Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet."

Transkript

1 Produktinformasjon gjeldende for verdipapirer i Skandiabanken Skandiabanken var Norges første rene nettbank for privatpersoner da den ble etablert 27. april Skandiabanken er et heleid datterselskap av Skandia og del av the Old Mutual Group. Skandiabankens mål er å være den ledende direktebanken med de mest fornøyde kundene. Mer informasjon om Skandiabankens virksomhet finnes på vår internettside, skandiabanken.no. Skandiabanken har konsesjon av Kredittilsynet til å utøve verdipapirtjenester. Tilsynsmyndigheten for Skandiabankens virksomhet er Kredittilsynet. Den informasjon som i henhold til verdipapirlovgivningen (som bygger på EU-direktivet "Markets in Financial Instruments Directive" - MiFID) skal gis til kunder som ønsker å handle verdipapirer gjennom banken, presenteres gjennom denne produktinformasjonen samt de allmenne vilkår for e- bank. Denne produktinformasjonen og de allmenne vilkårene for e-bank, samt markedsføringen av tjenesten, er underlagt norske lovgivning. Om Plasseringskonto Plasseringskonto er i denne sammenheng en felles verdipapirkonto for handel med aksjer, fond og andre verdipapirer. Informasjonen omhandler alle de ulike verdipapirtypene om ikke annet fremkommer. En Plasseringskonto i Skandiabanken er en selvbetjent tjeneste for deg som ønsker en enkel og prisgunstig handel med verdipapirer (verdipapirer kan være f.eks. aksjer og fond). Du finner mer informasjon om vårt produktutvalg og våre tjenester på Skandiabankens nettside, skandiabanken.no (heretter omtalt som Nettbanken). Handel skjer via Nettbanken, telefon eller annen elektronisk tjeneste spesifisert av banken. Via Nettbanken legger du aksjeordre direkte mot handelsplassen, uten mellomledd. Du har også mulighet til å legge Stop Loss-ordre. Kurser og ordredybde for aksjer oppdateres i sanntid ved ordrelegging (sist omsatt) og med 15 minutters forsinkelse i kurslistene (kjøper, selger, sist omsatt). Du har mulighet til å abonnere på sanntidsinformasjon - med eller uten ordredybde - fra børsen via Nettbanken, og realtidskurser er da tilgjengelig også i vår handelsapplikasjon SKB Trader. Foruten å handle med aksjer, fond og andre verdipapirer via Nettbanken, kan du følge transaksjonshistorikken og utviklingen i din portefølje av verdipapirer, samt finne sluttsedler/kontoutdrag som er tilgjengelige dagen etter handelen. Vi har ingen krav til et minste innehav på din Plasseringskonto. På Plasseringskonto kan du handle med verdipapirer og sette inn, spare og ta ut penger i henhold til de allmenne vilkårene for depotet. Skandiabanken kommuniserer med sine kunder ved norsk språk, og vilkår og informasjonsmateriell fra banken formidles ved norsk språk. Gjennom å godkjenne de allmenne vilkår for e-bank og produktinformasjonen for Plasseringskonto, så godkjenner du at den informasjon som du i henhold til verdipapirlovgivningen skal motta, formidles via Nettbanken. I Avtaleregister under Oversikt i toppmenyen i Nettbanken finner du inngåtte avtaler som du har godkjent.

2 I de allmenne vilkår for Plasseringskonto fremgår gjeldende bestemmelser for tjenesten, deriblant hvordan Plasseringskontoen kan disponeres, samt hvordan den kan sies opp og avsluttes. Vi ber deg også være særskilt oppmerksom på hva som er nedfelt i Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester. Kundeklassifisering - ikke-profesjonelle og profesjonelle kunder I henhold til verdipapirlovgivningen skal alle kunder som handler verdipapirer direkte, kjøper eller selger fondsandeler eller gjør andre transaksjoner i verdipapirmarkedet, inndeles i ulike kategorier for å tilpasses nivået for investorbeskyttelse. Beskyttelsen er ulik for ulike kundegrupper avhengig av kundens kunnskaper, erfaringer og øvrige forhold. Kundene inndeles i kategoriene ikkeprofesjonelle, profesjonelle og kvalifiserte motparter. Høyest beskyttelsesnivå har de ikkeprofesjonelle kundene og lavest beskyttelsesnivå har kundene som er kvalifiserte motparter. Nedenfor kan du lese mer om de ulike kundekategoriene. Skandiabanken har som utgangspunkt valgt å kategorisere sine kunder som ikke-profesjonelle for å styrke kundenes investorbeskyttelse i tråd med lovens formål. Som kunde har du anledning til å kreve en annen kundekategorisering, men det er ikke alltid banken kan imøtekomme et sådant ønskemål. Ikke-profesjonelle kunder Som kunde i denne kategorien kommer du til å inneha den høyeste investorbeskyttelsen i henhold til verdipapirlovgivningen. Det innebærer blant annet at vi kommer til å informere deg om vår virksomhet og våre tjenester. Vi kommer også til å presentere informasjon om de aktuelle finansielle instrumentene og risiko ved handel i disse, samt kostnader og andre avgifter ved handel i disse. Om vi på generell basis tilbyr porteføljeforvaltning eller investeringsrådgivning, kommer vi til å bedømme om en tjeneste eller et instrument er egnet og hensiktsmessig for deg forut for at vi tilbyr tjenesten eller anbefaler et instrument. Bedømmelsen gjør vi på bakgrunn av dine investeringsmål, din finansielle stilling, samt din erfaring ved og kunnskap om tjenesten eller transaksjonen. Ved andre typer tjenester enn porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning kommer vi til å bedømme om tjenesten er passende for deg med bakgrunn i dine kunnskaper og erfaringer. Hvis tjenesten innebærer utførelse av ordre i ukompliserte instrumenter etter ditt initiativ, f.eks. i børsnoterte aksjer eller i fond, gjøres det dog ingen slik bedømming. Ikke-profesjonelle kan under visse betingelser flyttes til gruppen profesjonelle kunder, enten generelt eller for visse typer finansielle instrumenter eller tjenester. En plassering i kategorien profesjonell gjør at investorbeskyttelsen reduseres. Profesjonelle kunder Profesjonelle kunder forventes normalt å ha tilstrekkelige kunnskaper til at de selv kan avgjøre hvilken informasjon de behøver for å gjøre en investeringsbeslutning. Dette innebærer at den profesjonelle kunden må innhente den informasjonen han anser å behøve. Ved investeringsrådgivning gjøres det normalt ikke noen bedømmelse av kundens erfaring og kunnskaper, og heller ikke av kundens finansielle stilling. Ved porteføljeforvaltning skjer det ingen bedømming av erfaring og kunnskap. Ved andre typer finansielle tjenester kommer vi ikke til å bedømme om tjenesten er passende for deg på bakgrunn av dine erfaringer og kunnskaper.

3 Profesjonelle kunder kan etter anmodning og etter medhold flyttes til kategorien ikke-profesjonelle kunder, og dermed oppnå høyere investorbeskyttelse. Profesjonelle kunder kan også etter anmodning og etter medhold flyttes til gruppen kvalifiserte motparter, og dermed reduseres investorbeskyttelsen. Kvalifiserte motparter Kvalifiserte motparter har det laveste nivået av investorbeskyttelse. Ved porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning vil likevel en bedømmelse gjøres for om tjenesten er hensiktsmessig for kunden på bakgrunn av kundens formål med investeringen. Kvalifiserte motparter kan etter anmodning og etter medhold flyttes til kategorien profesjonelle kunder eller til kategorien ikkeprofesjonelle kunder, og dermed oppnå høyere investorbeskyttelse. Ikke-kompliserte og kompliserte finansielle instrumenter Med verdipapirlovgivningen innføres en oppdeling av finansielle instrumenter i ikke-kompliserte og kompliserte instrumenter. Til ikke-kompliserte finansielle instrumenter regnes f.eks. noterte aksjer, pengemarkedsinstrumenter, obligasjoner og fondsandeler. Som kompliserte instrumenter regnes blant annet instrumenter som kan medføre en gjeld for kunden som overstiger kostnaden ved å erverve instrumentet. Derivatinstrumenter regnes også som kompliserte da deres verdi styres av et annet finansielt instrument. For kompliserte finansielle instrumenter må banken alltid gjøre en hensiktsmessighetstest med hensyn til kundens kunnskap og erfaring med det aktuelle produktet. Hvis banken kun besørger en investeringstjeneste som innebærer mottakelse eller videreformidling av kundeordre i et ikkekomplisert finansielt instrument, det som kalles "execution only"-tjenester, så kan banken under visse forutsetninger avstå fra å gjøre en hensiktsmessighetsvurdering. Skandiabanken vil derfor ikke foreta noen hensiktsmessighetstest når du som kunde på eget initiativ plasserer en ordre via banken med hensyn til et ikke-komplisert finansielt instrument. Dermed omfattes du heller ikke av den beskyttelsen som følger av en gjennomført hensiktsmessighetsvurdering. Best utførelse og Skandiabankens handelsretningslinjer 1. Innledning For å oppnå best mulig resultat når Skandiabanken utfører eller videreformidler kundens ordre i et finansielt instrument, f.eks. ved kjøpe eller salg av aksjer, kommer Skandiabanken til å følge disse retningslinjene. En og samme ordre kan håndteres ved at flere av de metoder som angis i retningslinjene anvendes. Hvis kunden gir en spesifikk instruksjon, enten en generell instruksjon eller en instruksjon med hensyn til en viss ordre (f.eks. om Skandiabanken skal opptre som direkte motpart, eller skal utføre ordren på en viss handelsplass eller på et særskilt vis), kommer en slik instruksjon til å ha foregang fremfor hva som angis i disse retningslinjer. En spesifikk instruksjon kan således komme til å innebære at Skandiabanken ikke kan utføre oppdraget etter disse retningslinjer for å oppnå best mulig resultat.

4 2. Den relative vekt som tillegges de ulike faktorene ved utførelse/videreformidling av ordre For å sikre best mulig resultat for kunden kommer Skandiabanken til å ta hensyn til følgende faktorer når ordrer utføres/videreformidles: ordrens størrelse og type, pris, kostnad, hurtighet, sannsynlighet for at ordren leder til en transaksjon og at transaksjonen kan utføres, kundekategori, samt alle andre hensyn som etter Skandiabankens bedømmelse er relevant for en gitt ordre. 3. Utførelse av ordre i finansiell instrumenter som hovedsakelig handles på en ekstern handelsplass Denne seksjonen omhandler ordre i instrumenter som hovedsakelig handles på en regulert handelsplass (f.eks. Oslo Børs), eller annen handelsplass. Således omfattes flertallet av de instrumenter som er tatt opp til handel på en regulert handelsplass, f.eks.: aksjer børsnoterte fondsandeler (ETF) m.m. Skandiabanken vil normalt håndtere ordre i disse instrumentene ved å: omgående sende ordren til den handelsplass som Skandiabanken anser vil gi kunden beste resultat. legge sammen ordre med andre ordre iht. punkt 6 nedenfor, og deretter sende ordren til den handelsplass som Skandiabanken anser vil gi kunden beste resultat. gjennomføre ordren gjennom flere separate transaksjoner i markedet (f.eks. hvis det er en forholdsvis stor ordre) gjennomføre ordren mot Skandiabankens eget lager eller mot annen kundes ordre til en pris som tilsvarer markedsprisen (dvs. normalt en pris innenfor den volumveide spreaden, altså prisintervallet mellom kjøp- og salgskurs for det antall aksjer som den aktuelle ordren inneholder). I visse tilfeller stiller Skandiabanken indikative eller faste priser direkte mot kunden. En avtale mellom partene inngås da enten når kunden aksepterer en fast pris stilt av Skandiabanken eller, ved indikative priser, når Skandiabanken fremsetter prisen til kunden og kunden aksepterer prisen. I disse situasjonene inngås en avtale mellom to parter og Skandiabanken utfører således ikke ordre for kundens regning, og derfor er ikke disse retningslinjer anvendelige i slike tilfeller. 4. Handelsplasser som Skandiabanken hovedsakelig anvender for utførelse av ordre Skandiabanken deltar i handelen på ulike regulerte markeder og andre handelsplasser. Skandiabanken vurderer regelmessig hvilke handelsplasser som anvendes for utførelse av ordre. Oversikt over de handelsplasser banken tilbyr finner du til enhver tid i Nettbanken. For å gjennomføre transaksjoner i instrumenter som handles på andre handelsplasser enn de Skandiabanken har direkte tilgang til (f.eks. utenlandshandel), kan banken velge å gjennomføre slike transaksjoner ved å videresende ordren til foretak med direkte tilgang til disse handelsplassene. Valget av slike samarbeidsfortak skjer gjennom kontinuerlig vurdering av foretakets evne til å besørge beste ordreutførelse.

5 5. Utførelse av ordre mht. fondsandeler som ikke er tatt opp til handel på regulert handelsplass Skandiabanken vil utføre ordre i fondsandeler gjennom å videresende ordren til forvalteren av det aktuelle fondet (eller tilsvarende) for utførelse i henhold til fondsbestemmelsene. 6. Ordrehåndtering, sammenlegging og fordeling Skandiabanken vil utføre kundreordre raskt, effektivt og etterrettelig. Kundeordre utføres omgående og i den tidsrekkefølge de ankom, så sant dette ikke umuliggjøres av ordrens egenskaper eller rådende markedsforhold, eller om noe annet kreves på bakgrunn av kundens interesser. Skandiabanken kan legge sammen en kundes ordre med andre kunders ordre og også med transaksjoner for egen regning, om det ikke er usannsynlig at sammenleggingen generelt vil være en ulempe for en enkelte kunde hvis ordre inngår i den. En sammenslått ordre kan være til ulempe med hensyn til en enkeltstående ordre. En sammenslått ordre som utføres i sin helhet fordeles på den gjennomsnittlige prisen. Om en kundeordre sammenslås med utførelsen av en transaksjon for Skandiabankens egen regning, og den bare kunne utføres delvis, vil kunden ved fordelingen normalt ha fortrinnsrett fremfor Skandiabanken. 7. Forstyrrelser i markedet eller handelssystemet Ved forstyrrelser i markedet eller i Skandiabankens egne systemer, på grunn av f.eks. avbrudd eller forstyrrelser i tilgjengeligheten i tekniske system, kan det med bakgrunn i Skandiabankens vurdering være umulig eller ufordelaktig å gjennomføre ordre i tråd med noen av de her angitte retningslinjene. Skandiabanken kommer da så langt det er mulig til på annet vis å oppnå beste mulige resultat for kunden. 8. Endringer Skandiabanken kommer regelmessig til å se over og ved behov gjennomføre endringer i disse retningslinjene. Slike endringer kommer til å være tilgjengelige i Nettbanken. Endringene gjelder fra det tidspunkt de publiseres på nettsidene. 9. Øvrig Skandiabanken kan i begrenset utstrekning og på eget ansvar komme til å tilfeldig låne en kundes finansielle instrument for på raskt og effektivt vis avslutte en annen transaksjon hos VPS. Bankens ansvarer i slike tilfeller for at det tilfeldige lånet av finansielle instrument ikke påvirker den berørte kundens gjensalgsrett eller at kunden er økonomisk skadelidende. I tilfeller der kunden har lagt inn ordre i en aksje opptatt til handel på en regulert handelsplass, og der denne ikke umiddelbart utføres, skal den i henhold til MiFID-regelverket omgående offentliggjøres for øvrige markedsaktører. Regelen gjelder så sant kunden ikke har gitt uttrykkelig melding om at så ikke skal skje, via såkalt skjult ordre. Informasjon om interessekonflikter og vederlag Ved tilretteleggelse av investeringstjenester er Skandiabanken pliktig til å identifisere alle eventuelle interessekonflikter mellom kunden og banken som kan ha en negativ innvirkning på kundens interesser. Skandiabanken er pliktig til å organisere sin virksomhet, samt ha retningslinjer, regler og

6 administrative forordninger som forhindrer at slike interessekonflikter påvirker kunden negativt. Det omfatter f.eks. ansattes egen handel med finansielle instrumenter, belønning til ansatte og informasjonsutveksling mellom ulike virksomheter innad i banken. På kundens anmodning kan banken fremvise nærmere opplysninger om disse reglene og retningslinjene. Om det til tross for bankens innretninger gjenstår risiko for interessekonflikter, så vil Skandiabanken forut for en transaksjon eller annen tjeneste informere kunden om interessekonflikten. Under visse forutsetninger har banken rett til å betale ut eller motta vederlag. Vederlag fra/til tredjepart må være slik utformet at de høyner kvaliteten på den aktuelle investeringstjenesten. Det må ikke finnes noen risiko for at vederlaget strider mot bankens plikt til å handle på en ærlig, rettvis og profesjonell måte ovenfor sine kunder. Ved kjøp av fondsandeler i et fond betaler du som fondsandelsinnehaver en forvaltningsavgift til forvaltningsselskapet. Fondets forvaltningsavgift fremgår av fondets faktablad i Nettbanken. Skandiabanken har inngått et samarbeid med forvaltningsselskapet slik at du som kunde får mulighet til å kjøpe fondsandeler via Skandiabankens fondshandelssystem. Gjennom dette samarbeidet har forvaltningsselskapet bundet seg til å avgi en del av forvaltningsavgiften, samt i mange tilfeller deler av en eventuell kjøpeavgift, som godtgjørelse til Skandiabanken for distribusjon. Avgifter og skatter For kjøp og salg av aksjer betales det kurtasje. Ved fondskjøp betaler du som kunde i mange tilfeller en kjøpsavgift. For samtlige fond debiterer forvaltningsselskapet en forvaltningsavgift som trekkes ut av fondskursen. Gjeldende prisliste for Skandiabankens tjenester finnes tilgjengelig i Nettbanken. Der opplyses du også om den til enhver tid gjeldende renten på aksjedepotet. Banken vil foreta rapportering til skattemyndighetene slik dette til enhver tid er bestemt i lov. Ut over dette er forhold vedrørende skatteplikt, rapportering osv. kundens ansvar. Dersom noen lands skatteregler hjemler skatt på utbytte (kildeskatt) og dette inkluderer utbytte som skal godskrives kunden, har banken rett til å holde tilbake et tilstrekkelig beløp for å dekke skatteplikten. Det er uansett kundens plikt at skatteplikten oppfylles. Reklamasjon og klagemål Om du er misfornøyd med informasjonen du har fått eller hvordan en tjeneste utføres, er det viktig at du kontakter oss og fremfører dine synspunkter. Hver avdeling har en reklamasjonsansvarlig som kan hjelpe deg. Kontakt Verdipapirhandel eller Kontaktsenteret som ser til at du kommer i kontakt med rett person. Tlf: (+47) E-post: Hvis du ikke er fornøyd med svaret fra reklamasjonsansvarlig på avdelingen, kan du kontakte reklamasjonsansvarlig i Skandiabanken. Vi ber vennligst om at en slik klage sendes skriftlig, og du finner reklamasjonsskjemaet under "Kontakt oss" når du er innlogget i Nettbanken. Informasjon om hvordan du kan få din sak prøvet utenfor Skandiabanken finner du på Bankklagenemnda sine nettsider, bankklagenemnda.no.

7 Angrerett Om du angrer og ikke lenger ønsker å ha en verdipapirkonto i Skandiabanken, har du rett til å fratre denne avtalen innen 14 dager fra den dagen du inngikk avtalen ved å godkjenne de allmenne vilkårene. Angreretten gjelder utelukkende den innledende produktavtalen, og ikke de enkeltstående avtaler, tjenester, uttak, kjøp, salg, betalinger, transaksjoner, overføringer m.m. eller tilsvarende som utføres under avtaletiden for kontoen. Noen angrerett foreligger heller ikke for enkeltstående avtaler, tjenester, uttak, kjøp, salg, betalinger, transaksjoner, overføringer m.m. eller tilsvarende som begge parter på din anmodning utførte i tiden før du utøvet din angrerett. Du har også senere anledning til å si opp denne avtalen i henhold til de allmenne vilkårene for verdipapirkontoen. Informasjon om egenskaper og risiko med hensyn til finansielle instrumenter Som kunde må du være inneforstått med bl.a. følgende: at plasseringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter skjer på kundens egen risiko at du som kunde selv må sette deg inn i verdipapirforetakets allmenne vilkår for handel med finansielle instrumenter, samt annen informasjon om aktuelt finansielt instrument, bl.a. egenskaper og risiko at ved handel i finansielt instrument er det viktig å kontrollere sluttsedlene og annen rapportering med hensyn til dine plasseringer, samt omgående reklamere eventuelle feil at det er viktig med løpende overvåkning av innehav og posisjoner i finansielle instrumenter at du som kunde selv må initiere de nødvendige handlinger for å redusere risikoen for tap på dine plasseringer og andre posisjoner 1. Handel med finansielle instrumenter Handel med finansielle instrumenterer, dvs. blant annet aksjer, grunnfondsbevis, fondsandeler m.m. skjer i hovedsak i organisert form via en handelsplass. Handelen skjer gjennom de verdipapirforetak som deltar i handelen ved handelsplassen. Som kunde må du normalt kontakte et slikt verdipapirforetak for å kjøpe eller selge finansielle instrumenter Handelsplasser Med handelsplasser menes regulert marked, handelsplattform eller systematisk internhandel. På et regulert marked (f.eks. Oslo Børs) handles ulike typer finansielle instrumenter. Når det gjelder aksjer kan kun aksjer i allmennaksjeselskaper noteres og handles på et regulert marked, og det stilles store krav til slike selskaper, bl.a. med hensyn til selskapets størrelse, virksomhetshistorie, eierspredning og offentliggjøring av selskapets økonomi og virksomhet. En handelsplattform (f.eks. Oslo Axess, OTC-listen) kan beskrives som et handelssystem som organiseres og driftes av en børs eller et verdipapirforetak. Det stilles typisk lavere krav, i form av f.eks. informasjonsplikt, selskapshistorie osv., til de finansielle instrumentene som handles på en handelsplattform sammenliknet med finansielle instrumenter som handles på et regulert marked.

8 En systematisk internhandler er et verdipapirforetak som på et organisert, regelmessig og systematisk vis handler for egen regning gjennom å utføre kundeordre utenfor et regulert marked eller en handelsplattform. En systematisk internhandler er pliktig til å offentliggjøre markedsmessige bud for kjøp- og/eller salgspris for likvide aksjer som handles på et regulert marked, samt for hvem den systematiske internhandel gjøres på oppdrag for. Handel på regulerte markeder, handelsplattformer og andre handelsplattformer utgjør et andrehåndsmarked for finansielle instrumenter som et selskap har utstedt. Om andrehåndsmarkedet fungerer bra, dvs. at det er lett å finne kjøpere og selgere og det noteres løpende ordrekurser fra kjøpere og selgere samt handlekurser etter den avsluttede handelen, har også selskapet en fordel ved at det ved behov blir lettere å utstede nye instrumenter og dermed få inn mer kapital til selskapets virksomhet. Førstehåndsmarkedet kalles det markedet der kjøp/tegning av nyutstedte instrumenter skjer Handels-/noteringslister Når det gjelder aksjer inndeler normalt handelsplassen aksjer i ulike lister, som også gjerne publiseres på nettsiden, i aviser og andre medier. Avgjørende for hvilke liste selskapet tilhører er ofte selskapsverdi eller omsetningsvolum. Aksjer på lister med høye krav og høy likviditet anses normalt å inneha en lavere risiko enn aksjer på andre lister. Informasjon om kurser m.m. publiseres gjerne regelmessig på f.eks. handelsplassens nettsider, i aviser eller andre medier. 2. Risiko med finansielle instrument og handel med finansielle instrument 2.1 Generelt om risiko Finansielle instrumenter kan gi avkastning i form av utbytte (aksjer og fond) eller rente (rentebærende papirer). Ut over det kan prisen (kursen) på instrumentet stige eller falle i forhold til prisen på handletidspunktet. Den totale avkastningen er summen av utbytte/rente og prisendringer for instrumentet. Investorer ønsker naturligvis en avkastning som er positiv, dvs. en gevinst som helst er så høy som mulig. Det finnes imidlertid også en risiko for at den totale avkastningen blir negativ, dvs. at plasseringen ender med tap. Risikoen for tap varierer med ulike instrumenter. Vanligvis er sjansen for gevinst i en plassering koblet med tilsvarende risiko for tap. Ofte er det også slik at jo lengre tid plasseringen er i det finansielle instrumentet, desto større er gevinstmuligheten sammenliknet med tapsrisikoen. I investeringssammenheng anvendes iblant ordet risiko som uttrykk for tapsrisiko så vel som gevinstmulighet. I den videre beskrivelsen anvendes ordet risiko kun for å betegne tapsrisiko. Det finnes ulike måter å plassere som reduserer risikoen. Vanligvis anses det som bedre å plassere i flere ulike finansielle instrumenter fremfor å plassere i ett eller et fåtall instrumenter. Disse instrumentene bør da inneholde en spredning av risiko og ikke samle risiko som kan utløses samtidig. En spredning av plasseringene til også utenlandske markeder reduserer normalt risikoen i den totale porteføljen, selv om det ved handel med utenlandske finansielle instrumenter tilkommer en valutarisiko. Valutarisikoen er både en mulig taps- og gevinstrisiko.

9 Plasseringer i finansielle instrumenter er forbundet med økonomisk risiko, hvilket vil bli nærmere beskrevet i denne informasjonen. Kunden svarer selv for risikoen og må derfor selv via verdipapirforetaket skaffe seg kjennskap om de vilkår, i form av allmenne vilkår, prospekt eller liknende, som gjelder for handel med slike instrumenter, og om instrumentets egenskaper og risiko forbundet med det. Kunden må også selv løpende overvåke sine plasseringer i slike instrumenter. Dette gjelder også om kunden har fått individuell rådgivning forut for plasseringen. Kunden bør ut fra egen interesse være beredt til å foreta handlinger snarlig, som for eksempel om plasseringene utvikler seg negativt eller ved å stille ytterligere sikkerhet ved plasseringer som finansieres ved lån og der sikkerhetsverdien reduseres. Det er viktig å være oppmerksom på den risiko det kan innebære og handle finansielle instrumenter på en annen handelsplass enn et regulert marked, der kravene som stilles generelt er lavere. 2.2 Ulike typer av risikobegrep m.m. I sammenheng med den risikobedømmelse som bør utføres da du som kunde gjør en plassering i finansielle instrumenter, og også fortløpende under investeringstiden, finnes en mengde ulike risikobegreper og andre faktorer som bør overveies og vektlegges. Nedenfor følger en kort beskrivelse av noen av de vanligste risikobegrepene. Markedsrisiko: risikoen for at markedet i sin helhet eller deler av det der du har din plassering, f.eks. det norske aksjemarkedet, faller i verdi Kredittrisiko: risikoen for sviktende betalingsevne hos f.eks. en motpart Prisvolatilitetsrisiko: risikoen for at store svingninger i prisen/kursen på et finansielt instrument vil påvirke plasseringen negativt Kursrisiko: risikoen for at prisen/kursen på et finansielt instrument går ned Skatterisiko: risikoen for at skatteregler og/eller skattesatser er uklare eller kan komme til å bli endret Valutarisiko: risikoen for at utenlandsk valuta som et finansielt instrument er relatert til faller, f.eks. fondsandeler i et fond som plasserer i amerikanske verdipapirer notert i USD Juridisk risiko: risikoen for at relevante lover og regler er uklare eller kan komme til å bli endret Selskapsspesifikk risiko: risikoen for at et visst selskap utvikles dårligere enn forventet eller rammes av en negativ hendelse, og at de finansielle instrumentene som er relatert til selskapet dermed kan falle i verdi Bransjespesifikk risiko: risikoen for at en viss bransje utvikler seg dårligere enn forventet eller rammes av en negativ hendelse, og at de finansielle instrumenter som er relatert til selskaper i bransjen dermed kan falle i verdi Likviditetsrisiko: risikoen for at du ikke kan selge eller kjøpe et finansielt instrument på et ønsket tidspunkt fordi omsetningen/likviditet i det finansielle instrumentet er lav Renterisiko: risikoen for at det finansielle instrumentet du plasserer i faller i verdi pga. endringer i markedsrentene.

10 3. Aksjer og aksjerelaterte instrumenter 3.1. Generelt om aksjer Aksjer og aksjeselskaper Aksjer i et aksjeselskap gir eieren rett til en andel av selskapets aksjekapital. Hvis selskapet går med overskudd utbetaler vanligvis selskapet utbytte til aksjeeierne. Aksjer gir også stemmerett ved selskapets generalforsamling, som er det høyeste besluttende organ i selskapet. Jo flere aksjer eieren har, desto større andel av kapitalen, utbyttet og stemmeretter har aksjeeieren. Avhengig av hvilken serie aksjene tilhører kan stemmeretten variere. Det finnes to slags aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og private aksjeselskaper. Kun allmennaksjeselskapene kan la aksjene handles på en handelsplass Aksjekursen Kursen (prisen) på en aksje påvirkes i første omgang av tilbud og etterspørsel etter den aktuelle aksjen, hvilket i alle fall på lang sikt styres av selskapets fremtidsutsikter. En aksje opp- eller nedvurderes først og fremst på grunnlag av investorens analyser og bedømmelser av selskapets muligheter til å gjøre fremtidige gevinster. Den fremtidige utviklingen i omverdenen med hensyn til konjunkturer, teknologi, lovverk, konkurranse osv. er medvirkende til etterspørselen etter selskapets produkter eller tjenester, og er derfor av grunnleggende betydning for kursutviklingen i selskapets aksjer. Det aktuelle rentenivået spiller også en stor rolle for prissettingen. Stiger markedsrentene vil nyutstedte rentebærende finansielle instrumenter gi høyere avkastning. Normalt er det da større risiko for at kursene på aksjer faller, og det samme gjelder for tidligere utstedte rentebærende verdipapirer. Bakgrunnen er at den økte avkastningen for et nyutstedt rentebærende papir relativt sett er bedre enn avkastningen på aksjer eller tidligere utstedte rentebærende papirer. Dessuten påvirkes aksjekursene negativt ved at renten selskapene må betale øker når markedsrentene stiger, hvilket reduserer overskuddet til selskapet. Også andre forhold tilknyttet selskapet, f.eks. endringer i selskapsledelsen og organisasjonen, produksjonsforstyrrelser m.m., kan sterkt påvirke selskapets fremtidige mulighet til å skape gevinster på kort sikt så vel som lang sikt. Aksjeselskap kan i verste fall utvikle seg så svakt at det går konkurs. Aksjekapitalen, dvs. aksjeeiernes innskutte kapital, er den kapital som først anvendes for å betale selskapets gjeld. En konkurs leder som regel til at aksjene i selskapet blir verdiløse. Også kursene på visse utenlandske regulerte markeder eller andre handelsplasser innvirker på kursene i Norge. Kursen på aksjer i selskap innen samme bransje/sektor påvirkes ofte av forandringer i kursen hos andre selskaper innen samme bransje/sektor. Denne påvirkningen kan også gjelde for selskaper på tvers av landegrenser. Markedsaktørene har ulike behov for å plassere kontanter (likvide midler) eller å hente ut likvide midler. Ofte har de ulike meninger om hvordan kursen burde og vil utvikle seg fremover. Disse forholdene bidrar til at det finnes så vel kjøpere som selgere av verdipapirer. Er investorene derimot samstemte i sin oppfatning om kursutviklingen, vil de enten kjøpe og dermed forårsake et kjøpetrykk

11 fra mange kjøpere, eller de vil selge for dermed å forårsake et salgstrykk fra mange selgere. Ved kjøpetrykk vil kursen normalt stige og ved salgstrykk vil den normalt sett falle. Omsetningen, dvs. hvor mye som kjøpes eller selges av en viss aksje, påvirker i sin tur aksjekursen. Ved høy omsetning reduseres forskjellen, også kalt "spread", mellom den kurs kjøper vil betale (kjøpskursen) og den kurs selger vil selge til (salgskursen). En aksje med høy omsetning, der store beløp kan omsettes uten å innvirke på kursen, har god likviditet og er dermed de lettest omsettelige aksjene. Selskapene på de regulerte markedene (f.eks. Oslo Børs) har normalt sett høyest likviditet. Ulike aksjer kan for dagen og over lengre perioder oppvise ulike bevegelser i kursene (volatilitet), dvs. opp- og nedganger, samt i størrelsen på kursendringene Ulike aksjeserier Aksjer i ulike serier, vanligvis A- og B-aksjer, har normalt ulike regler for stemmeretter. A-aksjer gir normalt én stemmerett, mens B-aksjer gir begrenset eller ingen stemmerett. Forskjellene i stemmerett har sin bakgrunn i at man ved eierspredning vil verne om de opprinnelige eiernes innflytelse over selskapet gjennom å gi dem en sterkere stemmerett enn de nye eierne Markedsintroduksjon, privatisering og oppkjøp Markedsintroduksjon innebærer at aksjer i et selskap introduseres i aksjemarkedet, dvs. opptas til handel på et regulert marked eller annen handelsplass. Allmennheten tilbys da å tegne (kjøpe) aksjer i selskapet. Ofte handler det om et eksisterende selskap som ikke tidligere har blitt handlet på et regulert marked eller annen handelsplass. Om at statlig eid selskap introduseres til markedet kalles dette for privatisering. Oppkjøp foregår slik at en eller flere investorer tilbyr aksjeeierne i et selskap å kjøpe aksjeeiernes aksjer på visse vilkår. Hvis oppkjøperen oppnår å kjøpe et visst antall aksjer (ofte 90 % av den totale aksjebeholdningen) kan oppkjøperen begjære tvangsinnløsning av de gjenstående aksjene fra de aksjeeierne som ikke aksepterte oppkjøpstilbudet. Disse aksjeeierne er da tvunget til å selge sine aksjer til oppkjøperen mot en erstatning fastsatt ved akseptert tilbud eller eventuelt ved rettslig skjønn om partene ikke blir enige Emisjoner og tegningsretter Om et aksjeselskap vil utvikle sin virksomhet er det ofte behov for ytterligere aksjekapital. Kapital kan selskaper hente inn ved å utstede nye aksjer gjennom en emisjon. Som regel får de eksisterende eierne tegningsretter som gir fortrinn til å tegne (kjøpe) aksjer ved emisjonen. Antallet tegningsretter settes normalt i forhold til hvor mange aksjer eieren tidligere hadde. Tegneren må betale en viss pris (emisjonskurs), som oftest lavere enn markedsprisen, for de nyutstedte aksjene. Hvis den eksisterende eieren ikke ønsker å kjøpe flere aksjer, kan han videreselge tegningsrettene i markedet via handelsplassen. NB! Tegningsrettene er verdiløse hvis de ikke blir benyttet til å tegne aksjer, eller eventuelt videresolgt, innen den på forhånd fastsatte tegningsperioden. Aksjeselskap kan også gjennomføre en rettet emisjon, hvilket innebærer nyutstedelse av aksjer til en viss krets av investorer. Ved emisjoner utvannes/spres eksisterende aksjeeieres andel av stemmeretter og aksjekapital i selskapet, men antallet aksjer og markedsverdien til den plasserte kapital påvirkes normalt ikke.

12 4. Rentebærende instrumenter Et rentebærende finansielt instrument er en fordringsrett på utstederen av et lån. Avkastningen mottas normalt i form av rente. Det finnes ulike former for rentebærende instrumenter avhengig av hvem utstederen av lånet er, den sikkerhet som utstederen har stilt for lånet, løpetiden frem til tilbakebetalingsdatoen og på hvilken måte renten utbetales. Renten (kupongen) betales vanligvis ut på årsbasis. Risikoen i et rentebærende instrument utgjøres dels av den kursforandring (kursrisiko) som kan oppstå under løpetiden pga. at markedsrentene endres, dels av at utstederen kanskje ikke klarer å tilbakebetale lånet (kredittrisiko). Lån med fullgod sikkerhet for tilbakebetaling er derfor mindre risikofylte enn lån uten sikkerhet. Generelt er risikoen for tap ved rentebærende papirer lavere enn for aksjer. Et rentebærende instrument utstedt av et selskap med høy kredittverdighet kan således være et bra alternativ for den som vil redusere risikoen for at sparekapitalen faller i verdi, og kan også være å foretrekke ved kortsiktige plasseringer. Også ved langsiktig sparing der risikoen skal holdes på et gitt nivå, f.eks. ved pensjonssparing, er innslag av rentebærende plasseringer vanlig. Ulempen med en rentebærende plassering er at den som regel gir en relativt sett lavere verdistigning. Eksempel på rentebærende plasseringer er sparekonto, obligasjoner og rentefond. Kursene fastsettes hver dag for instrumenter med kort løpetid (mindre enn ett år), slik som statskasseveksler, så vel som for de med lengre løpetid, slik som obligasjoner. Dette skjer i penge- og obligasjonsmarkedet. Markedsrentene påvirkes av analyser og vurderinger som sentralbanken og andre større markedsaktører gjør av hvordan utviklingen av et antall økonomiske faktorer som inflasjon, valutakurs, konjunktur, arbeidsmarkedet, renteutvikling i Norge og i andre land på kort og lang sikt osv. Sentralbanken gjør pengepolitiske operasjoner med formål om å styrke utviklingen av markedsrentene slik at inflasjonen ikke overstiger et visst fastsatt mål (inflasjonsmålet). De finansielle instrumentene i penge- og obligasjonsmarkedet handles ofte i veldig store poster. Om markedsrentene går opp kommer kursen på tidligere utstedte rentebærende finansielle instrumenter til å falle om de har fast rente, ettersom nye lån utstedes med en rentesats som følger aktuell markedsrente og dermed gir høyere rente enn hva tidligere utstedte instrumenter gir. Omvendt stiger kursen på tidligere utstedt instrument når markedsrentene går ned. Lån utstedt av den norske staten anses å være risikofrie hva gjelder tilbakebetaling, hvilket blant annet gjelder for statsobligasjoner. Andre utstedere enn staten kan iblant stille sikkerhet i form av andre finansielle instrumenter eller andre eiendeler. 5. Fond og fondsandeler Et fond er en samling/portefølje av ulike finansielle instrumenter, f.eks. aksjer og obligasjoner. Fondet eies i fellesskap av alle som sparer i fondet (andelseierne) og forvaltes av et forvaltningsselskap. Det finnes ulike typer fond med ulike fastsatte instrumentfordelinger. Med instrumentfordeling menes hvilken type av finansielle instrumenter som fondet plasserer i. Nedenfor omtales noen av de vanligste typene av fond. For ytterligere informasjon anbefales nettsidene til Verdipapirfondenes Forening,

13 Et aksjefond plasserer all eller hovedsakelig all kapital som andelseierne innbetaler i ulike aksjer. Rentefond plasserer i rentebærende instrumenter. Kombinasjonsfond plasserer både i aksjer og rentebærende instrumenter. Det finnes også indeksfond som ikke forvaltes aktivt av en forvalter, men der pengene plasseres i finansielle instrumenter som følger sammensetningen til en bestemt indeks, f.eks. hovedindeksen på Oslo Børs. Et av formålene med aksjefond er at det fordeler pengene på flere ulike aksjer og andre aksjerelaterte finansielle instrumenter, hvilket gjør at risikoen for andelseieren minsker sammenliknet med risikoen for den aksjeeieren som plasserer i kun ett eller i et fåtall aksjer. Andelseierne slipper videre å velge ut, kjøpe, selge og overvåke aksjene, samt annet forvaltningsarbeid rundt dette. Prinsippet for rentefond er det samme som for aksjefond, plasseringen skjer i ulike rentebærende instrumenter for å oppnå risikospredning i fondet og forvaltningen av fondet skjer etter analyse av antatt fremtidig renteutvikling. Et fond-i-fond er et fond som plasserer i andre fond. Det finnes fond-i-fond med ulike fastsatte investeringsstrategier og risikonivåer. Fond kan deles inn i verdipapirfond og spesialfond. Verdipapirfond er tradisjonelle fond som oppfyller en rekke lovmessige krav, spesielt med hensyn til investeringsstrategi, risikospredning og administrasjon. Spesialfond er fond som avviker fra disse lovmessige kravene, som f.eks. hedgefond, og for disse fondene er det spesielt viktig for deg som kunde å finne ut av investeringsstrategien for det aktuelle fondet. Instrumentfordeling, investeringsstrategi og kostnader fremgår av fondets informasjonsbrosjyre og faktablad. I fond får andelseierne det antall andeler i fondet som tilsvarer andelen innskutt kapital i forhold til fondets totale kapital. Andelene kan kjøpes og selges gjennom verdipapirforetak som distribuerer fondene, f.eks. Skandiabanken, eller direkte hos forvalteren. Det kan være at enkelte fond har forutbestemte tidspunkter for handel og at det derfor ikke er kontinuerlig handel i fondet. Andelenes aktuelle verdi beregnes gjerne daglig av forvaltningsselskapet og baseres på de finansielle instrumenter som inngår i fondet. Kapitalen som plasseres i et fond kan både øke og falle i verdi, og det er derfor ikke sikkert at investoren får tilbake hele sin innskutte kapital. 6. Belåning Finansielle instrumenter kan i mange tilfeller kjøpes for delvis lånt kapital. Ettersom egenkapital så vel som den lånte kapitalen påvirker avkastningen, kan du som kunde gjennom lånefinansiering oppnå en større gevinst om plasseringen utvikler seg positivt sammenliknet med en plassering med kun egenkapital. Samtidig er risikoen tilsvarende større ettersom et tap forsterkes ved at tapet på lånt kapital kommer i tillegg til tapet på egenkapitalen. I slike tilfeller kan i verste fall hele egenkapitalen gå tapt og investeringen ende med gjeld som må tilbakebetales. Skandiabanken AB NUF Tlf.: (+47) Org.nr.: skandiabanken.no

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) 1 INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER OG OBLIGASJONER) Kunden skal være kjent med: at investering eller andre posisjoner

Detaljer

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS

VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 201202- Vedlegg til Kundeavtale Ordreformidling, 5 sider. VEDLEGG TIL KUNDEAVTALE ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS RETNINGSLINJER FOR ORDREFORMIDLING NOR SECURITIES AS 1. GENERELT Nor Securities har konsesjon

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER DU SOM KUNDE MÅ VÆRE KJENT MED BLANT ANNET FØLGENDE: at investeringer eller andre posisjoner i finansielle instrumenter

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. ANVENDELSESOMRÅDE, KLASSIFISERING SpareBank 1 Verdipapirservice AS ( Foretaket ) er pålagt å klassifisere alle kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet

Detaljer

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2. RISIKO KNYTTET TIL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJONSNOTAT AKJSER TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: 1. HANDEL MED FINANSIELLE

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007

Retningslinjer for utførelse av kundeordre. September 2007 Retningslinjer for utførelse av kundeordre September 2007 For SEB er Beste resultat mye mer enn et lovbestemt krav, det er en uunnværlig del av forretningsmodellen vår og en av hjørnesteinene i tjenestetilbudet

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Instruksjon for beste utførelse/videreformidling. Oppdatert

Instruksjon for beste utførelse/videreformidling. Oppdatert Instruksjon for beste utførelse/videreformidling av ordre Oppdatert 2015-10-15 Denne instruksjonen beskriver de fremgangsmåtene Strukturinvest følger for å utføre og videreformidle ordrer i finansielle

Detaljer

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING

RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING RUTINE FOR KUNDEKLASSIFISERING Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS ( Foretaket ) 30. januar 2014 1. INNLEDNING Foretaket er pålagt å klassifisere alle kundene i ulike kundekategorier avhengig

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde

INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING. 1. Klassifisering. 2. Ikke-profesjonell kunde INFORMASJON OM KUNDEKLASSIFISERING 1. Klassifisering Cleaves Securities er pålagt å klassifisere alle våre kunder i ulike kundekategorier avhengig av profesjonalitet. Kundene skal klassifiseres som henholdsvis

Detaljer

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets

MiFID implementering i DnB NOR Markets. Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID implementering i DnB NOR Markets Hanne L. Pedersen Compliance DnB NOR Markets MiFID: Innføring av ny verdipapirhandellov Konsesjonsforhold: Investeringsrådgivning blir ny konsesjonspliktig investeringstjeneste

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

Risikobeskrivelse NEF Kapitalforvaltning AS (ꞌnefꞌ)

Risikobeskrivelse NEF Kapitalforvaltning AS (ꞌnefꞌ) Risikobeskrivelse NEF Kapitalforvaltning AS (ꞌnefꞌ) Beskrivelse av avtaleforholdet mellom NEF og kunden Når en kunde inngår en forvaltningsavtale med NEF innebærer dette at Kunden gir NEF i oppdrag å forvalte

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Informasjon til kunder om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon til kunder om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon til kunder om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter (aksjer, aksjerelaterte instrumenter, obligasjoner og verdipapirfond) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering

Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Informasjon og retningslinjer om kundeklassifisering Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund (VPFF) Denne standarden er sist oppdatert 10. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO

Detaljer

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

1. HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR AKTIV FORVALTNING, INVESTERINGSRÅDGIVNING, OG MOTTAK OG FORMIDLING AV ORDRE Fastsatt av styret i Horisont Kapitalforvaltning AS («Foretaket») 3. mars 2015. Denne rutinen erstatter tidligere

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF)

OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) OSLO BØRS FORRETNINGSVILKÅR FOR EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) Fastsatt av styret i Oslo Børs ASA den xxxxx 2003 med hjemmel i børsloven 5-1 tredje ledd. 1. Virkeområde Disse regler og forretningsvilkår gjelder

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder

2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 2. Retningslinjer for ordreutførelse av finansielle instrumenter i ordredrevne markeder 1. november 2007 Informasjon om kundeklassifisering 1 RETNINGSLINJER FOR ORDREUTFØRELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Informasjon til kunder

Informasjon til kunder Gyldig fra august 2013 Informasjon til kunder om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter (aksjer, aksjerelaterte instrumente, obligasjoner og verdipapirfond) KUNDEN SKAL VÆRE KJENT MED

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Nordeas policy for ordreutførelse

Nordeas policy for ordreutførelse Nordeas policy for ordreutførelse Januar 2017 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) og Chief Executive Officer (CEO) i Group Executive Management har vedtatt denne policyen for ordreutførelse som sist

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år

Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år Gardermoen, 26. april 2010 Eirik Bunæs AF Kommunepartner: Finansiell rådgivning og formelle rammer Ny lov om verdipapirhandel i 2007 - hva var motivene? erfaringer etter 2 år 2 Nytt EU-regelverk på verdipapirområdet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE

RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE RETNINGSLINJER FOR UTFØRELSE AV ORDRE SpareBank 1 SMN ("SMN") er morselskapet til SpareBank 1 Markets AS ("SB1 Markets"). En del kunder vil ved kjøp av investeringstjenester etablere kundeforhold både

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår

Alminnelige forretningsvilkår Alminnelige forretningsvilkår Innhold Side 04 Kapittel 1 Kundeklassifisering 06 Kapittel 2 Retningslinjer 08 Kapittel 3 Risiko 21 Kapittel 4 Alminnelige forretningsvilkår Introduksjonsbrev 3 Oslo, 30.

Detaljer

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6)

DEPOT-/KONTOAVTALE FOR AKSJESPAREKLUBB (side 1 av 6) (side 1 av 6) Godkjent attestert kopi av legitimasjon må legges ved for samtlige deltagere. Depot-/kontohaverne har like store andeler i depotet/på kontoen dersom ingenting annet angis. Nordnet betrakter

Detaljer

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.

Finansreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune. Finansreglement Loppa kommune Parkveien 1/3 9550 Øksfjord Telefon: 78 45 30 00 Telefaks: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet Et hav av muligheter Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar

Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Norges Fondsmeglerforbunds bransjeseminar Rådgivning og salg av finansprodukter hvem kan kjøpe hva? Oslo, 2. juni 2010 advokat Bernt Olav Steinland Innhold Innhold Side Hva er finansprodukter? 3 Krav til

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

Retningslinjer for utførelse av ordre

Retningslinjer for utførelse av ordre Retningslinjer for utførelse av ordre 1 Innledning Christiania Securities AS har i følge verdipapirhandelloven en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden ved

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel. Mars 2016. Registrert i England. Foretak nr. 02448409 CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel Mars 2016 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr. 173730 CMC Markets UK Plc- September

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond

ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond ETF-reglene - Opptaksregler og løpende forpliktelser for børshandlede fond 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTE TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ANDELER I DELTAKERLIGNEDE SELSKAPER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTE TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ANDELER I DELTAKERLIGNEDE SELSKAPER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTE TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ANDELER I DELTAKERLIGNEDE SELSKAPER Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle instrumenter og andeler i

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Land:

Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen (Banken eller SEB) og (Kunden) Land: Rådgivningsavtale Avtale om investeringsrådgivning mellom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilalen ("Banken" eller "SEB") og ("Kunden") Kunden Kundenavn: Tlf privat: Org. nr. / Personnummer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Kaupthing Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO

BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO BESKRIVELSE AV FINANSIELLE INSTRUMENTER OG INVESTERINGSRISIKO Generelle bestemmelser Denne korte beskrivelsen inneholder informasjon om finansielle instrumenter og deres medfølgende risiko. Det betyr ikke

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Tematilsyn kombinasjonsfond

Tematilsyn kombinasjonsfond Tematilsyn kombinasjonsfond Oppsummering av tematilsyn med kombinasjonsfond DATO: 30.09.2016 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Honorarnivå 4 3 Utnyttelse av allokeringsrammer 5 4 Separat rapportering

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Kundeavtale/Kundeprofil

Kundeavtale/Kundeprofil Kundeavtale/Kundeprofil Vennligst fyll inn sidene 1 7. Send dokumentene til: JOOL Markets AS Postboks 1305 Vika 0112 Oslo e-post: post@joolcapital.no Bekreftelse av identitet Navn/Firmanavn: Kontaktperson

Detaljer

Kundebehandling under MiFID

Kundebehandling under MiFID Kundebehandling under MiFID 20. juni 2007 Advokat Trine Birgitte Waag tbw.schjodt.no Agenda Kundeklassifisering Egnethets og hensiktsmessighetstestene Kundeavtaler Kundeklassifisering Alle kunder skal

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Nordea Avkastning er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse

ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse ANBEFALING NR. 3 Organisering av egenhandel og market-making i aksjer, herunder prisstillelse og godtgjørelse Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund. Anbefalingen er basert på Rapport

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Handel med finansielle instrumenter og spareprodukter

Handel med finansielle instrumenter og spareprodukter Handel med finansielle instrumenter og spareprodukter - Retningslinjer og betingelser Gjelder fra 1. november 2007 . Lov om verdipapirhandel Fra og med 1. november 2007 ble ny lov om verdipapirhandel iverksatt.

Detaljer

Avtalevilkår for elektronisk handel med finansielle instrumenter gjennom Skandiabanken ASA

Avtalevilkår for elektronisk handel med finansielle instrumenter gjennom Skandiabanken ASA Avtalevilkår for elektronisk handel med finansielle instrumenter gjennom Skandiabanken ASA 1. Generelt Avtalevilkår for elektronisk handel med finansielle instrumenter («Avtalen») er et tilbud om videreformidling

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

LØPENDE FORPLIKTELSER...

LØPENDE FORPLIKTELSER... ETF-reglene (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 BØRSHANDLEDE FOND... 2 1.3 FONDET OG FORVALTNINGSSELSKAPET... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR... 3

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 1

MiFID Informasjonsnotat nr. 1 MiFID Informasjonsnotat nr. 1 Kundeklassifisering Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov av 29. juni 2007 (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven av 29. juni 2007 (verdipapirforskriften).

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr.

CMC MARKETS UK PLC. Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015. Registrert i England. Foretak nr. CMC MARKETS UK PLC Risikoadvarsel for Finansielle Differansekontrakter (CFD) Januar 2015 Registrert i England. Foretak nr. 02448409 Autorisert og regulert av Financial Conduct Authority i England. Registreringsnr.

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår.

Endelige Vilkår 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 ISIN: NO 0010626450. Prospekt. Endelige Vilkår. Prospekt Endelige Vilkår for 4.75 % DnB NOR Bank ASA åpent obligasjonslån med fast rente 2011/2017 Endelige Vilkår utgjør sammen med Grunnprospekt for DnB NOR Bank ASA datert 15. september 2011 et Prospekt

Detaljer

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1.

1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. 1 FORSLAG TIL LOV OM ENDRINGER I LOV 12. JUNI 1981 NR. 52 OM VERDIPAPIRFOND MV 1. I lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond gjøres følgende endringer: 1-2 ny nr. 7 skal lyde: I Spesialfond: Verdipapirfond

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet?

Når og hvordan registrerer jeg min deltakelse i utbytteaksjeprogrammet? Ofte stilte spørsmål Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette dokumentet beskriver hovedtrekkene i Statoils utbytteaksjeprogram på en kortfattet og lett forståelig måte med bruk av vanlige ord. For å

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2012/5 Klager: X Innklaget: Nordic Securities AS Bryggen 5 5003 Bergen Saken gjelder: Anførsel om at Nordic Securities AS ikke har gitt en forståelig og ordentlig orientering

Detaljer

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS)

Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Blankett for inngåelse av avtale om individuell sparing til pensjon (IPS) Kundeopplysninger Etternavn: Adresse: Postnummer/sted: Land: Fornavn: Personnummer: Telefon/mobil: E-post: Er du skattepliktig

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer