REFERAT FRA ORDINARY ARSM0TE 1994 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA ORDINARY ARSM0TE 1994 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB"

Transkript

1 REFERAT FRA ORDINARY ARSM0TE 1994 I GRORUDDALEN GOLFKLUBB Ordinaert arsm0te ble avholdt torsdag 30. november 1994 kl pa Tokerud skole. Til behandling forela 01gende saker: 1. Arsberetninger fra styret og komiteer. 2. Revidert regnskap 1/ / Lovendring 4. Fastsettelse av kontingent for Budsjett 94/ Innkomne forslag. 7. Valg. Asle Kj0nner0d 0nsket velkommen. Det fremkom ingen bemerkninger og innkallelsen ble godkjent. Til ordstyrer ble valgt Kjell Thygesen. Til referent ble valgt Trond Olsson. Til a undertegne protokoll ble valgt Trine Sperre og Johnny Christiansen. Til tellekorps ble valgt 0ivind Ruud, B0rge Fagerhaug og Ingar Opseth. Det fremkom ikke 0nsker om ytterligere saker til behandling og m0tet ble satt. Det fremkom forslag om at punkt om lovendring ble flyttet til etter behandling av budsjett og dette ble bestemt. I henhold til registreringen m0tte 55 stemmeberettigede medlemmer. Fra styret m0tte f01gende: Asle Kj0nner0d, Age Andresen, Stein Austad, Trond Olsson, Per A. Skauge, Johan Seland og Jan Nerem. 1. Beretninger fra styre og komiteer Asle Kj0nner0d gjennomgikk styrets beretning punkt for punkt. I tillegg opplyste han at de to som hadde representert klubben pa NGF's golfting var Age Andresen og 0ivind Ruud. Det ble av Terje Granli bemerket at selv med den nye oppslagstavlen ble det for liten plass til invitasjoner til og resultater fra turneringer. Styret vil sjekke mulighetene for a fla opp enda en oppslagstavle pa ledig vegg.

2 0istein Johannessen papekte at det var meget kritikkverdig at Christian Aronsen ble sendt til Doug Sanders-turneringen i Skottland belt alene. Asle Kj0nner0d svarte at dette allerede var papekt overfor Golfforbundet. Det ble noe diskusjon rundt dette og det ble bestemt at klubben skriftlig gir utrykk for var misn0ye overfor NGF. Dette gj0res av juniorkomiteens leder, 0ivind Ruud. Asle opplyste til slutt at styret na langt pa vei hadde en 10sning for driftskonseptet klar og derfor ogsa et budsjett for 94/95. (Dette var foravrig delt ut til de fremm0tte ved registrering). Med bakgrunn i hva som var skrevet om dette i innkallelsen ba ban om at arsm0tet ville behandle dette slik at et ekstraordinasrt arsm0te kunne unngas. I denne forbindelse fremkom det ogsa en del sp0rsmal i forbindelse med hevingen av kontrakten med TotalGolf. Rune R0hnebekk stilte sp0rsmal om kontrakten var hevet i minnelighet og dette ble bekreftet av Asle. Thomas Ulsnes stilte sp0rsmal om det kunne komme opp juridiske problemer for klubben. Dette ble besvart av Johan Seland med at det var enighet mellom partene om a heve kontrakten og som sadan ikke kunne medf0re juridiske konsekvenser for klubben. Ordstyrer ba sa om kommentarer til de ulike komiteers beretninger og tok disse opp i rekkef01ge. Rune R0hnebek ga uttrykk for at i alle fall klubbmesternes navn for fremtiden burde nevnes i Turneringskotniteens beretning og dette ble tatt til etterretning. 0istein Johannessen bemerket videre at Turneringskorriiteens sponsorer var nevnt kun med fornavn og at disse for fremtiden ble nevnt med fullt navn. Han bemerket for0vrig ogsa at beretningene b0r underskrives. Dette var bl.a. ikke gjort for Grant kort komiteens vedkommende og ble tatt til etterretning. Utover dette fremkom det ikke kommentarer til beretningene. Styrets beretning ble enstemmig godkjent. Komiteenes beretninger ble enstemmig godkjent. 2 Revidert renskau 1/ /9-94 Ordstyrer leste revisjonsberetningen. Stein Austad gikk sa detaljert gjennom regnskapet med noter. Han redegjorde bl.a. annet for at vi i ar har fatt mer tippemidler enn de siste par ar og at vi na bar fatt maksimalt til eksisterende anlegg. Vi kan f01gelig ikke fa mer tippemidler f0r vi eventuelt bygger noe nytt. Han opplyste ogsa om at posten "Avsluttede kontrakter/renter" er spesielt stor i ar. Dette er hva som er innbetalt pa avbetalingskontrakter som senere er avbrutt, samt renter pa avbetalingskontrakter. F.eks. vil et hovedmedlem med avbetalingskontrakt betale kr i renter. Det som er f0rt inn i regnskapet i ar er opparbeidet gjennom 6 ar.

3 Jan Mosebekk spurte om hvor i regnskapet turneringskomiteen overskudd fremkom. Stein svarte at dette, p.g.a. tidsn0d i forbindelse med oversending til revisor, ikke var kommet med i ar. De kr som var komiteens overskudd i ar blir f0rt pa istein Johannessen etterlyste budsjett 94 f0rt opp sammen med regnskapet. Stein fortalte at dette ikke er vanlig og at budsjett 94 kom sammen med budsjett 95. Asle Kj0nner0d fortalte at vannhull og vanningsanlegg pa drivingrange na er ferdig betalt. Fetter Bakke bemerket at banens verdi i balansen ble nedskrevet med like mye som var betalt ned pa gjelden til banken og lurte pa hvorfor denne praksis ble fulgt. Stein fortalte at dette var en praksis som var fulgt i alle ar og Johan Seland opplyste ogsa at dette var i f01ge "Idrettens kontoplan" franif. Det ble av Kjell Grydeland stilt sp0rsmal om hvorfor avgiften til NGF f0rst var f0rt som inntekt sammen med kontingenter og sa f0rt som utgift. Asle forklarte at det fra NGF ganske riktig ble anbefalt at dette ble f0rt utenom klubbens regnskap, men at vi likevel har valgt a ikke skille dette ut. Stein opplyste videre at alle avdrag til banken for neste ar, kr , allerede var betalt. Dette er gjort med den begrunnelse at klubbens likvide situasjon er meget god og det er meget stor differanse mellom den rente vi far pa vart innskudd i banken og den rente vi betaler pa lanet. Leif Jansen stilte sp0rsmal om hvor stor gjeld klubben har til utmeldte medlemmer i form av Ian. Trond Olsson opplyste at dette pr. i dag utgj0r noe i overkant av kr Asle Kj0nner0d redegjorde kort for reglene om tilbakebetaling til utmeldte og poengterte at den f0rste av disse ikke kunne fa sitt Ian tilbakebetalt f0r klubben var fulltegnet. Thomas Ulsnes ga honn0r til Stein for et meget ryddig regnskap. Det reviderte regnskap ble enstemmig godkjent. 3. Fastsettelse av kontinent for 1995 Styrets forslag til a holde kontingentene uendret for 1995, samt forslaget til forfallsdato og purregebyrer ble enstemmig vedtatt. 4. Budsiett 1/ /9-95 For a redegj0re for bakgrunnen for budsjettet gikk Asle f0rst gjennom det nye driftskonseptet. Han fortalte at det var valgt en delt 10sning hvor anleggsgartner O. Skaaret ville ha ansvar for drift av banen. Oslo Golfhall vil ha ansvar for proshop, pro, kafeteria, drivingrange og innkreving av green fee. Robert Gray vil bli ansatt av Oslo Golfhall og fortsetter som pro. Klubben betaler O. Skaaret kr m.v.a. pr. ar for ordinasr drift. I tillegg ligger et tilbud om a rehabilitere 3 greener pr. ar med en arlig kostnad pa kr m.v.a. Dette vil medfore at kun I green er stengt om gangen. Bortsett fra de arbeider som allerede i ar er satt i gang pa green 5 og 6 er det valgt a utsette videre rehabilitering et ar.

4 I kontrakten ligger ogsa at O. Skaaret gar til anskaffelse av nye maskiner, men at disse forblir Skaarets eiendom. Vare egne klippere er meget gamle og nedslitte og matte skiftes ut i 10pet av kort tid. Med en annen 10sning ville dette gitt klubben en stor utgift uansett. O. Skaaret er pr. i dag landets st0rste kapasitet pa golfbaner, og har bygget og bar driften av flere baner. Oslo Golfhall vil ha ansvaret for drift av kafe, proshop og drivingrange. Videre vil de vederlagsfritt sta for innkreving av greenfee. I tillegg til erfaring fra drift av eget anlegg har de i 1994 ogsa drevet proshopen pa Nes. De vil bedre utvalget i kafeen samt pynte pa omradet rundt. Klubben vil fra Oslo Golfhall motta et vederlag pa kr , men det er ikke avgjort hvordan dette skal gj0res opp. En 10sning kan vasre at dette gj0res i form av investeringer i klubbhuset etc. 0ivind Ruud stilte sp0rsmal om hvilken avtale klubben ville ha i forbindelse pro og videre hvordan det stilte seg med kontroll av greenfee. Asle opplyste at det ikke ville bli noen endring med hensyn til de timer pro er til disposisjon for eks. juniorer. Han opplyste videre at Oslo Golfhall ikke ville ha noen andel av greenfee og at dette ville gj0re at klubben na kunne prioritere egne medlemmer i st0rre grad, pa bekostning av greenfee spill. Det ble ogsa opplyst at det allerede har meldt seg flere frivillige til en kontrollkomite. Jan Mosebekk papekte at banekomiteen i ar ikke har fungert som 0nskelig og at denne burde oppgraderes. Asle sa seg enig i at det hadde vaert noen problemer, men mente at det med den 10sning vi na valgte ikke ville ligge sa store oppgaver pa denne komiteen. i Stein Austad gikk sa gjennom budsjettet. Fetter Bakke ga uttrykk for at budsjettet sa bra ut. Den linje som var valgt med a finansiere underskudd med nye medlemslan er mulig a leve med fortsatt noen ar og dette gj0r at den 0konomiske situasjonen er bedre enn det ser ut. Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 5. Lovendring Ordstyrer leste opp styrets forslag til lovendring med hensyn til valg av sekretasr og Johan Seland opplyste at lovendringen for forhandsgodkjent av NIF. Lovendringen ble enstemmig vedtatt. 6. Innkomne forslap Asle forklarte at forslagene fra 0ivind Ruud og Seniorkomiteen var tatt til etterretning, men at disse etter styret mening ikke burde behandles av arsm0tet. Det vil lase styret i sitt arbeid, og vil eventuelt kreve nytt arsm0te for a kunne endres. Pa sp0rsmal fra Rolf Ween fortalte Asle at det ble begatt feil i forbindelse med avviklingen av arets seniormesterskap. Det ble bl.a. sluppet ut greenfee-spillere innimellom. Det skal ikke skje for fremtiden og skulle heller ikke vasre noe problem nar de som star ansvarlig for innkreving av greenfee ikke har andel av denne. Bade 0ivind Ruud og Seniorkomiteen trakk sine forslag.

5 Forslag fra styret om a eke medlemstaket i Groruddalen Golfklubb. Forslaget ble lest opp og Asle*redegjorde for dette. Han opplyste ogsa at f0rste setning i siste avsnitt matte strykes, da det er i strid med NIF's regler a frata et medlem stemmeretten. 0ivind Ruud stilte sp0rsmal om medlemmer i den nye kategorien fortsatt ville ha sine Ian staende i klubben og dette ble bekreftet. Rolf Ween spurte om dette ville ga pa bekostning av fullt betalende medlemmer. Asle forklarte at dette ikke var tilfelle, da dette ville komme inn som en ny kategori i tillegg til eksisterende. Klubbens maksimale medlemstall vil derved samtidig 0ke fra 575 til istein Johannessen mente dette var et lovforslag da det innvirket pa stemmerett og representasjon. Dette ble tilbakevist av Johan Seland og Bj0rn Fetter KJ010 som understreket at dette var regulert av NIF's lover og NGF's regler. 1 horbj0rn Berghagene mente det ikke var riktig a legge en geografisk begrensning pa hvilken annen klubb man var medlem av. Dette ble av Asle forklart med at man ved a vsere medlem av en annen klubb i rimelig nasrhet ville benytte var bane mindre enn normalt. En som er medlem av en annen klubb lenger vekk, vil ikke i samme grad begrense sitt spill hos oss. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag fra styrets evrige medlemmer om at Asle Kj0nner0d utnevnes til livsvarig aeresmedlem. Trond Olsson redegjorde for styrets forslag og poengterte at dette ikke var ment a danne tradisjon for at avgatt leder automatisk oppnar asresmedlemskap. Ordstyrer leste deretter opp forslaget. Asle Kj0nner0d ble med akklamasjon utnevnt til livsvarig asresmedlem i Groruddalen Golfklubb. 7. Valg Trine Sperre, leder av valgkomiteen redegjorde for sitt forslag og presenterte de foreslatte kandidater. Ordstyrer understreket ogsa at forslaget var i trad med NIF's regler for kj0nnsfordeling. Det fremkom ikke alternative forslag og styremedlemmene ble valgt enkeltvis med akklamasjon. Det fremkom ikke alternative forslag og varamedlemmene ble samlet valgt med akklamasjon. Det fremkom ikke alternative forslag til valgkomite og denne ble valgt med akklamasjon. Valgkomiteens forslag om a gi styret fullmakt til a utpeke klubbens representanter til Golftinget ble godkjent med akklamasjon. Arsm0tet ble avsluttet kl Oslo, 3. desember 1994 Trond Olsson Trine Sperre Johnny hristiansen Referent (sign) (sign) (sign)