3. Forskjeller mellom offentlig og privat sektor Økonomisk perspektiv Produksjonsperspektiv Styringsperspektiv...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Forskjeller mellom offentlig og privat sektor... 3.1 Økonomisk perspektiv... 3.2 Produksjonsperspektiv... 3.3 Styringsperspektiv..."

Transkript

1 Innhold DEL Oversikt over statlig mangfold og rammebetingelser Staten som en del av offentlig sektor Om organiseringen av statlig virksomhet Tre bærende demokratiske prinsipper Ulike nivåer av statlig organisering Statlig budsjett- og regnskapsregelverk og tilhørende normer Kort om Grunnloven og Stortingets forretningsorden Bevilgningsreglementet Normer i stortingsvedtak og stortingsdokumenter Reglement for økonomistyring i staten og bestemmelser om økonomistyring i staten Rundskriv (permanente og årlige) Veiledere og ORDSØK nærmere anbefalinger, orientering og eksemplifisering tilknyttet budsjett, regnskap m.m. i staten Kort om normgivningen tilknyttet regnskap og budsjett i staten Senter for statlig økonomistyring Vedlegg til kapittel Vedlegg Vedlegg Statlige planleggingsformer Statsbudsjettet Statsbudsjettets funksjoner Statsbudsjettet og bruken av oljepenger Statsbudsjettet som et sentralt makroøkonomisk styringsverktøy

2 10 Regnskap og budsjett i staten en innføring 2.2 Budsjettframskrivninger mellomlang tidshorisont Langsiktig planlegging og styring Likviditetshåndtering Oppsummering og avsluttende refleksjoner Forskjeller mellom offentlig og privat sektor Økonomisk perspektiv Produksjonsperspektiv Styringsperspektiv.... DEL Prinsipper for statsregnskapet og statsbudsjettet Grunnleggende budsjett- og regnskapsprinsipper Ettårsprinsippet Kontantprinsippet Bruttoprinsippet Fullstendighetsprinsippet Realismeprinsippet Budsjettets enhet Tilleggsprinsipper og regler Konto for forskyvning Verdsettelsesprinsipper Noen tilleggsprinsipper og bestemmelser.... Vedlegg til kapittel Statens konto- og bevilgningssystem Statens kontoplan Statens postinndeling Statens kapittelinndeling Kontostrengen i statlig rapportering Disponering av bevilgninger hovedregel Unntak fra hovedregelen om bevilgninger Overskridelsesmuligheter Overføringsmuligheter..... Vedlegg til kapittel Vedlegg 1 Eksemplifisering av stikkordsbruken i statsbudsjettet

3 Innhold 11 Vedlegg 2 Oversikt over kapittelinndelingen i statsbudsjettet og statsregnskapet... Vedlegg 3 Standard underpostinndeling tilknyttet post 01 Vedlegg Regnskapets rapporter, rapporteringskrav og avslutning Statsregnskapet Bevilgningsregnskap Kapitalregnskap Utarbeidelsen av statsregnskapet og tilhørende rapportering Statsregnskapsrapportering Periodeavslutning og saldering Generelle rutiner og sjekkpunkter Avslutning av bevilgningsregnskapet Kort om salderingen av statsbudsjettet Vedlegg til kapittel Vedlegg 1: Statens kapitalregnskap (balanserapport) Regnskaps- og budsjettregler for andre statlige organisasjonsformer Nettobudsjetterte statlige forvaltningsorganer Statlige forvaltningsbedrifter Statlige helseforetak... Vedlegg til kapittel Vedlegg 1: Resultat- og balanseregnskap for Statsbygg i årsmelding Den formelle budsjettprosessen i staten Kort om prinsipielle framgangsmåter i budsjettarbeidet Nærmere om utarbeidelsen av statsbudsjettet Rammebudsjettering Ulike faser og roller i statens budsjettarbeid Statens budsjettprosess neste års budsjett Statens budsjettprosess revidering av inneværende års budsjett Vedlegg til kapittel

4 12 Regnskap og budsjett i staten en innføring DEL Overordnede statlige styringsmodeller og kontrollmekanismer 9.1 Tradisjonell orientering mot regnskap og budsjett i staten Den tradisjonelle budsjett-handling-regnskapmodellen Regnskapets målsettinger og brukergrupper i det offentlige Mål- og resultatstyring En hierarkisk tilnærming til styring i staten Styringsnivåene i den hierarkiske modellen Styringsmekanismer i den hierarkiske modellen Oppsummering av den hierarkiske styringsmodellen 9.4 Nærmere om formaliserte statlige styringsverktøy og virksomhetsnivået Inputorienterte styringsverktøy og virkemidler Prosessorienterte styringsverktøy og virkemidler Outputorienterte styringsverktøy og virkemidler Oppsummering Kort om Stortingets kontroll og sanksjonsmuligheter Oppsummerende betraktninger om statlig styring og kontroll..... Vedlegg til kapittel Virksomhetsstyring ulike interne styringsforhold Virksomhetsinterne budsjettforhold Generelt om statlige virksomheters budsjettildeling og fullmakter Det interne budsjettspillet Økonomisk styring og kontroll i fagenhet budsjettfokusering Innledende om internregnskap Nærmere om regnskapsføring og enkelte områder Interimskonto og mellomværende med statskassen Utdrag fra lønnsområdet Tap på krav kundefordringer Enkelte krav til oppbevaring og registrering av regnskapsmateriale

5 Innhold Regnskapsanalyse Er begrepene overskudd og underskudd meningsfylte i statlige virksomheter? STATSRES Gebyrfinansierte tjenester Utprøving av periodiseringsprinsippet i statlige virksomheter 11.1 Bakgrunn Den formelle prosessen Prosjektgjennomføringen Deltakerne og den formelle prosjektorganiseringen Prosjektstøtte Standardsettingen Utviklingstrekk og faser i periodiseringsprosjektet Utviklede regnskapsløsninger Målene med regnskapsløsningene Rapportene og rapporteringspakken Byggesteiner i rapporteringspakken og regnskapsløsningene Post 50 virksomheter i UH sektoren Noen spesielle regnskapsmessige områder Diskusjon av noen regnskapsmessige områder Enkelte avsluttende refleksjoner tilknyttet valgte regnskapsløsninger og en hybrid modell Illustrasjon av brukseffekter og analysemuligheter med periodiseringsprinsippet Videre drøfting Utfordringer tilknyttet utprøvingens rammebetingelser Regnskapsmessige utfordringer tilknyttet praktisering av kostnad/nyttebetraktninger Metodiske og prosjektrelaterte utfordringer..... Vedlegg til kapittel Vedlegg 1: Utviklede regnskapsløsninger..... Vedlegg 2: Regnskapsoppstillinger iht. periodiseringsprinsippet i staten

6 14 Regnskap og budsjett i staten en innføring 12. Vurdering av regnskapsfaglige konsekvenser ved endring i statlige regnskapsprinsipper Statsregnskapet: Egenskaper hos brukerne Politikere Administrasjon Vurdering av anvendbarheten av dagens statsregnskap og tilhørende konsekvenser Vurdering av endring i begripelighet Vurdering av endring i relevans Vurdering av endring i pålitelighet Vurdering av endring i sammenliknbarhet Oppsummering vurdering av endringer for brukere 12.3 Vurdering av juridiske konsekvenser Institusjonelle konsekvenser Regnskapspraksis og bruk av informasjon Statsregnskapet i en institusjonell kontekst Konklusjon..... Referanser

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 6

Budsjett-innst. S. nr. 6 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-11 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale 4.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om

Detaljer

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V1.0-2012 06 01 SIDE 1 av 96 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad. Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter. En intervjuundersøkelse

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad. Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter. En intervjuundersøkelse Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter En intervjuundersøkelse Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad Nytt regnskapssystem

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Fafo-rapport 2008:30 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-640-1

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Arbeids- og administrasjonsdepartementet har gitt Statskonsult i oppdrag å legge frem en vurdering av tilknytningsformers egnethet. Spørsmålet om hvilke virkemidler staten kan bruke for å løse sine

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008

Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Erfaringsoppsummering Bruk av periodisert regnskap i statlige virksomheter og departementer 2005-2008 Senter for statlig økonomistyring, 15. januar 2009 RAPPORT 1/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer