Håndtering av mobbing og trakassering i Bergen kommune. Retningslinje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering av mobbing og trakassering i Bergen kommune. Retningslinje"

Transkript

1 Håndtering av mobbing og trakassering i Bergen kommune Retningslinje Retningslinjene skal gi veiledning til ledere og arbeidstakere, for å sikre en forsvarlig og korrekt håndtering i tilfeller av mobbing/trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Videre skal de gi ramme rundt og forutsigbarhet i saksgangen, men samtidig gi rom for tilpasninger i forhold til det spesielle i hver enkelt sak.

2 Forord Med bakgrunn i behov for å ivareta krav i lov og forskrift, samt ansattes rettigheter, tok Bedriftshelsetjenesten initiativ til å opprette en arbeidsgruppe, som sammen har utarbeidet retningslinjene. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, verneombud, representanter fra de største byrådsavdelingene skole og helse, fra varslingsgruppen, samt representanter fra Bedriftshelsetjenesten Fra arbeidstakersiden Fra vernesiden Fra HR-seksjonen Torill Helland (Konserntillitsvalgt Fagforbundet) Eli Tysnes (Konsernhovedverneombud) Tone Kjersti Berge (HR-Rådgivning, Avdelingsleder) Monica Dalland Holsen (HR-Rådgivning, juridisk rådgiver) Fra Byrådsavdeling for barnehage og skole Merete Davanger (Personalleder) Anne Berit Lundberg (Personalrådgiver) Fra Byrådsavdeling for helse og inkludering/ Varslingsgruppen: Fra Bedriftshelsetjenesten Marit Strøm (Seniorrådgiver) Mariann Alvheim Andersen (Bedriftsoverlege) Grethe Nordlie Berg (Spesialkonsulent/Bedriftssykepleier) Camilla Elise Tonning (Bedriftssykepleier/Rådgiver) Retningslinjer for håndtering av mobbing og trakassering i Bergen kommune ble vedtatt i HAMU 23. juni 2011 (SARK ). Retningslinjene for håndtering av mobbing og trakassering til ledere og arbeidstakere skal sikre en forsvarlig og korrekt håndtering i tilfeller av mobbing/trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Videre skal de gi ramme rundt og forutsigbarhet i saksgangen, men samtidig gi rom for tilpasninger i forhold til det spesielle i hver enkelt sak. Retningslinjene er konsernovergripende, og gjelder for alle ansatte. For at mobbing og trakassering lett skal kunne identifiseres, er det i retningslinjen både definisjon på mobbing / trakassering, eksempler på slike handlinger, samt eksempler på ubehagelige handlinger som ikke defineres som mobbing / trakassering. Videre blir det beskrevet hva den enkelte skal gjøre i slike saker, utfra hvilken rolle den ansatte har. Det stilles spesielt store krav til leder i håndtering av mistanke om mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Leder har plikt til å reagere, ved undersøkelsesplikten, og har ansvar for at konkrete tilfeller håndteres så raskt som mulig. Leder skal også sørge for at medarbeiderne er kjent med, og forstår denne retningslinjen. Arbeidet mot mobbing og trakassering må inngå som en del av det systematiske HMS-arbeidet på den enkelte arbeidsplass. Det må gjøres kjent for alle arbeidstakere hvordan dette skal håndteres, dersom dette oppstår. 1

3 Innholdsfortegnelse Formål 3 Omfang 3 Definisjon 3 Påregnelig del av arbeidsforholdet 4 Ansvar, myndighet og roller 5 Generell fremgangsmåte 6 Leders ansvar og oppgaver 6 Dersom du er utsatt for mobbing 9 Som kollega, ansvar og oppgaver 10 Dersom du blir anklaget 10 Dokumentasjon 11 Sanksjoner 11 Tiltak i etterkant 11 2

4 Retningslinjer for håndtering av mobbing / trakassering i Bergen kommune Formål Retningslinjene skal gi veiledning til ledere og arbeidstakere, for å sikre en forsvarlig og korrekt håndtering i tilfeller av mobbing/trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Videre skal de gi ramme rundt og forutsigbarhet i saksgangen, men samtidig gi rom for tilpasninger i forhold til det spesielle i hver enkelt sak. Retningslinjene skal oppfylle de lovpålagte krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i medhold av Arbeidsmiljølovens kapittel 4 og 13 (AML). Omfang Retningslinjene er konsernovergripende, og gjelder for alle ansatte. Referanse til andre prosedyrer, lover og retningslinjer: Arbeidsmiljøloven Diskrimineringsloven Forvaltningsloven Overordnet HMS - håndbok for Bergen kommune Personal- og arbeidsreglement for Bergen kommune Etiske retningslinjer og verdier for Bergen kommune Prosedyrer for varsling i Bergen kommune Definisjon I Arbeidsmiljøloven brukes ikke begrepet mobbing direkte, men mobbing dekkes her av begrepet trakassering som inngår i loven. I tillegg beskytter loven arbeidstakere mot uheldig psykisk belastning, krenkelse av integritet og verdighet, og utilbørlig opptreden. Retningslinjens definisjon er lik Arbeidstilsynets definisjon: "Det er trakassering når ett eller flere individer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger (for eksempel uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysning, fratak av arbeidsoppgaver, eller sårende erting og fleiping fra ett eller flere andre individer). Videre bør det være ubalanse i styrkeforholdet; den som blir trakassert, må ha vanskelig for å forsvare seg. Vi snakker ikke om trakassering dersom to omtrent like "sterke" personer kommer i konflikt, eller når det dreier seg om enkeltstående konfliktepisode." 3

5 Med seksuell trakassering menes "uønsket seksuell oppmerksomhet" eller "uønskede seksuelle tilnærmelser". Enkeltstående episoder vil normalt ikke defineres som mobbing/trakassering, men kan likevel betraktes som utilbørlig opptreden. Med dette menes episoder / atferd så alvorlig og krenkende, at den kvalifiserer for reaksjon. Mobbing og trakassering er i denne retningslinjen likestilte begrep. Som eksempler på mobbing/trakassering nevnes: Gjentatt, sårende erting, fleiping, ironiske kommentarer, trusler, baksnakking og/eller rykter. Sosial utestenging og isolasjon ved at man blir oversett, utfrosset eller holdt utenfor det kollegiale fellesskapet. Organisatorisk utstøtelse urettmessige forbigåelser og degradering, urettmessig fratakelse av arbeidsoppgaver, utelukkelse fra informasjon, taushet ved direkte henvendelser. Urettmessige beskyldninger om dårlig utført arbeid og nedvurdering av faglig dyktighet. Personlige angrep og nedlatende kritikk i påhør av andre. Seksuell trakassering og/eller diskriminering på bakgrunn av kjønn, nasjonal og etnisk opprinnelse, alder, funksjonshemming, seksuell legning, utdanning eller utseende Angrep på personlig verdisyn eller religiøs overbevisning. Påregnelig del av arbeidsforholdet / Det er ikke mobbing når Mobbing dreier seg om handlinger som ikke kan sies å være en påregnelig del av arbeidsforholdet. Med påregnelig her menes noe man med rimelighet må finne seg i, i et arbeidsforhold. Det vil si det som ligger innenfor de legitime rettighetene som ledere og virksomheter har ovenfor ansatte i vår kultur, i vårt lov- og avtaleverk, og egentlig alle norske arbeidstakere i samme type jobb kan bli utsatt for. Eksempler på dette er når: Saklig og forholdsmessig utøvelse av ledelse blir utført Styringsretten blir anvendt i henhold til lov og avtaleverk Isolert enkelthandling To parter som er jevnbyrdige styrkemessig er i konflikt Dette er ikke mobbing, men en påregnelig del av arbeidsforholdet, selv om det kan oppleves ubehagelig. 4

6 Ansvar, myndighet og roller Arbeidsgiver / leder har særskilt ansvar for å sikre et godt arbeidsmiljø, herunder å forebygge og håndtere mobbing / trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Leder har plikt til å reagere på mobbing og trakassering, og har ansvar for at konkrete tilfeller håndteres så raskt som mulig. Leder skal også sørge for at medarbeiderne er kjent med og forstår denne prosedyren for håndtering av mobbing / trakassering og utilbørlig opptreden. Alle medarbeidere har et ansvar for å melde fra til leder og / eller verneombud dersom de selv utsettes for eller blir kjent med at det forekommer mobbing / trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Leder og / eller verneombud har da ansvar for videre oppfølging av saken i forståelse med den / de involverte. Den som melder fra har plikt til videre medvirkning, og kan ikke være anonym. Tillitsvalgte ivaretar medlemmenes interesser i saker som angår deres rettigheter og plikter i arbeidslivet. De er videre en viktig samarbeidspartner for arbeidsgiver i det systematiske arbeidet for å forebygge og håndtere mobbing og trakassering. Tillitsvalgt har rett og plikt til å ta opp og melde fra om saker vedrørende mobbing og trakassering. I et mobbe- og trakasseringssak kan tillitsvalgt rådgi om hvordan den utsatte skal gå frem, og kan også bistå som støtteperson / fullmektig. Verneombudets oppgaver står beskrevet i Arbeidsmiljølovens 6-2. Verneombudet skal påse at arbeidet utføres på en slik måte at arbeidstakernes helse, velferd og sikkerhet blir ivaretatt i henhold til Arbeidsmiljøloven. Verneombudet skal tas med på råd ved planlegging og gjennomføring av tiltak som er av betydning for arbeidsmiljøet (jmf 6-2). Verneombudet har plikt til å melde fra om forhold som berører arbeidsmiljøet, også til å ta opp saker som mobbing og trakassering med arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver ikke agerer innen rimelig tid, skal verneombudet ta saken opp til leders leder eller Arbeidstilsynet. Bedriftshelsetjenesten i Bergen kommune, arbeider forebyggende og helsefremmende, og skal bistå arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Som bedriftshelsetjeneste har de en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. I arbeidet mot mobbing og trakassering kan Bedriftshelsetjenesten delta i ulike tiltak. Det kan enten være som ledd i forebygging, eller som bistand / veileder i håndtering av mobbing og trakassering, og konflikthåndtering. 5

7 Generell fremgangsmåte for håndtering av tilfeller av mobbing / trakassering, eller ved påstander om dette Arbeidstaker som melder fra om at han/hun opplever å bli utsatt for mobbing/trakassering eller annen utilbørlig opptreden skal bli tatt på alvor og bli ivaretatt under den videre saksgang. Arbeidsgiver skal også ivareta den som får påstander om mobbing/trakassering eller annen utilbørlig opptreden rettet mot seg, - enten påstandene viser seg å være berettiget eller ikke (jmf. kontradiksjonsprinsippet). Kontradiksjonsprinsippet: Dette er et juridisk prinsipp som går ut på at partene må gis anledning til å få gjøre rede for sitt syn på de faktiske omstendigheter, og at de må få adgang til å uttale seg om hverandres anførsler. Det siste forutsetter også rett til innsyn i dokumenter, som er sentrale for saken. Sentrale deler av kontradiksjonsprinsippet følger langt på vei av likhetsprinsippet, som innebærer at partene skal være tillagt de samme prosessuelle rettigheter i prosessen. Leders ansvar og oppgaver ved håndtering og oppfølging av melding om mobbing / trakassering Undersøkelsesplikten: Nærmeste leder som er blitt kjent med et mulig tilfelle av mobbing/trakassering eller annen utilbørlig opptreden, gjennom henvendelse eller egne observasjoner, skal - uten ugrunnet opphold gripe inn og undersøke saken nærmere. Viser det seg at påstand om mobbing / trakassering er uriktig fremsatt, vil dette kunne få personalmessige konsekvenser. 6

8 Hvem behandler saken: Det er leder som skal behandle saken. Leder vurderer sin habilitet. Dersom nærmeste leder selv er part i saken skal arbeidstaker og/eller verneombud melde fra til leder på neste nivå i linjen (overordnet leder) som så blir ansvarlig for å håndtere saken etter denne retningslinjen. Dette prinsippet gjelder også hvis verneombudet er part i saken. Hvis den som opplever mobbingen og den som står bak disse handlingene befinner seg i ulike enheter, skal nærmeste leder for enhetene involveres. Saksgang: Når klagen er mottatt, skal mottakeren sende skriftlig melding til klager der det går klart frem at klagen vil bli behandlet. Dette innebærer informasjon om at enhver påstand om mobbing og trakassering skal behandles konfidensielt, da dette er særs belastende for de involverte parter. Det er kun de involverte parter og formelle instanser som skal involveres i saken. Videre skal det informeres om at klagen vil bli behandlet i henhold til gjeldende retningslinje. Den som påklages skal, uten opphold, få kjennskap til at klage er innmeldt, og skriftlig informasjon om hvordan saken vil bli behandlet. Når en mobbe- / trakasseringssak meldes, må det i den første samtalen sjekkes ut hva saken gjelder, samt gis informasjon videre saksgang. Nærmeste leder skal informere sin leder når en mobbesak er avdekket i egen avdeling. Leder må fremskaffe oversikt over alle fakta i saken, og skal gjennomføre formelle samtaler, etter innkalling, med de berørte partene. Det skal vurderes å bringe partene sammen for å opplyse om sakens gang, og sikre kontradiksjonsprinsippet. 7

9 Gjennom samtalene skal leder, i tillegg til å få oversikt over fakta, blant annet: - vise medarbeideren at leder tar situasjonen alvorlig og ivareta denne mens undersøkelser pågår - konfrontere den/de som beskyldes for mobbing/trakassering eller annen utilbørlig opptreden med det som er kommet frem eller er observert - i tilstrekkelig grad også å ivareta den det rettes påstander mot I samtalen med den / de som er beskyldt for mobbing / trakassering eller annen utilbørlig opptreden skal leder gjøre det klart, dersom de beskrevne handlingene blir vurdert som uakseptable, at disse må opphøre straks. Leder skal orientere om hva som vil være mulige konsekvenser dersom de forhold som er tatt opp ikke opphører. Det vil si at det kan bli opprettet formell saksgang / personalsak. Det er de faktiske handlingene som skal vurderes i lys av om de er akseptable, uheldige eller uakseptable både som enkelthandlinger og samlet. Det er ikke enkeltpersoner personlighet som skal vurderes. Leder som saksbehandler har myndighet til å konkludere. Leder skal vurdere mulige løsninger herunder om saken kan løses i minnelighet. Mulige løsninger skal legges frem skriftlig for den krenkede arbeidstakeren som skal gis anledning til å gi sine innspill til foreslått løsning. Leder oppsummerer saken i et skriftlig notat som legges ved sakens dokumenter. Dersom saken ikke løses etter de retningslinjer som er nevnt over, dvs. at de krenkende handlinger ikke opphører eller det ikke lykkes å komme frem til en akseptabel løsning, eventuelt at saken har særlig høy alvorlighetsgrad skal leder/den som har ansvar for håndtering av saken sørge for at saken føres videre ved skriftlig saksbehandling. 8

10 Dersom du opplever deg utsatt for mobbing / trakassering Forsøk i første omgang å ta det opp direkte med den det gjelder. Dette bør gjøres så tidlig som mulig etter at hendelsen inntraff. Meld fra til leder dersom det ikke har nyttet å ta det opp med den det gjelder. Dette må gjøres så tidlig som mulig etter hendelsen. Gi en kortfattet skriftlig beskrivelse av hva som har skjedd (klage). En klage fra en arbeidstaker medfører en undersøkelsesplikt for leder som mottar klagen. Klagen skal ikke være anonym, og skal beskrive et forhold som du mener er uheldig for deg selv. Kommunens eget "skjema for melding om personskade, trusler og vold og tilløp til skade" kan brukes for å melde mobbing / trakassering. Vær nøye med å skille mellom hva som faktisk hendte / ble sagt, og hvordan du selv opplevde situasjonen. Beskrivelsen av hendelsesforløpet stiles til nærmeste leder med personalansvar. Dersom nærmeste leder er involvert i saken, stiles meldingen til neste ledernivå. Dersom din nærmeste leder selv er part i saken skal du og/eller verneombud melde fra til leder på neste nivå i linjen (overordnet leder), som så blir ansvarlig for å håndtere saken etter denne retningslinjen. Dette prinsippet gjelder også hvis verneombudet ditt er part i saken. Dersom du innkalles på møter, eller ønsker å ta saken opp muntlig med leder, har du rett til å ha med verneombud / tillitsvalgt, eller annen støtteperson i samtaler med arbeidsgiver. Forut for møtene bør du tenke gjennom hvordan du selv mener at problemet kan løses. Innholdet i møtene skal dokumenteres, og dette skal godkjennes av møtedeltakerne, med deres underskrift. Er du uenig i noe av det som står i dokumentasjonen, sagt eller bestemt, sørg for at dette også fremkommer 9

11 Er du kollega og observerer mobbing / trakassering, hva må du gjøre? Vis at du tar avstand fra mobbingen. Sjekk ut med den du mener blir mobbet, om de opplever seg mobbet. Meld fra til leder eller verneombud, muntlig eller skriftlig. Dette har du i følge Arbeidsmiljøloven plikt til å gjøre. Ikke bli bidragsyter selv gjennom baksnakking, ryktespredning eller latterliggjøring. Dersom du blir anklaget for å ha utsatt andre for mobbing / trakassering Du har rett til informasjon om innhold i klagen snarlig etter at den er framsatt. Informasjon skal komme fra den leder som skal føre saken videre. Du har plikt til å stille på møter som arbeidsgiver innkaller til i saken. Du har rett til å komme med din versjon av hva som har hendt. Du har rett til å la deg bistå av tillitsvalgt, verneombud, eller annen støtteperson i samtaler med arbeidsgiver. Forut for møtene bør du tenke gjennom hvordan du selv mener saken best kan løses. Se til at møtet dokumenteres. Dokumentasjonen skal godkjennes av møtedeltakerne med alles underskrift. Er du uenig i dokumentasjonen, noe som blir sagt eller bestemt, skal dette også framkomme. 10

12 Dokumentasjon / personopplysninger Til formelle møter skal det sendes skriftlige innkallinger, som skal inneholde hvem som innkalles og agenda for møtet. Leder skal dokumentere alle formelle samtaler, som signeres av alle involverte parter. Dokumentasjon skal inneholde minimum: - hvem var til stede - tidspunkt - hva ble tatt opp - foreløpig eller endelig konklusjon Opplysninger som fremkommer under prosessen skal behandles fortrolig og begrenses til de involverte i den konkrete saken. Alle dokumenter i saken må arkiveres forsvarlig. Sanksjoner Hvilke sanksjoner som skal iverksettes vurderes i hver enkelt sak, ut fra undersøkelsen av saken, alvorlighetsgraden og konklusjoner. Saksbehandlingen kan for eksempel avdekke at påstander om mobbing blir bekreftet og at dette blir vurdert som helt uakseptabel atferd, eller at dette ikke objektivt sett kan ansees som mobbing, men som en påregnelig del av et ansettelsesforhold. Selv om det sistnevnte blir resultatet, skal ikke den subjektive opplevelsen av forholdet underkjennes. Tiltak i etterkant av avsluttet sak I en del saker vil det være behov for etterbehandling og rehabilitering både for den som har vært utsatt for mobbing / trakassering, og den som er beskyldt for dette. Innholdet i etterbehandlingen avtales med partene, og formes etter behov. Det enkelte menneske er ikke nødvendigvis klar over at deres atferd kan oppfattes som mobbing, og bør derfor gis mulighet til å endre sin atferd. Dersom partene fortsatt skal ha samarbeidsrelasjoner, må det avtales spilleregler for kommunikasjon, hvordan de skal forholde seg til hverandre. I denne avtalen kan det ligge mulige sanksjoner for brudd på avtalen. Når tiltak er iverksatt, skal disse jevnlig følges opp og evalueres, med hjelp av samtaler med partene. Rammene rundt oppfølgingssamtalene skal være klare, med hensyn til innhold og tidsintervall. Informasjon til det øvrige arbeidsmiljøet må avklares, hvilken type informasjon, hvem som skal få informasjon og hvordan den skal gis. 11

INTERNKONTROLL HMS Rutine for håndtering av personkonflikter

INTERNKONTROLL HMS Rutine for håndtering av personkonflikter Side 1 av 8 Formål Dette dokument inneholder en prosedyre for å forebygge og håndtere trakassering, mobbing, utilbørlig oppførsel og harde konflikter i Nome kommune. Det forventes at alle ansatte kjenner

Detaljer

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem

Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem Retningslinje i høgskolens kvalitetssystem < For studenter: Håndtering av mobbing og trakassering> Hva prosessen omfatter Mål Håndtering av saker som omhandler mobbing og trakassering, herunder seksuell

Detaljer

HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering

HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering HMS 03 Retningslinje for håndtering av utilbørlig opptreden, konflikt, mobbing/trakassering og diskriminering HMS-retningslinje Dok. Produsert av: Fylkesrådmannen Godkjent av: HSAMU Dato: 1. Formålet med

Detaljer

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen . Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Organisasjonspsykolog Tore Hegstad Stamina Census stamina CENSUS 1 . Mobbing og konflikter i arbeidslivet

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Veileder for konflikthåndtering i Bergen kommune

Veileder for konflikthåndtering i Bergen kommune Veileder for konflikthåndtering i Bergen kommune Innhold 1. Formål... 2 2. Omfang... 2 3. Referanser... 2 4. Hva er konflikt?... 2 5. Roller... 3 6. Saksgang ved konflikthåndtering... 4 6.1. Hvordan melde

Detaljer

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID

MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID MOBBING OG TRAKASSERING PÅ ARBEIDSPLASSEN PERSONALSAKARBEID Manifest mot mobbing Skal bidra til å sette mobbing på den nasjonale agendaen Det viktigste arbeidet skjer lokalt, og arbeidet mot mobbing må

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Mobbing. på arbeidsplassen

Mobbing. på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Stopp mobbing Kamp mot mobbing i arbeidslivet er alle arbeidstakeres ansvar. Vi kan ikke vente at den som utsettes for mobbing skal greie å gripe fatt i problemene uten støtte

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen

Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Hvordan samarbeide mot mobbing på arbeidsplassen Postadresse: JOBBING UTEN MOBBING, Postboks 386, 1502 Moss. Besøksadresse Lillestrøm: Torvet 5. Telefon 69 24 03 30. Telefax: 63 89 26 31. www.jobbingutenmobbing.no

Detaljer

Konflikthåndtering Saksbehandling. HTV/PTV samling 22. 23. april 2015

Konflikthåndtering Saksbehandling. HTV/PTV samling 22. 23. april 2015 Konflikthåndtering Saksbehandling HTV/PTV samling 22. 23. april 2015 Tema: Saksbehandling og formaliteter ved person konflikter. Drøfting og erfaringsutveksling spesielt knyttet til konfliktsaker. Utfordringer

Detaljer

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte

Prosedyre. Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Prosedyre Prosedyre for konflikthåndtering - Veiledning og prosedyre for oppfølging av konflikter i arbeidslivet - Gjelder for: Alle ansatte Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Dato: 03.10.2016 JpID: 16/29587

Detaljer

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010

HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING. Eidskog Montessoriskole 2010 HANDLINGSPLAN: FOREBYGGING OG TILTAK MOT SEKSUELL TRAKASSERING Eidskog Montessoriskole 2010 Vedtatt av styret 15.04.2010 1 1 Innledning Gjennom denne planen ønsker skolen å komme med forebyggende og problemløsende

Detaljer

Rutiner ved konflikt, mobbing og trakassering i Sykehusapotek Nord HF

Rutiner ved konflikt, mobbing og trakassering i Sykehusapotek Nord HF Rutiner ved konflikt, mobbing og trakkassering Utarbeidet av: Espen Hauge Utarbeidet dato: 15.03.2010 Godkjent av: Espen Hauge Gyldig for: Sykehusapotek Nord HF Versjon: 1 Dokumentnummer: PR21440 Rutiner

Detaljer

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen..

Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen.. Agenda Rammene Hva menes med begrepene mobbing/trakassering og konflikter i arbeidslivet? Hvordan håndterer vi hvem gjør hva? De vanskelige

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO

Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO Innhold 1 Formål... 1 2 Virkeområde for retningslinjene for håndtering av konflikter ved UiO... 1 3 Ansattes ansvar for å unngå at konflikter oppstår...

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg 05.04.2013 22/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 408 Saksmappe: 2013/1282-11236/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 20.03.2013 Saksframlegg Retningslinjer for konflikthåndtering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

JOBBING UTEN MOBBING

JOBBING UTEN MOBBING JOBBING UTEN MOBBING på meteorologisk institutt Sofia Windjusveen JUM Jobbing uten mobbing Arbeidstilsynet: jobbingutenmobbing.no Besøk januar 2007 av arbeidslivsenteret 5 bedrifter - 4 samlinger våren

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet

HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet HK informerer Mobbing og trakassering i arbeidslivet 1 Hva er mobbing og trakassering? Trakassering: Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

Varsling i Ringebu kommune

Varsling i Ringebu kommune Varsling i Ringebu kommune Lovhjemmel Arbeidsmiljøloven, spesielt: 1-1 Lovens formål 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 2-A Varsling 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 2

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING

PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING PLAN FOR GODE RELASJONER- PLAN MOT MOBBING Forord Alle elever og ansatte på Sortland videregående skole skal føle seg velkommen, trygg og inkludert. Vi legger stor vekt på gode relasjoner mellom alle i

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING RØMSKOG BARNEHAGE NOVEMBER 2012 Definisjon: Mobbing er bevisst krenkende handlinger som rettes mot samme person eller personer gjentatte ganger. Det forutsetter et ujevnt styrkeforhold

Detaljer

Bakgrunn. Bondeviks initiativ førte også til at det ble satt i gang en nasjonal satsing over tre år i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Bakgrunn. Bondeviks initiativ førte også til at det ble satt i gang en nasjonal satsing over tre år i samarbeid med partene i arbeidslivet. Mobbing Foredrag 15.4.2008 Bakgrunn Statsminister Kjell Magne Bondevik lanserte i sin nyttårstale i 2004 en kampanje mot mobbing på arbeidsplassen som en del av avtalen om det inkluderende arbeidsliv.

Detaljer

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing

Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Kulturbarnehagens handlingsplan mot mobbing Innholdsfortegnelse Innledning og lovgrunnlag 2 Hva er mobbing? 3 Ulike typer mobbing 3 Hvilket ansvar har vi? 4 Hva gjør vi i Kulturbarnehagen for å forebygge

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE Rutiner for VARSLING om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 23.09.2010 Innholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Arbeidstakers rett til å varsle...3 3 Fremgangsmåte

Detaljer

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet:

2. Arbeidstakers rett til å varsle Arbeidsmiljølovens regler gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i egen virksomhet: Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00060.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som mottar et varsel Rutine og saksbehandlingsprinsipper 1. Innledning Bergen kommune

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN.

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. Beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep i Tjøme og Hvasser sogn. Innledning Målsettingen med en beredskapsplan for Tjøme og Hvasser sogn er å bidra til

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Notat Til UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg - AMU 28.5.2015 Forslag til nye retningslinjer for håndtering av konflikter ved UiO 1. Innledning Avdeling for personalstøtte har revidert

Detaljer

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle

Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle Dok. type: Veiledning BKDOK-2016-00059.02 Rev. dato: 030817 Gyldig til: 010919 Side 1 av 5 Varsling- veileder for deg som ønsker å varsle 1. Innledning Bergen kommune ønsker at kritikkverdige forhold i

Detaljer

Hadsel videregående skole

Hadsel videregående skole ved Hadsel videregående skole Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3) Ver.1.02

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62

Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008. Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 Boligsosial konferanse Rica Olrud, 5. mars 2008 Ansattes rettigheter, iht arbeidsmiljøloven, Lov av 16.06.2005 nr. 62 1 Arbeidsmiljøloven omfatter: Aml. 1-2 (1) Hovedregel: Loven gjelder for virksomhet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune

Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Rutiner for intern varsling i Nordre Land kommune Vi ønsker en åpen, offensiv og ansvarlig organisasjon der medarbeiderne oppmuntres til å varsle om kritikkverdige forhold, uten å være redd for negative

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing

Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre for håndtering av vold, trusler og trakassering/mobbing Prosedyre Side 2 av 9 Ansvarleg for revisjon/vedlikehald: Rådgiver Innhold Innhold... 2 1.0 Innledning... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Virkeområde...

Detaljer

Varsling.

Varsling. Varsling 1 Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Videre kan det gjelde forhold av arbeidsmiljømessig karakter. Forhold som skaper fare for personers liv og helse. Hva er varsling

Detaljer

Retningslinjer mot mobbing og trakassering i Det Norske Misjonsselskap (NMS) Vedtatt i LM 69/13 8.10.2013

Retningslinjer mot mobbing og trakassering i Det Norske Misjonsselskap (NMS) Vedtatt i LM 69/13 8.10.2013 Retningslinjer mot mobbing og trakassering i Det Norske Misjonsselskap (NMS) Vedtatt i LM 69/13 8.10.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Erklæring...

Detaljer

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke

Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varsling om kritikkverdige forhold i rettssubjektet Den norske kirke Varslingsrutiner for de som er ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 24.11.2017, sak 32/2017 1.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen

Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Arbeidsmiljø i grenseland Håndtering og forebygging av konflikter og mobbing på arbeidsplassen Organisasjonspsykolog Tore Hegstad Stamina Census 1 Mobbing og konflikter i arbeidslivet Det som gjør mobbing/konflikter

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule

Handlingsplan mot mobbing - Gol vidaregåande skule - Gol vidaregåande skule Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE

VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE 1 VEILEDNING FOR VARSLERE OG VARSLINGSMOTTAKERE Innledning Formålet med denne veilederen: Formålet med denne veilederen er å veilede ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold og å veilede dem

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen

Konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Konflikter og konflikthåndtering i arbeidslivet Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Med ordet konflikt forbinder jeg... Arbeid for deg selv i ca 2 minutter. Skriv ned ethvert ord du tenker

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Retningslinjer for forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Hustadvika kommune Hustadvika kommune HØRINGSUTKAST 17.11.2017 HUSTADVIKA KOMMUNE PERSONALHÅNDBOK KAP 15. RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Rutiner for varsling i SD

Rutiner for varsling i SD Rutiner for varsling i SD Målet for SDs helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å sikre et arbeidsmiljø som gir den tilsatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsgiver har ansvar for

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet. Denne presentasjonen. Mobbing definisjon 15.11.

Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet. Denne presentasjonen. Mobbing definisjon 15.11. Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet ARV 15/11-2012 Nils Magerøy Prosjektleder Jobbfast Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssjukehus Denne presentasjonen

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SALHUS BARNEHAGE 1 MÅL: Salhus barnehage skal være et sted fritt for mobbing. Et sted hvor man skal lære seg å forholde seg til andre mennesker på en god måte. Hva er mobbing?

Detaljer

Psykologi Jus. Arbeidsmiljø Kontraktsvern. Konflikt Trakassering

Psykologi Jus. Arbeidsmiljø Kontraktsvern. Konflikt Trakassering Viktige koblinger Psykologi Jus Arbeidsmiljø Kontraktsvern Myk jus Hard jus Konflikt Trakassering NB! Saksbehandlerperspektivet kti t Definisjoner av konflikt i et organisasjonsperspektiv Konflikter er

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Gjelder fra: 18.05.2010

Gjelder fra: 18.05.2010 Personalenheten Rett til å varsle/vern om varslere Rutine Utgave: 1 Sist revidert: Utarbeidet av: Rose Mari Haug Gjelder fra: 18.05.2010 Vedtatt av: Administrasjonsutvalget Sidenr. 1 av 5 Lovhenvisninger:

Detaljer

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen www.utdanningsforbundet.no Elev slo ned rektor på hans kontor Lærer slått ned bakfra Elev angrep lærer med balltre - Da jeg skulle ta bilen hjem fra skolen,

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling av kritikkverdige forhold Varsling av kritikkverdige forhold Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 17/7 den 15.2.2017 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Varslingsrutine... 3 2.1 Rett og plikt til å varsle... 3 2.2 Interne varslingskanaler:...

Detaljer

Trakassering i arbeidslivet

Trakassering i arbeidslivet Har du spørsmål du ønsker besvart i bladet, send en mail til redaktør arild.egge@ous-hf.no Trakassering i arbeidslivet Hva er egentlig trakassering? Hvilket ansvar har arbeidsgiver når trakassering skjer,

Detaljer

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Håndbok i arbeids- og organisasjonspsykologi Hva jobben gir oss #

Detaljer

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009

Gjelder fra: 23.09.2009 23.09.2009 Harstad kommune PERSONALREGLEMENTER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG Godkjent av: Arbeidsmiljøutvalget Skrevet av: Siw Schultz Gabrielsen Utgave: Godkjent dato: 2.00 23.09.2009 Gjelder fra:

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET 09.05.11 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET Retningslinjene er forankret i Arbeidsmiljøloven. Retningslinjene godkjennes av AMU. Retningslinjene evalueres etter at de har vært i bruk

Detaljer

Varsling.

Varsling. Varsling 1 Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. Hva er varsling og hva menes med kritikkverdige

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT

RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT RETNINGSLINJE FOR HANDTERING AV KONFLIKT Innhold 1. Innleiing og bakgrunn... 1 2. Heimel for konflikthandtering... 2 3. Definisjonar... 2 4. Roller og ansvar... 3 5. Kva skal du som medarbeidar gjere når

Detaljer

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09

Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune. Opprettet Jan. 09 Tvedestrand kommune Retningslinjer for AKAN - Tvedestrand kommune Sist endret 01.05.12 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet Jan. 09 Vedtatt av Adm.utvalget 17. mars 09. Gjeldende fra 17. mars

Detaljer

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Utdanningsforbundet vil opptre som en synlig og sterk organisasjon som gir medlemmene styrke og trygghet til å ta opp forhold man oppfatter som brudd på lover,

Detaljer

Varsling. Kommunesektorens etikkutvalg, 23. november 2015. Sissel C. Trygstad

Varsling. Kommunesektorens etikkutvalg, 23. november 2015. Sissel C. Trygstad Varsling Kommunesektorens etikkutvalg, 23. november 2015 Sissel C. Trygstad Agenda Erfaringer med varsling i offentlig (kommunal) sektor «Hvor trykker skoen»? Hva er mulige årsaker til at det ikke varsles

Detaljer

Mobbing på arbeidsplassen. Varsling. Tillitsvalgte sin rolle Kurs modul 3/4 februar 2009 Ingun Ottosen, Utdanningsforbundet Hordaland

Mobbing på arbeidsplassen. Varsling. Tillitsvalgte sin rolle Kurs modul 3/4 februar 2009 Ingun Ottosen, Utdanningsforbundet Hordaland Mobbing på arbeidsplassen. Varsling Tillitsvalgte sin rolle Kurs modul 3/4 februar 2009 Ingun Ottosen, Utdanningsforbundet Hordaland Dagens tema Tema 1: Mobbing og trakassering på jobben Tema 2: Varsling

Detaljer

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009

KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 KHIO arbeidsmiljøundersøkelse 2009 Publisert fra 04.03.2009 til 22.03.2009 199 respondenter 1. Jeg arbeider ved 2. Min primære arbeidsplass 1 2 3. Min funksjon 4. Ansettelsesforhold 3 5. Stillingsbrøk

Detaljer

Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget

Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget Retningslinjer for varsling Vedtatt i administrasjonsutvalget 12.03.09 Innholdsfortegnelse FORORD - RETNINGSLINJER FOR VARSLING I SIRDAL KOMMUNE... 3 1. VARSLINGSRETT OG VARSLINGSPLIKT INNHOLDET I RETTEN...

Detaljer