Vedtekter. for Vekselbanken. Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. ajourført med endringar til og med generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter. for Vekselbanken. Voss Veksel- og Landmandsbank ASA. ajourført med endringar til og med generalforsamling 25.04.2014"

Transkript

1 1 Vedtekter for Vekselbanken Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ajourført med endringar til og med generalforsamling

2 2

3 Vedtekter for Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA er skipa den 1. mars 1899 og har forretningskontor (hovudkontor) i Voss. Banken er eit allment aksjeselskap. Banken kan innanfor råma av den lovgjeving som gjeld til kvar tid utføra alle forretningar og tenester som det er vanleg eller naturleg at bankar utfører. Kap. 2. Aksjekapital. Ansvarleg kapital. Aksjar. 2-1 Aksjekapitalen i banken er kr ,- oppdelt på aksjar à kr. 5,- fullt innbetalte. 1 Med samtykke av Kongen kan generalforsamlinga vedta å ta opp ansvarleg lånekapital opptil ein samla sum som svarar til 100 % av den bokførte eigenkapitalen i banken. Den ansvarlege lånekapitalen skal stå tilbake for skyldnadane banken elles har, og skal opptakast med ei gjennomsnittleg bindingstid på minst 5 år. Generalforsamlinga kan særskilt vedta at ansvarleg lånekapital, med samtykke av Kongen, skal likestillast med aksjekapital i medhald av lov om forretningsbankar Aksjar i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA skal vera registrerte i Verdipapirsentralen. Alle overdragingar av aksjar skal meldast av den tidlegare eigaren eller den som har fullmakt på vegne av den tidligare eigaren til Verdipapirsentralen innan ein månad. Overdraging må godkjennast av styret i banken. Samtykke til overdraging kan berre nektast når det er sakleg grunn til det. Nekting av samtykke kan krevjast grunngjeve skriftleg.

4 Ingen kan eiga meir enn 10 % av aksjekapitalen i banken. Andre enn norske statsborgarar kan tilsaman ikkje eiga over 33 1/3 % av aksjekapitalen. Aksjar som vert overdregne til ny eigar gjev ikkje røysterett før to veker etter at overdraginga er registrert i Verdipapirsentralen. Elles kan den som får overdrege ein aksje ikkje nytta dei rettar som tilkjem ein aksjeeigar med mindre han er registrert i Verdipapirsentralen sitt aksjeeigarregister, eller han har meldt og godtgjort aksjeoverdraginga si. Kap. 3. Styret. 3-1 Styret er på fem medlemer, valde av representantskapet. Minst halvdelen av medlemene i styret må vera busett i riket og ha budd her i dei to siste åra, eller vera statsborgarar i stat som er part i EØS-avtalen og busett i ein slik stat. 2 Ein av dei valde styremedlemene skal vera tilsett i banken. For denne medlem skal det veljast ein personleg varamedlem med møte- og talerett i styret. For dei andre valde styremedlemene skal det veljast opp til 2 varamedlemer. Formannen og nestformannen for styret skal veljast særskilt. Valde styremedlemer gjer teneste i to år. Av dei valde medlemene går kvart år ut dei som har gjort teneste lengst. Første gong går tilnærma halvparten ut etter lutdraging som valnemnda held. Varamedlemene skal veljast for 2 år. I staden for styremedlem som går ut før valperioden er ute, skal det ved første høve veljast ny medlem for resten av perioden. 3-2 Valet av styremedlemer skal førebuast av ei valnemnd samansett av formannen i representantskapet og 2 medlemer valde av representantskapet. Nemnda skal ha medlemer frå begge grupper i representantskapet, jfr. forretningsbanklova 11, fjerde og femte stykket. Formannen i representantskapet er formann i valnemnda. For den styremedlem som vert vald mellom dei tilsette og for den personlege varamedlem for denne styremedlem, gjev berre representanten for dei tilsette i valnemnda innstilling. Valnemnda førebur også val til avdelingsstyre og distriktsråd.

5 3-3 Formannen kallar saman styret og det har møte minst ein gong i månaden og elles så ofte verksemda i banken tilseier det eller når ein styremedlem krev det. Styret er vedtaksført når meir enn halvparten av alle styremedlemene er tilstades. Styret kan likevel ikkje ta avgjerd med mindre alle medlemer av styret så langt råd er har fått høve til å vera med på førehaving av saka. Har ein styremedlem forfall skal varamedlem ha fått høve til å møta. Som styrevedtak gjeld det som fleirtalet av dei møtande har røysta for, eller står røystene likt, det som møteleiaren har røysta for. Dei som røystar for eit vedtak, må alltid vera minst halvparten av alle styremedlemene. Fråverande styremedlemer skal gjera seg kjende med vedtak styret har gjort når dei var borte. 3-4 Styret står føre forvaltninga av banken og tek avgjer i dei einskilde kredittsakene. Det skal syta for tilfredsstillande organisasjon av verksemda til banken og herunder sjå til at bokføring og formuesforvaltning er trygt kontrollert. 3 Representantskapet kan ikkje avgjera saker som etter paragrafen her høyrer under styret. Styret kan delegera fullmakter til avdelingsstyra og andre medarbeidarar og gjera vedtak om i kva utstrekning desse kan gje kredittar og elles gjera vedtak på vegne av banken, og om i kva utstrekning saker skal rapporterast til styret. Styret fastset instruks for banken sine avdelingsstyre, jfr. likevel 6-1 siste punktum. 3-5 Styret tilset medarbeidarar og gjev dei avskil, og fastset vilkåra deira. Styret kan delegera denne fullmakta når det gjeld andre medarbeidarar enn administrerande direktør.

6 3-6 Styreformannen eller administrerande direktør teiknar åleine firmaet til banken. To valde styremedlemer kan òg gjere det i lag. Styret kan gje særleg nemnde tilsette rett til å teikna bankens firma. Styret kan dessutan gje prokura og spesialfullmakter. 3-7 Administrerande direktør har den daglege leiinga av bankverksemda i samsvar med ålmenne instruksar fastsette av representantskapet og godkjende av generalforsamlinga og dei retningsliner og pålegg styret har gjeve. Kap. 4. Representantskapet. 4-1 Representantskapet har 15 medlemer. 4 Representantskapet bør vera allsidig samansett og m.a. ha medlemer frå ulike distrikt og næringar som banken har med å gjera. Minst halvdelen av representantskapet sine medlemer og varamedlemer må vera busett i riket og ha budd her dei siste to åra, eller vera statsborgarar i stat som er part i EØS-avtalen og busett i ein slik stat. Generalforsamlinga vel 11 medlemer med 6 varamedlemer. Medlemene og varamedlemene skal veljast mellom aksjeeigarane i banken. Ei valnemnd på 3 medlemer vald av generalforsamlinga førebur dette valet. Av og mellom dei tilsette i banken skal det veljast 4 medlemer med 4 varamedlemer. Kongen gjev nærare reglar om dette valet. Representantskapet vel kvart år formann og nestformann mellom medlemene. Medlemer og varamedlemer til representantskapet skal veljast for to år. Av dei medlemer som ved første gongs val er valde av generalforsamlinga går tilnærma halvparten ut etter lutdraging etter eitt år. Deretter går kvart år ut dei som har gjort teneste lengst. Valnemnda held lutdraginga. Går eit medlem ut av representantskapet før valperioden er ute, skal det ved første høve veljast ny medlem for resten av perioden.

7 4-2 Formannen kallar representantskapet saman til møte så ofte det er naudsynt, og når styret, kontrollnemnda eller minst ein seksdel av representantskapsmedlemene krev det. Innkalling må sendast ut seinast ei veke før møte i representantskapet. Medlemene i styret og kontrollnemnda og revisor skal innkallast til representantskapsmøta. Dersom representantskapet i einskilde høve ikkje avgjer noko anna, har styret og kontrollnemnda rett til å vera til stades og til å uttala seg på representantskapsmøta. Styreformannen og administrerande direktør har plikt til å vera til stades med mindre dette openbert er uturvande eller dei har gyldig forfall. I sistnemnde tilfelle skal det utpeikast ein annan i deira stad. 4 3 Godtgjersle til medlemene i representantskapet skal fastsetjast av generalforsamlinga. Eit medlem av representantskapet må ikkje i samband med sitt arbeid for representantskapet motta godtgjersle frå andre enn banken. Dette gjeld også godtgjersle som ein medkontrahent eller hans eller hennar representant har gjort krav på hjå banken. 5 Godtgjersle som er avtalt eller motteke i strid med forbodet i fyrste stykket, tilfell banken. Dette gjeld også avkastning av og eignelutar som er kome i staden for godtgjersle. Forbodet i fyrste stykket er ikkje til hinder for at representantskapsmedlem som ikkje deltek i den daglege leiinga, kan opptre som mellommann overfor selskapet mot vanleg mellommannsgodtgjersle dersom: 1. representantskapsmedlemmet ikkje også representerer banken, og 2. forretninga inngår i mellommannsverksemd som representantskapsmedlemmet driv som næring. 4 4 Representantskapet sine medlemer må ikkje føreta seg noko som er eigna til å gje visse aksjeeigarar eller andre urimeleg føremon på andre aksjeeigarar eller banken sin kostnad. Representantskapet må ikkje etterkoma noko vedtak av generalforsamlinga eller eit anna selskapsorgan dersom vedtaket strir mot lova eller banken sine vedtekter.

8 4-5 Representantskapet er vedtaksført når meir enn halvparten av alle medlemer er til stades. Representantskapet kan likevel ikkje gjera vedtak med mindre alle medlemene så langt råd er har fått høve til å vera med i sakførehavinga. Har ein medlem forfall, skal varamedlem få høve til å møta. Som vedtak i representantskapet gjeld det som fleirtalet mellom dei møtande har røysta for, eller når røystetalet står likt, det som møtestyraren har røysta for. Dei som røyster for eit vedtak må alltid vera meir enn ein tredel av alle representantskapsmedlemer. 4-6 Representantskapet skal: 1. Fastsetja retningsliner for bankverksemda. Retningslinene skal vera generelle instruksar for bankstyret og administrasjonen og skal leggjast fram for generalforsamlinga til godkjenning Velja dei styremedlemer med varamedlemer som skal veljast, jfr. likevel 3-1, tredje stykket. 3. Velja valnemnda, jfr Velja revisor eller revisjonsfirma. 5. Ta imot opplysningar om banken si drift og gå gjennom rekneskapsutdrag og meldingar frå kontrollnemnda. 6. Gå gjennom årsoppgjeret til banken, revisjonsmeldinga, og gje uttale til generalforsamlinga om styret sitt framlegg til resultatrekneskap og balanse, eventuelt også konsernrekneskap og konsernbalanse, og om styret sitt framlegg til bruk av overskot eller dekning av tap. 7. Fastsetja godtgjersla til bankens tillitsmenn, revisor og godtgjersla/løn for administrerande direktør. 8. Ta avgjerd vedkomande avdelingsstyre og distriktsråd i samsvar med 6-1 og Gje uttale i saker vedkommande banken, som vert lagt fram for representantskapet av styret eller kontrollnemnda. Representantskapet kan vedta tilråding til styret i ei kvar sak.

9 4-7 Etter framlegg frå styret gjer representantskapen vedtak om: 1. Skiping av filial eller avdelingskontor og nedlegging av filial eller avdelingskontor i kommune der banken ikkje har hovudkontoret sitt, annan filial eller avdelingskontor. 2. Om og i tilfelle kor stort utbyte som skal delast ut til aksjeeigarane innanfor den høgste summen som styret fastset, og når vedteke utbyte kan utbetalast. 4-8 Det skal førast protokoll over møte og møteleiaren har ansvaret for det. Protokollen skal godkjennast og underskrivast av alle på møtet eller av møtestyraren og to andre møtande som vert valde på møtet. Kap. 5. Utgår. 7 Kap. 6. Avdelingsstyre og distriktsråd. 6-1 Representantskapet kan avgjera at avdeling utanfor hovudkontorkommunen skal ha eige styre med frå fire til sju medlemer. Dersom det er 15 tilsette eller fleire ved avdelinga, skal ein styremedlem veljast av og mellom dei tilsette ved avdelinga. Valet skjer ved fleirtalsval i samsvar med dei forskrifter Kongen har gjeve for det valet dei tilsette skal gjere av medlemer til representantskapet, så langt desse forskriftene høver. Dei andre styremedlemene skal veljast av representantskapet. Dei valde styremedlemer gjer teneste i to år. Hovudstyret fastset instruks for avdelingstyret. Instruksen skal godkjennast av representantskapet og leggjast fram for generalforsamlinga. 6-2 Representantskapet kan avgjera at ein avdeling eller filial skal ha rådgjevande distriktsråd. Rådsmedlemene skal veljast av representantskapet, i tilfelle etter innstilling frå avdelingsstyret. Eit distriktsråd kan vera felles for fleire avdelingar eller filialar.

10 Kap. 7. Kontrollnemnda. 7-1 Kontrollnemnda skal ha 3 medlemer og 2 varamedlemer. 8 Medlem av kontrollnemnda må fylla vilkåra for val til representantskapet. Ein medlem må tilfredsstilla dei krav ein set til domarar etter lov om domstolane av 13. august , andre stykket. Valet av denne medlem skal godkjennast av Kredittilsynet. Kredittilsynet kan gjera unnatak frå føresegnene i dei to føregåande setningane. Formann, nestformann i representantskapet og styremedlem, varamedlem til styre, revisor eller tenestemann i banken kan ikkje veljast til medlem eller varamedlem av kontrollnemnda. Heller ikkje kan det veljast nokon som er umyndige eller som står i samarbeids- eller underordningshøve til eller er avhengige av eller er gift med eller i rett opp- eller nedstigande line eller i første sideline er i slekt med eller verskyld med styremedlem, varamedlem til styret, revisor eller overordna tenestemann i banken. Heller ikkje kan det veljast nokon som er komen under konkursførehaving, gjeldsforhandling eller er under privat administrasjon. Kjem det opp noko som gjer at vedkomande ikkje lenger kan veljast, går han ut av kontrollnemnda. I staden for medlem som går ut, skal det ved første høve veljast ny medlem for resten av valperioden hans. Vala gjeld for to år. For avdelingar med eige styre kan generalforsamlinga etter innstilling frå kontrollnemnda (hovudkontrollnemnda) velja lokale kontrollnemnder for kontroll på staden under tilsyn av hovudnemnda. 7-2 Kontrollnemnda møter så ofte det tykkjest turvande for å kunna sikra eit effektivt tilsyn. Nemnda skal føra protokoll autorisert av Kredittilsynet over det den har føre seg, og skal kvart år gje melding til representantskapet, generalforsamlinga og Kredittilsynet om arbeidet sitt og banken si stilling. 7-3 Kontrollnemnda skal føra tilsyn med bankverksemda og m.a. sjå til at ho er i samsvar med lov, vedtekter og retningsliner vedtekne av representantskapet. Så langt den finn det naudsynt, skal nemnda granska protokollane, bøkene, korrespondansen og det banken sit inne med, både det banken sjølv eig og det som er deponert. Styret og revisor skal gje kontrollnemnda alle opplysningane som den meiner den treng for å kunna utføra arbeidet sitt. Representantskapet skal vedta instruks for nemnda. Instruksen skal godkjennast av Kredittilsynet.

11 Kap. 8. Generalforsamlinga. 8-1 Ordinær generalforsamling skal haldast kvart år ved hovudkontoret innan utgangen av april månad. For ekstraordinær generalforsamling gjeld føresegnene i allmennaksjelova 5-7. Generalforsamlinga skal innkallast av formannen i representantskapet. Innkallinga skal kunngjerast i «Hordaland» og «Bergens Tidende» med mindre ein sender innkalling til alle aksjeeigarar med kjend opphaldsstad. I innkallinga kan det krevjast at aksjeeigarar som vil møta, må ha meldt dette til hovudkontoret seinast 5 dagar føreåt. Innkallinga må utsendast seinast fjorten dagar før ordinær generalforsamling og seinast ei veke før ekstraordinær generalforsamling, eller om det krevst førehandsmelding - før siste meldingsdag. Medlemene av styret og kontrollnemnda og revisor skal innkallast til generalforsamlingsmøta. Dersom generalforsamlinga for det einskilde tilfelle ikkje avgjer noko anna, har styret og kontrollnemnda sine medlemer rett til å vera tilstades og til å uttala seg på møte i generalforsamlinga. Formannen i styret og administrerande direktør har plikt til å vera tilstades med mindre dette er openbert uturvande eller det føreligg gyldig forfall. I sistnemnde tilfelle skal det utpeikast ein annan i deira stad. 9 Før generalforsamling vert halde, skal Kredittilsynet i god tid, seinast samstundes med lovleg innkalling til aksjonærane, få ei melding om dei saker som skal handsamast. Av protokollen over forhandlingane skal ein gjenpart straks sendast til Kredittilsynet. 8-2 På den ordinære generalforsamlinga skal årsoppgjeret og revisjonsmeldinga leggjast fram og utdelast til aksjeeigarar som ikkje har fått dokumenta tilsende på førehand. 8-3 Formannen i representantskapet opnar generalforsamlinga og styrer møtet til det er valt møtestyrar. 8-4 Aksjeeigarane har den øvste myndigheita i banken gjennom generalforsamlinga, med mindre myndigheita er lagd til eit av banken sine øvrige organ ved særskild lovregel. På generalforsamlinga er røysteretten avgrensa i samsvar med 8-6. Alle avgjerder skal treffast med vanleg fleirtal, med mindre anna fylgjer av lov eller vedtekter.

12 Den ordinære generalforsamling skal: 1. Velja møtestyrar mellom dei møtande aksjonærane. 2. Velja 11 medlemer og 6 varamedlemer til representantskapet mellom aksjeeigarane i banken og medlemer til kontrollnemnda. 3. Velja ei valnemnd til å førebu dei val som skal føregå på neste ordinære generalforsamling av medlemer og varamedlemer til representantskapet og kontrollnemnda. 4. Fastsetja resultatrekneskapen og balanse, herunder bruk av årsoverskot eller dekning av årsunderskot. 5. Fastsetja eit eventuelt konsernrekneskap og konsernbalanse. 6. Handsama andre saker som etter lov eller vedtekter høyrer inn under generalforsamlinga Når generalforsamlinga er opna, skal møtestyraren setja opp liste over dei møtande aksjeeigarar og representantar for aksjeeigarar med oppgåve over kor mange aksjar og røyster kvar av dei representerer. Denne lista skal nyttast til ho måtte verta endra av generalforsamlinga. 8-6 Det skal røystast skriftleg dersom ikkje alle som møter samtykkjer i røysting på annan måte. Møtestyraren skal syta for at det vert ført protokoll over generalforsamlinga. I protokollen skal vedtaka til generalforsamlinga førast inn med opplysning om utfallet av røystinga. Lista over dei møtande aksjeeigarar og representantar skal takast inn i eller leggjast ved protokollen. Protokollen skal underskrivast av møtestyraren og minst ein annan person som vert vald av generalforsamlinga mellom dei som er til stades. Protokollen skal haldast tilgjengeleg for aksjeeigarane og takast vare på, på trygg måte. På generalforsamlinga kan ingen røysta for meir enn ein tidel av alle aksjar med røysterett eller gje fleire røyster enn ein femdel av dei røystene som er representerte på generalforsamlinga. Likt med aksjeeigarane sine eigne aksjar skal ein rekna aksjar som er eigde av personar, selskap eller andre som står i eit slikt forhold til aksjeeigaren som nemnt i finansieringsvirksomhetslova 2-6.

13 I tillegg er røysteretten i generalforsamlinga avgrensa slik: aksjar gjev 1 røyst aksjar gjev 2 røyster aksjar gjev 3 røyster aksjar gjev 4 røyster Fleire enn aksjar gjev 5 røyster som er det høgste røystetal nokon kan ha. Kap. 9. Revisor. 9-1 Revisor skal følgja dei instruksar og pålegg som representantskapet måtte gje for så vidt dei ikkje strider mot føresegner gjevne i lov eller i samsvar med lov eller mot vedtektene i banken eller god revisjonsskikk. Revisor gjev sine merknader og meldingar gjennom kontrollnemnda til representantskapet. Revisjonsmeldinga skal avgjevast minst to veker før det representantskapsmøte der rekneskapen skal førehavast. 11 Kap. 10. Innskotsvilkår Styret fastset nærare vilkår for mottaking og utbetaling av innskot i samsvar med mogelege reglar fastsette av Kredittilsynet. Kap. 11. Årsoppgjer m.v Rekneskapsåret følgjer kalendaråret. For kvart rekneskapsår set styret opp årsoppgjeret. Det skal omfatta resultatrekneskap, balanse og årsmelding. Minst ein månad før den ordinære generalforsamlinga skal revisor få gjera seg kjend med årsoppgjeret. Årsmeldinga og den reviderte rekneskapen skal gåast igjennom av kontrollnemnda og representantskapet før det vert framlagt for generalforsamlinga. Generalforsamlinga fastset rekneskapen seinast innan utgangen av april månad. Seinast ei veke etter at generalforsamlinga har fastsett årsrekneskapen, skal styret senda rekneskapen til kunngjering.

14 Kap. 12. Aldersgrense. Tenestetid Høgste aldersgrense for fast tilsette er 70 år Ein vald medlem av eller formann for styre, avdelingsstyre, representantskap eller kontrollnemnd kan ikkje ha dette tillitsyrket i eit samanhengande tidsrom lengre enn 12 år, eller ha desse tillitsyrka i eit lengre samla tidrom enn 20 år. Ved utrekning av desse tidsroma reknar ein berre med den tida vedkomande har hatt tillitsyrke i banken etter 1. januar Ein person kan ikkje veljast/attveljast til nokon av desse yrka dersom vedkomande på grunn av føresegna i denne paragrafen ikkje kan sitja valperioden ut. Kap. 13. Vedtektsendringar Vedtak om å endra vedtektene vert avgjort av generalforsamlinga. Vedtak krev tilslutnad av minst to tredjedelar av dei gjevne røyster og av den aksjekapital som er representert på generalforsamlinga. Framlegg til endringar i vedtektene må vera innsendt til formannen i styret seinast fire veker før den generalforsamlinga der framlegget skal førehavast. Kap. 14. Iverksetjing Desse vedtektene tek til å gjelda når dei er godkjende i samsvar med forretningsbanklova 4, fjerde stykket. Frå same tid fell bankens tidlegare vedtekter bort.

15 Sak 14/4696 Finanstilsynet viser til brev av 25. april 2014 med søknad om godkjenning av endringar i banken sine vedtekter 2-1 første ledd og 8-6 fjerde ledd. Finanstilsynet kan ikke sjå at endringane er i strid med relevant regelverk. Endringane er godkjent. For Finanstilsynet, Oslo, den 2. mai 2014 Ole-Jørgen Karlsen seksjonssjef Marit Sletta seniorrådgiver 13 Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

16 14 Vekselbanken Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Grafisk produksjon : Voss Prenteverk Grafiske Tenester AS

VEDTEKTER for ajourført med endringar til og med generalforsamling

VEDTEKTER for ajourført med endringar til og med generalforsamling VEDTEKTER for ajourført med endringar til og med generalforsamling 26.03.2008 Vedtekter for Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 VEDTEKTER FOR Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Luster Sparebank er skipa ved samanslåing av desse sparebankane: Hafslo Sparebank skipa 4. mai 1848, Jostedal Sparebank skipa 9. oktober 1937 og Luster

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA

VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Pareto Bank ASA er en forretningsbank som har sitt forretningskontor i Oslo. Banken kan utføre alle forretninger og tjenester

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Generalforsamling i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Generalforsamling i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Vekselbanken Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Generalforsamling i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Park Hotel Vossevangen onsdag 13. april 2011 kl. 17.30 Registrering og enkel servering frå kl. 16.30

Detaljer

VEDTEKTER FOR BANK2 ASA. (sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. november 2012)

VEDTEKTER FOR BANK2 ASA. (sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. november 2012) VEDTEKTER FOR BANK2 ASA (sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. november 2012) Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Bank2 ASA er opprettet den 12. mai 2005 og har sitt forretningskontor

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

VEDTEKTER BANK NORWEGIAN AS

VEDTEKTER BANK NORWEGIAN AS VEDTEKTER PER APRIL 2011 BANK NORWEGIAN AS Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Selskapets navn er Bank Norwegian AS, og er opprettet den 5. juni 2007. Selskapet har sitt forretningskontor i Bærum

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Tidligere eier av aksjer skal sørge for at det straks etter eierskifte sendes melding til Verdipapirsentralen om dette.

Tidligere eier av aksjer skal sørge for at det straks etter eierskifte sendes melding til Verdipapirsentralen om dette. Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret [ ]2016 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

3 Forretningskontor Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune.

3 Forretningskontor Fitjar Kraftlag SA sitt forretningskontor er i Fitjar Kommune. VEDTEKTER Namn, føremål, ansvar og lokalisering 1 Namn Partlagets namn er Fitjar Kraftlag SA (Kraftlaget) 2 Føremål Fitjar Kraftlag SA er eit ålmennyttig partlag med skiftande parteigartal og kapital.

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR EID KOMMUNE KAP. I SAKKUNNIG NEMND 1-1 I medhald av eigedomsskattelova 8 A-3 (4) vel kommunestyret ei sakkunnig nemnd til å verdsetje eigedomar i Eid kommune på bakgrunn av

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009:

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009: Vedtekter for Vikedal Bygdahus L/L Reviderte etter årsmøtet 11.02.2010 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus L/L er eit andelslag med vekslande medlemstal, Vekslande kapital og avgrensa ansvar. 2 Føremål

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN BOLIGKREDITT AS (sist endret i generalforsamling 18. september 2015 med virkning fra 5. oktober 2015) KAP. I FIRMA. FORMÅL. KONTORKOMMUNE 1 Selskapets navn er Skandiabanken

Detaljer

EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013

EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013 EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013 Vedteke i Kommunestyret Dato : 20.12.12 Sak : 65/2012 Dato : Dato: Innholdsfortegnelse KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER... 3 KAP. II FØREBUING AV TAKSERINGA... 4 KAP. III

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR MØRE BOLIGKREDITT AS KAP. 1 FIRMA. FORMÅL. FORRETNINGSKONTOR 1 Møre Boligkreditt AS er stiftet den 25.9.2001, og søkt konsesjon som kredittforetak den 20.11.2008. Selskapets formål er å yte

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

for NORDTVEIT VASSVERK SA

for NORDTVEIT VASSVERK SA VEDTEKTER Rev.1 for NORDTVEIT VASSVERK SA Organisasjonsnr.: 970548637 Gjeldene fra 01.01.2013 1. Selskapsform og forretningsstad Nordtveit Vassverk SA, i desse vedtekter kalt NV, er eit samvirkeføretak

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM)

SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) SELSKAPSAVTALE FOR SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK IKS (SIM) Sist endra i Representantskapsmøte den 30. april 1999. Endringa godkjend i eigarkommunane den 22. november 1999. Selskapsavtalen er tilpassa

Detaljer

Generalforsamling Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 20. april 2016

Generalforsamling Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 20. april 2016 Generalforsamling Voss Veksel- og Landmandsbank ASA 20. april 2016 Sakliste 1. Registrering 2. Val av møtestyrar 3. Orientering om årsrekneskapen for 2015 4. Godkjenning av årsrekneskapen, årsmeldinga

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE Vedteke av Vestnes kommunestyre 07.04.2011 Revidert i kommunestyre 16.06.2011 Revidert i kommunestyre 29.03.2012 Revidert i kommunestyre 07.02.2013 KAP. I SAKKUNNIG

Detaljer

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = =

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = 8. september 2010 ProsjektplanK= = Engagement letter = Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Vedtekter. for. DnB NOR Bank ASA. Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007

Vedtekter. for. DnB NOR Bank ASA. Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007 Vedtekter for DnB NOR Bank ASA Vedtatt av generalforsamlingen 12. september 2002, sist endret 31. oktober 2007 Godkjent av Kredittilsynet 23. desember 2003, siste endringer godkjent 28. november 2007 2

Detaljer

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR)

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) 01.07.2014 «Namn» IKS Indre Hordaland Sogn og Fjordane 1 SELSKAPETS

Detaljer

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå

Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå Selskapsavtale for Sogn og Fjordane Revisjon IKS Gjeldande frå 1.01.2014 1. Selskapet Sogn og Fjordane revisjon IKS (SF revisjon IKS) er eit interkommunalt selskap oppretta med heimel i Lov om interkommunale

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt BA

Vedtekter for Sognefrukt BA Vedtekter for Sognefrukt BA 1 Selskapet sitt namn er Sognefrukt BA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna partskapital. 2 Føremål

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt SA

Vedtekter for Sognefrukt SA Side 1 av 5 Vedtekter for Sognefrukt SA 1 Laget Selskapet sitt namn er Sognefrukt SA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon

Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon Selskapsavtale for Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Versjon 211004 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Revisjonsdistrikt IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap,

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret

VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA. (org nr.: ) Sist endret Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest

Arbeidsreglement. Tilsetjing. Arbeidsavtale. Legeattest Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 12/4098-2 112797/12 12.12.2012 Arbeidsreglement Vedteke i K.sak 95/48. Revidert av rådmannen 18.03.05. Oppdatert 01.07.10. Handsama i administrasjonsutvalet den 21.12.2012,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

til generalforsamling i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Park Hotel Vossevangen onsdag 20. april 2016 kl

til generalforsamling i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Park Hotel Vossevangen onsdag 20. april 2016 kl Innkalling til generalforsamling i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Park Hotel Vossevangen onsdag 20. april 2016 kl. 17.30 Registrering og enkel servering frå kl. 16.30 SAKLISTE: 1. Registrering 2. Val

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge

VEDTEKTER FOR. SpareBank 1 Nord-Norge VEDTEKTER FOR SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2016 Kap. 1 FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål SpareBank 1 Nord-Norge er dannet ved en sammenslutning av Nordkapp Sparebank,

Detaljer

Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova).

Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova). Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova). INNHOLD Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova). Kapitel I. Kva lova gjeld. Definisjon. 1. (kva lova gjeld). 2. (skade

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT AVFALLSELSKAP FOR ÅLESUNDREGIONEN Vedteke 20. februar 2009. Sist oppdatert etter møte i representantskapet 22. oktober 2014. 1 Heimel. Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2

KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda sjukehus 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Side : 1 Av : 5 sjukehus Revisjon : 3 Erstatter : 2 KVALITETSSYSTEM for Helse Sunnmøre HF Volda 0100.40.05.010 Vedtekter Nivå: 1. Volda Side : 1 Revisjon : 3 Erstatter : 2 Utarbeida av: Styrar i Oppigarden og styrar i Åsemyra barnehage Godkjend av direktør

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB. vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB. vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013 VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB vedteke 17.11.1974 med seinare endringar, siste av 05.03.2013 Godkjent av Hordaland Idrettskrets 20.03.2013 ref. 611829v1 Dokument nr.: 01-001 side 2 av 9 REVISJONAR OG TILLEGG

Detaljer

VEDTEKTER FOR VIKEDAL BYGDAHUS SA, VINDAFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR VIKEDAL BYGDAHUS SA, VINDAFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR VIKEDAL BYGDAHUS SA, VINDAFJORD KOMMUNE Vedtatt på årsmøte i representantskapet for Vikedal Bygdahus 09.02.2012 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus SA er eit samvirkeføretak med vekslande

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE Vedteke av Vestnes kommunestyre 07.04.2011 Revidert i kommunestyre 16.06.2011 Revidert i kommunestyre 29.03.2012 KAP. I SAKKUNNIG NEMND 1-1 I medhald av byskattelova

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap)

Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) Lov om endringer i barnelova (farskap og morskap) I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T I K K E A J O UR FØ R T Dato LOV 2013 06 21 64 Departement Barne, likestillings

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

Folkevaldopplæring 4.oktober Slik oppfører vi oss Makt og mynde Møte og delegeringsreglementet

Folkevaldopplæring 4.oktober Slik oppfører vi oss Makt og mynde Møte og delegeringsreglementet Folkevaldopplæring 4.oktober Slik oppfører vi oss Makt og mynde Møte og delegeringsreglementet Ansvaret -overfor folket i kommunen -overfor dei tilsette -overfor kvarandre Respekt Eit lita oppvarmingsoppgåver

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Vedtekter. for. SpareBank 1 Næringskreditt Sist endret på generalforsamling 8. april 2011

Vedtekter. for. SpareBank 1 Næringskreditt Sist endret på generalforsamling 8. april 2011 Vedtekter for SpareBank 1 Næringskreditt Sist endret på generalforsamling 8. april 2011 Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 SpareBank 1 Næringskreditt AS er stiftet 28. april 2009. Foretakets formål

Detaljer

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral.

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral. Reglar for kommunale tilskot til næringslivet i Åseral. Reglane utfyller vedtektene for bruk av kraftfondet gjevne av kommunal- og regionaldepartementet Vedtatt i kommunestyret 27.08.2009 2 UTFYLLANDE

Detaljer

Vedtekter for SpareBanken Vestfold

Vedtekter for SpareBanken Vestfold KAP. 1 - FIRMA - KONTORKOMMUNE - FORMÅL Vedtekter for SpareBanken Vestfold 1-1 SpareBanken Vestfold ble opprettet den 3. desember 1859 under navnet Sandeherreds Sparebank. Sparebankens vedtekter ble første

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS KONTROLLUTVALET I FORSAND PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008 2011 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2008 Side 2 av 11 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 4 2. LOVHEIMEL FOR SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (nynorsk) (Vedteken av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Nynorsk Ufråvikeleg lovnorm Idrettslaget skal ha ei lov som er i samsvar med NIF-lova og denne lovnorma. Lova skal godkjennast av idrettskretsen. Lovnorma er ufråvikeleg

Detaljer

Etne E-lag. 7. Fastsetje godtgjersle for tillitsvalde

Etne E-lag. 7. Fastsetje godtgjersle for tillitsvalde Etne E-lag Etne E-lag held vanleg årsmøte på Etne E-lag sitt møtelokale på Nyvoll, onsdag 01. juni 2016 kl. 19.00. Medlemmer som ynskjer å delta på årsmøte må registrera seg til kontoret på telefon 53771155,

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016

REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016 REGLAR FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE, GJELDANDE FOR 2016 1. DEFINISJONAR Møte Møte med skriftleg innkalling og sakliste/saksutgreiingar som medfører arbeid til førebuing. Vidare at det vert gjort vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer