ROBUST OG LANGSIKTIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROBUST OG LANGSIKTIG"

Transkript

1

2 RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM Hovedprioriteringer i handlingsprogrammet : Full barnehagedekning fra og framover i overskuelig framtid Effektiv skolestruktur hvor bygningsmassen utnyttes og det tas høyde for vekst i elevtallet i de områder hvor det vil bli betydelig boligbygging fremover Effektivisering i skolen gjennom strukturtiltak som samtidig bidrar til å styrke fagligheten i undervisningen og fokuserer på læringsutbytte Fullt fokus på boliger til alle, samt fokus på å gi de tjenester og den hjelp som trengs knyttet til den enkeltes bolig Fullt fokus på effektive arbeidsformer, tidsmessige arbeidsredskaper og kompetente medarbeidere Full utnyttelse av kommunens inntektspotensial innenfor de rammer som lover og forskriftsverk setter, og hvor det tas hensyn til betalingsevnen både der den er stor og der den er liten Fullt fokus på gode rammevilkår for næringsliv og kultur Arendal som klimanøytral by

3 Statsbudsjettet 2009: Nasjonalt: Lokalt: Økning i frie inntekter Økt aktivitet Økningen i frie inntekter dekker ikke økte kostnader knyttet til lønns- og prisvekst, pensjon og satsingsområder initiert av regjeringen. Etter en vurdering av fellesinntekter og fellesutgifter mangler kommunen vel 90 mill. kroner for å balansere budsjettet for 2009

4 Valg av strategi for å saldere handlingsprogrammet Strategi A: Prosentkutt Strategi B: Avvikle aktivitet Strategi C: Strukturelle endringer Strategi D: Varig økte inntekter Rådmannens forslag til budsjett 2009 og handlingsprogram baserer seg primært på strategi C og D

5 Budsjettstrategi 4 hovedgrep: 1. Konkrete tiltak økte inntekter reduserte kostnader strukturelle endringer 2. Økte innekter fra eiendomsskatt fra Økt utbyttenivå fra Flatt kutt 1,5 % på tjenestene isolert for 2009

6 HOVEDGREP 1 KONKRETE TILTAK Økte inntekter Kostnadsreduksjoner Strukturtiltak Redusert søskenmoderasjon SFO (jan 09) Redusert inntektsgradering barnehager Innføring av fakturagebyr Økte gebyrer byggsøknader mv Økt parkeringsavgift Økt betalingssatser omsorg, samt økt volum Økte inntekter/avgifter bibliotek Kulturskolen, økte satser (jan 09 og aug 09) Husleieregulering kommunale boliger Økt integreringstilskudd bosetting av flyktninger Prisjusteringer SFO (aug 09) Reduserte sosialkostnader Opprettelse av eget verksted på Solborg Barnehager, ny fordelingsnøkkel på vikarer og materiell Effektivisering sentralbordtjenesten omsorgsenhetene Samle tilbudet for sommer SFO Tiltak støttefunksjoner rådhuset Tiltak renhold Effektiv bruk av IKT Driftsutgifter veilys mm Frukt og grønt i skolen Erfaringsbaserte rammeendringer Rammejusteringer skoler Fra individuell til felles støttekontakt Tiltak omsorgstjenestene Reduserte hjemmehjelpstjenester Ny skolestruktur Endringer Barnehagestruktur Støttefunksjoner, vurdere struktur og ressurser Gjennomføring av arbeidet med boliggjøring innenfor omsorgstjenestene Videreutvikle ressurstjenester til barn og unge Videreutvikle Arendalsmodellen (8 oppvekstområder, 3 bydeler) Arbeid med frivillighet Sum forventet innsparing: Sum forventet innsparing: 19,5 mill. kroner (2009) 20,8 mill. kroner (2009) 23,5 mill. kroner (2010) 23,0 mill. kroner (2010) Sum forventet innsparing: 10,3 mill. kroner (2009) 24,8 mill. kroner (2010)

7 HOVEDGREP 1 KONKRETE TILTAK Økte inntekter til kommunen Inntekter gjennom økte brukerbetalinger og økte satser Innføring av nye gebyrer Høyere inntekter fra økt volum på tjenestene

8 HOVEDGREP 1 KONKRETE TILTAK Reduserte kostnader: Lavere kostnader ved lavere produksjon Effektivisering av tjenestene Bortfall av tjenester

9 HOVEDGREP 1 KONKRETE TILTAK Forslag om endret struktur på tjenestene: Ny skolestruktur Endringer barnehagestruktur Vurdere ressurstjenester til barn og unge Vurdere organisering av støttefunksjoner Videreutvikle Arendalsmodellen Fullføre iverksetting av tiltak innenfor omsorgstjenestene fra 2008 vedr. boliggjøring

10 HOVEDGREP 1 KONKRETE TILTAK Forslag om ny skolestruktur Samle ungdomstrinnene på tre skoler Nedlegge barneskolene på Rykene, Løddesøl og Nesheim Opprettholde oppvekstområdene, forsterke bydelene Midler til satsingsområdene innen oppvekst: økt timetall, forsterket undervisning og fysisk aktivitet i skolen

11 HOVEDGREP 1 KONKRETE TILTAK Skolestruktur knyttet til bydelene BYDEL VEST BYDEL SENTRUM BYDEL ØST Ungdomsskole på Nedenes 3 barneskoler; Asdal, Hisøy, Strømmen. Elever fra Løddesøl og Rykene til Asdal skole Elevene på barnetrinnet på Nedenes fordeles mellom Asdal og Hisøy skoler. Ungdomsskole på Moltemyr elever fra Rolighetens 7. trinn overføres til Moltemyr ungdomsskole 3 barneskoler; Birkenlund, Myra og Stinta Elevene på Moltemyr barnetrinn fordeles på Birkenlund og Stinta skoler Ungdomsskole på Stuenes - elever fra Sandnes skole overføres til Stuenes ungdomsskole etter 7. trinn (Roligheten til sentrum på u-trinn) 5 barneskoler: Stuenes (stokken), Sandnes, Roligheden, Eydehavn og Flosta Elever fra Nesheim flyttes til Stuenes skole

12 HOVEDGREP 1 KONKRETE TILTAK Dagens elevtall ved ny skolestruktur Ny skolestruktur 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn Sum Sum Elevtall pr elev gr. elev gr. elev gr. elev gr. elev gr. elev gr. elev gr. elev gr. elev gr. elev gr. elever grupper Nye Birkenlund Nye Asdal Nye "Stokken" barnesko Nye Stuenes u-skole Nedenes u skole Nye Stinta Nye Roligheten Eydehavn Flosta Moltemyr u skole Myra Sandnes Strømmen oppv Nye Hisøy SUM AIS SUM inkl. AIS

13 HOVEDGREP 1 KONKRETE TILTAK Full barnehagedekning Fra august 2009 har foreldre som ønsker det rett på plass til barn under skolealder Stor tilvekst av innbyggere i den yngste gruppe Planlagte plasser dekker antatt behov I tillegg midlertidige plasser i sentrumsbarnehage og mulighet for varig utvidelse av plasser på Rykene og Løddesøl oppvekstsentrene

14 HOVEDGREP 1 KONKRETE TILTAK Omsorgstjenestene Struktur Gjennomføring av tiltak knyttet til boliggjøring vedtatt i inneværende budsjett Kostnadsreduksjoner: Effektivisering sentralbordtjenesten Redusere stillinger hjemmehjelp, gradvis Reversere finansiering Alene på natt Det har i tillegg vært utøvd en strikt konsekvensjustering av innmeldt behov for nye ressurser fra omsorgstjenesten.

15 HOVEDGREP 2 EIENDOMSSKATT Eiendomsskatt Omtaksering eiendomsskatt 2009 kostnader lagt til grunn i budsjettrammen (7,5 mill) Omfatter både verker og bruk, næringsbygg og privat eiendom Økning eiendomsskatt med 68 mill. kroner fra 2010 (280 %) Potensial for ytterligere inntekter fra eiendomskatt utover rådmannens forslag

16 HOVEDGREP 3 ØKT UTBYTTE Økt utbytte fra Agder Energi AS Dagens avtale gir en forventning om 51 mill. kroner i utbytte En utbyttegrad på 5% av en antatt verdi på 25 mrd. kroner synes rimelig Det legges derfor til grunn en økning i utbyttenivået på 25 mill. kroner fra 2009

17 HOVEDGREP 4 FLATT KUTT Flatt kutt i tjenestene, 1,5 % i 2009 Et varig høyere inntektsnivå fra 2010 begrenser kuttet til 2009 Lite gunstig da det rammer alle tjeneste likt uavhengig av handlingsrom Vertskommune-enhetene legevakt og brannvesen er ikke omfattet

18 Effekten av valgt strategi for saldering Konkrete tiltak gjennomføres i 2009 og 2010 (økte inntekter, kostnadsreduksjoner og strukturendringer) Varig høyere inntektsnivå gjennom omtaksering av eiendommer og økt utbytte Konsekvenser av strategien: Kan gi konsekvenser for grupper av innbyggere og brukere av tjenestene gjennom økt brukerbetaling og endringer i tilbudene Agder Arbeidsmiljø vil gjennomføre en risikovurdering knyttet til medarbeiderne

19 Rammebetingelser Bildene som er brukt i dokumentene og på forsidene er fra varmesentralen på Blødekjør i Arendal.

20 Økonomiske rammebetingelser Fellesinntekter og -utgifter Skatt og rammetilskudd -1258,3-1258,3-1258,3-1258,3 Eiendomsskatt -37,0-105,0-110,0-110,0 Momskompensasjon -90,0-58,8-63,1-55,5 Andre kompensasjonsordninger -49,5-44,4-43,7-44,1 Utbytte og renteinntekter -96,0-94,0-94,0-94,0 Utgifter renter og avdrag 208,9 215,8 225,8 229,0 Premieavvik / pensjonskostnader 6,6 36,6 36,6 36,6 Overføringer fra driftsregnskapet 21,7 16,5 18,8 9,2 Til finansiering av tjenestene -1293,6-1291,6-1287,9-1287,1 Økt eiendomsskatt fra 2010 Noe økning av renter og avdrag i perioden Ytterligere økning av pensjonskostnader fra 2010 Et relativt stabilt finansieringsnivå i perioden (2009-priser)

21 Netto driftsrammer tjenestene Lønn Pensjon Psykiatrimidler Strøm Regnskap 2005 Regnskap 2006 Regnskap 2007 Vedtatt budsjett 2008 forslag budsjett 2009

22 Kompensasjon moms fra drift og investering Momskompensasjon (mill. kr) Driftskompensasjon 42,0 44,0 46,0 46,0 Investeringskompensasjon 48,0 14,8 17,1 7,5 Sum momskompensasjon 90,0 58,8 63,1 53,5 Minste overføring til investeringsbudsjettet 0,0 3,0 6,8 4,5 Rådmannens forslag til overføring 20,0 14,8 17,1 7,5 Reduserte inntekter i perioden grunnet lavere investeringsnivå Overføring av 20 mill. i 2009 i tråd med bystyrets vedtak Fra 2010 foreslås 100 % av momskompensasjon fra investeringer overført til investeringsregnskapet

23 Budsjettforutsetninger, finans Redusert investeringsnivå i perioden Gjennomsnittlig rente 2009: 5,5 % Økt grad av rentebinding/renteavtaler Ny taksering eiendomsskatt 2009 Økte inntekter fra eiendomsskatt 2010 Økt utbyttenivå fra Agder Energi AS

24 Netto driftsresultat 4 års perspektivet Saldering (mill. kr) Budsjetterte fellesinntekter / utgifter , , , ,1 Budsjetterte nettorammer enhetene 1 299, , , ,6 Nye tiltak, effektivisering -21,0 Netto driftsresultat 5,8-1,5-5,3-4,5 Netto bruk av disposisjonsfond -5,8 Saldering (mill. kr) 0,0-1,5-5,3-4,5 Hvert av årene i perioden er saldert Tiltak knyttet til dugnad 2010 er innarbeidet Prosentvis kutt kun for 2009 Forutsetter økte inntekter fra eiendomsskatt og utbytte

25 Netto driftsresultat - vedtak handlingsprogram

26 Netto driftsresultat i perioden (mill. kr) 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0-100,0-120, * Netto driftsresultat 75,1 34,3 59,9-11,9-99,0-5,8 1,5 5,3 4,5

27 Økonomisk risiko Pensjonskostnader Endringer i markedsrenten Skatteprognose Utbyttegrad Reserver, disposisjonsfond Budsjettdisiplin

28 Investeringer (mill. kroner) Sum investeringer samfunnsperspektivet Sum investeringer brukerperspektivet Sum investeringer medarbeiderperspektivet Sum brutto investeringer Skolerenoveringer: sum perioden 136 mill. kroner Idrett og kultur, sum perioden 134 mill. kroner Boliger (omsorg, bostedsløse, rus, psykiatri),60 mill. kr VAR investeringer: sum perioden 320 mill. kroner

29 Finansieringsplan for investeringene Finansieringsplan (mill. kr) Statstilskudd/spillemidler 8,7 5,3 3,4 0,0 Overføring fra driften 20,0 15,0 17,1 7,5 Tilskudd fra fylkeskommunen 3,0 3,0 3,0 3,4 Forsikringsutbetaling 3,5 0,0 0,0 0,0 Fonds 19,0 12,5 7,5 7,5 Låneopptak 329,9 181,0 168,0 123,8 VAR-lån 80,0 80,0 80,0 80,0 Øvrige lån 249,9 101,0 88,0 43,8 Brutto investeringer 384,1 216,8 199,0 142,2 Relativt stort investeringsnivå 2009 lavere utover perioden Lånefinansiering på 85 % i 2009 Innenfor ad-hoc utvalgets anbefalinger

30 Utvikling av lånegjeld 3 000, , , , ,0 500,0 0, Total inv.gjeld 1 528, , , , , , , , ,9 Innt.bringende inv.lån 563,4 563,4 539,1 526,4 532,8 613,3 700,0 747,7 792,2 Netto in.lån 965,2 965, , , , , , , ,7

31 UTVIKLING SAMLEDE EIENDOMSGEBYRER Middels bolig 140m2 Beskrivelse %endr Vann Abonnementsgebyr kr 836 kr 816 Forbruksgebyr kr kr Sum årsgebyr vann kr kr ,2 % Avløp Abonnementsgebyr kr kr Forbruksgebyr kr kr Sum årsgebyr avløp kr kr ,6 % Standard renovasjonsgebyr kr kr ,4 % Feiegebyr (v/feiing hvert 2.år) kr 225 kr 225 0,0 % Sum eiendomsgebyrer ekskl eiendomsskatt kr kr ,5 % Eiendomsskatt kr kr ,0 % SAMLEDE EIENDOMSGEBYRER kr kr ,8 %

32 Samfunnsperspektivet - befolkningsutvikling Bildene som er brukt i dokumentene og på forsidene er fra varmesentralen på Blødekjør i Arendal.

33 Satsningsområder samfunnsperspektivet Oppfølging av vedtatt kommuneplan Vedlegg 5 Kulturbyen Arendal Arendal idrettspark Arendal internasjonale skole Revisjon av kommuneplanen

34 Prognose befolkningsvekst Befolkningsprognose middels folketilvekst

35 Medarbeiderperspektivet Bildene som er brukt i dokumentene og på forsidene er fra varmesentralen på Blødekjør i Arendal.

36 Medarbeidere i Arendal kommune:

37 Sykefravær negativ trend Stort fokus gjennom Kvalitetskommuneprogrammet Søker å finansiere en prosjektstilling knyttet til arbeidet Mål om et sykefravær under 8 % (2.tert.) Sykefravær 7,9 8,6 9 9,3 Godt resultat Akseptabelt nivå

38 Medarbeiderperspektivet Rekruttering En voksende utfordring å rekruttere ny arbeidskraft og beholde kompetanse Rekruttering av flerkulturelle Senior tiltak Lærlinger Oppfølging av arbeidsmiljø- og arbeidsgiverpolitikk Likestilling Oppfølging av sykemeldte Innføring av nytt personal- og lønnssystem Risikovurdering arbeidsmiljø

39 Styringssystem - Styringskart Bildene som er brukt i dokumentene og på forsidene er fra varmesentralen på Blødekjør i Arendal.

40 Styringskart medarbeiderperspektivet Suksessfaktorer Et aksepterende og inkluderende arbeidsmiljø MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Resultat sist Styringsindikatorer måling Medarbeidertilfredshet (gjennomsnitt), skala 1-6, 2007 Helhetsvurdering medarbeidertilfredshet, som medarbeider i Arendal kommune, Akseptabelt Godt resultat resultat 4,4 4,3 4,7 4,7 4,3 4,7 skala 1-6, 2007 Nærvær i % 90,7 90,0 92,0 Andel ansatte i omsorg/ mestring&rehab. (%) i deltidsstillinger (under 40 % stilling) Antall nye uføre (AKP) 15,5 16,0 =< <20 Likestilling Gode rutiner for internkontroll Netto økning i antall uføre (AKP) <10 Andel kvinnelige ledere i % >50 Antall flerkulturelle med ikke-vestlig bakgrunn Andel ansatte (%) som kjenner til HMS håndboken 90 (2006) 90 >90 45, Ikke akseptabelt resultat Akseptabelt resultat Godt resultat

41 Styringskart brukerperspektivet - oppvekst BRUKERPERSPEKTIVET Suksessfaktorer Styringsindikatorer Resultat Akseptabelt Godt sist målingresultat resultat BARNEHAGE - Full barnehagedekning i % 100**** 100 Fornøyde brukere Brukertilfredshet (foreldre 2008) (skala 1-6) 4,8 4,5 4,8 Nasjonale prøver 5. trinn (vektet lesing, regning, engelsk lesing) H07 29,2 30,8 32,4* Nasjonale prøver 8. trinn (vektet lesing, regning, engelsk lesing) H07 20,2 20,5 20,8* SKOLE - Godt læringsutbytte Fornøyde elever og foreldre Gjennomsnittlige grunnskolepoeng (KOSTRA) Leseferdighet 2. trinn, kritisk grense delprøve 7 37,30 38,45*** 38,53* <20 TRIVSEL elever 7. trinn, (skala 1-5) 4,2 4,2** 4,3* TRIVSEL elever 10. trinn, (skala 1-5) 4,1 4,0 4,1* *) Landsgjennomsnitt **) Gjennomsnitt for Arendal kommune ***) Gjennomsnitt for kommunegruppe 13 i KOSTRA ****) tilbud gitt innen utgangen av året til de som har søkt plass gjennom samordnet opptak Ikke akseptabelt resultat Akseptabelt resultat Godt resultat

42 Styringskart brukerperspektivet omsorg / andre Suksessfaktorer BRUKERPERSPEKTIVET Styringsindikatorer Brukertilfredshet - snitt (2006) (skala OMSORG - 1-4) Fornøyde brukere Opplevelse av respektfull behandling (2006) (skala 1-4) Resultat Akseptabelt Godt sist målingresultat resultat 3,3 3,3 3,5 3,5 3,5 3,8 ANDRE TJENESTER - God kvalitet på tjenestene/ fornøyde brukere Andel byggesaker som er behandlet innenfor en frist på 3 måneder (målt i % av total mengde i året). Andel reguleringsplaner som er behandlet innenfor frist på 48 uker (målt i % av total mengde i året) Brukermessig god kvalitet på drikkevannet (Andel prøvetakinger med godkjent vannkvalitet i % av totalt antall prøvetakinger) Gjennomsnittlig ventetid sentralbord (sekunder) ,

43 Styringskart samfunnsperspektivet SAMFUNNSPERSPEKTIVET Suksessfaktorer Styringsindikatorer Resultat sist måling Akseptabelt resultat Godt resultat Klimagassutslipp kg/innbygger 2005: * ** Kommunens utvikling skal være bærekraftig Energiforbruk elektrisitet kwh/ pr. innbygger Avfall. Husholdningsavfall Kg/pr. innbygger Klimagassutslipp -kommunal drift tonn/co2 (klimagassregnskapet) 2006: ** 2007: * ** 2007: 7020 ** Sysselsettingsutvikling i % 3,2 1,0 1,50 Befolkningsutvikling i % 1,6 0,8 1,00 Kommunen som sentral samfunnsaktør Antall ferdigstilte boliger Arbeidsledighet år i % 1,7 2,5 2,0 Arbeidsledighet år i % 1,2 2,5 2,0 Levekårsindeks 8,7 8,0 7,0 Netto flytting Ikke akseptabelt resultat Akseptabelt resultat Godt resultat

44 Styringskart økonomi RAMMEBETINGELSER/ ØKONOMIPERSPEKTIVET Suksessfaktorer Styringsindikatorer Netto driftsresultat i % Bærekraftig kommuneøkonomi Utvikling netto lånegjeld fra forrige år %-vis endring Resultat sist måling Akseptabelt resultat Godt resultat -0,6 2,5 3,0 10,0 5,0 <5 Ikke akseptabelt resultat Akseptabelt resultat Godt resultat

45 Videre prosess. Politisk prosess frem til bystyremøtet Administrativ bearbeiding av foreslåtte tiltak Administrasjonen bidrar med ytterligere informasjon ved behov I den grad administrasjonen blir bedt om å produsere nytt materiale, vil dette bli distribuert til alle gruppelederne Handlingsplanens del 1 bearbeides for web:

46 Rådmannens forslag Del 1 Referanse til kommuneplanen Økonomiske rammer Styringsinformasjon Investeringer Enhetenes forslag Del 2 Økonomisk ramme Enhetens forslag til tiltak Enhetens satsingsområder Utvikling av årsverk

47 Ekstra folier

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-2013

Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-2013 Elevtallsutvikling ved alle skoler i Arendal 1992-213 Innledning I vurderingene av skolestrukturen er det hensiktsmessig å se på elevtallsutviklingen i Arendal kommune fra 1992 og frem til i dag. Elevtall

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger Økonomiplan 2016-19 Hovedpunkter Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger BEFOLKNINGSUTVIKLING

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015

Regnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Netto driftsresultat 2014-2016 Tall i mill Regnskap Regnskap Regnskap 2014 2015 2016 Sum driftsinntekter 17 905 19 249 20 550 Sum

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16

Utdanningsområdet. Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Utdanningsområdet Forhandlingsgrunnlag for tjenesteområdene 25.-26.02.16 Nøkkeltall barnehage 2014 145 000 Netto driftsutgifter pr innbygger 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 110 000 20.01.15

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Økonomiplan 2016 2019. Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen

Økonomiplan 2016 2019. Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen Økonomiplan 2016 2019 Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen Overordnede mål Forsvarlig leveransekvalitet på våre tjenester i samsvar med lovverk Skape økonomisk balanse og være ute av ROBEK i 2017.

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Økonomiplan Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 21.11.2017 Økonomiplan 2018-2021 1 Kostra 2016 N E T T O D R I F T S R E S U LTAT I P R O S E N T AV B R U T T O D R I F T S I N N T E K T E R Finnmark 6 Nord-Norge 5 4,2 4 3,3 Landet

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE INDERØY KOMMUNE 1. Om resultatenheten 414 Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Kåre

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.11.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 170/12 Til saknr.: 177/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til: Budsjett 2012 Handlingsprogram 2012-2015

Presentasjon av rådmannens forslag til: Budsjett 2012 Handlingsprogram 2012-2015 Presentasjon av rådmannens forslag til: Budsjett 2012 Handlingsprogram 2012-2015 Ny budsjettprosess - med håp om å flytte fokus fra det vi mangler til det vi får til Forslag fra rådmannen 10. november:

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

2. Økonomiske premisser for handlingsprogrammet

2. Økonomiske premisser for handlingsprogrammet 2. Økonomiske premisser for handlingsprogrammet Ved oppstart av årets budsjettprosess ble det vurdert ulike tilnærminger for rulleringen av handlingsprogrammet. Det ble tidlig i prosessen klart at det

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012. Marnardal kommune

Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012. Marnardal kommune Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Marnardal kommune Rådmannens forslag 1 Dokumentets inndeling og innhold Innledning med rådmannens forord og sammendrag Del I Betalingssatser og hovedoversikter Del II

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

ØKONOMIMELDING NR

ØKONOMIMELDING NR ØKONOMIMELDING NR 1 2013 1 HOVEDPUNKTER - DRIFT 5,0 mill. kr i inntektssvikt - fellesinntekter 2,7 mill. kr lavere utbytte fra SKS 2,3 mill. kr lavere prognose på skatt/ramme 14,9 mill. kr i forventet

Detaljer