MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 21.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.05 Tid: 18.00 Avsluttet: 21.30"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: Møtet var kunngjort i lokalavis, kommunens hjemmeside og ved skriftlig innkalling til medlemmene av Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Sverre Øystein Nysæther Nils Amund Røhne Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Rune Johnny Furulund Anne-Grethe Henriksen Elin Mikaelsen Erik Holst Mette Strøm Brenna Arnfinn Standerholen Bjørn Lier Ole Bråthen Kåre Haugli Steinar R. Kjeverud Bjørn Åstrøm Kai Overmo Knut Edvardsen Kjersti Andersen Helen Rønningsbakken Helle Norunn Tenningås Frode Kayser Gro Børvan Ann Elin Lium Kristen Bartnes Marit Thune Thorshaug Aasa Gjestvang Ola Martin Qvale Arnt Lindstad Nils-Kristian Møller Halvor Halvorsen Ola Midtlund Rolf Jenssen Tommy Eriksen Kjell Bjørseth Erik Ringnes Truls Gihlemoen AP SV SP H PP KrF V Frp

2 Jan Olav Nybruket Ketil Hodne Jon Alfred Berge Errol Charly Furulund Arild Olsen BL 42 representanter tilstede. Varamedlemmer: Sverre Øystein Nysæther Rune Johnny Furulund Kåre Haugli Steinar R. Kjeverud Kai Overmo Kjersti Andersen Tommy Eriksen Ketil Hodne Errol Charly Furulund AP SV Krf. Frp. Fra adm. (ev. andre): Rådmann Heldal Haugerud Kommunalsjef Haugen Leder v/service, informasjon og forvaltning Sletner Heidi Kristiansen Forfall: Gunn R. Fjæstad Aud Karin Furulund Kristian Engevold Henny Margrethe Harms Vigdis Frydenlund Helge Bjørnsen Bendichte Oladotter Nymoen Kjell Håkon Haugen Trond Vangen Bjørn Guldbrandsen AP SV H KrF Frp UAH Innkalling Merknader: Nei

3 Saksliste Saksnr. Journalnr. Tittel 0009/05 05/00709 VALG AV REPRESENTANT TIL STIFTELSEN NORSK UTVANDRERMUSEUM OG FORSKNINGSSENTER 0010/05 04/02083 ÅRSBUDSJETT BEHOV FOR RAMMEENDRINGER - KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK /05 04/02724 SKATTEREGNSKAPET FOR STANGE KOMMUNE FOR /05 05/00218 FRASIGELSE AV VERV SOM MEDLEM AV SAKKYNDIG ANKENEMND - GRETE FINSTAD 0013/05 03/05483 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET ENDRING AV PKT FORESPØRSLER - (INTERPELLASJONER) 0014/05 04/04462 FUSJON MELLOM HEDEMARKEN REVISJON IKS OG ØSTERDAL REVISJON IKS TIL TIL HEDMARK REVISJON IKS 0015/05 05/00720 PLAN FOR LEGETJENESTEN I STANGE KOMMUNE 0016/05 04/01810 FRAMTIDENS KOMMUNESTRUKTUR - KOMMUNENE MED ANSVAR FOR EGEN UTVIKLING 0017/05 04/03479 REGULERINGSPLAN FOR TELTHUSET 0018/05 04/03889 REGULERINGSENDRING FOR STANGE SYKEHJEM / HØGDA I STANGE SENTRUM

4 Sak 0009/05 VALG AV REPRESENTANT TIL STIFTELSEN NORSK UTVANDRERMUSEUM OG FORSKNINGSSENTER Formannskapets innstilling: Som Stange kommunes medlem og personlig varamedlem til styret for Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum og forskningssenter oppnevnes: Representant: Vararepresentant: Jan Tyriberget Helen Rønningsbakken Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Som Stange kommunes medlem og personlig vararmedlem til styret for Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum og forksningssenter oppnevnes: Representant: Vararepresentant: Jan Tyriberget Helen Rønningsbakken Sak 0010/05 ÅRSBUDSJETT BEHOV FOR RAMMEENDRINGER - KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK 2005 Formannskapets innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner, med unntak av tiltak vedrørende nedleggelse av bofellesskap, de framlagte endringer i rammegrunnlaget for 2005 budsjettet i samsvar med rådmannens merknader. 2. Formannskapet ber om å få saken vedrørende nedleggelse av bofellesskap fremmet som egen sak på nytt. 3. Nærmere konkretisering av rammene for 2005 budsjettet følges opp i 1. tertial. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt med endring i pkt. 2: Kommunestyret ber om

5 1. Kommunestyret godkjenner, med unntak av tiltak vedrørende nedleggelse av bofellesskap, de framlagte endringer i rammegrunnlaget for 2005 budsjettet i samsvar med rådmannens merknader. 2. Kommunestyret ber om å få saken vedrørende nedleggelse av bofellesskap fremmet som egen sak på nytt. 3. Nærmere konkretisering av rammene for 2005 budsjettet følges opp i 1. tertial. Sak 0011/05 SKATTEREGNSKAPET FOR STANGE KOMMUNE FOR 2004 Formannskapets innstilling: Kommunestyret tar den fremlagte orientering om skatteregnskapet for 2004 til etterretning. Behandling i Formannnskapet, , sak 0032/05: Formannskapet slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling. Formannskapets innstilling til vedtak: Kommunestyret tar den fremlagte orientering om skatteregnskapet for 2004 til etterretning. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar den fremlagte orientering om skatteregnskapet for 2004 til etterretning. Sak 0012/05 FRASIGELSE AV VERV SOM MEDLEM AV SAKKYNDIG ANKENEMND - GRETE FINSTAD Formannskapets innstilling: Valget tas opp i kommunestyret.

6 Enstemmig vedtak: Som medlem av sakkyndig ankenemnd velges Kate Iren Andersen Langberg. Som medlem av sakkyndig ankenemnd ble Kate Iren Andersen Langberg valgt. Sak 0013/05 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET ENDRING AV PKT FORESPØRSLER - (INTERPELLASJONER) Formannskapets innstilling: Ny tekst under i kommunestyrets reglement FORESPØRSLER INTERPELLASJONER. Til det enkelte kommunestyremøte kan det rettes forespørsler i form av a) spørsmål b) interpellasjoner. Spørsmål nyttes for oppklaring av en sak eller et forhold, forståelse av vedtak, etterlysing av en sak m.v. Interpellasjonen nyttes for sette saker på dagsorden for videre bearbeiding og debatt. a).spørsmål. Spørsmål kan framsettes muntlig (i møtet).jfr.k-lovens 34,pkt.2 eller skriftlig. Dersom forespørselen antas å kreve forberedelser for å kunne gi et fyldestgjørende svar, bør ordføreren enten varsles eller tilstiles forespørselen skriftlig i god tid før møtet. Ordføreren/møtelederen avgjør om han selv eller rådmannen skal svare. Ved behandling av spørsmål kan spørreren og den som svarer, ha et innlegg hver som bør begrenses til 5 minutters varighet. De kan dessuten ha ordet 1 gang hver til konkrete bemerkninger, herunder for å stille tilleggsspørsmål og gi svar. Ingen andre må ha ordet. b).interpellasjoner Interpellasjoner må bare omhandle en sak og gjelde forhold som naturlig hører inn under kommunestyrets virkeområde. Interpellasjonen skal ikke inneholde begrunnelse og kommentarer utover det som er nødvendig for å klargjøre interpellasjonen. Interpellanten er ansvarlig for at interpellasjonens form og innhold er innenfor gjeldende lov. Interpellasjoner kan ikke stilles om saker som ligger til behandling i kommuens folkevalgte organer, eller med samme innhold som i en allerede framsatt interpellasjon som ennå ikke er besvart. Interpellasjonen leveres skriftlig til ordføreren senest 10 dager før møtet i kommunestyret og skal være på høyst en A-4side. Interpellasjonen føres opp på kommunestyrets saksliste med eget saksnummer og gjengis i sin helhet. Ordføreren/møtelederen avgjør om han selv vil besvare interpellasjonen eller om han vil overlate til rådmannen å svare.

7 Ved behandling av interpellasjonen kan interpellanten og den som svarer få ordet 2 ganger. For øvrig skal ingen ha ordet mer enn 1 gang. Taletiden ved behandling av interpellasjon er avgrenset til 5 minutter for første innlegg fra interpellanten og den som svarer. Ellers er taletiden inntil 3 minutter. Behandling av interpellasjonen må ikke vare mer enn 30 minutter, men med adgang til å forlenge ordskiftet med inntil 30 minutter etter forslag fra ordfører/møteleder og vedtak i kommunestyret med alminnelig flertall. Forslag som fremmes i forbindelse med interpellasjoner kan ikke avgjøres hvis møtelederen eller 1/3 av kommunestyrets møtende medlemmer motsetter seg dette. Kommunestyret kan med alminnelig flertall vedta å oversende saken til formannskapet eller administrasjonen. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Ny tekst under i kommunestyrets reglement FORESPØRSLER INTERPELLASJONER. Til det enkelte kommunestyremøte kan det rettes forespørsler i form av a) spørsmål b) interpellasjoner. Spørsmål nyttes for oppklaring av en sak eller et forhold, forståelse av vedtak, etterlysing av en sak m.v. Interpellasjonen nyttes for sette saker på dagsorden for videre bearbeiding og debatt. a).spørsmål. Spørsmål kan framsettes muntlig (i møtet).jfr.k-lovens 34,pkt.2 eller skriftlig. Dersom forespørselen antas å kreve forberedelser for å kunne gi et fyldestgjørende svar, bør ordføreren enten varsles eller tilstiles forespørselen skriftlig i god tid før møtet. Ordføreren/møtelederen avgjør om han selv eller rådmannen skal svare. Ved behandling av spørsmål kan spørreren og den som svarer, ha et innlegg hver som bør begrenses til 5 minutters varighet. De kan dessuten ha ordet 1 gang hver til konkrete bemerkninger, herunder for å stille tilleggsspørsmål og gi svar. Ingen andre må ha ordet. b).interpellasjoner Interpellasjoner må bare omhandle en sak og gjelde forhold som naturlig hører inn under kommunestyrets virkeområde. Interpellasjonen skal ikke inneholde begrunnelse og kommentarer utover det som er nødvendig for å klargjøre interpellasjonen. Interpellanten er ansvarlig for at interpellasjonens form og innhold er innenfor gjeldende lov. Interpellasjoner kan ikke stilles om saker som ligger til behandling i kommuens folkevalgte organer, eller med samme innhold som i en allerede framsatt interpellasjon som ennå ikke er besvart. Interpellasjonen leveres skriftlig til ordføreren senest 10 dager før møtet i kommunestyret og skal være på høyst en A-4side. Interpellasjonen føres opp på kommunestyrets saksliste med eget saksnummer og gjengis i sin helhet.

8 Ordføreren/møtelederen avgjør om han selv vil besvare interpellasjonen eller om han vil overlate til rådmannen å svare. Ved behandling av interpellasjonen kan interpellanten og den som svarer få ordet 2 ganger. For øvrig skal ingen ha ordet mer enn 1 gang. Taletiden ved behandling av interpellasjon er avgrenset til 5 minutter for første innlegg fra interpellanten og den som svarer. Ellers er taletiden inntil 3 minutter. Behandling av interpellasjonen må ikke vare mer enn 30 minutter, men med adgang til å forlenge ordskiftet med inntil 30 minutter etter forslag fra ordfører/møteleder og vedtak i kommunestyret med alminnelig flertall. Forslag som fremmes i forbindelse med interpellasjoner kan ikke avgjøres hvis møtelederen eller 1/3 av kommunestyrets møtende medlemmer motsetter seg dette. Kommunestyret kan med alminnelig flertall vedta å oversende saken til formannskapet eller administrasjonen. Sak 0014/05 FUSJON MELLOM HEDEMARKEN REVISJON IKS OG ØSTERDAL REVISJON IKS TIL TIL HEDMARK REVISJON IKS Formannskapets innstilling: 1. Stange kommunestyre deltar i det interkommunale revisonsselskapet Hedmark Revisjon IKS med virkning fra Selskapsavtale for Hedmark Revisjon IKS godkjennes. 3. Det inngås samarbeidsavtale om revisjon i henhold til vedlagte modell for samarbeidsavtale. Avtalen inngås i første omgang for tre 3,5 år fram til De ansattes pensjonsrettigheter videreføres i det nye selskapet. 5. Gunn R. Fjæstad velges som kommunens faste medlem til representantskapet. Ola M. Qvale velges som kommunens varamedlem til representantskapet. 6. Ordfører gis myndighet til å signere selskapsavtalen. Samarbeidsavtalen om revisjon signeres av ordfører etter at kontrollutvalget har behandlet forslag til samarbeidsavtale Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Stange kommunestyre deltar i det interkommunale revisonsselskapet Hedmark Revisjon IKS med virkning fra

9 2. Selskapsavtale for Hedmark Revisjon IKS godkjennes. 3. Det inngås samarbeidsavtale om revisjon i henhold til vedlagte modell for samarbeidsavtale. Avtalen inngås i første omgang for tre 3,5 år fram til De ansattes pensjonsrettigheter videreføres i det nye selskapet. 5. Gunn R. Fjæstad velges som kommunens faste medlem til representantskapet. Ola M. Qvale velges som kommunens varamedlem til representantskapet. 6. Ordfører gis myndighet til å signere selskapsavtalen. Samarbeidsavtalen om revisjon signeres av ordfører etter at kontrollutvalget har behandlet forslag til samarbeidsavtale Sak 0015/05 PLAN FOR LEGETJENESTEN I STANGE KOMMUNE Formannskapets innstilling: Plan for legetjenesten i Stange kommune vedtas som beskrevet i alternativ 1 som innebærer legesentra i Ottestad, i Stangebyen, i Romedal og på Tangen. Det godkjennes at det opprettes ny fastlegeavtale i Ottestad. Oppfølging av planen skjer gjennom løpende budsjettplanarbeide. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Plan for legetjenesten i Stange kommune vedtas som beskrevet i alternativ 1 som innebærer legesentra i Ottestad, i Stangebyen, i Romedal og på Tangen. Det godkjennes at det opprettes ny fastlegeavtale i Ottestad. Oppfølging av planen skjer gjennom løpende budsjettplanarbeide.

10 Sak 0016/05 FRAMTIDENS KOMMUNESTRUKTUR - KOMMUNENE MED ANSVAR FOR EGEN UTVIKLING Følgende forslag ble lagt fram den nedsatte arbeidsgruppa: Saksnr. 16/05: Innstilling fra ei arbeidsgruppe bestående av Nils Røhne, Kristen Bartnes og Helge Bjørnsen: Kommunestyret i Stange har på oppdrag fra KS i Hedmark drøftet oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene og vurdert hvorvidt dagens kommunegrenser er hensiktsmessig. Det er igangsatt prosesser som åpner for en av de største forvaltningsendringer vi noen gang har stått ovenfor. Dette er ikke unikt for Norge. Over hele Europa foregår diskusjonen om hvordan offentlig sektor skal organiseres for å nå viktige overordnede politiske mål. For Stange Kommune vil vi særlig peke på følgende mål/hensyn som må ligge til grunn for de konklusjoner vi til slutt trekker: Folk skal bo og leve i hele landet Likeverdige levekår for alle Folkestyre og demokrati Kommunene og regionene bør derfor organiseres og tillegges oppgaver slik at de styrkes som velferdsytere, samfunnsutviklere og som lokaldemokratiske arenaer. I prosessen som vil lede fram til iverksetting av en stor forvaltningsreform vil Stortinget, antagelig første halvdel av 2006, behandle en prinsippmelding om forvaltningsreformen, og de prinsipielle spørsmål knyttet til reformen vil måtte avklares. Det er særlig tre forhold som i denne sammenheng er helt avgjørende for diskusjonen knyttet til en endret forvaltningsstruktur i Norge: 1. Hvor mange forvaltningsnivåer skal vi ha og hvilken geografisk komposisjon får de? 2. Hvilke oppgaver skal tillegges de forskjellige nivåer? 3. Hvordan sikres demokratiet og det økonomiske grunnlaget for regioner og kommuner i forhold til de oppgaver de er pålagt å løse? Stange kommunestyre mener at det fortsatt bør være tre forvaltningsnivåer i Norge. Det må etableres regioner som er store nok til å overta makt og myndighet fra staten slik at de kan ta på seg store regionale oppgaver knyttet til blant annet helse, utdanning, næring, kultur og samferdsel.

11 Dersom endringer av fylkeskommunene går i retning av større regioner, der fylkesnivået slik vi kjenner det i dag faller bort, og de oppgaver som i de ulike forvaltningsnivåer tillegges i en slik struktur, så vil det være avgjørende for kommunestrukturen på Hedmarken. Avhengig av antall forvaltningsnivåer, regionenes størrelse og de oppgaver som regioner og kommuner tillegges, så er det fire alternativer som alle kan være aktuelle. Det vil si: 1. Beholde Stange kommune som i dag. 2. Slå sammen Hamar og Stange med eventuelle justeringer av naturlige grenser. 3. En regionkommune bestående av Løten, Stange og Hamar 4. En større regionkommune bestående av Stange, Hamar, Løten og Ringsaker Stange Kommune vil i den kommende diskusjon om utviklingen av en ny forvaltningsstruktur i dag ikke avvise noen av de fire over nevnte alternativer, men erkjenner at samfunnsutviklingen og de endringer vi står overfor innebærer at for å sikre viktige politiske mål knyttet til utvikling, velferd og demokrati så må vi også lokalt være i stand til å mobilisere både vilje og evne til å gjøre hensiktsmessige endringer. Premissene for beslutningene på lokalt nivå legges imidlertid av Stortinget, og det er viktig at Stortinget på vanlig demokratisk vis legger en langsiktig strategi for utvikling av regionene og kommunene. Debatten om folkestyret og forvaltning lokalt bør ikke stoppe opp i påvente av sentrale beslutninger. Stange kommune tar et initiativ overfor de andre kommuner på Hedmarken og foreslår at det nedsettes en interkommunal arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal på bakgrunn av utviklingen av diskusjonen sentralt, fram mot prinsippmeldingen i april 2006, vurdere konsekvensene for kommunestrukturen knyttet til størrelsen på regionene og fordeling av oppgaver mellom nivåene. I denne sammenheng må en også vurdere hvordan folkelig deltakelse og lokaldemokrati kan ivaretas i de forskjellige alternativer. Høyre foreslo å styrke følgende setning: Stange kommunestyre mener at det fortsatt bør være tre forvaltningsnivåer i Norge. Forslaget fikk 15 stemmer. Høyre foreslo alt. 1 og 4, men stryker 2 og 3 med følgende nytt pkt. 2: En regionkommune bestående av osv Forslaget fikk 3 stemmer. Kristelig folkeparti foreslo å stryke pkt. 2. Forslaget fikk 5 stemmer. Kommunestyret i Stange har på oppdrag fra KS i Hedmark drøftet oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene og vurdert hvorvidt dagens kommunegrenser er hensiktsmessig. Det er igangsatt prosesser som åpner for en av de største forvaltningsendringer vi noen gang har stått ovenfor. Dette er ikke unikt for Norge. Over hele Europa foregår diskusjonen om hvordan offentlig sektor skal organiseres for å nå viktige overordnede politiske mål. For

12 Stange Kommune vil vi særlig peke på følgende mål/hensyn som må ligge til grunn for de konklusjoner vi til slutt trekker: Folk skal bo og leve i hele landet Likeverdige levekår for alle Folkestyre og demokrati Kommunene og regionene bør derfor organiseres og tillegges oppgaver slik at de styrkes som velferdsytere, samfunnsutviklere og som lokaldemokratiske arenaer. I prosessen som vil lede fram til iverksetting av en stor forvaltningsreform vil Stortinget, antagelig første halvdel av 2006, behandle en prinsippmelding om forvaltningsreformen, og de prinsipielle spørsmål knyttet til reformen vil måtte avklares. Det er særlig tre forhold som i denne sammenheng er helt avgjørende for diskusjonen knyttet til en endret forvaltningsstruktur i Norge: 4. Hvor mange forvaltningsnivåer skal vi ha og hvilken geografisk komposisjon får de? 5. Hvilke oppgaver skal tillegges de forskjellige nivåer? 6. Hvordan sikres demokratiet og det økonomiske grunnlaget for regioner og kommuner i forhold til de oppgaver de er pålagt å løse? Stange kommunestyre mener at det fortsatt bør være tre forvaltningsnivåer i Norge. Det må etableres regioner som er store nok til å overta makt og myndighet fra staten slik at de kan ta på seg store regionale oppgaver knyttet til blant annet helse, utdanning, næring, kultur og samferdsel. Dersom endringer av fylkeskommunene går i retning av større regioner, der fylkesnivået slik vi kjenner det i dag faller bort, og de oppgaver som i de ulike forvaltningsnivåer tillegges i en slik struktur, så vil det være avgjørende for kommunestrukturen på Hedmarken. Avhengig av antall forvaltningsnivåer, regionenes størrelse og de oppgaver som regioner og kommuner tillegges, så er det fire alternativer som alle kan være aktuelle. Det vil si: 1. Beholde Stange kommune som i dag. 2. Slå sammen Hamar og Stange med eventuelle justeringer av naturlige grenser. 3. En regionkommune bestående av Løten, Stange og Hamar 4. En større regionkommune bestående av Stange, Hamar, Løten og Ringsaker Stange Kommune vil i den kommende diskusjon om utviklingen av en ny forvaltningsstruktur i dag ikke avvise noen av de fire over nevnte alternativer, men erkjenner at samfunnsutviklingen og de endringer vi står overfor innebærer at for å sikre viktige politiske mål knyttet til utvikling, velferd og demokrati så må vi også lokalt være i stand til å mobilisere både vilje og evne til å gjøre hensiktsmessige endringer. Premissene for beslutningene på lokalt nivå legges imidlertid av Stortinget, og det er viktig at Stortinget på vanlig demokratisk vis legger en langsiktig strategi for utvikling av regionene og kommunene. Debatten om folkestyret og forvaltning lokalt bør ikke stoppe opp i påvente av sentrale beslutninger.

13 Stange kommune tar et initiativ overfor de andre kommuner på Hedmarken og foreslår at det nedsettes en interkommunal arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal på bakgrunn av utviklingen av diskusjonen sentralt, fram mot prinsippmeldingen i april 2006, vurdere konsekvensene for kommunestrukturen knyttet til størrelsen på regionene og fordeling av oppgaver mellom nivåene. I denne sammenheng må en også vurdere hvordan folkelig deltakelse og lokaldemokrati kan ivaretas i de forskjellige alternativer. Sak 0017/05 REGULERINGSPLAN FOR TELTHUSET Innstilling fra formannskapets som det faste planutvalg: I medhold av plan- og bygningsloven vedtar kommunestyret reguleringsplan for Telthuset i Stange sentrum med tilhørende bestemmelser. Kommunestyret godkjenner følgende endringer av plankartet og planbestemmelsene: 1. Spesialområde bevaring utvides til gjelde 1.5 m fra husveggen. 2. Tilføyelse 2a: Boligene skal oppføres som konsentrert bebyggelse med inntil 3 etasjer med gesimshøyde inntil 8,5 m og mønehøyde inntil 11 m. Bebyggelsesplanen skal vise tiltak mot trafikkstøy, utforming av friområder, god tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede i utområder og bygninger. 3. Tilføyelse 2 c: Minimum 5% av parkeringsplassene skal anlegges og skiltes for bevegelseshemmede. Ved bebyggelse i 3 etasjer i B1 skal kjellerparkering bygges for 1 parkeringsplass per leilighet. 4. Ny 2.e: Krav til småbarnslekeplass er min. 25 m 2 per leilighet. Krav til minste uteoppholdsareal er min. 80 m 2 per leilighet inkl. småbarnslekeplass. Areal syd for Telthuset inngår i disse bergningene, jfr. 4.a. Lekeplasser skal ferdigstilles samtidig med tilhørende boliger. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 5. Tilføyelse 4: Først og fremst til kultur- og nærmiljøformål, men også til kunsthåndverk mv. Nødvendige bygningsmessige tiltak i den forbindelse kan tillates etter godkjenning av kommunen. Parkering inntil husveggen tillates ikke. Gangveger og trerekker skal plasseres i grensen mellom de nye byggeområdene og telthustomta. Uteområdet syd for Telthuset kan nyttes til friområde for nærliggende boliger. Lekeområdet må tilpasses områdets karakter og det vernede kulturmiljøet. Kjersti Andersen fratrådte som inhabil.

14 Høyre foreslo: Pkt. 2.. tiltak mot støy strykes. Forslaget fikk 2 stemmer Pkt. 4.. støy..strykes. Forslaget fikk 2 stemmer I medhold av plan- og bygningsloven vedtar kommunestyret reguleringsplan for Telthuset i Stange sentrum med tilhørende bestemmelser. Kommunestyret godkjenner følgende endringer av plankartet og planbestemmelsene: 1. Spesialområde bevaring utvides til gjelde 1.5 m fra husveggen. 2. Tilføyelse 2a: Boligene skal oppføres som konsentrert bebyggelse med inntil 3 etasjer med gesimshøyde inntil 8,5 m og mønehøyde inntil 11 m. Bebyggelsesplanen skal vise tiltak mot trafikkstøy, utforming av friområder, god tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede i utområder og bygninger. 3. Tilføyelse 2 c: Minimum 5% av parkeringsplassene skal anlegges og skiltes for bevegelseshemmede. Ved bebyggelse i 3 etasjer i B1 skal kjellerparkering bygges for 1 parkeringsplass per leilighet. 4. Ny 2.e: Krav til småbarnslekeplass er min. 25 m 2 per leilighet. Krav til minste uteoppholdsareal er min. 80 m 2 per leilighet inkl. småbarnslekeplass. Areal syd for Telthuset inngår i disse bergningene, jfr. 4.a. Lekeplasser skal ferdigstilles samtidig med tilhørende boliger. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 5. Tilføyelse 4: Først og fremst til kultur- og nærmiljøformål, men også til kunsthåndverk mv. Nødvendige bygningsmessige tiltak i den forbindelse kan tillates etter godkjenning av kommunen. Parkering inntil husveggen tillates ikke. Gangveger og trerekker skal plasseres i grensen mellom de nye byggeområdene og telthustomta. Uteområdet syd for Telthuset kan nyttes til friområde for nærliggende boliger. Lekeområdet må tilpasses områdets karakter og det vernede kulturmiljøet. Sak 0018/05 REGULERINGSENDRING FOR STANGE SYKEHJEM / HØGDA I STANGE SENTRUM Innstilling fra formannskapets som det faste planutvalg: I medhold av plan- og bygningsloven vedtar kommunestyret reguleringsplan for Stange sykehjem / Høgda i Stange sentrum med tilhørende bestemmelser. Situasjonsplan for det berørt friområdet skal utarbeides, og avtale med grunneier om bruk skogsområdet nord vest for friområdet skal utarbeides. Innstilling fra formannskapet som det faste planutvalg ble enstemmig vedtatt.

15 I medhold av plan- og bygningsloven vedtar kommunestyret reguleringsplan for Stange sykehjem / Høgda i Stange sentrum med tilhørende bestemmelser. Situasjonsplan for det berørt friområdet skal utarbeides, og avtale med grunneier om bruk skogsområdet nord vest for friområdet skal utarbeides. Møtet hevet. Jan Tyriberget Steinar R. Kjeverud Arnt Lindstad Stange kommune, den Anne-Karin S. Bakke sekretær

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.02.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 18.50

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.02.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 18.50 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.02.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 18.50 Møtet var kunngjort i lokalavis, kommunens hjemmeside og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 08.02.05. Tilstede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.50

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.50 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.50 Møtet var kunngjort i lokalavisen og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 30.11.04 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 18.40

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 18.40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 05.10.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 18.40 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Nils Amund Røhne Bjarne H. Christiansen Kåre Haugli Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 20.20

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 20.20 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.10.04 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 20.20 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 19.10.04. Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 19.35

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 19.35 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.01.2005 Tid: 19.00 Avsluttet: 19.35 Møtet var kunngjort i lokalavisen og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 17.01.05 Tilstede på møtet Jan Tyriberget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet: Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 09.06.04. Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.09.05 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.09.05 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.09.05 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 07.09.05 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 18.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 18.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.11.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.45 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 09.11.04 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Kristian Engevold Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Gunn Fjæstad AP Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne Aud Karin Furulund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: Etter F.møte Avsluttet: 21.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: Etter F.møte Avsluttet: 21.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 07.12.2005 Tid: Etter F.møte Avsluttet: 21.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 22.15

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 22.15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.01.2006 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 22.15 Møtet var kunngjort i lokalavis, kommunens hjemmeside og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 05.01.01 Tilstede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Aud Karin Furulund Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 17.08.2005 Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Kristian Engevold Bjarne H. Christianen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Aud Karin Furlund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: Avsluttet: 11.15

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: Avsluttet: 11.15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.01.2005 Tid: 09.00 Avsluttet: 11.15 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Aud Karin Furulund Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Kristian Engevold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: Etter F.møte Avsluttet: 11.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: Etter F.møte Avsluttet: 11.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 31.08.2005 Tid: Etter F.møte Avsluttet: 11.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Kristian Engevold Bjarne H. Christiansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Kristian Engevold Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.09.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 22.20

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.09.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 22.20 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.09.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 22.20 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 15.09.04. Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 20.50

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 20.50 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.03.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.50 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 09.03.04. Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 15.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 15.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.03.05 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 15.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Helge Bjørnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Kristian Engevold Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 13.45

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 13.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.09.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2004 Tid: kl. 08.30 Avsluttet: 10.15

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2004 Tid: kl. 08.30 Avsluttet: 10.15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2004 Tid: kl. 08.30 Avsluttet: 10.15 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyrets konstituerende møte Møtedato: Tid: Avsluttet: 19.40

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyrets konstituerende møte Møtedato: Tid: Avsluttet: 19.40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyrets konstituerende møte Møtedato: 31.10.2007 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.40 Tilstede på møtet Medlemmer: Nils Amund Røhne Kjerstin G. Lundgård Gunn R. Fjæstad Jan Tyriberget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Alf N. Hansen, Susanne Bekkevold Grinde. Anita Sagen, Eli Johansen. Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 03.05.2016 Tid: kl. 17:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Einar Olaussen, Gunn Mari K. Kristiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 02.05.04 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak fra tidligere komite 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak fra tidligere komite 4 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 27.10.04 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.02.2006 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 20.40

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.02.2006 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 20.40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.02.2006 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 20.40 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 15.02.06 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 40. Vedtatt av kommunestyret i sak 53/2015 den 01.10.15 med virkning fra samme dato. 1. Virkeområde

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 27.11.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Jørn Erik Bosness, Helge Johansen,

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05. 1 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAPET OG FASTE POLITISKE UTVALG I ÅMOT KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 08.09.2005 Revidert 1. gang 30.05.2012 2 Innhold: 1. Forberedelse og innkalling til møte.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/05 05/00709 15 VALG AV REPRESENTANT TIL STIFTELSEN NORSK UTVANDRERMUSEUM OG FORSKNINGSSENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/05 05/00709 15 VALG AV REPRESENTANT TIL STIFTELSEN NORSK UTVANDRERMUSEUM OG FORSKNINGSSENTER MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 16.03.05 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/11 11/670 VALG AV DIV. NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2012 2015. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 20.12.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Johan Olsen MEDL SV Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 10. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 10. desember 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0900 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Håkon Andreas Alm

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Kontorsjef Marita Jakola Skansen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 28.08.2007 Fra kl. 1800 Til kl. 2030 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen AP Leder Svein Dragnes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg teknisk MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg teknisk Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 27.01.2011 Tid : Kl. 17.00 18.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Toskedal Geir S. KRF Nestleder Eriksen Per Inge AP

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.09.2012 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.09.2012 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.09.2012 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Olav Olstad (varaordfører)

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Alta kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2013 Tid: 10:00 15:15 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde

Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde Møtedato: 03.02.2014, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10.30 Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/1 14/8 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig FRP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Eidar Tøllefsen, Anne Edvardsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Eidar Tøllefsen, Anne Edvardsen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl 09.00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen, Agnes Normann,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 12.02.2015 Tid: 18:30 19:10 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Villy

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Vestby kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2012 Tid: 18.00 21:15. Av 35 medlemmer var 35 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Til stede: Medlemmer:

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll 17.01.2012

Kommunestyret. Møteprotokoll 17.01.2012 Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 17.01.2012 001/12 Godkjenning av møteprotokoll 15.12.2011 002/12 Valg av sekretær for kontrollutvalget 2012 og 2013 003/12 Godkjenning av lovpålagte samarbeidsavtaler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale eldreråd. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 11:30 14:40. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale eldreråd. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: Tid: 11:30 14:40. Til stede på møtet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 27.04.2017 Tid: 11:30 14:40 MØTEPROTOKOLL Det kommunale eldreråd Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ikke meldt forfall: Varamedlemmer: Olaug Lihagen,

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

MØTEPROTOKOLL TEKNISK UTVALG

MØTEPROTOKOLL TEKNISK UTVALG NOTODDEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TEKNISK UTVALG Møtedato: 16.03.2016 Tid: kl. 18:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Til stede på møtet: Funksjon Navn Møtt for Parti/Liste: Leder Ole Henning Skogen SV Nestleder

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.11.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.11.2010 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.11.2010 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Nikolai Høistad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET Rakkestad kommune MØTEPROTOKOLL - KOMMUNESTYRET Sted: Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus Dato: 24.10.2013 Tid: 18:30 19:45 Til stede på møtet: Møteleder Ordfører Ellen Solbrække Forfall Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Møtedato: Mandag 07.03.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-19:00 Saksliste Saksnr Tittel 011/16 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 12. desember 2013 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag W. Søby, Ragnhild Søby, Odd-Ingar Widnes, Anne-Grethe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 25.09.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.08.2016 Tid: 10:00-10:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen AP Medlem Østlyngen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 01.04.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 013/14 Godkjenning av møteprotokoll 014/14 Meldinger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresaeln Møtedato: 30.08.2011 Tid: Kl. 18.00 21.20 Orientering om rapport for handels- og senterutvikling i Tynset, v/vidar Vanberg. Orientering

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:00 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte:

Formannskapets medlemmer. Dere innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.11.2008 Tid: 09:00 OBS

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 07.02.2012 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Cecilie Agnalt, Marit Tangen, Dag Søby, Harald Aase,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Lisbeth Narvestad Grenager, Ole Kristian Skjelle, Cecilie Agnalt,

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 20.06.2007 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 20.06.2007 Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 20.06.2007 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.09.2009 Tid: 17.00 Slutt: 22.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Lillian Waaden (H), Peter M. Høvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Slutt: 21.45

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Slutt: 21.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Slutt: 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede. Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Heimdal Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 022/14 Godkjenning av møteprotokoll 01.04.2014

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE OBS!! MØTETIDSPUNKT. ORIENTERINGER: Kl. 17.30 18.00 Planer om utvikling av Sentrum Syd v/siw Solberg

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE OBS!! MØTETIDSPUNKT. ORIENTERINGER: Kl. 17.30 18.00 Planer om utvikling av Sentrum Syd v/siw Solberg MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 18.11.2010 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:30 OBS!! MØTETIDSPUNKT Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 30.08.2012 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for May Britt Lagesen Nestleder AP Grete Bækken Mollan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 13.04.2010 Tid: 09.00-15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Tora Husan, Knut Ingolf Dragset, Eli Krogstad,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2013 Tid: 10:00 10.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Olsen Ivan FRP Medlem

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19.

PROTOKOLL. Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15. Ole Sverre Skamsar (GBL) Gunnar Schulz (Frp) Gro Merethe Johnsrud (H) tiltrådte møtet kl. 19. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Ekstraordinært møte Møtedato: 23.04.2008 Tid: 17.00 21.15 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Magne Stenberg (Frp) Kari-Anne Jønnes (H) fratrådte møtet kl.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Storsalen, Rissa rådhus Dato: 11.05.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Buhaug Varaordfører LE-SP Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.03.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.03.2012 Tid: 18:30 - Faste medlemmer: Ola Aursand Nestleder DNA Stig Arild Oldervik Medlem DNA Boje

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 18 Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KL. 10:00 15:00

MØTEPROTOKOLL NR 18 Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KL. 10:00 15:00 RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 18 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2013 Tid: KL. 10:00 15:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjell Børre Hansen FD Medlem Runar

Detaljer

MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR. 1 2015

MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR. 1 2015 MOVAR IKS REPRESENTANTSKAPSMØTE NR. 1 2015 År 2015, tirsdag 28. april holdt representantskapet i MOVAR IKS møte på Vansjø Vannverk. 14 medlemmer til stede av 15: Av medlemmene møtte: Av vararepresentantene

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl.

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2008/1550-18106/2011 Saksbehandler: Stig Erik Ørum Dato: 14.06.2011 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Utv.saksnr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.10.2014 Tid: 11:00-14:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 03.02.2011 Tid: 16:00 Slutt: 19:00 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 22 til stede. Forfall:

Detaljer