ÅRSRAPPORT. annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. annual report"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT annual report

2 Styrets årsberetning for 2002 The Board of Directors report 2002 Virksomhetens art 2002 var Sinvest ASA`s andre fulle driftsår. Selskapet driver sin virksomhet fra Kristiansand. Sinvest`s hovedformål er i henhold til vedtektene å være en langsiktig og strategisk eier i Ocean Rig ASA. Gjennom investeringer i aksjer og andre tilhørende verdipapirer, er målsetningen å være blant de største og mest betydningsfulle investorene i Ocean Rig. Sinvest`s utvikling er derfor i sin helhet betinget av utviklingen i Ocean Rig. For å kunne opprettholde en sterk eierposisjon i Ocean Rig, har Sinvest gjennomført to kapitalutvidelser i Dette har tilført selskapet netto NOK 176,5 millioner i ny egenkapital. I tillegg til dette tok selskapet opp et ikke rentebærende konvertibelt obligasjonslån på NOK 53,8 millioner i fjerde kvartal Gjennom aksjekjøp og emisjoner i Ocean Rig, har Sinvest i løpet av 2002 investert for totalt NOK 212,7 millioner i Ocean Rig papirer. Sinvest er fremdeles blant de største aksjonærene i Ocean Rig og eier pr. utgangen av året ca. 15% av aksjekapitalen i selskapet inkludert utlånte aksjer. Året 2002 har vært et år preget av høy aktivitet, spesielt på finanssiden. Fokuset har vært rettet mot å få ferdigstilt den siste boreriggen til Ocean Rig, Eirik Raude. Riggen ble ferdig i begynnelsen av november og gikk deretter på kontrakt med EnCana for boring utenfor Canadakysten. Ocean Rig har måttet gjennomføre flere kapitalutvidelser og låneopptak i løpet av 2002 som en konsekvens av både forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Ocean Rig`s to dypvannsrigger, Leiv Eiriksson og Eirik Raude er nå i full beskjeftigelse og opererer for henholdsvis Exxon Mobil utenfor Vest Afrika kysten og EnCana utenfor Canadakysten. Som nevnt ovenfor, har forsinkelser og kostnadsoverskridelser ført til både kapitalutvidelser og låneopptak i Ocean Rig. Dette kombinert med et svakt aksjemarked har medført betydelig verdiforringelse av Sinvest`s investeringer i Ocean Rig i løpet av Styret har derfor tatt konsekvensen av dette og nedskrevet verdipapirportefølgen i Ocean Rig til markedsverdi pr. utgangen av året. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2002 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift i selskapet. Til grunn for dette ligger budsjetter, prognoser og forventinger om en positiv utvikling fremover. Dessuten er styret av den oppfatning at den strategiske investeringen i Ocean Rig papirer, vil kunne gi en meravkastning for selskapet og dermed også for dets aksjonærer. Arbeidsmiljø og personale Det var pr. utgangen av året kun en ansatt i selskapet. Det er daglig leder som ble ansatt med virkning fra Arbeidsmiljøet ansees som godt og det er ikke rapportert om sykefravær i løpet av Det er derfor ikke iverksatt noen tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Miljørapport. Da selskapet er å anse som et investeringsselskap, driver det ikke selv aktivitet som kan forurense det ytre miljø. Styret har derfor ikke vurdert eller diskutert tiltak med hensyn til miljøforurensning. Da Sinvest er en betydelig aksjonær i Ocean Rig, vil styret henvise til Ocean Rig`s årsrapport om miljømessige konsekvenser av deres aktiviteter. Type of business The year 2002 is Sinvest ASA s second year of business. The company s business premises are located in Kristiansand. According to the Articles of Association, Sinvest s purpose is to be a long-term and strategic owner in Ocean Rig. By investments in shares and other belonging securities, the company s purpose is to be among the largest and most influential shareholders in Ocean Rig. Therefore, Sinvest s development is totally dependant on the development in Ocean Rig. In order to maintain a significant ownership in Ocean Rig, Sinvest has conducted two share issues during the year This supplied the company with NOK mill net in new equity. In addition, the company has borrowed a non interest-bearing convertible bond loan of NOK 53.8 mill in the fourth quarter of the year By share purchases and share issues in Ocean Rig, Sinvest has during the year 2002 made investments of a total of NOK mill. in Ocean Rig papers. Sinvest is still one of the largest shareholders in Ocean Rig and by the end of the year Sinvest owns approximately 15 % of the share capital in the company, including lent shares. The year 2002 has been characterized by high activity, especially on the financial side. The focus has been directed towards the completion of Ocean Rig s last drilling rig, Eirik Raude. The rig was completed in the beginning of November and was thereafter contracted to EnCana for drilling operations outside the coast of Canada. During the year 2002 Ocean Rig had to conduct several capital increases and borrowings as a consequence of both delays and cost overruns. Ocean Rig s two deep-sea drilling rigs, Leiv Eiriksson and Eirik Raude, are now being fully utilized and are operating for Exxon Mobil outside the coast of West Africa and for EnCana outside the coast of Canada, respectively. As mentioned above, delays and cost overruns have led to both capital increases and borrowings in Ocean Rig. Combined with a weak equity market, this has resulted in significant depreciation of Sinvest s investments in Ocean Rig during the year Therefore, as a consequence of these facts the Board has decided a depreciation of the securities portfolio to equalise market value by the end of the year. Continued operation The annual report of 2002 has been presented on the assumption of going concern. This is based on budgets, prognoses and expectations of a positive development in the future. Furthermore, the Board s opinion is that the strategic investment in securities related to Ocean Rig, might result in added value for the company and, by this, also for its shareholders. Work environment and personnel By the end of the year there was only one person employed in the company, i.e. the managing director, who was employed and operative from The work environment is considered as good and no sick leave has been reported during Therefore, no actions to improve the work environment have been implemented. Environmental report Being regarded as an investment company, the company itself does not run any business that causes damage to the outer environment. Therefore, the Board has not considered or discussed any actions concerning environmental pollution. However, since Sinvest is a significant shareholder in Ocean Rig, the Board refers to Ocean Rig s Annual Report regarding the environmental consequences of their activities. 1

3 Fremtidsutsikter Da Sinvest`s vedtektsfestet hovedmålsetning er å være en stor og strategisk eier i Ocean Rig, er selskapets fremtid helt avhengig av en positiv utvikling i markedet for Ocean Rig`s to dypvannsborerigger samt en generell bedring i aksjemarkedet. Som ovenfor nevnt, er begge riggene for øyeblikket i full beskjeftigelse for henholdsvis Exxon Mobil og EnCana. Begge riggene opererer i dag i strategisk viktige områder med tanke på et betydelig antall planlagte boreprogrammer på dypt vann. Riggmarkedet har i 2002 vist en svakere utvikling enn forventet. Imidlertid har markedet for dypvannsrigger vist en noe bedre utvikling enn markedet generelt. Det forventes at segmentet for boring på ultra dypt vann på sikt vil være positivt, da tilgangen på nye riggenheter vil være begrenset samt forventninger om økt leting på dypere vann. Det forventes derfor på sikt å være gode muligheter for Ocean Rig`s to dypvannsrigger. Det er også å bemerke at riggen Eirik Raude som i dag opererer utenfor Canadakysten, er vinterisolert og har kapasitet til helårsboring i værutsatte områder. Dette anses som et stort konkurransefortrinn, da betydelige boreprogrammer er planlagt i værutsatte områder. Med bakgrunn i de mulighetene riggene har, er styret betinget optimist på vegne av selskapets aksjonærer. Resultater og finansielle forhold. Selskapet hadde i 2002 driftsinntekter på NOK 0,4 millioner som skyldes konsulenttjenester utført av selskapets daglige leder. Driftskostnadene består av i tillegg til lønnskostnader hovedsakelig av børs- og VPS kostnader. Styret har gjennom hele 2002 hatt fokus på å holde driftskostnadene så lave som mulig. På grunn av stor aktivitet på finansieringssiden i 2002, er kostnadene noe høyere enn budsjettert. Som en konsekvens av en generell nedgang i aksjemarkedet og spesielt en betydelig nedgang i verdiene på aksjene i Ocean Rig, har styret som tidligere nevnt av forsiktighetshensyn valgt å nedskrive verdipapirene i Ocean Rig til markedskurs pr. utgangen av året. Dette har resultert i en total nedskrivning på NOK 417,1 millioner. Sinvest har i løpet av 2002 som ledd i finansieringen av selskapet, solgt rentebærende konvertible obligasjoner samt lånt ut 25,6 millioner Ocean Rig aksjer. Disse transaksjonene er både regnskapsmessig og skattemessig behandlet som salg og har belastet regnskapet med NOK 171,1 millioner. Totalt er dermed regnskapet for 2002 belastet med NOK 588,2 millioner i nedskrivninger og tap. Som nevnt tidligere er det i løpet av 2002 gjennomført to vellykkede emisjoner i Sinvest. Disse emisjonene har tilført selskapet netto NOK 176,5 millioner i ny egenkapital. I slutten av fjerde kvartal i fjor, tok selskapet opp et konvertibelt ikke rentebærende obligasjonslån rettet mot to investorer. Som motytelse mottok selskapet aksjer og obligasjoner i Ocean Rig i tillegg til kontanter. Dette innbrakte til sammen verdier for NOK 53,8 millioner. I januar i år ble tilbudet om å tegne konvertible obligasjoner i Sinvest også gitt til selskapets øvrige aksjonærer. Dette innbrakte i underkant av NOK 1 million i kontanter. Lånets løpetid er fra 2002 til 2005 med rett for obligasjonseierne til å konvertere til aksjer i Sinvest under hele lånets løpetid til fastsatt kurs NOK 0,0756 pr. aksje. Sinvest har i løpet av 2002 netto investert for ca. NOK 212 millioner i Ocean Rig papirer gjennom emisjoner og aksjekjøp. Selskapets likviditetsbeholdning pr utgjør NOK 7,6 millioner. Gjennom emisjoner i Sinvest i 2002 og bruk av kontantbeholdningen, har selskapet nedbetalt bankgjelden på NOK 74 millioner, men er Future prospects As Sinvest s main purpose according to the Articles of Associations is to be a significant and strategic owner in Ocean Rig, the company s future prospects are completely dependant on a positive development in the market for Ocean Rig s two deep-sea drilling rigs, together with a general improvement in the stock market. As mentioned above, both rigs are now fully operating on behalf of Exxon Mobil and EnCana, respectively. Both rigs operate now in strategic important areas according to the significant number of planned deep-sea drilling programmes. The drilling rig market for the year 2002 has shown a weaker development than expected. However, the market for deep-sea drilling rigs has shown a somewhat better development than the market in general. It is expected that the segment for ultra deep-sea drilling will have good possibilities in the future, because of a limited supply of new rig units, together with expectations of increased oil explorations in deeper sea. Therefore, there should be positive future prospects for Ocean Rig s two deep-sea drilling rigs. It should also be pointed out that the rig Eirik Raude, currently operating outside the coast of Canada, is winter isolated and has the capacity for all-year drilling in areas with unsteady weather conditions. This is considered as a major competitive advantage, as significant drilling programmes have been planned in areas with unsteady weather conditions. Based on the possibilities represented by the rigs, the Board is optimistic on behalf of the shareholders in the company. Results and financial position In the year 2002, the company has had operating revenues of NOK 0.4 mill due to consultancy services performed by the company s managing director. In addition to wage costs, the operating costs consist mainly of stock exchange and VPS expenses. During the year 2002, the Board has continually focused on keeping the operating costs as low as possible. Due to the high financial activity in the year 2002, the costs turn out to be higher than budgeted. As a consequence of the decrease in the stock market in general, and especially a significant depreciation of the share value in Ocean Rig, the Board has, of precautionary reasons, decided on a value depreciation of the securities in Ocean Rig to equalise market value by the end of the year, as mentioned earlier. The result of this is a total depreciation of NOK mill. During the year 2002, as part of the company s financial activity, Sinvest has sold interest bearing convertible bonds and lent 25.6m Ocean Rig shares. These transactions have, according to both accounting and tax aspects, been treated as purchases. By this the accounts have been charged with NOK mill. The accounts for the year 2002 have been charged with depreciations and losses of a total of NOK mill. As mentioned earlier, during the year 2002 Sinvest has conducted two successful share issues. These share issues have supplied the company with NOK mill net in new equity. In the end of the fourth quarter last year, the company entered into a non interest-bearing convertible bond loan agreement directed towards two investors. As a return service, the company received shares and bonds in Ocean Rig, in addition to cash. Totally, this yielded values of a total of NOK 53.8 mill. In January this year, the other shareholders in the company were also offered the possibility to subscribe for convertible bonds in Sinvest. This yielded only just NOK 1 mill in cash. The term of the loan is from 2002 to 2005, with the right for the bond owners to convert bonds to shares in Sinvest during the whole term of the loan at a stipulated price of NOK per share. 2

4 samtidig blitt innvilget en kortsiktig trekkfasilitet på NOK 25 millioner i annen bank. Pr. utgangen av året er det trukket NOK 20 millioner på nevnte fasilitet. Denne trekkrettigheten har forfall , men er blitt midlertidig forlenget med den hensikt å finne en løsning for å nedregulere, eventuelt innløse fasiliteten i løpet av kort tid. Selskapet beholdning av både aksjer og obligasjoner i Ocean Rig, har siden utgangen av 2002, falt ytterligere i verdi. Etter styrets oppfatning skyldes verdireduksjonen hovedsakelig en videre nedgang i aksjemarkedet som igjen er en konsekvens av usikkerheten i verdensøkonomien. Verdireduksjonen ligger i størrelsesorden NOK 35 millioner i forhold til utgangen av Totalkapitalen var ved utgangen av året på NOK 145,5 millioner sammenlignet med NOK 555,0 millioner året før. Egenkapitalandelen pr var på 48,1%, sammenlignet med 86,5% pr Selskapets frie egenkapital var NOK 0 pr For øvrig vil styret henvise til Ocean Rig`s årsrapport samt utsendte meldinger fra selskapet. Dette for å kunne gi aksjonærene en bedre informasjon om utviklingen i Ocean Rig og dermed også i Sinvest. Virksomhetsstyring. Da selskapets virksomhet og organisasjon er liten i omfang, er det etablert et nært samarbeidsforhold mellom selskapets ledelse og styre. Styret har derfor ikke vurdert ytterligere tiltak for å bedre informasjonsflyten mellom ledelsen og styret. Årsresultat og disponeringer. Styret forslår at årets underskudd på NOK dekkes inn slik: Overført fra overkursfond NOK Overført fra annen egenkapital NOK Sum disponeringer NOK During the year 2002, Sinvest has by share issues and share purchases invested for approximately NOK 212 mill net in Ocean Rig bonds. The company s cash reserve as per is NOK 7.6 mill. By share issues in Sinvest during the year 2002 and by use of the cash reserve, the company has paid off the bank dept of NOK 74 mill, but at the same time they have been granted a short term drawing right of NOK 25 mill in another bank. By the end of the year NOK 20 mill of the mentioned drawing right has been drawn. This drawing right is due , but has been temporarily prolonged with the intention of finding a solution to a downward adjustment, or a possible redemption of the drawing right within short time. The company s reserve of both shares and bonds in Ocean Rig has since the end of the year 2002 decreased further in value. According to the Board s opinion, the value decrease is mainly caused by a further recession in the stock market, which is a consequence of the uncertainty in the world economy. The decrease in value is about NOK 35 mill compared with the end of By the end of the year the total capital was NOK mill, compared with NOK mill the year before. The equity ratio as per was 48.1 % compared with 86.5 % as per The company s free equity was per NOK 0. Besides, the Board refers to Ocean Rig s Annual Report as well as to announcements forwarded from Ocean Rig. The reference is made in order to provide the shareholders with better information about the development in Ocean Rig and thereby also in Sinvest. Business controls As the company s business and organisation is small scale, close co-operation forms have been established between the company management and the Board. Therefore, the Board has not considered further actions to improve the communication between the management and the Board. Annual results and dispositions The Board proposes that the deficit of the year of NOK is covered like this: Amount brought forward from the premium reserve NOK Amount brought forward from other equity NOK Sum dispositions NOK Kristiansand, 31.mars 2003/ Kristiansand, 31st. March 2003 Peter J. Moe Tom Froberg Trym Skeie Svein A. Bjørnholmen Styreformann/Chairman of the Board Styremedlem/Member of the Board Styremedlem/Member of the Board Adm. dir/managing director 3

5 Resultatregnskap Profit and loss account Pro forma Alle tall i NOK/All figures in NOK Noter/Notes DRIFTSINNTEKTER/ OPERATING REVENUES Salgsinntekter/ Sales revenues DRIFTSKOSTNADER/ OPERATING EXPENSES Lønn- og personalkostnader/ Salaries-and personell expenses Administrasjons- og andre honorarer/ Administrations- and other fees Annen driftskostnad/ Other operating expenses Tap v/avgang anleggsmidler/ Loss on sale of fixed assets Nedskrivning anleggsmidler/ Write-down of fixed assets Sum driftskostnader/ Total operating expenses DRIFTSRESULTAT/ OPERATING RESULT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER/ FINANCIAL INCOME AND EXPENSES Finansinntekter/ Financial income Finanskostnader/ Financial expenses Netto finansposter/ Net financial items ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD/ ORDINARY RESULT BEFORE TAX Skattekostnad på ordinært resultat/ Tax on ordinary result ÅRSRESULTAT/ NET RESULT FOR THE YEAR Opplysninger om avsetninger til/ Information on provisions for: Overført fra overkursfond/ Transfer from premium reserves Annen egenkapital/ Transfer from other equity Sum disponert/ Total disposable Resultat pr. aksje/ Earnings per share 11-1,34 0,10 0,08 Utvannet resultat pr. aksje/ Diluted earnings per share 11-0,43 4

6 Balanse pr Balance as at Alle tall i NOK/All figures in NOK Noter/Notes EIENDELER/ ASSETS ANLEGGSMIDLER/ FIXED ASSETS Immatrielle eiendeler/ Intangible assets Utsatt skattefordel/ Deferred tax Finansielle anleggsmidler/ Financial fixed assets Andre fordringer/ Other receivables Aksjer i Ocean Rig ASA/ Shares in Ocean Rig ASA Obligasjoner Ocean Rig ASA/ Bonds in Ocean Rig ASA Sum finansielle anleggsmidler/ Total financial fixed assets Sum anleggsmidler/ Total fixed assets OMLØPSMIDLER/ CURRENT ASSETS Fordringer/ Receivables Andre fordringer/ Other reveivables Sum fordringer/ Total receivables Bankinnskudd/ Bank deposit Sum omløpsmidler/ Total current assets SUM EIENDELER/ TOTAL ASSETS

7 Egenkapital og gjeld Equity and liabilities Alle tall i NOK/All figures in NOK Noter/Notes EGENKAPITAL/ EQUITY Innskutt egenkapital/ Owners equity Aksjekapital/ Share capital 3, Overkursfond/ Share premium reserve Sum innskutt egenkapital/ Total owners equity Opptjent egenkapital/ Retained earnings Annen egenkapital/ Other equity Sum opptjent egenkapital/ Total retained earnings Sum egenkapital/ Total equity GJELD/ LIABILITIES Annen langsiktig gjeld/ Other long term liabilities Konvertibelt obligasjonslån/ Convertible bonds Sum annen langsiktig gjeld/ Total other long term liabilities Kortsiktig gjeld/ Current liabilities Gjeld til kredittinstitusjoner/ Liabilities to finacial institutions Annen kortsiktig gjeld/ Other current liabilities Sum kortsiktig gjeld/ Total currrent liabilities Sum gjeld/ Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD/ TOTAL EQUITY AND LIABILITIES Kristiansand, 31.mars 2003/ Kristiansand, 31st. March 2003 Peter J. Moe Tom Froberg Trym Skeie Svein A. Bjørnholmen Styreformann/Chairman of the Board Styremedlem/Member of the Board Styremedlem/Member of the Board Adm. dir/managing director 6

8 Kontantstrømoppstilling Cashflow statement Alle tall i NOK/All figures in NOK Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter / Cash flow from operating activities Resultat før skatt / Profit before tax Tap/Gevinst v/salg av anleggsmidler / Profit/Loss on sale of fixed assets Nedskrivning anleggsmidler / Write-down of fixed assets Endring i andre fordinger og korts.gjeld / Change in other accrued items Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / Net cash flow from operating activities Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter / Cash flow from investment activities Investeringer i varige driftsmidler / Purchase of tangible fixed assets Salg av varige driftsmidler (salgssum) / Proceeds from sale og tangible fixed assets Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter / Net cash flow from investment activities Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter / Cash flow from financing activities Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) / Proceeds from recent debt raised (long term and short term) Innbetalinger av egenkapital / Payment of calls on equity Nedbetaling av gammel gjeld / Repayment of short term debt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter / Net cash flow from financing activities Netto endring i likvider i året / Net change in cash equivalents Kontanter og bankinnskudd per / Cash and cash equivalents at Kontanter og bankinnskudd per / Cash and cash equivalents at

9 Noter til regnskapet Notes to the account Regnskapsprinsipper / Accounting Prinsiples Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk Salgsinntekter Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Virksomhetsomåder Selskapet har investering i Ocean Rig ASA som eneste virksomhetsområde. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld i norske kroner med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsaksjer Aksjene er balanseført til kostpris og mottatt utbytte inntektsføres. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom de er gjenstand for verdifall. Fordringer Fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kostnader ved emisjoner og låneopptak Emisjonskostnader føres direkte mot egenkapitalen. Kostnader ved låneopptak aktiveres og kostnadsføres over lånets løpetid. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd and andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. The annual accounts are prepared in accordance with the Accounting Act and generally accepted accounting principles. Sales revenues Services are recognised as income when they are performed Business areas The only business area of the company is their investment in Ocean Rig. Classification and evaluation of balance sheet items Assets intended for permanent ownership or use are classified as fixed assets. Assets related to goods circulation are classified as current assets. Receivables are classified as current assets if they are being reimbursed within one year after the date of payment. Analouge criteria serve as basis for the liabilities. Current assets are valued at the lower of aquisition cost and net realisable. Current liabilities are recognised in the balance sheet at nominal value at the time of entering into the agreement. Long term liabilities in NOK, except other allocations, are recognised in the balance sheet at nominal value at the time of entering into the agreement. Fixed shares / Long term trade investments The shares are recorded in the balance sheet at cost price and received dividend are recorded as income. The investments will be depreciated to equalise real value if a value reduction occur. Accounts receivable Receivables are recorded in the balance sheet at face value after deduction of allocation for expected loss. The allocation for loss is made on the basis of indiviual considerations of each receivable. In addition, a non-specific allocation is recorded to cover expected loss for other trade debtors. Tax The tax costs in the profit and loss account include both the period s payable tax and the changes in deferred tax. Deferred tax is calculated with 28 % on the basis of the temporary differences existing between accounting and tax values, and a possible tax related deficit brought forward by the end of the financial year. Tax increasing and tax decreasing temporary differences that reverse or might reverse during the same period are assessed. The recording of deferred tax in net tax decreasing differences that are not assessed and deficit brought forward, are based on expected future earnings. Deferred tax and tax benefit that can be recorded are specified as net in the balance sheet. Costs related to share issues and borrowings Costs related to share issues are recorded directly towards the equity. Costs related to borrowings are activated and charged during the term of the loan. Cash flow statement The cash flow statement is developed according to the indirect method. Cash and cash equivalents include cash, bank deposits and other short term liquid assets which immediately and with unessential exchange risk can be converted to known cash amounts and which are due not later than three months from the aqusition date. 8

10 Note 1 Aksjer og obligasjoner i Ocean Rig ASA / Shares and bonds in Ocean Rig ASA Alle tall i NOK / All figures in NOK Eierandel / Share ownership Markeds-verdi Balanseført verdi Market value Book value Aksjer i Ocean Rig ASA / Shares in Ocean Rig ASA 12,75 % Balanseført verdi / Recorded values Selskapet har lånt ut aksjer, dette er behandlet som realisajon i 2002, både skattemessig og regnskapsmessig. Det er foretatt nedskrivning til markedsverdi pr The company has lent shares, this is treated as realisation in the year 2002, both tax related and accounts related. Depreciation to market value has been carried through. Konvertible obligasjonslån i Ocean Rig ASA Convertible bonds in Ocean Rig ASA Pålydende Face value Valuta Currency Konv.kurs Conv. Rate Markeds-verdi Market value Balanseført verdi Book value Konvertible obligasjonslån, 13% rente* Convertible bond loan, 13% interest* NOK 27, Konvertibelt obligasjonslån, 11% rente* Convertible bond loan, 11% interest* NOK 29, % Obligasjonslån MCB 02/ NOK 3, % Bond loan MCB 02/05 Balanseført verdi / Book value * Har rett til å konvertere obligasjoner til aksjer i ethvert tidspunkt frem til 25. mai ** Har rett til å konvere obligasjoner til aksjer på ethvert tidspunkt frem til september Selskapet har tegningsretter i Ocean Rig ASA. Det er foretatt nedskrivning til markedsverdi. * Has the right to convert bonds to shares at any time until 25 May ** Has the right to convert bonds to shares at any time until September The company has subscription rights in Ocean Rig ASA. Depreciation to market value has been carried through. 9

11 Note 2 Fordringer og gjeld / Receivables and depts Fordringer med forfall senere enn ett år / Receivables due later than one year Andre langsiktige fordringer / Other long term receivables Sum / Total Gjeld sikret ved pant / Secured depts Balanseført verdi av pantsatte eiendeler / Book value of secured assets Aksjer i Ocean Rig ASA / Shares in Ocean Rig ASA Obligasjoner i Ocean Rig ASA / Bonds in Ocean Rig ASA Sum / Total Note 3 Egenkapital / Shareholders equity Årets endring i egenkapital Aksje-kapital Overkurs- fond Annen EK Sum / Total The year s changes in shareholders equity Share capital Share premium Other equity reserve Egenkapital / Shareholders equity Emisjon / Share issue Emisjon / Share issue Emisjon / Share issue Emisjon / Share issue Emisjonskostnader / Share issue costs Årets resultat / Profit for the year Egenkapital / Shareholders equity

12 Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Share capital and shareholders information Note 5 Konvertibelt obligasjonslån Convertible bond loan Aksjekapitalen på kr ,50 består av aksjer á kr. 0,06. Alle aksjer har like rettigheter. The share capital of NOK ,50 consist of shares of NOK 0,06 each. All shares have the same rights. Oversikt over de største aksjonærene Overview over the largest shareholders per Sum Eierandel Total Ownership Skeie Group AS ,9 % Morgan Stanley ,9 % Orkla Enskilda Secutities ,3 % Verdipapirfondet Gambak ,8 % Spilka Invest AS ,5 % Skandinaviska Enskilda A/C ,5 % Vesta Liv AS ,4 % JPMorgan Chase Bank S/A ,3 % Norske Shell`s Pensjonsk. AS ,3 % Video Vest AS ,2 % Fredriksborg AS ,2 % Terje Remøy ,0 % Sum / Total ,2 % Øvrige (eierandel < 1%) / Others ,8 % (owners share < 1%) Totalt antall aksjer Total number of shares ,0 % Aksjer eid direkte og indirekte av styremedlemmer og daglig leder: Shares owned direct and indirect by Board Members and General Manager: Funksjon Antall Title Number Bjarne Skeie (inkl. Skeie Group AS) Styreformann Chairman Trym Skeie (inkl. Skeie Group AS) Peter J. Moe Tom Froberg Styremedlem Chairman Styremedlem Chairman Styremedlem Chairman Svein A. Bjørnholmen Daglig leder Gen Manager Konvertibelt obligasjonslån Convertible bond loan 2002 I 2002 ble det utstedt konvertibelt obligasjonslån på kr Konverteringskursen på obligasjonslånet er NOK 0,0756 pr aksje. Obligasjonsinnehaverne har rett til å konvertere obligasjoner i Sinvest ASA på ethvert tidspunkt i perioden fra innbetaling av lånet frem til 22. august 2005 ( lånets innfrielsesdato). Lånet er ikke rentebærende. Obligasjonseierne kan bytte obligasjonene mot aksjer eller Mandadory Convertible Bonds ( MCB) i Ocean Rig ASA til en kurs fastsatt til NOK 1,15 ved lånets utløp i Konverterings - eller innbyttekurser er gjenstand for standard justering ifm endringer i aksjekapitalen, betaling av utbytte, utstedelse av uavhengige tegningsretter etc. Det er for det konvertible obligasjonslånet ikke stilt noen form for sikkerhet.det kreves godkjennelse fra tillitsmann (trustee) eller obligasjonsholdermøte ved opphør av virksomhet, salg / avhendelse av vesentlige deler av virksomheten. Kostnader ved låneopptak, kr , er aktivert og kostnadsføres over lånets løpetid. In the year 2002 a convertible bond loan of NOK was issued, with the conversion rate of NOK 0,0756 per share. The bond owners have the tight to convert bonds in Sinvest ASA at any time in the period from the settling of the loan until 22 August 2005 ( the loan s redemption date) The loan is not interest-bearing. The bond owners may change bonds for shares or Mandadory Convertible Bonds ( MCB) in Ocean Rig ASA at a fixed rate of NOK 1,15. Convert or change rates are due to standard adjustments in connection with changes in the share capital, payment of dividend, issuing of independant subscription rights, etc. There are no securities for the convertible bond loan. It is required an approval from a trustee or a bond owners meeting by the termination of business, sale / transference of vital parts of the business. Costs by borrowing, NOK , has been activated and is charged during the term of the loan. 11

13 Note 6 Skatt / Tax Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Calculating of deferred tax / deferred tax benefit Midlertidige forskjeller / Temporary differences Aksjer og obligasjoner - anleggsmidler Shares and bonds - fixed assets Netto midlertidige forskjeller / Net temporary differences Underskudd til fremføring / Deficit brought forward Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel / Basis for deferred tax /tax benefit % Utsatt skattefordel / 28 % Deferred tax benefit Herav ikke balanseført utsatt skattefordel Of this not recorded deferred tax benefit Utsatt skattefordel i balansen / Deferred tax benefit in the balance sheet Utsatt skattefordel på kr er ikke balanseført da det ikke med tilstrekkelig sikkerhet er sannsynliggjort at man gjennom fremtidig inntjening kan nyttiggjøre seg denne. Deferred tax benefit of NOK has not been recorded in the balance sheet as there do not exist sufficient certainty for this benefit to be utilised by future earnings. Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Basis for tax expences, change of deferred tax and payable tax Resultat før skattekostnad / Profit before tax Permanente forskjeller / Permanent differences Grunnlag for årets skattekostnad / Basis for the year s tax v Endring i midlertidige resultatforskjeller / Changes in temporary profit differences Grunlag for betalbar skatt i resultatregnskapet / Basis for payable tax in the profit and loss account Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Taxable income (reason for payable tax in the balance sheet) Fordeling av skattekostnaden / Distribution of tax expences Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) Payable tax (28 % of the basis for payable tax in the profit and loss account) 0 0 For mye, for lite avsatt i fjor / Too much, too little set aside last year 0 0 Sum betalbar skatt / Total payable tax 0 0 Endring i utsatt skatt / Changes in deferred tax Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) Tax expences (28 % of the basis for the year s tax expence) Underskudd til fremføring / Deficit brought forward Utløpsår / Year of expiration Sum underskudd til fremføring / Total deficit brought forward

14 Note 7 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Wage costs, number of employees, payments, loan to the employe Lønnskostnader / Wage costs Lønninger / Wages Styrehonorar / Directors fees Arbeidsgiveravgift / Payroll tax Pensjonskostnader / Pension costs Andre ytelser / Other payments Sum / Total Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 1 ansatt. Average number of employees in the financial year has been one employee. Ytelser til ledende personer / Payment to managers Daglig leder / Managing Director Styret / Board Lønn / Wage Pensjonsutgifter / Pension costs Annen godtgjørelse / Other payments Det er ikke innarbeidet pensjonsforpliktelse i regnskapet. Selskapet har overtatt en forsikret pensjonsordning fra tidligere arbeidsgiver. Forholdet er ikke ansett så vesentlig for 2002 at det er innarbeidet. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Pension obligations are not included in the accounts. A secured pension scheme has been transferred to the company from a former employer. Pension conditions are not considered important enough to be incorporated in the 2002 accounts. No loan/ security has been given to Managing Director, Chairman of the Board or other close parties. No single loan / security consists of more than 5 % of the company s own capital. Revisor / Auditor 2002 Honorar til revisjonsselskapet / Auditor s fee Revisjonshonorar / Auditor s fee Teknisk regnskapsbistand / Technical accounting assistance Sum / Total Honorar til samarbeidende advokatfirma / Fee to co-operating law firm: Andre tjenester / Other services Sum / Total Totalt / Total Revisjonshonorar er oppgitt eksklusive merverdiavgift. Auditor s fee is recorded exclusive VAT. 13

15 Note 8 Andre driftskostnader / Other operating costs Honorar til daglig leder Geir Worum / Fee to Managing director Geir Worum Administrasjonshonorar til Hydralift ASA / Administration fee to Hydralift ASA Honorar for juridisk bistand / Lawyer s fee Børsavgift og VPS kostnader / Stoch exchange charges and VPS costs Andre driftskostnader / Other operating costs Sum / Total Note 9 Finansposter / Financial items Finansinntekter / Financial income Renteinntekter obligasjonslån / Interest income on bond loan Annen renteinntekter / Other interest income Garantiprovisjon Ocean Rig emisjonen / Underwriting commission Ocean Rig share issue Sum finansinntekter / Total financial income Finanskostnader / Financial costs Rentekostnad banklån / Interest costs bank loan Annen rentekostnad / Other interest costs Annen finanskostnad / Other financial costs Sum finanskostnader / Total financial costs Note 10 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter / Locked-up bank deposits, drawing rights Bundne bankinnskudd / Locked-up bank deposits Skattetrekksmidler / Tax deduction funds Andre bundne innskudd / Other locked-up deposits Bevilgede trekkrettigheter / Granted drawing rights Kassekreditt / Overdraft

16 Note 11 Nøkkeltall / Key figures Resultat per aksje = Årsresultat Gjennomsnittlig antall aksjer i perioden Result per share = Annual results Average number of shares in the period Utvannet resultat per aksje = Årsresultat Gjennomsnittlig antall aksjer i perioden inkl konvertible obligasjoner Diluted result per share = Annual results Average number of shares in the period incl convertible bonds Note 12 Finansiell markedsrisiko / Financial market risk Selskapet benytter i dag ingen finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av den finansielle risikoen. Selskapets gjeld til kredittinstitusjon er i NOK og har flytende rente. Renten er knyttet til utviklingen i NIBOR. Selskapets eneste aktivitet er investering i Ocean Rig aksjer og obligasjoner. Den finansielle risikoen er derfor i sin helhet knyttet til utviklingen i nevnte papirer. For øvrig henvises til omtale om saken i styrets årsberetning. The company does not at present make use of any financial instruments in connection with their directing of the financial risk. The company s liabilities to credit institutions is recorded in NOK and with floating interest rate. The interest rate is dependant on the development in NIBOR. The company s only activity is the investment in Ocean Rig shares and bonds. Therefore, the financial risk is totally linked to the development of the mentioned shares and bonds. It is also referred to the Board s annual report, where this case is discussed. 15

17 Revisjonsberetning for 2002 Auditor s report for 2002 Vi har revidert årsregnskapet for Sinvest ASA for regnskapsåret 2002, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for var uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til a sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. We have audited the annual financial statements of Sinvest ASA as of 31 December 2002, showing a loss of NOK We have also audited the information in the directors report concerning the financial statements, the going concern assumption, and the proposal for the allocation of the profit. The financial statements comprise the balance sheet, the statements of income and cash flows and the accompanying notes. These financial statements are the responsibility of the Company s Board of Directors and Managing Director. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements and on other information according to the requirements of the Norwegian Act on Auditing and Auditors. We conducted our audit in accordance with the Norwegian Act on Auditing and Auditors and auditing standards and practices generally accepted in Norway. Those standards and practices require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. To the extent required by law and auditing standards an audit also comprises a review of the management of the Company s financial affairs and its accounting and internal control systems. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. In our opinion, the financial statements have been prepared in accordance with the law and regulations and present the financial position of the Company as of December 31, 2002, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended, in accordance with accounting standards, principles and practices generally accepted in Norway the company s management has fulfilled its duty to produce a proper and clearly set out registration and documentation of accounting information as required by law and accounting standards, principles and practices generally accepted in Norway the information given in the directors report concerning the financial statements, the going concern assumption, and the proposal for the coverage of the loss are consistent with the financial statements and comply with the law and regulations. Kristiansand, 31 mars 2003 PricewaterhouseCoopers DA Kristiansand, March 31, 2003 PricewaterhouseCoopers DA Torstein S. Robstad Statsautorisert revisor Torstein S. Robstad State Authorised Public Accountant (Norway) Note: This translation from Norwegian has been prepared for information purposes only. 16

18 Sinvest ASA Servicebox 401, N-4604 Kristiansand Norway Tel. (47) Fax (47)

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsrapport 2001 Annual Report 2001

Årsrapport 2001 Annual Report 2001 Årsrapport 2001 Annual Report 2001 2 Historikk History Da Hydralift ASA investerte i aksjer i Ocean Rig ASA høsten 1999, var dette tenkt som en kortsiktig finansiell investering. Hydralift ASA hadde allerede

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Interim report To 30 SEPTEMBER 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.09 Innledning Konkurser blant våre kunder og kanselleringer preger resultatet til TTS i årets første

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002

Ocean Rig ASA. Rapportering pr 31. desember 2002 Ocean Rig ASA Rapportering pr 31. desember (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for fjerde kvartal utgjør NOK 6,6 millioner, (NOK -544,1 millioner), tilsvarende

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 10 Årsrapport 2010 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China & Asia Private Equity AS Årsberetning 2010 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer