Årsberetning & Regnskap 1989

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning & Regnskap 1989"

Transkript

1 Årsberetning & Regnskap FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam med Gjevilvatnet. BJARTE BØ 3. VIRKSOMHETEN I FJELLET Nybygg og vedlikehold Varding og merking av rater 4. INFORMASJON Publikasjoner Medlemsmøter En skydott har lagt seg over Blåhøs topp. t BJARTE BØ 5. FELLESTURER - KURS Turkomitéen Fjellsportgrappa Ungdomsgrappa 6. REGNSKAP Økonomi generelt Regnskap Budsjett 7. LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING

2 Våre hedrede ÆRESMEDLEMMEI^: 1907 Carl Schulz 1953 Ame FaUcanger 1920 Axel Sommerfeldt 1957 Reidar Jørgensen 1922 Olaf Grilstad 1967 Magne Asbj. Haave 1924 Cecil Wdm. Slingsby 1967 Eivind Kieralf 1935 Fridthjov Bran 1975 Astrid Olsen 1935 Ludvig Sivertsen 1977 Rolf Høyem 1947 Roar Tønsetii sen Frants-G. Mørch 1. Foreningen MEDLEMMER Livsvarige Hovedmedlemmer Ektefeller Juniormedlemmer Medlemmer over 67 år Innehavere av vårt hederstegn: 1947 Thor Tharam 1947 Hilmar Nilsen 1954 Edvard Løchen 1957 Finn Kleven 1957 Eriing Nilsen 1957 Gunnar Raabe 1962 Martine Unsgård 1962 Olga Reitan 1962 Hjørdis Mørkved 1962 Gunnar Birkeland 1967 Asttid Olsen 1967 Magna Kjelland 1967 Bjame Eriksen 1969 Rolf Høyem 1970 Magnhild Lereggen Reinrosa med gull eikekrans Tor Johansen 1974 Fritz Chrisensen 1976 Toralf Lyng 1978 Franck Rindal 1979 Erik Hansen 1980 Frants-G. Mørch 1984 Gustav Lien 1984 Teodor BrandfjeU 1985 Arme M. Bergquist 1987 Joran Svingen 1987 Ingvild Flåteplass 1987 Thor Risan 1987 Toralv Aune 1987 Ivar Maske 1987 Per A. Sttickert 1987 Claus Helberg 1988 Karl H. Brox Medlemstallet i år er ikke høyere pga det er sttøket 1600 medlemmer som Ucke har betalt de siste årene. Det er i 1989 overført medl. fra DNT og andre turistforeninger. Netto tugang i TT's favør medlemmer. TILLITSVALGTE Styret: Rådet: Desisorer: Revisor: Formann Kristine Furan, nestformann Gustav Lien, Joran Moum, Nils Slungård, Erik StabeU, Ame Vaslag, Sissel Waagbø, Erik-Martin Braathen. Ame Vaslag ble valgt for 2 år i 1988, men ba seg fritatt fra vervet på generalforsamlingen i Fritz Christensen, NUs Flå, Trond Gjettum, Erik Hansen, Ivar Maske, Sverre R. Kirksæther, Joran Svingen, Frants G. Mørch, Astrid Olsen, Ivar Sollie, Nils M. Vaagland, Tore Tønseth. Hans J. Jonassen, Ivar Sollie. Magne Hack. Innbudte livsvarige medlemmer: 1957 Modolf Moen 1967 Svein Grøtte 1962 Ragnhild Næssmo 1979 NUs M. Vaagland 1962 Asbjøm Clausen 1982 Inga Stokke 1985 Johan Bohne

3 TILSYN - KOMITEER - UTVALG Tilsyn: Bårdsgården Trond Ekker Dindalshytta Liv Grimsmo Gjevilvasshytta Hans Olav Sæther Græsli Harald Græsli Jøldalshytta Toralv Aune KjøU Jorun Svingen/Dag Sand Nedalshytta Oddmund Olsen Orkelsjøhytta Hans Olav Sæther Ramsjøhytta Mette og Teodor BrandfjeU Schulzhytta Georg Trondseth StorerikvoUen Thor Risan Trollheimshytta Erik Hansen Væktarhaugen Kristine Furan Arbeidsutvalg: Kristme Furan, Erik StabeU, Gustav Lien, Jorun Moum varamann. Branninspeksjon: Arnold Berg Bygge og utstyrskomité: Erik StabeU, Ame Vaslag, Astrid Olsen, Joran Svingen, Anne M. Eilertsen, Joran Moum, Alfhild Dyrdahl, Erik-Martin Braathen, Sven Kolstad (har tilttådt komiteen etter anbefaling fra styret.) Eiendomsforvaltning: Trond Ekker. Møtekomite: Kristin Svendsen, Torild Hage. Tilsyn med ruter og karter: Leif Johansen, Sylene. Ame Vaslag, Trollheimen. Turkomite: Ivar Maske, Vigdis Heimly, Christian Smith. Fjellsportgruppa: Øystein Nyttø, leder, Anne Haarberg, Ame Kavh, Inger Kolltveit, Gunnar Nordseth, Vaasilia Partall. Ungdomsgruppa: Siri Hoem, Anne Grete Olsen, Trygve Megård Valgkomite: Trond Ekker, Sissel Waagbø/Erik Martin Braathen (styrets repr.), Ruth Reitan. Årbokkomité: Per Christiansen (redaktør), Erik StabeU, Erik-Martin Braadien. Bladkomite: Erik StabeU, Sven Kolstad. PR-komite: Sven Kolstad, Nils Slungård, LiUian Svingen. Tydal Båtrute: Kristine Furan, Gustav Lien (varamann). Falkangers fond: Kristine Furan, Trond Ekker, Trond Gjettum. Klingenbergs gave: Trond Ekker, Nils Daae Rogstad, NUs M. Vaagland. Forbundet DNT: Landsstyret: Gustav Lien Valgkomiteen: Kristine Furan Økonomikomiteen: Gustav Lien Naturvernkomitéen: Erik StabeU Ungdomsgrappa: Anne Grete Olsen Publikasjonsfondet: Torbjøm FaUcanger, Asttid Olsen, Ivar Sollie Styringsgr. for prosjekt Sylene: NUs Slungård, Erik StabeU (varamaim). ADMINISTRASJON: Foreningens daglige drift har i 1989 vært ivaretatt av Arme M. Eilertsen og LU- Uan Svingen.

4 MØTER: Generalforsamling: Den 102. ord. generalforsamling ble avholdt i Handelsstandens Hus den 4. april, kl > Møtet ble åpnet av styrets nestformann, Gustav Lien. Formannen Kristine Furan hadde forfall p.g.a. sykdom i familien. Han ønsket de medlemsoppmøtte velkommen og refererte til at innkalling til generalforsamlingen har vært rykket inn i Adresseavisen og Arbeider-Avisa den 14. mars, samt at dokumentene i h.t. vedtektenes prg. 5 fra kunngjøringstidspunktet har vært utlagt på TT's kontor. Det ble fra Frants G. Mørch fremsatt forslag om utsettelse av generalforsamlingen. Forslaget var begrannet i at medlemmene Ucke hadde fått en ausidig og grandig nok orientering om organisasjonssaken (jfr. sak 2 under dagsorden nedenfor) samt spørsmål om eventuell godkjennelse av avgitte fullmakter tu denne generalforsamling (jfr. protokollering nedenfor). Hert Mørch henviste i denne sammenheng tu utsendte skriv, datert 15. mars d.å., undertegnet av 9 medlemmer, som var sendt ut separat til bestemte medlemmer og som ikke fulgte som en del av de utlagte dokumenter til generalforsamlingen. Forslaget ble ikke tatt til følge, idet ingen av de tilstedeværende ga til kjenne at de ønsket utsettelse. Forøvrig var det ingen som hadde noe å bemerke til innkalling og varsel. Generalforsamlingen ble deretter erklært for lovug satt. Antall representerte medlemmer på møtet var 333, hvorav 332 stemmeberettiget. Som møteleder ble Nils Slungård valgt ved håndsopprekning med overveiende flertau. Motkandidat var Trond Gjettum. Som protokollførere ble Rolf Røkke og Lisbet Selnes valgt. TU å undertegne protokollen ble Astrid Olsen og Kåre Dahl valgt. Som tellekorps ble Roar Rønning, Anne Britt Wavold og Odd Johnsen valgt. TU fullmaktskomité ble Nils M. Vaagland, Magne Flack, Ivar Belsaas og Rolf Bergquist valgt. Dagsorden for generalforsamlingen var: 1. Årsberetaing/regnskap Styrets forslag vedr. organisasjonssaken. 3. Valg. 4. Budsjett Før man guck til dagsorden ble det en diskusjon om anvendelse av fullmakter, dvs. hvorvidt man skulle akseptere eller ikke akseptere avgitte fullmakter til denne generalforsamlingen. Det ble fra Trond Ekker fremsatt forslag om skrift Ug avstemning om dette spørsmål. Ved avstemningen ble det vedtatt med 187 mot 138 stemmer ikke gjøre brak av fullmakter på denne generalforsamlingen, 1 stemmeseddel var blank og 2 stemmesedler ble nektet godkjent. Det ble fra Ekkers side opplyst at det Ucke var noe forbud i vedtektene om bruk av fullmakter, men han presiserte at det for denne generalforsamling var spesielle hensyn som tilsa at generalforsamlingen burde kunne avgjøre om man skulle ta hensyn tu avgitte fullmakter eller Ucke. Det ble i denne forbindelse henvist tu utsendt skriv av 15. mars 1989 med vedlagte fuumaktsslipper. Skrivet ble betegnet som tendensiøst og inneholdende feu informasjon/mangelfuu informasjon. Dessuten var skrivet Ucke sendt tu alle medlemmene - herander styrets medlemmer - hviucet var høyst krituckverdig. Styret hadde således Udce mulighet tu å komme med noe tilsvar, hviucet skulle tilsi det betenkelige i at denne generalforsamlingen skulle kunne "styres" ved brak av avgitte fullmakter. Foraten Ekker hadde Steinar Nygaard, John Herberg, Ole Østlund, Ivar Belsaas, Randi BUndheim og Magne Sunde ordet under denne sak. TU dagsorden: NUs Slungård tok over som møteleder: Sak 1. Sak 2. Det ble opplyst at rådet og desisorene hadde gitt sin anbefaling om godkjennelse av årsberetaing/regnskap for I forretaingsførers fravær ga Magne Flack en nærmere redegjørelse til regnskapet samt at han i egenskap av revisor leste sin revisjonsberetning av 27. febraar 1989, som tikår at regnskap blk godkjent. Årsberetning/regnskap ble deretter enstemmig godkjent. Det ble anmerket at regnskapet burde vært sammenholdt med budsjettet som ble vedtatt for Gustav Lien ga en kort oppsummering av behandlingen av organisasjonssaken frem tu styrets foreliggende forslag til denne generalforsamling om endring av prg. 7 i TT's lover. Forslaget har følgende ordlyd: "Den Norske Turistforening: Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske Turistforening som er et landsomfattende forbund. Styret oppnevner foreningens representanter tu Den Norske Turistforenings landsmøte". Erik Stabell ga deretter en grandig redegjørelse tu denne sak - med spesiell vekt på betydningen den nye forbundsdannelsen hadde og hviucen konsekvenser det vu få for TT og dens medlemmer å stå utenfor Den Norske Turistforening (DNT). StabeU presiserte at rede-

5 gjørelsen representerte styrets syn - uimtatt Ame Vaslag. StabeU opplyste at TT har i hele sin historie vært med i de samarbeidsordninger som har eksistert mellom landets turistforeninger. Samtiige av landets øvrige 36 turistforeninger har nå sluttet seg til DNT. Det er behov for et forbund for taristforeningene, bl.a. ut fra * Styrket samarbeid * Kontakt med myndigheter og organisasjoner * Vem om Fjellområder * Fremme behov for støtte * Drive markedsføring * Være kunnskapsbank m.a.o. en rekke forhold som Ucke kan fremmes på en skikkelig måte uten en forbundsdannelse for turistforeningene og som det er lite hensuctsmessig at hver enkek forening skal arbeide med hver for seg. Stabell presiserte at TT opprettholder sin fulle selvstendighet ved å slutte seg tu DNT som forbund, herunder vil TT disponere eine eiendommer og kunne styre foreningens virksomhet som i dag. Derimot vu TT miste de gjensidige medlemsrettigheter om TT står utenfor DNT, bl.a. bruk av andre taristforeningers hytter. Rent økonomisk vu den nye forbundsdannelsen bety status quo for TT, bl.a. ut fra at TT vu øke sitt medlemstau fra idag tu ved tilslutaing til forbundet. Dette vu oppveie den forbundskontingent som TT vil måtte betale. I tillegg kommer offenthg støtte fra STUI, og det er grann tu å tto at den nye forbundsdannelsen vil gi større muhgheter for å oppebære øket støtte. StabeU konkluderte sin orientering med store negative konsekvenser for TT og dens medlemmer ved å stå alene. TT har ingen god fremtid som eneste taristforening utenfor samarbeidet mellom foreningene, og StabeU henstilte til medlemmene å stemme for tilslutnkig til DNT som anbefak av styrets flertau. I den etterfølgende diskusjon deltok Ivar Belsaas, Gustav Lien, Karl H. Brox, Steinar Nygård, Kåre Dahl, Trond Ekker, Randi Blindhekn, Frants G. Mørch, Eivind Engen og Randi Skaaraaen. Selve diskusjonen dreide deg i hovedsak om hva som vule være best for TT og foreningens medlemmer. TT opprettiiolder sin selvråderett/beslutaingsrett som idag. Det er kun snakk om medlemskap i DNT, ikke noen form for sammenslutaing som enkelte innlegg kunne oppfattes som. Styret mente å ha gitt informasjon til medlemmene under denne sak på en rimehg og grandig måte såvel forat for mø- Sak3 tet som gjennom StabeUs orientering samt ved de øvrige innlegg på selve møtet. Dette i motsetaing til det skriv som er omtak foran. Skrivet ble bekreftet inneholdende påstander som ikke kunne forsvares ut fra et saklig synspunkt. Det var enighet om en mindre endring i styrets forslag. Første setning ble endret sålydende: "Trondhjems Turistforening er medlem av Den Norske Turistforening som er en landsomfattende forening". Videre ble det opplyst at rådet i møte mot 1 stemme hadde vedtatt å anbefale at TT slutter seg til DNT, samt at nødvendige endringer av prg. 7 i TT's lover blir fremsatt av styret. Før avstemning ble det presisert at det Ucke vu være aktuelt å stemme ut fra avgitte fullmakter, kun personhg tustedeværende kunne telle som stemmer. Styrets forslag om endring av prg. 7 i TT's lover ble vedtatt med 226 stemmer. 88 stemmer ble avgitt mot samt 3 stemmesedler som var blanke. I tilknytning til denne sak ble det fra Steinar Nygaard tatt inn følgende protokolltilførsel: "I strid med det som ble akseptert av den eksttaordinære generalforsamling høsten 1988, anbefaling av h.r.adv. Vaagland i Rådet og vedtak i styret våren 1989, ble de fremlagte fullmakter nektet godkjent. Dette har vært en klar foratsetning for de ca. 800 som har avgitt fullmakter imot innlemmelse i DNT". Ame Vaslag ba seg entlediget fra styret og forlot møtet under denne sak. Styrets sammensetning vu således inntil videre bh 7 medlemmer. Valgkomiteens innstilling datert 13. mars 1989, ble fremlagt med følgende innstilling: a) Formann - ikke på valg i år. b) Styremedlemmer for 2 år. Joran Moum gjenvalg NUs Slungård Sissel Waagbø, ny Erik-Martin Braathen, ny c) Medlemmer av rådet for 3 år: Fritz Christensen gjenvalg Erik Hansen Asttid Olsen Tore Tønseth ny

6 Sak 4 d) Lønnet revisor: Magne Flack gjenvalg e) 2 kritiske revisorer: Hans J. Jonasen gjenvalg Ivar SoUie " > Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som ny valgkomite etter Sissel Waagbø, Karl H. Brox og Erik Stabell fremmet styret forslag på følgende: Rutii Reitan Trond Ekker 1 medlem av styret (som styret selv utpeker). Styrets forslag til ny valgkomite ble enstemmig vedtatt. Budsjettforslaget for 1989 ble gjennomgått og kommentert. Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Til slutt rettet styrets nestformann, Gustav Lien, en takk tu møteleder, nye styremedlemmer ble ønsket veucommen, samt at det ble rettet en takk tu Trond Ekker som ttådte ut av styret etter eget ønske. Franck Rindal ble takket for sin innsats som rådsmedlem. Det ble også rettet en takk til de avgåtte medlemmer i valgkomiteen og tu slutt blemøtedeltakeme takket for oppmøtet. Møtet var slutt kl Astrid Olsen Kaare Dahl STYREMØTE: Det er holdt 14 styremøter og behandlet 97 saker. ARBEISUTVALGSMØTER: Det ble holdt 6 arbeidsutvalgsmøter og behandlet 28 saker. RÅDSMØTER: Det er holdt 2 fellesmøter mellom rådet og styret. Møtene ble holdt og Det første møtet behandlet årsberetning og regnskap 1988 og budsjett Forøvrig ble behandlet spørsmål om tuslutaing tu Den Norske Turistforening gjennom endring av parag. 7 i foreningens lover. Det andre var av orienterende art. LANDSSTYREMØTER NTF/DNT: Nr. 1 ble holdt i Oslo 24/1 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 2 ble holdt i Bergen 13/3 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 3 ble holdt i Oslo 19/4 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 4 ble holdt i Oslo 10/5 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 5 ble holdt i Ålesund 16/6 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 6 ble holdt i Kalhovd 25/9 Ingen fra TT var representert. Nr. 7 ble holdt i Oslo 27/11 Gustav Lien representerte TT. SEKRETÆRMØTE: Det ble avholdt 1 sekretærmøte i 1989 på Krækkjahytta den april. Ingen fra TT var representert. DNT'S NATURVERNMØTER: Det er holdt 3 møter i 1989, og i Oslo, Hardangervidda/Lågaros. Erik StabeU fra TT var representant på alle møtene. LANDSMØTE: I år ble landsmøtet holdt i Ålesund i forbindelse med foreningens looårs jubileum. Fra TT deltok Kristine Furan og Gustav Lien. ØKONOMIKOMITEEN/DNT Det er holdt 3 møter i komiteen alle var i Oslo og datoene var 24/2, 15/9 og 8/11. Gustav Lien representerte TT. 2. Trafikken i fjellet 1989 ble nok et godt år for foreningen. I påskesesongen gikk besøket opp med 123 ovemattinger i forhold tu Sommersesongen ble meget bra og besøket guck opp med 374 ovemattinger. Dette gjelder de betjente hyttene. Schulzhytta var selvbetjent også denne sommersesongen. 3. Virksomheten i fjellet Nybygg og vedlikehold: Generelt: Det er også i 1989 gitt verdifuu hjelp til vedluceholdet av hyttene, både i form av arbeidsinnsats og tjenester av forskjellig art. Vi retter en varm takk til alle som har bidratt tu hyttenes vedlikehold og forbedring.

7 Dindalshytta: Det ble gjennom ført dugnad i begynnelsen av juni. Helt nødvendig vedlikehold ble gjennomført, så som vasking fra loft tu gulv. Skifting og luftig av sengetøy - beising utvendig - feiet piper - malt brannmur osv. Matbu har vært god å finne for musa om vinteren. Det er forsøkt å rettet på ved legge golv og panelt vegger, så får vi se hvordan det vkker. Utedo er fortsatt provisorium etter braimen. Gjevilvasshytta: Det er utført etterisolasjon over kjøkkenet og div. bygningsmessige arbeider for å få bedre lufting av loftet over betjeningsfløya. Det er utført beising og annet vedlikeholdsarbeide på hytta. Græslihytta: Rutinemessig vedlucehold er utført i 1989, og hytta er i god stand er det planlagt å bygge to nye køyer i hytta. Vinteren Jøldalshytta: Det er utført ratinemessige vedluceholdsarbeider i Veggen mot nord-vest er delvis råtten og skal skiftes sommeren Ellers er hytta i god stand. Kjøli: Vanlige vedlikeholdsarbeider er utført sommeren/høsten -89. Fortsatt stort behov for reparasjoner av fundamenter under hytta og uthuset. Nedalshytta: Det er montert ny varmtvannsbereder i selvhushold/betjeningsfløya. I kjøkken på hovedhytta er det montert mikrobølgeovn og ny dobbel stekovn, i tiuegg til den gamle som er reparert. Så muligheten for storbrødbaking skulle være gode nå. Etter stenging av hytta på høsten oppsto en vannlekkasje, som følge av en defekt stoppekran. Dette førte til vannskader i taket over oppholdsrommet for betjeningen. Skadene er allerede reparert, og forsikringen dekket disse utiegg. Orkelsjøhytta: Det er foretatt ratinemessige utbedringer i 1989 og hytta er i god stand. Ramsjøhytta: Det er foretatt nødvendig vedlikeholdsarbeider. Hytta er i god stand. Schulzhytta: Det er i løpet av året utført takomlegging på hovedhytta i det alt vesentlig som dugnadsarbeide. Det er komplettert med proviant og det er foretatt veddugnad slik at hytta nå er forsynt med ved for to år. StorerikvoUen: Hele hytta, selvhushold og WC er beiset. Vinduer på matsal og kjøkken er oljet. Utsparinger etter rørleggerarbeid er igjenmurt. Endel maling i kjeller, nye reoler er også montert i kjeller. Det er satt inn ny varmtvannstank og ny slamkumme for avfausvann er nedgravd og knyttet sammen med den gamle. Det elektriske aggregatet er på plass, og jordkabel mellom bygningene er også nedgravd. Det er utført endel arbeide med en kum i bekken øst for hytta for om mulig å bedre vannsitaasjonen på vinterstid. Det er dessuten utført et større arbeide med ved tu hytta. Trollheimshytta: Rutinemessig vedlikehold er foretatt i Hytta er i meget god stand. Nytt selvbetjeningskvarter ble klargjort tu påske 1989, og åpnet for selvhushold etter påska. Nøstebu er i god stand og vedlikeholdes av Erling Halle og Erik Kårvata. KVARTERAVTALER Bårdsgården: Kvarteret eies av fammiuen Berdal, og alt nødvendig vedlucehold blir utført av dem. Kvarteret er i god stand. Kårvatn: Kvarteret eies av familien Kårvata og alt nødvendig vedlucehold blir utført av dem. Kvarteret er i god stand. Væktarhaugen: Kvarteret eies av Brynhild og Martm NordfjeU, og ak nødvendig vedlikehold utføres av dem. Kvarteret er i god stand.

8 VARDING OG MERKING AV RUTER Sylene: Sommerratene Bleikåa - Schulzhytta, GræsU - Schulzhytta, Schulzhytta - Ramsjøhytta og SkarpdalsvoUen - Stordalen er ryddet o nymerket. Videre er vinterstakingene på ratene Bleikåa - Schulzhytta, Schulzhytta - Stordalen og Schulzhytta - Ramsjøhytta rettet opp etter de harde vinterstormene. De øvrige vinterrater er konttouerte og er i bra forfataing. Plankelegging av de våteste myrene vil fortsette kommende sommer i områdene randt Nedalshytta og StorerikvoUen. TROLLHEIMEN: For første gang ble "Trekanten" i Trollheimen kvistet i påska. Dette ble meget godt mottatt av alle som gikk i Trollheimen i påska. Rutene som ble kvistet var: Gjevilvasshytta - Jøldalshytta, Jøldalshytta - Langvataet - Trollheimshytta, Trollheimshytta - Svarthamran - Gjevilvasshytta. I sommer ble følgende rater merket på nytt: Gjevilvasshytta - Bårdsgården (langs Gjevilvannet), Bårdsgården - Innerdalshytta, Innerdalshytta - Kårvata, Trollheimshytta - Gråhaugén over Bossvasshøgda, Bossvasshøgda - Kløftsætta. 4. Informasjon PublUcasjoner: Årboken: Årboken ble ttykt i et opplag på eksemplarer og sendt aue hovedmedlemmer og medlemmer over 67 år, alle norske turist-foreninger. Svenska Turistforeningen m.fl. Årboka ble godt mottatt av pressen og fikk god omtale i avisene. Redaktør for boken var Per Christiansen. Medlemsblad: Det ble gitt ut 2 nr. av medlemsbladet "Fjellvandring" i 1989 i samarbeid med Nord-Trøndelag Turistforening. Bladene ble distribuert som vedlegg i "FjeU og Vidde" tu medlemmer som sogner tu TT og NTT. Medlemsmøter: Førpåskemøte ble holdt i Kunstindustrimuseet Torild Hage viste lysbilder og fortalte om sin tur i Mustagh Ata i Kina. Høstmøtet ble holdt samme sted. Stein R Aasheim kåserte og viste lysbilder over tema "I Nansens fotspor på ski over Grønland". Begge møtene var godt besøkt. 5. Fellesturer - kurs Seminar: Det ble også i 1989 arrangert seminar for de ansatte ved tarist-foreningens kontorer. Vertskap for seminaret i 1989 var DNT og taren var lagt tu Jotanheimen. Trondhjems Turistforening var Ucke representert. Turkomitéen: Også i år ble turene presentert i en 4-fargers brosjyre, som er en meget populær måte å spre informasjon om turene på. Fellesturene ble også annonsert i byens to aviser. Dette er kostbart, men vurderes som nødvendig ikke bare for å bekjentgjøre turene, men luce meget for at foreningen Ucke skal være helt usynug i den informasjonssttømmen publucum utsettes for. I brosjyren ble det lagt frem 20 tartilbud i tillegg tu FjeUsportgrappas kurs og ungdomsgrappas omtale. I alt ble 13 tarer artangert og 7 avlyst. Det var tilsammen 203 deltakere. Størst oppslutaing i antau deltakere hadde søndagsturen "Vårstigen", men for første gang måtte "Mogopturen" avlyses p.g.a. for få påmeldte deltakere. Toppturene og tematurene har også stor deltakelse, spesielt professor Gjærevolls botaniske vandring. I alt 20 personer har vært involvert som turledere, en takk tu disse og spesiek til Ivar Maske som har vært både turleder og utformet fellestarbrosjyren. FJELLSPORTGRUPPA: FjeUsportgrappa hadde 212 betalende medlemmer ved utgangen av tarer har stått på programmet i året som har gått, hvorav 3 er blitt avlyst pga dårhg oppslutaing. DeltakerantaUet på tarene har ligget på 12 i gjennomsnitt. Dugnad på Dindalshytta har vært gjennomført, mens dugnaden på Græslihytta ble avlyst pga manglende oppgaver. Årets markaprogram ble noe amputert. Bare "langskitur fra Brøttem tu Malvik" gikk som planlagt. Ellers har tarprogrammet vært svært variert, fra vårskitur på Jostedalsbreen og topptur i Trollheimen tu sykkeltur i Budal. FjeUsportgrappa har artangert 5 kurs i år; telemarkskurs, sikringskurs, iglookurs, minibrekurs og førstehjelpskurs. Vi har hatt møte- og kurssamarbeid med tindegrappa i NTHI. I tiuegg til årlige turplanleggings- og koordineringssmøter

9 har vi hatt besøk av Torild Hage som har fortalt fra bestigningen av Mustag Ata, Trond Sttømgren som hadde seilt gjermom Europa og Jostein Mårdalen som fortalte fra klafretur i Pera. I forbindelse med de ukentiige trimkveldene på BUL-hytta er det blitt vist lysbilder fra Svalbard, Kaukasus og Svartisen. \^ hadde også et orienteringsløp i høst som var svært populært. Medlemsbladet "I Hytt og Vær" har kommet ut med 5 nummer i et opplag på 280 også i år. Ungdomsgruppa: Ungdomsgrappa startet året 1989 med nyttårsfeiring på Bårdsgården, og 20 personer deltok. I påska ble det arrangert tar i Trollheimen med 17 deltakere. Været var skålende og turen ble en suksess skal turen gjentas. Videre artangerte vi tur til Snøhetta i mai. Resten av året ble heller skralt. Både sommertaren og høstturen til Innerdalen ble avlyst p.g.a. dårlig vær. Ungdomsgrappa har på papket ca. 50 medlemmer. Av disse er det en kjeme på personer som kan sies å være aktive. Derfor ønsker vi mange flere nye medlemmer i ungdomsgrappa, både nybegynnere og fjellvante som ønsker turfølge i et trivelig miljø! 6. Regnskap Gaver og bidrag 1989: Trondheim Kommune. kr ,- Klingenbergs fond kr ,- Kari Stiiger for Ingeborg Ekle kr ,- kr ,- Div. gaver kr ,- STUI Anleggsstøtte kr ,- kr ,- Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave har heller ikke i 1989 avkrevet foreningen renter for lån på tusammen kr ,- Falkangers fond: Beholdningpr. 1/ kr ,33 Renter 1989 kr ,93 Beholdningpr. 31/ kr ,26

10 : : : - : : : : - : HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE. Regnskap for 1989 Legatets formue pr : Bankinnskudd kr ,89 Verdipapirer kr X)0 Fordring TT kr ,00 Pantelån TT.kr ,00 Inntekter 1989: Bankrenter kr ,05 Utbytte aksjer kr ,00 Renter ihendehaveroblig kr ,00 Salg: Innløsning av obligasjoner Næringskreditt 1983 kr ,00 Kontantandel aksjer Adresseavisen kr. 69,00 kr ,89 kr ,08 kr ,00 kr ,97 H ' y.-y/ya-. Myyy il fx-;-y 'r-yyy- W.. '^y-. 1 [ II 1 Spesifikasjon over legatets formue pr : 1. Bankinnskudd Sparebanken Midt-Norge...kr ,24 2. Ihendehaverobligasjoner 13 % A/S Næringskreditt 1985/94 pål ,- kurs 102,25 kr ,00 3. Aksjer: Adresseavisen aksjer å kr. 20,- å kurs 140,- kr ,00 Orkla - Borregaard A/S aksjer a kr. 50,- a kurs 475 kr , aksjer a kr. 50,- a kurs 483 kr ,00 4. FordringTT kr ,00 PantesUcret lån TT kr ,00 Trondheim, 3IJ 2.89/ for legatstyret Nils Daae Rogstad, formann kr ,24 Kjøp: Tegningsretter Adresseavisen Nye aksjer Adresseavisen Utgifter: Forvaltaingsgebyr Avgift VPS Diverse Endring verdipapirbeholdning samt kursdifferanse Av legatets avkastaing er i henhold til testamentets bestemmelse i året delt ut tu TT. kr. kr. kr. kr. kr. 49, , ,00 300,00 527,23 kr ,50 kr ,47 kr ,23 kr ,24 kr ,00 kr ,24 kr ,00 kr ,24 Beretning vedkommende "Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave" for året Det vises til vedlagte reviderte regnskap for året 1989 hvorav fremgår at legatets formue pr. l.januar 1990 utgjør Kr ,- mot Kr ,- ved utgangen av Legatet har deltatt i Adresseavisens kapitalutvidelse ved tegning av 200 nye aksjer og er også ytterligere tilført 199 nye i fondsaksjer. Orkla Bortegaard-aksjene er blitt delt slik at aksjer er bundet mens 434 er fri. For øvrig skyldes formuesstigningen endrede kurser på aksjene. Forvaltoingen av legatets midler har fulgt samme mønster som tidligere år. I 1989 er gitt et vanlig bidrag på kr ,- til arbeid med løyper, stier og klopper. Som foratsatt er første avdrag på kr ,- nedbetalt på det i mars 1988 ytete rentefrie likviditetslån. Foreningen er dertil tilsagt rentefrihet fortsatt frem til og med året 1992 for de tidligere samlede lån på kr ,-. Legatstyret består uforandret av advokatene Vaagland og Ekker med lagdommer Rogstad som formann. Trondheim, l.feb fot Legatstyret Nils Daa Rogstad, formann

11 Revisjonsberetning Jeg har revidert regnskap for Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave for Regnskapet viser at legatets midler er betryggende forvaltet og plassert. Trondheim, 31/1-90 > Magne Flack, revisor BUDSJETTFORSLAG DRIFTSINNTEKTER Losjiinntekter ,- Bevertoing ,- Naturalia betjening ; ,- Salg kioskvarer ,- Dusj, badstu ,- Medlemskontingent ,- Salg årboka, annonser årboka ,- Utleiejaktterteng ,- SUM DRIFTSINNTEKTER ,- KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAGET FOR 1990 Fra 1. januar 1990 overtok TT's administtasjon regnskapsføringen, og den skjer nå på eget EDB-anlegg. I denne forbindelse er kontoplanen og regnskapsopplegget forøvrig endret noe, da en bl.a. vu forsøke å få tu en mer spesifisert registtering av inntekter og kostoader. BudsjettoppstiUingen for 1990 er også endret i forhold til tidugere år, og sammenhgningstall (regnskap/budsjett for 1989) er derfor utelatt i år. DRIFTSKOSTNADER HYTTENE Innkjøp mat ,- Innkjøp kioskvarer ,- Lønn betjening ,- Arbeidsgiveravg ,- Reiseutg. betjening/tilsyn ,- Inventar/utstyr ,- Vedlikehold ,- Forsikringer ,- Brensel/sttøm/vask ,- Transport ,- Telefon, radio ,- Brosjyrer, annonser, PR ,- Varding, sudcerhet ,- Skatter og avgifter 5.000,- Årijoka ,- Medlemsblad ,- Kontingent tu DNT (fellestjenester og hyttekontingent) ,- Ordinære avskrivninger ,- SUM DRIFTSKOSTNADER HYTTENE ,-

12 DRIFTSKOSTNADER ADMINISTRASJON Lønninger ,- Revisjon ,- Sosiale kostnader, ,- Representasjon, gaver i ,- Kontorhold ,- Inventar, utstyr ,- OpplæringEDB 4.500,- Vedlikeholdskonttakter EDB 9.000,- Porto ,- Telefon ,- Møter ,- Sum driftskostnader administtasjon ,- Sum driftskostoader total ,- BUDSJETT BYGGEPROSJEKTER 1990 KOSTNADSOVERSLAG StorerikvoUen opprinnelig ,- - utført i 1988/ , ,- Jøldalshytta ,- Tippen, Gjevilvasshytta ,- Kjøh , ,- Driftsresultat ,- FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter ,- Rentekostoader , ,- HNANSIERINGSPLAN "Jubileumskonto" ,- Tilsagn anleggsstøtte STUI ,- Meddelelse fra STUI om at de til Jøldal er innstik på å bevilge ytterligere ,- Dugnad ,- Egenkapital , ,- EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER Gaver og bidrag ,- Diverse inntekter ,- Diverse utgifter ,- Det foreugger i tillegg tilsagn fra STUI på kr ,- tu merking m.v ,- Resultat før årsoppgjørsdisposisjoner ,-