Fra resultatregnskapet Rentenetto Andre driftsinntekter Driftskostnader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra resultatregnskapet Rentenetto 717 693 679 694 711 Andre driftsinntekter 188 165 183 175 128 Driftskostnader -535-505 -558-504 -483"

Transkript

1 HOVEDTALL (konsern) Beløp i mill. kroner Fra resultatregnskapet Rentenetto Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivinger Ordinært driftsresultat før skatt Fra balansen: Forvaltningskapital Utlån (brutto) Innskudd fra kunder Nøkkeltall: Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning 11,3% 11,9% 12,6% 13,7% 14,5% Egenkapitalavkastning etter skatt 15,4% 19,7% 18,0% 20,3% 26,1% Antall ansatte Antall årsverk Antall bankekspedisjonssteder HOVEDPUNKTER Bankens resultat før skatt er 333 mill kr Innskuddsveksten var i 1998 på 1,8 % og utlånsveksten på 8,5 % 175 års-jubileum med rundt 400 lokale aktiviteter Nye produkt: Unit Link Skadeforsikring Innføring av fordelsprogram: Privat Ekstra Privat Pluss Ny og viktig alliansepartner: FöreningsSparbanken kjøper 24% av SpareBank 1 Gruppen AS Forberedelser til årtusenskiftet SPAREBANK 1 MIDT-NORGE ÅRSRAPPORT 1998

2 Forbedring SpareBank 1 Midt-Norge har lagt bak seg syv gode år med kontinuerlig resultatforbedring. Men 1998 ble ikke bare et nytt godt år økonomisk sett. Året ble også i positiv grad preget av vårt 175-års jubileum. Jubileet ble aktivt benyttet til å øke ansattetilfredsheten og kundetilfredsheten og å fremstå som Norges mest samfunnsengasjerte bank. Alt dette for å øke våre markedsandeler, forbedre resultatet og sikre et godt fundament for fremtiden. Vi besluttet i 1998 å etablere en ytterligere distribusjonskanal i tillegg til kontoret, nemlig internettbanken. Dette manifesterer sterkt hva som kommer til å bli den viktigste forandringsdriver for vår organisasjon, nemlig informasjonsteknologien. Lokalbankkonseptet er en meget sentral del av bankens forretningsidé. Relasjonen mellom bankens medarbeidere og bankens kunder er formodentlig bankens viktigste aktivum. I en fremtid hvor internett kan bli den viktigste distribusjonskanalen for finansielle produkter blir vår viktigste oppgave å både utvikle en konkurransedyktig internettdistribusjon med god telefonistøtte og beskytte den formidable investeringen i et omfattende kontornett som er foretatt i løpet av bankens 175-årige historie. Den eneste måten å klare dette på er å forbedre vårt grunnleggende forretningskonsept såvidt gjennomgripende at kontoret fortsatt i mange år skal bli våre kunders foretrukne leveransealternativ. For å klare dette må våre kontor transformeres fra å være transaksjonsorienterte kundeservice- enheter til å bli rådgivnings- og salgskontorer med høy kompetanse og sterk kundeorientering. Dette betyr også at vi fortsatt må redusere våre kostnader, investere i ny teknologi og kompetanse samt fortsatt utvide vårt produktspekter. Vi må også innrette organisasjonen slik at alle ansatte hele tiden har ett klart siktepunkt, nemlig kunden. I 1998 ble SpareBank 1-alliansen utvidet til å omfatte Förenings- Sparbanken. Med det har vi styrket alliansen betydelig og ser et sterkt potensiale for store synergier både på kort og lang sikt. På kort sikt har dette styrket vår posisjon i bedriftsmarkedet og vi fremstår nå som landsdelens ledende bank både for personmarkedet og bedriftsmarkedet. I skrivende stund tegnes det et relativt dystert bilde av utviklingen i norsk økonomi. Lave oljepriser, høyt rentenivå og tiltagende problemer for den oljebaserte industrien spesielt vil kunne forverre bankens rammevilkår. Dette er vi forberedt på. Vi er også i gang med et omfattende kvalitetsforbedringsarbeide som vil prioriteres høyt i årene 1999 og Jeg tror at vi fortsatt har et potensiale for forbedret drift. Dette potensialet i kombinasjon med bankens solide økonomiske plattform gjør at jeg, bankens øvrige ledere og medarbeidere er optimistisk på bankens vegne. 2 Finn Haugan direktør

3 Styrets beretning 1998 ble et godt år for Sparebanken Midt-Norge. Resultatet av ordinær drift ble 333 millioner kroner. Styret foreslår at morbankens overskudd på 275 millioner kroner disponeres ved at 96 millioner kroner utbetales (16 kroner pr grunnfondsbevis) til kontantutbytte, og 76 millioner kroner avsettes til utbyttereguleringsfond og 103 millioner kroner tilføres sparebankens fond. Banken hadde en utlånsvekst på 8,5 % og netto innskuddsvekst på 1,8 %. Ordinære innskudd fra kunder økte imidlertid med 4,1 %. Sterk økning i elektroniske tjenester ga 10 % økt transaksjonsvolum i betalingsformidlingen år har vært et begivenhetsrikt år med blant annet omfattende markering av bankens 175-års jubileum med deltakelse fra ansatte, kunder og vår landsdel forøvrig. Rammebetingelser Etter flere år med synkende rentenivå fikk vi et skifte i Lavere oljepriser og et lønnsoppgjør som ble oppfattet som ekspansivt førte til svekket internasjonal tillit til den norske kronen. I samsvar med den politisk bestemte målsetting om fast kronekurs satte derfor Norges Bank opp sin signalrente 5 ganger. Den kortsiktige renten økte p.g.a dette fra 3,25 % p.a. til ca. 8 % p.a. i løpet av året. De langsiktige rentene ble ikke berørt i samme grad, og sluttet 0,16 prosentpoeng lavere ved utgangen av året, på 5,34 %. Den innenlandske kredittveksten avtok i 1998 sammenlignet med 1997 og var Arbeidsledighet og inflasjon Arbeidsledighet Inflasjon Foran fra v.: Finn Haugan, Stein Atle Andersen. Bak fra v.: Joar Grimsbu, Odd Arve Bartnes, Frode Kalland, Anne-Brit Skjetne, Ivar Martin Johansen, Kjell Eriksen, Per Axel Koch, Egill Vatne jr., Arnt Svensson på vel 90 milliarder kroner ved utgangen av året. Dette representerer en vekst på rundt 8,5 %. Forretnings- og sparebankene har beholdt sine markedsandeler i 1998 i forhold til andre kredittgivere, etter de senere års forskyvning av kredittilførselen hvor bankenes andel har økt jevnt. Stabiliseringen i dette forholdet førte også til at utlånsveksten fra bankene kom på linje med den totale kredittveksten i samfunnet, etter å ha ligget høyere gjennom de senere år. Veksten i økonomien fortsatte i 1998, med fortsatt reduksjon i arbeidsledigheten. Konsumprisindeksen økte med 2,3 % p.a. mot 2,6 % p.a. i 1997, et nivå som fortsatt ligger over våre viktigste handelspartnere. Ved inngangen til 1999 er det klare tegn til at veksten er i ferd med å avta, og at vi går inn i en svakere konjunktursituasjon. Hovedstyret Utviklingen i Midt-Norge Vår region utgjør ca. 10 % av Norges økonomi og har tradisjonelt fulgt utviklingen i landet som helhet med et etterslep på ca. 6 måneder. Den relativt kraftige veksten i sysselsettingen som har funnet sted i Trøndelagsfylkene de siste årene er nå i ferd med å stoppe opp. En relativt svak vekst i arbeidsstyrken blant annet på grunn av nettoutflyttingen som har funnet sted, bidrar imidlertid til at arbeidsledigheten dempes. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser en økning i folketallet i 1998 på i underkant av 500 personer for Trøndelag sett under ett, men tendensen til urbanisering av bosettingsmønsteret fortsatte i Trondheim hadde en vekst på litt over 900 personer mens utviklingen i Nord-Trøndelag preges av utflytting, med unntak av Stjørdal, Levanger og Leksvik. 3

4 4 % Rentenivå Rente 10 år Rente 3 mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Landbruket i Midt-Norge er fortsatt en sentral næring. Stadig flere gårdbrukere tilpasser seg ny landbrukspolitikk og satser på bygdeutviklingstiltak samt forbedrede produksjonsmetoder. I 1998 opplevde banken fortsatt økt etterspørsel etter landbrukskreditter, særlig knyttet til bygningsinvesteringer. Investeringsetterspørselen etter traktorer, maskiner og redskaper ble lavere enn tidligere år trolig på grunn av utsettelse før bortfall av investeringsavgiften fra 1. januar Havbruksnæringen har fortsatt vist sterk vekst både i produksjonsvolum og verdiskaping. I kystområdene i Midt- Norge har havbruk utviklet seg til å bli en dominerende næring og står for en betydelig sysselsetting. Industrinæringen har hatt en vekst både med hensyn til sysselsetting og investering i Trøndelag. Sammenlignet med landet forøvrig er sysselsettingsveksten svakere 8 % mot 5,9 %, mens investeringsveksten er noe sterkere 0,7 % mot 0,9 %. Markedet har stabilisert seg etter at det ble inngått avtale med EU-kommisjonen. I 1998 økte volumet av norsk lakseeksport med 8 % som i 1997, mens verdien økte med 15 %. Svekket krone har medført at oppdretterne i 1998 i gjennomsnitt har oppnådd 1 krone mer pr. kg laks solgt til eksport i forhold til i Da produksjonskostnadene reduseres fra år til år kan oppdrettsnæringen som helhet se tilbake på et meget godt driftsår. Næringens største utfordring er fortsatt å bekjempe handelshindringer for å sikre adgang for norsk laks til etablerte markeder. Bygg og anlegg Pågangen fra utbyggere for å få godkjent planer før iverksettelse av ny plan- og bygningslov pr. 1. januar 1998 førte til svært lange behandlingstider i mange kommuner. Til tross for det har året vært preget av høy aktivitet i byggebransjen, noe som har medført knapphet på kapasitet i flere av byggog anleggsfagene. Aktiviteten har vært høy både på private utbygginger, rehabiliteringer og offentlige bygg. I Trondheimsregionen har realfagsbygget på NTNU vært det største byggeprosjektet. Det har vært en betydelig forskjell i aktivitet mellom de to Trøndelagsfylkene i I Nord-Trøndelag har det vært en nedgang i både igangsatte boligprosjekter, yrkesbygg og i ombyggingsmarkedet. I Sør-Trøndelag har det vært en betydelig vekst innen alle områder. Renteøkningene høsten 1998 førte til en sterk nedgang i nye private utbygginger. Med et vedvarende høyt rentenivå forventer vi en viss overkapasitet i bransjen med ledighet og reduserte utbyggingsplaner som konsekvens. 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 Oljeprisutvikling i USD Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I Trondheimsregionen er det flere store offentlige byggeprosjekter som gjør at kapasiteten på de fleste bygg- og anleggsfagene vil være godt utnyttet i Store byggeprosjekter er bl.a. ferdigstillelse av Realfagsbygget, Statens Hus og starten på RiT Detaljhandel Detaljvarehandelen i Norge opplevde en omsetningsvekst på 7,3 % i 1998, hvorav kjøpesentrene hadde den største veksten. I Trøndelag økte de ti største sentrene sin omsetning med 7,8 %. Hver åttende handlekrone legges i dag igjen i norske kjøpesenter, og senteromsetningen utgjør nå en betydelig andel også av den totale varehandelen i Trøndelag. Sparebanken Midt-Norge befestet sin stilling som en av landets ledende banker for varehandelskjeder i Markedsutviklingen Sparebanken Midt-Norge er den største banken i Midt-Norge med ca. 1/3 av den samlede forvaltningskapitalen. Markedsandelen i privatmarkedet er 46 %, mens henholdsvis 82 % av landbrukskundene og 42 % av bedriftskundene i Midt-Norge har vår bank som sin hovedbankforbindelse. 74 lokale kontorer med medarbeidere som kjenner kundene og markedet, er bankens viktigste markedsmessige fortrinn sammenlignet med andre større

5 banker. Sterkt lokalt engasjement og forankring, høy bank- og forsikringsfaglig kompetanse samt gode relasjoner til kundene, er sentrale elementer for å oppnå fortsatt god markedsutvikling. I 1998 har banken ytterligere styrket sin stilling innenfor bedriftsmarkedet, særlig i forhold til større kunder med omfattende behov innen betalingsformidling og kontanthåndtering. Både Vinmonopolet AS og Rema 1000 Norge AS valgte Sparebanken Midt-Norge som sin hovedbank, etter omfattende anbudskonkurranser. En videreutvikling av bankløsninger basert på distribusjonsnettet i SpareBank 1 gir gode muligheter for ytterligere å forsterke vår posisjon i det norske kjedemarkedet. Innenfor personmarkedet er markedsandelen uendret fra 1997 til tross for en sterk og økende konkurranse. For bedre å kunne tilpasse seg til våre kunder behov har banken innført jevnlig måling av kundetilfredshet. Trøndernes nærmeste bank i 175 år preget alle markedsaktivitetene i 1998, og det ble gjennomført flere hundre større og mindre lokale arrangementer for ulike kundegrupper i alle de kommuner der banken er representert. Sparebanken Midt-Norge har også i 1998 gjennomført en omfattende virksomhet for ytterligere å forbedre dialogen med våre kunder. 25 informasjonsmøter med ulike temaer ble arrangert for det lokale næringslivet. I samarbeid med Statistisk Sentralbyrå og de øvrige bankene i SpareBank 1- samarbeidet utga banken konjunkturbarometer i april og oktober, med landbruk i Midt-Norge og den nye valutaen Euro, som hovedtema. Bankens årlige internasjonale studietur for trønderske bedriftsledere, som arrangeres i samarbeid med SAS, Eksportrådet og NHO, gikk i 1998 til Sør-Afrika. I løpet av året innførte vi gradvis salg av skadeforsikring i samarbeid med SpareBank 1 Gruppens nyetablerte skadeforsikringsselskap. Sparebanken Midt-Norge er en av Midt-Norges største distributører av personforsikring. Høsten 1998 introduserte banken sitt nye fordelsprogram for voksne; Privat Pluss og Privat Ekstra. Hensikten er å forbedre tilbudet til gode kunder gjennom fordeler som egen bankkontakt, frie betalingstransaksjoner, hjelp i utlandet og gratis ulykkesforsikring. I tillegg tilbys våre beste kunder gjennom programmene gunstige vilkår på forbruksfinansiering, via kjøpekort. Det totale transaksjonsvolum innen betalingstjenester har økt med vel 10 % i Elektroniske tjenester har økt med 17,4 % og blankettjenester har avtatt med 7,4 % i forhold til Nedgangen av blankettbaserte tjenester avtok noe ulikt. Giro i kasse er redusert med 6 %, brevgiro med 3,5 % og sjekkbruken med 52 % siste år. Kortbruk i varehandelen er fortsatt i kraftig vekst. Omsetningen over betalingsterminaler tilknyttet vår bank passerte 5 milliarder kr. i 1998, en økning på nærmere 2 milliarder kroner fra året før. I tillegg til den generelle veksten i bruk av betalingskort i varehandelen, var overtagelsen av samtlige betalingsterminaler i Vinmonopolets forretninger i Norge den viktigste årsaken til veksten. Betaling med kort er spesielt utbredt innen dagligvaresektoren, hvor nær halvparten av forretningene i dag har hoveddelen av sin, kontantomsetning via betalingsterminalene. 211 bedriftskunder har tatt i bruk bedriftsterminal i Volumet av betalingstransaksjoner gjennom bedriftsterminalsystemet har økt med 40 %. I privatmarkedet har bruken av InternettBank økt med nye brukere i Dette er en økning på nesten 61 % fra året før. Bruk av plastkort har hatt en jevn økning de siste år, og vi har nå en kortbase på bortimot kort, dvs. en økning fra 1997 på 13,5 %. Kortbruken er størst i betalingsterminaler, hvor økningen fra fjoråret ligger på 17 %, mens økningen i minibankbruk ligger på 7 %. Resultatutvikling Sparebanken Midt-Norge oppnådde i 1998 et resultat før tap og gevinster vedrørende salg av anleggsmidler på 371 millioner kroner hvilket er 18 millioner kroner bedre enn i Styret har besluttet å avsette i alt 27 millioner kroner til økning av bankens uspesifiserte tapsavsetning. Samlede tap blir derfor 38 millioner kroner. Dette er 39 millioner kroner høyere enn i 1997 og resultatet av ordinær drift blir således 333 millioner kroner (1997: 367 millioner kroner). Det ordinære resultatet tilsvarer 1,53 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK), en nedgang fra 1,86 % i Resultat før tap var 1,70 % mot 1,79 % året før. Bankens rentenetto er økt med 24 millioner kroner fra 1997 til Veksten i rentenetto skyldes økning i utlåns- og innskuddsvolum i kombinasjon med en moderat reduksjon av bankens rentemargin. I prosent av GFK er bankens rentenetto redusert fra 3,51 % i 1997 til 3,29 % i

6 6 mill.kr Resultat av ordinær drift Øvrige driftsinntekter ble 188 millioner kroner i 1998, en økning på 23 millioner kroner fra året før. I forhold til GFK er disse inntekter økt fra 0,83 % i 1997 til 0,87 % i Forbedringene tilskrives bedre resultat fra betalingsformidlingen p.g.a volumøkning og reduserte kostnader. Provisjonsinntektene for øvrig er noe redusert på grunn av reduserte inntekter fra salg av fondsandeler, mens inntektene fra vårt deleide selskap i SpareBank 1 Gruppen AS, SpareBank 1 Forsikring, har økt med 1,1 million fra året før. Banken oppnådde i 1998 samlede kursgevinster på 6 millioner kroner hvorav kursgevinster innenfor valutaområde utgjør 14 millioner kroner mens tap i bankens verdipapirbeholdning utgjør 8 millioner kroner. Det ligger ikke lenger urealiserte gevinster i bankens verdipapirbeholdning. Samlede driftskostnader for 1998 utgjør 535 millioner kroner, hvilket er 30 millioner kroner høyere enn Økningen skyldes høye kostnader i forbindelse med bankens 175-års jubileum og en gjennomgang av bankens datasystemer i forbindelse med årtusenskiftet. Bankens driftskostnader målt i prosent av bankens samlede inntekter utgjorde i %, det samme som året før. Målt i forhold til GFK er de relative driftskostnader redusert fra 2,55 % i 1997 til 2,46 % i Banken har i 1998 også hatt en høy vekst i lønnskostnadene hvilket gir høyere personalkostnader i 1998 enn i 1997, til tross for en nedgang i bankens bemanning med 16 årsverk fra 1997 til Antall årsverk i morbanken var pr 31. desember 1998, 590,5. Det er i bankens regnskap avsatt 6 millioner kroner som bonusavsetning til bankens ansatte. Tap på utlån utgjorde 38 millioner kroner, hvorav økning i uspesifiserte tapsavsetninger utgjør 27 millioner kroner og netto tap på bedriftskunder 11 millioner kroner. Tap på privatkunder ble netto 0. Økning i uspesifisert tapsavsetning skyldes utlånsvekst og at veksten er sterkere i bedriftssegmentet enn i privatsegmentet. Uspesifisert tapsavsetning utgjør nå 256 millioner kroner eller 1,27 % av bankens utlån. Den spesifiserte tapsavsetningen er i 1998 redusert med 36 millioner kroner og utgjør nå 505 millioner kroner. Mislighold over 30 dager er redusert til 881 millioner kroner hvilket er 175 millioner kroner lavere enn ved utgangen av Reduksjonen fordeler seg med 68 millioner kroner på personmarked og 107 millioner kroner på bedriftsmarked. Styret anser risikoen i porteføljen som akseptabel, og avsetningene for å være på et tilfredsstillende nivå. mill.kr Rentenetto % av forv. kap. 6, ,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Banken har tidligere gjennomført nedskrivning av aksjekapitalen i datterselskap, særlig Gårdsnummer 1, med 42,6 millioner kroner på grunn av udekket underskudd. Aksjekapitalen i disse selskapene er nå gjenvunnet gjennom flere års overskudd og grunnlaget for nedskrivningene er derfor ikke lenger til stede. Det er derfor foretatt en reversering av nedskrivningen i morbankens regnskap. På konsernnivå er denne reverseringen eliminert. mill.kr Driftskostnader % av forv. kap. 4, Bankens aktiviteter med finansielle instrumenter utenfor balansen er av begrenset omfang, og den totale eksponeringen samt vurderingen av den tilhørende risiko gjennomgås fortløpende. Banken har satt rammer for maksimal valuta og renteeksponering samt kredittlinjer for bankens motparter. Styret får løpende rapportering om risikoelementenes og tilhørende risiko. Denne aktiviteten vurderes derfor å være under tilfredsstillende kontroll. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0

7 Etter beregnet skatt på 85 millioner kroner vil bankens resultat bli 246 millioner kroner. Dette innebærer en egenkapitalavkastning på 15,4 %, en nedgang fra 19,7 % i Avkastningen er fortsatt godt over gjennomsnittet for banknæringen. tilfeldige innskudd fra kapitalmarkedet. Innenfor ordinær bankdrift har veksten vært 4,1 %. Forvaltningskapitalen var ved årsskiftet på 22,6 milliarder kroner, noe som er en økning på 11,3 % fra Konsernet hadde 795 ansatte (662 årsverk) mot 794 ansatte (673 årsverk) pr. 31. desember Årsverk Balanseutvikling Brutto utlån var ved årsskiftet 20,1 milliarder kroner, noe som utgjør en vekst på ca 1,6 milliarder kroner eller 8,5 % i Utlånsveksten har vært sterkest innenfor lån til bedriftsmarkedet. Ved årsskiftet var 57,3 % av utlånene til privatmarkedet, mens tilsvarende tall i fjor var 58,3 %. Kapitaldekning Soliditeten er på konsernbasis 11,3 % og kjernekapitalandelen er på 9,3 % Kapitaldekning Kjernekapital Tilleggskapital mill.kr Utlån og innskudd 1993 Utlån Innskudd Innskudd fra publikum var ved utgangen av ,6 milliarder kroner, en økning på ca 250 millioner kroner siste år, eller 1,8 %. Den svake veksten kan for en stor del tilskrives bortfall av mer Sektorfordeling - utlån 1998 Offentlig Lønnstaker Nærinsliv 39,5% 58,2% 57,3% ,1% 2,2% 2,6% Datterselskapene / SpareBank 1 Gruppen AS Samlet bidrar datterselskapene med et resultat på 18 millioner kroner, hvorav bankens andel av resultatet i SpareBank 1 Gruppen AS utgjør ca 3 millioner kroner. Grunnfondsbevis Antall eiere har økt fra ved forrige årsskiftet til 2907 ved utgangen av Herav er det 18 utenlandske eiere som representerer en eierandel på tilsammen noe som utgjorde 2,30 %. Kursen på grunnfondsbevisene har i løpet av året gått ned fra kroner 186 til kroner 177. Personale og arbeidsmiljø Ved utgangen av 1998 hadde morbanken 669 ansatte (590 årsverk) mot 682 ansatte (604 årsverk) i Kompetanseutvikling var også i 1998 et satsingsområde når det gjelder videreutviklingen av organisasjonen. I 1998 har ca.10 % av de ansatte tatt utdanning på høyskolenivå. Videre ble det i 1998 satset spesielt på IT-opplæring. Banken gjennomførte høsten 1998 for femte gang en organisasjonsdiagnose som blant annet danner grunnlag for eventuelle organisasjonsmessige tiltak. Organisasjonsdiagnosen viser en positiv utvikling, med en klar tendens til at medarbeidere som gjennomfører videreutdanning opplever sin arbeidssituasjon som mer givende. Samarbeidet med Bedriftshelsetjenesten er videreutviklet og antas å gi positive resultat med hensyn til sykefravær. Målet er et sykefravær under snittet i bransjen og siste halvdel av 1998 viser riktig utvikling. Samarbeidet mellom ledelsen og de ansattes tillitsvalgte har vært godt. Det har vært avholdt fire møter i kontaktutvalget som også fungerer som arbeidsmiljøutvalg. Styret vurderer at arbeidsmiljøet i 1998 har vært godt. Internkontrollsystem for helse, miljøog sikkerhet (HMS) er utarbeidet og kurs gjennomført. 7

8 8 I 1998 forhandlet Bankenes Arbeidsgiverforening og Finansforbundet frem en helt ny avtalestruktur som forutsetter fremforhandling av en Bedriftsoverenskomst som skal ivareta lokale behov. Den nye avtalestrukturen i Ny Bedriftsoverenskomst er ferdig fremforhandlet og ble signert 22. januar Den nye overenskomsten åpnes for større fleksibilitet blant annet med hensyn til åpningstider og banken vil i gjennomføre et prosjekt med inntil fire lørdagsåpne kontor. Bankens virksomhet er ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. Deltagelsen i SpareBank 1-alliansen Konkurransen i bank- og finansmarkedene krever stadig mer effektiv produksjon av tjenester og produkter som dekker kundenes individuelle behov og forventninger. Gjennom SpareBank 1 Gruppen AS er det etablert et effektivt produksjonsapparat som utvikler slike tjenester og produkter. Gjennom felles produktutvikling, samlet opptreden i forhold til strukturendringene i finansindustrien og felles bygging av merkevaren SpareBank 1 har SpareBank 1-bankene etablert en allianse som skal bidra til å forsterke Sparebanken Midt-Norges posisjon i sitt marked. I 1998 er arbeidet med å etablere en strategisk allianse med en utenlandsk bank, som kan sikre tilgang på finansiell styrke og kompetanse, gitt høy prioritet. Etter å ha vurdert ulike alternativer ble svenske FöreningsSparbanken valgt som alliansepartner fordi denne banken i forhold til de andre bankene skilte seg ut som mest måloppfyllende. SpareBank 1 og FöreningsSparbanken inngikk i 1998 en strategisk allianse basert på en samarbeidsavtale som omhandler produktselskaper, filialetablering i Oslo og kompetanseutvikling. Filialetableringen er gjort for å styrke SpareBank 1-bankene på penge- og kapitalmarkedsområdet og på utenlandstjenester. Hensikten er bl.a. å bedre tilbudet på internasjonale betalinger og finansiering i valuta, herunder Euro. Innenfor rammen av filialens virksomhet vil det også bli etablert en felles bearbeiding av større norske virksomheter. Ved allianseetableringen ble Förenings- Sparbanken 24 %-eier i SpareBank 1 Gruppen AS ved en rettet emisjon på 720 millioner kroner. Dette priser SpareBank 1 Gruppen AS til 2, 16 milliarder kroner, noe som gir SpareBank 1-bankene en solid avkastning på det arbeidet og de investeringene som er gjort gjennom de to årene som har gått siden SpareBank 1 Gruppen AS ble etablert. I forbindelse med emisjoner ble de norske alliansebankenes eierposisjon redusert fra 20 % til 15,2 %. I 1998 ble også SpareBank 1 Gruppen AS sin eierpost i Fokus Bank ASA solgt. Samtidig ble en eierandel på 10 % i BN Bank ervervet. Et av de viktigste målene for SpareBank 1 er å bygge ut og etablere en bred produktplattform, slik at alliansebankene kan presentere et fullverdig produktspekter til sine kunder. Også i 1998 ble derfor produktporteføljen utvidet med en rekke nye produktselskaper. SpareBank 1 Skadeforsikring ble bygget opp fra grunnen, og har i løpet av kort tid etablert seg som en meget konkurransedyktig aktør i det norske forsikringsmarkedet. SpareBank 1 Fondsforsikring er også bygget opp fra grunnen og vil være SpareBank 1s spydspiss inn i det viktige Unit Linkmarkedet. I løpet av sommeren 1998 økte også SpareBank 1-alliansen sin eierpost i Sparebankkort til 54,46 %. Gjennom eierskapet i Sparebankkort og etableringen av SpareBank 1 Kredittkort vil SpareBank 1-alliansen bygge opp et sterkt og kompetent miljø knyttet til det viktige området kort og betalingsformidling. SpareBank 1-alliansen er ved utgangen av 1998 blant de fire største finansvirksomhetene i Norge. Via den strategiske alliansen med Förenings- Sparbanken inngår SpareBank 1 også i Bank bygd på kirkelig grunn. Bildet viser kirkeruinen (sannsynligvis av den middelalderske Gregoriuskirken) som kan beskues i bankens kjeller i Søndregt i Trondheim.

9 en av de ledende alliansene i det nordiske finansmarkedet. Etter at konsesjon ble gitt til FöreningsSparbankens inntreden i SpareBank 1 Gruppen AS i januar 1999, er følgende banker i dag eiere og deltakere i SpareBank 1: SpareBank 1 SR-bank, SpareBank 1 Vest, SpareBank 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Gudbrandsdal, SpareBank 1 Eiker Drammen, SpareBank 1 Vestfold, SpareBank 1 Ringerike, SpareBank 1 Jevnaker Lunner, SpareBank 1 Gran, SpareBank 1 Hallingdal, Gjerpen og Solum Sparebank, Halden Sparebank, Lillestrømbanken, Lom og Skjåk Sparebank, Modum Sparebank, Nøtterø Sparebank, Rygge-Vaaler Sparebank, Sandsvær Sparebank, Sparebanken Grenland og FöreningsSparbanken. Bankene som inngår i SpareBank 1- alliansen fremstår i dag som en betydelig finansaktør, med 850 milliarder kroner i forvaltningskapital, drøyt 6 millioner kunder, ansatte og 1220 kontorer i Norge og Sverige. I det felles eide holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS inngår nå følgende produktselskaper: Odin Forvaltning (51 %), SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring og SpareBank 1 Fondsforsikring, Sparebankkort og SpareBank 1 Kredittkort (under etablering). Andre forhold Sparebanken Midt-Norge har avsatt betydelige ressurser til håndtering av År-2000 problematikken. Det er etablert et eget prosjekt som har kartlagt og iverksatt tiltak som ansees som nødvendig og kritisk i forhold til År Aktivitetene ble påbegynt i slutten av Innen 30. juni 1999 skal alle aktiviteter knyttet til ITsystemer, egen infrastruktur og bankmessig infrastruktur være avsluttet, testet og godkjent. Banken forventer at År-2000 relaterte aktiviteter vil pågå også frem til utgangen av første halvår år Sparebanken Midt-Norge har også påtatt seg en aktiv rolle i forhold til bedriftskundenes håndtering av problemstillingen. For bedrifter som defineres som kritisk er bedriftenes egne tiltak og status tatt med som et vesentlig element i bankens kredittvurderingsprosess. Styret anser at bankens håndtering av År-2000 problematikken er under tilfredsstillende kontroll. Fremtidsutsikter Sparebanken Midt Norge har de senere årene vist en resultatmessig stabilitet med gode driftsresultater. Ved inngangen til 1999 ser styret tendenser til at bankens rammevilkår endres i negativ retning. Et fortsatt høyt rentenivå, lave oljepriser og tiltagende problemer for deler av landets industri gir en forventning om lavere vekst og etterhvert høyere tap for banksektoren. Styret ser det som helt sentralt å forberede Sparebanken Midt Norge på en mer krevende fremtid. Arbeidet med å sikre høyere kvalitet i kredittarbeidet og en god oversikt over utviklingen i bankens risikoprofil gis fortsatt høy prioritet. Styret legger også til grunn at bankens konkurransesituasjon vil endres. Utenlandske bankers økte satsing i Norge, utviklingen av internettbasert bankdistribusjon og en generell økning av konkurranseintensiteten innen finansnæringen gjør det nødvendig å iverksette tiltak for å forsterke Sparebanken Midt-Norges posisjon. Styret ser at det fortsatt ligger et stort potensiale i forbedring av bankdriften. Styret ser videre at det er nødvendig å gjennomføre betydelige endringer i bankens distribusjonsnett for å sikre langsiktig konkurransekraft. I dette ligger satsing på en ny og bedre internettdistribusjon, økt kapasitet, tilgjengelighet og kompetanse innenfor telefoni samt endringer av driftskonseptene i bankens kontornett slik at dette også i fremtiden kan opprettholdes, men med et langt lavere kostnadsnivå, høyere kompetanse samt forbedret informasjonsteknologi. Forandring- og forbedringsarbeidet i banken er fortsatt prioritert og det er iverksatt et omfattende kvalitetsforbedringsarbeide som forventes å få den nødvendige effekt både på kort og lang sikt. 9

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 fra resultatregnskapet 932 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 932 223 122 317 Sum

Detaljer

Dette er Sparebanken Rogaland

Dette er Sparebanken Rogaland Dette er Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland er regionens ledende bank med 57 kontorer i 26 kommuner fra Ølen i Hordaland til Flekkefjord i Vest-Agder. Banken består av 39 tidligere lokale sparebanker

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44 Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 Fokus Bank, Årsrapport, side 1/44 ÅRSRAPPORT - I KORTE TREKK Fokus Bank-konsernet har gjennom året erfart en tiltakende forretningsmessig aktivitet. - Utlånsvekst på 19 prosent

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Årsberetning 2008 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Generelt I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i høst da de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae ble satt

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK Årsberetning 2012 Strømmen SPAREBANK STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2012 ble et meget bra år for banken. Bankens

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Lokale verdier. Årsrapport 2002

Lokale verdier. Årsrapport 2002 Lokale verdier [ Lokale verdier ] Ethvert samfunn består av de menneskene som lever og ånder i nærmiljøet. Det er de som skaper verdiene og legger premissene for veien videre. Dette er en vei SpareBank

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK

Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK Dine ønsker - vår utfordring! MELHUS SPAREBANK ÅRSBERETNING 2003 STYRETS BERETNING FOR 2003 Norsk økonomi Ved inngangen til 2004 er norsk økonomi igjen i bedring. Mens vi ved inngangen til 2003 opplevde

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 createurene.no Foto: Rino Larsen/Studio Oscar/Terra-Gruppen Årsrapport 2004 Banken der du treffer mennesker Å bygge en

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer