Fra resultatregnskapet Rentenetto Andre driftsinntekter Driftskostnader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra resultatregnskapet Rentenetto 717 693 679 694 711 Andre driftsinntekter 188 165 183 175 128 Driftskostnader -535-505 -558-504 -483"

Transkript

1 HOVEDTALL (konsern) Beløp i mill. kroner Fra resultatregnskapet Rentenetto Andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap og nedskrivninger Tap og nedskrivinger Ordinært driftsresultat før skatt Fra balansen: Forvaltningskapital Utlån (brutto) Innskudd fra kunder Nøkkeltall: Ansvarlig kapital Risikoveid volum Kapitaldekning 11,3% 11,9% 12,6% 13,7% 14,5% Egenkapitalavkastning etter skatt 15,4% 19,7% 18,0% 20,3% 26,1% Antall ansatte Antall årsverk Antall bankekspedisjonssteder HOVEDPUNKTER Bankens resultat før skatt er 333 mill kr Innskuddsveksten var i 1998 på 1,8 % og utlånsveksten på 8,5 % 175 års-jubileum med rundt 400 lokale aktiviteter Nye produkt: Unit Link Skadeforsikring Innføring av fordelsprogram: Privat Ekstra Privat Pluss Ny og viktig alliansepartner: FöreningsSparbanken kjøper 24% av SpareBank 1 Gruppen AS Forberedelser til årtusenskiftet SPAREBANK 1 MIDT-NORGE ÅRSRAPPORT 1998

2 Forbedring SpareBank 1 Midt-Norge har lagt bak seg syv gode år med kontinuerlig resultatforbedring. Men 1998 ble ikke bare et nytt godt år økonomisk sett. Året ble også i positiv grad preget av vårt 175-års jubileum. Jubileet ble aktivt benyttet til å øke ansattetilfredsheten og kundetilfredsheten og å fremstå som Norges mest samfunnsengasjerte bank. Alt dette for å øke våre markedsandeler, forbedre resultatet og sikre et godt fundament for fremtiden. Vi besluttet i 1998 å etablere en ytterligere distribusjonskanal i tillegg til kontoret, nemlig internettbanken. Dette manifesterer sterkt hva som kommer til å bli den viktigste forandringsdriver for vår organisasjon, nemlig informasjonsteknologien. Lokalbankkonseptet er en meget sentral del av bankens forretningsidé. Relasjonen mellom bankens medarbeidere og bankens kunder er formodentlig bankens viktigste aktivum. I en fremtid hvor internett kan bli den viktigste distribusjonskanalen for finansielle produkter blir vår viktigste oppgave å både utvikle en konkurransedyktig internettdistribusjon med god telefonistøtte og beskytte den formidable investeringen i et omfattende kontornett som er foretatt i løpet av bankens 175-årige historie. Den eneste måten å klare dette på er å forbedre vårt grunnleggende forretningskonsept såvidt gjennomgripende at kontoret fortsatt i mange år skal bli våre kunders foretrukne leveransealternativ. For å klare dette må våre kontor transformeres fra å være transaksjonsorienterte kundeservice- enheter til å bli rådgivnings- og salgskontorer med høy kompetanse og sterk kundeorientering. Dette betyr også at vi fortsatt må redusere våre kostnader, investere i ny teknologi og kompetanse samt fortsatt utvide vårt produktspekter. Vi må også innrette organisasjonen slik at alle ansatte hele tiden har ett klart siktepunkt, nemlig kunden. I 1998 ble SpareBank 1-alliansen utvidet til å omfatte Förenings- Sparbanken. Med det har vi styrket alliansen betydelig og ser et sterkt potensiale for store synergier både på kort og lang sikt. På kort sikt har dette styrket vår posisjon i bedriftsmarkedet og vi fremstår nå som landsdelens ledende bank både for personmarkedet og bedriftsmarkedet. I skrivende stund tegnes det et relativt dystert bilde av utviklingen i norsk økonomi. Lave oljepriser, høyt rentenivå og tiltagende problemer for den oljebaserte industrien spesielt vil kunne forverre bankens rammevilkår. Dette er vi forberedt på. Vi er også i gang med et omfattende kvalitetsforbedringsarbeide som vil prioriteres høyt i årene 1999 og Jeg tror at vi fortsatt har et potensiale for forbedret drift. Dette potensialet i kombinasjon med bankens solide økonomiske plattform gjør at jeg, bankens øvrige ledere og medarbeidere er optimistisk på bankens vegne. 2 Finn Haugan direktør

3 Styrets beretning 1998 ble et godt år for Sparebanken Midt-Norge. Resultatet av ordinær drift ble 333 millioner kroner. Styret foreslår at morbankens overskudd på 275 millioner kroner disponeres ved at 96 millioner kroner utbetales (16 kroner pr grunnfondsbevis) til kontantutbytte, og 76 millioner kroner avsettes til utbyttereguleringsfond og 103 millioner kroner tilføres sparebankens fond. Banken hadde en utlånsvekst på 8,5 % og netto innskuddsvekst på 1,8 %. Ordinære innskudd fra kunder økte imidlertid med 4,1 %. Sterk økning i elektroniske tjenester ga 10 % økt transaksjonsvolum i betalingsformidlingen år har vært et begivenhetsrikt år med blant annet omfattende markering av bankens 175-års jubileum med deltakelse fra ansatte, kunder og vår landsdel forøvrig. Rammebetingelser Etter flere år med synkende rentenivå fikk vi et skifte i Lavere oljepriser og et lønnsoppgjør som ble oppfattet som ekspansivt førte til svekket internasjonal tillit til den norske kronen. I samsvar med den politisk bestemte målsetting om fast kronekurs satte derfor Norges Bank opp sin signalrente 5 ganger. Den kortsiktige renten økte p.g.a dette fra 3,25 % p.a. til ca. 8 % p.a. i løpet av året. De langsiktige rentene ble ikke berørt i samme grad, og sluttet 0,16 prosentpoeng lavere ved utgangen av året, på 5,34 %. Den innenlandske kredittveksten avtok i 1998 sammenlignet med 1997 og var Arbeidsledighet og inflasjon Arbeidsledighet Inflasjon Foran fra v.: Finn Haugan, Stein Atle Andersen. Bak fra v.: Joar Grimsbu, Odd Arve Bartnes, Frode Kalland, Anne-Brit Skjetne, Ivar Martin Johansen, Kjell Eriksen, Per Axel Koch, Egill Vatne jr., Arnt Svensson på vel 90 milliarder kroner ved utgangen av året. Dette representerer en vekst på rundt 8,5 %. Forretnings- og sparebankene har beholdt sine markedsandeler i 1998 i forhold til andre kredittgivere, etter de senere års forskyvning av kredittilførselen hvor bankenes andel har økt jevnt. Stabiliseringen i dette forholdet førte også til at utlånsveksten fra bankene kom på linje med den totale kredittveksten i samfunnet, etter å ha ligget høyere gjennom de senere år. Veksten i økonomien fortsatte i 1998, med fortsatt reduksjon i arbeidsledigheten. Konsumprisindeksen økte med 2,3 % p.a. mot 2,6 % p.a. i 1997, et nivå som fortsatt ligger over våre viktigste handelspartnere. Ved inngangen til 1999 er det klare tegn til at veksten er i ferd med å avta, og at vi går inn i en svakere konjunktursituasjon. Hovedstyret Utviklingen i Midt-Norge Vår region utgjør ca. 10 % av Norges økonomi og har tradisjonelt fulgt utviklingen i landet som helhet med et etterslep på ca. 6 måneder. Den relativt kraftige veksten i sysselsettingen som har funnet sted i Trøndelagsfylkene de siste årene er nå i ferd med å stoppe opp. En relativt svak vekst i arbeidsstyrken blant annet på grunn av nettoutflyttingen som har funnet sted, bidrar imidlertid til at arbeidsledigheten dempes. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser en økning i folketallet i 1998 på i underkant av 500 personer for Trøndelag sett under ett, men tendensen til urbanisering av bosettingsmønsteret fortsatte i Trondheim hadde en vekst på litt over 900 personer mens utviklingen i Nord-Trøndelag preges av utflytting, med unntak av Stjørdal, Levanger og Leksvik. 3

4 4 % Rentenivå Rente 10 år Rente 3 mnd Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Landbruket i Midt-Norge er fortsatt en sentral næring. Stadig flere gårdbrukere tilpasser seg ny landbrukspolitikk og satser på bygdeutviklingstiltak samt forbedrede produksjonsmetoder. I 1998 opplevde banken fortsatt økt etterspørsel etter landbrukskreditter, særlig knyttet til bygningsinvesteringer. Investeringsetterspørselen etter traktorer, maskiner og redskaper ble lavere enn tidligere år trolig på grunn av utsettelse før bortfall av investeringsavgiften fra 1. januar Havbruksnæringen har fortsatt vist sterk vekst både i produksjonsvolum og verdiskaping. I kystområdene i Midt- Norge har havbruk utviklet seg til å bli en dominerende næring og står for en betydelig sysselsetting. Industrinæringen har hatt en vekst både med hensyn til sysselsetting og investering i Trøndelag. Sammenlignet med landet forøvrig er sysselsettingsveksten svakere 8 % mot 5,9 %, mens investeringsveksten er noe sterkere 0,7 % mot 0,9 %. Markedet har stabilisert seg etter at det ble inngått avtale med EU-kommisjonen. I 1998 økte volumet av norsk lakseeksport med 8 % som i 1997, mens verdien økte med 15 %. Svekket krone har medført at oppdretterne i 1998 i gjennomsnitt har oppnådd 1 krone mer pr. kg laks solgt til eksport i forhold til i Da produksjonskostnadene reduseres fra år til år kan oppdrettsnæringen som helhet se tilbake på et meget godt driftsår. Næringens største utfordring er fortsatt å bekjempe handelshindringer for å sikre adgang for norsk laks til etablerte markeder. Bygg og anlegg Pågangen fra utbyggere for å få godkjent planer før iverksettelse av ny plan- og bygningslov pr. 1. januar 1998 førte til svært lange behandlingstider i mange kommuner. Til tross for det har året vært preget av høy aktivitet i byggebransjen, noe som har medført knapphet på kapasitet i flere av byggog anleggsfagene. Aktiviteten har vært høy både på private utbygginger, rehabiliteringer og offentlige bygg. I Trondheimsregionen har realfagsbygget på NTNU vært det største byggeprosjektet. Det har vært en betydelig forskjell i aktivitet mellom de to Trøndelagsfylkene i I Nord-Trøndelag har det vært en nedgang i både igangsatte boligprosjekter, yrkesbygg og i ombyggingsmarkedet. I Sør-Trøndelag har det vært en betydelig vekst innen alle områder. Renteøkningene høsten 1998 førte til en sterk nedgang i nye private utbygginger. Med et vedvarende høyt rentenivå forventer vi en viss overkapasitet i bransjen med ledighet og reduserte utbyggingsplaner som konsekvens. 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 Oljeprisutvikling i USD Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des I Trondheimsregionen er det flere store offentlige byggeprosjekter som gjør at kapasiteten på de fleste bygg- og anleggsfagene vil være godt utnyttet i Store byggeprosjekter er bl.a. ferdigstillelse av Realfagsbygget, Statens Hus og starten på RiT Detaljhandel Detaljvarehandelen i Norge opplevde en omsetningsvekst på 7,3 % i 1998, hvorav kjøpesentrene hadde den største veksten. I Trøndelag økte de ti største sentrene sin omsetning med 7,8 %. Hver åttende handlekrone legges i dag igjen i norske kjøpesenter, og senteromsetningen utgjør nå en betydelig andel også av den totale varehandelen i Trøndelag. Sparebanken Midt-Norge befestet sin stilling som en av landets ledende banker for varehandelskjeder i Markedsutviklingen Sparebanken Midt-Norge er den største banken i Midt-Norge med ca. 1/3 av den samlede forvaltningskapitalen. Markedsandelen i privatmarkedet er 46 %, mens henholdsvis 82 % av landbrukskundene og 42 % av bedriftskundene i Midt-Norge har vår bank som sin hovedbankforbindelse. 74 lokale kontorer med medarbeidere som kjenner kundene og markedet, er bankens viktigste markedsmessige fortrinn sammenlignet med andre større

5 banker. Sterkt lokalt engasjement og forankring, høy bank- og forsikringsfaglig kompetanse samt gode relasjoner til kundene, er sentrale elementer for å oppnå fortsatt god markedsutvikling. I 1998 har banken ytterligere styrket sin stilling innenfor bedriftsmarkedet, særlig i forhold til større kunder med omfattende behov innen betalingsformidling og kontanthåndtering. Både Vinmonopolet AS og Rema 1000 Norge AS valgte Sparebanken Midt-Norge som sin hovedbank, etter omfattende anbudskonkurranser. En videreutvikling av bankløsninger basert på distribusjonsnettet i SpareBank 1 gir gode muligheter for ytterligere å forsterke vår posisjon i det norske kjedemarkedet. Innenfor personmarkedet er markedsandelen uendret fra 1997 til tross for en sterk og økende konkurranse. For bedre å kunne tilpasse seg til våre kunder behov har banken innført jevnlig måling av kundetilfredshet. Trøndernes nærmeste bank i 175 år preget alle markedsaktivitetene i 1998, og det ble gjennomført flere hundre større og mindre lokale arrangementer for ulike kundegrupper i alle de kommuner der banken er representert. Sparebanken Midt-Norge har også i 1998 gjennomført en omfattende virksomhet for ytterligere å forbedre dialogen med våre kunder. 25 informasjonsmøter med ulike temaer ble arrangert for det lokale næringslivet. I samarbeid med Statistisk Sentralbyrå og de øvrige bankene i SpareBank 1- samarbeidet utga banken konjunkturbarometer i april og oktober, med landbruk i Midt-Norge og den nye valutaen Euro, som hovedtema. Bankens årlige internasjonale studietur for trønderske bedriftsledere, som arrangeres i samarbeid med SAS, Eksportrådet og NHO, gikk i 1998 til Sør-Afrika. I løpet av året innførte vi gradvis salg av skadeforsikring i samarbeid med SpareBank 1 Gruppens nyetablerte skadeforsikringsselskap. Sparebanken Midt-Norge er en av Midt-Norges største distributører av personforsikring. Høsten 1998 introduserte banken sitt nye fordelsprogram for voksne; Privat Pluss og Privat Ekstra. Hensikten er å forbedre tilbudet til gode kunder gjennom fordeler som egen bankkontakt, frie betalingstransaksjoner, hjelp i utlandet og gratis ulykkesforsikring. I tillegg tilbys våre beste kunder gjennom programmene gunstige vilkår på forbruksfinansiering, via kjøpekort. Det totale transaksjonsvolum innen betalingstjenester har økt med vel 10 % i Elektroniske tjenester har økt med 17,4 % og blankettjenester har avtatt med 7,4 % i forhold til Nedgangen av blankettbaserte tjenester avtok noe ulikt. Giro i kasse er redusert med 6 %, brevgiro med 3,5 % og sjekkbruken med 52 % siste år. Kortbruk i varehandelen er fortsatt i kraftig vekst. Omsetningen over betalingsterminaler tilknyttet vår bank passerte 5 milliarder kr. i 1998, en økning på nærmere 2 milliarder kroner fra året før. I tillegg til den generelle veksten i bruk av betalingskort i varehandelen, var overtagelsen av samtlige betalingsterminaler i Vinmonopolets forretninger i Norge den viktigste årsaken til veksten. Betaling med kort er spesielt utbredt innen dagligvaresektoren, hvor nær halvparten av forretningene i dag har hoveddelen av sin, kontantomsetning via betalingsterminalene. 211 bedriftskunder har tatt i bruk bedriftsterminal i Volumet av betalingstransaksjoner gjennom bedriftsterminalsystemet har økt med 40 %. I privatmarkedet har bruken av InternettBank økt med nye brukere i Dette er en økning på nesten 61 % fra året før. Bruk av plastkort har hatt en jevn økning de siste år, og vi har nå en kortbase på bortimot kort, dvs. en økning fra 1997 på 13,5 %. Kortbruken er størst i betalingsterminaler, hvor økningen fra fjoråret ligger på 17 %, mens økningen i minibankbruk ligger på 7 %. Resultatutvikling Sparebanken Midt-Norge oppnådde i 1998 et resultat før tap og gevinster vedrørende salg av anleggsmidler på 371 millioner kroner hvilket er 18 millioner kroner bedre enn i Styret har besluttet å avsette i alt 27 millioner kroner til økning av bankens uspesifiserte tapsavsetning. Samlede tap blir derfor 38 millioner kroner. Dette er 39 millioner kroner høyere enn i 1997 og resultatet av ordinær drift blir således 333 millioner kroner (1997: 367 millioner kroner). Det ordinære resultatet tilsvarer 1,53 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK), en nedgang fra 1,86 % i Resultat før tap var 1,70 % mot 1,79 % året før. Bankens rentenetto er økt med 24 millioner kroner fra 1997 til Veksten i rentenetto skyldes økning i utlåns- og innskuddsvolum i kombinasjon med en moderat reduksjon av bankens rentemargin. I prosent av GFK er bankens rentenetto redusert fra 3,51 % i 1997 til 3,29 % i

6 6 mill.kr Resultat av ordinær drift Øvrige driftsinntekter ble 188 millioner kroner i 1998, en økning på 23 millioner kroner fra året før. I forhold til GFK er disse inntekter økt fra 0,83 % i 1997 til 0,87 % i Forbedringene tilskrives bedre resultat fra betalingsformidlingen p.g.a volumøkning og reduserte kostnader. Provisjonsinntektene for øvrig er noe redusert på grunn av reduserte inntekter fra salg av fondsandeler, mens inntektene fra vårt deleide selskap i SpareBank 1 Gruppen AS, SpareBank 1 Forsikring, har økt med 1,1 million fra året før. Banken oppnådde i 1998 samlede kursgevinster på 6 millioner kroner hvorav kursgevinster innenfor valutaområde utgjør 14 millioner kroner mens tap i bankens verdipapirbeholdning utgjør 8 millioner kroner. Det ligger ikke lenger urealiserte gevinster i bankens verdipapirbeholdning. Samlede driftskostnader for 1998 utgjør 535 millioner kroner, hvilket er 30 millioner kroner høyere enn Økningen skyldes høye kostnader i forbindelse med bankens 175-års jubileum og en gjennomgang av bankens datasystemer i forbindelse med årtusenskiftet. Bankens driftskostnader målt i prosent av bankens samlede inntekter utgjorde i %, det samme som året før. Målt i forhold til GFK er de relative driftskostnader redusert fra 2,55 % i 1997 til 2,46 % i Banken har i 1998 også hatt en høy vekst i lønnskostnadene hvilket gir høyere personalkostnader i 1998 enn i 1997, til tross for en nedgang i bankens bemanning med 16 årsverk fra 1997 til Antall årsverk i morbanken var pr 31. desember 1998, 590,5. Det er i bankens regnskap avsatt 6 millioner kroner som bonusavsetning til bankens ansatte. Tap på utlån utgjorde 38 millioner kroner, hvorav økning i uspesifiserte tapsavsetninger utgjør 27 millioner kroner og netto tap på bedriftskunder 11 millioner kroner. Tap på privatkunder ble netto 0. Økning i uspesifisert tapsavsetning skyldes utlånsvekst og at veksten er sterkere i bedriftssegmentet enn i privatsegmentet. Uspesifisert tapsavsetning utgjør nå 256 millioner kroner eller 1,27 % av bankens utlån. Den spesifiserte tapsavsetningen er i 1998 redusert med 36 millioner kroner og utgjør nå 505 millioner kroner. Mislighold over 30 dager er redusert til 881 millioner kroner hvilket er 175 millioner kroner lavere enn ved utgangen av Reduksjonen fordeler seg med 68 millioner kroner på personmarked og 107 millioner kroner på bedriftsmarked. Styret anser risikoen i porteføljen som akseptabel, og avsetningene for å være på et tilfredsstillende nivå. mill.kr Rentenetto % av forv. kap. 6, ,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Banken har tidligere gjennomført nedskrivning av aksjekapitalen i datterselskap, særlig Gårdsnummer 1, med 42,6 millioner kroner på grunn av udekket underskudd. Aksjekapitalen i disse selskapene er nå gjenvunnet gjennom flere års overskudd og grunnlaget for nedskrivningene er derfor ikke lenger til stede. Det er derfor foretatt en reversering av nedskrivningen i morbankens regnskap. På konsernnivå er denne reverseringen eliminert. mill.kr Driftskostnader % av forv. kap. 4, Bankens aktiviteter med finansielle instrumenter utenfor balansen er av begrenset omfang, og den totale eksponeringen samt vurderingen av den tilhørende risiko gjennomgås fortløpende. Banken har satt rammer for maksimal valuta og renteeksponering samt kredittlinjer for bankens motparter. Styret får løpende rapportering om risikoelementenes og tilhørende risiko. Denne aktiviteten vurderes derfor å være under tilfredsstillende kontroll. 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0

7 Etter beregnet skatt på 85 millioner kroner vil bankens resultat bli 246 millioner kroner. Dette innebærer en egenkapitalavkastning på 15,4 %, en nedgang fra 19,7 % i Avkastningen er fortsatt godt over gjennomsnittet for banknæringen. tilfeldige innskudd fra kapitalmarkedet. Innenfor ordinær bankdrift har veksten vært 4,1 %. Forvaltningskapitalen var ved årsskiftet på 22,6 milliarder kroner, noe som er en økning på 11,3 % fra Konsernet hadde 795 ansatte (662 årsverk) mot 794 ansatte (673 årsverk) pr. 31. desember Årsverk Balanseutvikling Brutto utlån var ved årsskiftet 20,1 milliarder kroner, noe som utgjør en vekst på ca 1,6 milliarder kroner eller 8,5 % i Utlånsveksten har vært sterkest innenfor lån til bedriftsmarkedet. Ved årsskiftet var 57,3 % av utlånene til privatmarkedet, mens tilsvarende tall i fjor var 58,3 %. Kapitaldekning Soliditeten er på konsernbasis 11,3 % og kjernekapitalandelen er på 9,3 % Kapitaldekning Kjernekapital Tilleggskapital mill.kr Utlån og innskudd 1993 Utlån Innskudd Innskudd fra publikum var ved utgangen av ,6 milliarder kroner, en økning på ca 250 millioner kroner siste år, eller 1,8 %. Den svake veksten kan for en stor del tilskrives bortfall av mer Sektorfordeling - utlån 1998 Offentlig Lønnstaker Nærinsliv 39,5% 58,2% 57,3% ,1% 2,2% 2,6% Datterselskapene / SpareBank 1 Gruppen AS Samlet bidrar datterselskapene med et resultat på 18 millioner kroner, hvorav bankens andel av resultatet i SpareBank 1 Gruppen AS utgjør ca 3 millioner kroner. Grunnfondsbevis Antall eiere har økt fra ved forrige årsskiftet til 2907 ved utgangen av Herav er det 18 utenlandske eiere som representerer en eierandel på tilsammen noe som utgjorde 2,30 %. Kursen på grunnfondsbevisene har i løpet av året gått ned fra kroner 186 til kroner 177. Personale og arbeidsmiljø Ved utgangen av 1998 hadde morbanken 669 ansatte (590 årsverk) mot 682 ansatte (604 årsverk) i Kompetanseutvikling var også i 1998 et satsingsområde når det gjelder videreutviklingen av organisasjonen. I 1998 har ca.10 % av de ansatte tatt utdanning på høyskolenivå. Videre ble det i 1998 satset spesielt på IT-opplæring. Banken gjennomførte høsten 1998 for femte gang en organisasjonsdiagnose som blant annet danner grunnlag for eventuelle organisasjonsmessige tiltak. Organisasjonsdiagnosen viser en positiv utvikling, med en klar tendens til at medarbeidere som gjennomfører videreutdanning opplever sin arbeidssituasjon som mer givende. Samarbeidet med Bedriftshelsetjenesten er videreutviklet og antas å gi positive resultat med hensyn til sykefravær. Målet er et sykefravær under snittet i bransjen og siste halvdel av 1998 viser riktig utvikling. Samarbeidet mellom ledelsen og de ansattes tillitsvalgte har vært godt. Det har vært avholdt fire møter i kontaktutvalget som også fungerer som arbeidsmiljøutvalg. Styret vurderer at arbeidsmiljøet i 1998 har vært godt. Internkontrollsystem for helse, miljøog sikkerhet (HMS) er utarbeidet og kurs gjennomført. 7

8 8 I 1998 forhandlet Bankenes Arbeidsgiverforening og Finansforbundet frem en helt ny avtalestruktur som forutsetter fremforhandling av en Bedriftsoverenskomst som skal ivareta lokale behov. Den nye avtalestrukturen i Ny Bedriftsoverenskomst er ferdig fremforhandlet og ble signert 22. januar Den nye overenskomsten åpnes for større fleksibilitet blant annet med hensyn til åpningstider og banken vil i gjennomføre et prosjekt med inntil fire lørdagsåpne kontor. Bankens virksomhet er ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. Deltagelsen i SpareBank 1-alliansen Konkurransen i bank- og finansmarkedene krever stadig mer effektiv produksjon av tjenester og produkter som dekker kundenes individuelle behov og forventninger. Gjennom SpareBank 1 Gruppen AS er det etablert et effektivt produksjonsapparat som utvikler slike tjenester og produkter. Gjennom felles produktutvikling, samlet opptreden i forhold til strukturendringene i finansindustrien og felles bygging av merkevaren SpareBank 1 har SpareBank 1-bankene etablert en allianse som skal bidra til å forsterke Sparebanken Midt-Norges posisjon i sitt marked. I 1998 er arbeidet med å etablere en strategisk allianse med en utenlandsk bank, som kan sikre tilgang på finansiell styrke og kompetanse, gitt høy prioritet. Etter å ha vurdert ulike alternativer ble svenske FöreningsSparbanken valgt som alliansepartner fordi denne banken i forhold til de andre bankene skilte seg ut som mest måloppfyllende. SpareBank 1 og FöreningsSparbanken inngikk i 1998 en strategisk allianse basert på en samarbeidsavtale som omhandler produktselskaper, filialetablering i Oslo og kompetanseutvikling. Filialetableringen er gjort for å styrke SpareBank 1-bankene på penge- og kapitalmarkedsområdet og på utenlandstjenester. Hensikten er bl.a. å bedre tilbudet på internasjonale betalinger og finansiering i valuta, herunder Euro. Innenfor rammen av filialens virksomhet vil det også bli etablert en felles bearbeiding av større norske virksomheter. Ved allianseetableringen ble Förenings- Sparbanken 24 %-eier i SpareBank 1 Gruppen AS ved en rettet emisjon på 720 millioner kroner. Dette priser SpareBank 1 Gruppen AS til 2, 16 milliarder kroner, noe som gir SpareBank 1-bankene en solid avkastning på det arbeidet og de investeringene som er gjort gjennom de to årene som har gått siden SpareBank 1 Gruppen AS ble etablert. I forbindelse med emisjoner ble de norske alliansebankenes eierposisjon redusert fra 20 % til 15,2 %. I 1998 ble også SpareBank 1 Gruppen AS sin eierpost i Fokus Bank ASA solgt. Samtidig ble en eierandel på 10 % i BN Bank ervervet. Et av de viktigste målene for SpareBank 1 er å bygge ut og etablere en bred produktplattform, slik at alliansebankene kan presentere et fullverdig produktspekter til sine kunder. Også i 1998 ble derfor produktporteføljen utvidet med en rekke nye produktselskaper. SpareBank 1 Skadeforsikring ble bygget opp fra grunnen, og har i løpet av kort tid etablert seg som en meget konkurransedyktig aktør i det norske forsikringsmarkedet. SpareBank 1 Fondsforsikring er også bygget opp fra grunnen og vil være SpareBank 1s spydspiss inn i det viktige Unit Linkmarkedet. I løpet av sommeren 1998 økte også SpareBank 1-alliansen sin eierpost i Sparebankkort til 54,46 %. Gjennom eierskapet i Sparebankkort og etableringen av SpareBank 1 Kredittkort vil SpareBank 1-alliansen bygge opp et sterkt og kompetent miljø knyttet til det viktige området kort og betalingsformidling. SpareBank 1-alliansen er ved utgangen av 1998 blant de fire største finansvirksomhetene i Norge. Via den strategiske alliansen med Förenings- Sparbanken inngår SpareBank 1 også i Bank bygd på kirkelig grunn. Bildet viser kirkeruinen (sannsynligvis av den middelalderske Gregoriuskirken) som kan beskues i bankens kjeller i Søndregt i Trondheim.

9 en av de ledende alliansene i det nordiske finansmarkedet. Etter at konsesjon ble gitt til FöreningsSparbankens inntreden i SpareBank 1 Gruppen AS i januar 1999, er følgende banker i dag eiere og deltakere i SpareBank 1: SpareBank 1 SR-bank, SpareBank 1 Vest, SpareBank 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Gudbrandsdal, SpareBank 1 Eiker Drammen, SpareBank 1 Vestfold, SpareBank 1 Ringerike, SpareBank 1 Jevnaker Lunner, SpareBank 1 Gran, SpareBank 1 Hallingdal, Gjerpen og Solum Sparebank, Halden Sparebank, Lillestrømbanken, Lom og Skjåk Sparebank, Modum Sparebank, Nøtterø Sparebank, Rygge-Vaaler Sparebank, Sandsvær Sparebank, Sparebanken Grenland og FöreningsSparbanken. Bankene som inngår i SpareBank 1- alliansen fremstår i dag som en betydelig finansaktør, med 850 milliarder kroner i forvaltningskapital, drøyt 6 millioner kunder, ansatte og 1220 kontorer i Norge og Sverige. I det felles eide holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS inngår nå følgende produktselskaper: Odin Forvaltning (51 %), SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring og SpareBank 1 Fondsforsikring, Sparebankkort og SpareBank 1 Kredittkort (under etablering). Andre forhold Sparebanken Midt-Norge har avsatt betydelige ressurser til håndtering av År-2000 problematikken. Det er etablert et eget prosjekt som har kartlagt og iverksatt tiltak som ansees som nødvendig og kritisk i forhold til År Aktivitetene ble påbegynt i slutten av Innen 30. juni 1999 skal alle aktiviteter knyttet til ITsystemer, egen infrastruktur og bankmessig infrastruktur være avsluttet, testet og godkjent. Banken forventer at År-2000 relaterte aktiviteter vil pågå også frem til utgangen av første halvår år Sparebanken Midt-Norge har også påtatt seg en aktiv rolle i forhold til bedriftskundenes håndtering av problemstillingen. For bedrifter som defineres som kritisk er bedriftenes egne tiltak og status tatt med som et vesentlig element i bankens kredittvurderingsprosess. Styret anser at bankens håndtering av År-2000 problematikken er under tilfredsstillende kontroll. Fremtidsutsikter Sparebanken Midt Norge har de senere årene vist en resultatmessig stabilitet med gode driftsresultater. Ved inngangen til 1999 ser styret tendenser til at bankens rammevilkår endres i negativ retning. Et fortsatt høyt rentenivå, lave oljepriser og tiltagende problemer for deler av landets industri gir en forventning om lavere vekst og etterhvert høyere tap for banksektoren. Styret ser det som helt sentralt å forberede Sparebanken Midt Norge på en mer krevende fremtid. Arbeidet med å sikre høyere kvalitet i kredittarbeidet og en god oversikt over utviklingen i bankens risikoprofil gis fortsatt høy prioritet. Styret legger også til grunn at bankens konkurransesituasjon vil endres. Utenlandske bankers økte satsing i Norge, utviklingen av internettbasert bankdistribusjon og en generell økning av konkurranseintensiteten innen finansnæringen gjør det nødvendig å iverksette tiltak for å forsterke Sparebanken Midt-Norges posisjon. Styret ser at det fortsatt ligger et stort potensiale i forbedring av bankdriften. Styret ser videre at det er nødvendig å gjennomføre betydelige endringer i bankens distribusjonsnett for å sikre langsiktig konkurransekraft. I dette ligger satsing på en ny og bedre internettdistribusjon, økt kapasitet, tilgjengelighet og kompetanse innenfor telefoni samt endringer av driftskonseptene i bankens kontornett slik at dette også i fremtiden kan opprettholdes, men med et langt lavere kostnadsnivå, høyere kompetanse samt forbedret informasjonsteknologi. Forandring- og forbedringsarbeidet i banken er fortsatt prioritert og det er iverksatt et omfattende kvalitetsforbedringsarbeide som forventes å få den nødvendige effekt både på kort og lang sikt. 9

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999

Kvartalsrapport. pr 30. september 1999 Kvartalsrapport pr 30. september 1999 Morbank Konsern 30.9.99 30.9.98 31.12.98 Resultatregnskap ( i mill kr) 30.9.99 30.9.98 31.12.98 1.453 1.071 1.590 Renteinntekter 1.453 1.073 1.591 877 566 877 Rentekostnader

Detaljer

Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998

Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998 Foreløpig årsrapport pr. 31. desember 1998 C:\WINDOWS\Desktop\ Foreløpige tall godkj av styret kl 1230.lwp 27.01.99 13:14 Morbank 1998 1997 Resultat (i mill kr) 1998 1997 1.590 1.267 Renteinntekter 1.593

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 1998

Kvartalsrapport pr. 30. september 1998 Kvartalsrapport pr. 30. september 1998 C:\WINDOWS\TEMP\Kv398ext.lwp 29.10.98 09:23 Morbank 30.9.98 30.9.97 1997 Resultat (i mill kr) 30.9.98 30.9.97 1997 1.071 940 1.267 Renteinntekter 1.073 940 1.268

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000

Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Kvartalsrapport pr 31. mars 2000 Morbank Konsern 31.12.99 31.03.99 31.03.00 Resultatregnskap ( i mill kr) 31.03.00 31.03.99 31.12.99 1.915 524 480 Renteinntekter 481 525 1.912 1.148 321 298 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2009 3. kvartal 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 KVARTALSRAPPORT 2009 Kvartalsrapport 30.09.2009 DRIFTSRESULTATET Bankens driftsresultat før skatt er pr. 30.09.2009 37,4 mill. kr. I samme

Detaljer

Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998

Halvårsrapport. pr. 30. juni 1998 Halvårsrapport pr. 30. juni 1998 Morbank 30.6.98 30.6.97 1997 Resultat (i mill kr) 30.6.98 30.6.97 1997 671 628 1.267 Renteinntekter 672 629 1.268 333 279 577 Rentekostnader 331 278 575 338 349 690 Netto

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

Styrets rapport. 1. kvartal 2013

Styrets rapport. 1. kvartal 2013 Styrets rapport 1. kvartal 2013 SpareBank 1 Gudbrandsdal Styrets rapport for første kvartal 2013 Side 1 Hovedtall / Oppsummering SpareBank 1 Gudbrandsdal regnskap (morbank) Beløp i mill. kroner 1Q 2013

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2001

Kvartalsrapport per 30. september 2001 3. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.09.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 19,8 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 218,6 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2000

Kvartalsrapport per 30. september 2000 3. Kvartalsrapport Konsernet Fokus Bank har per 30.09.00 et resultat av ordinær drift før skatt på 218,6 millioner kroner. Etter samme periode i 1999 var resultatet 367,5 millioner kroner. Driftsresultatet

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2006

Rapport for 2. kvartal 2006 Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 3.6.6 Flat innskuddsvekst (,25 % fra 3.6.5) Sterk utlånsvekst (12,67 % fra 3.6.5) Lite tap (-,2 % av brutto utlån) Økt kundetilstrømning Banken har, i første

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT

KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT KVARTALSREGNSKAP 4. KVARTAL 2005 FORELØPIG ÅRSRAPPORT KOMMENTARER TIL KVARTALSRAPPORTEN 4. KVARTAL /FORLØPIG ÅRSREGNSKAP 2005 DRIFTSRESULTATET Fana Sparebank kan legge frem et godt resultat for 2005. Et

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.3.2009 et et består av banken og et heleiet selskap JLN Invest AS. I sistnevnte selskap er det foreløpig ingen aktivitet. en eier andeler i to felleskontrollerte

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn Organisasjonsnummer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998

PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Oslo, 21. januar 1999 PRESSEMELDING FORELØPIG REGNSKAP 1998 Finansbanken ASA konsern oppnådde for 1998 et resultat før tap på kr. 242,9 mill. (kr. 147,4 i 1997). Netto spesifiserte tap på utlån beløp seg

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer