R-sak 1/12 Regnskap 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R-sak 1/12 Regnskap 2011"

Transkript

1 NORSK MUSIKKRÅD Rådsmøte R-sak 1/12 Regnskap 2011 Bakgrunn I henhold til Norsk musikkråds vedtekter 7.2 skal Rådsmøtet behandle Norsk musikkråds regnskap for musikktingets periode første år. Vurderinger Det vil bli gitt en muntlig orientering om regnskapet under Rådsmøtet. Forslag til vedtak: Med bakgrunn i ovenstående, ber styret om at Rådsmøtet gir sin tilslutning til dette vedtak: Regnskapet for 2011 godkjennes. Oslo, NORSK MUSIKKRÅD Vedlegg i ett dokument: Årsregnskap 2011 for Norsk musikkråd Styrets beretning 2011 Revisors rapport 1

2 Norsk musikkråd Regnskap 10 Regnskap 11 Note INNTEKTER Statstilskudd KUD (Norsk musikkråd) Andre inntekter l Medlemskontingenter Statstilskudd Norsk kulturråd (KOMP) Statstilskudd KUD (Frifond) Statstilskudd Norsk kulturråd (DT) Grenser for Lyd prosjekt MVA - refusjon Sum inntekter UTGIFTER Lønnskostnader m.m lj ,4 Avskrivning på driftsmidlene Drift av Kirkegata 20 og Trondheimsvein IT-installasjon og drift Konsulent -og revisjonshonorar ,4 KOMP Frifond Statstilskudd for Landsomfattende m.org(dt) Annen driftskostnad I Varebeholdning Sum ut ifter Driftsresultat Finansinntekter/-kostnader Års Underskudd / Overskudd Norsk musikkråd larsregnskap Side 1 av 2

3 Norsk musikkråd Regnskap 10 Regnskap 11 Note Eiendeler Anleggsmidler Driftsmidler Storebrand Liv Omløpsmidler Varebeholdning 4947 O 12 Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og Gjeld Egenkapital Gjeld Skyldige offentlige avgifter ,20 Annen gjeld Avsetning fra tidligere år Annen gjeld Sum annen gjeld Sum gjeld Sum Egenkapital og Gjeld ,I \ ~~,]X,JQ Kristine Drake Styremedlem Per Ivar Tamnes Norsk musikkråd / Arsregnskap Side 2 av 2

4 Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med bokføringslovens bestemmelser. Del er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang. Klassifisering Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisertsom omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned tilvirkelig verdi som følge av renteendringer. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til pålydende med fradrag for konstaterte tap på kundefordringer. Andre inntekter Andre inntekter salg bøker og tjenester Andre inntekter faktura gebyr, *Andre inntekter inneholder bl.a. salg av bøker og kontortjenester Lønnskostnader m.m. Lønninger/feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader/gruppeliv/yrke/ulykke Avskrivninger Norsk musikkråd Regnskap! Bokført i Avskr.grlag avskrevet I Balanse Nytt avskr Kontoplan Andel og navn pr 2011 Tilgang grlag 1230 Møbler ,25 - NFD-pc (back-up) O O Banetele 2) I O O 1240 HPserver I UPS og Switch forserver 15f12f O Delsum I Totalsum, ) Gjelder installasjon inkl mva av fiberoptisk Hnjem/tiIhørende utstyr (switch) Antall ansatte og Ytelser til ledende personer m.v. Det er utbetalt styrehonorar på kr og styrelederlønn på kr ,89. Daglig leders lønn utgjør kr ,68 og pensjon kr Honorarer til revisor er kostnadsført med totalt kr Musikkrådet har vært syv ansatte som har utført 5,20 årsverk i løpet av Norsk musikkråd I Noter Side 1 av 3

5 NoteS Drift av Trondheimsveien 2 Norsk musikkråd drifter fellestjenester forleietakere i Trondheimveien 2 bygg J.Fellesutgifter (Fellesutgifter, renhold, kopiering, telefonsentral, frankering) fordeles etter bruk. Norskmusikkråd svarer forsin andel gjennom de ulikeavdelingene (Driftstilskudd, Frifond, KOMP osv.) Husleie Felleskostnader Kopiering Frankering Renhold Kantine/møterom Telefonsentral Note 6 IT-installasjon og drift Fellesutgifter på IT i Trondheimsveien 2 erplassert på denne kontoen Utgifter IT-installasjon og drift NMR2011 Avd 1 Administrasjon Avd 3 Driftstilskudd Avd 8 Frifond Avd 19 KOMP Utgifter IT Driftskostnader er reduserti år hosnmr, den er startet fra april 2011 til fordeletotal utgiftene med alle leitakesrene med en felles konsensus forståelse. Note 7 Konsulenthonorar Revisjonshonorar Konsulenthonorar Selvst. næringsdrivende NoteS KOMP 2011 Utbetalt tilskudd KOMP i 2011 Avsetning 2011 Saksbehandling, utvalgsarbeid, adm. Bevilgetsum l Note 9 Driftstilskudd 2011 Statstilskudd 2011 forlandsomfattende m.org Avsetning 2011 Saksbehandling, utvalgsarbeid, adm. (Lønn og driftskostnader) Total sum Rentintekter 20Il BankOmkostninger 2011 Rentintekter Avstning i 2011 Bevilgetsum Note 10 Frifond 2011 Fordelt Frifond musikk Fordelt Frifond organisasjon Saksbehandl. fylker/fellesutg/lu Avsetning 2011 Frifond musikk Saksbehandling, utvalgsarbeid, adm. (Lønn og driftskostnader) Total SUIll Rentinntekter avsetning i Bevilgetsum Musikk I Skolen: ubrukte frifond-midler 2009 er kr , - og 2010 er kr av dette ble kr tilbakebetalt og registrert i Resterende kr l ,- er ikkeregistrert endatil å tilbakebetale til NMRsbankkonto. Norsk musikkråd I Noter Side 2 av 3

6 Note 11 Andre driftskostnader Denneposten inneholder bl.a. kontorutstyr, kontorrekvisita, trykksaker, kontigenter, forsikringerlandsmøte- og seminarutgifter, reiseutgifter foradministrasjonen og styret og tapte fordringer kr l Av dette erkr eravsatt forpensjonsforpliktelser. Note 12 Varelager De gamlebøkeneersolgt og saldoer Oi år NMR harbestiltigjen 150 stk Hjelp,: Jeg er i. popbransjen bøker og bekostning av kr Dettebeløpetutbetalt til 07 Xpress AS per O Note 13 Finansinntekter Ordinære renteinntekter Purregebyr kunder Rentkostnader Purregebyr leverandør Note 14 Kundefordringer Fellestjenster fylker/org (pensjonm.m.) Leietakere i Kirkegata 20 / Trondheimsveien 2 Andre ("Hjelp, jeg er i popbransjen") Avsetttapforkundefordringer ' ' , ,46-57, * 1, l forbindelse med fellestjenester som er kobletoppmot felles tariffavtale (bl.a. pensjoner og personellforsikringer). * 2, Fordring mest sannsynlig ikkekaninnbetales i nærfremtid. Note 15 Andre fordringer Forskuddsbet. Pensjon Nordea Forskuddsbetalte kostnader / Mamut / Andre fordringer Q Note 16 Egenkapital Åretsresultat disponeres på følgendemåte: Egenkapital pr Positivtresultat I 2011 Ny egenkapital Note 17 Avsetning Frifond (tidligere år) MVO (tidligere år) DT (tidligere år) KOMP (tidligere år) Div. prosjekter (tidligere år) ' 'MVO skyldte KUD kr I ,02 per Sommer 2010 og 2011 nedbetalte NMRkr l ,-. Restbeløpet på skal tilbakebetales til KUD i år 2012 i henhold til avtale. Note 18 Annen gjeld Skyldige feriepenger Kortsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Leverandørgjeld Pensjonstrekk 'I "pensjoner og premier foråret 2012 og husleiefor 1st kv fakturert i des NMR betalte beløpeti januar 2012 Note 19 Gjeld Skattetrekk. Skyldig AGA AGA fra pål. Feriep Note 20 Bundne bankinnskudd Skyldig Skattetrekk året Norsk musikkråd I Noter Side 3 av 3

7 Styrets Beretning 2011 Virksomhetens art og lokalisering. Norsk musikkråd - musikklivets nettverk - er et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon for norsk musikkliv. Norsk musikkråd er lokalisert i Schouskvartalet Trondheimsvn.2 J. i Oslo Utvikling i resultat og stilling. Norsk musikkråd har i perioden 2011 vært i ordinær drift. Forholdene ligger godt til rette for videre drift og utvikling. Styret mener det vedlagte regnskapet for 2011 gir en rettvisende oversikt over utviklingen i Norsk musikkråd, for resultatet i regnskapsåret og selskapets stilling ved årsskiftet. Arbeidsmiljø og likestilling. Arbeidsmiljøet i Norsk musikkråd er generelt godt. Norsk musikkråd har 6 ansatte, alle i 100 % stilling. I forbindelse med svangerskap har to ansatte vært i permisjon, til sammen utgjør dette ca. ett årsverk. Deler av dette har blitt dekket inn aven ekstra ansatt på engasjement. Det er ansatt 3 kvinner og 3 menn. Likestillingsperspektivet er godt ivaretatt. Det gjøres ikke direkte eller indirekte forskjell på kjønn ved ansettelser eller i arbeidsforholdet. Styret består av 5 medlemmer + 2 varamedlemmer - 4 menn og 3 kvinner. Det er ikke iverksatt spesielle likestillingstiltak i ytre miljø. Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Oslo 23. mars 2011 ~~1,L1.LtU{(,l.;1~ HIvard Kausland, styreleder ~.k& pr-6 ra, Kristine Drake, styremedlem /lzf'! /C..,..qf'-rtø,e ( ~/,;;c< Per IvarTamnes, styremedlem Elisabeth Weisser-Svendsen, styremedlem Magnar Berga, daglig leder

8 L S T REV S JON Til Norsk musikkråd REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Norsk musikkråd som viser et overskudd på kr ,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 20 Il, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denue datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvarfor årsregnskapet. Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med bokføringslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter. Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 1nternational Standards on Auditing. Revisj onsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon inuebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for organisasjonens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Norsk musikkråd per 31. desember 20 Il og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med bokføringslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Den norske Revisorforening "'"- LST Revisjon AS - Statsautorisert revisjonsselskap Kolbotnveien 7, Sentrumsbygget - Postboks 259, 1411 Kolbotn Telefon: Telefax: E-post: Organisasjons-/Revisor nummer:

9 Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlingervi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (lsae) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Kolbotn, 23. mars 2012 LST Revisjon AS ~,./ Ottar Langseth Statsantorisert revisor...,,- Den norske Revisorforening LST Revisjon AS - Statsautorisert revisjonsselskap Kolbotnveien 7, Sentrumsbygget - Postboks 259, 1411 Kolbotn Telefon: Telefax: E-post: Organisasjons-/Revisor nummer:

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 Styret innkaller til ordinær generalforsamling for Linjebo Borettslag AlL. Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 15. mai kl. 18.00

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Borettsiaget. Pedersgaten 19

Borettsiaget. Pedersgaten 19 Pedersgaten 19 www. bohqbyqgeiaçet. no Stavanger Boligbyggelag Lokkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 på Havly Hotel, Valberggt. 1 mandag 11. april 2011 kl 19.00 Innkalling til generalforsamling

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925

Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925 Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925 1 Pensjonsmarkedet (unntatt Statens Pensjonskasse) i Norge 1100 Pensjonsforpliktelser i milliarder kr 111 825 19 18 435 550 275 350 56 0 24

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer