Styret ved Vea. Protokoll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret ved Vea. Protokoll"

Transkript

1 Side 1 av 7 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen og Jørn Inge Løssfelt, Administrasjon: Hildegard Johannessen, Stein Aarskog Jonny Westergård på sak; 37, 44 og 47 Meldt forfall: Rolf Kristiansen, Ida Karina Skjellerud og Andrè Oljemark. Kopi til: Administrasjonen, Tillitsvalgte, Kunnskapsdepartementet, Riksrevisjonen Innkalt av: Styrets leder og rektor Tid: 09.juni 2011 kl Sted: Møteplan: Styremøte Saksliste: S 2011/ 35 Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Rektorboligen Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjent. I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig. S 2011/ 36 Godkjenning av referat fra styremøte 13. april 2011 Vedtak: Referat fra styrets møte 13. april 2011 godkjennes. S 2011/ 37 Status økonomi Avdelingsleder Stab informerte kort om status økonomi. Det har oppstått noen ekstra uforutsette utgifter på grunn av vannlekkasje i Låven og oversvømmelse i Øvre og Nedre lærerbolig. Avdelingsleder teknisk drift estimerte utgiftene for oversvømmelsen til ca kr. Vea har søkt Naturskadefondet og vil eventuelt kunne få refundert egenandel, men svar avventes fortsatt ift. søknad. Det ble informert om at Vea har vært i dialog med Hedmark fylkeskommune hvor det har blitt signalisert at Hedmark ønsker å kjøpe 7-9 plasser på VG2 Blomsterdekoratør for skoleåret 2011/2012. Oppland fylkeskommune har bedt om å få kjøpe 3 plasser på samme utdanningsløp. Styret ble informert om at Vea har søkt Mesterbrevnemnda om akkreditering til å gjennomføre mesterbreveksamen, men at det p.t. ikke foreligger noen svar på søknaden om akkreditering fra Mesterbrevnemnda. Styret ønsker at budsjettet skal styres mot null og er positive til hvordan situasjonen ser ut. Vedtak: Styret tar redegjørelsen for status økonomi til orientering

2 Side 2 av 7 S 2011/ 38 Studieportefølje 2011/ Søkerstatus Rektor informerte angående søkerstatus og gikk igjennom statistikken som var fremlagt for styret. Rektor signaliserte at søkertallene på de fleste studieretningene var gode og at det ligger an til en økning av antall studenter og elever i forhold til 2010/2011. Det er pr. dags dato tilstrekkelig antall søkere til fagskolestudiet Anleggsgartnertekniker (AGT), slik at studiet kan starte opp med nytt kull til høsten Rektor orienterte i denne sammenheng om personaltilfang og personalavgang ved gartnerfagavdelingen. Som konsekvens av at 1 pedagogisk personale i 100 % stilling fratrer sin stilling, er det tilsatt nytt pedagogisk personale til undervisning på Park- og hagedrift (PH) og AGT. Tilsettingsprosessene ble gjennomført med undervisningspersonale fra AGT/PH, for å sikre den rette kompetansen. Det er i alt tilsatt to personer, samt at en ansatt har fått økt sin stillingsprosent til100 %. De nyansatte er tilsatt med virkning fra 1. august Vedtak: Styret tar redegjørelsen om studieportefølje 2011/2012 søkerstatus pr. 1. juni 2011 til orientering og vedtar oppstart av fremlagte studieportefølje for studieåret 2011/2012. S 2011/ 39 Referat fra etatsstyringsmøte Rektor informerte om etatsstyringsmøtet arrangert på Vea våren Tilstede fra Vea var Rektor, Styreleder, Styrets nestleder, Rolf Kristiansen og Stein Aarskog Representantene fra Kunnskapsdepartementet signaliserte at de var fornøyd med den ryddige og fyldige rapporteringen fra Vea. I forhold til innrapportering understreket KD at de ønsket en klarere rapportering av den reelle undervisningsproduksjonen i forhold til heltid/deltid studier. Det ble orientert om at uforutsette utgifter i forbindelse med flom, ødelagt kjøleanlegg, gammelt rørsystem krever økonomiske tiltak. Vea ble oppfordret til å sende en beskrivelse av situasjonen og definere akutte behov så raskt som mulig. Rektor informerte styret om at søknad er oversendt skoleeier. Vea venter på tilbakemelding fra KD angående søknad om støtte til å dekke uforutsette utgifter. Styreleder kommenterte ønsket om endringer i forhold til styrereglement. KD ønsker å endre vararepresentantsystemet fra personlige vararepresentanter til nummererte vararepresentanter da dette enklere sikrer at styret er fulltallig. Styret ser positivt på dette forslaget. Styret ser positivt på møtet og referatet fra møtet. Styret er positive til dialogen med KD og er fornøyde med de tilbakemeldingene som ble gitt. Vedtak: Styret tar referat fra etatsstyringsmøtet til orientering.

3 Side 3 av 7 S 2011/ 40 Oppstart nytt fagskolestudie 2012 Hagehistoriske anlegg Rektor innledet angående eventuell oppstart av de nye fagskolestudiene Hagehistoriske anlegg og Eksperimentell formgiving. Rektor ser det som positivt for alle involverte i utviklingsprosjektene at arbeidet leder til opprettelse av nye fagskolestudier. Rektor og pedagogiske utviklingsleder informerte om at arbeidsmålet bør være å sende søknad om oppstart av de nye fagskolestudiene til NOKUT innen søknadsfristen den 15.septemer. Det kan eventuelt søkes til fristen den 15. februar. Det er trolig ikke realistisk at Vea får svar på fagområdegodkjenningssøknaden før etter fristen den 15. februar. Vea er derfor avhengig av å søke til fristene ovenfor dersom studiene skal starte opp høsten Styret ser det som positivt at Vea ønsker å sende søknad om opprettelse av nye fagskolestudier parallelt med at fagområdegodkjenningssøknaden ligger inne hos NOKUT. Styret er positive til at Vea stadig ønsker å utvikle fagskolen med opprettelse av nye studier. Vedtak: Styret vedtar at søknad om godkjenning av Historiske Grøntanlegg oversendes NOKUT, primært 15.september 2011, sekundært 15. februar Styret vedtar oppstart av nytt fagskolestudium Historiske Grøntanlegg anlegg høsten 2012, under forutsetning om godkjenning i NOKUT. S 2011/ 41 Oppstart nytt fagskolestudie Eksperimentell Formgiving Se referat sak 2011/40 ovenfor. Vedtak: Styret vedtar at søknad om godkjenning av Eksperimentell Formgiving oversendes NOKUT, primært 15.september 2011, sekundært 15. februar Styret vedtar oppstart av nytt fagskolestudium Eksperimentell Formgiving høsten 2012, under forutsetning om godkjenning i NOKUT. S 2011/ 42 Igangsatte prosjekter status og videre oppfølging Rektor og pedagogiske utviklingsleder informerte om status i de pågående prosjektene: - Produksjonsgartnertekniker - Landbruksteknikk/ Agroteknikk - Anqing Technical College Det internasjonale prosjektet med den Kinesiske skolen i Anqing er det prosjektet som foreløpig har støtt på flest problemer, både internt ift nødvendig fremdrift, men også kommunikasjon eksternt mot samarbeidspartneren. Rektor påpekte at dette er et forprosjekt og at det i samarbeidsavtalen mellom Vea og Anqing er definert når forprosjektet skal avsluttes. Rektor informerte at det er et ønske om å restarte prosjektet i løpet av de nærmeste dagene, slik at resten av forprosjektet kan gi nødvendige avklaringer. Resettingen av forprosjektet innebærer innsetting av nye prosjektmedlemmer, som ikke er involvert i andre prosjekter og som kan bidra til økt fokus og motivasjon. Styret ser det som helt nødvendig at Vea følger opp sine forpliktelser ovenfor Anqing

4 Side 4 av 7 Technical Collage, men at prosjektet er avhengig av respons. Kommunikasjon er en forutsetning for at prosjektet skal lykkes. Styret ønsker en statusoppdatering på progresjonen i prosjektet ved neste styremøte. Rektor og pedagogiske utviklingsleder informerte om prosjektene Landbruksteknikk og Produksjonsgartnertekniker. Begge prosjektene er godt i gang og det er opprettet nyttige kontaktflater i begge prosjektene samt at det arbeides målrettet med tanke på bransjeforankring og eksterne høringsrunder. Vedrørende prosjekt landbruksteknikk ble det den 1. juni 2011 sendt søknad om prosjektmidler til Hedmark Fylkeskommune. Vedrørende oppstart av fagskolestudie i Landbruksteknikk, kan det p.t. synes noe ambisiøst med oppstart høsten 2012, dette vil imidlertid avhenge av eksterne høringsrunder og eventuell innvilgelse av prosjektmidler. Styret er fornøyd med at det er positiv utvikling i prosjektene som omhandler etablering av ytterligere fagskolestudier. Vedtak: Styret tar redegjørelsen om igangsatte prosjekter til orientering. S 2011/ 43 Etablering av Kurs- og oppdragsenhet Rektor viste til strategisk plan vedrørende etablering av kurs- og oppdragsenhet innen Rektor påpeker at kurs og oppdrag i dag er en liten del av virksomheten, men at kurs og oppdrag kan bli viktigere i fremtiden i forhold til finansiering av virksomheten. I dagens situasjon så er kurs og oppdrag lagt til hver avdeling. En egen avdeling vil kunne ha større fokus på markedsføring, inntektsforutsigbarhet og lignende og rektor ser det som fordelaktig med en egen kurs- og oppdragsenhet i forhold til bedret organisering. Rektor informerte styret om at det er behov for å iverksette en forstudie, før det eventuelt kan etableres et forprosjekt. Det synes hensiktsmessig å innhente erfaringer fra andre institusjoner og å undersøke lovverk for å se om det er mulig å gjennomføre etableringen. Innhenting av fakta er avgjørende. Styret diskuterte noe rundt denne problemstillingen og refererte til lignende virksomheters utfordringer. Det ble blant annet påpekt utfordringer for en kurs- og oppdragsenhets forståelse av oppdrag gitt av fagfolk. Styret og rektor hadde en gjensidig forståelse av at Vea som statlig virksomhet ikke skal opptre konkurransevridende eller drive utstrakt kommersiell virksomhet. Styret oppfordret til en grundig utredning før Vea går videre. Vedtak: Styret gir rektor mandat til oppstart av forstudie relatert til etablering av Kurs- og oppdragsenhet. Det skal legges frem en rapport for styret før en eventuell oppstart av forprosjekt. S 2011/ 44 Regnskapsprinsipp for statlige virksomheter orientering Avdelingsleder Stab orienterte om at Vea har vært i dialog med Senter for Statlig Økonomistyring (SSØ) og KD angående regnskapsprinsipper. Vea skal selv velge regnskapsprinsipp og kontoplan.

5 Side 5 av 7 Avdelingsleder Stab informerte om Standard Kontoplan. Innføringen er foreløpig frivillig, men antas å bli obligatorisk fra Det ble informert om at styret må fatte et vedtak angående ny kontoplan før Vea meldes inn i et innføringsløp arrangert av SSØ. Dette bør gjøres før ferien. Styret ble informert om føringsprinsippene for virksomhetsregnskapet. Styret ble oppfordret til å velge mellom kontantprinsippet eller periodisert regnskap. Dagens situasjon er lagt opp til kontantprinsippet fra KD sin side. Blant annet er det årlige tildelingsbrevet fra KD organisert ut ifra kontantprinsippet, samt at Vea også i fremtiden må rapportere etter kontantprinsippet. Styret ser det som fornuftig å innføre standard kontoplan og å velge kontantprinsippet så lenge Staten legger opp til det. Med den informasjonen gitt i møtet og saksfremlegget, så ønsket styret å gå for det foreslåtte vedtaket. Vedtak: Styret slutter seg til å innføre standard kontoplan, ta i bruk veiledende økonomimodell for SSØs økonomitjenestekunder samt føre virksomhetsregnskapet etter kontantprinsippet med virkning fra Vea følger innføringsløpet som SSØ styrer. S 2011/ 45 Valg av styrerepresentanter Styreleder Ole Rud, nestleder Arild Sørum Stana og styrerepresentant Mari Kramperud Arnesen er på valg før neste styreperiode. Ansatt representant i styret Hildegunn Aas velger å fratre. Ny ansatt representant skal velges for 4 år ved neste styremøte. Styret foreslår at Styreleder og rektor setter sammen liste over potensielle representanter til styret. Styrets representanter oppfordres til å foreslå kandidater til listen. Liste over kandidater legges frem på neste styremøte. KD har påpekt at det bør være flere alternativer til valg av ny styreleder. Studentrepresentanter velges ved studiestart høsten Vedtak: Styret gir Styreleder og rektor mandat til å sammenfatte liste over mulige kandidater til neste styremøte. S 2011/ 46 Styreevaluering året som har gått og fokusområder fremover Styret diskuterte møtekalenderen for styret i kommende studieår. Følgende møter ble fastsatt; : Styremøte. kl Ca kl kl : Styreseminar på annen destinasjon enn Vea : Siste styremøtet i kl For 2012 er ønskelig med styremøter på torsdager. Foreløpige datoer er satt til , og

6 Side 6 av 7 Styret diskuterte året som har gått. Følgende tema ble berørt. - Viktig at styret informeres om nyansatte på styremøtene. - Positivt med utdanningstilbudet Blomsterdekoratør voksenopplæring på både heltid og deltid. Positivt for bransjen med flere motiverte voksne ut i butikkene. - Styret anerkjente de gode saksfremlegg som kommer i god tid. God fellesskapsfølelse i styret og med administrasjonen. Hva skal styret fokusere på i fremtiden - Styret avventer situasjonen litt i forhold til søknaden om fagområdegodkjenning. - Det blir en viktig jobb med å forberede styret og administrasjonen på institusjonsbesøk. Alle involverte parter bør være forberedt på intervjusituasjoner med NOKUT. Viktig å gjøre gode forberedelser i forkant av besøket. Institusjonsbesøk over to dager. Ønske om uke 38 eller uke Rektor fremhevet betydningen av Vea som konkurranseutsatt kunnskapsbedrift, og betydningen av at Vea til enhver tid er representert og synlige på de rette arenaer. I denne sammenheng vil styremedlemmenes nettverk være av stor betydning for å introdusere Vea inn i viktige fora. - Styret ønsker en kontinuerlig utvikling av Vea, og ønsker å arbeide med å få til et besøk av de lokale stortingsrepresentantene. Potensielle datoer for et slikt besøk er 9. eller 12. August. Intensjonen og målsettingen med møtet er å skape forståelse for at Vea er i utvikling, vise frem hva Vea har utrettet i forhold til sitt oppdrag gitt av Kunnskapsdepartementet, samt øke bevisstheten og den lokale stoltheten og eierskapet blant politikerne. Vedtak: Styret vedtar møtekalender for skoleåret 2011/2012 med de endringer som er foreslått i møtet. S 2011/ 47 Regnskapet for avsluttende revisjonsbrev Avdelingsleder Stab informerte om en positiv dialog med Riksrevisjonen som har pågått en periode. Det har vært arbeidet strukturert og godt med de bemerkninger som ble gitt fra Riksrevisjonen. Vea har tilegnet seg mye nyttig lærdom og ser positivt på at revisjonen har presset frem enkelte nye rutiner og gjort administrasjonen bevisst på styrker og svakheter. Regnskap ble godkjent uten bemerkninger Riskrevisjonen har meldt sin ankomst igjen, ventelig i løpet av august måned, for å følge opp de merknader som ble gitt. Styret ser det som positivt at Riksrevisjonen går virksomheten etter i sømmene og det ble påpekt fra styret at administrasjonen med rette har hatt en positiv innstilling til det

7 Side 7 av 7 arbeidet som riksrevisjonen gjør. S 2011/ 48 Vedtak: Styret tar redegjørelsen angående Regnskap 2010 og avsluttende revisjonsbrev til orientering. Møte angående fagskolestatistikk Rektor og styreleder refererte fra møtet i Oslo angående fagskolestatistikk. Styret ble informert noe om bakgrunnen til møtet og litt om innholdet. Det ble blant annet påpekt at NOKUT følger godt med på hvilke fagskoler som følger opp dette initiativet fra Kunnskapsdepartementet. Rektor kommenterte noen av formålene med initiativet fra KD - Oversikt og innsikt - Synliggjøring av fagskolesektoren - Fremheve fagskolens gjennomstrømning versus UH-sektoren - Utvikle fagområder - Bedre muligheter for lokale og overordnede analyser - Verktøy for politiske beslutninger - Produsere datagrunnlag for finansieringssystem Møtet ble ledet av styreleder Ole Rud Møtet ble avsluttet kl Ref. Kristian Kjølhamar

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Styrebehandlet og godkjent av styret 17.2.2010. Årsrapport

Styrebehandlet og godkjent av styret 17.2.2010. Årsrapport Årsrapport 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Mål, oppgaver og resultatkrav... 8 Innledning... 8 Mål... 8 Resultatkrav... 8 1 MÅL 1: GI FAGSKOLEUTDANNING MED GOD KVALITET... 8 1.1 FUNKSJONELL ORGANISERING

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer