Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Arkivsak 0 Vedlagt følger aktivitets- og økonomirapport for juni/juli Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapporten pr juni/juli til orientering. Vedlegg Vedlegg 1 - Resultat pr divisjon juli 2011 Vedlegg 2 - Likviditet pr juli 2011 Vedlegg 3 - Risikobilde og effekter av tiltak juli 2011

2 Aktivitets- og økonomirapport Helse Stavanger HF Juni/juli 2011 Side 2 av 20

3 1. Innledning På grunn av sommerferien vil denne rapporten inneholde tall for både juni og juli måned. Hovedfokuset vil være juli måned, men juni kommenteres kort med hovedtrekkene innenfor både aktivitet og økonomi på foretaksnivå. I juli-rapporten vil divisjonene bli omtalt slik som i tidligere måneder. 2. Aktivitet juni Tabellen nedenfor viser oversikt over aktiviteten pr måned og hittil i år for poliklinikk og dag/døgn. Administrerende direktør minner fortsatt om at aktivitetstallene ikke inkluderer stråleterapi, gjestepasienter, hjemmedialyse og blåresept biologiske legemidler samt Raskere tilbake. Dette fordi budsjettet for aktivitet er utarbeidet eksklusiv disse funksjonsområdene. Årsaken er at de områdene har en annen finansiering enn resten av aktiviteten i foretaket og kompliserer slik målingen for inntekt og aktivitetstall. I forrige styrerapport ble det kommentert at tallene for døgnbehandling i Psykiatrisk divisjon ikke var sammenlignbare for 2010 og Tallene for 2010 er nå gjennomgått, og korrigert etter antall sykehusopphold. Psykiatrisk divisjon rapporterte i fjor på antall avdelingsopphold, og dette tallet blir nødvendigvis høyere enn antall sykehusopphold (en pasient kan være innom flere avdelinger). Tallene er nå korrigert og er sammenlignbare. En ser da at antall realiserte opphold i 2010 samsvarer godt med budsjett Psykiatrisk divisjon har ikke budsjettert med aktivitetsøkning for innlagte pasienter. Juni Hittil Hittil i fjor % endring hittil Realisert Budsjett Realisert Budsjett Realisert Ift budsjett i år Ift realisert i fjor Pyskiatri døgnbehandling ,3 % 2,3 % Psykiatri poliklinisk behandling ,5 % 1,0 % Somatikk dagbehandling ,8 % 0,4 % Somatikk døgnbehandling ,4 % 2,9 % Somatikk poliklinisk behandling ,9 % 3,8 % Aktivitetstallene viser at polikliniske konsultasjoner i Psykiatrisk divisjon er 1,5 % lavere enn budsjett pr juni. Dette er i samsvar med tidligere måneder, og det er fortsatt barne- og ungdomspsykiatrien som utfører færre konsultasjoner enn budsjett. Døgnbehandlingen er 2,3 % høyere enn budsjett, og tilsvarende sammenlignet med fjoråret. Ref. kommentarene ovenfor hvor det presiseres at aktivitetstallene nå er sammenlignbare med i fjor, i år og budsjettforutsetningen. Polikliniske konsultasjoner i somatikken er 0,9 % høyere enn budsjett pr juni, og sammenlignet med fjoråret 3,8 % høyere. Dagbehandlingen er litt lavere enn budsjett pr juni, mens sammenlignet med fjoråret utføres det litt flere dagbehandlinger. Døgnbehandlingen er 1,4 % over budsjett pr juni, og 2,9 % høyere enn samme periode i fjor. Aktivitetstallene er høyere enn budsjett, og dette gjenspeiles også i høyere inntekter (se nedenfor). I juni måned er aktivitetstallene tilnærmet lik budsjett for somatikken, mens psykiatri har avvik særlig på poliklinisk aktivitet. Side 3 av 20

4 3. Økonomisk resultat pr juni Budsjettendringer Revidert nasjonalbudsjett I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett gjorde styret i Helse Vest RHF følgende vedtak: Styret i Helse Vest behandla i møte den sak 072/11 B revidert nasjonalbudsjett Det blei fatta følgjande vedtak: 1. Med atterhald for Stortinget si behandling av revidert nasjonalbudsjett blir det gjort følgjande endring av tildelinga til helseføretaka i 2011: Helse Helse Helse Helse Sjukehus Helse Vest Helse Vest Stavanger Fonna Bergen Førde apoteka IKT RHF SUM Meirkostnad pensjon Nasjonalt pilotprosjekt Nordfjord Lokalmedisinsk senter for Sogn SUM Føretaka må nytta likviditeten frå dei auka løyvingane meirkostnad pensjon til å betale ned på driftskredit. Som tabellen viser omhandler dette vedtaket merkostnadene for ny pensjonsreform som har vært omtalt i denne rapporten hele året. Tabellen viser videre at for Helse Stavanger HF så utgjør merkostnaden for pensjon 80,8 mill. I juni måned er dermed budsjettet korrigert med 6/12 (40,4 mill), og videre med 1/12 de resterende måneder. Samtidig er linjen for korrigering pensjon korrigert tilsvarende slik at denne vil utgå fra juli måned. Revidert nasjonalbudsjett gir dermed full dekning for merkostnadene til pensjon ved den nye pensjonsreformen. Samtidig gis det føring for at foretaket må redusere driftskreditten med tilsvarende beløp. Den blir da redusert fra 530 mill til 450 mill. Denne budsjettendringen for 2011 er oppdatert i alle rapporter fra og med juni måned. Helårsbudsjettet er økt med 80,8 mill i basisrammen, og med tilsvarende sum under lønnskostnader. Resultatkravet på 40 mill i overskudd er uendret som følge av korrigeringen Ny kontoplan i Helse Vest Det er vedtatt ny kontoplan på nasjonalt nivå, og endringene som følge av ny kontoplan er innført i Helse Vest fra og med juni. Den nye kontoplanen har medført flere endringer. Dette har betydning for oppfølgingen da både regnskap og budsjett må korrigeres i henhold til disse endringene. Helse Stavanger HF har utført dette i tråd med føringene gitt av Helse Vest RHF. 3.2 Økonomisk resultat Økonomirapporten baserer seg på bokførte tall ved utgangen av juni måned, sammenholdt med periodisert budsjett for samme periode. Tallene for juni viser et regnskap i tråd med budsjett. Hittil i år har foretaket et positivt budsjettavvik på 7,1 mill. Totale inntekter denne måned viser et positivt budsjettavvik på 9,0 mill, og hittil i år er det et positivt avvik på 44,2 mill. Totale driftskostnader, før finans, har et positivt budsjettavvik denne måned på 21,2 mill. Årsaken til det positive avviket er korrigeringen som er gjort for pensjon i henhold til revidert nasjonalbudsjett. Beløpet utgjør 80,8 mill på årsbasis for Helse Stavanger HF, og korrigeringen som er gjort i juni gjelder 6/12 av beløpet, tilsvarende 40,4 mill. Side 4 av 20

5 Linjen for korrigering pensjonskostnader vil forsvinne fra og med juli da disse midlene nå er lagt inn i budsjett i tråd med revidert nasjonalbudsjett. I juni har vi korrigert føringen hittil, med et negativt avvik på 30,2 mill. Målt opp mot det positive driftsresultatet på 30,2 mill gir dette er regnskap i samsvar med budsjett i juni. Tabellen nedenfor viser alle regnskapsførte tall pr juni Helse Stavanger Juni Juni Juni Hittil Hittil Hittil Hittil i fjor Årsbudsjett Resultat 2011 Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Inntekter poliklinikk 7,9 3,8 4,1 216,3 195,5 20,8 204,3 370,9 Inntekter dag/døgn 105,1 104,2 0,9 495,2 489,1 6,2 440,6 958,8 Rammetilskudd og andre tilskudd 261,3 261,3 0, , ,5 0, , ,3 Andre inntekter 12,4 8,5 4,0 78,9 61,7 17,2 64,4 126,1 Sum driftsinntekter 386,8 377,8 9, , ,7 44, , ,0 Varekostnader 77,0 58,9 18,0 416,3 377,3 39,0 380,0 738,8 Ekstern innleie 4,2 1,4 2,8 11,6 6,8 4,8 19,6 18,4 Lønn 207,8 248,6-40, , ,9 2, , ,0 Andre driftskostnader 45,8 46,4-0,6 270,6 274,6-4,0 265,4 553,4 Avskrivninger 16,0 16,5-0,5 94,8 99,2-4,4 97,1 198,5 Sum driftskostnader 350,8 371,9-21, , ,8 37, , ,0 Driftsresultat 36,0 5,8 30,2 41,3 35,0 6,3-3,6 70,0 Netto Finansresultat -2,5-2,5 0,0-14,2-15,0 0,8-14,3-30,0 Resultat etter finans 33,5 3,3 30,2 27,1 20,0 7,2-17,9 40,0 Interne føringer -2,9-1,3-1,6-7,6-7,7 0,1-8,8-15,4 Refusjon diverse pasientutgifter 2,9 1,3 1,6 7,6 7,8-0,2 8,8 15,4 Resultat etter interne føringer 33,5 3,3 30,2 27,1 20,0 7,2-17,9 40,0 Korrigering pensjonskostnader -30,2 0,0-30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Korrigert resultat 3,3 3,3 0,0 27,1 20,0 7,1-17,9 40,0 *Polikliniske inntekter i tabellen inneholder ISF-andel, egenandeler og refusjoner fra HELFO og pasientreiser Resultatutviklingen for 2010 og 2011 er framstilt grafisk nedenfor. Grafen viser budsjett 2011 pr måned, og akkumulert, med henholdsvis blå stolper og blå linje. Akkumulert regnskap i 2010, er vist med rød stiplet linje. Regnskap pr måned, og akkumulert regnskap 2011, er vist med gule stolper og sort linje. Varekostnader viser et negativt avvik på 10,7 mill i juni. Av dette utgjør medisiner kr 2,6 mill, andre medisinske forbruksvarer 3,7 mill og diverse instrumenter /laboratorierekvisita kr 3,4 mill. Avviket er betydelig i juni, men det er ikke funnet feil eller belastninger som tilhører fremtidige måneder. Imidlertid er noen av kostnadene sent innkomne fakturaer som ikke er fanget opp i tidligere kostnadsavsetninger. Side 5 av 20

6 Gjestepasientkostnadene viser et negativt avvik i juni måned på 3,0 mill. Dette er fordelt på somatikk med 0,5 mill og psykiatri med 2,5 mill. Totale gjestepasientkostnader inneholder noe usikkerhet da de inneholder kostnadsavsetning basert på historikk i mangel og påvente av fakturaer. Vi har også mottatt større kostnader for gjestepasienter somatikk knyttet til arbeidet med behandling av fristbruddspasienter. Det gjelder særlig for kirurgisk behandling av overvektspasienter. Innen psykiatrien har foretaket hele året hatt en utfordring med høye gjestepasientkostnader utover budsjettforutsetningene. Dette gjenspeiles også i juni måned. Divisjonen arbeider med tiltak som kan ha effekt. Lønn har et positivt avvik på 40,9 mill denne måned som følge av endringen gjort i forhold til føring av pensjonskostnaden. Dette må sees i sammenheng med det negative avviket på korreksjonslinjene etter korrigering av pensjonskostnader. Variabel lønn har et negativt avvik på 3,8 mill (kan hovedsakelig knyttes til sykevikarer, overtid og ekstraarbeid). Dette må også ses sammen med refusjoner som har et positivt avvik på 3,3 mill. Totalt forbruk på lønn eksklusiv denne endringen er tilfredsstillende. Andre driftskostnader har et positivt avvik på 0,6 mill i juni, og hittil et positivt avvik på 4,0 mill. Det positive avviket kan i sin helhet henføres til lavere IKT kostnader og ubrukte poster på Fellesområdet Resultater juli måned 4. Aktivitet - juli Tabellen nedenfor viser oversikt over aktiviteten pr måned og hittil i år for poliklinikk og dag/døgn. Innholdet i tabellen har samme definisjoner som meldt tidligere måneder. Juli Hittil Hittil i fjor % endring hittil Realisert Budsjett Realisert Budsjett Realisert Ift budsjett i år Ift realisert i fjor Pyskiatri døgnbehandling ,5 % 2,5 % Psykiatri poliklinisk behandling ,7 % 1,0 % Somatikk dagbehandling ,5 % 0,5 % Somatikk døgnbehandling ,0 % 2,9 % Somatikk poliklinisk behandling ,8 % 4,6 % Tabellen nedenfor viser DRG-indeksen for 2010 og 2011 for henholdsvis poliklinikk, dagbehandling og døgnbehandling. Indeksen viser gjennomsnittlig DRG-vekt for en pasientkontakt. Historisk oversikt over utviklingen i DRG-indeksen gir alltid et grunnlag for nærmere analyser på om endringer i indeksen skyldes endring i kodekvalitet, pasient-mix eller DRGvekt. DRG-indeks År Mnd Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Gj.snitt hittil Dagbehandling ,250 0,242 0,249 0,240 0,238 0,240 0,200 0, ,258 0,253 0,260 0,242 0,255 0,255 0,206 0,247 Døgnbehandling ,148 1,172 1,154 1,130 1,112 1,166 1,100 1, ,124 1,171 1,146 1,151 1,114 1,113 1,091 1,130 Poliklinikk ,033 0,032 0,033 0,033 0,033 0,033 0,034 0, ,034 0,034 0,034 0,034 0,033 0,034 0,033 0,034 Tallene viser at i gjennomsnitt har indeksen gått opp for dagbehandling og poliklinikk med henholdsvis 4,2 % og 3,0 %. Indeksen for døgnbehandling har gått ned fra 1,140 til 1,130, tilsvarende 0,9 %. Dette kan ha flere årsaker men hovedårsaken er at vektingen for poliklinisk behandling har økt og deler av den somatiske døgnbehandlingen er blitt redusert. Utviklingen som er registrert hittil viser ingen større, uforutsette endringer, men er i tråd med forutsetningene som er lagt i Grouper Side 6 av 20

7 4.1 Somatikk MOBA tok i mot pasienter i juli og hittil i år pasienter. Hittil i fjor hadde foretaket pr juli tatt i mot pasienter. Det vil si en økning hittil i år på 575 pasienter, noe som tilsvarer 3,6 % og utgjør i gjennomsnitt 2,7 pasienter pr døgn. I juli er 368 pasienter (17,4 %) skrevet direkte ut mot hjem fra MOBA, mens resterende er innlagt i de kliniske avdelingene. Hittil i år er pasienter skrevet ut direkte mot hjem/annen institusjon fra MOBA, tilsvarende 16,8 %. Det er et viktig mål i foretaket å ferdigbehandle pasienter i MOBA der det er faglig riktig. Grafikk nedenfor viser antall pasienter mottatt i MOBA de siste 12 måneder (eksklusiv fødende, barn og elektive). Oversikt over antall pasienter inn siste 12 måneder: Antall somatiske polikliniske konsultasjoner er i juli lavere enn budsjettert. Kirurgisk divisjon leverer flere konsultasjoner enn budsjett, samtidig som Medisinsk divisjon og Kvinne-barne divisjonen leverer færre konsultasjoner enn budsjett. Hittil i år er antall polikliniske konsultasjoner høyere enn budsjett. Sammenlignet mot budsjett hittil i år er det utført flere konsultasjoner enn planlagt. Sammenlignet mot fjoråret viser tallene hittil en økning på 4,6 %. Dette er hittil bedre enn måltallet på budsjett som er gitt med en økning på 4,5 % på årsbasis. Det estimeres framover at aktiviteten vil opprettholdes på samme nivå som hittil og at det slik ikke blir noen utfordring med å oppnå målsetningen i budsjett ved årets slutt. Grafisk fremstilling viser antall polikliniske konsultasjoner pr måned i stolper og linjene viser antall hittil for begge årene. Stolper må leses med verdier på høyre akse, linjer leses med verdier på venstre akse. Antall pasienter poliklinikk pr måned og akkumulert Budsjett 2011 Akk2010 Akk Side 7 av 20

8 Somatikk dagbehandling har i juli et negativt avvik på antall behandlinger. Hittil i år viser tallene et negativt avvik på 2,5 % målt mot budsjett og dette utgjør 469 behandlinger. Det har vært endringer i år på hva som kategoriseres som poliklinikk og hva som føres som dagbehandling. Det lave antallet dagbehandlinger målt mot det store tallet polikliniske konsultasjoner, gjør at denne endringen i størst grad vil påvirke tallene for dagbehandlinger prosentvis. Somatikk døgnbehandling har i juli 101 flere døgnopphold enn budsjettert. Hittil i år viser aktiviteten 498 flere opphold enn budsjettert, noe som utgjør 2,0 %. Økningen er mest markant i Kirurgisk divisjon og med hovedtyngden av økningen innenfor urologi, nevrologi, gastrokirurgi og ortopedi. Medisinsk divisjon produserer antall døgnopphold i samsvar med budsjett pr juli. Kvinnebarne divisjonen har et negativt budsjettavvik hittil. Det er fortsatt barneavdelingen som har et negativt avvik i forhold til budsjett. Grafisk fremstilling viser antall pasienter med dag/døgn opphold pr måned i stolper og linjene viser opphold hittil for begge årene. Stolper må leses med verdier på høyre akse, linjer leses med verdier på venstre akse. Operasjoner, laboratorie og røntgen Antall operasjoner i 2011 målt mot budsjett er vist i grafisk fremstilling. Antall operasjoner har en økning hittil på 8,8 % målt mot budsjett. Anestesier har økt med 5,2 %. Det anmerkes at aktivitetsbudsjettet her ble satt lik reell aktivitet i 2010, noe som bidrar til at økningen i aktivitet mot budsjett vil fremstå som forskjellig i forhold til korresponderende økningen i for eksempel kirurgiske døgnopphold som er budsjettert høyere enn fjoråret. For juni og juli er antall operasjoner rimelig i tråd med budsjett mens enkelte måneder i første halvår har en høyere aktivitet. Forskjellen i antall operasjoner og anestesier skyldes blant annet at ikke alle operasjoner innenfor øye bruker anestesi. For øvrig viser operasjoner og anestesier sammenfallende variasjon. Antall operasjoner er hentet fra Orplan (planleggingssystem for operasjoner) og er eksklusiv hudavdelingen. Side 8 av 20

9 Tabellene nedenfor viser aktiviteten pr måned i år målt mot budsjett for medisinsk biokjemi og røntgen. Budsjettet for antall analyse og antall henvisninger er lavt i juni og juli. Budsjettet er lagt basert på gjennomsnittsberegninger gjort i fjor høst. Ut i fra dagens situasjon er det noe konservativt budsjettert disse månedene. Det vil ikke bli gjort korrigeringer, men det blir hensyntatt når neste års budsjett skal utarbeides. Totalt viser analysene for Medisinsk biokjemi en økning på 10,0 % målt mot budsjett. Det er særlig i juni og juli at det produseres langt flere analyser enn budsjett. Hovedårsaken til at økningen i forhold til budsjett ikke var større i tidligere måneder, er at det oppstod forsinkelser i overføringen av LAR-pasienter tilhørende Helse Fonna HF som Helse Stavanger HF nå har avtalt å foreta analysene på. I budsjettet var det lagt opp til oppstart fra 1. januar, mens faktisk oppstart ble 1. mars. Faktisk antall analyser hittil i år målt mot samme periode i fjor viser en økning på 9,0 %. Det er primærhelsetjenesten som står for den største økningen hittil i år målt mot Det ble heller ikke utført analyser for Helse Fonna HFs pasienter i fjor og dette er også en årsak til den betydelige endringen målt fra fjoråret. Side 9 av 20

10 Likeledes viser grafen ovenfor en økning i aktiviteten for røntgen i forhold til budsjett 2011 på 16,5 %. Sammenlignet med 2010 er økningen på 7,8 %. Også innenfor røntgen står primærhelsetjenesten for den største økningen. Tallene viser at budsjettet for både siste halvår og enkelte måneder i første halvår er svært lavt sammenlignet med i fjorårets aktivitet. Det forklarer den store økningen målt mot budsjett. Oppsummering aktivitet for somatikk Faktisk realisert aktivitet i forhold til budsjett pr juli: Polikliniske konsultasjoner er 0,8 % høyere enn budsjett Dagbehandling er 2,5 % lavere enn budsjett Antall pasienter døgnbehandling er 2,0 % høyere enn budsjett Antall operasjoner viser en økning på 8,8 % i forhold til budsjett, og antall anestesier viser en økning på 5,2 % (budsjett for både operasjoner og anestesier er for 2011 satt lik faktisk aktivitet i 2010). Medisinsk biokjemi har en aktivitet som er 10,0 % over budsjett, og samtidig høyere enn samme periode i fjor Røntgen har høyere aktivitet i forhold til både budsjett og samme tidspunkt i fjor Antall pasienter inn til MOBA har økt med 3,6 % i forhold til samme periode i fjor. Sammenlignet med fjoråret er aktiviteten økt pr juli på særlig polikliniske konsultasjoner og døgnopphold. I tillegg viser dagbehandling pr juli en liten økning i forhold til fjoråret på 0,5 %. 4.2 Psykiatri Sammenlignet mot budsjett er det et negativt avvik hittil i år på polikliniske konsultasjoner (2,7 %). Tallene i juli måned viser en forverring i forhold til tidligere måneder. Det undersøkes om det kan ha oppstått feil i antall registrerte utførte konsultasjoner i barne- og ungdomspsykiatrien. Samtidig er også antall konsultasjoner i voksenpsykiatrien lavere enn budsjett i juli. Det er tydelig at aktiviteten må økes for å nå budsjettkravet i Den største utfordringen er fortsatt i barne- og ungdomspsykiatrien, der man ennå ikke er tilbake på fjorårets aktivitet. Grafisk fremstilling nedenfor viser poliklinisk aktivitet fordelt på voksne og barn- og ungdom. Side 10 av 20

11 TBS-behandlingen (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) er inkludert i antall polikliniske konsultasjoner for voksne i psykiatrien. Tabellen nedenfor viser antall konsultasjoner i juli og hittil i år. Avviket på 9,5 % i forhold til budsjett skyldes at en de første månedene i år ikke greide å utføre antall behandlinger i tråd med budsjettforutsetningene. Fra mai måned og til og med juli er det utført mer enn budsjett. Juli Hittil Hittil i fjor % endring hittil Realisert Budsjett Realisert Budsjett Realisert Ift budsjett i år Ift realisert i fjor Polikliniske konsultasjoner TSB ,5 % 41,5 % Divisjonen har fortsatt fokus på at måltall pr behandler skal oppnås i alle enheter. Pr juli er sum antall konsultasjoner fortsatt lavere enn budsjettkravet i barne- og ungdomspsykiatrien. Voksenpsykiatrien har hittil i år levert flere konsultasjoner enn budsjettert. Dagbehandling av barn og voksne viser en nedgang på 177 behandlinger tilsvarende 15,0 % i forhold til i fjor. Dette har sammenheng med en vridning av behandlingen fra dagbehandling til poliklinisk behandling. Antall utskrivninger i psykiatrien er høyere enn budsjett hittil i år. Det er registrert 44 flere utskrivninger for døgnbehandling barn og voksne i forhold til budsjett som utgjør 2,5 %. I forhold til fjoråret er antall utskrivninger hittil i år også 2,5 % høyere. Som beskrevet under aktivitet i juni har en nå korrigert tallene for 2010 slik at disse korrekt kan måles mot både budsjett og faktisk aktivitet Oppsummering aktivitet for psykiatri og TSB Realisert aktivitet i forhold til budsjett pr juli: Polikliniske konsultasjoner har et negativt avvik i forhold til budsjett på 2,7 %, dette skyldes i hovedsak aktivitetsavvik i barne- og ungdomspsykiatrien. Døgnbehandling er høyere enn budsjett, tilsvarende 2,5 %. TSB har hittil et negativt avvik på 9,5 % Pr juli er polikliniske konsultasjoner høyere enn samme periode i fjor, tilsvarende 1 %. Aktiviteten må imidlertid økes dersom divisjonen skal kunne oppnå budsjettkravet i 2011 som har en økning på 5 %. Side 11 av 20

12 5. Økonomisk resultat pr juli Økonomisk resultat Regnskapet for juli viser et regnskapsført resultat på pluss 0,7 mill mot et budsjett på pluss 3,3 mill. Dette gir et negativt budsjettavvik på 2,7 mill i juli. Hittil i år har foretaket et regnskapsført positivt resultat på 27,8 mill, noe som gir et positivt budsjettavvik hittil i år på 4,5 mill målt mot budsjettkravet på 23,3 mill. Totale inntekter denne måned viser et positivt budsjettavvik på 4,0 mill, og hittil i år er det et positivt avvik på 48,2 mill. Totale driftskostnader, før finans, har et negativt budsjettavvik denne måned på 6,9 mill. Hittil i år viser driftskostnadene et negativt avvik på 44,8 mill. Det presiseres at i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett så er budsjettet korrigert i henhold til pensjon. Tabellen nedenfor viser alle regnskapsførte tall pr juli Helse Stavanger Juli Juli Juli Hittil Hittil Hittil Hittil i fjor Årsbudsjett Resultat 2011 Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Inntekter poliklinikk 24,8 20,1 4,8 241,1 215,5 25,6 227,8 370,9 Inntekter dag/døgn 62,8 65,7-2,9 558,0 554,8 3,3 498,2 958,8 Rammetilskudd og andre tilskudd 245,6 245,6 0, , ,0 0, , ,3 Andre inntekter 12,2 10,1 2,1 91,1 71,8 19,3 74,2 126,1 Sum driftsinntekter 345,4 341,4 4, , ,1 48, , ,0 Varekostnader 59,8 50,3 9,5 476,1 427,6 48,5 433,7 738,8 Ekstern innleie 4,8 3,6 1,2 16,5 10,4 6,1 26,9 18,4 Lønn 215,0 219,7-4, , ,6-2, , ,0 Andre driftskostnader 47,0 45,3 1,7 317,6 319,9-2,3 307,9 553,4 Avskrivninger 15,8 16,6-0,7 110,7 115,8-5,1 113,2 198,5 Sum driftskostnader 342,4 335,6 6, , ,3 44, , ,0 Driftsresultat 2,9 5,9-2,9 44,2 40,8 3,4-5,4 70,0 Netto Finansresultat -2,3-2,5 0,2-16,4-17,5 1,1-16,7-30,0 Resultat etter finans 0,7 3,4-2,7 27,8 23,3 4,5-22,2 40,0 *Polikliniske inntekter i tabellen inneholder ISF-andel, egenandeler og refusjoner fra HELFO og pasientreiser Resultatutviklingen for 2010 og 2011 er framstilt grafisk nedenfor. Grafen viser budsjett 2011 pr måned, og akkumulert, med henholdsvis blå stolper og blå linje. Akkumulert regnskap i 2010, er vist med rød stiplet linje. Regnskap pr måned, og akkumulert regnskap 2011, er vist med gule stolper og sort linje. Side 12 av 20

13 6. Inntekter 6.1 Aktivitetsavhengige inntekter Inntekter poliklinikk Polikliniske inntekter i juli har et positivt avvik på 4,8 mill. Dette gjelder for somatikk og psykiatri til sammen og hvor psykiatrien har negativt avvik på 0,4 mill mens somatikken har positivt på 5,2 mill. Det positive avviket på somatikken består av 1,1 mill i Grouper-effekt, 2,4 mill på gjestepasienter poliklinikk og røntgen og laboratorievirksomheten med 2,4 mill. I tillegg er det registrert flere små negative avvik som til sammen utgjør 0,7 mill. Det negative avviket i psykiatri har årsak i en lavere aktivitet enn budsjettert. Vi presiserer fortsatt at inntekter for poliklinikk ikke direkte kan sammenlignes mot antall polikliniske konsultasjoner under aktivitet da flere elementer inngår i denne posten (blant annet Raskere tilbake -poliklinikk og laboratorie og røntgen) Hittil i år er det et totalt positivt avvik på 25,6 mill. Av dette har Psykiatrisk divisjon et negativt avvik på 4,3 mill, mens somatikk og røntgen/laboratorie til sammen har et positivt avvik hittil på 29,9 mill. Det positive avviket skyldes en positiv effekt av Grouper 2011 for ISF-andelen (11,7 mill), gjestepasienter poliklinikk (4,8 mill) og en høyere aktivitet enn budsjettert på laboratorie og røntgen (6,5 mill). Aktivitetsøkningen i de somatiske divisjonene gir et positivt budsjettavvik på 6,9 mill. Figuren under viser polikliniske inntekter pr måned målt mot budsjett i Årsaken til at juni måned viser lave inntekter er endringen i kontoplanen som er utført den måneden. Tilsvarende viser søylene for dag/døgn i juni høye inntekter. Dette er kun tekniske korrigeringer og balanserer totalt for poliklinikk og dag/døgn og gir slik ingen endring totalt økonomisk (omposteringer). *Beløp i nominelle mill kroner Side 13 av 20

14 6.1.2 Inntekter dag/døgn Inntekter dag/døgn er i juli 2,9 mill lavere enn budsjett. En nærmere analyse av inntektene viser at aktiviteten for døgnbehandling har vært høyere enn det som ble lagt til grunn i periodiseringen for juli måned, samtidig har dagbehandlingen vært lavere enn budsjett. Alle divisjonene som produserer DRG-poeng har i juli negative avvik på inntekter dag/døgn, hvor Medisinsk divisjon har det største negative avviket på 1,1 mill. Hittil i år har foretaket et positivt budsjettavvik på inntekter dag/døgn på 3,3 mill. Kirurgisk divisjon har et stort positivt avvik på 12,1 mill hittil, men dette skjules av et negativt avvik på Fellesområdet på 7,9 mill. Dette negative avviket skyldes i all hovedsak en teknisk endring som gjøres hver måned i forbindelse med gjestepasientoppgjøret, samt den negative Grouper-effekten. Grafen nedenfor viser inntekter dag/døgn for inneliggende pasienter og dagbehandling pr måned målt mot budsjett i Det er lagt inn en linje som sammenligner regnskapstall i Som beskrevet ovenfor under grafikken for inntekter poliklinikk viser juni måned høye inntekter for dag/døgn og motsatt for poliklinikk. Årsaken til dette er endringer i kontoplanen som er utført i juni og har medført omkontering for både regnskap og budsjett gjeldende for hele første halvår. Dette har ingen resultateffekt, og framtidige måneder vil ikke påvirkes av denne endringen. 6.2 Andre inntekter Andre inntekter i juli har et positivt avvik på 2,1 mill og hittil i år 19,3 mill. I dette ligger ikkebudsjetterte prosjektinntekter registrert med 0,7 mill i juli og hittil i år 13,9 mill. Disse inntektene har korresponderende ikke-budsjetterte prosjektkostnader, og gir dermed ikke resultateffekt. Det er ikke registrert risiko på andre inntekter. Disse vil oppnås i tråd med budsjettkrav. 6.3 Rammetilskudd Rammeinntektene føres månedlig, og er i tråd med budsjett. Side 14 av 20

15 6.4 Oppsummering inntekter Totale inntekter i juli hadde et positivt avvik på 4,0 mill. Av dette utgjør inntekter poliklinikk et positivt avvik på 4,8 mill og inntekter dag/døgn et negativt avvik på 2,9 mill. Andre inntekter utgjør et positivt avvik på 2,1 mill. Hittil i år viser totale inntekter et positivt avvik på 48,2 mill. Inntekter poliklinikk har et positivt avvik på 25,6 mill og inntekter dag/døgn har et positivt avvik på 3,3 mill. Videre har andre inntekter et positivt avvik på 19,3 mill. 7. Kostnader 7.1 Personalkostnader Personalkostnadene har et positivt budsjettavvik i juli på 3,5 mill. I juli måned har lønn til fast ansatte et positivt avvik på 2,4 mill målt mot budsjett. Overtid og ekstrahjelp har et overforbruk på 4,7 mill. Dette må sees i sammenheng med et positivt avvik på refusjoner ved sykdom og svangerskap på 4,8 mill. Når en legger til grunn at foretaket har ikke-budsjetterte prosjektkostnader på lønn på 0,5 mill, vil personalkostnadene ha et positivt avvik i juli på 4,0 mill. Hittil i år har foretaket et negativt avvik på lønnskostnadene på 3,7 mill. Ved å ta hensyn til ikkebudsjetterte prosjektkostnader på 10,8 mill har foretaket hittil et positivt avvik på 7,1 mill. På tross av denne positive utviklingen på lønnskostnader viser tallene hittil sammenlignet med budsjettet, at foretaket har et høyt forbruk av overtid og ekstrahjelp. Hittil-tall viser et overforbruk på 27,4 mill. Fastlønn viser et negativt avvik på 2,1 mill. Både fastlønn og overtid/ekstrahjelp må ses sammen med refusjoner som hittil har et positivt avvik på 21,8 mill. Sykefraværet er pr juni i år 5,8 % mens samme periode i fjor var 5,6 %. Refusjoner på lønn bærer ikke direkte preg av denne marginale endringen. Imidlertid kan et høyere forbruk av overtid og ekstrahjelp være relatert til både sykefraværet generelt, men mest til en høyere aktivitet i pasientbehandlingen. Pensjon og arbeidsgiveravgift har hittil et positivt avvik på 6,2 mill. Dette skyldes en konservativ vurdering av denne posten på budsjett. Alle avvik måles mot tiltakene i divisjonene slik at det kan iverksettes tidlig korrigering for de enheter som har behov. Samtidig har enkelte divisjoner en utfordring med at aktiviteten øker og gjør det dermed vanskeligere å effektuere tiltakene knyttet til personalkostnader. Hittil vurderer administrerende direktør det totale forbruket av personalkostnadene som svært tilfredsstillende. Tabellen for forbruk av personalkostnader viser totale lønnskostnader. Personalkostnader (mill kr) Juli Juli Juli Hittil Hittil Hittil Hittil i fjor Årsbudsjett Helse Stavanger Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Lønn til ansatte 134,8 137,2-2, , ,1 2, , ,7 Overtid og ekstrahjelp 14,0 9,2 4,7 84,3 56,9 27,4 64,7 98,8 Innleie av personell 4,8 3,6 1,2 16,5 10,4 6,1 26,9 18,4 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 76,5 77,7-1,2 492,6 498,8-6,2 429,4 876,2 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr a -13,6-8,8-4,8-89,3-67,5-21,8-79,0-115,1 Andre personalkostnader 3,3 4,3-1,0 24,5 28,4-3,8 21,2 49,4 Totale personalkostnader 219,8 223,3-3, , ,0 3, , ,4 Side 15 av 20

16 Deler av lønnsoppgjøret ble utbetalt i juni måned. I denne sammenheng har foretaket også tatt hensyn til at resultatet av årets lønnsoppgjør ble litt høyere enn det som er satt av i budsjettet. 7.2 Månedsverk Status og avvik for netto månedsverk er vist i tabellen nedenfor. Ved oppdatering av netto månedsverk oppdateres også tallene tilbake i tid. Dette betyr at realiserte tall for tidligere måneder vil endres dersom det er gjort endringer i lønnssystemet. Forbruket av netto månedsverk i 2010 og 2011 er sammenlignbare og viser at foretaket nå gjennomsnittlig har økt med 141 månedsverk. I forhold til plan for 2011 er det en økning på 43,5 månedsverk. Som meldt i 2010 er det svært vanskelig å sammenligne avviket på kroner med avviket på netto månedsverk. Årsaken er at flere variabler og elementer er lagt inn i kostnadene enn det som måles i månedsverk. Like fullt ser vi at merforbruket på ressurser har sammenheng med merforbruk på personalkostnader og da særlig overtid og ekstrahjelp. Fokus i divisjonene er å holde sine budsjetter på personalkostnader og forbruk av månedsverk blir en følge av dette. Type Differanse Differanse Mnd Rea 2008 Rea 2009 Rea 2010 Plan 2011 Rea 2011 Plan11 - Rea11 Rea10 - Rea11 Jan 4 269, , , , ,7 6,5 137,5 Feb 4 282, , , , ,4 41,0 134,2 Mar 4 292, , , , ,0 29,2 185,9 Apr 4 341, , , , ,3 37,2 120,3 Mai 4 276, , , , ,1 66,1 141,2 Jun 4 306, , , , ,3 50,0 132,6 Jul 4 221, , , , ,1 74,2 134,3 Aug 4 071, , , ,0 Sep 4 203, , , ,9 Okt 4 335, , , ,2 Nov 4 337, , , ,7 Des 4 357, , , ,4 Gjennomsnitt (Hittil) 4 284, , , , ,0 43,5 140,9 Side 16 av 20

17 7.3 Varekostnader Varekostnader produksjonsrelaterte (mill kr) Juli Juli Juli Hittil Hittil Hittil Hittil i fjor Årsbudsjett Helse Stavanger Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap 2011 Med. forbruk 33,5 29,5 4,0 287,1 265,2 21,9 273,9 459,5 Annet forbruk 5,5 5,1 0,4 43,6 41,0 2,6 41,1 69,6 Gjeste- pasientkost. 19,4 13,6 5,8 124,7 105,6 19,1 114,8 183,2 Andre helsetjenester 1,5 2,1-0,7 20,7 15,8 5,0 5,3 26,6 Sum 59,8 50,3 9,5 476,1 427,6 48,5 435,1 738,8 Varekostnadene denne måneden viser totalt 9,5 mill i negativt avvik, og hittil i år et negativt avvik på 48,5 mill. Medisinske forbruksvarer har et negativt avvik på 4,0 mill i juli, og hittil i år et negativt avvik på 21,9 mill. Hittil viser tabellen ovenfor at avviket på 48,5 mill er delt mellom gjestepasienter og medisinsk varekostnad. Utviklingen i de medisinske varekostnadene er bekymringsfull og følges nøye i forhold til å utarbeide nye tiltak for å sikre kontroll over utviklingen. Hittil vet vi at deler av avviket skyldes en høyere aktivitet enn planlagt og noe skyldes endring i forbruk og produkt. I tillegg skyldes avviket hittil et overforbruk i forhold til budsjett for biologiske legemidler på 4,8 mill. Gjestepasienter har et negativt avvik på kostnadssiden på 5,8 mill i juli. Av dette avviket gjelder 4,9 mill gjestepasienter somatikk, og de resterende 0,9 mill er psykiatri. Hittil i år har foretaket pr juli et negativt avvik på kostnadene for de somatiske gjestepasientene på 4,0 mill. Pr juni var foretaket i tråd med budsjett for somatiske gjestepasienter. Utviklingen som har funnet sted den siste måneden er noe bekymringsfull. Den forklares delvis med fokus på å redusere antall fristbrudd i somatikken. Psykiatri/rus har hittil et negativt avvik på 15,1 mill og gir fortsatt den største bekymringen. 7.4 Andre driftskostnader Andre driftskostnader viser et negativt avvik på 1,7 mill i juli, og hittil i år et positivt avvik på 2,3 mill. Det kan i sin helhet henføres til lavere kostnader for IKT- og lang prosjekteringsfase på vedlikeholds prosjekter. Vi har ikke informasjon som tilsier at det vil vedvare til årets slutt. Det knytter seg derfor nå risiko til andre driftskostnader, og foretaket vil arbeide med å få kontroll på de kostnadene som hittil har generert merforbruk. 7.5 Finanskostnadene og avskrivinger Avskrivingene har i juli et positivt avvik på 0,7 mill. Hittil i år vises et positivt avvik på 5,1 mill. Årsaken til det positive avviket er primært at flere større prosjekter aktiveres senere enn beregnet. Tallene i juli viser at det nå er aktivert noen flere investeringer, og budsjett og regnskap er om lag i balanse slik som forventet etter forrige måned. Det beste estimat ved utgangen av året er at foretaket vil ha et positivt avvik på 3-4 mill. Netto finansresultat har et positivt avvik i juli på 0,2 mill, og hittil i år et positivt avvik på 1,1 mill. Det er ikke forventet å få betydelig positivt avvik på finanskostnadene framover. Et beste anslag er 2-2,5 mill. 7.6 Oppsummering kostnader I juli måned er det et negativt avvik på totale driftskostnader på 6,9 mill og hittil i år 44,8 mill. Når en tar hensyn til prosjektkostnader tilsvarende 0,9 mill i juli og hittil 14,3 mill som har tilsvarende inntekter bokført under andre inntekter, har foretaket et kostnadsavvik på 6,0 mill i juli og 20,5 mill hittil Avvikene på kostnadene er særlig knyttet til medisinske varekostnader, gjestepasienter psykiatri/rus og variabel lønn. Totale varekostnader har et negativt avvik på 8,1 mill i juli, og hittil et negativt Side 17 av 20

18 avvik på 21,0 mill. Variabel lønn har et negativt avvik på 6,1 mill i juli, og hittil et negativt avvik på 30,5 mill (må ses opp mot total lønn som hittil har et positivt avvik). Alle avvik både på kostnader og inntekter vurderes og måles i tiltaksplanen. Dette er vist i vedlegg Investeringer og likviditet Det er i juli bokført investeringer på 30,2 mill. Det viktigste i forbindelse med oppfølging av investeringene er å sørge for framdrift og kostnader i tråd med budsjettet. Prosjekt BUPA er kommet godt i gang og det er hittil investert for 36,1 mill. I juli er det ikke kostnader knyttet til Stavanger DPS. Dette prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen og trekker lite kostnader på nåværende tidspunkt. Kjøkken Forus ferdigstilles tidlig høst. Produksjonslokalene er ferdigstilt, men det gjenstår korridorer og kontor. Mikrobiologibygget ferdigstilles ikke før ved årsskiftet. Prosjektet har hatt utfordringer ved at det foregår produksjon samtidig som ombyggingen finner sted. Nødstrømprosjektet er etter plan, og vil ferdigstilles i løpet av siste kvartal Det er investert 6,1 mill i medisinsk teknisk utstyr i juli, og hittil i år er det investert 34,5 mill. De siste månedene viser at flere investeringer innen for medisinsk teknisk utstyr er ferdigstilt. Ny CTlab prosjekteres i disse dager, og innredes og overleveres i henhold til plan. Eiendomsavdelingen melder om en framdrift i henhold til plan på andre investeringer (flere mindre prosjekter) selv om tallene viser forbruk under budsjett. Hovedårsaken til avviket i forhold til budsjett er at hovedtyngden av faktureringen skjer i sluttfasen av prosjektene. Årsaken til at denne posten kan variere fra måned til måned er at avsetningene legges her. Det vil si at dersom fakturaen er mottatt, men ikke plassert i riktig kategori ved månedsavslutningen, så blir den tatt med i avsetningen som legges under andre investeringer. Tabellen nedenfor viser status for investeringsprosjektene Spesifikasjon av investeringsprosjekt jul.11 Hittil 2011 Budsjett hittil 2011 Budsjett 2011 BUP Stavanger DPS Moba Kjøkken Nødstrøm Midlertidige tiltak mikrobiologi Sum nybygg/større ombygg SUM medisinskteknisk utstyr (MTU) SUM andre investeringer Sum investeringer Pr. utgangen av juli måned har foretaket brukt 213 mill av tilgjengelig driftskreditt som har en grense på 530 mill. Trekk i juli er tilnærmet likt som i juni, kun en liten reduksjon på 6 mill. Dette kommer først og fremst av lavere utbetalinger ved at leverandørgjelden øker. Prognosen for august tilsier at foretaket vil ende med ett trekk på samme nivå som i juli, men at forfalt leverandørgjeld reduseres. I revidert nasjonalbudsjett har foretaket fått tilsagn om ekstra midler (80,8 mill) til dekning av økte pensjonskostnader. I den forbindelse skal disse midlene brukes til å redusere grensen på driftskreditt med tilsvarende beløp. Endringen gir ikke resultateffekt bortsett fra å anslagsvis 0,8 mill som mindre rentekostnader. Side 18 av 20

19 9. Tiltaksplan og prognose Vedlegg 3 viser tiltakene og realiseringen av disse hittil i år. Helse Stavanger HF utarbeidet en risiko- og tiltaksplan som ledd i budsjettarbeidet for Denne ble behandlet av styret. Samlede tiltak for 2011 er målsatt med 57 mill, og er innarbeidet som en risiko for oppnåelse av årsresultatet. Status for oppnådde tiltak måles månedlig pr divisjon og avdeling. Realiseringen måles mellom %. Alle divisjoner fikk anledning til å revidere sine tiltak pr juni måned. Ikke alle har funnet det nødvendig, men de endringer som er utført har ikke ført til endring i total sum for årets tiltak. Vi har fremdeles tiltak svarende til 57 mill. Hittil har foretaket periodiserte effekt av tiltak på 35 mill og av disse har det blitt realisert 20,2 mill, noe som gir en realiseringsprosent på 57,6 %. De fleste divisjoner gir nå en god realisering på tiltakene. Unntatt er Internservice og Psykiatri som fortsatt mangler effekter på enkelte tiltak. For Internservice gjelder det primært for energikostnader og for psykiatri gjelder det for polikliniske inntekter og reisekostnader. Selv om foretaket hittil fortsatt har et positivt avvik på resultatkravet, er det grunn til aktsomhet når ikke de planlagte gevinstene i tiltaksplan oppnås. Administrerende direktør har fortsatt et høyt fokus på dette området. Prognosen for 2011 er lik budsjettkrav. Dette begrunnes utfra usikkerhet knyttet til kostnaden for sommerferieavviklingen, samt at hele lønnsoppgjøret ikke er ferdigstilt. Lønnsoppgjøret vil utbetales i september og vil da gi foretaket korrekte beregninger på denne kostnaden. 10. Oppsummering aktivitet og økonomi Utviklingen i aktiviteten for somatikk viser en økning i forhold til Samtidig viser tallene hittil i år at foretaket behandler flere pasienter både poliklinisk og inneliggende målt mot budsjett i somatikken. Dagbehandling er under budsjett pr juli. I forhold til budsjett leverer psykiatri nå et høyere antall polikliniske konsultasjoner innenfor voksenpsykiatrien, men leverer fortsatt under budsjett for unge voksne og barne- og ungdomspsykiatrien. Dette er den samme utviklingen som er vist de siste månedene. Tallene viser også at laboratorie- og røntgenvirksomheten øker mer enn økningen i antall behandlede pasienter. Årsaken til dette er hovedsakelig at deler av denne virksomheten leverer tjenester til primærhelsetjenesten. Totale inntekter har pr juli et positivt avvik på 48,2 mill. Samtidig viser totale kostnader et negativt avvik på 44,8 mill. I tillegg viser finansresultat pr juli et positivt avvik på 1,1 mill. På bakgrunn av dette viser tallene pr juli et positivt avvik for driftsresultatet på 4,5 mill. Likviditeten pr juli viser et netto trekk på driftskreditten på 213 mill. Det er god margin opp til bevilget trekk rettighet på 530 mill. Som beskrevet ovenfor vil bevilget trekk rettighet reduseres til 450 mill på bakgrunn av revidert nasjonal budsjett. Det vil gi en resultateffekt på anslagsvis 0,8 mill som mindre rentekostnader. Tiltak og realiserte effekter av disse er ved utgangen av juli fortsatt ikke i henhold til budsjett. Av periodiserte tiltak på 35 mill, har foretaket realisert 20,2 mill. Dette er en realiseringsgrad på 57,6 % og er en forbedring fra tidligere måneder. Side 19 av 20

20 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapporten pr juni/juli til orientering. Side 20 av 20

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Grafisk figur nedenfor viser resultatutviklingen for hver måned, akkumulert for samme perioder, samt akkumulert avvik per november 2009.

Grafisk figur nedenfor viser resultatutviklingen for hver måned, akkumulert for samme perioder, samt akkumulert avvik per november 2009. Forelegg 1 Innledning og overordnet kommentar Økonomirapporten baserer seg på bokførte tall ved utgangen av november sammenholdt med budsjett. I første delen av denne redegjørelsen vil en se året 2009

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012.

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Hovedmål Mål 100 Utvikling siste 12 mnd Status Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager 60 62 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 100 63-200 Pasienten

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015

Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. April 2015 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF April 2015 1 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2015 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i hht. bestillingen i Oppdragsdokumentet

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/ SAK NR 52- Virksomhetsrapportering per 31. august Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Styremøte 28.08.06 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 1. Konklusjon Resultatet viser et underskudd pr juli på 66 mill kr.

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/ SAK NR 14- Virksomhetsrapportering per 28. februar Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per oktober 2011 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. desember 2011 SAK NR 087-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer