Balansekonto for leverandørindustrien ved inngangen til valgåret Hans Henrik Ramm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balansekonto for leverandørindustrien ved inngangen til valgåret 2005. Hans Henrik Ramm"

Transkript

1 Balansekonto for leverandørindustrien ved inngangen til valgåret 2005 (og dessuten utkast til en utvidet strategi for TBL Offshore m fl...) Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Offshore Strategikonferansen februar 2005

2 Aktiva Passiva Høyt kunnskapsnivå Politisk legitimitet Konkurranseevne Høy verdiskaping Attraktiv for utenlandsk kapital Store gjenværende ressurser Høye oljeprisforventninger Med i verdensledende klynge Utfordringsdrevet teknologibruk Nytt Asset Forum Beste praksis kontrakt, risiko Skatteregler fremmer nye aktører Gode forskningsinstitusjoner Arbeidskraftintensive deler Knyttet til arbeidsplasser Svak internasjonalisering Varierende, snitt svak lønnsomhet Tap av norsk eierskap Rabatt på norsknoterte aksjer Mangel på private kapitalister Fallende aktivitetsnivå, pet-skatt Beskyttede områder Ikke spesielt for Norge Svakt utviklede klyngefunksjoner Maktkonsentrasjon (flere nivåer) Ikke profttdrevet teknologibruk Problemer med first use Rask teknologilekkasje Langsom implementering Særskatt ødelegger tekno-insentiver Ny kapitalavkastningsskatt Lav FoU-innsats fra staten Staten forstår ikke klyngepolitikk

3 Aktiva Passiva Høyt kunnskapsnivå Politisk legitimitet Konkurranseevne Høy verdiskaping Attraktiv for utenlandsk kapital Store gjenværende ressurser Høye oljeprisforventninger Med i verdensledende klynge Utfordringsdrevet teknologibruk Nytt Asset Forum Beste praksis kontrakt, risiko Skatteregler fremmer nye aktører Gode forskningsinstitusjoner Arbeidskraftintensive deler Knyttet til arbeidsplasser Svak internasjonalisering Varierende, snitt svak lønnsomhet Tap av norsk eierskap Rabatt på norsknoterte aksjer Mangel på private kapitalister Fallende aktivitetsnivå, pet-skatt Beskyttede områder Ikke spesielt for Norge Svakt utviklede klyngefunksjoner Maktkonsentrasjon (flere nivåer) Ikke profttdrevet teknologibruk Problemer med first use Rask teknologilekkasje Langsom implementering Særskatt ødelegger tekno-insentiver Ny kapitalavkastningsskatt Lav FoU-innsats fra staten Staten forstår ikke klyngepolitikk

4 Kon-Krafts skatteforslag - Hydromodellen (Statoil tilsv. ) E ffekt av n ye skattein sen tiver p å vu rd erin g o g m o d n in g av letep ro sp ekter F u n n s a n n s y n lig h e t 1,0 0 I L L U S T R A S J O N L i n j e so m d e fin e re r in te re ssa n te p ro sp e kt ve d d a g e n s ska tte syste m L i n j e so m d e fin e re r in te re ssa n te p ro sp e kte r ve d e n d ri n g i ska tte syste m e t Fra m tid ig m o d n i n g a v p ro sp e kt so m e n in d i re kte e ffe kt a v n ye ska tte i n se n ti ve r D i r e k te e ffe k t p å l e ti n g T ilf a n g a v p ro s p e k t e r s o m a n s e s s o m ø k o n o m is k lø n n s o m m e p ro s p e k t e r å b o re (s k ra v e rt o m rå d e ) 0,1 0 I n d i r e k te e ffe k t p å l e ti n g M o d n in g a v p ro s p e k t e r v e d le t e b o rin g i o m rå d e t ru n d t d is s e. I m p lik a s jo n e n e r a t p ro s p e k t e r s o m e r u t e n f o r lin je n s o m d e f in e re r in t e re s s a n t e p ro s p e k t e r k a n b e v e g e s e g in n e n f o r 0, Vo lu m ( u ris k e t) M illio n e r fa t o.e. K i ld e : N o rsk H yd ro ; K o n kra ft ska tte p ro sje kte t 5 6

5 Kon-Krafts skatteforslag - Hydromodellen (Statoil tilsv. )

6 Reddet av gong-gongen? Kon-Kraft-rapport august 2003

7 Ikke helt stabilt, da...

8 Og ikke rekord historisk i faste dollar: USD45

9 Lavere prisvekst i Euro: +56% +14% Kilde: Øystein Noreng Idag ca. USD45 (+109%) og EUR35 (+44%)

10 Dvs ikke like imponerende i Euro USD45 EUR35

11 Virkninger av høy løpende oljepris: * Kortsiktige utbyggingsprosjekter som har ventet på pris blir realisert (kun avhengige av finansavkastning, lave krav til organisasjon) * Tilsvarende for EOR, haleproduksjon med rask virkning * Mer leting i modne områder med rask tilgang til infrastruktur * Etablering av nisjeselskaper med lav overhead * Strammere riggmarked, høyere rater

12 Virkninger av høyere forventninger til langsiktig oljepris: * Bedre oppfyllelse av materialitetskrav for alle faser fra leting og fremover * Antall leteprosjekter som oppfyller beslutningskrav øker over hele verden * Norsk sokkels relative konkurranseevne svekkes på grunn av at skattesystemet tar mer av oppsiden * Selskaper med organisasjonsmessig overkapasitet fyller opp porteføljen, også i Norge (ikke så mange) * Selskaper med full kapasitetsutnyttelse eller prosjektoverskudd forskyver seg vekk fra Norge * Selskaper sterkt bundet til Norge vil øke letevirksomheten

13 Det kritiske er hvordan større, internasjonale selskaper opptrer. Vil de øke sin globale kapasitet?

14 Det kritiske er hvordan større, internasjonale selskaper opptrer. Vil de øke sin globale kapasitet? >> Mange selskaper velger å utbetale prisgevinsten til aksjonærene fremfor å utvide

15 F. eks. BP: Aftenposten 21. oktober 2004

16 ... og Shell: Aftenposten 4. februar 2005 (Men Shell skal også øke investeringene pga problemer med reserveerstatningen.)

17 Det kritiske er hvordan større, internasjonale selskaper opptrer. Vil de øke sin globale kapasitet? >> Mange selskaper velger å utbetale prisgevinsten til aksjonærene fremfor å utvide >> Hvorfor? >> La oss se på moderne kunnskapsteori--->

18 Majors har systematisk høy avkastning og markedskapitalisering Dette indikerer også høye Pris/Bok-verdier og dermed høy kunnskapskapital Kilde: Gunnar Frognes

19 Majors har systematisk høy avkastning og markedskapitalisering >> Den som investerer i en aksje med Pris/Bok f eks lik 10 vil også kreve utbytte + verdistigning på minst 10 ganger normalavkastning regnet av bokførte verdier >> Slik stiller aksjemarkedet krav om at en kunnskapsintensiv bedrift fortsetter å være det og fortsetter å levere høy kunnskapsrente >> Konsekvensen er at slike bedrifter ikke kan utvanne sin organisasjonsbaserte kompetanse; det betyr insentiver mot organisasjonsmessig vekst >> Dette fanges ikke opp av nyklassisk teori som antar at produksjonskapasitet vokser når markedet vokser, men det ER fanget opp av årets Nobelpris-vinner Edward C. Prescott >>>

20

21 Poenget er at nyansatte hele tiden må motta uformell kunnskapsoverføring fra erfarne ansatte: Erfarne ansatte Overføring av stille kunnskap Nye ansatte

22 Ved rask utvidelse blir dette mindre effektivt, og kunnskapsnivået faller: Erfarne ansatte Overføring av stille kunnskap Nye ansatte Oljeselskaper er ikke rene kunnskapsbedrifter, de er også påvirket av andre insentiver som peker mot vekst. Men hensynene må balanseres og kapasitetsveksten vil gå langsomme på høyere kompetansenivåer.

23 Vil da ikke nye selskaper bli etablert? >> Helt sikkert nye mindre nisjeselskaper, men nye majors fødes ikke hver dag: Kilde: Gunnar Frognes

24 Hva blir da virkningene av høyere oljepris på aktivitetsnivået? Kortsiktige prosjekter, nye nisjeselskaper mv + Økt leting ved selskaper sterkt knyttet til Norge - Vridning bort fra Norge for de fleste majors + Oppfylling av portefølje for noen majors med overkapasitet - Færre og dyrere ledige rigger (også vekstbegrensning?) = Betydelig usikkerhet og Ulemper ved svekket aktivitet ved majors (mangfold, konkurranse, internasjonalisering av leverandørindustrien)

25 Aktiva Passiva Høyt kunnskapsnivå Arbeidskraftintensive deler Politisk legitimitet Knyttet til arbeidsplasser Konkurranseevne Svak internasjonalisering Høy verdiskaping Varierende, snitt svak lønnsomhet Attraktiv for utenlandsk kapital Tap av norsk eierskap Rabatt på norsknoterte aksjer Mangel på private kapitalister Store gjenværende ressurser Fallende aktivitetsnivå, pet-skatt Beskyttede områder Høye oljeprisforventninger Ikke spesielt for Norge Med i verdensledende klynge Svakt utviklede klyngefunksjoner Konsentrasjon av operatørmakt Utfordringsdrevet teknologibruk Ikke profttdrevet teknologibruk Nytt Asset Forum Problemer med first use Rask teknologilekkasje Beste praksis kontrakt, risiko Langsom implementering Skatteregler fremmer nye aktørersærskatt ødelegger tekno-insentiver Ny kapitalavkastningsskatt Gode forskningsinstitusjoner Lav FoU-innsats fra staten Staten forstår ikke klyngepolitikk

26 Hva gjør vi med verftene? * Må selvsagt avgjøres av verftseierne * Verftseieres påstand: Må ha hands on produksjon for å være gode på mer avanserte deler >> Vet de selv nok om dette? Er det enighet mellom verftseiere og kundene? --> MER KUNNSKAP OM KUNNSKAP * Myndighetene: Omstilling nødvendig. * Kan effektiviteten ved fabrikasjon økes? >> Krever god håndtering av fagforeninger. * Verftseieres krav: Oppdragspakker som kombinerer teknologi og fabrikasjon --> BESTE PRAKSIS * Det kan man ikke vente internasjonalt. Lite fabrikasjon ved eksport. * Vil man knytte det som er lønnsomt sammen med det som ikke er konkurransedyktig, må det lønnsomme bli enda mer lønnsomt. --> HØYERE KUNNSKAPSNIVÅ * Reflekterer den jobb-avhengige legitimiteten en reell politisk prioritering? --> KLYNGEPOLITIKK (MYNDIGHETENE) * Men, siden noe omstilling i alle fall er nødvendig: --> POLITISK ARBEID FOR MER FOKUS PÅ VERDISKAPNING ENN JOBBER --> KLYNGEINSTITUSJON

27 Aktiva Passiva Høyt kunnskapsnivå Politisk legitimitet Konkurranseevne Høy verdiskaping Attraktiv for utenlandsk kapital Store gjenværende ressurser Høye oljeprisforventninger Med i verdensledende klynge Utfordringsdrevet teknologibruk Nytt Asset Forum Beste praksis kontrakt, risiko Skatteregler fremmer nye aktører Gode forskningsinstitusjoner Arbeidskraftintensive deler Knyttet til arbeidsplasser Svak internasjonalisering Varierende, snitt svak lønnsomhet Tap av norsk eierskap Rabatt på norsknoterte aksjer Mangel på private kapitalister Fallende aktivitetsnivå, pet-skatt Beskyttede områder Ikke spesielt for Norge Svakt utviklede klyngefunksjoner Maktkonsentrasjon (flere nivåer) Ikke profttdrevet teknologibruk Problemer med first use Rask teknologilekkasje Langsom implementering Særskatt ødelegger tekno-insentiver Ny kapitalavkastningsskatt Lav FoU-innsats fra staten Staten forstår ikke klyngepolitikk

28 Klar melding fra David Ottesen i Baker Hughes på SPE/OMG-konferansen DN 27. januar 2005

29 Leverandører svakt kapitalisert og langt under i lønnsomhet Dette er internasjonale tall!!! (Ottesen)

30 FoU-innsatsen er overført fra oljeselskaper til leverandører Men det var jo sterkt ønsket av alle! (Ottesen)

31 Ett av problemene er lange lead times: Massemarkedsprodusenter kan utvikle produktene på kammerset. I offshore strekker produktutvikling seg langt inn salgsfasen! (Ottesen) (McKinsey, 2000)

32 Et annet er at oljeselskapene vil ha konkurranse: Ottesen hevdet at det iblant skjer mye tidligere men oljeselskapene nekter! (Rune Strømquist, Vetco Gray Norway, SPE/OMG konf)

33 En kunnskapsbedrift må selge mye til god pris mens teknologien er unik I denne bransjen er den i alle fall kort og langt frem Profitt-periode Lenge å vente på first use korter den ned i den ene enden Voksende lekkasjerisiko, og særlig bevisst teknologioverføring til konkurrenter, korter den ned i den andre. ER OLJESELSKAPENE SLEMME ELLER DUMME ELLER ER DET NOE ANNET SOM LIGGER BAK?

34 Vi kan få en ord sirkel: PRIS Kort inntjeningsperiode og få salg nødvendiggjør høyere pris for førstegangsbrukeren Lang inntjeningsperiode og mange salg muliggjør lavere inngangspris Høy pris fører til senere og færre beslutninger og til at oljeselskapet får sterkere ønske om å få frem konkurrenter, kutter inntjeningsperioden i begge ender. TID

35 Alle er enige om at ny teknologi skaper enorme verdier Resten av verden (særlig staten!!) Langt mindre verdier flyter tilbake til innovatoren eller fra verden (staten!) til klyngen. Klynge/oljeselskap Leverandør De største verdiene flyter ut til oljeselskaper, hele klyngen og resten av verden. DETTE ER ET KLASSISK EKSTERNALITETSPROBLEM!

36 Hvis returstrømmene er for små, taper alle. Eksternaliteter bør internaliseres. Klynge/oljeselskap Leverandør

37 CASE 1 Prosjektleder vurderer innkjøp av et produkt som er for dyrt og/eller innebærer for stor risiko til at hans prosjekt kan bære det alene, selv om det senere vil medføre høy ekstra verdiskapning fordi det muliggjør mer krevende prosjekter og gradvis vil falle i pris. Prosjekt nr 1 kan gjennomføres uten produktet.

38 Oljeselskapene møter sine egne ROM eksternalitetsproblemer Fremtidige prosjekter andre selskaper Mitt prosjekt her og nå Fremtidige prosjekter eget selskap TID

39 Det hviler et enormt ansvar på ROM den første prosjektlederen! Mitt prosjekt her og nå TID Det ene prosjektet kan sjelden bære full kost/risk. Var mulig med store prosjekter som MÅTTE ha teknologien.

40 Noen selskaper sier de klarer å ROM internalisere i eget selskap TID Men sannsynligvis uhyre vanskelig unntatt for spektakulære teknologier som krever sterkt ledelsesfokus.

41 Men klarer man å internalisere ROM på tvers av selskaper? TID

42 First user gjør innskudd i banken for innkjøpt kunnskap. Pengestrømmer må knyttes til kunnskapsstrømmer her er en teoretisk ideell løsning: DEN NORSKE PETROLEUMSKLYNGENS KUNNSKAPSBANK ASA Senere brukere må leie kunnskapen fra banken (fallende rente i begrenset periode) Banken betaler first user rente på sitt innskudd Elegant løsning som innebærer ledende innovasjon av klyngemekanisme som matcher teknologien selv!

43 Det er kanskje for mye forlangt. Men også andre muligheter: * ASSET FORUM: Nå bare en komite som kun kan behandle ett prosjekt av gangen. Ingen garanti for de andre. Sterk fristelse for å være free rider. * ASSET FORUM MED GJENSIDIG FORSIKRINGSPOOL: Medlemmene garanterer for utbetalingene, hvert medlem har krav på å få forsikret ett prosjekt før noen andre får to, poolen utbetaler andel av tap hvis first use er mislykket. * BENCHMARKING FOR ENKELTSELSKAPERS INTERNALISERING: Klyngeinstitusjon samler informasjon om selskapenes praksis, definerer beste praksis for andre å strekke seg etter. * FELLES GJENNOMFØRING: Flere selskaper går sammen om å sponse leverandørens utvikling, får royaltyrettigheter. (Fra Ottesen.) --> BESTE PRAKSIS --> KUNNSKAP OM KUNNSKAP --> KLYNGEINSTITUSJON

44 CASE 2 Det mer avanserte produktet er dyrere i anskaffelse, men reduserer driftskostnadene slik at NPV blir uendret. Skattesystemet gir nå en viss oppmuntring på grunn av uplift:

45

46 CASE 3 Det nye produktet øker driftskostnadene, men reduserer investeringen (f eks kommunikasjon, fjernstyring, e-drift) slik at NPV fortsatt er uendret. Nå virker uplift og marginalskatt motsatt:

47

48 CASE 4 Nytt produkt gir store innsparinger, men krever høy innsats av fra operatøren, f eks fordi operatøren avlaster leverandøren, eller fordi det kreves mye kreativitet ved valg av konsept m. v. Anta at NOK 100 i kunnskapskapital medfører NPV10 NOK 200 i redusert kostnad.

49

50

51 CASE 5 (kanskje den vanligste?) Prosjektet er i utgangspunktet ikke lønnsomt. Både operatør og leverandør må sette inn kunnskapskapital for å frem nødvendig teknologi. Når den er funnet, setter operatøren inn sine krefter for å redusere kostnadene etter skatt for et produkt man må ha, for å møte avkastningskrav.

52 Det meste av kunnskapsinvesteringen er nå sunk cost. SDØE 40%, andel 20% og skatt 78%. 3,4% av endring i Capex tilfaller operatøren (4,4% for Opex). 3,4% Alt rødt er det staten tar. OPERATØR 20% PARTNERE SDØE 40% SKATT 78%

53 Det er nå operatørens økonomi som styrer, fordi operatøren forhandler, og fordi operatøren nesten alltid har høyest relativ innsats av organisasjon og derfor høyest avkastningskrav. NOK 1 spart capex hos operatør Ved eierandel 50% NOK 12 og NOK 8 (opex 9 og 7). Nå er operatøren opptatt av kostnad etter skatt for å møte avkastningskrav. Da fungerer det helt motsatt. NOK 29 i redusert pris til leverandør, NOK 21 tap etter skatt NOK 23 og 16 for opex ved op-andel 20%.

54 Noen hypoteser: * Oljeselskapene (norske) har vært utfordringsdrevet med store prosjekter med sterk bæreevne, derfor har vi vært ledende i å ta bruk ny teknologi. * Når det er kamp om å møte avkastningskrav, må leverandøren betale fra 7 til 21 ganger den nødvendige innsparingen etter skatt. * Utfordring som teknologidriver svekkes på grunn av mindre prosjekter, men behovet for ny teknologi er voksende. * Oljeselskapene er ikke profittdrevet i forhold til ny teknologi på grunn av skattesystemet. Prosjekter forbedres ikke utover grenseverdier.

55 Oppsummering av hindringer for bruk av ny teknologi (som forårsaker at profittperioden for leverandøren reduseres i forkant): Eksternaliteter - TROLIG STØRST UTENFOR NORGE Bare utfordringsdrevet, ikke profittdrevet pga skatt - TROLIG STØRST I NORGE Når sokkelens modning reduserer selv utfordringene pr enkeltfelt som driver, må vi ta igjen der vi er best på klyngemekanismer som kan løse eksternalitetsproblemene, det eneste vi kan gjøre så lenge skattedebatten er skrinlagt.

56 Lønnsomhetsproblemet har også flere sider: * Forhandlingsmakt vridd pga operatørkonsentrasjon * Men bedre balanse etter at Aker og Kværner ble ett * Likevel stor avhengighet av norsk sokkel og norske selskaper * Spørsmål om hva som skjer nedover i kjeden * Svak internasjonalisering for mange norskeide mindre og mellomstore bedrifter svekker forhandlingsposisjonen og medfører færre salg i profttperioden Dette er kjente temaer som vi gjennomgår raskt:

57 Aktiva Passiva Høyt kunnskapsnivå Politisk legitimitet Konkurranseevne Høy verdiskapning Attraktiv for utenlandsk kapital Store gjenværende ressurser Høye oljeprisforventninger Med i verdensledende klynge Utfordringsdrevet teknologibruk Nytt Asset Forum Beste praksis kontrakt, risiko Skatteregler fremmer nye aktører Gode forskningsinstitusjoner Arbeidskraftintensive deler Knyttet til arbeidsplasser Svak internasjonalisering Varierende, snitt svak lønnsomhet Tap av norsk eierskap Rabatt på norsknoterte aksjer Mangel på private kapitalister Fallende aktivitetsnivå, pet-skatt Beskyttede områder Ikke spesielt for Norge Svakt utviklede klyngefunksjoner Maktkonsentrasjon (flere nivåer) Ikke profttdrevet teknologibruk Problemer med first use Rask teknologilekkasje Langsom implementering Særskatt ødelegger tekno-insentiver Ny kapitalavkastningsskatt Lav FoU-innsats fra staten Staten forstår ikke klyngepolitikk

58 Maktkonsentrasjon * Ikke fusjon Statoil + Hydro --> FØRE VAR FOR Å SIKRE ALTERNATIVER --> AVKLARE KONFLIKT MELLOM NASJONALISME OG MANGFOLD --> POLITISK TEMA * Ta vare på majors i Norge. Konsesjonspolitikk, skatt. --> POLITIKK. KLYNGEINSTITUSJON. * Gjør beste praksis enda viktigere - men må bygge på rasjonell egeninteresse * Beste praksis også mellom hovedleverandører og underleverandører --> BESTE PRAKSIS --> KUNNSKAP OM KUNNSKAP

59 Aktiva Passiva Høyt kunnskapsnivå Politisk legitimitet Konkurranseevne Høy verdiskapning Attraktiv for utenlandsk kapital Store gjenværende ressurser Høye oljeprisforventninger Med i verdensledende klynge Utfordringsdrevet teknologibruk Nytt Asset Forum Beste praksis kontrakt, risiko Skatteregler fremmer nye aktører Gode forskningsinstitusjoner Arbeidskraftintensive deler Knyttet til arbeidsplasser Svak internasjonalisering Varierende, snitt svak lønnsomhet Tap av norsk eierskap Rabatt på norsknoterte aksjer Mangel på private kapitalister Fallende aktivitetsnivå, pet-skatt Beskyttede områder Ikke spesielt for Norge Svakt utviklede klyngefunksjoner Konsentrasjon av operatørmakt Ikke profttdrevet teknologibruk Problemer med first use Rask teknologilekkasje Langsom implementering Særskatt ødelegger tekno-insentiver Ny kapitalavkastningsskatt Lav FoU-innsats fra staten Staten forstår ikke klyngepolitikk

60 Innovasjonsteori gir oss mange gode grunner for hvorfor kunnskapsbedrifter må internasjonalisere seg, særlig: * Behovet for teknologisk og kunnskapsmessig synergi med komplementære bedrifter. * Nødvendigheten av å ha brede og raske markedsføringsapparater.

61 Treet symboliserer en ideell kunnskapsbedrift. Stamme av stabil, tacit kunnskapskapital som ikke lett kan kopieres. Markedsføring sgrener over hele verden som gjør det mulig å selge unike produkter raskt, før de blir hyllevare. Røtter i de viktigste klyngene der kunnskap og teknologi utvikles.

62 For mange norske leverandører har bare rot i Norge og får bare solgt til Statoil og Hydro. Men det er ikke noe galt hverken med stammen eller produktene.

63 Internasjonalisering med norsk eierskap hindres av at kunnskapsbedrifter med samme lønnsomhet prises lavere i Norge. Offshore US vs Norway EV/CE 2.5 US Norway (Fra Kon-Krafts kapitalrapport) ROCE

64 Men pga kunstig lav lønnsomhet må like effektive norske leverandører sammenlignes med konkurrenter med høyere lønnsomhet. Offshore US vs Norway EV/CE 2.5 US Norway Multiplikatoren blir derfor større! SALG BLIR MEST LØNNSOMT FOR EIERNE ROCE

65 Det pussige er at trenden er motsatt i landet som helhet.

66 Forklaringen er nok at det er ulike drivkrefter

67 Det er bra at utlendinger vil investere i norsk kunnskap, men: * Tap av norsk eierskap gjør klyngen mer sårbar for utflytting av de viktigste funksjonene * Kunnskapsavkastningen resirkuleres ikke tilbake til Norge * Alt for mange venturebedrifter i tidlig idefase forsvinner inn i utenlandskeide konserner, spin-offs fra norske klynger forsvinner * Vi trenger mest mulig norsk kapital OG utenlandsk kapital KAPITALRABATTEN: * Primær risikokapital (dvs ikke ved mergers etc) er lite mobil over landegrensene, dvs lav inngang fra utlandet. * Mangel på private norske kapitalister = Lav etterspørsel, lite marked * Rammebetingelser (formueskatt etc) --> STYRKE DET NORSKE PRIVATE RISIKOKAPITALMARKEDET --> KUNNSKAP OM KUNNSKAP. KLYNGEINSTITUSJON.

68 Hva så med eksternalitetene som går til staten og resten av Norge? Klynge/oljeselskap Leverandør

69 Aktiva Passiva Høyt kunnskapsnivå Politisk legitimitet Konkurranseevne Høy verdiskapning Attraktiv for utenlandsk kapital Store gjenværende ressurser Høye oljeprisforventninger Med i verdensledende klynge Utfordringsdrevet teknologibruk Nytt Asset Forum Beste praksis kontrakt, risiko Skatteregler fremmer nye aktører Gode forskningsinstitusjoner Arbeidskraftintensive deler Knyttet til arbeidsplasser Svak internasjonalisering Varierende, snitt svak lønnsomhet Tap av norsk eierskap Rabatt på norsknoterte aksjer Mangel på private kapitalister Fallende aktivitetsnivå, pet-skatt Beskyttede områder Ikke spesielt for Norge Svakt utviklede klyngefunksjoner Konsentrasjon av operatørmakt Ikke profttdrevet teknologibruk Problemer med first use Rask teknologilekkasje Langsom implementering Særskatt ødelegger tekno-insentiver Ny kapitalavkastningsskatt Lav FoU-innsats fra staten Staten forstår ikke klyngepolitikk

70 Regjeringens innovasjonsplan våget nærmest ikke nevne noe om klynger......men det var store forventninger til Industriutvalget:

71 Her er uttalelsen fra regjeringspartiene sammen med SV! Ja, ja, men det som ligger under er at man vil forholde seg konsekvent til prinsippet om næringsmessig nøytralitet på tvers av nasjonale sektorer, i tråd med nyklassisk teori om komparative fortrinn, ikke klyngeteori om konkurransemessige fortrinn.

72 De andre partiene + NHO og LO sa:...men det er langt på vei det de gjør, med utvalgte næringer: * Prosessindustrien * Nærings- og nytelsesmiddelindustrien * Offshore leverandørindustrien men ikke resten av petroleumsklyngen * Skipsbyggingsindustrien men ikke shipping * Forsvarsindustrien * Ikke IKT-klyngen, nesten ikke havbruk

73 Her er innledningen til offshoreleverandørenes utfordringer: Anbefalinger: * Mest mulig tildeling av leteareal (SV-dissens) (HVORDAN?) * Skatteinsentiver for oljeselskapene hvis samfunnsøkonomisk lønnsomt (NÅR ER DET DET?) * Støtter INTSOK (I HVA DA? INGEN ANDRE FORSLAG?) * Utviklings- og opplæringsmidler i tider med liten aktivitet OG DET VAR DET.

74 De to fagøkonomene trakk seg fra utvalget. For gammeldags, mente de. Ikke rart når man ser hvor kreativt de to selv tenker, her Linda Orvedal:

75 Det politiske valget synes derfor å stå mellom de som ikke vil drive klyngepolitikk i det hele tatt, og de som vil drive aktiv industripolitikk som er å putte penger og oppmerksomhet der det i øyeblikket synes politisk hensiktsmessig, særlig for å støtte arbeidsplasser. Begge er alt for dårlige svar på meget alvorlige spørsmål: * Næringsnøytrale rammebetingelser på tvers av nasjonale sektorer eller på tvers av landegrenser? * Identifisering og internalisering av eksternaliteter. * Hvordan identifisere virkelige klynger og stå imot rent seeking? >> Orvedal har noen interessante forslag: >> Tilby alle, men kreve resultater og avgift hvis ikke virker >> Bruke internasjonale eksperter >> Andre muligheter: >> Måling eller benchmarking av kunnskapskapital

76 De fleste eksperter er enige om at petroleumsklyngen er Norges kunnskapsspiss internasjonalt. Perspektivmeldingen fra Finansdepartementet sier vi trenger ledende kunnskapsklynger for å kunne være med der kunnskap dannes og absorbere kunnskap fra utlandet.

77 Faglig sett skulle det ligge godt an for en strategi for internalisering av returverdier tilbake til offshore leverandørindustrien. Det gjelder å finne de riktige tiltakene som treffer kunnskapsstrømmene, ikke svakhetene. * FoU er opplagt, men selv det klarer vi ikke godt nok, absolutt eller relativt * Skattefradrag eller direkte støtte til internopplæring etc * Langt sterkere støtteapparat ute (ambassader, Innovasjon Norge), øremerket for petroleumsklyngen * Sannsynligvis må klyngen selv finne frem til noen mekanismer som staten kan støtte >> Kunnskapsbanken, eller Asset Forum/forsikringsordning >> Klyngeinstitusjon (økonomisk forskning og spesialutdanning på klyngenivå) Men først må klyngen selv forske og utrede nok til å trenge gjennom den politiske forvirringen og legge frem en skikkelig strategi!

78 Aktiva Passiva Høyt kunnskapsnivå Politisk legitimitet Konkurranseevne Høy verdiskapning Attraktiv for utenlandsk kapital Store gjenværende ressurser Høye oljeprisforventninger Med i verdensledende klynge Utfordringsdrevet teknologibruk Nytt Asset Forum Beste praksis kontrakt, risiko Skatteregler fremmer nye aktører Gode forskningsinstitusjoner Arbeidskraftintensive deler Knyttet til arbeidsplasser Svak internasjonalisering Varierende, snitt svak lønnsomhet Tap av norsk eierskap Rabatt på norsknoterte aksjer Mangel på private kapitalister Fallende aktivitetsnivå, pet-skatt Beskyttede områder Ikke spesielt for Norge Svakt utviklede klyngefunksjoner Konsentrasjon av operatørmakt Ikke profttdrevet teknologibruk Problemer med first use Rask teknologilekkasje Langsom implementering Særskatt ødelegger tekno-insentiver Ny kapitalavkastningsskatt Lav FoU-innsats fra staten Staten forstår ikke klyngepolitikk

79 Aktiva Passiva Høyt kunnskapsnivå Politisk legitimitet Konkurranseevne Høy verdiskapning Attraktiv for utenlandsk kapital Arbeidskraftintensive deler Knyttet til arbeidsplasser Svak internasjonalisering Varierende, snitt svak lønnsomhet Sammenhenger Tap av norsk eierskap Rabatt på norsknoterte aksjer Mangel på private kapitalister på kryss og Store gjenværende ressurser Fallende aktivitetsnivå, pet-skatt Beskyttede områder Høye oljeprisforventninger Ikke spesielt for Norge Med i verdensledende klynge Svakt utviklede klyngefunksjoner tvers krever Konsentrasjon av operatørmakt Utfordringsdrevet teknologibruk Ikke profttdrevet teknologibruk Nytt Asset Forum Problemer med first use mye analyse. Rask teknologilekkasje Beste praksis kontrakt, risiko Langsom implementering Skatteregler fremmer nye aktører Særskatt ødelegger tekno-insentiver Ny kapitalavkastningsskatt Gode forskningsinstitusjoner Lav FoU-innsats fra staten Staten forstår ikke klyngepolitikk

80 Strategien 1 MER KUNNSKAP OM KUNNSKAP * Dokumentere kunnskapskapital og klyngeeffekter * Forstå mer om hvor kunnskapsstrømmene går og hva som påvirker dem * Eksternaliteter fra leverandører til klynge og fra klynge til staten og verden * Vite mer om sammenheng mellom kapitalmarked og internasjonalisering * Vite mer om sammenhengen mellom fabrikasjon (arbeidsintensivt) og spissteknologi for å treffe riktig * Sikre at beste praksis er fundert i rasjonell egeninteresse

81 Strategien 2 BESTE PRAKSIS (KLYNGEKJØREREGLER) * Internalisering til førstebrukerne (kunnskapsbank, forsikringsordning, benchmarking, felles gjennomføring) * Oppdragspakker som kombinerer teknologi og fabrikasjon * Ikke skape behov for, og ikke gjennomføre, tiltak for å overføre kjernekunnskap til konkurrenter før gjennom uunngåelig naturlig utvikling, som er rask nok * Kontrakter, risikodeling, eierskap til teknologi etc. etc. * Også mellom hovedleverandører og underleverandører

82 Strategien 3 PÅVIRKE OPINIONEN OG MYNDIGHETENES POLITIKK * Arbeidsplasser vs verdiskapning * Skatt og andre rammebetingelser * Kapitalmarkeder * Internalisering av ekstern verdiskapning * Konkurransepolitikk og klyngemekanismer (samarbeid og konkurranse) * Leteområder og miljø (risikoaversjon)

83 Strategien 4 KLYNGEINSTITUSJON * Nivå mellom bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi * Innovasjonsteori * Forskning, utdanning og informasjonsformidling * Utvikle, benchmarke og oppmuntre beste praksis * Organisere forsterket Asset Forum eller helst kunnskapsbank * Utrede og foreslå myndighetsstrategi for internalisering * Må være i samarbeid mellom alle delene i klyngen inkl ansatte * Må springe ut fra miljøet men ellers være uavhengig

84 Og hva da med valget? * Begge regjeringsalternativer inneholder mange av de samme indre motsetningene * Både ren Ap og ren Høyre hadde vært mer lovende * Nåværende koalisjon frykter klyngepolitikk, den rødgrønne trekker mot selektiv industripolitikk styrt av arbeidsplasser, fagbevegelse og politikk, ikke etter kunnskap * Nåværende koalisjon har likevel potensiale (Perspektivmeldingen) og synes å få frem nytenkning i embetsverket * Stoltenbergs voodoo -teori lover ikke godt, å si at skatteinsentiver ikke virker er å fornekte innovasjonsteori * Balansepunktet mellom innovasjonspolitikk og ansvarlig stabiliseringspolitikk ligger i grenselandet mellom Høyre og Frp * Høyre + Frp vil ha det største sammenfall med industrien i enkeltsaker og økonomisk filosofi * Ut fra realitetene bør vi satse mer langsiktig enn mot dette valget, og satse mer på å forandre paradigmer og partier enn å velge mellom partier

Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt

Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt Kunnskap om kunnskap Innspill til en norsk verdiskapingsdebatt Forord Denne rapporten er ment å gi innspill til en debatt og dialog om strategier for langsiktig og bærekraftig vekst for Norge som igjen

Detaljer

Skatt i en kunnskapsøkonomi

Skatt i en kunnskapsøkonomi Skatt i en kunnskapsøkonomi Av Hans Henrik Ramm Kunnskap i videste forstand, herunder særlig bedriftskultur og ledelsesevne, er i stigende grad avgjørende for hvilke bedrifter eller land som lykkes best.

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Etterutdanningskurs i næringsøkonomi

Etterutdanningskurs i næringsøkonomi SOSIALØKONOMENES FORENING Etterutdanningskurs i næringsøkonomi Strategi og konkurranse: Teori og anvendelser Klækken Hotell, 26. 27. september 1996 Torsdag 26. september: 09.30 Registrering og kaffe 10.00

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Forord. Rapporten ble utarbeidet i tidsrommet mai - august 2005. 4. september 2005. Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Vekst i Grenland AS (ViG) og Innovasjon Norge Telemark. Hensikten er å beskrive utviklingen i industrien i Grenland i de siste årene. ViG ønsket også et

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

SKATTEINSENTIV FOR FORSKNINGS- INTENSIVE UNGE BEDRIFTER (FUB)

SKATTEINSENTIV FOR FORSKNINGS- INTENSIVE UNGE BEDRIFTER (FUB) SKATTEINSENTIV FOR FORSKNINGS- INTENSIVE UNGE BEDRIFTER (FUB) Supported by the European Commission Specific Support Action, 6th Framework Programme Contract No. LSSB-CT-2005-018768 Innhold Sammendrag 3

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap.

Lønnsomme bedrifter med langsiktig vekst og omstillingsevne er avhengige av god ledelse og godt eierskap. Eierskap og ledelse Innledning...side 102 Ole Robert Reitan...side 104 Line Ellingsen...side 106 Øystein R. Skiri...side 110 Erik Warberg...side 114 Rune Alne...side 118 Zahid Saddiq...side 120 Frode Alfheim...side

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN EFFEKT?

AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN EFFEKT? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2008 Utredning i fordypnings-/spesialfagområdet: Organisasjon og ledelse Veileder: Odd Nordhaug AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer