ÅRSRAPPORT. annual report

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. annual report"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT annual report

2 Styrets årsberetning for 2002 The Board of Directors report 2002 Virksomhetens art 2002 var Sinvest ASA`s andre fulle driftsår. Selskapet driver sin virksomhet fra Kristiansand. Sinvest`s hovedformål er i henhold til vedtektene å være en langsiktig og strategisk eier i Ocean Rig ASA. Gjennom investeringer i aksjer og andre tilhørende verdipapirer, er målsetningen å være blant de største og mest betydningsfulle investorene i Ocean Rig. Sinvest`s utvikling er derfor i sin helhet betinget av utviklingen i Ocean Rig. For å kunne opprettholde en sterk eierposisjon i Ocean Rig, har Sinvest gjennomført to kapitalutvidelser i Dette har tilført selskapet netto NOK 176,5 millioner i ny egenkapital. I tillegg til dette tok selskapet opp et ikke rentebærende konvertibelt obligasjonslån på NOK 53,8 millioner i fjerde kvartal Gjennom aksjekjøp og emisjoner i Ocean Rig, har Sinvest i løpet av 2002 investert for totalt NOK 212,7 millioner i Ocean Rig papirer. Sinvest er fremdeles blant de største aksjonærene i Ocean Rig og eier pr. utgangen av året ca. 15% av aksjekapitalen i selskapet inkludert utlånte aksjer. Året 2002 har vært et år preget av høy aktivitet, spesielt på finanssiden. Fokuset har vært rettet mot å få ferdigstilt den siste boreriggen til Ocean Rig, Eirik Raude. Riggen ble ferdig i begynnelsen av november og gikk deretter på kontrakt med EnCana for boring utenfor Canadakysten. Ocean Rig har måttet gjennomføre flere kapitalutvidelser og låneopptak i løpet av 2002 som en konsekvens av både forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Ocean Rig`s to dypvannsrigger, Leiv Eiriksson og Eirik Raude er nå i full beskjeftigelse og opererer for henholdsvis Exxon Mobil utenfor Vest Afrika kysten og EnCana utenfor Canadakysten. Som nevnt ovenfor, har forsinkelser og kostnadsoverskridelser ført til både kapitalutvidelser og låneopptak i Ocean Rig. Dette kombinert med et svakt aksjemarked har medført betydelig verdiforringelse av Sinvest`s investeringer i Ocean Rig i løpet av Styret har derfor tatt konsekvensen av dette og nedskrevet verdipapirportefølgen i Ocean Rig til markedsverdi pr. utgangen av året. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2002 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift i selskapet. Til grunn for dette ligger budsjetter, prognoser og forventinger om en positiv utvikling fremover. Dessuten er styret av den oppfatning at den strategiske investeringen i Ocean Rig papirer, vil kunne gi en meravkastning for selskapet og dermed også for dets aksjonærer. Arbeidsmiljø og personale Det var pr. utgangen av året kun en ansatt i selskapet. Det er daglig leder som ble ansatt med virkning fra Arbeidsmiljøet ansees som godt og det er ikke rapportert om sykefravær i løpet av Det er derfor ikke iverksatt noen tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Miljørapport. Da selskapet er å anse som et investeringsselskap, driver det ikke selv aktivitet som kan forurense det ytre miljø. Styret har derfor ikke vurdert eller diskutert tiltak med hensyn til miljøforurensning. Da Sinvest er en betydelig aksjonær i Ocean Rig, vil styret henvise til Ocean Rig`s årsrapport om miljømessige konsekvenser av deres aktiviteter. Type of business The year 2002 is Sinvest ASA s second year of business. The company s business premises are located in Kristiansand. According to the Articles of Association, Sinvest s purpose is to be a long-term and strategic owner in Ocean Rig. By investments in shares and other belonging securities, the company s purpose is to be among the largest and most influential shareholders in Ocean Rig. Therefore, Sinvest s development is totally dependant on the development in Ocean Rig. In order to maintain a significant ownership in Ocean Rig, Sinvest has conducted two share issues during the year This supplied the company with NOK mill net in new equity. In addition, the company has borrowed a non interest-bearing convertible bond loan of NOK 53.8 mill in the fourth quarter of the year By share purchases and share issues in Ocean Rig, Sinvest has during the year 2002 made investments of a total of NOK mill. in Ocean Rig papers. Sinvest is still one of the largest shareholders in Ocean Rig and by the end of the year Sinvest owns approximately 15 % of the share capital in the company, including lent shares. The year 2002 has been characterized by high activity, especially on the financial side. The focus has been directed towards the completion of Ocean Rig s last drilling rig, Eirik Raude. The rig was completed in the beginning of November and was thereafter contracted to EnCana for drilling operations outside the coast of Canada. During the year 2002 Ocean Rig had to conduct several capital increases and borrowings as a consequence of both delays and cost overruns. Ocean Rig s two deep-sea drilling rigs, Leiv Eiriksson and Eirik Raude, are now being fully utilized and are operating for Exxon Mobil outside the coast of West Africa and for EnCana outside the coast of Canada, respectively. As mentioned above, delays and cost overruns have led to both capital increases and borrowings in Ocean Rig. Combined with a weak equity market, this has resulted in significant depreciation of Sinvest s investments in Ocean Rig during the year Therefore, as a consequence of these facts the Board has decided a depreciation of the securities portfolio to equalise market value by the end of the year. Continued operation The annual report of 2002 has been presented on the assumption of going concern. This is based on budgets, prognoses and expectations of a positive development in the future. Furthermore, the Board s opinion is that the strategic investment in securities related to Ocean Rig, might result in added value for the company and, by this, also for its shareholders. Work environment and personnel By the end of the year there was only one person employed in the company, i.e. the managing director, who was employed and operative from The work environment is considered as good and no sick leave has been reported during Therefore, no actions to improve the work environment have been implemented. Environmental report Being regarded as an investment company, the company itself does not run any business that causes damage to the outer environment. Therefore, the Board has not considered or discussed any actions concerning environmental pollution. However, since Sinvest is a significant shareholder in Ocean Rig, the Board refers to Ocean Rig s Annual Report regarding the environmental consequences of their activities. 1

3 Fremtidsutsikter Da Sinvest`s vedtektsfestet hovedmålsetning er å være en stor og strategisk eier i Ocean Rig, er selskapets fremtid helt avhengig av en positiv utvikling i markedet for Ocean Rig`s to dypvannsborerigger samt en generell bedring i aksjemarkedet. Som ovenfor nevnt, er begge riggene for øyeblikket i full beskjeftigelse for henholdsvis Exxon Mobil og EnCana. Begge riggene opererer i dag i strategisk viktige områder med tanke på et betydelig antall planlagte boreprogrammer på dypt vann. Riggmarkedet har i 2002 vist en svakere utvikling enn forventet. Imidlertid har markedet for dypvannsrigger vist en noe bedre utvikling enn markedet generelt. Det forventes at segmentet for boring på ultra dypt vann på sikt vil være positivt, da tilgangen på nye riggenheter vil være begrenset samt forventninger om økt leting på dypere vann. Det forventes derfor på sikt å være gode muligheter for Ocean Rig`s to dypvannsrigger. Det er også å bemerke at riggen Eirik Raude som i dag opererer utenfor Canadakysten, er vinterisolert og har kapasitet til helårsboring i værutsatte områder. Dette anses som et stort konkurransefortrinn, da betydelige boreprogrammer er planlagt i værutsatte områder. Med bakgrunn i de mulighetene riggene har, er styret betinget optimist på vegne av selskapets aksjonærer. Resultater og finansielle forhold. Selskapet hadde i 2002 driftsinntekter på NOK 0,4 millioner som skyldes konsulenttjenester utført av selskapets daglige leder. Driftskostnadene består av i tillegg til lønnskostnader hovedsakelig av børs- og VPS kostnader. Styret har gjennom hele 2002 hatt fokus på å holde driftskostnadene så lave som mulig. På grunn av stor aktivitet på finansieringssiden i 2002, er kostnadene noe høyere enn budsjettert. Som en konsekvens av en generell nedgang i aksjemarkedet og spesielt en betydelig nedgang i verdiene på aksjene i Ocean Rig, har styret som tidligere nevnt av forsiktighetshensyn valgt å nedskrive verdipapirene i Ocean Rig til markedskurs pr. utgangen av året. Dette har resultert i en total nedskrivning på NOK 417,1 millioner. Sinvest har i løpet av 2002 som ledd i finansieringen av selskapet, solgt rentebærende konvertible obligasjoner samt lånt ut 25,6 millioner Ocean Rig aksjer. Disse transaksjonene er både regnskapsmessig og skattemessig behandlet som salg og har belastet regnskapet med NOK 171,1 millioner. Totalt er dermed regnskapet for 2002 belastet med NOK 588,2 millioner i nedskrivninger og tap. Som nevnt tidligere er det i løpet av 2002 gjennomført to vellykkede emisjoner i Sinvest. Disse emisjonene har tilført selskapet netto NOK 176,5 millioner i ny egenkapital. I slutten av fjerde kvartal i fjor, tok selskapet opp et konvertibelt ikke rentebærende obligasjonslån rettet mot to investorer. Som motytelse mottok selskapet aksjer og obligasjoner i Ocean Rig i tillegg til kontanter. Dette innbrakte til sammen verdier for NOK 53,8 millioner. I januar i år ble tilbudet om å tegne konvertible obligasjoner i Sinvest også gitt til selskapets øvrige aksjonærer. Dette innbrakte i underkant av NOK 1 million i kontanter. Lånets løpetid er fra 2002 til 2005 med rett for obligasjonseierne til å konvertere til aksjer i Sinvest under hele lånets løpetid til fastsatt kurs NOK 0,0756 pr. aksje. Sinvest har i løpet av 2002 netto investert for ca. NOK 212 millioner i Ocean Rig papirer gjennom emisjoner og aksjekjøp. Selskapets likviditetsbeholdning pr utgjør NOK 7,6 millioner. Gjennom emisjoner i Sinvest i 2002 og bruk av kontantbeholdningen, har selskapet nedbetalt bankgjelden på NOK 74 millioner, men er Future prospects As Sinvest s main purpose according to the Articles of Associations is to be a significant and strategic owner in Ocean Rig, the company s future prospects are completely dependant on a positive development in the market for Ocean Rig s two deep-sea drilling rigs, together with a general improvement in the stock market. As mentioned above, both rigs are now fully operating on behalf of Exxon Mobil and EnCana, respectively. Both rigs operate now in strategic important areas according to the significant number of planned deep-sea drilling programmes. The drilling rig market for the year 2002 has shown a weaker development than expected. However, the market for deep-sea drilling rigs has shown a somewhat better development than the market in general. It is expected that the segment for ultra deep-sea drilling will have good possibilities in the future, because of a limited supply of new rig units, together with expectations of increased oil explorations in deeper sea. Therefore, there should be positive future prospects for Ocean Rig s two deep-sea drilling rigs. It should also be pointed out that the rig Eirik Raude, currently operating outside the coast of Canada, is winter isolated and has the capacity for all-year drilling in areas with unsteady weather conditions. This is considered as a major competitive advantage, as significant drilling programmes have been planned in areas with unsteady weather conditions. Based on the possibilities represented by the rigs, the Board is optimistic on behalf of the shareholders in the company. Results and financial position In the year 2002, the company has had operating revenues of NOK 0.4 mill due to consultancy services performed by the company s managing director. In addition to wage costs, the operating costs consist mainly of stock exchange and VPS expenses. During the year 2002, the Board has continually focused on keeping the operating costs as low as possible. Due to the high financial activity in the year 2002, the costs turn out to be higher than budgeted. As a consequence of the decrease in the stock market in general, and especially a significant depreciation of the share value in Ocean Rig, the Board has, of precautionary reasons, decided on a value depreciation of the securities in Ocean Rig to equalise market value by the end of the year, as mentioned earlier. The result of this is a total depreciation of NOK mill. During the year 2002, as part of the company s financial activity, Sinvest has sold interest bearing convertible bonds and lent 25.6m Ocean Rig shares. These transactions have, according to both accounting and tax aspects, been treated as purchases. By this the accounts have been charged with NOK mill. The accounts for the year 2002 have been charged with depreciations and losses of a total of NOK mill. As mentioned earlier, during the year 2002 Sinvest has conducted two successful share issues. These share issues have supplied the company with NOK mill net in new equity. In the end of the fourth quarter last year, the company entered into a non interest-bearing convertible bond loan agreement directed towards two investors. As a return service, the company received shares and bonds in Ocean Rig, in addition to cash. Totally, this yielded values of a total of NOK 53.8 mill. In January this year, the other shareholders in the company were also offered the possibility to subscribe for convertible bonds in Sinvest. This yielded only just NOK 1 mill in cash. The term of the loan is from 2002 to 2005, with the right for the bond owners to convert bonds to shares in Sinvest during the whole term of the loan at a stipulated price of NOK per share. 2

4 samtidig blitt innvilget en kortsiktig trekkfasilitet på NOK 25 millioner i annen bank. Pr. utgangen av året er det trukket NOK 20 millioner på nevnte fasilitet. Denne trekkrettigheten har forfall , men er blitt midlertidig forlenget med den hensikt å finne en løsning for å nedregulere, eventuelt innløse fasiliteten i løpet av kort tid. Selskapet beholdning av både aksjer og obligasjoner i Ocean Rig, har siden utgangen av 2002, falt ytterligere i verdi. Etter styrets oppfatning skyldes verdireduksjonen hovedsakelig en videre nedgang i aksjemarkedet som igjen er en konsekvens av usikkerheten i verdensøkonomien. Verdireduksjonen ligger i størrelsesorden NOK 35 millioner i forhold til utgangen av Totalkapitalen var ved utgangen av året på NOK 145,5 millioner sammenlignet med NOK 555,0 millioner året før. Egenkapitalandelen pr var på 48,1%, sammenlignet med 86,5% pr Selskapets frie egenkapital var NOK 0 pr For øvrig vil styret henvise til Ocean Rig`s årsrapport samt utsendte meldinger fra selskapet. Dette for å kunne gi aksjonærene en bedre informasjon om utviklingen i Ocean Rig og dermed også i Sinvest. Virksomhetsstyring. Da selskapets virksomhet og organisasjon er liten i omfang, er det etablert et nært samarbeidsforhold mellom selskapets ledelse og styre. Styret har derfor ikke vurdert ytterligere tiltak for å bedre informasjonsflyten mellom ledelsen og styret. Årsresultat og disponeringer. Styret forslår at årets underskudd på NOK dekkes inn slik: Overført fra overkursfond NOK Overført fra annen egenkapital NOK Sum disponeringer NOK During the year 2002, Sinvest has by share issues and share purchases invested for approximately NOK 212 mill net in Ocean Rig bonds. The company s cash reserve as per is NOK 7.6 mill. By share issues in Sinvest during the year 2002 and by use of the cash reserve, the company has paid off the bank dept of NOK 74 mill, but at the same time they have been granted a short term drawing right of NOK 25 mill in another bank. By the end of the year NOK 20 mill of the mentioned drawing right has been drawn. This drawing right is due , but has been temporarily prolonged with the intention of finding a solution to a downward adjustment, or a possible redemption of the drawing right within short time. The company s reserve of both shares and bonds in Ocean Rig has since the end of the year 2002 decreased further in value. According to the Board s opinion, the value decrease is mainly caused by a further recession in the stock market, which is a consequence of the uncertainty in the world economy. The decrease in value is about NOK 35 mill compared with the end of By the end of the year the total capital was NOK mill, compared with NOK mill the year before. The equity ratio as per was 48.1 % compared with 86.5 % as per The company s free equity was per NOK 0. Besides, the Board refers to Ocean Rig s Annual Report as well as to announcements forwarded from Ocean Rig. The reference is made in order to provide the shareholders with better information about the development in Ocean Rig and thereby also in Sinvest. Business controls As the company s business and organisation is small scale, close co-operation forms have been established between the company management and the Board. Therefore, the Board has not considered further actions to improve the communication between the management and the Board. Annual results and dispositions The Board proposes that the deficit of the year of NOK is covered like this: Amount brought forward from the premium reserve NOK Amount brought forward from other equity NOK Sum dispositions NOK Kristiansand, 31.mars 2003/ Kristiansand, 31st. March 2003 Peter J. Moe Tom Froberg Trym Skeie Svein A. Bjørnholmen Styreformann/Chairman of the Board Styremedlem/Member of the Board Styremedlem/Member of the Board Adm. dir/managing director 3

5 Resultatregnskap Profit and loss account Pro forma Alle tall i NOK/All figures in NOK Noter/Notes DRIFTSINNTEKTER/ OPERATING REVENUES Salgsinntekter/ Sales revenues DRIFTSKOSTNADER/ OPERATING EXPENSES Lønn- og personalkostnader/ Salaries-and personell expenses Administrasjons- og andre honorarer/ Administrations- and other fees Annen driftskostnad/ Other operating expenses Tap v/avgang anleggsmidler/ Loss on sale of fixed assets Nedskrivning anleggsmidler/ Write-down of fixed assets Sum driftskostnader/ Total operating expenses DRIFTSRESULTAT/ OPERATING RESULT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER/ FINANCIAL INCOME AND EXPENSES Finansinntekter/ Financial income Finanskostnader/ Financial expenses Netto finansposter/ Net financial items ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD/ ORDINARY RESULT BEFORE TAX Skattekostnad på ordinært resultat/ Tax on ordinary result ÅRSRESULTAT/ NET RESULT FOR THE YEAR Opplysninger om avsetninger til/ Information on provisions for: Overført fra overkursfond/ Transfer from premium reserves Annen egenkapital/ Transfer from other equity Sum disponert/ Total disposable Resultat pr. aksje/ Earnings per share 11-1,34 0,10 0,08 Utvannet resultat pr. aksje/ Diluted earnings per share 11-0,43 4

6 Balanse pr Balance as at Alle tall i NOK/All figures in NOK Noter/Notes EIENDELER/ ASSETS ANLEGGSMIDLER/ FIXED ASSETS Immatrielle eiendeler/ Intangible assets Utsatt skattefordel/ Deferred tax Finansielle anleggsmidler/ Financial fixed assets Andre fordringer/ Other receivables Aksjer i Ocean Rig ASA/ Shares in Ocean Rig ASA Obligasjoner Ocean Rig ASA/ Bonds in Ocean Rig ASA Sum finansielle anleggsmidler/ Total financial fixed assets Sum anleggsmidler/ Total fixed assets OMLØPSMIDLER/ CURRENT ASSETS Fordringer/ Receivables Andre fordringer/ Other reveivables Sum fordringer/ Total receivables Bankinnskudd/ Bank deposit Sum omløpsmidler/ Total current assets SUM EIENDELER/ TOTAL ASSETS

7 Egenkapital og gjeld Equity and liabilities Alle tall i NOK/All figures in NOK Noter/Notes EGENKAPITAL/ EQUITY Innskutt egenkapital/ Owners equity Aksjekapital/ Share capital 3, Overkursfond/ Share premium reserve Sum innskutt egenkapital/ Total owners equity Opptjent egenkapital/ Retained earnings Annen egenkapital/ Other equity Sum opptjent egenkapital/ Total retained earnings Sum egenkapital/ Total equity GJELD/ LIABILITIES Annen langsiktig gjeld/ Other long term liabilities Konvertibelt obligasjonslån/ Convertible bonds Sum annen langsiktig gjeld/ Total other long term liabilities Kortsiktig gjeld/ Current liabilities Gjeld til kredittinstitusjoner/ Liabilities to finacial institutions Annen kortsiktig gjeld/ Other current liabilities Sum kortsiktig gjeld/ Total currrent liabilities Sum gjeld/ Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD/ TOTAL EQUITY AND LIABILITIES Kristiansand, 31.mars 2003/ Kristiansand, 31st. March 2003 Peter J. Moe Tom Froberg Trym Skeie Svein A. Bjørnholmen Styreformann/Chairman of the Board Styremedlem/Member of the Board Styremedlem/Member of the Board Adm. dir/managing director 6

8 Kontantstrømoppstilling Cashflow statement Alle tall i NOK/All figures in NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter / Cash flow from operating activities Resultat før skatt / Profit before tax Tap/Gevinst v/salg av anleggsmidler / Profit/Loss on sale of fixed assets Nedskrivning anleggsmidler / Write-down of fixed assets Endring i andre fordinger og korts.gjeld / Change in other accrued items Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / Net cash flow from operating activities Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter / Cash flow from investment activities Investeringer i varige driftsmidler / Purchase of tangible fixed assets Salg av varige driftsmidler (salgssum) / Proceeds from sale og tangible fixed assets Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter / Net cash flow from investment activities Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter / Cash flow from financing activities Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) / Proceeds from recent debt raised (long term and short term) Innbetalinger av egenkapital / Payment of calls on equity Nedbetaling av gammel gjeld / Repayment of short term debt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter / Net cash flow from financing activities Netto endring i likvider i året / Net change in cash equivalents Kontanter og bankinnskudd per / Cash and cash equivalents at Kontanter og bankinnskudd per / Cash and cash equivalents at

9 Noter til regnskapet Notes to the account Regnskapsprinsipper / Accounting Prinsiples Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk Salgsinntekter Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Virksomhetsomåder Selskapet har investering i Ocean Rig ASA som eneste virksomhetsområde. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsaksjer Aksjene er balanseført til kostpris og mottatt utbytte inntektsføres. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom de er gjenstand for verdifall. Fordringer Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kostnader ved emisjoner og låneopptak Emisjonskostnader føres direkte mot egenkapitalen. Kostnader ved låneopptak aktiveres og kostnadsføres over lånets løpetid. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd and andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. The annual accounts are prepared in accordance with the Accounting Act and generally accepted accounting principles. Sales revenues Services are recognised as income when they are performed Business areas The only business area of the company is their investment in Ocean Rig. Classification and evaluation of balance sheet items Assets intended for permanent ownership or use are classified as fixed assets. Assets related to goods circulation are classified as current assets. Receivables are classified as current assets if they are being reimbursed within one year after the date of payment. Analouge criteria serve as basis for the liabilities. Current assets are valued at the lower of aquisition cost and net realisable. Current liabilities are recognised in the balance sheet at nominal value at the time of entering into the agreement. Long term liabilities in NOK, except other allocations, are recognised in the balance sheet at nominal value at the time of entering into the agreement. Fixed shares / Long term trade investments The shares are recorded in the balance sheet at cost price and received dividend are recorded as income. The investments will be depreciated to equalise real value if a value reduction occur. Accounts receivable Receivables are recorded in the balance sheet at face value after deduction of allocation for expected loss. The allocation for loss is made on the basis of indiviual considerations of each receivable. In addition, a non-specific allocation is recorded to cover expected loss for other trade debtors. Tax The tax costs in the profit and loss account include both the period s payable tax and the changes in deferred tax. Deferred tax is calculated with 28 % on the basis of the temporary differences existing between accounting and tax values, and a possible tax related deficit brought forward by the end of the financial year. Tax increasing and tax decreasing temporary differences that reverse or might reverse during the same period are assessed. The recording of deferred tax in net tax decreasing differences that are not assessed and deficit brought forward, are based on expected future earnings. Deferred tax and tax benefit that can be recorded are specified as net in the balance sheet. Costs related to share issues and borrowings Costs related to share issues are recorded directly towards the equity. Costs related to borrowings are activated and charged during the term of the loan. Cash flow statement The cash flow statement is developed according to the indirect method. Cash and cash equivalents include cash, bank deposits and other short term liquid assets which immediately and with unessential exchange risk can be converted to known cash amounts and which are due not later than three months from the aqusition date. 8

10 Note 1 Aksjer og obligasjoner i Ocean Rig ASA / Shares and bonds in Ocean Rig ASA Alle tall i NOK / All figures in NOK Eierandel / Share ownership Markeds-verdi Balanseført verdi Market value Book value Aksjer i Ocean Rig ASA / Shares in Ocean Rig ASA 12,75 % Balanseført verdi / Recorded values Selskapet har lånt ut aksjer, dette er behandlet som realisajon i 2002, både skattemessig og regnskapsmessig. Det er foretatt nedskrivning til markedsverdi pr The company has lent shares, this is treated as realisation in the year 2002, both tax related and accounts related. Depreciation to market value has been carried through. Konvertible obligasjonslån i Ocean Rig ASA Convertible bonds in Ocean Rig ASA Pålydende Face value Valuta Currency Konv.kurs Conv. Rate Markeds-verdi Market value Balanseført verdi Book value Konvertible obligasjonslån, 13% rente* Convertible bond loan, 13% interest* NOK 27, Konvertibelt obligasjonslån, 11% rente* Convertible bond loan, 11% interest* NOK 29, % Obligasjonslån MCB 02/ NOK 3, % Bond loan MCB 02/05 Balanseført verdi / Book value * Har rett til å konvertere obligasjoner til aksjer i ethvert tidspunkt frem til 25. mai ** Har rett til å konvere obligasjoner til aksjer på ethvert tidspunkt frem til september Selskapet har tegningsretter i Ocean Rig ASA. Det er foretatt nedskrivning til markedsverdi. * Has the right to convert bonds to shares at any time until 25 May ** Has the right to convert bonds to shares at any time until September The company has subscription rights in Ocean Rig ASA. Depreciation to market value has been carried through. 9

11 Note 2 Fordringer og gjeld / Receivables and depts Fordringer med forfall senere enn ett år / Receivables due later than one year Andre langsiktige fordringer / Other long term receivables Sum / Total Gjeld sikret ved pant / Secured depts Balanseført verdi av pantsatte eiendeler / Book value of secured assets Aksjer i Ocean Rig ASA / Shares in Ocean Rig ASA Obligasjoner i Ocean Rig ASA / Bonds in Ocean Rig ASA Sum / Total Note 3 Egenkapital / Shareholders equity Årets endring i egenkapital Aksje-kapital Overkurs- fond Annen EK Sum / Total The year s changes in shareholders equity Share capital Share premium Other equity reserve Egenkapital / Shareholders equity Emisjon / Share issue Emisjon / Share issue Emisjon / Share issue Emisjon / Share issue Emisjonskostnader / Share issue costs Årets resultat / Profit for the year Egenkapital / Shareholders equity

12 Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Share capital and shareholders information Note 5 Konvertibelt obligasjonslån Convertible bond loan Aksjekapitalen på kr ,50 består av aksjer á kr. 0,06. Alle aksjer har like rettigheter. The share capital of NOK ,50 consist of shares of NOK 0,06 each. All shares have the same rights. Oversikt over de største aksjonærene Overview over the largest shareholders per Sum Eierandel Total Ownership Skeie Group AS ,9 % Morgan Stanley ,9 % Orkla Enskilda Secutities ,3 % Verdipapirfondet Gambak ,8 % Spilka Invest AS ,5 % Skandinaviska Enskilda A/C ,5 % Vesta Liv AS ,4 % JPMorgan Chase Bank S/A ,3 % Norske Shell`s Pensjonsk. AS ,3 % Video Vest AS ,2 % Fredriksborg AS ,2 % Terje Remøy ,0 % Sum / Total ,2 % Øvrige (eierandel < 1%) / Others ,8 % (owners share < 1%) Totalt antall aksjer Total number of shares ,0 % Aksjer eid direkte og indirekte av styremedlemmer og daglig leder: Shares owned direct and indirect by Board Members and General Manager: Funksjon Antall Title Number Bjarne Skeie (inkl. Skeie Group AS) Styreformann Chairman Trym Skeie (inkl. Skeie Group AS) Peter J. Moe Tom Froberg Styremedlem Chairman Styremedlem Chairman Styremedlem Chairman Svein A. Bjørnholmen Daglig leder Gen Manager Konvertibelt obligasjonslån Convertible bond loan 2002 I 2002 ble det utstedt konvertibelt obligasjonslån på kr Konverteringskursen på obligasjonslånet er NOK 0,0756 pr aksje. Obligasjonsinnehaverne har rett til å konvertere obligasjoner i Sinvest ASA på ethvert tidspunkt i perioden fra innbetaling av lånet frem til 22. august 2005 ( lånets innfrielsesdato). Lånet er ikke rentebærende. Obligasjonseierne kan bytte obligasjonene mot aksjer eller Mandadory Convertible Bonds ( MCB) i Ocean Rig ASA til en kurs fastsatt til NOK 1,15 ved lånets utløp i Konverterings - eller innbyttekurser er gjenstand for standard justering ifm endringer i aksjekapitalen, betaling av utbytte, utstedelse av uavhengige tegningsretter etc. Det er for det konvertible obligasjonslånet ikke stilt noen form for sikkerhet.det kreves godkjennelse fra tillitsmann (trustee) eller obligasjonsholdermøte ved opphør av virksomhet, salg / avhendelse av vesentlige deler av virksomheten. Kostnader ved låneopptak, kr , er aktivert og kostnadsføres over lånets løpetid. In the year 2002 a convertible bond loan of NOK was issued, with the conversion rate of NOK 0,0756 per share. The bond owners have the tight to convert bonds in Sinvest ASA at any time in the period from the settling of the loan until 22 August 2005 ( the loan s redemption date) The loan is not interest-bearing. The bond owners may change bonds for shares or Mandadory Convertible Bonds ( MCB) in Ocean Rig ASA at a fixed rate of NOK 1,15. Convert or change rates are due to standard adjustments in connection with changes in the share capital, payment of dividend, issuing of independant subscription rights, etc. There are no securities for the convertible bond loan. It is required an approval from a trustee or a bond owners meeting by the termination of business, sale / transference of vital parts of the business. Costs by borrowing, NOK , has been activated and is charged during the term of the loan. 11

13 Note 6 Skatt / Tax Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Calculating of deferred tax / deferred tax benefit Midlertidige forskjeller / Temporary differences Aksjer og obligasjoner - anleggsmidler Shares and bonds - fixed assets Netto midlertidige forskjeller / Net temporary differences Underskudd til fremføring / Deficit brought forward Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel / Basis for deferred tax /tax benefit % Utsatt skattefordel / 28 % Deferred tax benefit Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Of this not recorded deferred tax benefit Utsatt skattefordel i balansen / Deferred tax benefit in the balance sheet Utsatt skattefordel på kr er ikke balanseført da det ikke med tilstrekkelig sikkerhet er sannsynliggjort at man gjennom fremtidig inntjening kan nyttiggjøre seg denne. Deferred tax benefit of NOK has not been recorded in the balance sheet as there do not exist sufficient certainty for this benefit to be utilised by future earnings. Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Basis for tax expences, change of deferred tax and payable tax Resultat før skattekostnad / Profit before tax Permanente forskjeller / Permanent differences Grunnlag for årets skattekostnad / Basis for the year s tax v Endring i midlertidige resultatforskjeller / Changes in temporary profit differences Grunlag for betalbar skatt i resultatregnskapet / Basis for payable tax in the profit and loss account Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Taxable income (reason for payable tax in the balance sheet) Fordeling av skattekostnaden / Distribution of tax expences Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) Payable tax (28 % of the basis for payable tax in the profit and loss account) 0 0 For mye, for lite avsatt i fjor / Too much, too little set aside last year 0 0 Sum betalbar skatt / Total payable tax 0 0 Endring i utsatt skatt / Changes in deferred tax Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) Tax expences (28 % of the basis for the year s tax expence) Underskudd til fremføring / Deficit brought forward Utløpsår / Year of expiration Sum underskudd til fremføring / Total deficit brought forward

14 Note 7 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Wage costs, number of employees, payments, loan to the employe Lønnskostnader / Wage costs Lønninger / Wages Styrehonorar / Directors fees Arbeidsgiveravgift / Payroll tax Pensjonskostnader / Pension costs Andre ytelser / Other payments Sum / Total Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 1 ansatt. Average number of employees in the financial year has been one employee. Ytelser til ledende personer / Payment to managers Daglig leder / Managing Director Styret / Board Lønn / Wage Pensjonsutgifter / Pension costs Annen godtgjørelse / Other payments Det er ikke innarbeidet pensjonsforpliktelse i regnskapet. Selskapet har overtatt en forsikret pensjonsordning fra tidligere arbeidsgiver. Forholdet er ikke ansett så vesentlig for 2002 at det er innarbeidet. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Pension obligations are not included in the accounts. A secured pension scheme has been transferred to the company from a former employer. Pension conditions are not considered important enough to be incorporated in the 2002 accounts. No loan/ security has been given to Managing Director, Chairman of the Board or other close parties. No single loan / security consists of more than 5 % of the company s own capital. Revisor / Auditor 2002 Honorar til revisjonsselskapet / Auditor s fee Revisjonshonorar / Auditor s fee Teknisk regnskapsbistand / Technical accounting assistance Sum / Total Honorar til samarbeidende advokatfirma / Fee to co-operating law firm: Andre tjenester / Other services Sum / Total Totalt / Total Revisjonshonorar er oppgitt eksklusive merverdiavgift. Auditor s fee is recorded exclusive VAT. 13

15 Note 8 Andre driftskostnader / Other operating costs Honorar til daglig leder Geir Worum / Fee to Managing director Geir Worum Administrasjonshonorar til Hydralift ASA / Administration fee to Hydralift ASA Honorar for juridisk bistand / Lawyer s fee Børsavgift og VPS kostnader / Stoch exchange charges and VPS costs Andre driftskostnader / Other operating costs Sum / Total Note 9 Finansposter / Financial items Finansinntekter / Financial income Renteinntekter obligasjonslån / Interest income on bond loan Annen renteinntekter / Other interest income Garantiprovisjon Ocean Rig emisjonen / Underwriting commission Ocean Rig share issue Sum finansinntekter / Total financial income Finanskostnader / Financial costs Rentekostnad banklån / Interest costs bank loan Annen rentekostnad / Other interest costs Annen finanskostnad / Other financial costs Sum finanskostnader / Total financial costs Note 10 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter / Locked-up bank deposits, drawing rights Bundne bankinnskudd / Locked-up bank deposits Skattetrekksmidler / Tax deduction funds Andre bundne innskudd / Other locked-up deposits Bevilgede trekkrettigheter / Granted drawing rights Kassekreditt / Overdraft

16 Note 11 Nøkkeltall / Key figures Resultat per aksje = Årsresultat Gjennomsnittlig antall aksjer i perioden Result per share = Annual results Average number of shares in the period Utvannet resultat per aksje = Årsresultat Gjennomsnittlig antall aksjer i perioden inkl konvertible obligasjoner Diluted result per share = Annual results Average number of shares in the period incl convertible bonds Note 12 Finansiell markedsrisiko / Financial market risk Selskapet benytter i dag ingen finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av den finansielle risikoen. Selskapets gjeld til kredittinstitusjon er i NOK og har flytende rente. Renten er knyttet til utviklingen i NIBOR. Selskapets eneste aktivitet er investering i Ocean Rig aksjer og obligasjoner. Den finansielle risikoen er derfor i sin helhet knyttet til utviklingen i nevnte papirer. For øvrig henvises til omtale om saken i styrets årsberetning. The company does not at present make use of any financial instruments in connection with their directing of the financial risk. The company s liabilities to credit institutions is recorded in NOK and with floating interest rate. The interest rate is dependant on the development in NIBOR. The company s only activity is the investment in Ocean Rig shares and bonds. Therefore, the financial risk is totally linked to the development of the mentioned shares and bonds. It is also referred to the Board s annual report, where this case is discussed. 15

17 Revisjonsberetning for 2002 Auditor s report for 2002 Vi har revidert årsregnskapet for Sinvest ASA for regnskapsåret 2002, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for var uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til a sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. We have audited the annual financial statements of Sinvest ASA as of 31 December 2002, showing a loss of NOK We have also audited the information in the directors report concerning the financial statements, the going concern assumption, and the proposal for the allocation of the profit. The financial statements comprise the balance sheet, the statements of income and cash flows and the accompanying notes. These financial statements are the responsibility of the Company s Board of Directors and Managing Director. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements and on other information according to the requirements of the Norwegian Act on Auditing and Auditors. We conducted our audit in accordance with the Norwegian Act on Auditing and Auditors and auditing standards and practices generally accepted in Norway. Those standards and practices require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. To the extent required by law and auditing standards an audit also comprises a review of the management of the Company s financial affairs and its accounting and internal control systems. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. In our opinion, the financial statements have been prepared in accordance with the law and regulations and present the financial position of the Company as of December 31, 2002, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended, in accordance with accounting standards, principles and practices generally accepted in Norway the company s management has fulfilled its duty to produce a proper and clearly set out registration and documentation of accounting information as required by law and accounting standards, principles and practices generally accepted in Norway the information given in the directors report concerning the financial statements, the going concern assumption, and the proposal for the coverage of the loss are consistent with the financial statements and comply with the law and regulations. Kristiansand, 31 mars 2003 PricewaterhouseCoopers DA Kristiansand, March 31, 2003 PricewaterhouseCoopers DA Torstein S. Robstad Statsautorisert revisor Torstein S. Robstad State Authorised Public Accountant (Norway) Note: This translation from Norwegian has been prepared for information purposes only. 16

18 Sinvest ASA Servicebox 401, N-4604 Kristiansand Norway Tel. (47) Fax (47)

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2015 1ST QUARTER 2015 - Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold TONOs årsapport 2013 Virksomhet og fremtidig utvikling 5 Økonomiske forhold 5 TONOs personale 6 TONOs styre, komiteer og utvalg 8 Stipendmidler 9 Utfyllende informasjon om virksomheten

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet.

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet. 20 00 Å R S R A P P O R T Årsberetning År 2000 var det andre fulle driftsåret for Oslo Lufthavn (OSL). Fortsatt står de driftsmessige forholdene i fokus. Det har vært foretatt store investeringer for å

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2001

Årsberetning og regnskap 2001 Årsberetning og regnskap 2001 Innhold Huntonit ferdigmalte veggplater Innledning ved adm. direktør 3 Konsernets formål, strategi og vedtekter 5 Finansielle hovedtall 6 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap

Detaljer

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA. To the shareholders of Scatec Solar ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail. Til aksjeeierne i Scatec Solar ASA INNKALLING TIL

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. ("Selskapet / the Company")

INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013. (Selskapet / the Company) INNKALLING TIL / NOTICE OF ORDINÆR / ANNUAL GENERALFORSAMLING I / GENERAL MEETING IN Q-FREE ASA 2013 ("Selskapet / the Company") (The English wording in this document is an office translation, and in case

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Norgani Hotels ASA mid-quarter update NORSK ENGLISH Norgani inngikk 10. juni avtaler om kjøp av en portefølje på tilsammen 35 hotelleiendommer

Detaljer