- et miljøteknologiselskap. 2. kvartal Halvårsregnskap. 2. halvår 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- et miljøteknologiselskap. 2. kvartal 2008. Halvårsregnskap. 2. halvår 2008"

Transkript

1 - et miljøteknologiselskap Halvårsregnskap 2. kvartal halvår 2008

2 Halvårsberetning ØKT SALG OG YTTERLIGERE REDUSERTE LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 DRIFTSOPTIMALISERING 5 FOKUS FREMOVER SIDE 2

3 Halvårsberetning 2008 NØKKELTALL - 2. KVARTAL 2008 SALGSINNTEKTER Høyeste salg og laveste personalkostnader siden børsnoteringen Repant presenterer 2. kvartalstall i henhold til målsetningen om økte salgsinntekter og ytterligere reduserte personalkostnader Repant oppnådde salgsinntekter på MNOK 7,7 med et EBITDA-resultat på MNOK -9,8 i 2. kvartal TNOK kvartal 08 Det representerer en resultatforbedring på MNOK 2 eller 17 prosent sammenlignet med 2. kvartal i 2007 Selskapet fremviser et underliggende styrket salg i Norge og Sverige en trend som har pågått over tid Repant leverer de høyeste kvartalsvise salgsinntektene og de laveste personalkostnadene siden børsnoteringen Det viser at kostnadskuttene gir effekt uten redusert salg SIDE SIDE33

4 Halvårsberetning 2008 FASTE LØNNSKOSTNADER YTTERLIGERE REDUSERT Personalkostnadene på laveste nivå siden børsnoteringen Salgsinntektene på høyeste nivå siden børsnoteringen Personalkostnadene ytterligere redusert i 2. kvartal 2008 Repant fortsetter å redusere personalkostnadene et arbeid som har pågått det siste året og som gradvis, kvartal for kvartal, har gitt god uttelling Personalkostnader -30% siden introduksjon av kostnadsprogrammet Regnskapstallene for 2. kvartal 2008 viser at personalkostnadene nå er kuttet med hele 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor Samtidig er andre driftskostnader marginalt redusert sammenlignet med 2. kvartal 2007 På kort sikt kan det ikke forventes at personalkostnadene vil reduseres betydelig utover nåværende nivå, selv om kostnadsprogrammet og driftsoptimaliseringen videreføres med uforminkset styrke SIDE 4

5 Halvårsberetning 2008 Salgsøkningen fortsetter i Skandinavia VIKTIGE HENDELSER Salget av Repant-løsninger i Norge og Sverige er stabilt økende Det er gjort en rekke leveranser til nye kunder og tempoet er generelt høyt I Sverige fortsetter den meget sterke salgsutviklingen tilknyttet Repant Global, som er bygget opp til å bli en klar markedsleder på det svenske markedet Repants totale markedsandel innen Global-segmentet i Sverige anslås hittil i år til å ligge på omkring 60 prosent, noe som gjør Repant til tydelig markedsleder i dette segmentet Samtidig er salgsutviklingen tilknyttet Repant Universal meget god i både Norge og Sverige, noe som bekrefter den store interessen for Repants portefølje av panteløsninger i markedet SIDE 5

6 Halvårsberetning 2008 Klar målsetning i Skandinavia VIKTIGE HENDELSER På sikt er Repants målsetning å ta en betydelig andel av det skandinaviske pante- og returmarkedet Ambisjonen er å vinne 30 prosent av hjemmemarkedet på sikt, noe selskapet anser som realistisk Hovedfokuset vil være på det norske og svenske markedet, i tillegg til en særlig satsning i Danmark tilknyttet forventede anbudsutlysninger i regi av DRS (Det Danske Retursystem) Salgsøkningen i Skandinavia bekrefter at Repants løsninger er attraktive i markedet og at det finnes et betydelig potensial tilknyttet videre vekst SIDE 6

7 Halvårsberetning 2008 VIKTIGE HENDELSER Posisjonert for mulige stor-ordre i det tyske lavprissegmentet avklaringer drøyer ut i tid De varslede potensielle stor-ordrene i Tyskland avventes fortsatt og i hovedsak er det lite nytt Repant opplever å være generelt godt posisjonert for eventuelle stor-ordre som måtte komme fra de tyske lavpriskjedene Repant har test-installasjoner hos både Normaog Plus-kjedene, men prosessen er noe utsatt Det er også andre interessante prosesser på gang i dette markedet SIDE 7

8 Halvårsregnskap 2008 Resultat 2. kvartal kvartal 2. kvartal Hittil i år Hittil i år (Tall i tusen NOK) Driftsinntekter Kostnader solgte varer Personalkostnader Andre driftskostnader EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger Ekstra nedskrivninger Driftsresultat EBIT Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat SIDE 8

9 Halvårsregnskap 2008 (notekommentarer) Kommentarer til resultatregnskapet Salget i 2. kvartal 2008 er økt med 10 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor selskapet oppnår de høyeste salgsinntektene i 2. kvartal 2008 siden børsnoteringen Repant oppnådde en bruttomargin på 25,1 prosent i 2. kvartal 2008, noe som representerer en nedgang fra 27,5 prosent i samme kvartal i fjor - Det skyldes blant annet noe redusert salg av reservedeler i forhold til 2. kvartal Konkrete aktiviteter er iverksatt for å bedre bruttomarginen som en del av optimaliseringsarbeidet Lønns- og personalkostnadene ble ytterligere redusert i 2. kvartal i forhold til foregående kvartaler og sammenlignet med samme kvartal i fjor er disse kostnadene redusert med hele 30 prosent Andre driftskostnader er marginalt redusert i 2. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal i fjor - I 2. kvartal i år er det bokført kostnader relatert til en drifts- og regnskapsmessig gjennomgang av leveranse- og installasjonsbasen tilknyttet avvikling av selskapets svenske virksomhet - Som tidligere meddelt håndteres nå all aktivitet i Sverige av Repants svenske distributør Under netto finansposter inngår en netto finansinntekt på MNOK 2,5 relatert til den tekniske regnskapsmessige konverteringen av konvertibelt lån / finansielle instrumenter SIDE 9

10 Halvårsregnskap 2008 Balanse 2. kvartal 2008 pr pr des 2007 Utviklingskostnader Varige driftsmidler Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Kassekreditt Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld (Tall i tusen NOK) Eiendeler Egenkapital og gjeld Aksjekapital Annen egenkapital Ikke registrert AK Sum egenkapital Langsiktig gjeld SIDE 10

11 Halvårsregnskap 2008 (notekommentarer) Kommentarer til balansen I kvartalet er det aktivert MNOK 2,4 i utviklingskostnader og avskrevet MNOK 1,4 av tidligere aktivert - I 1. halvår er det totalt aktivert MNOK 5,0 i utviklingskostnader og avskrevet MNOK 2,7 (tidligere aktivert) Varelageret er i løpet av 2. kvartal 2008 redusert med ca 4 prosent til MNOK 24,6 som følge av ordinære leveranser på løpende basis Kundefordringer består hovedsaklig av fordringer mot distributør i Tyskland (med avtalt lang kredittid) - Her er nedbetaling i gang med virkning fra 2. kvartal 2008 og full effekt fra 3. kvartal, noe som forventes å gi selskapet bedret kontantstrøm de kommende kvartalene - Kundefordringene ble redusert med MNOK 5,1 i 2. kvartal 2008 Selskapets egenkapitalandel er ved utløpet av kvartalet på 42 prosent Langsiktig gjeld er i perioden innfridd i sin helhet ved konvertering av konvertibelt lån og ved overføring til overkursfond Aksjekapitalforhøyelsen i Brønnøysund relatert til registreringen av det konvertible lånet ble gjennomført etter 2. kvartal, men inneregnes som egenkapital pr 1. halvår Leverandørgjelden er økt med ca MNOK 3,6 i 2. kvartal 2008 Ved utløpet av 1. halvår hadde selskapet utnyttet MNOK 23,9 av kassakreditrammen på MNOK 25, men denne ble innfridd i sin helhet etter innbetaling fra fortrinnsrettet emisjon i juli 2008 Bokført garantiavsetning er ved utløpet av kvartalet på MNOK 3,3. Garantitiden på det aller vesentligste av tidligere solgte maskiner utløper i løpet av 2. halvår i år SIDE 11

12 Halvårsregnskap 2008 (notekommentarer) Gjennomført emisjon, konvertert lån og justert aksjekapital Etter vedtak på ekstraordinær generalforsamling ble aksjekapitalen i selskapet registrert nedsatt i 2. kvartal i forbindelse med nedskrivning av pålydende per aksje til NOK 1 (fra NOK 5). Ny aksjekapital før emisjonen var således NOK fordelt på like mange aksjer (hver pålydende NOK 1). Den fortrinnsrettede emisjonen i Repant ble gjennomført i perioden juni i år - Det ble tegnet aksjer til kurs NOK 1,50 med et brutto proveny på NOK Netto kapitaltilførsel ble om lag MNOK 30 fratrukket emisjonskostnader - Innbetalingen har imidlertid funnet sted i 3. kvartal og aksjekapitalforhøyelsen ble registrert 11/ Balansen pr. 30. juni 2008 er således ikke påvirket av dette - Etter denne kapitaløkningen fikk Repant ASA en aksjekapital på NOK Flere av selskapets primærinnsidere tegnet aksjer i den fortrinnsrettede emisjonen 24. juli 2008 ble det registrert en økning av selskapets aksjekapital relatert til konvertering av lån desember 2007 ble det besluttet tatt opp et konvertibelt lån på totalt MNOK 18 - Forut for emisjonen i selskapet ble det kunngjort at lånegiverne ønsket å konvertere lånet til aksjer - Aksjekapitalen ble således økt med NOK (ved utstedelse av like mange nye aksjer) - Etter denne kapitaløkningen, og den fortrinnsrettede emisjonen (nevnt over), har Repant ASA en aksjekapital på NOK Konvertering av det konvertible lånet er medtatt som aksjekapital pr 30/6-08 (da det ble avklart på OGF 21/5) - Flere av lånegiverne er aksjonærer og primærinnsidere i Repant Den rettede emisjonen til kurs NOK 2,0 med et mulig emisjonsproveny på om lag MNOK 15, ble som tidligere kunngjort ikke gjennomført da aksjekursen i markedet ved tegningstidspunktet lå under fastsatt minstekurs for tegning i den rettede emisjonen SIDE 12

13 Halvårsregnskap 2008 Kontantstrømoppstilling 2. kvartal 2008 Hittil i år Hittil i år Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i perioden Netto kontanter ved periodens start Netto kontanter ved periodens slutt (Tall i tusen NOK) SIDE 13

14 Halvårsregnskap 2008 (notekommentarer) Kommentarer til kontantstrømmen Likviditeten er i 1. halvår belastet i tilknytning til operasjonelle aktiviteter og som følge av stasning på utvikling av nye produkter - Fremover forventes det at både varelager og kundefordringer vil reduseres noe og som i seg selv vil ha en positiv effekt på selskapets kontantstrøm Den fortrinnsrettede emisjonen, som ble gjennomført i slutten av juni i år, hadde innbetaling i juli - Emisjonen ble fulltegnet og tilførte kontanter med netto ca MNOK 30 (bokført i 3. kvartal) Konsernet hadde pr. 30. juni i år en kassekredittramme på MNOK 25, som i stor grad var utnyttet ved utløpet av kvartalet - Kassakreditten ble i sin helhet innfridd i juli etter innbetaling fra den fortrinnsrettede emisjonen SIDE 14

15 Halvårsregnskap 2008 Egenkapital pr. 2. kvartal 2008 Endring i egenkapital (Tall i tusen NOK) 2008 Egenkapital per 1. januar 2008 Aksje- Overkurs- Fond for Omregn. Annen Sum kapital fond ureal gev diff's etc egenkap. egenkap Omregningsdifferanser og annet Periodens resultat Egenkapital per 30 juni inkl ikke registrert AK Endring i egenkapital Aksje- Overkurs- Fond for Omregn. Annen Sum kapital fond ureal gev diff's etc egenkap. egenkap (Tall i tusen NOK) 2007 Egenkapital per 1. januar Emisjoner eksl emisjonskostnader Omregningsdifferanser og annet Periodens resultat Egenkapital per 30 juni SIDE 15

16 Halvårsberetning 2008 DRIFTSOPTIMALISERING Reduserte kostnader og styrket finansiell kraft Arbeidet med å skape en enda mer homogen produktportfølje fortsetter med uforminsket styrke med målsetning om lavere produksjons-, drifts- og vedlikeholdskostnader i tillegg til økt funksjonalitet i flere ledd Som en del av dette og den pågående optimaliseringsprosessen i selskapet er utviklingsarbeidet ytterligere effektivisert den siste tiden gjennom omstrukturering til færre, men større utviklingsprosjekter Samtidig ser selskapet at den målrettede kostnads- og restruktureringsprosessen som har pågått det siste året tydelig viser reelle resultater - Det forventes noe ytterligere kostnadsreduksjoner selv om de vil være avtagende SIDE 16

17 Halvårsberetning 2008 FOKUS FREMOVER Fokus fremover Selskapets markedfokus ligger fast samtidig som den økende salgssuksessen i Skandinavia medfører et naturlig styrket fokus på ytterligere salgsoptimalisering i disse sentrale markedene Målsetningen er å ta markedsandeler i det svenske-, norske- og tyske markedet Samtidig satses det målrettet på å sikre en god andel av de forventede storordrene i det tyske lavprissegmentet, hvor Repant har vellykkede testinstallasjoner hos flere kjeder Videre optimalisering av markeds-, salgs- og distribusjonsnettverket som har begynt å gi resultat i form av økt ordreinngang (særlig i hjemmemarkedene, Sverige og Norge) Samtidig satses det målrettet på utvikling av neste generasjons panteløsninger Satsningen på utvikling av ledende systemløsninger for effektiv og funksjonell administrasjon av retursystemet og returprosessen fortsetter for fullt - I 1. halvår ble de nye system- og back-officeløsningene ReStore og ReFill lansert med stor interesse - I tillegg satses det på utvikling av tilhørende ny nettbasert funksjonalitet som vil bidra til å komplettere systemløsningene ytterligere, noe som skal skape konkurransefordeler på sikt SIDE 17

18 Erklæring Styrets erklæring Styret og daglig leder har i dag behandlet og fastsatt halvårsberetningen og har i det sammendratte konsoliderte halvårsregnskapet for Repant ASA per 30. juni 2008 og for 1. halvår 2008 inklusive sammendratte konsoliderte sammenligningstall per 30. juni 2007 og for 1. halvår Halvårsrapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS 34 Delårsrapportering som fastsatt av EU samt norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Etter styret og daglig leders beste overbevisning er halvårsregnskapet 2008 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet pr. 30 juni 2008 og 30. juni Etter styret og daglig leders beste overbevisning gir halvårsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet. Etter styret og daglig leders beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står ovenfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærståendes vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt. Drammen OLAV MADSEN GERALD ENGSTÖM MARIANNE WEAR SVERRE ISAKSEN styreleder styremedlem Ansatterep. Ansatterep. GLEN NILSSON DORTHE LIE HEGE ESPEDAL MAGNUS ENGSTRÖM styremedlem styremedlem styremedlem Adm. dir. SIDE 18

19 Halvårsberetning 2008 Regnskapsprinsipper Regnskapstallene er utarbeidet og presentert i henhold til internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) Delårsrapporten er utarbeidet i henhold til IAS 34 og i samsvar med de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet for 2006 og 2007 Delårsrapporten er ikke revidert SIDE 19

20 Halvårsberetning 2008 PRODUKTPORTEFØLJE Løsninger til alle Komplett produktportefølje Repant tilbyr løsninger til alle kunder gjennom 3 produktfamilier Repant Europa Repant Global Repant Universal Convenience Discounters (Germany) Medium and small stores Markets with high degree of one-way containers Super markets Medium stores Markets with refillable Segmenter Gas stations Small stores SIDE 20

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1008 ansatte i Bouvet

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer