IOGT har som mål at mennesker over hele verden får et rikere, friere og mer meningsfylt liv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IOGT har som mål at mennesker over hele verden får et rikere, friere og mer meningsfylt liv."

Transkript

1 Nåværende lovverk for IOGT i Norge ARTIKKEL 1 GENERELLE REGLER 1-1 FORMÅL IOGT i Norge er tilsluttet IOGT International. IOGT skal gjennom sitt arbeid sentralt og i regionale og lokale enheter arbeide for å fremme ideene om edruskap, vennskap, solidaritet og fred slik det er uttrykt i IOGTs internasjonale plattform. IOGT har som mål at mennesker over hele verden får et rikere, friere og mer meningsfylt liv. IOGT er religiøst nøytral og partipolitisk uavhengig. IOGT i Norge vil: skape tilslutning til en rusfri livsstil og til en politikk som sikter på å begrense rusmiddelbruken og redusere skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler. arbeide aktivt for å øke respekten mellom mennesker uavhengig av hudfarge, etnisitet, kjønn, seksuell legning eller religiøs og politisk oppfatning sammen med IOGT- ere i andre land virke for å redusere økonomiske og sosiale forskjeller mellom mennesker IOGTs vedtekter forslag landsmøte 2015 ARTIKKEL 1 GENERELLE REGLER 1-1 FORMÅL IOGT i Norge er en demokratisk, frivillig organisasjon som bygger sitt arbeid på erkjennelsen av at alle mennesker har lik verdi og dermed samme krav på respekt og like rettigheter uavhengig av hudfarge, etnisitet, kjønn, seksuell legning og politisk eller religiøs oppfatning. IOGTs visjon er at mennesker over hele verden får leve frie og meningsfylte liv uten at alkohol og andre rusmidler hindrer dette. IOGT vil derfor mobilisere mennesker til å bidra til å redusere bruken av rusmidler. Vi vil arbeide for en politikk som reduserer forbruk og skader, påvirke drikketradisjoner og normer, støtte mennesker med rusproblemer og tilby trygge og utviklende samværsarenaer. IOGT arbeider for å redusere økonomiske og sosiale forskjeller mellom mennesker. IOGT er religiøst nøytral og partipolitisk uavhengig. IOGT støtter en frivillig ruspolitisk bevegelse globalt, og er tilsluttet IOGT International. ta del i fredsarbeid i eget land og sammen med IOGT- ere i andre land styrke arbeidet for fred på tvers av landegrenser. ta del i arbeidet for å trygge vårt miljø mot ødeleggelse. gjennom praktiske tiltak og sosialt arbeid være med på å skape større

2 muligheter for et verdig liv for rusmiddelavhengige og deres pårørende. 1-2 MEDLEMSKAP. Medlem i IOGT i Norge er den som gjennom innmelding gir uttrykk for sin vilje til å fremme IOGTs formål. Medlemmer i IOGT bruker ikke og bidrar heller ikke til at andre kan bruke alkohol og andre rusmidler. Bruk av medisiner etter skriftlig forordning fra lege er ikke i strid med medlemskapet i IOGT. Medlemmer i IOGT arbeider for å virkeliggjøre vennskap og solidaritet mellom mennesker for å skape varig fred og en bedre verden. For å bli medlem av IOGT i Norge må en være fylt 12 år. 1-2 MEDLEMSSKAP Enhver som slutter seg til IOGT i Norge sitt formål kan bli medlem. Medlemmer i IOGT bruker ikke alkohol eller andre rusmidler. For å bli medlem av IOGT i Norge må en være fylt 12 år. Medlemmer skal tilhøre en avdeling, enten på bakgrunn av bosted eller etter eget valg. I tillegg til hovedmedlemsskapet kan hvert medlem ha medlemskap i flere avdelinger. Alle medlemmer av IOGT, Juvente og Junior- og barneorganisasjonen Juba har adgang til møter og andre aktiviteter i IOGT. Alle IOGT- medlemmer bosatt i et område, anses å tilhøre IOGT i vedkommende område. Medlemmer i IOGT kan velge om de ønsker å være tilknyttet en eller flere lokalavdelinger eller en annen form for organisert aktivitet. Medlemmer som tilhører en lokal enhet utenfor det område der de er bosatt, kan på anmodning til sentralkontoret få sitt medlemskap overført til det området der den lokale enheten arbeider. Alle medlemmer av IOGT, JUVENTE og Junior- og barneorganisasjonen Juba (Juba) har adgang til møter og andre aktiviteter i IOGT. I særlige tilfeller kan det vedtas at en sak skal behandles når bare medlemmer er til stede. Bare medlemmer av vedkommende enhet har stemmerett ved saksbehandling.

3 Alle medlemmer av IOGT kan velges som representant til organisasjonenes styrende organer. ARTIKKEL 2 STYRINGSORGANER I IOGT I NORGE 2-1 LANDSMØTER Landsmøtet er den øverste myndighet for IOGT i Norge. Ordinært landsmøte holdes hvert annet år på det sted sentralstyret bestemmer etter å ha innhentet forslag fra regionene. Stedet for neste ordinære landsmøte bør være fastsatt seinest 2 år før møtet skal holdes. Ekstraordinært landsmøte holdes når landsmøtet eller landsstyret vedtar det, eller når minst en halvdel av regionene krever det. Landsmøtet skal behandle meldinger og regnskap for IOGT i Norge, behandle lovendringsforslag, vedta arbeidsplan, budsjett og medlemskontingent for kommende landsmøteperiode, samt velge sentralstyre, kontrollkomite og valgkomite for kommende periode. 2-2 REPRESENTASJON Til det ordinære landsmøtet kan det velges 100 representanter fordelt på regioner og områder i forhold til medlemstallet kalenderåret forut for landsmøtet jamfør 7-1. Alle regioner skal ha rett til minst 3 representanter. Hvorledes de resterende representantene fordeles på områdene fastsettes av landsstyret. Det velges inntil like mange vararepresentanter som representanter. Representanter med vararepresentanter velges av ordinært eller særskilt årsmøte i regionene og området. ARTIKKEL 2 STYRINGSORGANER I IOGT I NORGE 2-1 LANDSMØTER Landsmøtet er den øverste myndighet for IOGT i Norge. Ordinært landsmøte holdes hvert annet år på det sted sentralstyret bestemmer etter å ha innhentet forslag fra regionene. Stedet for neste ordinære landsmøte bør være fastsatt seinest 2 år før møtet skal holdes. Ekstraordinært landsmøte holdes når landsmøtet eller landsstyret vedtar det, eller når minst en halvdel av regionene krever det. Landsmøtet skal behandle meldinger og regnskap for IOGT i Norge, behandle lovendringsforslag, vedta arbeidsplan, budsjett og medlemskontingent for kommende landsmøteperiode, samt velge sentralstyre, kontrollkomite og valgkomite for kommende periode. 2-2 REPRESENTASJON Til det ordinære landsmøtet har alle regioner rett til 3 representanter. Alle aktive avdelinger sender 1 representant til landsmøtet pr. påbegynte 40 medlemmer. Det forutsettes at årsmelding for foregående år er sendt inn. Ingen avdeling kan sende flere enn 5 representanter. Det kan velges inntil like mange vararepresentanter som representanter.

4 Sentralstyret skal gi regionene og områdene melding om det antall representanter de har rett til så tidlig som mulig, dog seinest 4 måneder før landsmøtet holdes. Representasjonsretten ved ekstraordinært landsmøte er den samme som ved ordinært landsmøte. Representanter med vararepresentanter velges av ordinært eller særskilt årsmøte i regionene og avdelingene. Sentralstyret skal gi regionene og avdelingene melding om det antall representanter de har rett til så tidlig som mulig, dog senest 4 måneder før landsmøtet holdes. Representasjonsretten ved ekstraordinært landsmøte er den samme som ved ordinært landsmøte. 2-3 STEMMERETT, FORSLAGS- OG TALERETT Representanter og medlemmer i landsstyret har stemmerett på landsmøter. Ved valg og avstemninger vedrørende sentralstyrets meldinger har likevel ikke sentralstyrets medlemmer stemmerett. Alle medlemmer av IOGT, Juvente og Juba har talerett dersom landsmøtet ikke bestemmer annet. Alle enheter og medlemmer har rett til å sende forslag til landsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte, unntatt slike som settes fram av sentralstyret og nemnder i deres meldinger, må være kommet til sentralstyret seinest 4 måneder før møtet. Sammen med sentralstyrets forslag til sakliste for landsmøtet sendes forslagene til regioner og områder senest 3 måneder før møtet. Landsmøtet kan etter vedtak med minst 2/3 flertall også ta opp til behandling forslag som er kommet inn etter fristens utløp. Dette gjelder dog ikke forslag om lovendringer. 2-3 STEMMERETT, FORSLAGS- OG TALERETT Representanter og medlemmer i landsstyret har stemmerett på landsmøter. Ved valg og avstemninger vedrørende sentralstyrets meldinger har likevel ikke sentralstyrets medlemmer stemmerett. Alle medlemmer av IOGT, Juvente og Juba har talerett dersom landsmøtet ikke bestemmer annet. Alle enheter og medlemmer har rett til å sende forslag til landsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på ordinært landsmøte, unntatt slike som settes fram av landsstyret og nemnder i deres meldinger, må være kommet til landsstyret seinest 4 måneder før møtet. Sammen med landsstyrets forslag til sakliste for landsmøtet sendes forslagene til regioner og avdelinger senest 3 måneder før møtet. Landsmøtet kan etter vedtak med minst 2/3 flertall også ta opp til behandling forslag som er kommet inn etter fristens utløp. Dette gjelder dog ikke forslag om lovendringer. Alle forslag som blir lagt fram for

5 Alle forslag som blir lagt fram for landsmøtet skal være behandlet av en nemnd eller av sentralstyret med mindre landsmøtet bestemmer noe annet. landsmøtet skal være behandlet av en nemnd eller av landsstyret med mindre landsmøtet bestemmer noe annet. 2-4 LANDSSTYRE Landsstyret er IOGTs høyeste myndighet mellom landsmøtene. Landsstyret består av sentralstyret, styrelederne i regionene, samt en representant fra Juvente og en representant fra Juba som velges av disse organisasjonene. Nestleder i regioner fungerer som personlige varamedlemmer til regionleder. UTGÅR Landsstyret har møte når sentralstyret bestemmer det, eller når minst halvparten av de øvrige medlemmene krever det. Landsstyret treffer de vedtak som de finner nødvendig og hensiktsmessig. Vedtakene er bindende så lenge de ikke omgjøres av et landsmøte. 2-5 SENTRALSTYRE OG ARBEIDSUTVALG Landsmøtet velger et sentralstyre på 7 medlemmer. Leder og nestleder velges ved særskilt valg. I tillegg velger landsmøtet 3 varamedlemmer. Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av de valgte medlemmer er til stede. Sentralstyret oppnevner et arbeidsutvalg. Sentralstyret leder IOGT i Norge sitt arbeid. Det treffer de vedtak som det finner nødvendig og hensiktsmessig. Vedtakene er bindende så lenge de ikke omgjøres av landsstyret eller et landsmøte. IOGT i Norge forpliktes av leder og adm. leder i fellesskap. 2-4 LANDSSTYRET OG SENTRALSTYRET Landsstyret er IOGTs høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det skal ha det overordnede ansvaret for organisasjonens virksomhet. Vedtak i landsstyret er gyldige så lenge de ikke omgjøres av et landsmøte. Landsstyret består av sentralstyret, 1 representant fra hver av regionene, 1 representant fra Juvente og 1 representant fra Juba. Regionenes representant skal være den til enhver tid sittende leder. Regionene velger også et varamedlem til sentralstyret som møter om leder ikke kan møte. Sentralstyret skal lede og ha ansvaret for organisasjonens virksomhet. Sentralstyret består av 5 landsmøtevalgte medlemmer med 2 varamedlemmer, og 1 representant for de ansatte.

6 Landsstyret og sentralstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. IOGT i Norge forpliktes av leder og adm.leder i fellesskap. 2-6 NEMNDER OG ANDRE TILLITSVERV IOGT i Norge velger på landsmøtet kontrollkomité, valgnemnd og revisorer. Andre utvalg og medlemmer til representasjonsoppgaver blir oppnevnt av sentralstyret. Valgnemnda skal ha 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. 2-5 KOMITEER OG ANDRE TILLITSVERV IOGT i Norge velger på landsmøtet kontrollkomitè, valgkomitè og revisorer. Andre utvalg og medlemmer til representasjonsoppgaver blir oppnevnt av sentralstyret. Valgkomitèen skal ha 5 medlemmer. Umiddelbart foran hvert landsmøte nevner sentralstyret opp pressenemnd og nemnd for reisemidlenes fordeling. I den utstrekning det måtte vise seg nødvendig vedtar landsmøtet eller sentralstyret instruks for de enkelte nemnder og andre som innehar tillitsverv. ARTIKKEL 3 REGIONER 3-1. MYNDIGHETSOMRÅDE. OPPGAVER Landet skal være inndelt i regioner hvis grenser fastsettes av landsstyret. Endring av regiongrenser skjer i samråd med vedkommende regioner. Regionens navn bestemmes av det geografiske arbeidsområdet. IOGT Region Regionen skal lede og samordne virksomheten i regionen, etter de retningslinjer og planer som organisasjonen har vedtatt. ARTIKKEL 3 REGIONER 3-1. MYNDIGHETSOMRÅDE. OPPGAVER Landet skal være inndelt i regioner hvis grenser fastsettes av landsstyret. Endring av regiongrenser skjer i samråd med vedkommende regioner. Regionens navn bestemmes av det geografiske arbeidsområdet. IOGT Region Regionen skal lede og samordne virksomheten i regionen, etter de retningslinjer og planer som organisasjonen har vedtatt. 3-2 REGIONSTYRE OG NEMNDER 3-2 REGIONSTYRE OG NEMNDER

7 Regionen velger på årsmøtet et styre på minst 3 medlemmer. Leder, og økonomileder velges særskilt. Regionstyret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av de valgte medlemmer er tilstede. Årsmøtet velger 2 revisorer utenom styret. Regionen skal sende årsmelding og regnskap til IOGT sentralt. 3-3 MØTER, REPRESENTASJON, TALE- OG STEMMERETT Regionen skal holde minst ett møte hvert år. Årsmøtet holdes innen 1. mai. Tidspunktet for årsmøtet gjøres kjent minst 6 uker i forveien. Årsmøtet skal bl.a. behandles styrets årsmelding, regnskap, arbeidsplan, innkomne forslag og valg. Ekstraordinært årsmøte holdes når mer enn halvdelen av områdene krever det. Representasjonsretten ved ekstraordinære årsmøter er som ved ordinært årsmøte. Dersom årsmøte ikke er holdt til lovbestemt tid og regionstyret etter pålegg fra IOGTs leder ikke straks innkaller til årsmøte, kan IOGTs leder eller regionleder på IOGTs leders vegne innkalle til årsmøte. Regionen velger på årsmøtet et styre på minst 3 medlemmer. Leder, og økonomileder velges særskilt. Regionstyret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av de valgte medlemmer er tilstede. Årsmøtet velger 2 revisorer utenom styret. Regionen skal sende årsmelding og regnskap til IOGT sentralt. 3-3 MØTER, REPRESENTASJON, TALE- OG STEMMERETT Regionen skal holde minst ett møte hvert år. Årsmøtet holdes innen 1. mai. Tidspunktet for årsmøtet gjøres kjent minst 6 uker i forveien. Årsmøtet skal bl.a. behandles styrets årsmelding, regnskap, arbeidsplan, innkomne forslag og valg. Ekstraordinært årsmøte holdes når mer enn halvdelen av områdene krever det. Representasjonsretten ved ekstraordinære årsmøter er som ved ordinært årsmøte. Dersom årsmøte ikke er holdt til lovbestemt tid og regionstyret etter pålegg fra IOGTs leder ikke straks innkaller til årsmøte, kan IOGTs leder eller regionleder på IOGTs leders vegne innkalle til årsmøte. Regionen bestemmer i sin tilleggslov antall representanter og regler for representasjon. Vilkåret for representasjonsretten er at de lovbestemte meldingene for siste år er sendt. Stemmerett har representantene og medlemmer i regionstyret. Ved valg og avstemning vedrørende styrets meldinger, Regionen bestemmer i sin tilleggslov antall representanter og regler for representasjon. Vilkåret for representasjonsretten er at de lovbestemte meldingene for siste år er sendt. Stemmerett har representantene og medlemmer i regionstyret. Ved valg og avstemning vedrørende styrets meldinger,

8 har likevel bare representantene stemmerett. Alle medlemmer av IOGT, Juvente og Juba har talerett dersom møtet ikke bestemmer annet. Alle enheter og medlemmer har rett til å sende forslag til møter i regionen TILLEGGSLOV FOR REGIONER Regioner skal innenfor rammen av denne lov vedta tilleggslov som inneholder nødvendige supplerende bestemmelser om regionens virksomhet. Tilleggsloven må godkjennes av landsstyret. har likevel bare representantene stemmerett. Alle medlemmer av IOGT, Juvente og Juba har talerett dersom møtet ikke bestemmer annet. Alle enheter og medlemmer har rett til å sende forslag til møter i regionen TILLEGGSLOV FOR REGIONER Regioner skal innenfor rammen av denne lov vedta tilleggslov som inneholder nødvendige supplerende bestemmelser om regionens virksomhet. Tilleggsloven må godkjennes av landsstyret. ARTIKKEL 4 IOGT- OMRÅDER UTGÅR 4-1 MYNDIGHETSOMRÅDE OG OPPGAVER Landet skal være inndelt i IOGT- områder hvis grenser fastsettes av styret for vedkommende region. Endring av områdegrenser skjer i samråd med vedkommende områder. Områdene som er organisasjonens grunnheter kan bestå av en eller flere kommuner/bydeler. De skal ha en utstrekning som gjør at medlemmene har mulighet til å delta i den demokratiske prosessen i området. Områdets navn bestemmes av det geografiske arbeidsområdet. IOGT UTGÅR Området skal lede og samordne virksomheten i områder, etter de retningslinjer og planer som organisasjonen har vedtatt. 4-2 OMRÅDESTYRE Området velger på årsmøtet et styre på minst 3 medlemmer. Leder velges særskilt. Områdestyre er beslutningsdyktig når

9 minst halvparten av de valgte medlemmene er til stede. UTGÅR Dersom det ikke er mulig å velge et styre kan regionstyret oppnevne en områdekontakt. Årsmøtet velger èn revisor utenom styret. Området skal sende årsmelding og regnskap til IOGT sentralt og den region området tilhører. 4-3 MØTER, REPRESENTASJON, TALE- OG STEMMERETT Området skal ha minst ett møte hvert år. Årsmøtet holdes innen 1. mars. Tidspunktet for årsmøtet gjøres kjent minst 2 uker i forveien. UTGÅR Årsmøtet skal bl.a. behandle styrets årsmelding, regnskap, arbeidsplan, innkomne forslag og valg. Alle medlemmer bosatt i området har stemme-, forslags- og talerett på møter i området. 4-4 TILLEGGSLOV FOR OMRÅDER Området kan innenfor rammen av denne lov vedta tilleggslov som inneholder nødvendige supplerende bestemmelser om områdets ledelse og virksomhet. Tilleggsloven må godkjennes av sentralstyret. UTGÅR ARTIKKEL 5 LOKALAVDELINGER OG ANDRE ORGANISERTE ENHETER 5-1 STIFTING AV LOKALAVDELING Lokale avdelinger i IOGT kan organisere sin virksomhet som en losje eller et IOGT lag. Melding om stiftelse av lokalavdeling til områdestyre, regionstyre og sentralstyre gis på den måten ARTIKKEL 4 AVDELINGER 4-1 DEFINISJON AV AVDELING En avdeling skal bestå av minst tre medlemmer, avholde årsmøte med valg av ledelse innen 1. mars og årlig sende inn årsmelding til IOGT i Norge.

10 sentralstyret fastsetter. En avdeling skal ha en primær tilknytning til et IOGT- område. Sentralstyret kan, etter å ha innhentet uttalelse fra vedkommende områdestyre og regionstyre, oppløse en lokalavdeling dersom den ikke arbeider i samsvar med IOGT lover eller på annen måte opptrer i strid med IOGT interesser. En avdeling har adgang til å overføre hele eller deler av sine eiendeler til det IOGT- område den hører til. Slik overføring må godkjennes av sentralstyret etter at regionstyret har uttalt seg. En avdeling oppløses dersom avdelingens medlemstall i to påfølgende kalenderår er lavere enn 3. Dersom en lokal avdeling ikke holder møter eller ikke sender lovbestemte meldinger i et tidsrom på 12 måneder, kan sentralstyret vedta å oppløse avdelingen etter at uttalelse fra regionen er innhentet. Avdelingen kan dannes med utgangspunkt i geografi, fag, tema, eller konkrete aksjoner/aktiviteter. Melding om igangsetting gis på den måten sentralstyret fastsetter. Innenfor rammene av IOGT i Norge sine vedtekter står avdelingene fritt til å bestemme hvorledes de skal organiseres og ledes. Beslutning om organisasjons- og arbeidsform og valg av ledelse skal skje i møter der alle medlemmene er skriftlig varslet med minst 3 ukers frist. Alle medlemmer i avdelinger har møte-, tale- og stemmerett på avdelingens møter. En avdeling oppløses dersom avdelingens medlemstall i to påfølgende kalenderår er lavere enn 3. Dersom en avdeling ikke holder møter eller ikke sender lovbestemte meldinger i et tidsrom på 12 måneder kan sentralstyret vedta å oppløse avdelingen etter at uttalelse fra regionen er innhentet. Sentralstyret kan, etter å ha innhentet uttalelse fra vedkommende regionstyre, oppløse en avdeling dersom den ikke arbeider i samsvar med IOGT i Norge sine vedtekter eller på annen måte opptrer i strid med IOGT i Norge sine interesser. Avdelinger som ikke leverer årsmelding innen fastsatt tid mister sin representasjonsrett til overordnede organer. 5-2 OPPLØSNING AV LOKALAVDELING Et forslag om oppløsning av en lokal avdeling må behandles og avgjøres på ekstraordinært årsmøte som er innkalt med minst fire ukers varsel ved skriftlig melding til hvert enkelt medlem. Forslag om oppløsning anses som forkastet dersom det ikke vedtas med minst 2/3 flertall. Regionen og området skal informeres om 4-2 OPPLØSNING AV AVDELING Et forslag om oppløsning av avdeling må behandles og avgjøres på ekstraordinært årsmøte som er innkalt med minst fire ukers varsel ved skriftlig melding til hvert enkelt medlem. Forslag om oppløsning anses som forkastet dersom det ikke vedtas med minst 2/3 flertall

11 forslaget minst fire uker før det behandles og regionleder, områdeleder eller den regionstyret og områdestyret utpeker, har rett til å møte på årsmøtet med tale- og forslagsrett. På ekstraordinært årsmøte om oppløsning kan ingen andre saker behandles. Forslag om utmelding av IOGT er å betrakte som forslag om oppløsning av lokalavdelingen. Ved oppløsning tilfaller alle lokalavdelingens/enhetens eiendeler IOGT i samsvar med reglene i 5-7. Området eller regionen kan vedta gjenopptagelse av en lokalavdeling dersom tre medlemmer av IOGT som ønsker å være medlem av lokalavdelingen ber om det. Vedtak om å gå over til arbeid som IOGT- lag ansees ikke som oppløsningsvedtak. Regionen skal informeres om forslaget minst fire uker før det behandles og regionleder eller den regionstyret utpeker, har rett til å møte på årsmøtet med tale- og forslagsrett. På ekstraordinært årsmøte om oppløsning kan ingen andre saker behandles. Forslag om utmelding av IOGT er å betrakte som forslag om oppløsning av avdelingen. Ved oppløsning tilfaller alle avdelingens eiendeler IOGT i samsvar med reglene i 4-?. Regionen kan vedta gjenopptagelse av en avdeling dersom tre medlemmer av IOGT som ønsker å være medlem av avdelingen ber om det. Selv om en avdeling legges ned, beholder medlemmene sitt medlemskap og fordeles til en annen avdeling etter hva som er hensiktsmessig eller etter eget ønske. Selv om en lokalavdeling legges ned, beholder medlemmene sitt medlemskap i området der de bor. 5-3 OMBUD I LOSJE Losjen velger på årsmøtet følgende ombud: Øverste- Templar (leder), Vara- Templar (nestleder), Sekretær, Studieleder, Finanssekretær (Økonomileder) og Kapellan. Dersom avtroppende ØT ikke kan eller ønsker å tiltre som FØT, kan en annen velges til dette ombudet. Losjens årsmøte kan bestemme at et ombud skal ha flere av funksjonene som er nevnt ovenfor. Dette gjelder ikke ØT, S og FS. UTGÅR Årsmøtet velger 1-2 revisorer utenom rådet. Losjens råd skal ha minst tre medlemmer.

12 Øverste- Templar, Finanssekretær og Sekretær er selvskrevne medlemmer. Antall rådsmedlemmer utover dette fastsettes av losjen. Ut over disse kan losjen velge eller losjens råd oppnevne følgende ombud: Marsjall, Barneleder, Ungdomsleder, Dørvakt, Varasekretær, Varamarsjall, Skattmester og Organist. En losje kan ved tilleggslov bestemme at valg og oppnevning av ombud skal foretas halvårlig, på siste møte i juni og desember. Losjerådet leder losjens arbeid mellom møtene, forbereder saker som skal behandles og utfører forøvrig oppdrag som det blir pålagt av losjen. Losjerådet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av de valgte medlemmer er til stede STYRE I IOGT- LAG Årsmøtet i laget velger et styre som minst skal bestå av leder og to styremedlemmer. UTGÅR Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av de valgte medlemmer er til stede. 5-5 BEVILGNINGER Samlede bevilgninger til formål utenfor prosjekter og aktiviteter i IOGT begrenses til kr pr.år. Til Forut, Juvente og Juba kan det bevilges inntil kr pr. år pr. organisasjon. Bevilgninger utover dette må forelegges sentralstyret for godkjenning. Flyttes til ÅRSMØTE Årsmøtet skal holdes innen 1. mars og skal behandle bl.a. styrets årsmelding,

13 regnskap, arbeidsplan, innkomne forslag og valg. Tidspunkt for årsmøtet gjøres kjent minst 3 uker i forveien. Dersom årsmøtet ikke er holdt til lovbestemt tid, og styret ikke innkaller til årsmøte etter anmodning fra regionssleder eller leder i IOGT, kan leder i IOGT eller regionsleder innkalle til årsmøte. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret vedtar det eller når minst 2/3 av medlemmene krever det. 5-7 UTVIKLINGSFOND Dersom avdelingen oppløses, overtar og forvalter IOGT i Norge avdelingens midler. Hvis virksomheten ikke blir gjenopptatt innen 1 år, avsettes midlene for bruk i IOGTs utviklingsfond. Fondet har egne statutter. UTGÅR, men bestemmelser om valg av ledelse står i 4-1 FLYTTES TIL 6-6 Midlene plasseres som en del av Sober Kapital. 5-8 FAST EIENDOM Ingen enhet kan bli eier eller medeier av fast eiendom, eller overdra fast eiendom, eller andel i slik eiendom, til andre uten at saken er forelagt regionstyre til uttalelse. Saken skal deretter forelegges sentralstyret som har den endelige avgjørelse. FLYTTES TIL 6-7 All fast eiendom som tilhører en enhet i IOGT skal i tinglyst skjøte ha en klausul om at et eventuelt salg skal godkjennes av sentralstyret. Pengemidler frigjort ved salg av eiendom bør plasseres slik sentralstyret i IOGT tilrår. 5-9 ARKIVMATERIALE Ingen enhet kan gjøre seg av med

14 arkivmateriell eller annet materiell av stor historisk verdi uten godkjennelse fra sentralstyret. FLYTTES TIL MELDINGER Enheten sender melding om sin virksomhet til sentralkontoret på fastsatt skjema innen 1. mars. UTGÅR, men bestemmelser om meldinger står i ANDRE ORGANISERTE ENHETER Det kan også opprettes aktivitetsgrupper eller nettverk. Slik grupper eller nettverk kan dannes med utgangspunkt i geografi, fag, tema eller konkreteaksjoner/aktiviteter. Melding om igangsetting gis på den måten sentralstyret fastsetter. UTGÅR, men innholdet i paragrafen er dekket av det so står i 4-1 Innenfor rammene av IOGTs lovverk står disse fritt til å bestemme hvorledes de skal organiseres og ledes. Beslutning om organisasjons- og arbeidsform og valg av ledelse skal skje i møter der alle medlemmene er skriftlig varslet med minst 3 ukers frist. Alle medlemmer i enheten har møte-, tale- og stemmerett på enhetens møter. ARTIKKEL 6 FAGSEKSJONER 6-1. FAGSEKSJONER Sentralstyret kan opprette seksjoner for bestemte fagområder. Regler for arbeidet i den enkelte fagseksjon godkjennes av sentralstyret. Seksjonen må arbeide innenfor IOGTs regler og lover. ARTIKKEL 5 FAGSEKSJONER 5-1 FAGSEKSJONER Sentralstyret kan opprette seksjoner for bestemte fagområder. Regler for arbeidet i den enkelte fagseksjon godkjennes av sentralstyret. Seksjonen må arbeide innenfor IOGTs regler og lover. ARTIKKEL 7 ANDRE REGLER 7-1 KONTINGENTER. Medlemmene skal betale en bestemt kontingent pr. år til IOGT sentralt, ARTIKKEL 6 ANDRE REGLER 6-1 KONTINGENTER Medlemmene skal betale en bestemt kontingent pr. år til IOGT sentralt,

15 regionen og lokalavdelingene. Kontingenten til IOGT sentralt og regionen fastsettes av landsmøtet, mens kontingenten til lokalavdelingene fastsettes av den enkelte avdeling. Sentralstyret kan vedta særskilt førsteårskontingent. Kontingent til IOGT sentralt og regionen innkreves sentralt. Den lokale kontingenten kan også innkreves sentralt dersom avdelingen ønsker det. De avdelingene som selv ønsker å kreve inn kontingentene fra sine egne medlemmer, gis mulighet til dette. Avdelingene er i så tilfelle ansvarlig for at kontingenten sendes inn til rett tid. Dersom kontingenten ikke er betalt senest ett år etter det året kontingenten gjelder for, er medlemmet å anse som suspendert. regionen og lokalavdelingene. Kontingenten til IOGT sentralt og regionen fastsettes av landsmøtet, mens kontingenten til lokalavdelingene fastsettes av den enkelte avdeling. Sentralstyret kan vedta særskilt førsteårskontingent. Kontingent til IOGT sentralt og regionen innkreves sentralt. Den lokale kontingenten kan også innkreves sentralt dersom avdelingen ønsker det. De avdelingene som selv ønsker å kreve inn kontingentene fra sine egne medlemmer, gis mulighet til dette. Avdelingene er i så tilfelle ansvarlig for at kontingenten sendes inn til rett tid. Dersom kontingenten ikke er betalt senest ett år etter det året kontingenten gjelder for, er medlemmet å anse som suspendert. Sentralkontoret må gi melding til lokalavdelingen og området om de medlemmer som står til rest med kontingenten. Sentralstyret kan vedta avtaler om kombinert medlemskap med Juba og Juvente og fastsette særskilt kontingent for medlemmer som kommer inn under slike avtaler. 7-2 UTELUKKELSE Et medlem som har brutt kravet til medlemskap jmf 1-2 kan utelukkes som medlem. Vedtak om dette fattes av styret i lokalavdelingen/området eller av sentralstyret i samråd med lokalavdelingen eller med regionen medlemmet tilhører. Sentralkontoret må gi melding til lokalavdelingen og området om de medlemmer som står til rest med kontingenten. Sentralstyret kan vedta avtaler om kombinert medlemskap med Juba og Juvente og fastsette særskilt kontingent for medlemmer som kommer inn under slike avtaler. 6-2 UTELUKKELSE Et medlem som åpenbart agerer i strid med IOGT i Norge sine vedtekter kan utelukkes som medlem. Vedtak om dette kan kun fattes av sentralstyret. Et medlem som åpenbart agerer i strid med IOGTs målsetninger slik de fremgår i organisasjonens lovverk kan også

16 utelukkes som medlem. Vedtak om dette kan kun fattes av sentralstyret. Medlemmer som utelukkes skal informeres. Om vedtak om utelukkelse er fattet av sentralstyret skal også medlemmet lokalavdeling og område informeres. Om vedtaket er fattet an avdelingsstyret/områdestyret kan medlemmet klage vedtaket inn for sentralstyret innen en måned etter at medlemmet er blitt informert om utelukkelsen. Sentralstyret kan da oppheve vedtaket. 7-3 INHABILITET Medlemmer som er inhabile, kan ikke delta i behandling av saker etter 7. Det samme gjelder deltaking i drøfting og avgjørelse i saker om bevilgninger, kjøp eller salg av eiendom eller andre økonomiske avtaler mellom organisasjonsledd i IOGT og privatpersoner, firmaer eller organisasjoner utenfor IOGT. Medlemmer er inhabile når de er gift, samboer, forlovet, nært beslektet eller på annen måte har et spesielt forhold til person som er part i saken. De er likeledes inhabile når de leder eller er styremedlem i firma eller organisasjon som er part i saken. Inhabile medlemmer må fratre møter hvor saken behandles. Dersom lokalavdelingen ikke er beslutningsdyktig grunnet inhabilitet, overlates saken til regionstyret. 7-4 MØTER OG UTLEIE En enhet må ikke i forbindelse med sine møter eller andre sammenkomster eller i lokaler som den eier eller på annen måte ha råderett over, tillate arrangement som må antas stride mot IOGTs prinsipper. 6-3 INHABILITET Medlemmer som er inhabile, kan ikke delta i behandling av saker etter 7. Det samme gjelder deltaking i drøfting og avgjørelse i saker om bevilgninger, kjøp eller salg av eiendom eller andre økonomiske avtaler mellom organisasjonsledd i IOGT og privatpersoner, firmaer eller organisasjoner utenfor IOGT. Medlemmer er inhabile når de er gift, samboer, forlovet, nært beslektet eller på annen måte har et spesielt forhold til person som er part i saken. De er likeledes inhabile når de leder eller er styremedlem i firma eller organisasjon som er part i saken. Inhabile medlemmer må fratre møter hvor saken behandles. Dersom avdelingen ikke er beslutningsdyktig grunnet inhabilitet, overlates saken til regionstyret. 6-4 MØTER OG UTLEIE En avdeling eller region må ikke i forbindelse med sine møter eller andre sammenkomster eller i lokaler som den eier eller på annen måte ha råderett over, tillate arrangement som må antas stride mot IOGTs prinsipper.

17 6-5 BEVILGNINGER 5-7 UTVIKLINGSFOND Dersom avdelingen oppløses, overtar og forvalter IOGT i Norge avdelingens midler. Hvis virksomheten ikke blir gjenopptatt innen 1 år, avsettes midlene for bruk i IOGTs utviklingsfond. Fondet har egne statutter. Midlene plasseres som en del av Sober Kapital. Samlede bevilgninger til formål utenfor prosjekter og aktiviteter i IOGT begrenses til kr pr.år. Til Forut, Juvente og Juba kan det bevilges inntil kr pr. år pr. organisasjon. Bevilgninger utover dette må forelegges sentralstyret for godkjenning. 6-6 UTVIKLINGSFOND Dersom en avdeling oppløses, overtar og forvalter IOGT i Norge avdelingens midler. Midlene avsettes for bruk i IOGTs utviklingsfond. Fondet har egne statutter. Midlene plasseres fortrinnsvis som en del av Sober Kapital. 6-7 FAST EIENDOM Ingen region eller avdeling kan bli eier eller medeier av fast eiendom, eller overdra fast eiendom, eller andel i slik eiendom, til andre uten at saken er forelagt regionstyre til uttalelse. Saken skal deretter forelegges sentralstyret som har den endelige avgjørelse. All fast eiendom som tilhører en region eller avdeling i IOGT skal i tinglyst skjøte ha en klausul om at et eventuelt salg skal godkjennes av sentralstyret. Pengemidler frigjort ved salg av eiendom bør plasseres slik sentralstyret i IOGT tilrår. 6-8 ARKIVMATERIALE Ingen region eller avdeling kan gjøre seg av med arkivmateriell eller annet materiell av stor historisk verdi uten godkjennelse fra sentralstyret.

18 ARTIKKEL 8 BARNE OG UNGDOMSARBEIDET 8-1 JUNIOR- OG BARNEORGANISASJONEN JUBA Juba er IOGTs barneorganisasjon. ARTIKKEL 7 BARNE- OG UNGDOMSARBEODET 7-1 JUNIOR- OG BARNEORGANISASJONEN JUBA Juba er IOGTs barneorganisasjon 8-2 JUVENTE Juvente er IOGTs ungdomsorganisasjon. 7-2 JUVENTE Juvente er IOGTs ungdomsorganisasjon ARTIKKEL 9 ORDENSARBEIDET 9-1 ORDENSARBEIDET IOGTs ordensarbeide ivaretas primært i de lokale losjene. Vedtekter og ritualer for det rituelle arbeidet fastsettes av sentralstyret. Sentralstyret velger ett av sine medlemmer som skal lede ordensarbeidet innenfor IOGT. ARTIKKEL 8 ORDENSARBEIDET 8-1 ORDENSARBEIDET IOGTs ordensarbeidet ivaretas primært i de lokale losjene. Vedtekter og ritualer for det rituelle arbeidet fastsettes av sentralstyret. Sentralstyret velger ett av sine medlemmer som skal lede ordensarbeidet innenfor IOGT. ARTIKKEL 10 STUDIEARBEIDET STUDIEARBEIDET. Sentralstyret velger et av sine medlemmer som skal lede studiearbeidet i IOGT. Tilsvarende gjøres i regionstyre og lokalavdeling. UTGÅR ARTIKKEL 11 ÆRESBEVISNINGER 11-1 ÆRESMEDLEM En lokalavdeling kan utnevne et medlem med minst 40 års medlemskap til æresmedlem. Avdelingen må betale vanlige kontingenter for slike medlemmer. ARTIKKEL 9 ÆRESBEVISNINGER 9-1 ÆRESMEDLEM En lokalavdeling kan utnevne et medlem med minst 40 års medlemskap til æresmedlem. Avdelingen må betale vanlige kontingenter for slike medlemmer VETERANKNAPP 9-2. VETERANKNAPP

19 Veteranknapp med diplom kan tildeles fortjente medlemmer med minst 30 års medlemskap VETERANMEDALJE Etter søknad fra en avdeling, og med tilråding av regionstyre, eller etter direkte tilråding av regionstyre eller sentralstyre, kan sentralstyre gi løyve til utdeling av Veteranmedaljen til et medlem som har tilhørt IOGT i minst 40 år, og som ved oppofrende arbeid i IOGTs tjeneste har gjort seg særlig fortjent til dette ærestegn. Med medaljen følger et diplom som blir mottakerens eiendom TILBAKELEVERING Når medlemskapet opphører ved død eller på annen måte, skal veteranmedaljen/- knappen sendes tilbake til giveren. Veteranknapp med diplom kan tildeles fortjente medlemmer med minst 30 års medlemskap VETERANMEDALJE Etter søknad fra en avdeling, og med tilråding av regionstyre, eller etter direkte tilråding av regionstyre eller sentralstyre, kan sentralstyre gi løyve til utdeling av Veteranmedaljen til et medlem som har tilhørt IOGT i minst 40 år, og som ved oppofrende arbeid i IOGTs tjeneste har gjort seg særlig fortjent til dette ærestegn. Med medaljen følger et diplom som blir mottakerens eiendom TILBAKELEVERING Når medlemskapet opphører ved død eller på annen måte, skal veteranmedaljen/- knappen sendes tilbake til giveren. ARTIKKEL 12 OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN 12-1 OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN Ved oppløsning tilfaller IOGTs verdier IOGT International. ARTIKKEL 10 OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN 10-1 OPPLØSNING AV ORGANISASJONEN Vedtak om oppløsning av organisasjonen må fattes med ¾- flertall på et ordinært landsmøte. Ved oppløsning tilfaller IOGTs verdier IOGT International. ARTIKKEL 13 LOVENDRINGER 13-1 LOVENDRINGER Lov for IOGT i Norge kan bare bli endret av et ordinært landsmøte med minst 2/3 flertall. ARTIKKEL 11 LOVENDRINGER 11-1 LOVENDRINGER Lov for IOGT i Norge kan bare bli endret av et ordinært landsmøte med minst 2/3 flertall.

IOGT i Norge sine vedtekter (sist endret på landsmøtet i Bergen 2015)

IOGT i Norge sine vedtekter (sist endret på landsmøtet i Bergen 2015) IOGT i Norge sine vedtekter (sist endret på landsmøtet i Bergen 2015) 1-1 FORMÅL IOGT i Norge er en demokratisk, frivillig organisasjon som bygger sitt arbeid på erkjennelsen av at alle mennesker har lik

Detaljer

Lover for IOGT i Norge

Lover for IOGT i Norge Innholdsfortegnelse ARTIKKEL 1 GENERELLE REGLER 2 ARTIKKEL 2 STYRINGSORGANER I IOGT I NORGE 3 ARTIKKEL 3 REGIONER 5 ARTIKKEL 4 IOGT-OMRÅDER 6 ARTIKKEL 5 LOKALAVDELINGER OG ANDRE ORGANISERTE ENHETER 7 ARTIKKEL

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endret siste gang 24. mars 2014

Norges Fotografforbund Lover for Forbundet og laugene Endret siste gang 24. mars 2014 1. Formål og virksomhet Forbundets formål er å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiets utvikling og ivareta fotografstandens interesser. Laugets formål er å fremme og verne felles interesser,

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken.

Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem personer som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Lover for Haugesund og Omegn Hundeklubb. Gjeldende frå 01.01.2007. 3. Formål Klubbens formål er å: a) Fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet. b) Fremme mulighetene for aktivitet med hund. c) Bidra til

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012.

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012. Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 201 Navn og formål Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet Det Norske Totalavholdsselskap

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER

AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AMCAR FOLLO - VEDTEKTER AVSNITT 1. FORMÅL VIRKE MEDLEMMER 1. Formål og virke Amcar Follo skal fremme og stimulere til bruk av egen amcar gjennom faste ukentlige treffsteder, og å arrangere samkjøring til

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014

Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984. Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lover for Indre Østfold Hundeklubb Klubb stiftet 8.mai 1984 Vedtatt av årsmøtet den 26. mars 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den... Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND

NORMALLOV FOR TRAVFORBUND NORMALLOV FOR TRAVFORBUND * * * Lov for.travforbund, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på forbundets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travforbund

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre.

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. 1.120 Lover for skytterlag Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR KVITSAIVDØRA VEL.

VEDTEKTER FOR KVITSAIVDØRA VEL. VEDTEKTER FOR KVITSAIVDØRA VEL. Formål og virkemidler. $1. 1. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB

LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB LOVER FOR SARPSBORG HUNDEKLUBB Stiftet 1945 gjenopprettet 26. august 1992 Vedtatt av årsmøtet den 28.11.1992 med senere endringer, senest av 13.2.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 17.2.2015

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 13.04.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennelklubb Kap 1 Innledende bestemmelser 11 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969

Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Lover for Inn-Trøndelag fuglehundklubb stiftet 4. mai 1969 Vedtatt av årsmøtet den 13.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den 29. mai 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB

NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB Lover for NORSK JAPANSK SPISSHUNDKLUBB stiftet 01.12.1979 - Revidert på generalforsamlingen, 13.01.1990 - Godkjent av Norsk kennel klubb, 22.02.1990 - Endret av årsmøtet I følge NKK s lovmal på årsmøtet,

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOVNORM FOR IDRETTSRÅD Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Vedtekter for VANSJØ BOLIGBYGGELAG Org.nr. 995 981 378 - Vedtatt på stiftelsesmøte den 1. juni 2010. - Revidert på generalforsamlingen 15.06.2011 - Revidert på generalforsamlingen 14.05.2013 1. Innledende

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988

Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Lover for Norsk Berner Sennenhundklubb stiftet 1.1.1988 Vedtatt av årsmøtet den Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser. 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite

1-3 Definisjoner Klubbens organer: - Årsmøtet - Ekstraordinært årsmøte - Styret - Valgkomite Lover for Ungarsk Vizsla i Norge (UVN) Klubben ble stiftet 25. september 2005 Vedtatt av årsmøtet den 9. juni 2012 Endring i formålsparagraf 25.mai 2013 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite

1 3 Definisjoner Klubbens organer: Årsmøtet Ekstraordinært årsmøte Styret Valgkomite Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Leonberger Klubb stiftet 01.01.1991 Vedtatt av årsmøtet den 16.03.1991 med senere endringer, senest av 22.05.2010 Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Norsk Briard Klubb

Lover for Norsk Briard Klubb stiftet 07.09.1980 Vedtatt av årsmøtet den 18.02.1981 med senere endringer, senest av 10.03.2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 - Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

2 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOVER FOR IDRETTSLAGET HEMING STIFTET 25. JANUAR 1916 Vedtatt på generalforsamling 27. november 1922 Siste endring vedtatt 12.april 2005 april/mai 2009 Godkjent av Idrettsstyret 2005 2009 1 Navn og farger

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb

Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Lover for Hvit Gjeterhund Klubb Vedtatt av årsmøtet den 17.9.2009 med senere endringer, senest av 21.4.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB

LOVER FOR NORSK SCHÄFERHUND KLUB Kap 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Schäferhund Klub, og forkortes til NSchK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Vedtekter for Juvente

Vedtekter for Juvente Vedtatt på Juventes landsmøte 2016, gjeldende fra 1. januar 2017 1. Navn og formål 1. Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet DNT Edru Livsstil, IOGT i Norge og Juba. 2. Juvente vil skape

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd

Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011. Lov for Sola Idrettsråd Lovnorm vedtatt av idrettsstyret 28 november 2011 Lov for Sola Idrettsråd Godkjent av årsmøtet 20.02.2013 Lov for Sola idrettsråd, stiftet 11. februar 1997, med senere endringer, senest av 20. februar

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Lov for Oppegård idrettsråd

Lov for Oppegård idrettsråd Lov for Oppegård idrettsråd Lov for Oppegård idrettsråd (OIR), stiftet 12. mars1992. Vedtatt 12. mars 1992 med senere endringer/justeringer siste gang vedtatt av årsmøtet i OIR xxxxx, godkjent av Akershus

Detaljer