INFORMASJONSMEMORANDUM. PetroInvest Nord AS ORG. NR.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSMEMORANDUM. PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272"

Transkript

1 INFORMASJONSMEMORANDUM PetroInvest Nord AS ORG. NR.: Rettet emisjon ved utstedelse av minimum aksjer (NOK ) og maksimum aksjer (NOK ) med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer pr. 5. september 2008 i PetroInvest Nord AS. Tegningskurs NOK 11,00 pr. aksje hver pålydende NOK 10,00 pr aksje Tegningsperiode fra og med 5. september 2008 til og med 30. september 2008 Side 1/15

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 DISCKLAIMER 2 2 DEFINISJONER 3 3 SAMMENDRAG 3 4 BAKGRUNN FOR EMISJONEN 3 5 EMISJONSTEKNISKE FORHOLD Nåværende aksjekapital Emisjonen Organisasjonsnummer og aksjeregistrering Omkostninger 5 6 KORT HISTORIKK 5 7 FORRETNINGSIDÉ, MÅL OG STRATEGI Forretningsidé Mål Strategi 5 8 SELSKAPETS VIRKSOMHET Innledning Offshorekapital Nords virksomhet Annen virksomhet 6 9 NORTH ENERGY 6 10 FINANSIELLE FORHOLD Selskapets revisor og revisjonsberetning 6 11 ORGANISASJON OG LEDELSE Offshorekapital Nord AS 6 12 RISIKOFAKTORER 7 13 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD Aksjekapital Opsjoner Aksjonærenes rettigheter Aksjonærstruktur Aksjonæravtaler Utbytte- og aksjonærpolitikk 7 14 JURIDISKE FORHOLD Tvister Skattemessige forhold Avtaler 8 Side 2/15

3 1 DISCLAIMER Denne Presentasjonen er laget av PetroInvest Nord eller kalt Selskapet basert North Energy AS eller kalt bare North sitt emisjonsprospekt av , samt andre lysark offentliggjort eller godkjent av ledelsen i North Energy AS og er kun for bruk til investorpresentasjoner holdt i forbindelse med den forestående kapitalutvidelsen til PetroInvest Nord og må ikke reproduseres eller videredistribueres, helt eller delvis, til annen person. Dette dokumentet inneholder visse fremtidsrettede uttalelser som relaterer seg til forretningsmessige og økonomiske sider ved Selskapet. Fremtidsrettede uttalelser vedrører fremtidige omstendigheter og resultater og andre uttalelser som ikke er historiske fakta, noen ganger identifisert ved ordene tror, forventer, tilsikter, planlegger, estimerer, hensikt, målsetting, og liknende uttrykk. De fremtidsrettede uttalelsene i denne Presentasjonen inkluderer Selskapets egne forutsetninger, meninger og syn/, eller er hentet fra tredjepartskilder er kun meninger og prognoser som er gjenstand for risiko, uvissheter og andre faktorer som kan forårsake faktiske hendelser som avviker betydelig fra en forventet utvikling. Ingen av Selskapets eller noen av deres respektive eierselskaper eller deres ledelse eller ansatte gir noen forsikring om at de underliggende forutsetninger for de fremtidsrettede uttalelsene er feilfrie, og påtar seg heller ingen form for ansvar for den fremtidige nøyaktighet av de meninger uttalt i denne Presentasjonen eller den faktiske forekomst av de prognoserte utviklingene. Selskapet påtar seg ingen forpliktelse, med unntak av det som er lovpålagt, til å oppdatere noen fremtidsrettede uttalelsene eller til å tilpassedisse fremtidsrettede uttalelser til faktiske resultater. EN INVESTERING I SELSSKAPET INOLVERER RISIKO, OG FLERE RISIKOFAKTORER KAN MEDFØRE AT DE FAKTISKE RESULTATENE, SELSKAPETS PRESTASJON ELLER OPPNÅELSE KAN BLI BETYDELIG ULIKT FRA FREMTIDIGE RESULTATER ELLER OPPNÅELSER SOM KAN HA BLITT UTTALT DIREKTE ELLER INDIREKTE I UTTALELSER OG I INFORMASJON I DENNE PRESENTASJONEN. DETTE INKLUDERER BLANT ANNET RISIKI OG USIKKERHETER TILKNYTTET SELSKAPETS FORRETNING, SEGMENTER, UTVIKLING, VEKSTGJENNOMFØRING, FINANSIERING, MARKEDSAKSEPT OG KUNDEFORHOLD, OG, MER GENERELT, GENERELLE ØKONOMISKE OG FORRETNINGE FORHOLD, ENDRINGER I HJEMLIGE OG UTENLANDSKE LOVER OG REGLER, SKATTER, ENDRINGER I KONKURRANSEN OG PRISINGSMILJØER, VALUTASVINGNINGER, RENTEENDRINGER OG ANDRE FAKTORER. DERSOM EN ELLER FLERE AV DISSE RISIKI ELLER USIKKERHETENE MATERIALISERES, ELLER DERSOM UNDERLIGGENDE FORUTSETNINGER VISER SEG IKKE Å VÆRE KORREKTE, VIL FAKTISKE RESULTATER VARIERE MATERIELT FRA DET SOM ER BESKREVET I DENNE PRESENTASJONEN. SELSKAPET HAR IKKE TIL HENSIKT, OG PÅTAR SEG IKKE, Å OPPDATERE ELLER KORRIGERE INFORMASJONEN I DENNE PRESENTASJONEN. Ingen representasjon eller garanti (uttalt eller uuttalt) gis i forhold til, og ingen tillit bør tillegges, den informasjon, inkludert planer, estimater, målsettinger og formeninger i dette dokument, og ingen form for ansvar aksepteres for feil, utelatelser eller feilsitater i dette dokument, og, følgelig ingen av Selskapets eller noen av deres eierselskaper eller noen slik persons styremedlem eller ansatt godtar noen form for ansvar som stammer direkte eller indirekte fra bruk av dette dokument. Ved å lese dette og/eller å delta på investorpresentasjonen, erkjenner du at du alene vil være ansvarlig for dine egne vurderinger av markedet og markedsposisjonen til Selskapet og at du vil foreta dine egne analyser og vil alene være ansvarlig for dannelsen av ditt eget syn på potensielle fremtidige resultat av Selskapets forretninger. Denne Presentasjonen er konfidensiell, og blir kommunisert til potensielle investorer. Presentasjonen (eller deler av den) skal ikke reproduseres, distribueres, videreformidles, eller innholdet på annen måte bekjentgjøres, direkte eller indirekte, til noen annen person (med unntak av investorers rådgivere) uten forhåndsgodkjennelse fra Selskapet. Denne Presentasjonen er datert 5. september Verken fremføring av denne Presentasjonen eller noen videre diskusjon av Selskapet med noen av mottagerne skal, under noen omstendigheter, skape noen oppfatning av at det ikke har vært noen endring i Selskapets forretningsanliggender etter denne datoen. Side 3/15

4 2 DEFINISJONER Aksjekapitalen Innskutt egenkapital Aksjene Informasjonsmemorandum Innskutt og tegnet aksjekapital Aksjekapital og overkurs (bundet egenkapital) Alle aksjer i Selskapet Dette inforamsjonsmemorandum datert 5. september, som er utarbeidet i forbindelse med investeringsprosjektet og kapitalisering av Selskapet. Investeringsprosjektet Planlagt emisjon på min. NOK og maks NOK Fortrinnsrettet emisjon Rettet emisjon North Energy el. North Eksisterende eiere har fortrinnsrett til tegning i emisjonen tilsvarende sin forholdsmessige eierandel. Emisjon i Selskapet rettes mot et utvalg av aksjonærer som ønsker å tegne aksjer i Selskapet. Utvalget er maksimum 40 personer eller bedrifter. Det nordnorske oljeselskapet North Energy AS 3 SAMMENDRAG Styret har ikke funnet det formålstjenelig å utarbeide et sammendrag, men viser til oversendelsesbrevet som gir en uformell oppsummering av sentrale forhold i dette memorandumet og som redegjør for PetroInvest Nord AS sine planer om konkret tegning i North Energy AS og øvrige relaterte virksomheter. 4 BAKGRUNN FOR EMISJONEN PetroInvest Nord AS ble stiftet 3. september 2008 etter at selskapets eiere har mottatt invitasjon til tegning og oppfordring fra generalforsamlingen i North Energys AS, avholdt i Alta Styret i PetroInvest Nord AS mener det vil være behov for ytterligere emisjon(er) allerede i 2009 dersom Selskapets eventuelle eierposisjoner i North Energy AS skal opprettholdes i tiden framover. 5 EMISJONSTEKNISKE FORHOLD 5.1 Nåværende aksjekapital Selskapets aksjekapital, er tegnet med NOK fordelt på aksjer hver pålydende NOK 10,00 til tegningskurs NOK 11,-. Overkurs er tillagt Selskapets overkursfond. Det er kun én aksjeklasse. 5.2 Emisjonen Selskapets generalforsamling vedtok den 3. september 2008 å forhøye aksjekapitalen med minimum aksjer à pålydende NOK 10,- til tegningskurs NOK 11,- pr. aksje, til sammen NOK ,- og maksimum aksjer à pålydende NOK 10,- til tegningskurs NOK 11,- pr aksje, til sammen NOK Selskapets aksjekapital vil etter emisjonen være på minimum NOK og maksimum NOK Overkurs overføres i sin helhet til Selskapets overkursfond. Emisjonskostnader dekkes av overkursfondet, og skal ikke overstige 2 prosent av innskutt egenkapital. Minimumstegning er fastsatt til NOK pr. aksjonær. Side 4/15

5 Dette betyr at ingen juridisk person vil oppnå tildeling dersom det ikke er tegnet for minimum 4546 stk. aksjer. Emisjonen er vedtatt som en fortrinnsrettsemisjon for eksisterende eiere pr. 3. september 2008 i Selskapet. Emisjonsbeløpet skal betales med kontant innbetaling, og kan disponeres av Selskapet før aksjekapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregistret, jf. aksjeloven FORTRINNSRETT Emisjonen gjennomføres som fortrinnsrettsemisjon, slik at Selskapets nåværende aksjonærer har fortrinnsrett. Side 5/15

6 TEGNINGSRETTENE Fortrinnsrett til tegning av nye aksjer dokumenteres ved tegningsretter som er registrert på den enkelte fortrinnsberettigede i Selskapets aksjonærregister. Det vil ikke bli utstedt brøkdeler av aksjer. Dersom antall tegningsretter ikke resulterer i et helt antall aksjer, vil antall aksjer som tildeles bli avrundet nedover til nærmeste hele aksje. Tegningsretten vil ikke være omsettelige. Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning innen tegningsperiodens utløp vil bli verdiløse og bortfaller i sin helhet. TEGNINGSKURS Tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen er den samme som for øvrige deltakere i emisjonen, pålydende NOK 10,- pr aksje til tegningskurs NOK 11,- pr aksje. DE NYE AKSJENES RETTIGHETER De nye aksjene gir aksjonærrettigheter fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Dette forventes å skje i løpet av primo oktober De nye aksjene gir samme rett til utbytte som de gamle aksjene, fra og med regnskapsåret Tildelte aksjer kan først overdras når de er fullt betalt, kapitalutvidelsen er registrert i Foretaksregisteret og de nye aksjene er registrert i Selskapets aksjonærregister. TEGNING AV AKSJER Tegning av aksjer kan kun gjøres på særskilt tegningsblankett som er vedlagt dette informasjonsmemorandum. Tegningsblanketten må være korrekt utfylt og signert av tegneren. Det totale antall aksjer hver aksjonær vil få rett til å tegne, vil bli avrundet nedad til nærmeste hele aksje av Selskapets styre. Brøkdelsaksjer vil ikke bli tegnet. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning og tildeling legitimeres kun ved tegningsrettene. Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning vil bli verdiløse. Det er anledning til å tegne flere aksjer enn det man har tegningsretter til (overtegning tillatt). Selskapets generalforsamling forbeholder seg retten til å stryke tegning som antas foretatt i, eller på vegne av personer i, andre jurisdiksjoner enn Norge dersom slik tegning er eller kan antas å være i strid med vedkommende jurisdiksjons regler og/eller kan antas å pålegge Selskapet plikter utover det som er forutsatt med dette memorandum. Styret i Selskapet forbeholder seg videre retten til å stryke tegning som antas foretatt i, eller på vegne av personer (juridiske personer) i, andre kommuner enn kommunene i Nordland, Troms, Finnmark samt Svalbard dersom slik tegning er, eller kan antas å være, i strid med det som er forutsatt i dette memorandum. Det understrekes at Selskapet ikke har noen undersøkelsesplikt med hensyn til hvor tegning anses skjedd. Selskapets generalforsamling gis rett til å styrke og fordele aksjer ved overtegning. TEGNINGSPERIODE I generalforsamling 3.septmeber 2008 ble det besluttet at tegning av aksjer i emisjonen kan finne sted i perioden fra og med 5. september 2008 til og med 30. september TEGNINGSSTED Tegning finner sted i ekstraordinær generalforsamling 30. september 2008 i tråd med mottatte tegningsblanketter. Tegningsblanketten må være mottatt av tegningsstedet innen den 30. september 2008 kl Tegningsblanketten (signert) sendes pr. post, eller telefaks til: PetroInvest Nord AS c/o Helgeland Vekst AS 8805 Sandnessjøen Telefax: Side 6/15

7 TILDELING AV AKSJER De fortrinnsberettigede aksjonærene har fortrinnsrett foran utenforstående til å tegne og få tildelt aksjer i forhold til sine tegningsretter. Tildeling vil skje i forhold til det antall tegningsretter som er benyttet ved tegningen. Tegninger uten bruk av tegningsretter vil først få tildeling etter full tildeling til innehaverne av tegningsretter. Disse tegnere vil ved eventuell tildeling bli gitt tildeling for å tegne de resterende antall aksjer prioritert etter tid for melding av tegning og styrets beste skjønn for oppfyllelse av forutsetningene i memorandumet. Aksjefordeling vil primært følge proratarisk tildeling i forhold til antall aksjer tegnet. MELDING OM TILDELING Melding om tildeling forventes å bli sendt senest 3. oktober BETALING Vederlag for de tildelte aksjene betales av tegneren senest 5. oktober Betaling skjer til særskilt bankkonto i Nordlandsbanken, bankkontonummer Kapitalinnskuddet kan disponeres av Selskapet før aksjekapitalforhøyelsen er registrert, jf. aksjeloven Hvis betaling eller fordringskonvertering ikke er skjedd til rett tid, kan tegningen bli annullert eller de tildelte aksjer solgt for tegnerens regning. Dersom aksjene selges, og salgsbeløpet ikke gir full dekning for tegnerens betalingsforpliktelse, hefter tegneren for differansen. Av for sent innbetalt beløp svares etterskuddsrente med 8 % p.a. BETALINGSGARANTI For å sikre at innbetalingene finner sted rettidig og at kapitalforhøyelsen derved kan registreres i Foretaksregisteret, ble det vedtatt at styret kan inngå avtale med øvrige eiere eller andre om innbetalingsgaranti og garanti for minimumstegning. Dersom betalingsgaranti inngås er dette en sak mellom Selskapet og partene i garantien. Et garantikonsortium er etter avtale med Selskapets styre forpliktet til på forespørsel eller anmodning å selge aksjeposter til fordel for målgruppen av både private og profesjonelle investorer i landsdelen som ønsker å tegne aksjer for minimum NOK Avtale om nedsalg gjelder for 3 måneder fra tegningstidspunktet, og er en avtale mellom garantikonsortium og Selskapet. 5.3 Organisasjonsnummer og aksjeregistrering Selskapet er et aksjeselskap og har organisasjonsnummer Selskapet fører egen aksjebok. Selskapet vil vurdere om aksjene skal registreres i VPS, og dette vil bli en sak som følges opp av styret i Selskapet. 5.4 Omkostninger Kostnadene i forbindelse med kapitalutvidelsen dekkes av Selskapet. Omkostninger vil være honorarer til tilrettelegger, juridisk bistand, revisor og oppgjørsbank samt eventuelle gebyrer til Foretaksregisteret. Omkostninger skal ikke overstige 2 % av samlet tegningsbeløp. Side 7/15

8 Det påløper ingen kostnader for den enkelte tegner i forbindelse med aksjetegningen. 6 KORT HISTORIKK PetroInvest Nord AS ble stiftet 3. september 2008 av Helgeland Vekst AS, KapNord Fond AS og Origo Nord AS. Selskapet er et direkte resultat av en oppfordring til eierne i North Energy gjennom vedtak i North Energys generalforsamling 26. juni 2008 om å etablere et investeringsselskap. Dette investeringsselskapet, PetroInvest Nord AS, gis anledning til å eie aksjer i North Energy AS direkte, indirekte gjennom andre selskaper og i andre petroleumsrelaterte virksomheter i nordområdene. Selskapets tilrettelegger kapitalutvidelsen for privatpersoner samt små og mellomstore bedrifter men med minste kapitalinnskudd på minimum NOK PetroInvest Nord AS skal ved tildeling søke å være dekkende for hele landsdelen. Selskapets eiere består før denne emisjonen, av Helgeland Vekst AS, KapNord Fond AS og Origo Nord AS. North Energy AS planlegger emisjon på totalt 30 MNOK, og har tilrettelagt for en emisjon mot PetroInvest Nord AS på minimum 8 MNOK. Tegning av 8 MNOK vil gi Selskapet en eierandel på ca 4,4 % i North Energy etter at tidligere emisjoner i North Energy As er fullt innbetalt. Styret ser at Selskapet må gjennomføre ytterligere emisjon(er) allerede i 2009 dersom eierposisjon i North Energy AS skal opprettholdes. Side 8/15

9 7 FORRETNINGSIDÉ, MÅL OG STRATEGI 7.1 Forretningsidé Selskapets forretningsidé er primært: - tegne eller kjøpe maksimale eierandeler i North Energy AS eller indirekte gjennom eierskap i selskap som allerede har eierandeler i North Energy AS - utvikle mulighetene som ligger i North Energy AS samt tilknyttede offshore- og industriprosjekter. - annen virksomhet som naturlig er knyttet til punktene ovenfor. 7.2 Mål Selskapets mål er å bidra til å utvikle North Energy AS til et ledende oljeselskap på nordnorsk sokkel, og å skape avkastning på portefølje innenfor en fremvoksende petroleumsnæring i nord. Videre utvikle kunnskap og kjennskap til petroleumsbransje og relaterte forretningsområder, slik at investorer og leverandørnettverk hjemmehørende i nordområdene kan utvikle sine posisjoner. 7.3 Strategi Selskapet skal nå sitt mål om å videreutvikle North Energy AS til et ledende oljeselskap på nordnorsk sokkel ved å: - ha et synlig fremtidsrettet styre og en ledelse som gjennom kunnskap og entusiasme er i stand til å følge opp eierposisjoner i North Energy AS herunder bidra positivt og gjennomføre nødvendige tiltak. - ha tilstrekkelig økonomi i Selskapet som gjør det mulig å investere og delta aktivt i relaterte og nye industrielle clustere i regionen. - utvikle investerings- og forretningssamarbeidet i nordområdene, og herunder maksimere verdiene for investorer, samarbeidspartnere og lokalt næringsliv i hele landsdelen 8 SELSKAPETS VIRKSOMHET 8.1 Innledning Selskapet har som nevnt ikke drevet virksomhet fra stiftelsen i september Selskapets videre virksomhet vil bli organisert etter følgende modell: 8.2 PetroInvest Nord sin virksomhet I følge vedtektene påhviler det Selskapet å innrette sin virksomhet slik at man etterlever de forpliktelser som følger av eierskap i North Energy AS. Det vises for øvrig til punkt 7 foran. 8.3 Annen virksomhet Onshore Group Nordland AS og Onshore Group Finnmark AS (sus) og evt. tilsvarende struktur i Troms. Onshore Group Nordland AS er et selskap som forestår utvikling av ulike industrielle prosjekt herunder profesjonelle investorer i North. Selskapene har egen prosjektorganisasjon, engasjerte prosjektledere, konsulenter og kommersielle eksperter. Onshore Group Finnmark AS (sus) og evt. tilsvarende struktur i Troms etableres som lignende selskaper. Selskapet vil fortløpende søke samarbeid med disse forretningsmiljøene så vel knyttet til konkret forvaltning som parallellinvesteringer med disse industrielle clustrene som vesentlig består av profesjonelle investorer og industriaktører etablert i nordområdene. Side 9/15

10 9 NORTH ENERGY AS North Energy (North) er et nyetablert nordnorsk oljeselskap, med fokus og engasjement mot å utvikle nordnorsk sokkel. North Energy AS ble prekvalifisert som deltaker på norsk sokkel av Oljeog energidepartementet den 25. august 2008, og har allerede varslet søknad om prekvalifisering som operatør for norsk sokkel. Ved siden av hovedkontor i Alta, har North et avdelingskontor i Oslo med hovedarbeidsområde innen geologi og geofysikk for nordlig Norskehav. Det vises til lysarkpresentasjon til støtte med lysark utarbeidet av North. North Energy AS har utarbeidet årsrapport og informasjonsmemorandum kalt Mellomemisjon 2008, og styret i PetroInvest Nord AS legger denne informasjonen med ulike vedlegg til grunn for Selskapets tegning og/eller kjøp av aksjer i det nordnorske oljeselskapet North Energy AS. 10 FINANSIELLE FORHOLD Årsregnskap for Selskapet eksisterer ikke siden det nylig er stiftet Selskapets revisor Revisor for selskapet er Ernst & Young AS, v/ Terje Jacobsen. Selskapet har avtale med autorisert regnskapsfører. 11 ORGANISASJON OG LEDELSE 11.1 PetroInvest Nord AS Selskapet har sitt hovedkontor i Bodø, v/ KunnskapsParken i Bodø. Selskapet har ingen ansatte, og styret har som målsetting å inngå konkret forvaltningsavtale for ivaretakelse av Selskapets løpende drift og forvaltning. Styrets medlemmer Styret skal ifølge vedtektene ha 3-7 medlemmer. Styret består av følgende medlemmer: Carl Norvald Tysnes, 46 år, Alstahaug (styrets leder) Kalle Tysnes har mastergrad innen strategi og ledelse fra Handelshøgskolen BI samt 3- årig IT/økonomiutdanning fra Høgskolen i Molde. Han har siden 1998 vært adm.dir. i Helgeland Vekst og innehar en rekke styreverv. Tore Andreassen, 52 år, Tromsø Tore Andreassen er sivilingeniør fra NTNU. Han utøver til daglig sitt virke gjennom selskapet Pronord AS som bl.a. forvalter av det nordnorske investeringsfondet Kapnord Fond AS og såkornfondet SINAS. Harald Karlstrøm, 50 år, Alta Harakld Karlstrøm er utdannet geolog fra NTNU. Han har hatt diverse lederstillinger,og innehar en rekke styreverv i nordnorske selskap. Han har siden 2003 vært adm.dir. i Origo Kapital AS Selskapet skal ha egen valgkomité, og dette skal framgå av vedtektene. Styret er p.t. også valgkomité for Selskapet, men dette vil endres i forbindelse med tegning av ny aksjekapital. Ledelse Selskapets daglige leder er styreleder, jfr ovenfor. Selskapets styre vil inngå nærmere avtale med forvaltningsselskap med sikte på ivaretakelse av daglig ledelse. Side 10/15

11 12 RISIKOFAKTORER Alle aksjeinvesteringer er beheftet med risiko. Eventuelle investorer bør nøye overveie de nedenfor nevnte forhold og alle øvrige opplysninger som fremkommer i dette informasjonsmemorandum med vedlegg samt vedlagte informasjon om North Energy AS før de beslutter å investere i Selskapet. North Energy AS Det er styrets vurdering at North Energy AS sine resultater og suksess er vesentlig for Selskapets suksess både økonomisk og eksistensielt. North Energy AS viktigste milepæler er tildeling av 20. lisensrunde. Investeringer Det vil alltid være økonomisk risiko knyttet til kjøp av aksjer i andre selskaper, men i tillegg følger det politisk, markedsmessig, teknologisk og organisatorisk risiko (selskapsinterne forhold) hos selskapene. Investeringer i Selskapet er beheftet med denne typen risiki. Side 11/15

12 13 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD 13.1 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK ,- fordelt på aksjer hver pålydende kr 10,00. Aksjekapital er tegnet til kurs NOK 11,- pr aksje, og overkurs er overført overkursfondet Opsjoner Selskapet har ikke utstedt aksjeopsjoner til styrets medlemmer, Selskapets ansatte eller andre Aksjonærenes rettigheter Selskapet har ikke bestemmelser om begrensninger i adgangen til å eie aksjer i sine vedtekter, og det foreligger heller ingen stemmerettsbegrensninger knyttet til Selskapets aksjer. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamling. For å kunne utøve stemmerett for en aksje, må aksjen være registrert i Selskapets aksjonærregister eller aksjonæren må godtgjøre sin eiendomsrett til aksjen på annen måte. Stemmer avgis ved frammøte av aksjonær eller fullmektig. Selskapets aksjer er fritt omsettelige Aksjonærstruktur Pr. 5. september 2008 var det totalt 3 registrerte aksjonærer i Selskapet: Aksjonær aksjer - % av samlet aksjekap 1. Helgeland Vekst AS ,00 % 2. Kapnord Fond ,00 % 3. Origo Nord AS ,00 % SUM ,00 % 13.5 Aksjonæravtaler Selskapets styre er ikke kjent med at det foreligger aksjonæravtaler mellom aksjonærer i Selskapet Utbytte- og aksjonærpolitikk Selskapet har som mål å gi åpen og regelmessig informasjon om alle relevante forhold. Avkastning til Selskapets aksjonærer skal først og fremst komme til uttrykk som verdistigning på aksjene. Det legges heller ikke opp til utbetaling av utbytte de første årene da Selskapet vil prioritere å bedre Selskapets kapitalsituasjon. 14 JURIDISKE FORHOLD 14.1 Tvister Selskapet er ikke kjent med rettstvister eller rettsavgjørelser som kan få vesentlig betydning for Selskapets økonomiske stilling Skattemessige forhold, gjeldende på tegningstidspunktet Beskatning av aksjonærer Det følgende sammendraget av norske skattemessige konsekvenser, tar utgangspunkt i gjeldende regler og forskrifter på datoen for prospektet for aksjonærer som er bosatt/hjemmehørende i Norge. Sammendraget er kun ment å gi generelle retningslinjer og omhandler ikke alle aspekter som kan ha betydning for potensielle investorer. Aksjonærene oppfordres til å konsultere sine egne skatterådgivere for å vurdere særlige skattemessige konsekvenser knyttet til investeringen i Selskapet og eventuell stedlig eller utenlandsk skattelovgivnings anvendelse eller virkning for dem, liksom eventuelle endringer i gjeldende skattelovgivning. Aksjonærer skattemessig bosatt i Norge Skatt på utbytte a) Personlige aksjonærer Utbytte ut over et skjermingsfradrag som avhenger av aksjonærens kostpris for aksjene, som mottas av aksjonærer som er fysiske personer ( personlige aksjonærer ) og er skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktig til Norge som alminnelig inntekt med en skattesats på 28 %. Side 12/15

13 b) Selskapsaksjonærer Utbytte som mottas av aksjonærer som er aksjeselskaper eller likestilte selskaper ( selskapsaksjonærer ) skattemessig hjemmehørende i Norge, utløser ikke skatteplikt for disse. Beskatning ved realisasjon av aksjer a) Personlige aksjonærer For personlige aksjonærer skattemessig bosatt i Norge medfører realisasjon av aksjer skatteplikt for eventuell gevinst og fradragsrett for eventuelt tap. Gevinst eller tap medtas ved beregning av alminnelig inntekt, og eventuell gevinst skattlegges med en skattesats på 28 %. Gevinst er skattepliktig og tap fradragsberettiget uavhengig av den personlige aksjonærens eiertid og hvor mange aksjer som selges. Dersom aksjonæren har ervervet aksjene på forskjellige tidspunkt, vil de aksjene som først ble ervervet ansett realisert først ( Først Inn Først Ut ). b) Selskapsaksjonærer Realisasjon av aksjer utløser ikke skatteplikt av salgsgevinst eller skattemessig fradrag ved tap for selskapsaksjonærer skattemessig hjemmehørende i Norge. Formuesskatt Verdien av aksjer inngår i grunnlaget for formuesskatt. Norske selskapsaksjonærer er ikke pliktige til å svare formuesskatt. Personlige aksjonærer skattemessig bosatt i Norge skal imidlertid svare formuesskatt. Marginal formuesskatt på formue er for ,1 % av de ligningsmessig fastsatte verdier. Unoterte aksjer verdsettes til 85 % av ligningsverdien 1. januar i inntektsåret. Fordi Selskapet har endret aksjekapitalen i 2008 vil det likevel være ligningsverdien pr ( ) som vil være grunnlag for formuesskatt for personlige aksjonærer for Aksjonærer skattemessig bosatt i utlandet For aksjonærer som er skattemessig bosatt i utlandet, er hovedregelen at det skal trekkes kildeskatt ved utdeling av utbytte fra selskapet. Kildeskatten er i utgangspunket 25 %, men er regelmessig lavere med land Norge har skatteavtale med. For personlige aksjonærer og selskaper som er skattepliktig innenfor EØS-området, er det ikke plikt til å svare kildeskatt. Utenlandske aksjonærer er i utgangspunktet ikke skattepliktig for aksjegevinst ved salg av norske aksjer. Aksjonærer som er skattemessig bosatt i utlandet er ikke pliktig til å svare formuesskatt til Norge for formue i aksjer i norske selskaper, med mindre aksjonæren er en fysisk person og aksjene er knyttet til virksomhet som denne aksjonæren driver i Norge. Uavhengig av norske skatteregler kan en aksjonær som ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge være skattepliktig for utbytte etter regler i det land vedkommende er skattemessig hjemmehørende, eller eventuelt annet sted hvor aksjene har noen form for tilknytning. Beskatning ved realisasjon av aksjer Aksjonærer som ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge, er normalt ikke skattepliktig til Norge for gevinst knyttet til realisasjon av aksjer. Unntak fra dette gjelder dersom (i) aksjene har vært eiet av en personlig aksjonær og aksjene har vært eiet i tilknytning til næringsvirksomhet utøvet av vedkommende aksjonær i Norge, eller (ii) er eiet av en personlig aksjonær som tidligere har vært skattemessig bosatt i Norge og som realiserer aksjene innen 5 år innen utløpet av det år skatteplikten til Norge på grunnlag av bopel, opphørte. Skatteplikten til Norge som følger av norsk intern rett, kan være ytterligere begrenset i skatteavtale mellom Norge og den stat hvor vedkommende aksjonær er skattemessig hjemmehørende. ANDRE FORHOLD PetroInvest Nord AS skal ikke ha virksomhet eller vedtektsbestemt formål som er i strid med North Energy AS sine interesser. På grunn av det nære forhold mellom North Energy AS og Selskapet stiller det store krav til selskapenes lojalitet overfor hverandre i offentlige sammenhenger og særlig i forhold til å ivareta North sine overordnede interesser. Selskapet skal etterstrebe god eierstyring og selskapsledelse. Side 13/15

14 -.- VEDLEGG: VEDTEKTER PETROINVEST NORD AS, org.nr (Vedtatt i stiftelsesmøte og generalforsamling 3. september 2008) Side 14/15

15 VEDTEKTER PETROINVEST NORD AS, org.nr (Vedtatt i stiftelsesmøte og generalforsamling 3. september 2008) 1 Selskapets navn er PetroInvest Nord AS. Selskapet er et privat eid aksjeselskap. 2 Selskapets hovedkontor skal ligge i Bodø, i Bodø kommune. 3 Selskapets hovedformål er å eie aksjer og verdipapirer i oljeselskapet NORTH ENERGY AS samt øvrige petroleumsrelaterte virksomheter der dette tjener selskapets hovedmålsetting. 4 Selskapets samlede aksjekapital er NOK ,- og består av aksjer à pålydende NOK 10,- pr. aksje. 5 Selskapets styre skal ha 3-7 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styrets medlemmer velges for ett år av gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen med funksjonstid på ett år. Generalforsamlingen skal velge 3 medlemmer til valgkomiteen som består av leder og to medlemmer. Alle med funksjonstid ett år. 6 Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. 7 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned, og følgende saker skal behandles: 1. Godkjennelse av selskapets årsberetning og årsregnskap, herunder resultat og balanse med noter, samt disponering av selskapets overskudd/underskudd 2. Valg av styremedlemmer herunder styrets leder 3. Valg til valgkomiteen 4. Fastsettelse av styrehonorar og revisjonshonorar 5. Andre saker som etter aksjeloven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 8 Det følger ingen forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer i selskapet. Det kreves ikke samtykke fra selskapet ved overdragelse av aksjer. For øvrig henvises det til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning. xxxxxxx Side 15/15

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IC TARGETS AS Tid: 16. juni 2015 kl. 10:00 Sted: Møterom Ciens Terra, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo. Dagsorden: 1. Åpning av Generalforsamlingen ved

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i selskapets lokaler, Slynga 10, 2005 Rælingen 1. august 2011 kl 12.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

Tildeling av nye aksjer besluttes av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: Til aksjeeiere i EDB ErgoGroup ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i EDB ErgoGroup ASA ( Selskapet ): 19. november kl 11.00 i

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited

Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Fortrinnsrettsemisjon i BW Offshore Limited Viktig informasjon om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsretter som ikke benyttes til tegning av nye aksjer innen utløpet av tegningsperioden

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes i selskapets lokaler Dronning Mauds gate 3, 10. etg,

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013

Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Kort om tegningsretter og fremgangsmåten ved tegning Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 Nord-Norge 2013 Tegningsperiode: 13. 27. september 2013 kl. 16:30 Bank. Forsikring. Og deg. Fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA - 19. APRIL 2001 Den 19. april 2001 ble ordinær generalforsamling holdt i TOMRA SYSTEMS ASA under ledelse av styrets formann, Jan Chr. Opsahl. Møtet

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 17. juni 2015 kl. 14.00 i Felix

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i London Opportunities AS den 15. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016

Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Viktig informasjon Fortrinnsrettsemisjon i Sandnes Sparebank 2016 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 25. mai kl 09.00 8. juni 2016 kl 16.30 norsk tid Som eksisterende eier

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 1. Styret i TrønderEnergi AS ("Selskapet") ble i ordinær generalforsamling den 11.05.2015 gitt fullmakt å vedta kapitalforhøyelsen.

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA 22. mai 2017 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Formler og fakta Sist redigert 30.06.2009 Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS

Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS Stiftelsesdokument for Bergen og Omland Havn AS 1 STIFTERNE Stifterne er: Askøy kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Austrheim kommune, [Organisasjonsnummer], [adresse] Bergen kommune, [Organisasjonsnummer],

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1.

* * * * * Vedlagt innkallingen følger møteseddel, jf vedlegg 2, styrets forslag til beslutning under sak 4 til 8, jf. vedlegg 1. Til aksjonærene i Pareto Offshorekapital ASA 6. juni 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREKAPITAL ASA Aksjeeierne i Pareto Offshorekapital ASA innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND)

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) Fastsatt av Norfunds generalforsamling 26. august 2013 med hjemmel i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om statens investeringsfond

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen

Aksjonærbrev. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Aksjonærbrev Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende kontant utbetaling og mulighet til å videreføre investeringen Styret i Deliveien 4 Holding AS 10. september 2015 1. INNLEDNING Den ekstraordinære

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Recovery AS den 15. juni 2015 kl. 12.45 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Skipsholding 2 AS den 17. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAST SEARCH & TRANSFER ASA Herved innkalles aksjonærene i Fast Search & Transfer ASA ( Selskapet eller FAST ) til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I

TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I TILBUD OM KJØP AV INNTIL 38 186 341 AKSJER I FJORD LINE AS FREMSATT AV FERD AS TILBUDSPRIS NOK 5,00 PER AKSJE AKSEPTFRIST TILBUDET MÅ AKSEPTERES INNEN 07. DESEMBER 2015 KL 16:00 (MED FORBEHOLD OM FORLENGELSE)

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 2008/1093-160 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13.01.2015 Kommunestyret 19.01.2015 Emisjon TrønderEnergi AS

Detaljer

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november 2014 4. desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS STIFTELSESDOKUMENT FOR ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP AS Den 1/1 2011 ble stiftelsesmøte for Øst-Finnmark Avfallsselskap AS avholdt i Øst-Finnmark Avfallsselskap AS sine lokaler i Tana kommune. 1. Stiftere

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Det innkalles til ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 13. mai 2011 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15, Oslo. Dagsorden Punkt Vedlegg

Detaljer

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010

Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer 987 774 339, innkalles herved til ekstraordinær

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2009 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

På denne bakgrunn foreslås det at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Vedlegg til sak 7 Storebrand Privat Investor ASAs levetid Levetiden til Storebrand Privat Investor ASA ( SPII ) er i utgangspunktet fastsatt til avvikling innen 2015. Det er muligheter for forlengelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer