Årsberetning & Regnskap 1989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning & Regnskap 1989"

Transkript

1 Årsberetning & Regnskap FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam med Gjevilvatnet. BJARTE BØ 3. VIRKSOMHETEN I FJELLET Nybygg og vedlikehold Varding og merking av rater 4. INFORMASJON Publikasjoner Medlemsmøter En skydott har lagt seg over Blåhøs topp. t BJARTE BØ 5. FELLESTURER - KURS Turkomitéen Fjellsportgrappa Ungdomsgrappa 6. REGNSKAP Økonomi generelt Regnskap Budsjett 7. LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING

2 Våre hedrede ÆRESMEDLEMMEI^: 1907 Carl Schulz 1953 Ame FaUcanger 1920 Axel Sommerfeldt 1957 Reidar Jørgensen 1922 Olaf Grilstad 1967 Magne Asbj. Haave 1924 Cecil Wdm. Slingsby 1967 Eivind Kieralf 1935 Fridthjov Bran 1975 Astrid Olsen 1935 Ludvig Sivertsen 1977 Rolf Høyem 1947 Roar Tønsetii sen Frants-G. Mørch 1. Foreningen MEDLEMMER Livsvarige Hovedmedlemmer Ektefeller Juniormedlemmer Medlemmer over 67 år Innehavere av vårt hederstegn: 1947 Thor Tharam 1947 Hilmar Nilsen 1954 Edvard Løchen 1957 Finn Kleven 1957 Eriing Nilsen 1957 Gunnar Raabe 1962 Martine Unsgård 1962 Olga Reitan 1962 Hjørdis Mørkved 1962 Gunnar Birkeland 1967 Asttid Olsen 1967 Magna Kjelland 1967 Bjame Eriksen 1969 Rolf Høyem 1970 Magnhild Lereggen Reinrosa med gull eikekrans Tor Johansen 1974 Fritz Chrisensen 1976 Toralf Lyng 1978 Franck Rindal 1979 Erik Hansen 1980 Frants-G. Mørch 1984 Gustav Lien 1984 Teodor BrandfjeU 1985 Arme M. Bergquist 1987 Joran Svingen 1987 Ingvild Flåteplass 1987 Thor Risan 1987 Toralv Aune 1987 Ivar Maske 1987 Per A. Sttickert 1987 Claus Helberg 1988 Karl H. Brox Medlemstallet i år er ikke høyere pga det er sttøket 1600 medlemmer som Ucke har betalt de siste årene. Det er i 1989 overført medl. fra DNT og andre turistforeninger. Netto tugang i TT's favør medlemmer. TILLITSVALGTE Styret: Rådet: Desisorer: Revisor: Formann Kristine Furan, nestformann Gustav Lien, Joran Moum, Nils Slungård, Erik StabeU, Ame Vaslag, Sissel Waagbø, Erik-Martin Braathen. Ame Vaslag ble valgt for 2 år i 1988, men ba seg fritatt fra vervet på generalforsamlingen i Fritz Christensen, NUs Flå, Trond Gjettum, Erik Hansen, Ivar Maske, Sverre R. Kirksæther, Joran Svingen, Frants G. Mørch, Astrid Olsen, Ivar Sollie, Nils M. Vaagland, Tore Tønseth. Hans J. Jonassen, Ivar Sollie. Magne Hack. Innbudte livsvarige medlemmer: 1957 Modolf Moen 1967 Svein Grøtte 1962 Ragnhild Næssmo 1979 NUs M. Vaagland 1962 Asbjøm Clausen 1982 Inga Stokke 1985 Johan Bohne

3 TILSYN - KOMITEER - UTVALG Tilsyn: Bårdsgården Trond Ekker Dindalshytta Liv Grimsmo Gjevilvasshytta Hans Olav Sæther Græsli Harald Græsli Jøldalshytta Toralv Aune KjøU Jorun Svingen/Dag Sand Nedalshytta Oddmund Olsen Orkelsjøhytta Hans Olav Sæther Ramsjøhytta Mette og Teodor BrandfjeU Schulzhytta Georg Trondseth StorerikvoUen Thor Risan Trollheimshytta Erik Hansen Væktarhaugen Kristine Furan Arbeidsutvalg: Kristme Furan, Erik StabeU, Gustav Lien, Jorun Moum varamann. Branninspeksjon: Arnold Berg Bygge og utstyrskomité: Erik StabeU, Ame Vaslag, Astrid Olsen, Joran Svingen, Anne M. Eilertsen, Joran Moum, Alfhild Dyrdahl, Erik-Martin Braathen, Sven Kolstad (har tilttådt komiteen etter anbefaling fra styret.) Eiendomsforvaltning: Trond Ekker. Møtekomite: Kristin Svendsen, Torild Hage. Tilsyn med ruter og karter: Leif Johansen, Sylene. Ame Vaslag, Trollheimen. Turkomite: Ivar Maske, Vigdis Heimly, Christian Smith. Fjellsportgruppa: Øystein Nyttø, leder, Anne Haarberg, Ame Kavh, Inger Kolltveit, Gunnar Nordseth, Vaasilia Partall. Ungdomsgruppa: Siri Hoem, Anne Grete Olsen, Trygve Megård Valgkomite: Trond Ekker, Sissel Waagbø/Erik Martin Braathen (styrets repr.), Ruth Reitan. Årbokkomité: Per Christiansen (redaktør), Erik StabeU, Erik-Martin Braadien. Bladkomite: Erik StabeU, Sven Kolstad. PR-komite: Sven Kolstad, Nils Slungård, LiUian Svingen. Tydal Båtrute: Kristine Furan, Gustav Lien (varamann). Falkangers fond: Kristine Furan, Trond Ekker, Trond Gjettum. Klingenbergs gave: Trond Ekker, Nils Daae Rogstad, NUs M. Vaagland. Forbundet DNT: Landsstyret: Gustav Lien Valgkomiteen: Kristine Furan Økonomikomiteen: Gustav Lien Naturvernkomitéen: Erik StabeU Ungdomsgrappa: Anne Grete Olsen Publikasjonsfondet: Torbjøm FaUcanger, Asttid Olsen, Ivar Sollie Styringsgr. for prosjekt Sylene: NUs Slungård, Erik StabeU (varamaim). ADMINISTRASJON: Foreningens daglige drift har i 1989 vært ivaretatt av Arme M. Eilertsen og LU- Uan Svingen.

4 MØTER: Generalforsamling: Den 102. ord. generalforsamling ble avholdt i Handelsstandens Hus den 4. april, kl > Møtet ble åpnet av styrets nestformann, Gustav Lien. Formannen Kristine Furan hadde forfall p.g.a. sykdom i familien. Han ønsket de medlemsoppmøtte velkommen og refererte til at innkalling til generalforsamlingen har vært rykket inn i Adresseavisen og Arbeider-Avisa den 14. mars, samt at dokumentene i h.t. vedtektenes prg. 5 fra kunngjøringstidspunktet har vært utlagt på TT's kontor. Det ble fra Frants G. Mørch fremsatt forslag om utsettelse av generalforsamlingen. Forslaget var begrannet i at medlemmene Ucke hadde fått en ausidig og grandig nok orientering om organisasjonssaken (jfr. sak 2 under dagsorden nedenfor) samt spørsmål om eventuell godkjennelse av avgitte fullmakter tu denne generalforsamling (jfr. protokollering nedenfor). Hert Mørch henviste i denne sammenheng tu utsendte skriv, datert 15. mars d.å., undertegnet av 9 medlemmer, som var sendt ut separat til bestemte medlemmer og som ikke fulgte som en del av de utlagte dokumenter til generalforsamlingen. Forslaget ble ikke tatt til følge, idet ingen av de tilstedeværende ga til kjenne at de ønsket utsettelse. Forøvrig var det ingen som hadde noe å bemerke til innkalling og varsel. Generalforsamlingen ble deretter erklært for lovug satt. Antall representerte medlemmer på møtet var 333, hvorav 332 stemmeberettiget. Som møteleder ble Nils Slungård valgt ved håndsopprekning med overveiende flertau. Motkandidat var Trond Gjettum. Som protokollførere ble Rolf Røkke og Lisbet Selnes valgt. TU å undertegne protokollen ble Astrid Olsen og Kåre Dahl valgt. Som tellekorps ble Roar Rønning, Anne Britt Wavold og Odd Johnsen valgt. TU fullmaktskomité ble Nils M. Vaagland, Magne Flack, Ivar Belsaas og Rolf Bergquist valgt. Dagsorden for generalforsamlingen var: 1. Årsberetaing/regnskap Styrets forslag vedr. organisasjonssaken. 3. Valg. 4. Budsjett Før man guck til dagsorden ble det en diskusjon om anvendelse av fullmakter, dvs. hvorvidt man skulle akseptere eller ikke akseptere avgitte fullmakter til denne generalforsamlingen. Det ble fra Trond Ekker fremsatt forslag om skrift Ug avstemning om dette spørsmål. Ved avstemningen ble det vedtatt med 187 mot 138 stemmer ikke gjøre brak av fullmakter på denne generalforsamlingen, 1 stemmeseddel var blank og 2 stemmesedler ble nektet godkjent. Det ble fra Ekkers side opplyst at det Ucke var noe forbud i vedtektene om bruk av fullmakter, men han presiserte at det for denne generalforsamling var spesielle hensyn som tilsa at generalforsamlingen burde kunne avgjøre om man skulle ta hensyn tu avgitte fullmakter eller Ucke. Det ble i denne forbindelse henvist tu utsendt skriv av 15. mars 1989 med vedlagte fuumaktsslipper. Skrivet ble betegnet som tendensiøst og inneholdende feu informasjon/mangelfuu informasjon. Dessuten var skrivet Ucke sendt tu alle medlemmene - herander styrets medlemmer - hviucet var høyst krituckverdig. Styret hadde således Udce mulighet tu å komme med noe tilsvar, hviucet skulle tilsi det betenkelige i at denne generalforsamlingen skulle kunne "styres" ved brak av avgitte fullmakter. Foraten Ekker hadde Steinar Nygaard, John Herberg, Ole Østlund, Ivar Belsaas, Randi BUndheim og Magne Sunde ordet under denne sak. TU dagsorden: NUs Slungård tok over som møteleder: Sak 1. Sak 2. Det ble opplyst at rådet og desisorene hadde gitt sin anbefaling om godkjennelse av årsberetaing/regnskap for I forretaingsførers fravær ga Magne Flack en nærmere redegjørelse til regnskapet samt at han i egenskap av revisor leste sin revisjonsberetning av 27. febraar 1989, som tikår at regnskap blk godkjent. Årsberetning/regnskap ble deretter enstemmig godkjent. Det ble anmerket at regnskapet burde vært sammenholdt med budsjettet som ble vedtatt for Gustav Lien ga en kort oppsummering av behandlingen av organisasjonssaken frem tu styrets foreliggende forslag til denne generalforsamling om endring av prg. 7 i TT's lover. Forslaget har følgende ordlyd: "Den Norske Turistforening: Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske Turistforening som er et landsomfattende forbund. Styret oppnevner foreningens representanter tu Den Norske Turistforenings landsmøte". Erik Stabell ga deretter en grandig redegjørelse tu denne sak - med spesiell vekt på betydningen den nye forbundsdannelsen hadde og hviucen konsekvenser det vu få for TT og dens medlemmer å stå utenfor Den Norske Turistforening (DNT). StabeU presiserte at rede-

5 gjørelsen representerte styrets syn - uimtatt Ame Vaslag. StabeU opplyste at TT har i hele sin historie vært med i de samarbeidsordninger som har eksistert mellom landets turistforeninger. Samtiige av landets øvrige 36 turistforeninger har nå sluttet seg til DNT. Det er behov for et forbund for taristforeningene, bl.a. ut fra * Styrket samarbeid * Kontakt med myndigheter og organisasjoner * Vem om Fjellområder * Fremme behov for støtte * Drive markedsføring * Være kunnskapsbank m.a.o. en rekke forhold som Ucke kan fremmes på en skikkelig måte uten en forbundsdannelse for turistforeningene og som det er lite hensuctsmessig at hver enkek forening skal arbeide med hver for seg. Stabell presiserte at TT opprettholder sin fulle selvstendighet ved å slutte seg tu DNT som forbund, herunder vil TT disponere eine eiendommer og kunne styre foreningens virksomhet som i dag. Derimot vu TT miste de gjensidige medlemsrettigheter om TT står utenfor DNT, bl.a. bruk av andre taristforeningers hytter. Rent økonomisk vu den nye forbundsdannelsen bety status quo for TT, bl.a. ut fra at TT vu øke sitt medlemstau fra idag tu ved tilslutaing til forbundet. Dette vu oppveie den forbundskontingent som TT vil måtte betale. I tillegg kommer offenthg støtte fra STUI, og det er grann tu å tto at den nye forbundsdannelsen vil gi større muhgheter for å oppebære øket støtte. StabeU konkluderte sin orientering med store negative konsekvenser for TT og dens medlemmer ved å stå alene. TT har ingen god fremtid som eneste taristforening utenfor samarbeidet mellom foreningene, og StabeU henstilte til medlemmene å stemme for tilslutnkig til DNT som anbefak av styrets flertau. I den etterfølgende diskusjon deltok Ivar Belsaas, Gustav Lien, Karl H. Brox, Steinar Nygård, Kåre Dahl, Trond Ekker, Randi Blindhekn, Frants G. Mørch, Eivind Engen og Randi Skaaraaen. Selve diskusjonen dreide deg i hovedsak om hva som vule være best for TT og foreningens medlemmer. TT opprettiiolder sin selvråderett/beslutaingsrett som idag. Det er kun snakk om medlemskap i DNT, ikke noen form for sammenslutaing som enkelte innlegg kunne oppfattes som. Styret mente å ha gitt informasjon til medlemmene under denne sak på en rimehg og grandig måte såvel forat for mø- Sak3 tet som gjennom StabeUs orientering samt ved de øvrige innlegg på selve møtet. Dette i motsetaing til det skriv som er omtak foran. Skrivet ble bekreftet inneholdende påstander som ikke kunne forsvares ut fra et saklig synspunkt. Det var enighet om en mindre endring i styrets forslag. Første setning ble endret sålydende: "Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske Turistforening som er en landsomfattende forening". Videre ble det opplyst at rådet i møte mot 1 stemme hadde vedtatt å anbefale at TT slutter seg til DNT, samt at nødvendige endringer av prg. 7 i TT's lover blir fremsatt av styret. Før avstemning ble det presisert at det Ucke vu være aktuelt å stemme ut fra avgitte fullmakter, kun personhg tustedeværende kunne telle som stemmer. Styrets forslag om endring av prg. 7 i TT's lover ble vedtatt med 226 stemmer. 88 stemmer ble avgitt mot samt 3 stemmesedler som var blanke. I tilknytning til denne sak ble det fra Steinar Nygaard tatt inn følgende protokolltilførsel: "I strid med det som ble akseptert av den eksttaordinære generalforsamling høsten 1988, anbefaling av h.r.adv. Vaagland i Rådet og vedtak i styret våren 1989, ble de fremlagte fullmakter nektet godkjent. Dette har vært en klar foratsetning for de ca. 800 som har avgitt fullmakter imot innlemmelse i DNT". Ame Vaslag ba seg entlediget fra styret og forlot møtet under denne sak. Styrets sammensetning vu således inntil videre bh 7 medlemmer. Valgkomiteens innstilling datert 13. mars 1989, ble fremlagt med følgende innstilling: a) Formann - ikke på valg i år. b) Styremedlemmer for 2 år. Joran Moum gjenvalg NUs Slungård Sissel Waagbø, ny Erik-Martin Braathen, ny c) Medlemmer av rådet for 3 år: Fritz Christensen gjenvalg Erik Hansen Asttid Olsen Tore Tønseth ny

6 Sak 4 d) Lønnet revisor: Magne Flack gjenvalg e) 2 kritiske revisorer: Hans J. Jonasen gjenvalg Ivar SoUie " > Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som ny valgkomite etter Sissel Waagbø, Karl H. Brox og Erik Stabell fremmet styret forslag på følgende: Rutii Reitan Trond Ekker 1 medlem av styret (som styret selv utpeker). Styrets forslag til ny valgkomite ble enstemmig vedtatt. Budsjettforslaget for 1989 ble gjennomgått og kommentert. Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Til slutt rettet styrets nestformann, Gustav Lien, en takk tu møteleder, nye styremedlemmer ble ønsket veucommen, samt at det ble rettet en takk tu Trond Ekker som ttådte ut av styret etter eget ønske. Franck Rindal ble takket for sin innsats som rådsmedlem. Det ble også rettet en takk til de avgåtte medlemmer i valgkomiteen og tu slutt blemøtedeltakeme takket for oppmøtet. Møtet var slutt kl Astrid Olsen Kaare Dahl STYREMØTE: Det er holdt 14 styremøter og behandlet 97 saker. ARBEISUTVALGSMØTER: Det ble holdt 6 arbeidsutvalgsmøter og behandlet 28 saker. RÅDSMØTER: Det er holdt 2 fellesmøter mellom rådet og styret. Møtene ble holdt og Det første møtet behandlet årsberetning og regnskap 1988 og budsjett Forøvrig ble behandlet spørsmål om tuslutaing tu Den Norske Turistforening gjennom endring av parag. 7 i foreningens lover. Det andre var av orienterende art. LANDSSTYREMØTER NTF/DNT: Nr. 1 ble holdt i Oslo 24/1 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 2 ble holdt i Bergen 13/3 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 3 ble holdt i Oslo 19/4 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 4 ble holdt i Oslo 10/5 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 5 ble holdt i Ålesund 16/6 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 6 ble holdt i Kalhovd 25/9 Ingen fra TT var representert. Nr. 7 ble holdt i Oslo 27/11 Gustav Lien representerte TT. SEKRETÆRMØTE: Det ble avholdt 1 sekretærmøte i 1989 på Krækkjahytta den april. Ingen fra TT var representert. DNT'S NATURVERNMØTER: Det er holdt 3 møter i 1989, og i Oslo, Hardangervidda/Lågaros. Erik StabeU fra TT var representant på alle møtene. LANDSMØTE: I år ble landsmøtet holdt i Ålesund i forbindelse med foreningens looårs jubileum. Fra TT deltok Kristine Furan og Gustav Lien. ØKONOMIKOMITEEN/DNT Det er holdt 3 møter i komiteen alle var i Oslo og datoene var 24/2, 15/9 og 8/11. Gustav Lien representerte TT. 2. Trafikken i fjellet 1989 ble nok et godt år for foreningen. I påskesesongen gikk besøket opp med 123 ovemattinger i forhold tu Sommersesongen ble meget bra og besøket guck opp med 374 ovemattinger. Dette gjelder de betjente hyttene. Schulzhytta var selvbetjent også denne sommersesongen. 3. Virksomheten i fjellet Nybygg og vedlikehold: Generelt: Det er også i 1989 gitt verdifuu hjelp til vedluceholdet av hyttene, både i form av arbeidsinnsats og tjenester av forskjellig art. Vi retter en varm takk til alle som har bidratt tu hyttenes vedlikehold og forbedring.

7 Dindalshytta: Det ble gjennom ført dugnad i begynnelsen av juni. Helt nødvendig vedlikehold ble gjennomført, så som vasking fra loft tu gulv. Skifting og luftig av sengetøy - beising utvendig - feiet piper - malt brannmur osv. Matbu har vært god å finne for musa om vinteren. Det er forsøkt å rettet på ved legge golv og panelt vegger, så får vi se hvordan det vkker. Utedo er fortsatt provisorium etter braimen. Gjevilvasshytta: Det er utført etterisolasjon over kjøkkenet og div. bygningsmessige arbeider for å få bedre lufting av loftet over betjeningsfløya. Det er utført beising og annet vedlikeholdsarbeide på hytta. Græslihytta: Rutinemessig vedlucehold er utført i 1989, og hytta er i god stand er det planlagt å bygge to nye køyer i hytta. Vinteren Jøldalshytta: Det er utført ratinemessige vedluceholdsarbeider i Veggen mot nord-vest er delvis råtten og skal skiftes sommeren Ellers er hytta i god stand. Kjøli: Vanlige vedlikeholdsarbeider er utført sommeren/høsten -89. Fortsatt stort behov for reparasjoner av fundamenter under hytta og uthuset. Nedalshytta: Det er montert ny varmtvannsbereder i selvhushold/betjeningsfløya. I kjøkken på hovedhytta er det montert mikrobølgeovn og ny dobbel stekovn, i tiuegg til den gamle som er reparert. Så muligheten for storbrødbaking skulle være gode nå. Etter stenging av hytta på høsten oppsto en vannlekkasje, som følge av en defekt stoppekran. Dette førte til vannskader i taket over oppholdsrommet for betjeningen. Skadene er allerede reparert, og forsikringen dekket disse utiegg. Orkelsjøhytta: Det er foretatt ratinemessige utbedringer i 1989 og hytta er i god stand. Ramsjøhytta: Det er foretatt nødvendig vedlikeholdsarbeider. Hytta er i god stand. Schulzhytta: Det er i løpet av året utført takomlegging på hovedhytta i det alt vesentlig som dugnadsarbeide. Det er komplettert med proviant og det er foretatt veddugnad slik at hytta nå er forsynt med ved for to år. StorerikvoUen: Hele hytta, selvhushold og WC er beiset. Vinduer på matsal og kjøkken er oljet. Utsparinger etter rørleggerarbeid er igjenmurt. Endel maling i kjeller, nye reoler er også montert i kjeller. Det er satt inn ny varmtvannstank og ny slamkumme for avfausvann er nedgravd og knyttet sammen med den gamle. Det elektriske aggregatet er på plass, og jordkabel mellom bygningene er også nedgravd. Det er utført endel arbeide med en kum i bekken øst for hytta for om mulig å bedre vannsitaasjonen på vinterstid. Det er dessuten utført et større arbeide med ved tu hytta. Trollheimshytta: Rutinemessig vedlikehold er foretatt i Hytta er i meget god stand. Nytt selvbetjeningskvarter ble klargjort tu påske 1989, og åpnet for selvhushold etter påska. Nøstebu er i god stand og vedlikeholdes av Erling Halle og Erik Kårvata. KVARTERAVTALER Bårdsgården: Kvarteret eies av fammiuen Berdal, og alt nødvendig vedlucehold blir utført av dem. Kvarteret er i god stand. Kårvatn: Kvarteret eies av familien Kårvata og alt nødvendig vedlucehold blir utført av dem. Kvarteret er i god stand. Væktarhaugen: Kvarteret eies av Brynhild og Martm NordfjeU, og ak nødvendig vedlikehold utføres av dem. Kvarteret er i god stand.

8 VARDING OG MERKING AV RUTER Sylene: Sommerratene Bleikåa - Schulzhytta, GræsU - Schulzhytta, Schulzhytta - Ramsjøhytta og SkarpdalsvoUen - Stordalen er ryddet o nymerket. Videre er vinterstakingene på ratene Bleikåa - Schulzhytta, Schulzhytta - Stordalen og Schulzhytta - Ramsjøhytta rettet opp etter de harde vinterstormene. De øvrige vinterrater er konttouerte og er i bra forfataing. Plankelegging av de våteste myrene vil fortsette kommende sommer i områdene randt Nedalshytta og StorerikvoUen. TROLLHEIMEN: For første gang ble "Trekanten" i Trollheimen kvistet i påska. Dette ble meget godt mottatt av alle som gikk i Trollheimen i påska. Rutene som ble kvistet var: Gjevilvasshytta - Jøldalshytta, Jøldalshytta - Langvataet - Trollheimshytta, Trollheimshytta - Svarthamran - Gjevilvasshytta. I sommer ble følgende rater merket på nytt: Gjevilvasshytta - Bårdsgården (langs Gjevilvannet), Bårdsgården - Innerdalshytta, Innerdalshytta - Kårvata, Trollheimshytta - Gråhaugén over Bossvasshøgda, Bossvasshøgda - Kløftsætta. 4. Informasjon PublUcasjoner: Årboken: Årboken ble ttykt i et opplag på eksemplarer og sendt aue hovedmedlemmer og medlemmer over 67 år, alle norske turist-foreninger. Svenska Turistforeningen m.fl. Årboka ble godt mottatt av pressen og fikk god omtale i avisene. Redaktør for boken var Per Christiansen. Medlemsblad: Det ble gitt ut 2 nr. av medlemsbladet "Fjellvandring" i 1989 i samarbeid med Nord-Trøndelag Turistforening. Bladene ble distribuert som vedlegg i "FjeU og Vidde" tu medlemmer som sogner tu TT og NTT. Medlemsmøter: Førpåskemøte ble holdt i Kunstindustrimuseet Torild Hage viste lysbilder og fortalte om sin tur i Mustagh Ata i Kina. Høstmøtet ble holdt samme sted. Stein R Aasheim kåserte og viste lysbilder over tema "I Nansens fotspor på ski over Grønland". Begge møtene var godt besøkt. 5. Fellesturer - kurs Seminar: Det ble også i 1989 arrangert seminar for de ansatte ved tarist-foreningens kontorer. Vertskap for seminaret i 1989 var DNT og taren var lagt tu Jotanheimen. Trondhjems Turistforening var Ucke representert. Turkomitéen: Også i år ble turene presentert i en 4-fargers brosjyre, som er en meget populær måte å spre informasjon om turene på. Fellesturene ble også annonsert i byens to aviser. Dette er kostbart, men vurderes som nødvendig ikke bare for å bekjentgjøre turene, men luce meget for at foreningen Ucke skal være helt usynug i den informasjonssttømmen publucum utsettes for. I brosjyren ble det lagt frem 20 tartilbud i tillegg tu FjeUsportgrappas kurs og ungdomsgrappas omtale. I alt ble 13 tarer artangert og 7 avlyst. Det var tilsammen 203 deltakere. Størst oppslutaing i antau deltakere hadde søndagsturen "Vårstigen", men for første gang måtte "Mogopturen" avlyses p.g.a. for få påmeldte deltakere. Toppturene og tematurene har også stor deltakelse, spesielt professor Gjærevolls botaniske vandring. I alt 20 personer har vært involvert som turledere, en takk tu disse og spesiek til Ivar Maske som har vært både turleder og utformet fellestarbrosjyren. FJELLSPORTGRUPPA: FjeUsportgrappa hadde 212 betalende medlemmer ved utgangen av tarer har stått på programmet i året som har gått, hvorav 3 er blitt avlyst pga dårhg oppslutaing. DeltakerantaUet på tarene har ligget på 12 i gjennomsnitt. Dugnad på Dindalshytta har vært gjennomført, mens dugnaden på Græslihytta ble avlyst pga manglende oppgaver. Årets markaprogram ble noe amputert. Bare "langskitur fra Brøttem tu Malvik" gikk som planlagt. Ellers har tarprogrammet vært svært variert, fra vårskitur på Jostedalsbreen og topptur i Trollheimen tu sykkeltur i Budal. FjeUsportgrappa har artangert 5 kurs i år; telemarkskurs, sikringskurs, iglookurs, minibrekurs og førstehjelpskurs. Vi har hatt møte- og kurssamarbeid med tindegrappa i NTHI. I tiuegg til årlige turplanleggings- og koordineringssmøter

9 har vi hatt besøk av Torild Hage som har fortalt fra bestigningen av Mustag Ata, Trond Sttømgren som hadde seilt gjermom Europa og Jostein Mårdalen som fortalte fra klafretur i Pera. I forbindelse med de ukentiige trimkveldene på BUL-hytta er det blitt vist lysbilder fra Svalbard, Kaukasus og Svartisen. \^ hadde også et orienteringsløp i høst som var svært populært. Medlemsbladet "I Hytt og Vær" har kommet ut med 5 nummer i et opplag på 280 også i år. Ungdomsgruppa: Ungdomsgrappa startet året 1989 med nyttårsfeiring på Bårdsgården, og 20 personer deltok. I påska ble det arrangert tar i Trollheimen med 17 deltakere. Været var skålende og turen ble en suksess skal turen gjentas. Videre artangerte vi tur til Snøhetta i mai. Resten av året ble heller skralt. Både sommertaren og høstturen til Innerdalen ble avlyst p.g.a. dårlig vær. Ungdomsgrappa har på papket ca. 50 medlemmer. Av disse er det en kjeme på personer som kan sies å være aktive. Derfor ønsker vi mange flere nye medlemmer i ungdomsgrappa, både nybegynnere og fjellvante som ønsker turfølge i et trivelig miljø! 6. Regnskap Gaver og bidrag 1989: Trondheim Kommune. kr ,- Klingenbergs fond kr ,- Kari Stiiger for Ingeborg Ekle kr ,- kr ,- Div. gaver kr ,- STUI Anleggsstøtte kr ,- kr ,- Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave har heller ikke i 1989 avkrevet foreningen renter for lån på tusammen kr ,- Falkangers fond: Beholdningpr. 1/ kr ,33 Renter 1989 kr ,93 Beholdningpr. 31/ kr ,26

10 : : : - : : : : - : HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE. Regnskap for 1989 Legatets formue pr : Bankinnskudd kr ,89 Verdipapirer kr X)0 Fordring TT kr ,00 Pantelån TT.kr ,00 Inntekter 1989: Bankrenter kr ,05 Utbytte aksjer kr ,00 Renter ihendehaveroblig kr ,00 Salg: Innløsning av obligasjoner Næringskreditt 1983 kr ,00 Kontantandel aksjer Adresseavisen kr. 69,00 kr ,89 kr ,08 kr ,00 kr ,97 H ' y.-y/ya-. Myyy il fx-;-y 'r-yyy- W.. '^y-. 1 [ II 1 Spesifikasjon over legatets formue pr : 1. Bankinnskudd Sparebanken Midt-Norge...kr ,24 2. Ihendehaverobligasjoner 13 % A/S Næringskreditt 1985/94 pål ,- kurs 102,25 kr ,00 3. Aksjer: Adresseavisen aksjer å kr. 20,- å kurs 140,- kr ,00 Orkla - Borregaard A/S aksjer a kr. 50,- a kurs 475 kr , aksjer a kr. 50,- a kurs 483 kr ,00 4. FordringTT kr ,00 PantesUcret lån TT kr ,00 Trondheim, 3IJ 2.89/ for legatstyret Nils Daae Rogstad, formann kr ,24 Kjøp: Tegningsretter Adresseavisen Nye aksjer Adresseavisen Utgifter: Forvaltaingsgebyr Avgift VPS Diverse Endring verdipapirbeholdning samt kursdifferanse Av legatets avkastaing er i henhold til testamentets bestemmelse i året delt ut tu TT. kr. kr. kr. kr. kr. 49, , ,00 300,00 527,23 kr ,50 kr ,47 kr ,23 kr ,24 kr ,00 kr ,24 kr ,00 kr ,24 Beretning vedkommende "Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave" for året Det vises til vedlagte reviderte regnskap for året 1989 hvorav fremgår at legatets formue pr. l.januar 1990 utgjør Kr ,- mot Kr ,- ved utgangen av Legatet har deltatt i Adresseavisens kapitalutvidelse ved tegning av 200 nye aksjer og er også ytterligere tilført 199 nye i fondsaksjer. Orkla Bortegaard-aksjene er blitt delt slik at aksjer er bundet mens 434 er fri. For øvrig skyldes formuesstigningen endrede kurser på aksjene. Forvaltoingen av legatets midler har fulgt samme mønster som tidligere år. I 1989 er gitt et vanlig bidrag på kr ,- til arbeid med løyper, stier og klopper. Som foratsatt er første avdrag på kr ,- nedbetalt på det i mars 1988 ytete rentefrie likviditetslån. Foreningen er dertil tilsagt rentefrihet fortsatt frem til og med året 1992 for de tidligere samlede lån på kr ,-. Legatstyret består uforandret av advokatene Vaagland og Ekker med lagdommer Rogstad som formann. Trondheim, l.feb fot Legatstyret Nils Daa Rogstad, formann

11 Revisjonsberetning Jeg har revidert regnskap for Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave for Regnskapet viser at legatets midler er betryggende forvaltet og plassert. Trondheim, 31/1-90 > Magne Flack, revisor BUDSJETTFORSLAG DRIFTSINNTEKTER Losjiinntekter ,- Bevertoing ,- Naturalia betjening ; ,- Salg kioskvarer ,- Dusj, badstu ,- Medlemskontingent ,- Salg årboka, annonser årboka ,- Utleiejaktterteng ,- SUM DRIFTSINNTEKTER ,- KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAGET FOR 1990 Fra 1. januar 1990 overtok TT's administtasjon regnskapsføringen, og den skjer nå på eget EDB-anlegg. I denne forbindelse er kontoplanen og regnskapsopplegget forøvrig endret noe, da en bl.a. vu forsøke å få tu en mer spesifisert registtering av inntekter og kostoader. BudsjettoppstiUingen for 1990 er også endret i forhold til tidugere år, og sammenhgningstall (regnskap/budsjett for 1989) er derfor utelatt i år. DRIFTSKOSTNADER HYTTENE Innkjøp mat ,- Innkjøp kioskvarer ,- Lønn betjening ,- Arbeidsgiveravg ,- Reiseutg. betjening/tilsyn ,- Inventar/utstyr ,- Vedlikehold ,- Forsikringer ,- Brensel/sttøm/vask ,- Transport ,- Telefon, radio ,- Brosjyrer, annonser, PR ,- Varding, sudcerhet ,- Skatter og avgifter 5.000,- Årijoka ,- Medlemsblad ,- Kontingent tu DNT (fellestjenester og hyttekontingent) ,- Ordinære avskrivninger ,- SUM DRIFTSKOSTNADER HYTTENE ,-

12 DRIFTSKOSTNADER ADMINISTRASJON Lønninger ,- Revisjon ,- Sosiale kostnader, ,- Representasjon, gaver i ,- Kontorhold ,- Inventar, utstyr ,- OpplæringEDB 4.500,- Vedlikeholdskonttakter EDB 9.000,- Porto ,- Telefon ,- Møter ,- Sum driftskostnader administtasjon ,- Sum driftskostoader total ,- BUDSJETT BYGGEPROSJEKTER 1990 KOSTNADSOVERSLAG StorerikvoUen opprinnelig ,- - utført i 1988/ , ,- Jøldalshytta ,- Tippen, Gjevilvasshytta ,- Kjøh , ,- Driftsresultat ,- FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter ,- Rentekostoader , ,- HNANSIERINGSPLAN "Jubileumskonto" ,- Tilsagn anleggsstøtte STUI ,- Meddelelse fra STUI om at de til Jøldal er innstik på å bevilge ytterligere ,- Dugnad ,- Egenkapital , ,- EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER Gaver og bidrag ,- Diverse inntekter ,- Diverse utgifter ,- Det foreugger i tillegg tilsagn fra STUI på kr ,- tu merking m.v ,- Resultat før årsoppgjørsdisposisjoner ,-

13 RESULTATREGNSKAP 1989 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Rentekostnader DRIFTSINNTEKTER: Losjiinntekter Bevertaing m/fritt opphold Salg kioskvarer Dusj, badsta Medlemskontingent Årbok, salg og annonseint. Gaver, bidrag, anleggsstøtte Utleie jaktterteng EKSTRAORD. INNTEKTER OG KOSTNADER R Div. inntekter Representasjon, gaver Resultat før arsoppgj.disp h DRIFTSKOSTNADER: Kjøp mat og kioskvarer Lønn, arb.g.avg, honnorar Inventar og utstyr, hyttene " kontoret VedlUcehold Forsikringer Brosjyrer,annonser Brensel, sttøm Transport Årbok, medlemsblad Andre driftskostnader, note II Ord. avskrivninger Medlemskontingent DNT DRIFTSRESULTAT ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Avskrevet STUI-støtte Utstyrsfond Til kapitauconto NOTE I. Varene er medtatt i balansen med ca. 25% av kostpris. NOTE II. ANDRE DRIFTSKOSTNADER Skatt og avgifter Varding, sikkerhetstj. Telefon Reiseutg. insp. og betje. Møter Div. utgifter Kontorhold Porto RR. Jubilumskostnader Gratisdøgn betje./turledere L

14 FINANSIERINGSANALYSE TILFØRSEL: Resultat før årsoppgjørsdisp. JubUeumsinnsamling Ord. Avskrivninger Egen finansiering Låne opptak Sum tilførsel ANVENDELSE Data anlegg Selvbetj.avd TroUhh JøldaUi. Sttøm/vann StorerikvoU Nybygg Græsh Nedbet. langsuctig gjeld Sum anvendelse DIFF. TILFØRSEL/ANVENDELSE = (-) NEDGANG (-I-) ØKING ARBEIDSKAPITAL SPESIFIKASJON OVERENDRING ARBEIDSKAPITAL: (-) ØKNING (-I-) NEDGANG KORTSIKTIG GJELD (-) NEDGANG (-I-) ØKNING OMLØPSMIDLER -n H I I I HYTTER/VERTINNER OG OVERNATTINGER 1988/1989 Sen- Påske Sommer Selvbetjente Hytter ger Vertinner Gjevilvasshytta 54 KLiaøy Jøldalshytta 48 J. Svingen J.Thomasgård Trollheimshytta 55 A.B,Wavold/ S.Nerbu Bårdsgården Dindalshytta Kårvatn Orkelsjøhytta Sum Trollheimen Nedalshytta StorerikvoUen StorerikvoUen Schulzhytta Nedalshytta StorerikvoUen Schulzhytta Ramsjøhytta KjøH GræsU Væktarhaugen Sum Sylene Sum totalt 16 Selvbetjent Selvbetjent Selvbetjent Selvbetjent Selvbetjent I. Flåteplass B. Saunes/ B.Sørum 64 R. Bergquist S. Gulbrandsen før/etter påske 30J.Thomasgård 12 Selvbetjent UO Sum Diff / *

15 OVERSIKT OVER PANTEGJELD TABLÅ OVER HYTTER OG EIENDOMMER PR Nr. Lånegiver Fokus Bank Fokus Bank Hotellfondet Hotellfondet Hotellfondet Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge Sparebanken Midt-Norge Statens Edruskapsfond DNT Klingenbergs gave Klingenbergs gave Klingenbergs gave Kreditkassen Opprinnelig Bokført pf. Låne- 1/1-89 opptak Renter Nedbet Bokført pr Nr. Hyttenavn Bokført verdi pr. 1/ Dindalshytta Gjevilvasshytta Græslihytta Jøldalshytta KjøU Nedalshytta Orkelsjøhytta 0 8. Ramsjøhytta Schulzhytta StorerikvoUen TrolUieimshytta Nøstebu Skardørslia Korreksj Nybygg , ,71 Ekstraord. avskr. v/stul Avskrevet Bokført 1989 verdi pr. 31/ , ,

16 BALANSE PR Lover for Trondhjems TYiristforening Eiendeler Omløpsmidler Jubileumskonto Kontanter, bank, giro VarebeholdnmgNotel Tilgode m.v.avg. Div.kred./debitor Gjeld og egenkapital Kortsiktig gjeld Kassakreditt Forskudd kontmgent 90 Skyldig arbg. avg. Skyldig feriepenger Skyldig skattetrekk Skyldig kosttiader Påløpne renter Div. kred./debitor Formål: 1. Trondhjems Turistforenings alminneuge formål er å utvude turiivet. Særlig skal den fremme fotvandrmg og fjeuskiløping ved høvelige tiltak og utbre kjennskap tu land og fouc. Ved opplysningsarbeide skal foreningen søke å gjøre turene interessante og givende. Foreningen fremmer sine formål: a) ved bygging og drift av turistoytter og ved andre tiltak tu bedring i losjiforhold i fjellttaktene. b) ved varding og merking av rater og ved andre tiltak som kan lette og trygge framkomsten. c) ved årbøker, ratebeskrivelser og andre skrifter av interesse for tarlivet. d) ved feuestarer og møter for medlemmene. e) ved andre tiltak som styret finner nyttig. Anleggsmidler; Dep. kostnader Dataanlegg kontor -avskrivninger Hyttene 1/ avskriv Tydal Båtrute Selv. TroUheimshytta Selv. Jøldalshytta Strøm/vann Storerikvollenl [ Langsiktig gjeld: Pantegjeld Egenkapital; Fond loo-års jubueum Utstyrsfond KapitaUconto [ Medlemmer: 2. Foreningen har følgende grapper medlemmer: a) Arsbetalende medlemmer b) Livsvarige medlemmer c) Innbudte medlemmer d) Æresmedlemmer Styret kan stryke arsbetalende medlemmer som Ucke har betalt sin kontingent innen 31. desember. Medlemmer under 18 år og over 67 år, samt ektefeller, kan, om de ønsker det, betale redusert kontingent. Styret kan ekskludere medlemmer som viser uverdig opptteden eller på annen måte skader foreningen. Den ekskluderte kan innanke saken for generalforsamlingen Æresbevisninger: 3. Menn og kvinner som har ytet foreningen særlige tjenester kan styret utnevne til æresmedlemmer, tildele foreningens hederstegn, eller innby som hvsvarige medlemmer uten kontingent. Herom gjr styret melding på generalforsamlingen. Foreningens ledelse: 4. Foreningen ledes av et styre med sete i Trondheim. Styret består av formann, nestformann og 6 medlemmer, og er beslutaingsdyktig når formannen, eller i hans fravær, nestformannen og 4 styremedlemmer er tu stede.

17 a) b) c) Formannens evt. nestformannens stemme er avgjørende ved stemmeluchet. Styret forvalter og disponerer foreningens midler i samsvar med paragraf 1, og avgjør ellers alle saker som Ucke er lagt tu generalforsamlingen. Styret oppnevner de komiteer som definnernødvendig. Det ansetter personale og fastsetter lønninger. Foreningen forplucter enten ved formannen, eller ved nestformannen og ett styremedlemsunderskrift. Styret kan rådføre seg med et råd av 12 medlemmer som velges for 3 år ad gangen. Hvert år uttrer 4 medlemmer, de første 2 ganger ved loddttekning. Rådet sammenkalles av styret og ledes av foreningens formann. Det skal innkalles minst en gang i året. Rådet skal: føre tusyn med at foreningens fomål fremmes i samsvar med lovene og generalforsamlingens beslutninger. behandle styrets årsberetoing og årsoppgjør og avgi uttalelse tu generalforsamlingen om dette. avgi uttalelser i saker hvor styret finner det nødvendigeller hensuctsmessig. Ordinær generalforsamling: 5. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i tiden 1. april mai. Tidspunktet for generalforsamlingen og sakshsten kunngjøres med 2 ukers varsel i minst 2 Trondheims-aviser. Dokumentene skal i dennetidenvære lagt ut på avertert sted. Stemmerett har medlemmer som har fyk 18 år og som var innmeldt innen 1. febraar. Generalforsamlingen behandler: 1. Årsberetning for foregående år 2. Revidert og desisert regnskap for foregående kalenderår. 3. Budsjett for året 4. Valg på: a) formann for 2 år b) styremedlemmer for 2 år Hvert år tter henholdsvis 4 og 3 styremedlemmer ut, de første ganger ved loddttekning. Hvis et styremedlem blk valgt tu formann, velges et nytt medlem tu styret for resten av funksjonstiden. Nestformann i styret velges hvert år av og blant styrets medlemmer. Valgbar tu verv under punktene a og b er medlem etter forslag fra valgkomiteen eller etter skrifthg forslag tu styret fra minst 5 medlemmer innen 1 uke etter at generalforsamling er kunngjort. c) 4 medlemmer av rådet d) lønnet revisor e) 2 kritiske revisorer f) 2 medlemmer av valgkomiteen. Det ttedje medlem oppnevnes av styret. Valgkomiteen skal innen 15 mars sende skriftug forslag tu styret for samtuge valg unntagen vdgkomite. Valg i følge punkt a og b skal foregå skrifthg, men skriftiig avstemming kan sløyfes for punkt c tu e hvis halvparten av de tilstedeværende medlemmer tillater det. 5. Fastsettelse av kontingenten for arsbetalende og livsvarige medlemmer. " Dog kan styret for det enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt med den alminneuge pris utvikling uten å forelegge saken for generalforsamlingen. Slik regulering foretas i tilfelle for arsbetalende medlenmier på grannlag av endringer i konsumprisindeksen, eller annen tilsvarende indeks, og kan avrandes oppad til nærmeste femkrone." 6. Forslag fra styret. 7. Forslag som medlemmer har sendt skriftlig tu styret innen 1. mars. Beslutoingen på generalforsamlingen fattes ved alminnelig flertau med unntak av beslutninger i de saker som er nevnt i paragrafene 7, 8 og 9. Styremedlemmer og andre kan unnslå seg gjenvalg i luce lang tid som de har fungert. Eksttaordinær generalforsamling: 6. Styret innkaller til eksttaordinær generalforsamling når det finner det nødvendig. På skriftiig motivert krav fra minst 30 medlemmer blir eksttaordinær generalforsamling å innkalle irmen 1 måned etter at kravet er kommet fram tu styret. Varsel og stemmeregel som for vanlig generalforsamling. DEN NORSKE TURISTFORENING: 7. Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske Turistforening som er en landsomfattende forening. Styret oppnevner foreningens representanter tu Den Norske Turistforenings landsmøte." Lovendringer: 8. Forandringer av lovene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med 2/3flertall.SkriftUg forslag må være styret i hende innen 1. mars. Oppløsning: 9. Foreningen kan bare oppløses dersom det vedtas av 2 påfølgende ordinære generalforsamlinger med 3/4 flertall og dersom det ved siste gangs behandling møter minst 400 medlemmer. Hvis oppløsning er lovhg vedtatt, går foreningens midler forøvrig over til Selskapet for Trondhjem bys vel.

18 som avgir midlene tu eventaeu ny forening, hvis formål er i samsvar med den gamle forening. Annen disponering av midlene kan Ucke skje før tidligst 25 år etter oppløsning, og bare til formål som er beslektet med nåværende forenings formål. } ^^ *...««.^......,^-,,^_ "' - ''»!»..», mellbye f mmmåmmåmmmimmmmmm JERNVARER e VERKTØY 9 KJOKKENUTSTYR ELEKTRISK UTSTYR s OVNER OG KAMINER BYGNINGSARTIKLER «REDSKAPER e HAVEMØBLER Græslihytta. ERIK STABELL

19 MOTE FOR MENN mm VARiviE DETAUER SKAL DU TIL FJELLS SOMMER SOM VINTER TA TUREN OM ARNE RØNNING DER FINNER DU DET STORE UTVALG KLÆR TIL TUREN f^me nninq MOTE FOR MENN NORDRE GT I \ \ \ \ \ STORHEIA Helårspose. Bygd på to lag Helsport Thermoguard'* hulfiber, uten gjennomsydde sømmer. Toveis. 190 cm delbar glidelås med varmeisolerende klaff. For personer opp til 195 cm. Vekt m/varetrekk: 2,1 kg. Anvendbar ned til 4-20'C. TELTET FOR VILLMARKSLIV DOVREFJELL Dobbelt tunneltelt bygd på selvbærende aluminiumsbuer. Stort innvendig volum. 2 innganger med myggnetting. På den ene siden stort bagasjerom, på den andre siden stort kombinert oppholds- og bagasjerom. God ventilasjon. Solid vanntett bunn og yttertelt i polyester. Innertelt i pustende nylon. Lages for 3 personer. Vekt fra 4,8 kg.

20 RÅDGIV.ING. WS T ENERGI-OG KLIMAMNIKK l»clllllflllj Sivilingeniør Kr. Gjettum AS Rådgivende ingeniører MRIF Hovedkontor Trondheim: Gudrunsgt. 9, Postboks 2883 Elgesæter. Tlf. (07) SKADEFORSIKRINGSSELSKAPET LIVSFORSIKRINGSSELSKAPET VESTAOHYGEA Olav Tryggvasonsgt. 26 Tlf. (07) Trondheim Mer enn 100 kontorer over hele landet. '(>.<^J&/ze'<^<S^(M BRØD GIR s^m.^ [p KRAFT GRUNNLAGT isas W mm m TRONDHEIM ELEKTRISITETSVERK ELEKTRISITET - DET RENE VIDUNDER BRUK DET MED FORNUFT

erling Sande Telefon 216 - Berkåk

erling Sande Telefon 216 - Berkåk BUDSJETTFORSLAG 1972 Inntekter: Medlemskontingenter, div. renteinntekter, div. Inntekter Bevertning, kiosksalg Losji-inntekter Bidrag Trondheim Kommune kr. 16.000, Bidrag Feriefondet.' «98.000, : Anonyme

Detaljer

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19 (Årsregnskap for 1974 Kjør kollektivt! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP 1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70

Detaljer

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave 4.3 Årsberetning fond 4.3.1 Gamle Hytters fond I 2016 ble Gamle Hytters Fond opprettet (konto 4212.04.90464). Fondet skal støtte opp under TTs mange tradisjonsrike og verdifulle hytteanlegg. Det er store

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1988

Årsberetning & Regnskap 1988 Innholdsfortegnelse Årsberetning & Regnskap 1988 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte TUsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

Bente Flygind. Skiforeningen LOV

Bente Flygind. Skiforeningen LOV Bente Flygind Skiforeningen LOV Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Lov for Foreningen til Ski-Idrettens Fremme vedtatt 4. januar 1883 med endringer 9. mars 1887, 2. mars 1891, 20. november 1894, 11. mai

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980

VEDTEKTER. OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 for OSLO HANDELSSTANDS FORENING Stiftet 12. november 1841 og OSLO HANDELSSTANDS FELLESKONTOR Stiftet 1. januar 1980 Sist endret 28. april 2009 Oslo Handelsstands Forening Oslo Handelsstands Felleskontor

Detaljer

1. FORENINGEN ÅRSBERETNING 1991. i - 84 - ÆRESMEDLEMMER:

1. FORENINGEN ÅRSBERETNING 1991. i - 84 - ÆRESMEDLEMMER: " ' ÅRSBERETNING 99.. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger 3. VIRKSOMHETEN FJELLET

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

ÅRSBERETNING 1985 1. FORENINGEN VÅRE HEDREDE MEDLEMMER 1984 1985

ÅRSBERETNING 1985 1. FORENINGEN VÅRE HEDREDE MEDLEMMER 1984 1985 ÅRSBERETNING 1985 VÅRE HEDREDE ÆRESMEDLEMMER: 1907 Carl Schulz 1920 Axel Sommerfeldt 1922 Olaf Grilstad 1924 Cecil Wdm. Slingsby 1935 Fridtjof Brun 1935 Ludvig Sivertsen 1947 Roar Tønseth sen. 1953 Arne

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret )

Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet (Sist endret ) Vedtekter for Hyggen båtforening. Vedtatt av årsmøtet 20.3.2013 (Sist endret 27.3.14) 1 Foreningens navn Foreningens navn er Hyggen båtforening som forkortes HBF. Stiftelsesdato er 26.11.1998. 2 Formål

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 16 oktober 2009 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 16 oktober 2009 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 16 oktober 2009 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

Referat fra NNF`s generalforsamling,

Referat fra NNF`s generalforsamling, Referat fra NNF`s generalforsamling, 24. 2. 2015. Det var 24 stemmeberettigete medlemmer til stede, da formannen, Carl Henrik Størmer, ønsket de fremmøtte velkommen til NNF`s generalforsamling. Årsberetning

Detaljer

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte

Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte , og sist revidert på årsmøte Vedtekter Vedtektene ble vedtatt på KTFs årsmøte 16.3.1979, og sist revidert på årsmøte 9.3.2016. 1 NAVN Foreningens navn er KranTeknisk Forening (KTF). KTF er en sammenslutning (forening) av medlemmer

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939

Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Lover for Norsk Buhundklubb, stiftet sommeren 1939 Vedtatt av årsmøtet den 5. mars 2016 (Rettelser gjort i h.t. krav fra NKK.). Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1 1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri)

Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtekter for Norsk Treteknisk Institutt (NTI) (opprettet av norsk trelastindustri) Vedtatt den 29. mars 1949 endret den 20. april 1955 26. april 1960 26. april 1967 14. mai 1975 19. mai 1976 8. mai 1981

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber På årsmøte i 2016 vedtok Narvik Trekk- og Brukshundklubb å skifte navn til Narvik Hundeklubb. Lover for Narvik Hundeklubb Klubb stiftet 16 november

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB oppdatert pkt. 10.3 den 1.6.2006 ikke en off. endring VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB (Forening til fremme av den edle hestavl) Approbert av Det Kongelige Landbruksdepartement 04.06.2004 1 1.1 Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb

Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Lover for Norsk Schnauzer Bouvier Klubb Vedtatt på Generalforsamlingen den 13. april 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

Lover for Norsk Shiba Klubb

Lover for Norsk Shiba Klubb Lover for Norsk Shiba Klubb Vedtatt av årsmøtet den. Sist endret av årsmøtet den. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Shiba Klubb, her forkortet til NSK 2 Tilknytning Norsk Shiba

Detaljer

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017.

VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE. Opprinnelig vedtatt , med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. VEDTEKTER FOR AVFALL NORGE Opprinnelig vedtatt 12.06.1986, med seneste endring vedtatt av generalforsamling avholdt den 13. juni 2017. Foreningens navn er Avfall Norge. 1 NAVN 2 FORMÅL Avfall Norges formål

Detaljer

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet

Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet Lover for Romerike AgilitySportsKlubb stiftet 27.08.2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Romerike AgilitySportsKlubb og forkortes til RASK. Klubben er selvstendig

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL

Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Vedtekter for Huseiernes Landsforbund - HL Formål 1-1 Huseiernes Landsforbund (HL) er partipolitisk uavhengig og har til formål å ivareta medlemmenes huseierinteresser. HL er en landsomfattende interesseorganisasjon

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING. Forretningsorden for TTs årsmøte 1. Møteleder Årsmøtet ledes av en person, valgt av og fra Rådet

ÅRSMØTEINNKALLING. Forretningsorden for TTs årsmøte 1. Møteleder Årsmøtet ledes av en person, valgt av og fra Rådet Tid/ sted: Sandgata 30, 29. mars 2017 klokka 1900 SAKSLISTE: Trondhjems Turistforening Sandgata 30 7012 TRONDHEIM ÅRSMØTEINNKALLING Sak 1: Godkjenning av innkalling Sak 2: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 1 Industriens forening for elektroteknikk og automatisering er en sammenslutning av industrielle foretak

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 23. MARS 2012 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte. Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i Vedtekter Vedtekter for Romerike Tannlegeforening Sist endret 23.10.2013 1 Formål Foreningens formål er å ivareta standens interesser faglig, sosialt og økonomisk og å fremme et kollegialt samhold. 2 Medlemsformål

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Trondhjems Turistforening ÅRSMØTEINNKALLING. Vedlegg: Årsrapport 2015, med årsberetning, regnskap og budsjett for Valgkomiteens innstilling.

Trondhjems Turistforening ÅRSMØTEINNKALLING. Vedlegg: Årsrapport 2015, med årsberetning, regnskap og budsjett for Valgkomiteens innstilling. Tid/ sted: Sandgata 30, 6. april 2016 klokka 1900 SAKSLISTE: Trondhjems Turistforening Sandgata 30 7012 TRONDHEIM ÅRSMØTEINNKALLING Sak 1: Godkjenning av innkalling Sak 2: Godkjenning av forretningsorden

Detaljer

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993.

LOVER FOR MED ISRAEL FOR FRED Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29.juli 1978 med endringer av 26.juli 1980 og 26.juni 1993. Forslag til justerte lover for MIFF. I møte onsdag 10. februar 2016 vedtok hovedstyret enstemmig å anbefale MIFFs generalforsamling 17. april 2016 å godkjenne disse nye lovene. Se også vedlagt dokument

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

Lover for Norsk Bassetklubb.

Lover for Norsk Bassetklubb. Lover for Norsk Bassetklubb. Vedtatt av Generalforsamlingen den 12.03.1994 Sist endret av Generalforsamlingen den 18.03.2006. KAPITTEL 1. NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Bassetklubb. Her forkortet

Detaljer

Vedtekter. for. Dalen Vel

Vedtekter. for. Dalen Vel Vedtekter for Dalen Vel Publisert av Dalen Vel på basis av tilsvarende dokument fra Norges Velforbund September 2014 Vedtekter for Dalen Vel stiftet 17.09.2014. Vedtatt 17.09.2014. 1. Navn Foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubbs medlemsklubber Lover for Norsk American Akita Klubb stiftet 2001 Vedtatt av årsmøtet den 2.juni 2013 med senere endringer, senest av [ dato] Lovene er godkjent

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Vedtatt av årsmøtet den 4.10.2009 Sist endret av årsmøtet den 4.10.2009 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er NORSK LHASA APSO KLUB Her forkortet til NLAK

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer