Caritas Norge ÅRSREGNSKAP Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap Balanse pr 31/ Noter 2006 m/prosjektliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2006. Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap 2006 - Balanse pr 31/12-2006 - Noter 2006 m/prosjektliste"

Transkript

1 Caritas Norge ÅRSREGNSKAP 2006 Rapporten inneholder: - Aktivitetsregnskap Balanse pr 31/ Noter 2006 m/prosjektliste Årsregnskap

2 AKTIVITETSREGNSKAP 2006 CARITAS NORGE Note ANSKAFFEDE MIDLER Regnskap 2006 Regnskap 2005 Budsj Budsj Tilskudd Offentlige midler - prosjektmidler, Norad ' ' - prosjektmidler, UD ' ' - adm.støtte NORAD ' 1 431' - adm.støtte UD ' 675' SUM offentlige midler ' ' Utenlandske organisasjoner - prosjektmidler ' 0' - adm. støtte ' 1 090' SUM utenlandske organisasjoner ' 1 090' Innsamlet i Norge 5 Innsamlede midler ' 4 542' SUM innsamlet i Norge ' 4 542' Finansinntekter ' 120' Andre inntekter ' 0' SUM anskaffede midler ' ' FORBRUKTE MIDLER Kostnader til anskaffelse av midler - innsamling ' 285' Sum kostnader til anskaffelse ' 285' 9 Kostnader til formål Prosjektoverføringer ' ' Prosjektreiser og -revisjon ' 650' Informasjonskostnader ' 1 548' SUM kostnader til formål ' ' Kostnader til administrasjon 6 - lønn og sosial ' 2 867' 7 - revisjon ' 75' - kontor og adm ' 541' - reise og transport ' 263' 3 - avsetninger/avskrivinger ' 115' - finanskostnader ' 10' 8 SUM administrasjon ' 3 870' SUM forbrukte midler ' ' Årets aktivitetsresultat ' ' 2 Tillegg/reduksjon egenkapital Øremerkede innsamlede midler ' 2 900' Ikke øremerkede inns. midler Avsatt til vedlikehold av F Reservefond Annen egenkapital ' 2 900' Årsregnskap

3 BALANSE 2006 CARITAS NORGE Note EIENDELER Anleggsmidler 4 Fagerborggaten Kontormaskiner SUM anleggsmidler Omløpsmidler Kontanter, bankinnskudd Fordringer Forskudd SUM omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Grunnkapital Stiftelsens grunnkapital SUM grunnkapital Egenkapital med eksternt pålagte Øremerkede innsamlede midler SUM egenkapital med eksternt pål. restr Egenkapital med selvpålagte Reservefond Avsatt til vedlikehold av Fagerborggt Ikke øremerkede innsamlede midler SUM egenkapital med selvp. restr Annen egenkapital SUM egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skatt, feriepenger og arb.avg Ubenyttede Norad-midler Ubenyttede UD-midler Skyldig adm.støtte Norad Skyldig adm.støtte UD NORAD-/UD-renter SUM kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 16. mars 2007 Kari-Mette Eidem Gjermund Høgh Elisabeth Thielemann Generalsekretær Styreleder Styremedlem Kirsti Øyen Sigurd Markussen Stein-Morten Omre Styremedlem Styremedlem Styremedlem Årsregnskap

4 CARITAS NORGE NOTER TIL REGNSKAPET 2006 Note 1: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Ved utarbeidelsen av regnskapet er reglene for små foretak fulgt. Følgende regnskapsprinsipper er benyttet: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler når anskaffelseskost er minimum kr Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer er oppført til pålydende verdier. Tilskudd fra Norad og Utenriksdepartementet, både administrasjonsstøtte og prosjektmidler, inntektsføres etter hvert som prosjektmidler overføres prosjektene. Ubenyttede midler er oppført som gjeld til tilskuddsyter. I tillegg til bokførte verdier har Caritas Norge krav på oversendte, men ikke benyttede midler i prosjektene ved årsskiftet. Disse beløpene skal igjen tilbakeføres NORAD/UD. Innsamlede midler og bidrag fra utenlandske organisasjoner inntektsføres etter hvert som de mottas. Ubenyttede midler klassifiseres som Egenkapital med selvpålagte restriksjoner dersom de ikke er øremerket av giver, og som Egenkapital med eksterne restriksjoner dersom de er øremerket. Lønnskostnader, også til prosjektmedarbeidere, føres som administrasjon, med følgende unntak: Lønnskostnader til medarbeider for prosjektene og (Økumenisk fredsengasjement Filippinene), føres som prosjektkostnader. Disse lønnskostnadene dekkes gjennom prosjektstøtte fra UD/NORAD. Videre er lønn til prosjektmedarbeider for prosjekt (Flyktninger 2006) ført som prosjektkostnader og lønn til informasjonskonsulent ført som informasjonskostnader. Kostnader til produksjon og utgivelse av giverbladet CaritasINFO er fordelt mellom Kostnader til anskaffelse av midler (innsamling) og informasjonskostnader, slik at formgivning og trykk regnes som informasjonskostnader, mens kostnader til utsending samt til ilagt giroblankett føres som innsamlingskostnader. Reiser som fullt ut eller i hovedsak har prosjektoppfølging som formål, er ført som prosjektreiser, og framkommer på egen linje under kostnader til formål. Øvrige reisekostnader er ført som administrasjonskostnader. Kostnader til revisjon av Norad- og UD-finansierte prosjekter er ført som prosjektkostnader, mens øvrige revisjonskostnader er ført som administrasjonskostnader. Utover det som er nevnt over, er ingen administrative kostnader ført som prosjektkostnader. Årsregnskap

5 Note 2: Oversikt over endringer i egenkapital i 2006: Egenkapital pr Forbrukt i året Avsetning fra årets aktivitetsresultat Egenkapital pr Grunnkapital Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner Øremerkede innsamlede midler Egenkapital med selvpålagte restriksjoner Reservefond Vedlikeholdsfond Ikke øremerkede innsamlede midle Annen egnkapital Sum Endring i inngående balanse: Katastrofeberedskapsmidler, kr , er omdefinert fra øremerkede til ikke øremerkede midler. Note 3: I 2006 har Caritas Norge foretatt følgende investeringer i kontorutstyr og inventar: 1 bærbar PC kr Anskaffelser som ble tatt ut av bruk i løpet av året var helt avskrevet. Anskaffelseskost Anskaffet i året Avgang i året 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført restverdi Ordinære avskrivninger, driftsmidler Årets avskrivninger og avsetninger Note 4: Fagerborggata 17, gnr 216 / bnr 13; 38/118 ideelle andeler. I henhold til erklæring av 27/1-76 og tilhørende tinglyst skadesløsbrev forplikter Caritas Norge seg til ved salg av eiendommen å utbetale Oslo Katolske Bispedømme 5/38 av eiendommens nettoverdi, dog ikke mindre enn kr Note 5: Innsamlede midler Innsamlede midler, ikke øremerket Beholdning 1/1 Inn NOK Ut NOK Saldo 31/12 Frie midler , , , ,51 Katastrofeberedskap* , , , ,98 Julegavekort 0, , ,00 0,00 Fasteaksjonen 0, , ,00 0,00 Kulturdager 0, , ,00 0,00 Høstaksjonen 0, , ,02 0,00 Caritas-søndag 0, , ,00 0,00 Aksjon mot hiv og aids 0, , ,00 0,00 Sum innsamlede midler, ikke ørem , , , ,47 Innsamlede midler, øremerket Latin-Amerika-innsamling 7, , ,50 167,92 Bolivia-fond ,41 0, , ,91 Orkanen Stan, Mellom-Amerika ,50 0, ,50 0,00 Innsamling Honduras 0, , ,00 0,00 Sult i Afrika , , ,50 0,00 Niger-innsamling ,00 850, ,00 0,00 Uganda-faddere 0, , ,00 540,00 Årsregnskap

6 Zambia-innsamling 0, , ,00 196,00 Sudan, Darfur-innsamling , , ,92 0,00 Flodbølgerammede Sørøst-Asia , , , ,24 Jordskjelv, Indonesia 0, , ,00 0,00 Filippinene-faddere 330, , ,67 224,76 Filippinene, nødhjelp 0, , , ,00 Vietnam-innsamling 0, , ,00 420,00 Sri Lanka-innsamling , , ,00 387,19 Øst-Timor-innsamling , , , ,47 Jordskjelv, Pakistan/India 9 193, , ,26 0,00 Libanon-innsamling 0, , ,00 0,00 Adventsaksjonen , ,00 0, ,00 Adventsaksjonen , ,00 0, ,00 Diverse aksjoner 3 800, , ,00 0,00 Sum innsamlede midler, øremerket , , , ,49 Totalt innsamlede midler , , , ,96 *Katastrofeberedskapsmidler er omdefinert fra øremerkede til ikke øremerkede midler. Note 6: Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader belastet formål Sum Generalsekretæren mottok i 2006 kr i lønn (inkl. feriepenger), samt kr i pensjonsytelser. Generalsekretæren har ikke fått betaling for overtid etc. eller mottatt annen godtgjørelse. Totalt antall årsverk utgjorde i 2006 omkring 8,5, fordelt på 13 personer. I 2005 utgjorde antall årsverk omkring 7,5 fordelt på 11 personer. Caritas er pliktig til å ha og har tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Styret mottok ikke honorar i Note 7: Revisjonshonorar: Godtgjørelse til Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS og samarbeidende selskaper for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester som er kostnadsført i 2006 utgjør: Revisjonshonorar for Stiftelsen Caritas Norge Regnskapsmessig bistand, ny regnskapsstandard Revisjon av NORAD-prosjekter Revisjon av UD-prosjekter Attestasjoner Note 8: Kostnader til henholdsvis formål og administrasjon i prosent av anvendte midler: Kostnader til formål 90,4 92,3 Administrasjonskostnader 8,6 7,2 Formålsprosenten viser en svak nedgang og administrasjonsprosenten en svak økning i forhold til Årsregnskap

7 Note 9: Prosjektliste 2006: Pro.nr. Land Navn Beholdning 1/1 Inn off. midl.inn egne midl. Ut Saldo 31/12 Prosjekter gjennomført med støtte fra Norad Diverse NORAD - rammeavtalen , ,04 0,00 0,00 0, Diverse NORAD Rammeavtale ,00 0,00 0,00 0,00 0, Honduras Landprogram Honduras 0, , , ,50 0, Uganda Landprogram Uganda 0, , , ,33 0, Zambia Landprogram Zambia 0, , , ,00 0, Vietnam Lokalsamfunnsbasert utviklingsprogram, 0, , , ,00 0, Øst-Timor Sosial mobilisering for lokal utvikling 0, , , ,12 0,00 Sum Prosjekter gjennomført med støtte fra Norad , , , ,95 0,00 Prosjekter gjennomført med støtte fra UD Colombia Fredsprogram År 2 0, ,00 0, , , Colombia Nødhjelp vår , ,00 0, ,00 0, Eritrea Tørke , , , ,00 0, Eritrea Humanitær bistand ,00 0,00 0, ,00 0, Eritrea Tilleggsernæring , ,00 0, , , Liberia Tilbakevending ,00 0, , ,00 0, Afghanistan Rehabilitering i Afghanistan , ,40 0, ,40 0, Filippinene Økumenisk Fredsengasjement , ,33 0, ,67 0, Filippinene Jordras i Leyte 0, ,00 0, ,00 0, Filippinene Økumenisk fredsengasjement år 2 0, ,00 0, , , Filippinene Nødhjelp - tyfon Durian 0, ,00 0, ,00 0, Libanon Nødhjelp til internt fordrevne og 0, ,00 0, ,00 0, Pakistan Jordskjelv ,00 0,00 0, ,00 0, Sri Lanka Internt fordrevne på Sri Lanka ,00 0,00 0, , , Vietnam Flomforebyggende arbeid - Chanh An 0,00 0,00 0, , , Øst-Timor Nødhjelp , ,00 0, , , Bosnia-Herz Forebyggende arbeid mot 0, ,00 0, ,00 0,00 Sum Prosjekter gjennomført med støtte fra UD , , , , ,56 Prosjekter gjennomført med egne midler Bolivia Vann Aiquile III 0,00 0, , ,00 0, Guatemala Nødhjelp Stan 0,00 0, , ,00 0, Eritrea Forarbeid 0,00 0, , ,00 0, Sudan Darfur - DERO 0,00 0, , ,00 0, Uganda Beskyttelse av nattpendlere 0,00 0, ,00 0, , Zambia Home of Joy, Zambia 0,00 0, , ,00 0, Filippinene Pastoralt utviklingsinstitutt 0,00 0, , ,00 0, Filippinene Fred og forsoning i Mindanao 0,00 0, , ,00 0, India Tsunami-ofre 0,00 0, , ,00 0, India Jordskjelv Kashmir 0,00 0, , ,00 0, India Tsunami India 0,00 0, , ,00 0, Indonesia Jordskjelv i Yogyakarta 0,00 0, , ,00 0, Sri Lanka Freds- og forsoningsprogram Sri Lanka 0,00 0, , ,00 0, Sri Lanka Tsunami Sri Lanka 0,00 0, , ,00 0, Sri Lanka Støtte til Jaffna ,00 0, , ,00 0, Øst-Timor Nasjonalt tuberkuloseprogram 0,00 0, , ,73 0, Øst-Timor Aileu-klinikken ,00 0,00 0, ,00 0, Øst-Timor Helsemotivatører ,34 0,00 0, , , Norge Flyktninger ,00 0, , ,83 0, Diverse European Solidarity Fund 0,00 0, , ,81 0, Diverse Kirkelig Fredsplattform 0,00 0, , ,00 0, Diverse Diverse små prosjekt 1 000,00 0, , ,30 0,00 Sum Prosjekter gjennomført med egne midler ,34 0, , , ,34 Informasjonskostnader 0,00 0, , ,62 0,00 Totalt Kostnader til formål , , , , ,90 Årsregnskap

8

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14

Økonomirapporter. Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014. Avsluttede regnskap. Prognose pr. 31.10.14 Økonomirapporter Sunnmøre Fotballkrets 6. desember 2014 Avsluttede regnskap Prognose pr. 31.10.14 Bla om SUNNMØRE FOTBALLKRETS ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2013 Fotballkretsens virksomhet er i dag todelt,

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Landsmøte 2010 Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Fastsettelse av medlemskontingent Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: 1. Årsregnskap 2007 2. Årsregnskap 2008

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Petoro Årsrapport 2011 Kapittelnavn TALLENE FOR 2011

Petoro Årsrapport 2011 Kapittelnavn TALLENE FOR 2011 Petoro Årsrapport 2011 Kapittelnavn TALLENE FOR 2011 årsregnskap PETORO AS 37 Petoro Årsrapport 2011 Årsregnskap Innhold Regnskap Petoro AS 62 Resultatregnskap 63 Balanse 64 Kontantstrømoppstilling 65

Detaljer

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010

EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011 OG 2010 - AKTIVA NOK 1000 EIENDELER Note 2011 2010 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Bankinnskudd 7 851.470 818.639 Sum utlån til og fordringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning.

ÅRSRAPPORT 2006. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning. ÅRSRAPPORT 2006 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten Grenser Norge Styrets Årsberetning Årsoppgjør, m/ noter Revisjonsberetning Vedlegg Årsberetning 2006 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer