DEN NYE ARBEIDSPLASSEN. Arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NYE ARBEIDSPLASSEN. Arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet"

Transkript

1 DEN NYE ARBEIDSPLASSEN Arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet Modum Bad 2011 År: Ant. Besvarelser Ant. Ansatte Svarprosent: 79 % 67 % 72 % 58 % Side 1

2 Om kartlegging av arbeidsmiljø og arbeidsinnhold: Det er mange metoder for å måle arbeidsmiljø og arbeidsinnhold. Bortsett fra direkte observasjoner eller registreringer, er alle metoder subjektive. Det vil si at de måler respondentens rapport om forholdene. Det er uenighet blant forskere og konsulenter om hvilke metoder som bør foretrekkes. De fleste lærer seg en metode og argumenterer sterkt for at den er best. De aller fleste forskere vil nok være enige om to ting: (1) spørreskjema er den klart mest økonomiske metode for å sikre at alle blir hørt, (2) det aller beste er å bruke to metoder som utfyller hverandre, f eks spørreskjema suppleres med en annen metode for å få fram informasjon utover det man har spurt om. Kartlegginger med spørreskjema er et tiltak i seg selv. Det å besvare et spørreskjema starter tankeprosesser og skaper bevissthet om og fokus på de faktorer man spør om. Man bidrar til å sette dagsorden for diskusjoner og forbedringsarbeid. Spørreskjema gir alle ansatte mulighet til å si sin mening, ikke bare utvalgte grupper. Man hører ofte at spørreskjema må være korte og at innholdet ikke er så viktig om man også skal bruke gruppebaserte metoder. Men da mister man muligheten til oppdage forhold som det ikke har vært diskusjon om tidligere. Man bør ha avtalt tidspunkt for tilbakemelding før kartleggingen starter. Gruppebasert tilbakemelding etter spørreskjema ( survey-feedback metode ) gir naturlig overgang til å diskutere tiltak og endringer. Om feedback av resultater En kartlegging bør følges av tilbakemelding til de ansatte om resultatene. Man sprer dermed informasjon både om positive sider ved arbeidet og om ting som kan forbedres. Man gir informasjon som kan bidra til å avklare usikkerhet. En god tilbakemelding av resultatene vil: avlive myter og rykter skape mer enighet og forståelse for arbeidet føre til at flere setter mer pris på de gode sidene ved arbeidssituasjonen bidra til at ledere og ansatte kommer frem til forslag om ulike tiltak eller endringer Personvern Det er en forutsetning for tilbakemelding av resultatene til virksomheten at personvern og anonymitet er sikret. Alle besvarelser er avidentifisert av STAMI og det sørges for at resultatene presenteres på en slik måte at enkeltpersoner ikke kan gjenfinnes. Forklaring av grafer sgrafen viser gjennomsnittlig besvarelse for enhetens respondenter på de aktuelle faktorene. Prosentgrafen viser andelen respondenter som har besvart spørsmålene med et av de to mest "problematiske" svaralternativene (i de fleste tilfeller enten 1 og 2 eller 4 og 5). Hva som faktisk er problematisk i hvert enkelt tilfelle må tas stilling til i lys av virksomhetens spesifikke kultur og betingelser. Søylene i grafene har ulike farger, og representerer hvert sitt måletidspunkt. Mange av grafene viser imidlertid kun resultater fra siste kartleggingsrunde. Dette skyldes at en god del av spørsmålene ikke ble stilt i de foregående kartleggingsrundene. Side 2

3 utgjør resultatene fra første medarbeiderkartlegging i virksomheter som deltok i prosjektet Den nye arbeidsplassen i perioden november 2004 til juni ansatte besvarte undersøkelsen for første gang i denne perioden. 62% av disse tilhører 27 ulike offentlige virksomheter, og de resterende 38% tilhører 49 ulike private virksomheter. vises kun på fremstillingen av gjennomsnittelig besvarelse. Fordelingen av deltagende ansatte per bransje er som følgende: Eiendomsmegling Transport, lager og og utleie kommunikasjon Jordbruk, jakt, s 0,4 % 1,4 % 1,3 % Eiendomsmeglin 1,4 % Industri Jordbruk, jakt, skogbruk Transport, lager 1,3 % 2,8 % 0,4 % Industri 2,8 % Engrossalg og detalj Engrossalg og d 3,3 % handel 3,3 % Helse og sosialtj 13,8 % Undervisning, op 15,8 % Finans og forsik 13,2 % Annet Helse 10,3 og % Offentlig sosialtjenester Offentlig adminis 37,7 administrasjon og 13,8 % forvaltning* 37,7 % Undervisning, opplæring, forskning 15,8 % Annet 10,3 % Finans og forsikring 13,2 % * Herunder statlig og kommunal styring og administrasjon, sikkerhetssaker, etater og tilsyn. Revidert Side 3

4 Arbeidstid Arbeidstid mer enn 60 timer pr uke over lengre tid øker risiko for hjertesykdom. Fremdeles er det usikkert om arbeidstider mellom timer pr uke kan ha alvorlige negative virkninger på helsen. Man kan med stor sikkerhet si at også arbeidets intensitet (tidspress og andre krav) har stor betydning for virkninger av lange arbeidstider. (spørsmål 35.1 og 35.3) Arbeidet mer enn vanlig arbeidstid siste 4 uker 2,5 2,7 nokså ofte, meget ofte/alltid 20,9 % Overtid problem for privatlivet 1,7 1,9 2,6 % for besvarelsene. Andelen prosent som nokså ofte eller meget ofte - alltid har arbeidet mer enn den vanlige arbeidstiden de siste 4 ukene (svaralternativ 4 eller 5). Andelen prosent som nokså ofte eller meget ofte - alltid har opplevd at overtidsarbeidet har skapt problemer for privatlivet (svaralternativ 4 eller 5). Svaralternativ 1 = Meget sjelden eller aldri Svaralternativ 2 = Nokså sjelden Svaralternativ 3 = Av og til Svaralternativ 4 = Nokså ofte Svaralternativ 5 = Meget ofte eller alltid Side 4

5 Jobbkrav Arbeidsmengde og tidspress kalles for kvantitative arbeidskrav. Arbeidsmengde måles med spørsmål om man opplever å ha for mye å gjøre og om man må arbeide overtid. Tidspress måles med spørsmål om man må arbeide i høyt tempo og om arbeidet av og til hoper seg opp. Kvalitetskrav er å få oppgaver med høy vanskelighetsgrad, krav om å ta beslutninger, krav om å løse problemer og krav om å lære å utvide kompetansen. Krav om å ta beslutninger og om høy konsentrasjon måles med spørsmål om å måtte ta raske og kompliserte beslutninger og ha maksimal oppmerksomhet. Læringskrav er også en form for kvalitetskrav. Læringskrav måles med spørsmål om arbeidsoppgavene er for vanskelige, om man trenger mer trening og om jobben krever at man må lære ny kunnskap og nye ferdigheter. Særlig høye kvantitative arbeidskrav kan øke risiko for helseproblemer hvis de vedvarer over lang tid. Imidlertid tåler man høye arbeidskrav bedre om man har høy kontroll over egen arbeidssituasjon og god sosial støtte fra ledere og kolleger. (spørsmål 39) Kvantiative krav Beslutningskrav Læringskrav 2,9 3,0 3,0 3,1 3,0 3,7 3,7 3,6 3,5 3,6 2,5 2,4 2,2 2,4 2,5 nokså ofte, meget ofte/alltid 24,4 % 28,3 % 27,9 % 31,4 % 58,1 % 57,9 % 51,7 % 49,4 % 5,6 % 5,8 % 7,4 % 5,1 % for besvarelsene. Andelen prosent som nokså ofte eller meget ofte - alltid opplever høye kvantitative krav (svaralternativ 4 eller 5). Andelen prosent som nokså ofte eller meget ofte - alltid opplever høye beslutningskrav (svaralternativ 4 eller 5). Modum Bad 2009 Modum Bad 2007 Modum Bad 2005 Andelen prosent som nokså ofte eller meget ofte - alltid opplever høye krav til læring (svaralternativ 4 eller 5). Svaralternativ 1 = Meget sjelden eller aldri Svaralternativ 2 = Nokså sjelden Svaralternativ 3 = Av og til Svaralternativ 4 = Nokså ofte Svaralternativ 5 = Meget ofte eller alltid Side 5

6 Ansvarsområde, mål og roller Rolleklarhet vil si at mål og ansvarsområde for jobben er tydelige for den ansatte. Rolleklarhet er målt med spørsmål om tydelige mål er blitt definert for jobben, om man kjenner til sitt ansvarsområde og om man vet nøyaktig hva som forventes av en. Rollekonflikt vil si at det er (1) motsetninger mellom krav som stilles på den ene siden og de ressurser og muligheter de ansatte har på den andre, (2) motsetninger mellom ulike krav, oppgaver eller mål som gjelder for jobben, eller (3) motsetninger mellom måten man mener jobben bør gjøres og slik den må gjøres. Rollekonflikt er målt med spørsmål om man mener ting burde vært gjort annerledes, om man får oppgaver uten tilstrekkelige ressurser, og om man får motstridende forespørsler. Rolleklarhet og rollekonflikt kan ha stor betydning for motivasjon og engasjement i jobben. (spørsmål 42) meget sjelden/aldri, nokså sjelden Rolleklarhet 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 3,2 % 3,1 % 2,3 % 3,2 % for besvarelsene. Andelen prosent som meget sjelden - aldri eller nokså sjelden opplever rolleklarhet (svaralternativ 1 eller 2). Rollekonflikt 2,1 2,0 2,0 2,1 2,4 3,8 % 3,7 % 5,3 % 6,4 % nokså ofte, meget ofte/alltid for besvarelsene. Andelen prosent som nokså ofte eller meget ofte - alltid opplever rollekonflikt (svaralternativ 4 eller 5) Modum Bad 2009 Modum Bad 2007 Modum Bad 2005 Svaralternativ 1 = Meget sjelden eller aldri Svaralternativ 2 = Nokså sjelden Svaralternativ 3 = Av og til Svaralternativ 4 = Nokså ofte Svaralternativ 5 = Meget ofte eller alltid Side 6

7 Kontroll over arbeidet Kontroll er mulighet for valgfrihet mellom alternativer. Selv om man objektivt sett har høy grad av kontroll (kan velge hvordan man gjør oppgavene), kan den subjektive oppfattelsen være at man har lite kontroll. Under tidspress kan opplevelsen av kontroll avta. Kontroll over avgjørelser er innflytelse over egen arbeidssituasjon. Dette er målt med spørsmål om man selv har innflytelse på hvor mye arbeid man får, om man selv kan bestemme arbeidsmåter (metoder), om man selv har innflytelse på hvem man arbeider sammen med og om man deltar i beslutninger av betydning for eget arbeid. Kontroll over arbeidsintensitet er mulighet til å bestemme arbeidstempo, pauser og arbeidstid (fleksitid). Lav kontroll kan øke risiko for helseproblemer hvis de vedvarer over lang tid. Særlig hvis man har høye arbeidskrav sammen med lav kontroll øker risiko for helseplager og sykdom. (spørsmål 43) Kontroll over avgjørelser 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9 meget sjelden/aldri, nokså sjelden 30,4 % 30,2 % 33,3 % 33,9 % Kontroll over arbeidsintensitet 2,8 2,8 2,5 2,6 3,4 40,4 % 41,8 % 53,5 % 47,9 % for besvarelsene. Svaralternativ 1 = Meget sjelden eller aldri Svaralternativ 2 = Nokså sjelden Svaralternativ 3 = Av og til Svaralternativ 4 = Nokså ofte Svaralternativ 5 = Meget ofte eller alltid Andelen prosent som meget sjelden - aldri eller nokså sjelden opplever kontroll over avgjørelser (svaralternativ 1 eller 2). Andelen prosent som meget sjelden - aldri eller nokså sjelden opplever kontroll over arbeidstiden (svaralternativ 1 eller 2). Modum Bad 2009 Modum Bad 2007 Modum Bad 2005 Side 7

8 Positive utfordringer i jobben Positive utfordringer er opplevelsen av at man har nytte av sin kompetanse, at jobben er utfordrende på en positiv måte og at man opplever jobben som meningsfull. Positive utfordringer gir økt jobbtilfredshet, og kan bidra til økt arbeidsevne. Det er mulig at positive utfordringer kan redusere helseplager. (spørsmål 39) meget sjelden/aldri, nokså sjelden Positive utfordringer i jobben 4,5 4,5 4,5 4,4 4,2 0,0 % 1,1 % 1,3 % 1,7 % for besvarelsene. Andelen prosent som meget sjelden - aldri eller nokså sjelden opplever positive utfordringer i jobben (svaralternativ 1 eller 2). Svaralternativ 1 = Meget sjelden eller aldri Svaralternativ 2 = Nokså sjelden Svaralternativ 3 = Av og til Svaralternativ 4 = Nokså ofte Svaralternativ 5 = Meget ofte eller alltid Modum Bad 2009 Modum Bad 2007 Modum Bad 2005 Side 8

9 Sosialt samspill Sosialt samspill omfatter mengde og kvalitet i samspill og møter med andre aktører i bedriften. Sosial støtte vil si samspill som innebærer hjelp og støtte eller løfte om slik støtte: Emosjonell støtte vil si at kolleger er vennlige og positive. Instrumentell støtte vil si at man får, eller vet at man kan få hjelp hvis man skulle trenge det. Informasjonsstøtte vil si at man får informasjon om det som skjer på arbeidsplassen, både formell og uformell informasjon. Evalueringsstøtte vil si at man får tilbakemeldinger på arbeidet som utføres og måten man opptrer på. Støtte fra overordnet er mulighet for å få støtte og hjelp samt å bli verdsatt av nærmeste overordnede (nærmeste leder). Støtte fra nærmeste overordnet leder har positiv betydning for helse og for jobbmotivasjon. Støtte fra kolleger er mulighet for å få hjelp fra medarbeidere. I tillegg kan støtte bestå i at kollegene er villige til å lytte om en har problemer på jobben. Også støtte fra kolleger har positiv betydning for helse. (spørsmål 47) meget sjelden/aldri, nokså sjelden Støtte fra overordnede Støtte fra kolleger 4,2 4,2 4,5 4,3 3,9 4,5 4,5 4,5 4,4 4,2 3,8 % 6,8 % 2,3 % 5,6 % 1,9 % 2,1 % 3,4 % 3,7 % for besvarelsene. Andelen prosent som meget sjelden - aldri eller nokså sjelden opplever støtte fra nærmeste overordnede (svaralternativ 1 eller 2). Andelen prosent som meget sjelden - aldri eller nokså sjelden opplever støtte fra kolleger (svaralternativ 1 eller 2). Modum Bad 2009 Modum Bad 2007 Modum Bad 2005 Svaralternativ 1 = Meget sjelden eller aldri Svaralternativ 2 = Nokså sjelden Svaralternativ 3 = Av og til Svaralternativ 4 = Nokså ofte Svaralternativ 5 = Meget ofte eller alltid Side 9

10 Mobbing og trakassering Mobbing og trakassering er plaging, fornærmelser og negativ særbehandling. For å kalle noe for mobbing eller trakassering må den negative særbehandlingen forekomme flere ganger over et tidsrom, og personen som er utsatt må ha hatt vanskeligheter med å forsvare seg. Man regner det ikke som mobbing eller trakassering hvis to personer som er omtrent like sterke er i konflikt med hverandre, eller hvis det bare er snakk om en enkeltstående episode. (spørsmål 49 og 51) % Lagt merke til andre bli mobbet de siste 6 mnd 5,1 % 14,7 % 5,7 % 13,4 % Selvopplevd mobbing de siste 6 mnd 0,7 % 4,7 % 2,3 % 4,3 % Figuren viser andelen prosent som har lagte merke til andre bli mobbet og andelen prosent som selv har opplevd å bli mobbet de siste seks månedene. Hide Modum Bad 2005 Hide En eller flere har opplevd å bli mobbet. Av hensyn til anonymitet og personvern oppgis ikke nøyaktig antall. Hide Hide Modum Bad 2007 Hide En eller flere har opplevd å bli mobbet. Av hensyn til anonymitet og personvern oppgis ikke nøyaktig antall. Hide Hide Modum Bad 2009 Hide En eller flere har opplevd å bli mobbet. Av hensyn til anonymitet og personvern oppgis ikke nøyaktig antall. Hide Hide Hide En eller flere har opplevd å bli mobbet. Av hensyn til anonymitet og personvern oppgis ikke nøyaktig antall. Modum Bad 2009 Modum Bad 2007 Modum Bad 2005 Side 10

11 Ledelse Rettferdig ledelse måler oppfatninger om hvorvidt nærmeste leder fordeler arbeidet rettferdig og upartisk, om leder behandler ansatte likt og rettferdig, og om forholdet til nærmeste leder er kilde til "stress" for deg. Rettferdig ledelse har betydning for psykiske problemer. Ledere som oppfattes som rettferdige får medarbeidere som har lavere risiko for psykiske plager som utbrenthet (utmattelse) og depresjon. Bemyndigende ledelse måles med spørsmål om i hvilken grad nærmeste leder oppmuntrer en til å delta i viktige avgjørelser, om man oppmuntres til å si fra når man har en annen mening, og om nærmeste leder hjelper en til å utvikle egne ferdigheter. (spørsmål 52) Rettferdig ledelse Bemyndigende ledelse 3,6 3,7 3,7 3,4 3,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,1 meget sjelden/aldri, nokså sjelden 3,3 % 4,8 % 1,8 % 1,7 % Andelen prosent 12,3 % som meget sjelden - aldri eller nokså sjelden opplever 15,3 rettferdig % ledelse (svaralternativ 1 eller 2). 12,6 % 19,1 % Andelen prosent som meget sjelden - aldri eller nokså sjelden opplever bemyndigende ledelse (svaralternativ 1 eller 2). for besvarelsene. Svaralternativ 1 = Meget sjelden eller aldri Svaralternativ 2 = Nokså sjelden Svaralternativ 3 = Av og til Svaralternativ 4 = Nokså ofte Svaralternativ 5 = Meget ofte eller alltid Modum Bad 2009 Modum Bad 2007 Modum Bad 2005 Side 11

12 Kultur og klima Kultur på arbeidsplasser kan defineres som: et mønster av grunnleggende antakelser som er utviklet av en bestemt gruppe mennesker for å mestre omverdenen og for indre integrering, og som har virket godt nok til å betraktes som gyldige, og som derfor læres til nye medlemmer som den korrekte måten å oppfatte, tenke og føle på i forbindelse med disse problemene (fritt etter E Schein, Organizational culture, American Psychologist, 45: , 1990). Sosialt klima omfatter opplevelser av kulturen som oppmuntrende og støttende eller avslappet og behagelig, og ikke mistenksom. Innovasjonskultur vil si at arbeidsplassen aksepterer og oppmuntrer nye ideer og forslag. Dette er målt med spørsmål om arbeidstakere tar initiativ, om man oppmuntres til tenke på forbedringer og om det er tilstrekkelig kommunikasjon. (spørsmål 54 og 55) svært lite, ikke i det hele tatt Sosialt klima 4,2 4,3 4,3 4,2 3,9 2,0 % 2,6 % 1,7 % 3,8 % Innovasjonskultur 4,0 3,9 4,0 3,8 3,7 3,4 % 2,7 % 1,3 % 4,6 % for besvarelsene. Andelen prosent som svært lite - ikke i det hele tatt eller nokså lite opplever et positivt sosialt klima (svaralternativ 1 eller 2). Andelen prosent som svært lite - ikke i det hele tatt eller nokså lite opplever en innovasjonskultur (svaralternativ 1 eller 2). Modum Bad 2009 Modum Bad 2007 Modum Bad 2005 Svaralternativ 1 = Svært lite eller ikke i det hele tatt Svaralternativ 2 = Nokså lite Svaralternativ 3 = Noe Svaralternativ 4 = Nokså meget Svaralternativ 5 = Svært meget Side 12

13 Kultur og klima Lik behandling og rettigheter (diskriminering) omfatter verdier, normer og regler om lik behandling av kjønn og alder. Dette er målt med spørsmål om hvorvidt det forekommer ulik behandling av kvinner og menn samt ulik behandling av eldre og yngre arbeidstakere. (spørsmål 56) nokså meget, svært meget Ulik behandling 1,8 1,6 1,7 1,5 1,8 11,0 % 4,9 % 7,1 % 4,0 % for besvarelsene. Andelen prosent som nokså meget eller svært meget opplever at folk blir ulikt behandlet (svaralternativ 4 eller 5). Svaralternativ 1 = Svært lite eller ikke i det hele tatt Svaralternativ 2 = Nokså lite Svaralternativ 3 = Noe Svaralternativ 4 = Nokså meget Svaralternativ 5 = Svært meget Modum Bad 2009 Modum Bad 2007 Modum Bad 2005 Side 13

14 Motivasjon og tilfredshet med jobben Det er mange forhold ved en jobb som bestemmer om man er motivert for arbeidet. Den enkelte har egne mål og ønsker, men disse kan endre seg over tid. Hvis man skal måle hvor fornøyd man er i jobben, er det viktig å undersøke hvor fornøyd man er med de faktorene som er viktige. I denne undersøkelsen måles både hva som er viktige faktorer og hvor fornøyd man er med hver av disse. Når du skal vurdere en ideell jobb, hvor viktig er følgende forhold: (spørsmål ) ikke viktig i det hele tatt, nokså uviktig Fritt for fysiske farer Trygghet og fast inntekt Konfliktfritt arbeid * God lønn Bruke min kreativitet Gjøre noe verdifullt Personlig utvikling 3,9 4,0 3,8 3,7 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,5 3,6 3,6 3,8 3,8 3,8 3,9 3,7 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1 3,8 3,8 4,0 3,9 3,9 5,3 % 4,7 % 3,6 % 6,4 % 2,6 % 0,5 % 1,8 % 0,5 % 2,6 % 2,6 % 1,2 % 4,3 % 3,3 % 2,7 % 9,2 % 6,3 % 7,6 % 6,5 % 0,0 % 1,0 % 0,6 % 0,0 % 2,6 % 3,1 % 0,6 % 3,2 % for besvarelsene. * Spørsmålet ble ikke stilt i andre og tredje undersøkelse. Modum Bad 2009 Modum Bad 2007 Modum Bad 2005 Andelen prosent som mener at de ovennevnte forholdene er ikke viktige i det hele tatt eller nokså uviktige (svaralternativ 1 eller 2). Svaralternativ 1 = Ikke viktig i det hele tatt Svaralternativ 2 = Nokså uviktig Svaralternativ 3 = Ganske viktig Svaralternativ 4 = Veldig viktig Svaralternativ 5 = Helt nødvendig Side 14

15 Din oppfatning om hvor fornøyd du er med den jobben du har nå: (spørsmål ) meget misfornøyd, nokså misfornøyd Fritt for fysiske farer Trygghet og fast inntekt Konfliktfritt arbeid God lønn Bruke min kreativitet 4,2 4,0 4,2 4,1 3,8 3,6 3,4 3,2 3,9 3,6 2,0 % 3,3 % 4,6 % 11,3 % 2,6 % Gjøre noe verdifullt 3,8 4,3 0,7 % Personlig utvikling 4,0 3,7 4,0 % for besvarelsene. Modum Bad 2009 Modum Bad 2007 Modum Bad 2005 (spørsmål ) Andelen prosent som er meget misfornøyd eller nokså misfornøyd med de ovennevnte forholdene (svaralternativ 1 eller 2). Svaralternativ 1 = Meget misfornøyd Svaralternativ 2 = Nokså misfornøyd Svaralternativ 3 = Verken fornøyd eller misfornøyd Svaralternativ 4 = Nokså fornøyd Svaralternativ 5 = Meget fornøyd helt uenig, delvis uenig Organisasjonstilhørighet 4,4 4,2 4,2 4,1 3,8 1,3 % 5,3 % 2,4 % 4,8 % Svaralternativ 1 = Helt uenig, Svaralternativ 2 = Delvis uenig, Svaralternativ 3 = Verken enig eller uenig Svaralternativ 4 = Delvis enig, Svaralternativ 5 = Helt enig Andelen prosent som er helt uenig eller delvis uenig i at de opplever en tilhørighet til organisasjonen. (svaralternativ 1 eller 2). Side 15

16 Arbeid med datamaskin/pc/nettverk De fleste benytter noen form for elektronisk databehandling i arbeidet, med dataskjerm, tastatur og elektronisk pekeredskap (mus, track-ball", etc). Det er rask teknologisk utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette medfører stadig oppdateringer og endringer av systemer med behov for opplæring. Dessuten blir mange arbeidsoppgaver sårbare for tekniske feil. I denne undersøkelsen måles hvor ofte man opplever at arbeidet med datamaskinen stopper opp grunnet tekniske problemer. Det er også spørsmål om den hjelpen man får i slike situasjoner er tilfredsstillende. (spørsmål 75.1 og 75.2) nokså ofte, meget ofte/alltid Hvor ofte kan du ikke jobbe pga tekniske problemer? 2,2 2,4 6,3 % for besvarelsene. Andelen prosent som nokså ofte eller meget ofte - alltid opplever at de ikke kan jobbe pga tekniske problemer med datamaskinen (svaralternativ 4 eller 5). meget sjelden/aldri, nokså sjelden Er PC-hjelpen tilfredsstillende? 3,6 4,6 2,4 % for besvarelsene Andelen prosent som meget sjelden - aldri eller nokså sjelden opplever å få tilfredstillende hjelp ved pcproblemer (svaralternativ 1 eller 2). Svaralternativ 1 = Meget sjelden eller aldri Svaralternativ 2 = Nokså sjelden Svaralternativ 3 = Av og til Svaralternativ 4 = Nokså ofte Svaralternativ 5 = Meget ofte eller alltid Side 16

17 Arbeid med klienter Kontakter med kunder og klienter medfører en rekke utfordringer: Det kan være vanskelig å formidle komplisert informasjon om produkter eller tjenester. Noen klienter forventer mer enn det som kan leveres. Tidspress kan oppleves ekstra sterkt om det er klienter som venter. Man kan selv blir utsatt for ubehagelig kommunikasjon fra en misfornøyd eller aggressiv klient. Ofte skiller ikke klienter mellom sak og person. Undersøkelsen måler hvor ofte man må ta imot og behandle klager fra klienter, hvor ofte man må blidgjøre, glede eller muntre opp klienter og hvor ofte man må vise andre følelser enn de man faktisk har. Det har vært hevdet men ikke vist - at arbeid med klienter kan utgjøre belastninger om man stadig må vise andre følelser enn dem man faktisk har. (spørsmål 41.2, 81.2 og 81.6) Må du behandle klager fra klienter? 2,7 2,6 2,7 nokså ofte, meget ofte/alltid 14,9 % 14,4 % Hvor ofte må du blidgjøre eller oppmuntre klienter? 2,9 3,0 50,0 % Hvor ofte må du vise følelser som ikke stemmer med det du selv føler? 2,2 2,2 20,0 % for besvarelsene. Svaralternativ 1 = Meget sjelden eller aldri Svaralternativ 2 = Nokså sjelden Svaralternativ 3 = Av og til Svaralternativ 4 = Nokså ofte Svaralternativ 5 = Meget ofte eller alltid Andelen prosent som nokså ofte eller meget ofte - alltid må ta imot og behandle klager fra klienter/kunder (svaralternativ 4 eller 5). Andelen prosent som nokså ofte eller meget ofte - alltid må blidgjøre eller muntre opp klientene/kundene (svaralternativ 4 eller 5). Andelen prosent som nokså ofte eller meget ofte - alltid må vise følelser som ikke er i overensstemmelse med det de selv føler overfor klienten/kunden der og da (svaralternativ 4 eller 5). Modum Bad 2005 Side 17

18 Oppfattelse av endringer Med nåtidens raske utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, synes de fleste virksomheter å være i nesten kontinuerlige endringer. Undersøkelsen har kartlagt oppfattelsen av det som har skjedd de siste 12 mndr. Det er vist at gjennomføring av store nedbemanninger kan øke risiko for helseplager og sykdom for dem som blir igjen. Dette skyldes økte arbeidskrav, lavere kontroll, mindre forutsigbarhet og mulighet for konflikter. Også trussel om store nedbemanninger kan svekke helsen for noen. Måten endringer gjennomføres på og oppfølging etter endringer, kan sikkert fange opp mange av de problemer som oppstår. Det er viktig å undersøke virkninger av endringer og være villig til korrektiver og forbedringsprosesser. (spørsmål 86.1, 86.3, 86.7) økt litt, økt meget Krav til kompetanse 3,4 3,5 36,5 % Krav til å arbeide raskt 3,2 3,6 23,8 % Tidspress 3,4 3,7 37,8 % for besvarelsene. Svaralternativ 1 = Meget redusert Svaralternativ 2 = Litt redusert Svaralternativ 3 = Ingen endring Svaralternativ 4 = Økt litt Svaralternativ 5 = Økt meget Andelen prosent som opplever at endringene på arbeidsplassen har ført til litt eller meget økte krav til kompetanse (svaralternativ 4 eller 5). Andelen prosent som opplever at endringene på arbeidsplassen har ført til litt eller meget økte krav til å arbeide raskt (svaralternativ 4 eller 5). Andelen prosent som opplever at endringene på arbeidsplassen ført til litt eller meget økt tidspress (svaralternativ 4 eller 5). Side 18

19 Oppfattelse av endringer (spørsmål 86.11) økt litt, økt meget Avhengighet av kolleger 3,1 3,2 8,7 % for besvarelsene. Andelen prosent som opplever at endringene på arbeidsplassen har ført til litt eller meget økt avhengighet av kolleger for å få utført arbeidet (svaralternativ 4 eller 5). (Spørsmål 86.8) meget redusert, litt redusert Jobbtrygghet 3,0 2,9 11,1 % for besvarelsene. Svaralternativ 1 = Meget redusert Svaralternativ 2 = Litt redusert Svaralternativ 3 = Ingen endring Svaralternativ 4 = Økt litt Svaralternativ 5 = Økt meget Andelen prosent som opplever at endringene på arbeidsplassen de siste 12 månedene har ført til meget redusert eller litt redusert jobbtrygghet (svaralternativ 1 eller 2). Side 19

20 Oppfattelse av endringer "Ta stilling til følgende påstander:" (spørsmål 87.1 og 87.13) i stor grad, i meget stor grad Vi bruker mer tid og ressurser på omorganisering enn det vi får igjen 1,9 2,7 3,3 % Hos oss er det motstand mot forandringer 2,5 2,7 4,9 % for besvarelsene. Andelen prosent som i stor grad eller i meget stor grad opplever at det brukes mer tid og ressurser på omorganisering enn det man får igjen (svaralternativ 4 eller 5). Andelen prosent som i stor grad eller i meget stor grad mener at det er motstand mot forandringer hos oss (svaralternativ 4 eller 5). Svaralternativ 1 = Ikke i det hele tatt Svaralternativ 2 = I liten grad Svaralternativ 3 = Til en viss grad Svaralternativ 4 = I stor grad Svaralternativ 5 = I meget stor grad Side 20

21 Oppfattelse av endringer "Ta stilling til følgende påstander:" (spørsmål 87.3, 87.7 og 87.11) ikke i det hele tatt, i liten grad Ny org. vil gjøre bedriften til en mer stimulerende arbeidsplass 2,6 2,5 44,3 % Hos oss er det godt samarbeid og god tillit mellom arb.takere og ledere 3,7 3,4 4,9 % Hos oss lønner det seg å tenke nytt 3,3 3,0 10,7 % for besvarelsene. Andelen prosent som ikke i det hele tatt eller i liten grad mener at en ny organisering vil gjøre virksomheten til en mer stimulerende arbeidsplass (svaralternativ 1 eller 2). Andelen prosent som mener at det ikke i det hele tatt eller i liten grad er et godt samarbeid og god tillit mellom ansatte og ledere (svaralternativ 1 eller 2). Andelen prosent som mener det ikke i det hele tatt eller i liten grad lønner seg å tenke nytt hos oss (svaralternativ 1 eller 2). Svaralternativ 1 = Ikke i det hele tatt Svaralternativ 2 = I liten grad Svaralternativ 3 = Til en viss grad Svaralternativ 4 = I stor grad Svaralternativ 5 = I meget stor grad Side 21

22 Oppfattelse av endringer "Dersom det har vært forandringer på jobben de siste 12 mnd, hvordan har du blitt påvirket?" (spørsmål 88.1 og 88.5) ikke enig Har vært utviklende og lærerikt 1,8 2,0 10,9 % Har gitt nye muligheter 2,0 2,2 31,9 % for besvarelsene. Andelen prosent som ikke er enig i at forandringene har vært utviklende og lærerike (svaralternativ 3). Andelen prosent som ikke er enig i at forandringene har gitt nye muligheter (svaralternativ 3). Svaralternativ 1 = Helt enig Svaralternativ 2 = Delvis enig Svaralternativ 3 = Ikke enig Side 22

23 Oppfattelse av endringer "Dersom det har vært forandringer på jobben de siste 12 mnd, hvordan har du blitt påvirket?" (spørsmål 88.3 og 88.6) helt enig, delvis enig Har blitt usikker på kompetansen min 2,7 2,7 27,2 % Har blitt store konflikter 2,6 2,7 25,0 % for besvarelsene. Andelen prosent som er helt eller delvis enig i at de har blitt usikker på om kompetansen holder (svaralternativ 1 eller 2). Andelen prosent som er helt eller delvis enig i at det har blitt store konflikter på arbeidsplassen (svaralternativ 1 eller 2). Svaralternativ 1 = Helt enig Svaralternativ 2 = Delvis enig Svaralternativ 3 = Ikke enig Side 23

24 Arbeid i fremtiden arbeidsevne Arbeidsmotivasjon og engasjement kan påvirkes av forventninger man har om fremtidige muligheter i virksomheten. Både arbeidsevne og grunnleggende antakelser/holdninger har betydning for hvordan man bedømmer sine muligheter. Arbeidsevne bestemmes av kompetanse og funksjonsevne i forhold til de krav som arbeidet stiller. De ansattes vurdering av arbeidssituasjonen på lang sikt, kan si mye om hvordan de vurderer jobben de har nå. For å beholde flinke medarbeidere, bør man sette inn tiltak for å gjøre det mulig å mestre utfordringene. Man bør vite hvordan ansatte oppfatter sine muligheter i framtiden. (Spørsmål 89.5 og 89.8) stemmer ikke, eller i liten grad Hos oss: Ønskelig at ansatte blir stående i jobb så lenge som mulig 3,4 3,6 18,5 % for besvarelsene. Andelen prosent som mener at det ikke stemmer at det i virksomheten er ønskelig at ansatte blir stående i arbeid så lenge som mulig (svaralternativ 1 eller 2). stemmer helt, eller i stor grad Jeg har problemer med faglig oppdatering 1,7 1,6 4,8 % for besvarelsene. Andelen prosent som mener at det stemmer at de har problemer med å holde seg faglig oppdatert i arbeidet (svaralternativ 4 eller 5). Svaralternativ 1 = Stemmer ikke Svaralternativ 5 = Stemmer helt Side 24

25 For å kunne fortsette frem til normal pensjonsalder: (spørsmål 89.2, 89.3 og 89.4) stemmer helt, eller i stor grad Jeg må utdanne meg mer for å kunne fortsette med det arbeidet jeg har i dag 1,9 1,9 12,9 % Nåværende arbeid for mentalt anstrengende 1,9 2,0 10,8 % Nåværende arbeid for kroppslig anstrengende 1,3 1,6 3,4 % for besvarelsene. Andelen prosent som mener det stemmer at de må utdanne seg mer for å fortsette med arbeidet de har i dag (svaralternativ 4 eller 5). Andelen prosent som mener det stemmer at nåværende arbeid er altfor anstrengende mentalt (svaralternativ 4 eller 5). Andelen prosent som mener det stemmer at arbeidet er altfor kroppslig angstrengende til å fortsette frem til normal pensjonsalder (svaralternativ 4 eller 5). Svaralternativ 1 = Stemmer ikke Svaralternativ 5 = Stemmer helt Side 25

26 Vurdering av egen arbeidsevne (spørsmål og 204.2) Arbeidsevne i forhold til 0,0 fysiske krav Arbeidsevne i forhold til 0,0 psykiske krav 1,6 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6 2,9 % 0,6 % 0,9 % 0,0 % 1,5 % 2,4 % 1,8 % 0,0 % ganske dårlig, meget dårlig for besvarelsene. Andelen prosent som vurderer egen arbeidsevne i forhold til fysiske krav ved jobben som ganske dårlig eller meget dårlig (svaralternativ 4 eller 5). Andelen prosent som vurderer egen arbeidsevne i forhold til psykiske krav ved jobben som ganske dårlig eller meget dårlig (svaralternativ 4 eller 5). Svaralternativ 1 = Meget god Svaralternativ 2 = Ganske god Svaralternativ 3 = Moderat Svaralternativ 4 = Ganske dårlig Svaralternativ 5 = Meget dårlig Modum Bad 2009 Modum Bad 2007 Side 26

27 Holdninger til jobben Holdninger er oppfatninger og følelser om ting, mennesker og hendelser, og tendenser til å reagere på bestemte måter. Man har mange ulike holdninger til jobben og arbeidsplassen sin. Holdninger påvirker måten man oppfatter informasjon og hendelser, og kan derfor være viktige for å utvikle gode arbeidsplasser. Tanker om å slutte i jobben, jobbengasjement og holdninger til sykefravær er kartlagt. Disse holdningene har betydning for trivsel, fornøydhet og sykefravær. (spørsmål 94.1, 94.3, 94.6) Tenker ofte på å slutte Forventet å komme på jobb uansett hvordan man føler seg Hos oss er det mye unødvendig fravær 1,9 2,2 2,1 2,3 1,8 2,3 delvis enig, helt enig 10,8 % 11,5 % 4,8 % for besvarelsene. (spørsmål 58.3, 59, 60, 94.8) Andelen prosent som er delvis enig eller helt enig i at de ofte tenker på å slutte i jobben (svaralternativ 4 eller 5). Andelen prosent som er delvis enig eller helt enig i at det er forventet at folk kommer på jobb uansett hvordan de føler seg (svaralternativ 4 eller 5). Andelen prosent som er delvis enig eller helt enig i at det er for mye unødvendig fravær hos oss (svaralternativ 4 eller 5). Jobbviktighet De fleste av mine personlige mål er jobbrelaterte 2,4 2,4 3,9 4,0 3,8 6,1 % 7,1 % % 52,8 % 6 for besvarelsene. Modum Bad 2005 Andelen prosent som anser jobben som lite betydningsfull i livene deres (svaralternativ 1 eller 2). Andelen prosent som er helt uenig eller delvis uenig i at de fleste personlige mål har med jobben å gjøre (svaralternativ 1 eller 2). S varalternativ 1 = Helt uenig Svaralternativ 2 = Delvis uenig Svaralternativ 3 = Verken enig eller uenig Svaralternativ 4 = Delvis enig Svaralternativ 5 = Helt enig Svaralternativer jobbviktighet: 1 = ikke betydningsfull 6 = meget betydningsfull Side 27

28 Helse Helse kan defineres på flere måter. Denne undersøkelsen har kartlagt graden av selvrapporterte helseplager som kan påvirkes av arbeidsforholdene. Dessuten har man stilt spørsmål om tilstand og velvære. Man kan ikke på dette tidspunktet konkludere med om disse plagene skyldes jobben eller andre forhold. Helseplager (spørsmål 96, 100, 108, 112, 144, 160 og 168) En del plaget, alvorlig plaget Hodepine 14,9 % Nakkesmerter 12,8 % Underarmssmerter 6,1 % Ryggsmerter 13,5 % Øyeplager 12,8 % Trøtthet 22,6 % Uro 6,8 % Grafen viser andelen prosent som har krysset av at de er en del plaget eller alvorlig plaget med de aktuelle helseproblemene (svaralternativ 3 eller 4). Svaralternativ 1 = Ikke plaget Svaralternativ 2 = Litt plaget Svaralternativ 3 = En del plaget Svaralternativ 4 = Alvorlig plaget Side 28

29 Tilstand / velvære "Hvor ofte de siste ukene har du:" (spørsmål og 200.2) Litt av tiden, ikke i det hele tatt Følt deg rolig og harmonisk? 7,9 % Hatt mye overskudd? 31,2 % Andelen prosent som har svart at de litt av tiden eller ikke i det hele tatt har følt seg rolig og harmonisk (svaralternativ 5 eller 6). Andelen prosent som har svart at de litt av tiden eller ikke i det hele tatt har hatt mye overskudd (svaralternativ 5 eller 6). Svaralternativ 1 = Hele tiden Svaralternativ 2 = Nesten hele tiden Svaralternativ 3 = Mye av tiden Svaralternativ 4 = Endel av tiden Svaralternativ 5 = Litt av tiden Svaralternativ 6 = Ikke i det hele tatt Side 29

30 DEN NYE ARBEIDSPLASSEN - Arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Gydas vei 8, Majorstua, Oslo Telefon: Side 30

Det er en forutsetning for tilbakemelding av resultatene til virksomheten at personvern og anonymitet er sikret.

Det er en forutsetning for tilbakemelding av resultatene til virksomheten at personvern og anonymitet er sikret. Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid Tilbakemelding til ansatte og ledelse i virksomheten En kartlegging bør følges av tilbakemelding til de ansatte om resultatene. Man sprer dermed

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008

Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Medarbeiderundersøkelsen UiS 2008 Bakgrunnsinformasjon A Alder 19-30 31-40 41-50 51-62 Over 62 B Kjønn Kvinne Mann C Antall år tilsatt ved UiS/AM 0-1 2-4 5-10 11-15 16-20 Mer enn 20 år D Hvilke type stilling

Detaljer

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK...

file://c:\documents and Settings\hmsk\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK... Side 1 av 7 Spørreskjema: ABCDEF Bakgrunnsinformasjon Kvinne Mann Kjønn: under 30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år over 60 år Alder: under 1 år 1-5 år 5-10 år over 10 år Hvor lenge har du vært tilsatt i HiST?

Detaljer

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater

4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater 4 Resultatrapportene - en veileder til tolkning av resultater Revisjon: 01-2014 1 Hovedlinjer i modellen Krav og ressurser påvirker hverandre både positivt og negativt Høye krav og lite ressurser kan gi

Detaljer

Den nye arbeidsplassen:

Den nye arbeidsplassen: Den nye arbeidsplassen: Arbeid, helse og deltagelse i arbeidslivet Et nasjonalt forskningsprosjekt initiert og finansiert av Norges Forskningsråd Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) International Research

Detaljer

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Hva er viktig ved tolking av resultatene? Tall fra spørreskjemaundersøkelser må alltid tolkes når informasjonen baserer

Detaljer

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten

Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten Rapport arbeidsmiljøundersøkelsen utenrikstjenesten 2008 Innhold Om undersøkelsen Om utvalget Hvordan lese resultatene? Resultater Tema og indekser Interessante resultater på enkeltspørsmål Forskjeller

Detaljer

Sykefravær i Norge og sykefravær i helse- og omsorgsektoren: Årsaker og konsekvenser. En biopsykososial modell. Job strain modellen

Sykefravær i Norge og sykefravær i helse- og omsorgsektoren: Årsaker og konsekvenser. En biopsykososial modell. Job strain modellen Sykefravær i Norge og sykefravær i helse- og omsorgsektoren: Årsaker og konsekvenser En biopsykososial modell Stein Knardahl sforhold Statens arbeidsmiljøinstitutt 14.02.11 Job strain modellen Krav Kvantitative

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for HOBØL ASVO AS 10..2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rolf Anders Borgen INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Myten om Sørlandslederen. Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013

Myten om Sørlandslederen. Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013 Myten om Sørlandslederen Ledelse, motivasjon og innovasjon Næringsforeningen 14. juni 2013 MIT Konklusjon: 1. Ved arbeidsoppgaver som er rutinepregede, automatiserte og repeterbare. YTRE MOTIVASJON FUNGERER

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Kartlegging av arbeidsmiljørisiko

Kartlegging av arbeidsmiljørisiko Kartlegging av arbeidsmiljørisiko med hovedvekt på ergonomi og psykososiale forhold 2. Forekomst etter plager og bakgrunnsvariabler - arbeidsområde Jobbrelaterte plager - område Nakke Rygg Hofte-kne Hvite

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Stress og psykososiale belastninger: En intervensjonsstudie blant barnevernansatte 12.06.2014

Stress og psykososiale belastninger: En intervensjonsstudie blant barnevernansatte 12.06.2014 Stress og psykososiale belastninger: En intervensjonsstudie blant barnevernansatte 12.06.2014 Gunn Astrid Baugerud Postdoktor gunnba@psykologi.uio.no Bakgrunn Plasseringsstudien: - har gitt viktig kunnskap

Detaljer

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon?

Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? kunnskap gir vekst Hvilke positive og negative innvirkninger har det på de ansatte når to forskjellige organisasjonskulturer skal smelte sammen til en ved fusjon? Monica Martinussen Leder FF ved UiT Oversikt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

Stort psykisk arbeidspress læreryrket

Stort psykisk arbeidspress læreryrket LæremesarbeidsmiljØSamfunnsspeilet 4/95 Stort psykisk arbeidspress læreryrket Lærerne er av de yrkesgrupper med høyest levealder. Men de har storre arbeidspress enn andre og er oftere psykisk utslitt etter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse

Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse Funnreferanse for lokal arbeidsmiljøundersøkelse De nasjonale svarene fra AFI-undersøkelsen (både samlet, blant fellesrådsansatte og bispedømmeansatte) i 2012 er her presentert for at de som ønsker å sammenligne

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune -Ein tydeleg medspelar Inkluderende arbeidsliv i Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om inkluderende arbeidsliv 23.april 2015 Arbeidsgiverpolitikk = organisasjonspolitikk Felles referanseramme på hvordan

Detaljer

Hva forstår vi med jobbtilfredshet?

Hva forstår vi med jobbtilfredshet? Hva forstår vi med jobbtilfredshet? Hva jobben gir oss En lønn til å leve av Meningsfull aktivitet Tidsstruktur, dagsorden Sosial identitet, selvbekreftelse Sosialt fellesskap Karrieremuligheter, fremtidsutsikter

Detaljer

Forebygging av helseplager og sykefravær (i arbeidslivet generelt og i gjenvinningsbransjen spesielt):

Forebygging av helseplager og sykefravær (i arbeidslivet generelt og i gjenvinningsbransjen spesielt): Forebygging av helseplager og sykefravær (i arbeidslivet generelt og i gjenvinningsbransjen spesielt): hvorfor skal vi bry oss om arbeidsforhold? Live Bakke Finne, forsker Avdeling for arbeidspsykologi

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 Publisert fra 04.03.2009 til 22.03.2009 199 respondenter 1. Jeg arbeider ved 2. Min primære arbeidsplass 1 2 3. Min funksjon 4. Ansettelsesforhold 3 5. Stillingsbrøk

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring

3. Arbeidsvilkår, stress og mestring 3. Arbeidsvilkår, stress og mestring Barometerverdien for arbeidsvilkår, stress og mestring har steget jevnt de tre siste årene. Hovedårsaken til dette er at flere har selvstendig arbeid og flere oppgir

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Juni 2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rune Skogly INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP)

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) RNNP Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) HENSIKTEN MED RNNP Et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Arbeidet har en viktig posisjon i næringen ved at det bidrar

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen

Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Workshop etter medarbeider-/arbeidsmiljøundersøkelsen Program workshop - 4 timer 09.00 Innledning Resultater - Oppsummering av viktigste funn ved leder/intern-/eksternkonsulent Sterke og svake sider 10.00

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs

Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Medarbeiderundersøkelse 2015 Horten vgs Energiindeksen Samlet for Horten vgs Driver Påstand 2013 2014 2015 Mål Avvik Fokus Ressurser Talent Tilbakemelding Omsorg Utvikling Jeg vet hva som forventes av

Detaljer

NTL-UNDERSØKELSEN 2015

NTL-UNDERSØKELSEN 2015 NTL-UNDERSØKELSEN 2015 ET OPPSPILL TIL DEBATTEN OM PRODUKTIVITET OG KVALITET I STATEN TIL DEBATT NTLUNDERSØKELSEN VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 2 Spørsmål om undersøkelsen, kontakt Hallvard Berge,

Detaljer

ARK et verktøy for arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse utviklet av og for U&H-sektoren

ARK et verktøy for arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse utviklet av og for U&H-sektoren 1 ARK et verktøy for arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse utviklet av og for U&H-sektoren Et verktøy for undersøkelse og utvikling av de viktigste aspektene i psykososiale arbeidsmiljø, belastninger og ressurser

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Direktørsamling i København 18.-19. februar 2013. ARK Arbeids- og Klimaundersøkelse for UH-sektoren

Direktørsamling i København 18.-19. februar 2013. ARK Arbeids- og Klimaundersøkelse for UH-sektoren Direktørsamling i København 18.-19. februar 2013 ARK Arbeids- og Klimaundersøkelse for UH-sektoren Kartlegginger hvorfor? Ledere skal ha kunnskap om virksomhetens fysiske, psykososiale og organisatoriske

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret resultater fra prosjektet HMS Sjø

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret resultater fra prosjektet HMS Sjø En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret resultater fra prosjektet HMS Sjø En delrapport om psykososialt arbeidsmiljø blant ansatte på Forfattere: Nils Magerøy Valborg Baste

Detaljer

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund

Ivaretagelse og motivasjon av ansatte. Norges Svømmeforbund Ivaretagelse og motivasjon av ansatte Norges Svømmeforbund Agenda 1. Hvem er jeg? 2. Ideal lederen hvordan ser han/hun ut? 3. Ideallederen i forskning hva sier den? 4. Hva motiverer? 5. Hvordan ivareta?

Detaljer

Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser. Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26.

Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser. Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26. Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26. januar 2016 Sentrale elementer og faser Kartlegg: barrierer for tilbakevending

Detaljer

Du er leder for et kjent offentlig konsulenttjeneste. (XY-KONSULT) som har spesialisert seg på. organisasjonssystemer. Du har en stab på seks

Du er leder for et kjent offentlig konsulenttjeneste. (XY-KONSULT) som har spesialisert seg på. organisasjonssystemer. Du har en stab på seks Reflekter over vedlagte caser. Case-I: XY-KONSULT Du er leder for et kjent offentlig konsulenttjeneste (XY-KONSULT) som har spesialisert seg på organisasjonssystemer. Du har en stab på seks konsulenter

Detaljer

Arbeidsavhengighet. - utfordring til organisasjonen og menneskene. B. Aase Sørensen

Arbeidsavhengighet. - utfordring til organisasjonen og menneskene. B. Aase Sørensen Arbeidsavhengighet - utfordring til organisasjonen og menneskene. B. Aase Sørensen Arbeidsmiljøloven -formål 1.1 a Lovens formål er: å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2014

Medarbeiderundersøkelsen 2014 10. NOVEMBER 2014 Medarbeiderundersøkelsen 2014 Regresjonsanalyser Analyse Analysen er en måte å finne ut hvilke nærværsfaktorer i undersøkelsen som har sterkest sammenheng med resultatfaktorene Analysene

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret resultater fra prosjektet HMS Sjø

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret resultater fra prosjektet HMS Sjø En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret resultater fra prosjektet HMS Sjø En delrapport om psykososialt arbeidsmiljø blant ansatte i Forfattere: Nils Magerøy Valborg Baste

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

ET ENDA BEDRE ARBEIDSMILJØ:

ET ENDA BEDRE ARBEIDSMILJØ: ET ENDA BEDRE ARBEIDSMILJØ: Utvalgte resultater fra en spørreundersøkelse om arbeidsmiljø og helse blant nåværende ansatte i Sjøforsvaret fra prosjektet HMS Sjø. > >> Undersøkelsene som blir gjennomført

Detaljer

Hadsel videregående skole

Hadsel videregående skole ved Hadsel videregående skole Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3) Ver.1.02

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

Utvikling av lærende team. Prosedyrer, prosesser, roller og utfordringer Geir Halland, PLU, NTNU Kjell Caspersen, HiVe

Utvikling av lærende team. Prosedyrer, prosesser, roller og utfordringer Geir Halland, PLU, NTNU Kjell Caspersen, HiVe Utvikling av lærende team Prosedyrer, prosesser, roller og utfordringer Geir Halland, PLU, NTNU Kjell Caspersen, HiVe 1 Jobbe i NN kommune?? Du er innkalt på jobbintervju Hvilke forhold kommer arbeidsgiver

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger. Ledelsen holder streng kontroll med arbeidet til de ansatte

Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger. Ledelsen holder streng kontroll med arbeidet til de ansatte NOCM Dimensjoner og ledd Autonomi Ledelsen lar stort sett ansatte ta sine egne beslutninger Ledelsen har tillit til at folk kan ta arbeidsrelaterte beslutninger uten å innhente tillatelse først Ledelsen

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene

Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes Tyrili sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene Pasienterfaringer med døgnopphold innen TSB 2013. - Hvordan vurderes sammenliknet med de andre TSBinstitusjonene i Norge? Trond Danielsen og Hilgunn Olsen Oslo, 31.1.2014 1. Innledning I uke 37 2013 gjennomførte

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009

Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 1 Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU 2009 Et verktøy for utvikling av arbeidsmiljø ved NTNU Utviklet internt i NTNU for NTNU, ble gjennomført for første gang i 2007 Gir et oversiktsbilde over situasjonen

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

En kort presentasjon av utvalgte resultater og terapeutsitater av Stangehjelpas leder Birgit Valla

En kort presentasjon av utvalgte resultater og terapeutsitater av Stangehjelpas leder Birgit Valla Klient- og resultatstyrt praksis i psykisk helsearbeid - Et terapeutperspektiv på implementering og tjenesteutvikling. Masteroppgave av Siri Vikrem Austdal En kort presentasjon av utvalgte resultater og

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid Presentasjon av rapport fra spørreskjemaundersøkelsen Gruppearbeid Oppsummering med skisse

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring

Alltid best med arbeid. Arbeidsmiljø. Arbeidsmiljø II 14.11.2012. Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Alltid best med arbeid Ledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø som felles utfordring Peter Chr Koren Arendal 13. november 2012. Uansett hvor man er i arbeidslivet: om man sammenlikner helsa i en gruppe

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal

Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal Medarbeiderundersøkelse Tilbakemeldingsmøter mal Tore Hegstad, Sensus Psykososialt arbeidsmiljø langs to dimensjoner Belastning/stress helse Engasjement, motivasjon, glede -- ytelse Medarbeider Tilfredshet

Detaljer

Universitetet i Oslo. Ledelsen og støtteenheter Universitetets senter for informasjonsteknologi

Universitetet i Oslo. Ledelsen og støtteenheter Universitetets senter for informasjonsteknologi Universitetet i Oslo Ledelsen og støtteenheter Universitetets senter for informasjonsteknologi Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid Presentasjon av rapport fra spørreskjemaundersøkelsen

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Å være trener for barn. Er et stort ansvar

Å være trener for barn. Er et stort ansvar Å være trener for barn Er et stort ansvar Struktur Respekt - for egen og andre sin tid Klare enkle/ forutsigbare regler Maks 3 regler som gjelder på trening Strukturen kan påvirkes av de som deltar,

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Rapport Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 07.01.10 Dokument etablert HN 0.1.0 14.01.10 Utkast til rapport ferdigstilt HN 0.9.0 05.02.10 Dokument

Detaljer

Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK)

Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK) Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK) Kunsthøgskolen i Oslo Fellesadminsitrasjon Agenda: Kort gjennomgang av ARK, innhold og teori Gruppearbeid Presentasjon av resultat Gruppearbeid Oppsummering med

Detaljer

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen.

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen. Rapport 4:2011 Bitten Nordrik og Paul Bjerke Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen Foto: Nina Harbo Innhold Innhold... 2 Forord... 3 1 Fleksibelt arbeidsliv hva betyr

Detaljer

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014

Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune. Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Personalpolitikk med fokus på seniorene Møre og Romsdal fylkeskommune Temadag om arbeidsgiverpolitikk for seniorer 13.05.2014 Utfordring For å kunne finansiere alderspensjon, helsetjenester og eldreomsorg,

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret resultater fra prosjektet HMS Sjø

En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret resultater fra prosjektet HMS Sjø En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret resultater fra prosjektet HMS Sjø En delrapport om psykososialt arbeidsmiljø blant ansatte på KNM Harald Forfattere: Nils Magerøy Valborg

Detaljer

Den oppgaven du skal gjøre fram til neste samling dreier seg om din rolle som leder. Omgivelser

Den oppgaven du skal gjøre fram til neste samling dreier seg om din rolle som leder. Omgivelser Min rolle som leder Den oppgaven du skal gjøre fram til neste samling dreier seg om din rolle som leder. Figur 1 Faktorer som påvirker utforming av lederollen Omgivelser Oppgave Medarbeidere Figur 1 illustrerer

Detaljer

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013. Ein tydeleg medspelar

Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013. Ein tydeleg medspelar Medarbeidertilfredshetsundersøkelse MTM 2013 Ein tydeleg medspelar Hvorfor gjør vi dette? Inngår i en totalkartlegging av arbeidsmiljøet i MRFK Å måle temperaturen på arbeidsmiljøet i MRFK Få tak i ståsted

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC

Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Elevundersøkelsen Bergen kommune, vår 09: Et nærmere blikk på mobbing, uro, motivasjon, bruk av PC Dette notatet er en sammenstilling av et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen. Mobbing Spørsmål:

Detaljer

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Velkommen til temasamlingen Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Målet for samlingen: Er å øke forståelsen for hva psykiske helseproblemer innebærer Det blir lagt vekt på hva arbeidsplassen

Detaljer

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA

DANIELSEN BARNE- OG UNGDOMSSKULE SOTRA Handlingsplan mot mobbing, rev.01.09.2014 Planen er under utarbeiding og vil bli revidert i løpet av skoleåret i samarbeid med FAU og skolens ledelse. Det er likevel et verktøy som skal tas i bruk fra

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Egenledelse. Undervisning PIH gruppe Q, 2. samling. Q2 oktober 2011 1

Egenledelse. Undervisning PIH gruppe Q, 2. samling. Q2 oktober 2011 1 Egenledelse Undervisning PIH gruppe Q, 2. samling Q2 oktober 2011 1 Egenledelse Egenledelse brukes som en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

7 X. Tilbakeblikk på den utdanningen du var i gang med våren 2001 SD2 3 7 0 1 1. Har ikke fullført denne utdanningen

7 X. Tilbakeblikk på den utdanningen du var i gang med våren 2001 SD2 3 7 0 1 1. Har ikke fullført denne utdanningen SD2 3 7 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

Hva er mobbing? Lite respektfull behandling

Hva er mobbing? Lite respektfull behandling Hva er mobbing? Lite respektfull behandling Negative handlinger over tid over min grense for hva jeg kan tåle. Mobbing er når du ikke klarer å ta igjen,og du ikke klarer å gå. Tre typer trakassering: Kameratovergrep

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for Sykehuset Østfold INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS-tjenesterder du er, når du trengerdet1 - Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 / 2013 Medarbeider NBHT: FFH Dato: 19 ansatte har fylt ut arbeidsmiljøskjema.

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

"Du er så mye mer enn alt du ikke kan!"

Du er så mye mer enn alt du ikke kan! "Du er så mye mer enn alt du ikke kan!" - Et foredrag om psykisk helse på arbeidsplassen Renholdskonferansen- Bergen, 15. juni 2016 Abbas Sharifian / Solveig Norland / Magdalena Krossgått IA, 14.06.2016

Detaljer