrukturering Eon-Netz ønsker å legge transmisjonsnettet ut for salg. Vattenfall Europa legger transmisjonsnettet ut for salg. EMBW transportnetze AG swissgrid inngår driftssamarbeid. RTE ELIA inngår driftssamarbeid (Vattenfall Europa interessert). Konkurranse om børshegemoniet i Europa.

6 Nordisk og europeiske kraftmarkeder Hvordan sikre effektive konkurransemarkeder når mange direktereguleringer innen miljø og naturvern skal på plass? Endringsforslag om beskyttelsestiltak for sluttbrukere i el-direktivet. Ulike syn, interesser og løsninger mellom de ulike land. Mange børser ulike lukketider. Markedsløsninger (termin, spot, intra dag, regulerkraft, systemtjenester). Transparens. Balansehåndtering og avregning (2-pris, 1 ½- pris, 1-pris). Kapasitetsallokering, flaskehalshåndtering og auksjonsløsninger. Eksplisitte, implisitte og hybride løsninger. Risikostyring prissikring/hedging av basis risiko (prisområderisiko) langsiktige fysiske rettigheter, PTR, disponert etter use-it-or-sell-it likvide CfD / FTR (Financial Transmission Rights) Fordeling og bruk av flaskehalsinntekter. Ulike tarifferingsprinsipper (G & L, Feed-in, ITC).

7 Endringer i børslandskapet Mange europeiske børser Piebalgs 2007: Europe only needs one exchange EEX og Powernext har vedtatt å slå sammen den fysiske spothandelen (til Paris) finansiell handel (til Leipzig) Konturene av en kontinental børs APX og Belpex greier neppe å stå imot Nord Pool ASA har solgt sin andel (17,39 %) i EEX til Eurex OMX har kjøpt sentrale deler av Nord Pools finansielle handelsvirksomhet Ny (sterk?) finansiell aktør Nord Pool Spot AS består utvikling? Konkurranse i hverandres terminmarkeder. Powernext EEX APX BELPEX Nord Pool

8 Matti Supponen

9 Europeiske spotpriser risikobilde Gjennomsnittlige spotpriser Europa - Peak, EUR/MWh Utfordring Kontinentale børser har tidvis ekstreme prisutslag, som er vanskelig å prissikre innen delmarkedene, og særlig mellom delmarkedene.

10 Kontinentale el-markeder - oppsummering Mange børser bygget mer eller mindre over samme lest. Nasjonalt perspektiv. Endringsprosess på gang sammenslåinger. Aktiv handel over landegrensene, men tidvis betydelige flaskehalser. Under stadig fokus: auksjonsprinsipper grensekapasitet, nettselskapenes anvendelse av inntekter fra kapasitetsauksjoner. Engrosprisene har nærmet seg betydelig, men ulik/stor volatilitet i delmarkedene (særlig på timebasis). Transparens: Tilgang til fundamental informasjon om markedene har vært dårlig, men er i utvikling til det bedre. Utfordring: Dominerende aktører hinder for videre likviditetsutvikling. Viktige saker fremover: Markedskopling (via børsene), effektive balansemarkeder, grenseoverskridende intra-day handel, harmonisering av gate closure.

11 Muligheter for Norge Norge har potensielt store ressurser av verdi for Europa. Olje og gass. Vann- og vindkraft. Reguleringsevne. Store pris- og strukturforskjeller mellom Norge og Kontinentet gjør flere kabelforbindelser lønnsomme. Nye forbindelser vil styrke Norges strategiske posisjon og påvirkningskraft i Europa. Nederland. Tyskland. Storbritannia.

12 Potensielt off-shore nett? Kapitalkrevende. Krevende teknologisk. Behov for koordinering. Plan. Investering. Drift. Finansiering Sentralnettstariffen uegnet! Krever samarbeide mellom landene rundt Nordsjøen. Danmark, Tyskland og Storbritannia allerede på vei ut! Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Rapport fra en arbeidsgruppe under Energirådet

13

14 Utfordringer for Europa muligheter for Norge Kraftig vekst av vindkraft i Europa og utfasing av termiske anlegg. Behov for reguleringstjenester. Behov for nettinvesteringer. Høy regulerbarhet og potensialer for økt reguleringsevne i Norge. Økt nettkapasitet mellom Norge og Europa. Utvikle markedsløsninger for reguleringstjenester. Sikre Norge økt verdiskapning og innflytelse: Tilgang til flere markeder. Økt konkurranse og bedre prising av norske reguleringsressurser. Økt innflytelse og posisjon i EU. Vindkraftpotensialer Reguleringsevne Kilde: fr. Ec

15

16 Norge som svingmaskin - muligheter og utfordringer Norge er allerede svingmaskin MW utvekslingskapasitet. Potensialer i eksisterende og mulige fremtidige installasjoner. Utfordringer: Investerings- og driftsincentiver for leveranse av system- og balansetjenester mangler. Markedsløsninger er ikke på plass. Interne kapasitetsbegrensninger reduserer tilgangen til eksisterende og potensielle ressurser. Restriksjoner ift. de mest aktuelle områder/regioner hvor potensialet er størst. Eksisterende utvekslingskapasitet forbeholdt elspotutveksling. Andre land ligger imellom Norge og de store markedene. Ingen klar etterspørsel eller forpliktelser etter aktuelle tjenester. Energipolitisk og forvaltningsmessig markedsorientering / -tenkning.

17 Maksimere norsk verdiskapning Ny kapasitet til de land som gir størst mulighet for økt verdiskapning. Spre investeringer mot flere land. Utvikle handelsregimer og produkter. Fjerne negative investeringsincentiver (ITC). Eksportere mest mulig når prisene er høyest - Importere mest mulig når prisene er lavest. Døgnregulering via spot. Intra dag handel. Regulerkraft. Salg av systemtjenester.

18 Store muligheter men hvor går vi?? Norge må rette seg etter RES-direktivet og vil få tøffe mål. Norge bør: Delta i felles markedssystemer Delta i ulike prosjekter Se etter muligheter Infrastruktur er nøkkelen! Ref. Claud Turmes EP rapportør Res Direktivet Statnetts Høstkonferanse 2008 Det virkelige problemet? Forstå hva myndighetene egentlig vil! Ref. Fred Olsen Statnetts Høstkonferanse 2008

19 Norges fremtidige rolle? Norges rolle i ACER og ENTSO-E er uklar. Norge ikke medlem av EU. Ingen automatikk i Norsk innflytelse i ACER og ENTSO-E. Innflytelse må tilegnes gjennom påvirkning og posisjonering. Norges posisjon kan svekkes. Nordel bestemt lagt ned integreres som en av flere regioner i ENTSO-E. Vi kommer lengre unna der beslutningene fattes. Fokus flyttes fra Norden mot Europa. Aktørenes innsyn og informasjonstilgang blir enda vanskeligere enn i dag.

20 Nyheter og utvikling fra myndighetene Lav prioritet fra myndighetene ift. alliansebygging og påvirkningsarbeide overfor EU. Statnetts konstruktive initiativ om utvidet samarbeide mellom Statnett og SvK stoppet på politisk hold i Norge. Vanskeligere å få innsyn og informasjon fra NVE og Statnett. Økende grad av detaljstyring av bransjen fra NVE mindre fokus på markedsutvikling og økonomiske incentiver. NVE åpner motvillig for intra dag markeder (Elbas) og harmonisert balansehåndtering i Norden? NVEs regulering av systemansvaret gir Statnett vide fullmakter, store overskudd og incentiver til å ikke utvikle effektive markeder for systemtjenester. Statnetts hjemmelsgrunnlag til å rekvirere gratistjenester fra produksjon styrkes. Foreslår å avvikle tidligere forhandlingsløsning om systemtjenester.

21 Viktig å følge opp fra norsk side Norske myndigheter må finne ut hvor de vil retning og fart! Alliansebygging og felles påvirkning blir svært viktig for Norge. OED og NVE må komme tydeligere på banen søke allianser. Statnett må øke sitt engasjement og videreutvikle sine allianser. Aktivt arbeide for å posisjonere Nord Pool i Europa. Bransjeorganisasjonene må i større grad bidra. Norske aktører og myndigheter må utarbeide felles syn og trekke i lag. Hvem koordinerer og styrer dette? Søke eierskap til nett og produksjon på Kontinentet. Utvikle nett, produkter og tjenester innsalg. Økonomiske incentiver og rammevilkår må utvikles. NVE må utforme forskrifter som legger til rette for å utvikle markeder og incentivmekanismer. Systemansvarlige må gis reelle incentiver til å utvikle markeder og løsninger tilpasset brukerne av systemet.

22 Takk for oppmerksomheten!