~Villreinen og menneskelig ferdsel på Snøhettaplatået~

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~Villreinen og menneskelig ferdsel på Snøhettaplatået~"

Transkript

1 ~Villreinen og menneskelig ferdsel på Snøhettaplatået~ MØTEREFERAT fra dialogmøtet Sted: Skifer Hotel Oppdal Tid: Kl Møteleder: Erland Løkken (leder Snøhetta villreinutvalg) Referent: Ingrid Nerhoel, Norsk Villreinsenter Nord Antall deltakere: ca Velkommen, innledning v/ Erland Løkken, leder i Snøhetta villreinutvalg Løkken ønsket velkommen til dialogmøtet på Oppdal, der hovedfokuset vil være rundt Hjerkinnplatået. Han la vekt på at vi må finne en felles plattform for å kunne forvalte Snøhettareinen fornuftig, og jakt og avskyting er veldig viktig. Bestandsplanen, som er basert på NINAs beiteressurskartlegging, tilsier at det skal være 2000 dyr i Snøhetta øst og 700 dyr i Snøhetta vest (+- 10%). Siste minimumstelling viste 2192 dyr på øst og 539 dyr på vest. Snøhetta villreinutvalg ønsker å holde villreinstammene på nivå i forhold til beitegrunnlaget, og er derfor helt avhengig av et godt jegerkorps. Reinen har forandret trekkmønster, noe som er betenkelig for felling på lang sikt. Aktivitetene langs aksen Hjerkinn Snøheim forårsaker barrierevirkninger. Løkken kom med følgende spørsmål til salen: Hvordan bruker du området? Hvilke restriksjoner vil du ha eller kan du akseptere? Er det aktuelt med totalforbud i enkelte perioder? 2. Horisont Snøhetta hva nå? v/ Vemund Jaren, Miljødirektoratet Jaren gikk gjennom NINA-rapporten Villrein & Samfunn fra 2005, hvor det ble pekt ut 5 pilarer som forvaltningen av norske villreinfjell må baseres på; 1) løfte villrein fra menighet til samfunn. 2) sterkere fokus på arealforvaltning. 3) slutt på bit-for-bit -forvaltningen. 4) større sammenhengende leveområde for villrein. 5) tilrettelegge for bærekraftig verdiskapning. Villreinens leveområder skal sikres, noe som blant annet skjer gjennom regionale planer for villreinområdene. De regionale planene skulle i utgangspunktet være ferdig i Planen for Dovrefjell er utsatt, men skal senest være ferdig i Planene skal rulleres årlig. Det er gjennomført flere FoU-prosjekter der rein og ferdsel inngår. I NINA-rapport 551 Ferdsel i villreinens leveområder, nevnes fokusområder, å etterprøve måloppnåelse og å finne arenaer for brukermedvirkning som viktige råd til forvaltningen. En målstyrt forvaltningsprosess i Dovrefjell-Sunndalsfjella må ta utgangspunkt i 1: status og kunnskap (rapporten Horisont Snøhetta ++) 2: verdivalg og prioriteringer og 3: forvaltningsgrep ut fra dette. En endelig løsning for Snøheimvegen skal være klar til statsbudsjettet i 2014, og Miljødirektoratet vil ta en beslutning i løpet av kort tid. Verneplanprosessen for skytefeltet ble påbegynt i Planprosessen for regional plan på Dovrefjell vil gå i , og kommunedelplanene i Dovre og Lesja (skytefeltet) skal revideres. Miljødirektoratet har signalisert til Miljøverndepartementet at de godkjenner rådene i Horisont Snøhettarapporten. Dette innebærer at Snøheimvegen skal bli mens øvrige veger fjernes, bussregimet skal videreføres, annen ferdsel langs vegen begrenses til et minimum og det skal ikke tilrettelegges nye stier eller løyper. Norsk Villreinsenter Side 1

2 I Prop. 1 S (forslag til stortingsvedtak for budsjettåret 2014), står det at skyttelbussregimet skal gå fram til 2017, annen ferdsel langs Snøheimvegen skal begrenses og øvrige veger skal fjernes. For å se på utvikling av trafikk og ferdsel i området, må det fortsatt hentes inn kunnskap, og overvåkinga må fortsette. Endelig avgjørelse på hvilket ferdselsregime som skal gjelde langs Snøheimvegen skal tas i Hva nå? spør Jaren. Det er viktig å ta tak i utfrodringene og samordne planprosessene. Hvordan skal den videre overvåkingen finansieres? Er det aktuelt med et spleiselag blant aktørene? En god arena for dialog er nødvendig, og Villreinsenteret er i en sentral rolle. 3. Horisont Snøhetta det hele fjellet v/ Olav Strand, NINA Det handler om så veldig mye mer enn noen kilometer med grusveg innledet Strand. Fakta og verdier må koples sammen. I forskningsprosjektet er det benyttet både eldre og ny kunnskap. Gamle fangstanlegg er kartlagt, og kan sammenlignes med villreinens bruk av området i dag. Rotasjonstrekket rundt Snøhettamassivet er fortsatt oppegående. Villreinen reagerer på økt ferdselsintensitet, og analyser av villreinens arealbruk viser at dersom 30 personer bruker en sti daglig vil antall krysninger reduseres. Dersom minst 200 personer bruker stien per dag forårsaker dette full barriereeffekt, og ingen krysning. Tradisjonell bestandsforvaltning er vellykket med tanke på produksjon og jakt, men bestandsforvaltninga når ikke inn på alle samfunnsområder, som når for eksempel bestandene taper areal. Ved målstyrt forvaltning kan alternative hypoteser testes ut gjennom forvaltning og manipulering og hvis tiltaket ikke fungerer må det endres/justeres. Målstyrt forvaltning må være etterprøvbar. Verdier og hva som er hensiktsmessig endrer seg over tid. Målstyrt forvaltning må skje på to nivåer: 1. Overordna og strategisk nivå. 2. Lokalt nivå hvor forvaltningen retter blikket mot fokusområder Strand understreker at det ikke må settes for mye fokus på små og mindre viktige element (som det er lett å gjøre noe med) i forhold til villrein og forstyrrelser. Fokus må være på de store elementene som betyr mye, noe som krever strategiske og langsiktige forvaltningsmål. Man må være oppmerksom på at hvis folk blir svært tilfreds med å ta buss inn til Snøheim, vil det bli vanskelig å fjerne tilbudet. Det er foreslått å fortsette overvåkingen ved å GPS-merke 10 nye simler samt forsette noen ferdselsregistreringer. Strand er tydelig på at GPS-merking kun er en midlertidig ordning for kunnskapsinnhenting, og at forvaltningen ikke må gjøre seg avhengig av stadig nye villreindata. 4. Horisont Snøhetta Folk i Snøhettaområdet v/ Vegard Gundersen, NINA Ferdselsdataene viser ingen store variasjoner fra 2012 til Det har vært plassert ut 15 tellere i området som totalt viser 3242 flere passeringer i 2013 i forhold til På Kongsvold var det en økning på 1350 passeringer. Sommerens fine vær må tas med i betraktning. Reinen krysser Snøheimvegen i juli, august og september stort sett. Fram til 2011 kunne privatpersoner kjøre bil inn til bommen ved nasjonalparkgrensa før Snøheim. Det var stoppforbud langs store deler av vegen, et forbud som i liten grad ble respektert. I 2012 og 2013 var det busstrafikk inn til Snøheim, og man ser at ferdselen i terrenget ut fra Snøheimvegen er redusert. Ferdselen er i stedet flyttet lengre inn i området. Fra 2011 (bil) til 2012 (buss og åpning av Snøheim) økte trafikken opp til Snøhetta med rundt passeringer. I 2013 var det en ytterligere økning på 1500 passeringer. Ferdselen opp til Viewpoint er nokså lik for 2012 og Norsk Villreinsenter Side 2

3 5. Horisont Snøhetta Veger til vinn-vinn-sitasjon v/ Frode Flemsæter, Bygdeforskning Det har vært ulik bruk av fjellet gjennom tidene, med ulike verdivurderinger. Hva må til for å få en god og forutsigbar forvaltning? I rapporten Dovrefjells moralske landskap som er et resultat av forskningsprosjektet på Dovrefjell, beskriver Flemsæter (m.fl) to veger til en vinn-vinn-situasjon på Dovrefjell og bare én er aktuell. Bruk og vern må gå hånd i hånd. Forvaltningen må være forutsigbar og troverdig, og dermed må hver enkelt sak balanserer mot en vinn-vinn-situasjon. Aktørene må bli enige om et felles handlingsrom, og man må unngå å innvilge seg sjøl et for stort handlingsrom. Man må gi og få hver gang. Rapporten kan lastes ned her: 6. Hjerkinn PRO v/ Odd-Erik Martinsen, Forsvarsbygg Tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt beskrives som norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt. Som følge av opprydningsarbeidet har det også i sommer vært ferdselsrestriksjoner i deler av skytefeltet i løpet av sommeren. Det har vært ryddet eksplosiver i terrenget i 7 uker. Helikopter har kretset over ryddeområdet flere ganger daglig pga sikkerhet. I august var det to uker med rydding i nærheten av Kolla, dette vil Forsvaret prøve å unngå i jakta til neste høst. De prøver å ta hensyn til villreinen og reinsjakta, men dersom de skal ta ekstra pauser i ryddinga vil det koste mye tid og penger, og sluttføringen vil måtte utsettes. De største anleggsområdene, med unntak av en del veger, er nå fjernet og det blir mindre anleggsvirksomhet fram til I 2019 og 2020 planlegger de å øke anleggsvirksomheten igjen for å sluttføre opprydningsprosjektet. Det er Forsvarsbygg som eier Snøheimvegen. I 2012 ble det løst billetter på Snøheimbussen, i 2013 var det en liten økning til billetter. I 2013 var det tett under 700 jegere som tok bussen, nesten en tredobling i forhold til året før. Forsvarsbygg opplever bussregimet som mye mer ryddig i forhold til privat biltrafikk langs vegen. Det har vært noen uheldige episoder hvor folk har blitt sluppet av bussen undervegs, og for mange private kjøretøy langs vegen. De ønsker å skjerpe inn rutinene til neste sesong, men det blir trolig en annen aktør enn Forsvarsbygg som vil stå for bussdriften neste sommer. 7. DNT og Snøheim v/ Jan Erik Reiten, driftssjef DNT DNT støtter prosessen og konklusjonene som har kommet fram gjennom forskningsprosjektet, og ser det som nødvendig å ha et godt samarbeid og en god dialog. De er interessert i å være med på tilsvarende prosjekter i framtida. I 2013 hadde Snøheim rundt 5400 overnattinger, en liten nedgang i forhold til åpningsåret 2012 som hadde 5782 overnattinger. Nedgangen var forventet, blant annet på grunn av 14 dager kortere åpningstid, inkludert tre færre helger, samt forsinkelser hos NSB som resulterte i flere episoder der folk kom for seint til bussen. Oppfølging av momenter som kom fram i Horisont Snøhetta: - Turforslag for å styre ferdselen, blant annet unngå trafikk rundt Kolla - Aktiv tilrettelegging av dagsturer. Til gamle Reinheim? Lage en runde med natursti? - Informasjon om villrein for å vekke interesse og skape respekt - Støtte opp om bruk av bussen, men syklister kan bli en utfordring framover - Angående Reinvassbu; dersom Miljødirektoratet er interessert i å bli med på et spleiselag, er DNT villige til å flytte hytta for å bedre reinstrekket i området 8. Bevar Dovrefjell mellom istidene (BDMI) v/ Sverre Løvås BDMI er en liten forening med 200 medlemmer, men har sympati fra mange. Dovrefjell og Sunndalsfjella er et inntakt økosystem med fjellrev og villrein, en naturarv vi må ta vare på. Norsk Villreinsenter Side 3

4 Løvås presiserer at BDMI har reist sak mot staten, og ikke DNT. De mener staten har brutt saksbehandlingsregler og ikke fulgt loven. Dialog er viktig. BDMI inviterte DNT til dialog, og dersom DNT var villige til å diskutere Reinheims framtid ville de trekke saken om Snøheim. DNT ønsket ikke å diskutere dette. Løvås mener Snøheim er fredet av offentlige aktører. Også Horisont Snøhetta har tatt det for gitt at Snøheim skal bestå. Det trengs derfor en uavhengig aktør (som BDMI) i tillegg til forvaltninga. 9. Villreinsenteret på Hjerkinn v/ Jo Skorem, Norsk Villreinsenter Nord Stiftelsen Norsk Villreinsenter ble stiftet høsten 2006 på bakgrunn av rapporten Villrein og Samfunn og forprosjekt. Villreinsenteret på Hjerkinn blir bygget opp bit for bit. Viewpoint Snøhetta ble åpnet i 2011, og langs den 1500 meter lange turstien opp til punktet er det lagt ned steinheller med informasjon. I 2013 besøkte i overkant av personer attraksjonen. Villreinsenteret er nå i gang med å bygge en fangstminnepark. Foreløpig er det anlagt to sløyfer med tursti og bygd to dyregraver. Flere elementer vil bli satt opp til sommeren. Education + entertainment = edutainment. Det må bygges en attraksjon for å trekke folk, for så å formidle kunnskap. 10. Jakta i Snøhetta v/ Arne Granlund, oppsynsleder Snøhetta villreinområde I 2012 var det historisk lav fellingsprosent i Snøhetta, som i følge Granlund sammenfalt med åpningen av Snøheim. For å bedre fellingsresultatet i 2013 ble jakttida utvidet med ei uke og det ble tillatt fellesjakt i siste jaktuke. Disse tiltakene førte til en fellingsprosent på 47%, som er akseptabel. Det er flere aktører som opererer i området; moskussafari, reiseliv, hundeprøver og Villreinsenteret med viewpoint. Granlund har observert rein som har stanget mot stien i Stroplsjødalen, og når de først kommer over får de et nytt problem med å krysse Snøheimvegen. Om sommeren har det daglig vært 5 bussavganger hver veg, i tillegg kommer trafikk av arbeidsfolk og varetransport til Snøheim samt trafikk i forbindelse med Forsvarets opprydning. Han har aldri sett så få dyr på Dovre som de to siste åra. På ei nettside for offroad-sykling står det at det ikke er lov til å sykle langs stien til Reinheim men at det er en veldig fin tur. Han frykter økt trafikk av gående og syklende nå når Forsvaret ikke lenger har behov for vaktmannskap ved bommen. Granlund mener at ferdselen trolig var på tålegrensa tidligere, og med åpninga av Snøheim ble summen av påvirkningene for store, og resultatet er færre dyr i området. Reinen får ikke lenger brukt de foretrukne beiteområdene til rett tid, noe som kan være avgjørende. 11. Regional plan Dovrefjell v/ Trond Stensby, prosjektleder Gjennom Regional plan skal det fastsettes grenser for nasjonale villreinområder. Biologisk leveområde for rein skal veies mot andre samfunnshensyn og gi endelig plangrense. Det vil bli byggeforbud innenfor grensen, mens det i randsonene kan gis retningslinjer med tanke på villreinhensyn. Det skal defineres et handlingsrom hvilke tiltak ska tillates? Arbeidet med regional plan er organisert gjennom ei styringsgruppe som består av nasjonalparkstyret og to representanter fra villreinnemnda. Fylkeskommunen er planmyndighet. De har ei egen nettside med fortløpende oppdatering av informasjon. (Se ) 12. Forum for Natur og Friluftsliv v/ Ole Morten Fossli Forum for natur og friluftsliv (FNF) er en paraply og lobbyorganisasjon for friluftsliv- og naturvernorganisasjoner. De er representert i alle fylker og finansieres av Miljøverndepartementet og noen fylkeskommuner. De har ikke involvert seg i Snøheimsaken, men ønsker å engasjere seg i arbeidet med Regional plan på Dovrefjell. Norsk Villreinsenter Side 4

5 13. Debatt og diskusjon. Erland Løkken er ordstyrer Vemund Jaren (Miljødirektoratet): glemte å nevne at nasjonalparkstyret (NP-styret) har vedtatt å rullere forvaltningsplanen for Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark. Hvordan er framdrifta her? Ola Røtvei (ordfører, leder i NP-styret): De starter rulleringsarbeidet neste år. De har fått innspill på at det må komme forskriftsendringer. Forvaltningen MÅ være basert på kunnskap, og rapporten Horisont Snøhetta er et viktig verktøy. Styret har hatt et strengt regime, og de har holdt seg til prinsippet om at det er enklere å åpne opp enn å stenge. Overvåkingsarbeidet fortsetter, og det er også aktuelt å forflytte overvåkingen inn til andre sårbare områder. Lobbyvirksomhet angående regional plan er viktig, men beslutninger må fattes i de respektive kommunene. NP-styret skal utarbeide en skjøtselog tiltaksplan som skal være vedlegg til forvaltningsplanen, og det må være en sammenheng med Regional plan. Tiltak som gjøres vil påvirke turiststrømmen. Friluftslivet endrer seg, og dermed endres behov for tilrettelegging og styring. Per Skotvedt (Sunndal fjellstyre, sekretær i Snøhetta villreinutvalg): Det lages nye grensekart for rettighetshaverne i Snøhetta villreinområde. Det blir kun små forskjeller i forhold til tidligere, og de håper at dette arbeidet blir ferdig til nyttår. Erland Løkken (ordstyrer): Spør forsamlingen: hva synes jegerne om busstilbudet? Wiggo Vasshaug Hansen (bestyrer på Reinheim): det har vært mye snakk om Snøheimvegen, men hvordan er framtida til de andre vegene? Kanskje kan fjellstyrene i Dovre og Lesja svare? Erland Løkken (leder i Dovre fjellstyre): Dovre mener vegene skal beholdes for å opprettholde næring med tanke på sætring, bufe og forvaltning. Jann Erik Dalum (leder i Lesja fjellstyre): støtter Dovre fjellstyre, og mener et visst vegnett er ei forutsetning for tilsyn og sanking slik at de kan ha dyr på beite. Han mener bussregimet har vært vellykket med tanke på å kanalisere ferdselen langs aksen Hjerkinn-Snøheim, men at det har vært mye ekstra kjøring (varetransport m.m.) i sommer. Bussavgangene i seg sjøl er ok, men med all den andre trafikken blir det for mye. For å bevare beiteområdene for rein er det nødvendig å opprettholde trekkruta rundt Snøhettamassivet. Han spør reiselivsaktørene hvordan de vil ta hensyn? Kan det være aktuelt å stanse moskussafari og fuglehundprøver? Lesja fjellstyre kommer til å jobbe for å få beholde et visst vegnett. Erland Løkken (Dovre fjellstyre): Fjellstyret har pålagt seg sjøl streng adgang til Snøheimvegen, og det har kun vært 15 nøkler i omløp. Johan Solli (Dovre fjellstyre) spør: er det mindre trafikk sjøl om det er mindre nøkler? Han presiserer at det er nødvendig å beholde vegene for beitenæringa. Ukjent (fra salen): Spør om det kan være aktuelt å stenge Snøheim en periode? Erland Løkken: Villreinutvalget krevde tidligere en av hyttene fjernet. Trond Berger (Statskog): De leier ut storviltjakt og fuglehundterreng. Det er innført regler for jakthundprøvene, der arrangør skal være i dialog med fjelloppsyn i forbindelse med prøver. Dette fungerer vanligvis bra, men i høst var det rein også i reserveterrengene. Jan Erik Reiten (DNT Oslo & omegn): Det var mye trafikk i juni forut for åpninga, men han kjenner seg ikke igjen i det som er sagt om ferdselen her. De har en del vareleveranser, som de kan forsøke å samkjøre med bussavgangene. I tillegg kommer trafikk av servicefolk. Det kommer til å bli mindre trafikk i åra framover. Odd Erik Martinsen (Forsvarsbygg): bruken av vegene i skytefeltet skal behandles på et møte førstkommende tirsdag (26.12). Det har vært en utfordring med ikke å slippe inn for mange biler. De ønsker å få til bedre samkjøring, og slippe inn folk samtidig som bussen. Arne Granlund (oppsynsleder): i september observerte han 11 biler ved Snøheim. Han spør: Hvorfor må folk få komme inn i området 5 ganger daglig? Tidligere kunne jegere kjøre inn om morgenen og ut igjen om kvelden. Norsk Villreinsenter Side 5

6 Arne Johs. Mortensen (SNO): SNO har blant flere oppgaver tilsynsansvar, og er involvert i ferdselsovervåkingen. Det er samlet inn mange gode data, og nå må man tenke langsiktig, lange tidsserier kan være ønskelig. Det ble anskaffet en ferdselsteller som skulle skille mellom gående, syklister og biler på Snøheimvegen. Telleren hadde imidlertid tekniske problemer i år, men de håper at telleren skal fungere neste år. SNO vil bidra i praktisk gjennomføring av overvåkingen. Jo Skorem (Villreinsenteret): Villreinsenteret er interessert i å være et nav i det videre overvåkingsprosjektet. Odd-Erik Martinsen: Angående storfeprosjektet i skytefeltet; de ønsker å se om det nå er forsvarlig å beite med storfe. Grisungdalen er kjerneområdet. Det har vært gjennomført 2 beitesesonger, og prosjektet videreføres neste år. Det er viktig å finne ut av dette før leieforholdet kan avsluttes. På spørsmål om prosjektet kunne vært gjennomført uten veger i området, svarte Martinsen at oppsynet ville blitt mer tungvint. Ole Morten Fossli (FNF): de vil jobbe for at øvrige veger skal fjernes, jf. dokumentasjon som er lagt fram. Han spør: er det mulig å kompensere økonomisk for økt beitetilsyn med gjetere eller lignende? Erland Løkken: da det ble regnet på dette for 15 år siden kom de fram til en kostnad på kroner per dyr. I dag får man rundt 700 kr for et slakt, og han tror dermed ikke dette er framtida. Olav Strand (NINA) understreker at man ikke må gjøre seg avhengig av GPS-data fra villrein i framtida. Det må være en forutsetning at GPS-merkingen etter hvert skal avsluttes. Angående veger: de har sett på veger som lineære barrierer. Det er ikke tilsynsaktiviteten i forhold til beiting som er problemet, men all annen trafikk som vil presse på. En forutsetning for busstrafikk var å begrense annen ferdsel. Stadig biltrafikk er i mot forutsetningen. Jann Erik Dalum (Lesja fjellstyre): FNF forutsetter at Snøheimvegen er tilrettelagt for turister. For Fjellstyret er de andre vegene viktigere, og ikke Snøheimvegen. Beiteressursene er viktig for næringsgrunnlaget i bygdene. Olav Strand (NINA): bruken av fjellet og synet på verdier endrer seg. Valget med å etablere Snøheim og det, det fører med seg griper inn i hvem sitt fjell? Hvem føler de kan bruke fjellet? Er det DNT sitt fjell? Spør Strand. Fred Gade: mange har presisert at kunnskap er svært viktig, men når det kommer til stykket er det beiting og næringsliv som blir prioritert på bekostning av villreinhensyn. Torgrim Størset (BDMI): takker Erland Løkken for å ta rev i segla. De setter også pris på hvordan Villreinsenteret har tatt i bruk randsonene. Avslutning ved Vemund Jaren, Miljødirektoratet Siden Forsvarsbygg nå stort sett er ferdig med massetransport, vil det åpne opp for gående og syklende langs Snøheimvegen. Hva ønsker dere? spør Jaren. Det er tvilsomt at det kan innføres totalt ferdselsforbud utenfor verneområder. Det blir dermed viktig med informasjon, og man må være oppmerksom på hva som blir formidlet. Flere av standpunktene som ble fremmet er langt i ytterkantene i forhold til handlingsrommet Frode Flemsæter skisserte i en vinn-vinn-situasjon. Kanskje innvilger man seg sjøl et (for) stort handlingsrom? Jaren syns det kom mye nyttig ut av møtet, og ønsker at vi kan samles slik igjen. Oppdal, Ingrid Nerhoel Norsk Villreinsenter Side 6

Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane

Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane Spidsbergseter, 23.01.09 Deltagere: Olav Strand (NINA), Roy Andersen (NINA), Kirstin Fangel (NINA), Espen Rusten (SNO/Norsk Villreinsenter), Trond Veskje (Rondane

Detaljer

Ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt - sommersesongen 2014

Ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt - sommersesongen 2014 Dato: 22.04.2014 Ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt - sommersesongen 2014 1. Føringer i Statsbudsjettet for perioden 2014-2017 (Prop 1 S: Miljøverndepartementet og Forsvarsdepartementet) Stortinget

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 15. august 2017

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 15. august 2017 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Tirsdag 15. august 2017 Møtet avholdes i Lesja kulturhus, ca. kl. 12.50. Lunsj fra kl. 1200. Oppsynsmøte fra kl. 10.00. Sakliste

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2013 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2013 Bukk under strukturtelling. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 4.4.2013 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014

Detaljer

Er det flere på tur nå enn før? Endringer i vår bruk av fjellet, og behov for og ønsker om tilrettelegging

Er det flere på tur nå enn før? Endringer i vår bruk av fjellet, og behov for og ønsker om tilrettelegging Er det flere på tur nå enn før? Endringer i vår bruk av fjellet, og behov for og ønsker om tilrettelegging Vegard Gundersen, NINA Ingrid Nerhoel, Norsk villreinsenter Nord Program 1) Levekårsundersøkelser

Detaljer

Europeiske villreinregioner

Europeiske villreinregioner Europeiske villreinregioner Presentasjon for nye villreinnemnder i nordre del av Sør-Norge Dovre 4. februar 2016 Av Hans Olav Bråtå Østlandsforskning E-mail: hob@ostforsk.no Europeiske villreinregioner

Detaljer

Ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt sommersesongen 2015

Ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt sommersesongen 2015 Dato: 28.05.2015 Ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt sommersesongen 2015 1. Føringer for perioden 2014-2017 vedtatt i Stortinget Stortinget vedtok i desember 2013 1 at endelig avgjørelse om

Detaljer

Møtebok for Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Kunnskapsstatus fra arbeidet med undersøkelser av friluftsliv og ferdsel

Kunnskapsstatus fra arbeidet med undersøkelser av friluftsliv og ferdsel Kunnskapsstatus fra arbeidet med undersøkelser av friluftsliv og ferdsel Vegard Gundersen, Lillehammer En liten plan Hvordan måle ferdsel? Litt om metodikk. Del 1. Ta pulsen på fjellfolket (Tellere) Del

Detaljer

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 REFERAT FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Torsdag 4. april 2013 Det møtte i alt 36 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta Villreinnemnd, Roy

Detaljer

Hjerkinn PRO - Bakgrunn 18.09.2014. Hjerkinn PRO. Stortingsvedtak 23 mars 1999: Referansegruppa for verneplanprosessen, Hjerkinn skytefelt

Hjerkinn PRO - Bakgrunn 18.09.2014. Hjerkinn PRO. Stortingsvedtak 23 mars 1999: Referansegruppa for verneplanprosessen, Hjerkinn skytefelt Forsvarssektorens egen eiendomsekspert Hjerkinn PRO Referansegruppa for verneplanprosessen, Hjerkinn skytefelt Hjerkinn, 19. august 14 Odd-Erik Martinsen Hjerkinn PRO - Bakgrunn Stortingsvedtak 23 mars

Detaljer

Villreinen som del av vår kulturarv

Villreinen som del av vår kulturarv Regionale planer for nasjonale villreinområder Vemund Jaren Langesund 03.06.10 Villreinen som del av vår kulturarv Nasjonale utfordringer i villreinforvaltningen Norge har som mål å stanse tapet av biologisk

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Torsdag 6. april 2017

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Torsdag 6. april 2017 Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Torsdag 6. april 2017 Møtet avholdes på Skifer hotell Kl 10.00. kaffe fra 0930 Sakliste 17. Referatsaker. 18. Kvoter. 19. Gjennomgang

Detaljer

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009 Referat fra GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen Fylkesdelsplan for Hardangervidda lokal planprosess i Nore og Uvdal 18. juni 2009 Grendemøtene arrangeres i fellesskap av Nore og Uvdal Kommune og Nore

Detaljer

Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20.

Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20. Foto: Forsvarsbygg Foto: M. Vorkinn Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20. juni 2013 Dagsorden Velkommen

Detaljer

Horisont Snøhetta hva nå?

Horisont Snøhetta hva nå? Horisont Snøhetta hva nå? Oppdal 22.11.13 Vemund Jaren Dette er oss forvaltningsorgan under Klima- og miljøverndepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere hovedsakelig i Trondheim og Oslo

Detaljer

Villrein og arealforvaltning

Villrein og arealforvaltning Villrein og arealforvaltning Norsk Villreinsenter Sør Jan Heggenes, daglig leder Anders Mossing, fagkonsulent Tina Dahl, naturveileder (SNO) Brita Homleid, naturveileder (SNO) Foto: Olav Strand Villrein

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2017 For Snøhetta villreinområde Foto: Bjørn Sæther 2017 villreinjakta 2017. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2017 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, Leder Dovre 2014 2017 Kari

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2016 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt 2016 Strukturtelling 2016. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 7.4.2016 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

Villrein & Samfunn. ViSa Villrein og Samfunn

Villrein & Samfunn. ViSa Villrein og Samfunn Villrein & Samfunn Villreinfjellet som et landskap Utfordringer & Muligheter Villreinfjellet som et landskap Utfordringer Konkurrerende behov på begrensede arealer Muligheter Fokus på økologiske og kulturelle

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Sendes elektronisk Til Miljødirektoratet post@miljodir.no Vår ref.arkivsak Vår saksbehandler Deres ref. Dato 2015/8240 Tore Rødseth Ulvund 2015/10586 25.11.2015 DOKUMENTER

Detaljer

Vinteråpen fylkesvei 124 over Imingfjell Villreinfaglig vurdering

Vinteråpen fylkesvei 124 over Imingfjell Villreinfaglig vurdering Vinteråpen fylkesvei 124 over Imingfjell Villreinfaglig vurdering 1. Bakgrunn for vurderingen 2. Har området kvaliteter for villrein og i så fall hvilke? 3. Hvordan bruker villreinen området? 4. Hva kan

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø MØTEPROTOKOLL Tid: 30.-31.10.2013 Kl.: 12.00 19.30, 8.30-13.00 Sted: Skifer Hotel. Oppdal Fremmøtte: 9 medlemmer Til stede som medlem Arnt Gulaker (leder), Oppdal

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2014 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2014 Minimumstelling 2014. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 2.4.2014 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2011 2014 Henning

Detaljer

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE

RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Minimumstelling Rondane Sør 2011 Forord Fjelloppsynet registrerer fortløpende reinens arealbruk i vinterbeiteområdene i Ringebu, Sollia, Øyer og til dels Sør Fron, og har derfor god kontroll på flokkene

Detaljer

Forum for natur og friluftsliv i Oppland har gjort seg kjent med utsendte høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill:

Forum for natur og friluftsliv i Oppland har gjort seg kjent med utsendte høringsdokumenter og ønsker å gi følgende høringsinnspill: f orum for natur og f riluftsliv Lillehammer, 7. april, 2017 Fylkesmannen i Postboks 987 2626 Lillehammer Verneforslag for tidligere Hjerkinn skytefelt høringsinnspill Uttalelsen omfatter o g så forslag

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei LEDER Bengt Fasteraune

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til Hardangervidda Villreinutval v/svein Erik Lund Rødberg Kopi: Adressetater iht. liste Vår ref: 49/2015 Vår dato: 23.09.15 Deres ref: Deres dato: 22.09.15 Vedtak

Detaljer

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 7. april 2017.

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 7. april 2017. REFERAT FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 7. april 2017. Det møtte i alt 33 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta Villreinnemnd, Bjørn

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Forvaltning av moskus på Dovrefjell

Forvaltning av moskus på Dovrefjell 1 Forvaltning av moskus på Dovrefjell Bjørn Rangbru Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hjerkinn 2. juni 2015 2 Rein Utbredelse Moskus (blå utsatt) Moskus lever lenger nord 3 Forvaltning av moskus på Dovrefjell

Detaljer

Forvaltningsplan Langsua Nasjonalpark med tilleggende verneområder.

Forvaltningsplan Langsua Nasjonalpark med tilleggende verneområder. GAUSDAL FELLESDRIFT Liomseter-,Revsjø-og Tortjønnhamninga Adresse: Klara Karlsen Treahøgda 562 2652 Svingvold 10.08.2015 Langsua Nasjonalparkstyre. Forvaltningsplan Langsua Nasjonalpark med tilleggende

Detaljer

Litt statistikk fra verneområdene i Dovrefjell (2015)

Litt statistikk fra verneområdene i Dovrefjell (2015) Litt statistikk fra verneområdene i Dovrefjell (2015) Nasjonalparkstyret forsøker selv å samle inn statistikk fra de som har tillatelse til å drive med organisert ferdsel, særlig moskusguiding. SNO og

Detaljer

Kart 1: Kartet viser hvor det søkes om å bruke drone til å filme fangstanlegg på Vålåsjøhøe.

Kart 1: Kartet viser hvor det søkes om å bruke drone til å filme fangstanlegg på Vålåsjøhøe. Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fminpost@fylkesmannen.no

Detaljer

FoU-prosjekt; Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna

FoU-prosjekt; Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna FoU-prosjekt; Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna Sted: Kompetansesenteret i Tynset, Aumliveien 4C Tid: Tirsdag 8. april, kl 11:00 14:30 Deltakere: (se vedlegg) 1. Ankomst med kaffe og matbit

Detaljer

Ferdselsundersøkelse på Hardangervidda

Ferdselsundersøkelse på Hardangervidda Ferdselsundersøkelse på Hardangervidda Vegard Gundersen, Olav Strand www.villrein.no www.dyreposisjoner.no www.nina.no NINA ferdselsprosjekter Ferdsel Hardangervidda 2016-2019 Hva er planen? Hvorfor kunnskap

Detaljer

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet Til adressater iht.liste Vår ref: Sak21/2015 Vår dato: 22.04.2015 Deres ref: Deres dato: 09.04.2015 Kvotevedtak - Hardangervidda villreinområde 2015 Saken gjelder:

Detaljer

Samarbeid i hjorteviltforvaltningen

Samarbeid i hjorteviltforvaltningen Samarbeid i hjorteviltforvaltningen - erfaringer fra Nord-Trøndelag Rune Hedegart Rådgiver klima og miljø Avdeling for kultur og regional utvikling Nord Trøndelag fylkeskommune Bodø 17.11.214 Jeg kommer

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2015 For Snøhetta villreinområde foto Per Skotvedt 2015 Reinsjakta 2015. Snøhetta villreinutvalg besto fram til årsmøtet 27.3.2015 av: MEDLEMMER: Erland Løkken, leder Dovre 2014 2017 Nikolai

Detaljer

Etablering av europeiske villreinregioner. Vemund Jaren, Villreinrådets fagdag

Etablering av europeiske villreinregioner. Vemund Jaren, Villreinrådets fagdag Etablering av europeiske villreinregioner Vemund Jaren, Villreinrådets fagdag 01.06.16 Villrein og Samfunn Prosjekt gjennomført av NINA på oppdrag fra DN i 2004 2005 Samspill mellom forskerne og en bredt

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 8. april 2016.

FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 8. april 2016. REFERAT FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ Skifer hotell, Oppdal. Fredag 8. april 2016. Det møtte i alt 32 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta Villreinnemnd, Bjørn

Detaljer

Side 1 av 1. Hei! Hilsen Hans Erik Wold, nestleder Bevar Dovrefjell Mellom Istidene

Side 1 av 1. Hei! Hilsen Hans Erik Wold, nestleder Bevar Dovrefjell Mellom Istidene file://fmopephpdf1/pdf/ephorte/705766_fix.html Side 1 av 1 04.05.2017 Fra: Hans Erik Wold[h-ewol@online.no] Dato: 24. apr 2017 23.47.27 Til: Andersen, Line Tittel: Høring ny forskrift Dovrefjell- Sunndalsfjella.

Detaljer

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014

OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 OVERSIKTSRAPPORT VILLREINJAKTA I VULUFJELLOMRÅDET 2014 Vulufjell statsallmenning, Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Frylia, Gråhøa, Østkjølen og Mathisen Atna as(vassbulia). Storbukk felt i Hornflågan

Detaljer

MØTEREFERAT. FoU-prosjekt; Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna

MØTEREFERAT. FoU-prosjekt; Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna MØTEREFERAT FoU-prosjekt; Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna Sted: Kompetansesenteret i Tynset, Aumliveien 4C Tid: Tirsdag 18. november, kl 11:00 14:30 Møtedeltakere: se siste side 1. Velkommen

Detaljer

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra

Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl til Lunsj vil bli holdt i fra Årsmøteprotokoll 2019. Årsmøte for rettighetshavere i Snøhetta villreinområde. 25 April, ved Quality hotell skifer- Oppdal. Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl. 10.00 til 12.00 Lunsj

Detaljer

Yes! Folk som reiser langt koser seg i fjellet. Vegard Gundersen, Olav Strand & Ingrid Nerhoel

Yes! Folk som reiser langt koser seg i fjellet. Vegard Gundersen, Olav Strand & Ingrid Nerhoel Yes! Folk som reiser langt koser seg i fjellet Vegard Gundersen, Olav Strand & Ingrid Nerhoel Amazing, but Foto: NRK Moderniseringen Foto: Vegard Merkevaren Foto: Vegard Hva med tradisjonene Foto: NINA

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter

Delegert sak nr Dokumenter Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fminpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark

Tillatelse til å utføre enkle manuelle tiltak for å muliggjøre framkomst med hest og vogn til Osestølen i Hardangervidda nasjonalpark Vår dato: 27.02.2014 Vår referanse: 2013/3058 Arkivnr.: 421.53 Deres referanse: 02.10.2013 Saksbehandler: Even Knutsen Karsten Isachsen Einvindsplass Fjellgard 3580 GEILO Innvalgstelefon: 32 26 68 17 Tillatelse

Detaljer

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT

VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT VILLREINJAKTA 2013 OPPSYNS- OG FELLINGSRAPPORT INNLEDNING Rapporten dokumenterer oppsynsarbeidet som utføres under villreinjakta i Knutshø villreinområde. I tillegg gir rapporten en oversikt over fellingsresultat

Detaljer

Nasjonale villreinområder og europeiske villreinregioner Betydning for villreinens framtid. Vemund Jaren Drammen

Nasjonale villreinområder og europeiske villreinregioner Betydning for villreinens framtid. Vemund Jaren Drammen Nasjonale villreinområder og europeiske villreinregioner Betydning for villreinens framtid Vemund Jaren Drammen 22.10.12 Det norske landskapet er i endring Avstander til tekniske inngrep kan illustrere

Detaljer

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 15. august 2016

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 15. august 2016 STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 15. august 2016 Møtet avholdes i næringshagen, møterommet kl 16.00. Sakliste 17. Referatsaker 18. Rypejakt 2016 jfr side 35 høring nye jakt- og fangsttider 19. Søknad

Detaljer

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN. Årsrapport 2014 - Tiltaksplan 15

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN. Årsrapport 2014 - Tiltaksplan 15 VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN Årsrapport 2014 - Tiltaksplan 15 Villreinnemnda på Viewpoint Snøhetta og Villreinsenteret i juni. Vignett fra Fangstminneparken under bygging. Kommunene Hamar,

Detaljer

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara.

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara. Protokoll fra møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 02.11.12. Dato: 02. november 2012 Tid: 14:30 15:00 Sted: Telefonmøte Til stede fra Hallingskarvet nasjonalparkstyre: Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

Pilot for besøksforvaltning. Rondane

Pilot for besøksforvaltning. Rondane Pilot for besøksforvaltning Rondane Raymond Sørensen, nasjonalparkforvalter Bjorli 02.03.2015 Bakgrunn brev fra Miljødirektoratet Et overordnet mål for alle norske verneområder er å ta vare på naturverdiene

Detaljer

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010

OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 RONDANE SØR VILLREINOMRÅDE OPPSYNSRAPPORT Rondane Sør Villreinutvalg 2010 Oppsynsrapport - Rondane Sør Villreinutvalg - 2008 Innhold Innhold... 2 1. Organisering... 3 2. Mannskap... 3 3. Utført oppsyn...

Detaljer

PRESSEMELDING 21.04.2016

PRESSEMELDING 21.04.2016 PRESSEMELDING 21.04.2016 Foto: Jan Ingar Iversen Båtvik, Norsk Ornitologisk forening. Bildet er tatt ifb ringmerking av havørnungen i 2015. NY HAVØRNHEKKING PÅ HÅØYA FERDSELSRESTRIKSJONER 2016 Havørna

Detaljer

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark.

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Notatet er utarbeidet som et grunnlag for diskusjoner i arbeidsutvalget, rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Sak nr 22/16 Vedtak i møtet 14.03.2016: Vedtaket var enstemmig. PRAKSIS FOR BUSKERUD TILSYNSUTVALG ( TU ) SIN BEHANDLING AV SØKNADER OM MOTORFERDSEL I

Detaljer

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN www.villrein.no Protokoll for møte 03.11.2014 VENABU FJELLHOTELL RINGEBU Til stede: Erling Alderslyst, Per Olav Mathisen, Elisabeth Haugom, Arne Vadet, Kristine

Detaljer

Møteprotokoll for E-postbehandling 1 i Dovrefjell nasjonalparkstyre v/arbeidsutvalget (AU)

Møteprotokoll for E-postbehandling 1 i Dovrefjell nasjonalparkstyre v/arbeidsutvalget (AU) DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 26.05.15. Dato: 26. mai 2015 Tid: kl. 11:00 13:30 Sted: Reiselivssenteret Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN

VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN VILLREINNEMNDA FOR RONDANE OG SØLNKLETTEN www.villrein.no Protokoll for møtet 01.12.2014 VENABU FJELLHOTELL RINGEBU Til stede: Erling Alderslyst, Per Olav Mathisen, Elisabeth Haugom, Arne Vadet, Kristine

Detaljer

NJFF NORDLAND Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland

NJFF NORDLAND Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nordland Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Høring av forslag til revisjon og plan for utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og omkringliggende verneområder Nordland fylke. Høringsinnspill

Detaljer

VILLREINUTVALGET FOR RONDANE NORD

VILLREINUTVALGET FOR RONDANE NORD VILLREINUTVALGET FOR RONDANE NORD Sak 4/2019 HØRING - UTKAST TIL RETNINGSLINJER FOR ORGANISERT FERDSEL I DELER AV RONDANE NASJONALPARK SAKSOPPLYSNINGER I gjeldende forvaltningsplan for verneområdene i

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde

Snøhetta villreinutvalg ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde ÅRSMELDING 2018 For Snøhetta villreinområde Foto: Per Skotvedt Reinsflokk på bre 2007. besto fram til årsmøtet 6.4.2018 av: MEDLEMMER: Jann Erik Dalum, Leder Lesja 2017 2020 Kari Marie Jenstad, nestleder

Detaljer

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12

Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Beitebruksplan for Os prosjektbeskrivelse, 21.05.12 Bakgrunn I Os kommune finner vi noen av landets beste fjellbeiter. Store deler av arealene er vegetasjonskartlagt og viser at vel 75 % av beitene er

Detaljer

Forslag til ny kommunal forskrift for bruk av motorfartøy og luftfartøy

Forslag til ny kommunal forskrift for bruk av motorfartøy og luftfartøy Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2007/259-6 Arkiv: K01 Saksbehandler: Elise Lyftingsmo Dato: 12.11.2014 Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 86/14 Forvaltningsstyre 25.11.2014 Forslag

Detaljer

Kommunedelplan Øvre Måna

Kommunedelplan Øvre Måna Kommunedelplan Øvre Måna 2. gangs behandling, mai 2009 Uttalelse fra Skarfoss hytteforening Per Bjørnsrud for Skarfoss hytteforening Innholdsfortegnelse: Behandling i Skarfoss hytteforening... 3 Presisering...

Detaljer

LESJA KOMMUNE / DOVRE KOMMUNE

LESJA KOMMUNE / DOVRE KOMMUNE LESJA KOMMUNE / DOVRE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR HJERKINN PLANPROGRAM VERSJON: HØRING FORORD I mars 1999 vedtok Stortinget å legge ned Hjerkinn skytefelt og tilbakeføre området til et intakt høyfjellsmiljø.

Detaljer

Sunndal kommune. Regional plan for Dovrefjellområdet 2. gangs høring. Saksframlegg. Kommunestyret 62/15 02.09.2015

Sunndal kommune. Regional plan for Dovrefjellområdet 2. gangs høring. Saksframlegg. Kommunestyret 62/15 02.09.2015 Sunndal kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr: 2012/66-47 Saksbehandler: Bjørn Sæther Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 62/15 02.09.2015 Regional plan for Dovrefjellområdet 2. gangs høring.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: VILTNEMNDA Møtested: Møterom Lidalsbygget Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl 19.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til Rådmannskontoret tlf. 72 46 00 00. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

ÅRSMØTE I KVISLE SKOG VEL 2000. Årsmøtet ble avholdt på Veggli Vertshus Søndag 10. September 2000. 18 hytter var representert. Kasserer Ann hadde ordnet med kaffe og noe å bite i. 1. Valg av ordstyrer

Detaljer

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 Bestandsplan for VILLREIN i Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014 Vedtatt av Ottadalen villreinutvalg, 27.04.2013 og Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 1 Bakgrunn for planen Hjorteviltforskriften

Detaljer

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, Hardangerviddarådet og Nordfjellarådet 08.11.2017 Etablering av europeiske villreinregioner Forslag fra «Villrein og Samfunn»

Detaljer

Ferdsel i villreinfjellet. DNTs rolle og ansvar

Ferdsel i villreinfjellet. DNTs rolle og ansvar Ferdsel i villreinfjellet. DNTs rolle og ansvar Foto: Erik Gunnar Fagerhaug Foto: Julie Maske Eva Lill Kvisle, eva.kvisle@dnt.no, fagsjef naturforvaltning i DNT sentralt DNT ønsker å være en ansvarlig

Detaljer

650 dyr i fellingskvote

650 dyr i fellingskvote 650 dyr i fellingskvote Årsmøtene i Forollhogna villreinområde pleier å være av den rolige sorten. Det var også tilfellet i Vingelen i dag, hvor både medlemssøknaden fra Røros villreinvald og GPS-merking

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Dovrefjell nasjonalparkstyre 22/2015 26.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Dovrefjell nasjonalparkstyre 22/2015 26.03.2015 DOVREFJELL NASJONALPARK- STYRE Særutskrift samlet saksframstilling Arkivsaksnr: 2014/6918-6 Saksbehandler: Carl Severin Bjurstedt Dato: 09.03.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Dovrefjell nasjonalparkstyre

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter

Delegert sak nr Dokumenter Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fminpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper

Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Eit prosjekt i DNs nasjonale verdiskapingsgrogram naturarven som verdiskaper Bakgrunn Kanalisering av sommarturistar i randområda utanfor nasjonalparken = 4 x verdiskaping Samarbeid, naturvenleg tilrettelegging,

Detaljer

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg Styremøte i Snøhetta villreinutvalg Onsdag 01.11. 2017 Det vil bli holdt møte med oppsynene for å gjennomgå årets reinsjakt. Oppsynsmøte kl. 11.00 13.00 Styremøte

Detaljer

NYHETSBREV HJERKINN-PROSJEKTET 2014 JUNI 2014

NYHETSBREV HJERKINN-PROSJEKTET 2014 JUNI 2014 NYHETSBREV JUNI HJERKINN-PROSJEKTET HFK-sletta i Hjerkinn skytefelt høsten, etter at anleggsarbeidene er ferdig. Nå står tilsåing og planting for tur. Foto: Geir Olav Slåen NOEN LITT ROLIGERE ÅR PÅ HJERKINN

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet Et prosjekt etablert av Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser på Venabygdsfjellet sommer og vinter Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet Hvorfor har startet dette prosjektet?

Detaljer

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden Kontaktutvalget for tidligere Hjerkinn skytefelt Møte fredag 28. oktober 2016, Lillehammer Forslag til dagsorden 1. Velkommen v/ fylkesmann Sigurd Tremoen 2. Orientering om verneplanen i forkant av høring

Detaljer

Møteprotokoll med samlet saksframstilling

Møteprotokoll med samlet saksframstilling Møteprotokoll med samlet saksframstilling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 03.11.2014 Tidspunkt: 13:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Eg er ikkje sikker på det. Lover og reglar skal ikkje vere slik eller tolkast på denne måten. Helsing Erling Rød

Eg er ikkje sikker på det. Lover og reglar skal ikkje vere slik eller tolkast på denne måten. Helsing Erling Rød Fra: Erling Rød [mailto:erlingrod@gmail.com] Sendt: 2. juni 2015 22:34 Til: Ola Røtvei Emne: Re: Torbudalen biotopvernområde - tolking av forskriftens 3, 3.2. b) og c) Eg er ikkje sikker på det. Lover

Detaljer

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, konferanse Oppdal 19.september 2017

Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, konferanse Oppdal 19.september 2017 Villreinfjellet som verdiskaper - et nytt verdiskapingsprogram Vemund Jaren, konferanse Oppdal 19.september 2017 Etablering av europeiske villreinregioner Forslag fra «Villrein og Samfunn» 2005: - opprettholde

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2010

Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2010 Å R S M E L D I N G for NORDFJELLA OG FJELLHEIMEN VILLREINNEMND, 2010 Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd har i år 2010 bestått av følgende medlemmer: Kommune / Herad Navn Villreinområde Hol Per Aksel

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS /

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Søknad fra Arne Ingar Granlund, Dombås, om bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i

Søknad fra Arne Ingar Granlund, Dombås, om bruk av sykkel på Vålåsjøhøvegen og Snøheimvegen i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern i Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fminpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen.

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Saksliste 06/12 Referat fra møte 28.02.12, Spidsbergseter 07/12 Søknad om

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift

Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Saknr. 14/1946-14 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Utvidet jakttid for elg i Hedmark - 2014-2017, fastsetting av forskrift Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter

Delegert sak nr Dokumenter Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fminpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde.

Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. Saksfremlegg årsmøte Snøhetta villreinområde. 10 A). Jaktsamarbeid Snøhetta øst På grunn av den spesielle situasjonen under jakta 2018, hvor omtrent alle dyrene etter den 23. august gikk i en akse fra

Detaljer

Kurs for guider Hjerkinn Arne J. Mortensen

Kurs for guider Hjerkinn Arne J. Mortensen Kurs for guider Hjerkinn 2.06.2015 Arne J. Mortensen Statens naturoppsyn - Tilsyn med naturen selv - Tilsyn med bruken av naturen Kjerneoppgavene for SNO ivareta nasjonale miljøverdier forebygge miljøkriminalitet

Detaljer

Saksbehandler Trond Erik Buttingsrud Vår ref /5288 Dato Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre

Saksbehandler Trond Erik Buttingsrud Vår ref /5288 Dato Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre Besøksadresse Vesleslåttvegen 13, 3580 Geilo Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Kontakt Sentralbord +47 32 26 66 00 Direkte +47 934 07 549 fmbuteb@fylkesmannen.no Saksfremlegg Saksbehandler Trond

Detaljer

Ny plan for Dovrefjellområdet Erfaring ny viten nytt planverktøy

Ny plan for Dovrefjellområdet Erfaring ny viten nytt planverktøy Ny plan for Dovrefjellområdet Erfaring ny viten nytt planverktøy Ola Røtvei leder av Dovrefjellrådet ordfører i Oppdal Historikk 1974: Dovrefjell NP - Kgl.res. 21.6. 247 km 2 1992: Debatt skytefelt / spesialavfallslager

Detaljer