VILKÅR FORSKERFORBUNDETS FRIVILLIG KRITISK SYKDOM N72-113

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VILKÅR FORSKERFORBUNDETS FRIVILLIG KRITISK SYKDOM N72-113"

Transkript

1 VILKÅR FORSKERFORBUNDETS FRIVILLIG KRITISK SYKDOM N Forsikringsvilkår av

2 Forsikringen består av: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni, 1989 (FAL) - Det øvrige lovverk Videre gjelder bestemmelser som er spesifisert iht. forsikringsbeviset Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Forsikringen er tegnet i ACE European Group Limited, senere omtalt som ACE (foretaksnummer ). 1.0 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen omfatter den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset. 2.0 HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER Forsikringen gjelder i hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder. Denne begrensningen gjelder ikke medlemmer av norsk folketrygd eller for personer som omfattes av norsk lov om yrkesskadeforsikring ved opphold utenfor Norden. 3.0 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER Forsikringen Kritisk Sykdom er en sykeforsikring hvor den avtalte forsikringssum utbetales enten a) dersom forsikrede under tiden da forsikringen er i kraft får endelig stilt diagnose hjerteinfarkt, hjerneslag, hjernesvulst, multippel sklerose, kreft, motornevronsykdom, parkinsons sykdom, permanent lammelse, blindhet, døvhet, tap av taleevnen, nyresvikt, store brannskader eller tap av ben og armer, eller b) dersom forsikrede under tiden da forsikringen er i kraft har fått utført operasjon, inkl. angioplastikk for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertets kransarterier, eller åpen hjerteoperasjon for å sette inn en ny hjerteklaff, eller c) dersom forsikrede under tiden da forsikringen er i kraft settes på venteliste i Norge for transplantasjon, eller har fått utført transplantasjon, av hjerte, lunge, nyre, lever eller benmarg. For nærmere definisjoner av sykdommene og eventuelle unntak, se punkt DEFINISJONER Vilkårene for kritisk sykdom inneholder en del medisinske faguttrykk. Nedenfor har vi gitt en forenklet forklaring på en del av dem: 2

3 1. abcess: hulrom med puss (infisert væske) 2. afasi: tap av taleevnen 3. amyotrofisk lateralsklerose: motornevronsyndrom 4. angiografi: røntgenundersøkelse for å undersøke blodårer 5. angioplastikk: ballongutvidelse (brukes bl.a. til å utvide forsnevringer i en blodåre) 6. arterie: pulsåre 7. audiometri: hørselsprøve 8. autotransplantasjon: legemsdel som blir transplantert tilbake igjen på samme individ 9. basalganglier: ansamlinger av nerveceller som ligger dypt inne i storhjernen 10. cancer in situ: kreft på tidlig stadium før kreftcellene har rukket å vokse inn i det vevet som omgir dem 11. cerebrovaskulær: som gjelder blodårene i hjernen 12. CT: computer tomografi (en avansert røntgenundersøkelse) 13. cyste: væskefylt hulrom 14. demyelinisering: myelinhylsen (en slags slire som omgir nervefibre) blir borte 15. descendens: nedstigende 16. dialyse: blodrensing ved opphevet og sterkt redusert nyrefunksjon 17. EKG: elektrokardiogram 18. fokal: avgrenset 19. granulom: ansamling av betennelsesceller 20. hematom: ansamling av blod 21. histologisk: beskrivelse av vevet slik det ser ut i mikroskop 22. hjertemarkører: stoffer fra hjertet som skilles ut ved skade av hjertemuskel, kan påvises i blodprøve 23. hovedstamme: hoved-kransarterie (den største delen av en pulsåre) 24. in situ: på stedet (dvs. lokal) 25. intraductal cancer mamma: et tidlig stadium av brystkreft 26. intrakraniell: inne i skallen 27. ischemisk: sviktende blodtilførsel 28. koronararterie: pulsåre som forsyner hjertemuskulaturen med blod 29. koronar angiografi: røntgenundersøkelse av kransarterier etter innføring av kontrastvæske 30. koronar hjerteyskom: sykdom i en eller flere koronarartierier i hjertet 31. leukemi: blodkreft 32. lydterskelprøve: metode for å bestemme hørselstap 33. malformasjon: misdannelse 34. malign: ondartet 35. maligne lymfomer: ondartet svulst i lymfatisk vev 3

4 36. maligne melanomer: ondartet føflekksvulst 37. metastase: spredning av en svulst til et nytt sted 38. motornevronsykdom: sykdom som angriper nervebaner og nerverøtter i hjerne og ryggmarg 39. MR: magnetisk resonans (en røntgenlignende undersøkelse som i mange tilfelle gir bedre bilde enn vanlig røntgen og CT) 40. muskelrigiditet: en spesiell form for stive muskler 41. oligokinesi: nedsettelse av de spontane bevegelsene 42. palpabel svulst: en svulst som kan kjennes av legen ved undersøkelse 43. pre-malign: et tidlig utviklingsstadium av en svulst (før den har utviklet seg til kreft) 44. Parkinsons sykdom: kronisk nevrologisk sykdom som er forårsaket av gradvis tap av nerveceller i enkelte deler av hjernen 45. parkinsonisme: tilsynelatende Parkinsons sykdom som ikke nødvendigvis tilfredsstiller kravene til diagnosen 46. primær lateralsklerose: motornevronsykdom 47. progressiv bulbærparese: motornevronsykdom 48. psykogent: som har med psykiske forhold å gjøre 49. rule of nine : metode for å bestemme kroppsoverflate. Hele ryggen utgjør for eksempel 18% av kroppsoverflaten 50. sequele: følgetilstand 51. scintigrafi: bildeopptak av stråling fra et radioaktivt stoff i kroppen 52. spinalmuskelatrofi: motornevronsykdom 53. ST: del av den kurven som fremstilles ved EKG 54. termisk: som har med høy temperatur å gjøre 55. tredjegradsforbrenning: dyp brannskade som omfatter hud, underhud og underliggende vev 56. tremor: skjelving eller risting 57. TNM: et klassifiseringssystem som sier noe om alvorlighetsgraden ved kreft 58. vaskulær: har med blodårene å gjøre 59. vestibulær: har med balanseorganet i det indre øret å gjøre 5.0 FORSIKRINGENS OMFANG Forsikringen er delt inn i 4 grupper og det utbetales kun en gang pr gruppe. Gruppe a) HJERTEINFARKT Død av en del av hjertemuskulaturen som følge av sviktende blodtilførsel til dette området. Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av ferske forandringer typisk for hjerteinfarkt ved EKG og utsagnskraftig økning av hjertemarkører. Tilstedeværelsen av typiske brystsmerter kan benyttes som tilleggskriterium. 4

5 5.1 b) HJERNESLAG Rask utvikling ( dvs innen 72 timer) av kliniske tegn på lokalisert forstyrrelse av hjernens funksjon, med tegn på permanent skade bekreftet av lege tidligst 6 uker etter hendelsen. Årsaken skal være hjerneblødning eller hjerneinfarkt som skal være bekreftet ved CT eller MR. I tvilstilfelle skal diagnosen bekreftes av nevrolog. 5.1 c) GJENNOMFØRT HJERTEOPERASJON Gjennomført hjerteoperasjon for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertets koronararterier der det er objektive funn (arbeids-ekg eller scintigrafi) på koronar hjertesykdom, og der adekvat medikamentell behandling ikke har vært tilstrekkelig effektiv. Åpen hjerteoperasjon for total erstatning av hjerteklaff er også omfattet av forsikringen. 5.1 d) GJENNOMFØRT ANGIOPLASTIKK Gjennomført angioplastikk for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertets koronararterier, der adekvat medikamentell behandling ikke har vært tilstrekkelig effektiv. Ethvert krav om erstatning må dokumenteres med følgende: 1. En redegjørelse fra behandlende spesialist i hjertesykdommer om tidligere behandling og medisinering. 2. Kopi av EKG som viser signifikante forandringer (dvs ST-senkning på to millimeter eller mer) etter gradert fysisk belastning (arbeids-ekg ) eller tilsvarende hjertescintigrafiske forandringer. 3. Kopi av beskrivelse av koronar angiografi hvor det er minst 70% arealforsnevring av to eller flere av hjertets koronararterier, eller venstre koronararteries hovedstamme, eller den øverste tredjedel av venstre descendens koronararterie. Forsikringen dekker ikke: hjerneskade som følge av generell svikt i tilførsel av blod/oksygen til hjernen selv om kravene i definisjonen av hjerneslag er oppfylt. hjerneskade som følge av infeksjonssykdommer, arteriebetennelse (arteritt) av alle slag, svulster utover det som er definert i vilkårene under kreft og hjernesvulst, skader/ulykker eller migrene selv om definisjonene for hjerneslag er oppfylt. demens forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser i hjernen. vaskulær sykdom som affiserer synsnerven eller øyet, hørsel-/ balansenerven eller tilhørende sanseorgan (labyrinten med høreorganet og likevektsorganet), samt enhver isolert skade av likevektapparatet for øvrig (sentral eller perifer vestibulær affeksjon). 5

6 Gruppe a) KREFT Tilstedeværelse av ondartet svulst (en svulst som ikke er innkapslet og har egenskap at den kan infiltrere og danne metastaser). Inkludert i kreftdiagnosen er også leukemi og maligne lymfomer. Diagnosen må underbygges med histologisk beskrivelse av malignitet. Forsikringen dekker ikke: enhver hudkreft (inklusive leppe). Maligne melanomer som har en tykkelse over 0,5 mm er likevel dekket. alle svulster som er histologisk beskrevet som pre-maligne eller som bare viser tidlige maligne forandringer som ved cancer in situ. Spesielt betyr dette at følgende tilstander ikke dekkes : i urinblære og i tykktarm/endetarm dekkes ikke svulster som ikke vokser inn i muscularis (T1 N0 M0 eller lavere i klassifiseringssystemet TNM) i prostata dekkes ikke svulster som ikke er palpable eller påvisbare ved billeddiagnostikk (T1 N0 M0 eller lavere i klassifiseringssystemet TNM) i livmorhals (cervix uteri) dekkes ikke cancer in situ (Tis eller lavere i klassifiseringssystemet TNM). Intraductal cancer mamma er likevel dekket. 5.2 b) HJERNESVULST Omfatter svulster som utvikles fra vev i hjernen eller hjernehinnene. Hjernesvulster gir rett til erstatninger også når de kun sprer seg lokalt og ikke gjennom dattersvulster. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist operasjonstrengende, intrakraniell svulst. Forsikringen dekker ikke: Abcesser, cyster, granulomer, hematomer og malformasjoner i blodårer. Gruppe a) MULTIPPEL SKLEROSE Uomtvistelig diagnostisert multippel sklerose. Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi. Forsikrede må ha nevrologiske utfall som har vart i mer enn 6 måneder, eller i det minste ha hatt ett tilbakefall av slike utfall. Diagnosen må verifiseres ved typiske symptomer på demyelinisering og svekkelse av bevegelse og følelse samt ved MR-undersøkelse. 6

7 5.3 b) ORGANTRANSPLANTASJON Utført mottatt transplantasjon eller satt på venteliste for mottak av transplantasjon i Norge av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg. Ekskludert er all autotransplantasjon. 5.3 c) MOTORNERVESYKDOM Motornevronsykdom av ukjent årsak. Omfatter diagnosene amyotrofisk lateralsklerose, primær lateralsklerose, progressiv spinalmuskelatrofi og progressiv bulbærparese. 5.3 d) PARKINSON SYKDOM Primær parkinsons sykdom, med hovedsymptomene muskelrigiditet, tremor og oligokinesi og som er diagnostisert før fylte 60 år. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi. Unntatt er parkinsonisme av annen type, herunder tilfeller fremkalt av medikamentbruk, og andre sykdommer som rammer hjernens basalganglier. 5.3 e) NYRESVIK Nedsatt eller helt opphevet nyrefunksjon i begge nyrer som krever varig dialyse eller transplantasjon. Diagnosen skal stilles av spesialist i nyresykdommer. Gruppe a) LAMMELSER Omfatter tverrsnittslammelse i ryggmargen som skyldes sykdom eller ulykke. Det kreves fullstendig lammelse av begge ben og/eller begge armer, eller minst en arm og ett ben. Lammelsen skal være varig og diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi. 5.4 b) BLINDHET Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av akutt sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på 1/50 eller dårligere på beste øye med beste korreksjon. Blindheten må bekreftes av spesialist i øyensykdommer. 5.4 c) DØVHET Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, med beste hørselshjelpemiddel, som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Diagnosen må bekreftes av spesialist i øre-nese-halssykdommer og resultat av audiometri og lydterskelprøve må fremlegges. 7

8 5.4 d) TAP AV TALEEVNEN Totalt og permanent tap av taleevnen (afasi) i et sammenhengende tidsrom av minst 12 måneder. Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i nevrologi. Unntatt er psykogent tap av taleevenen. 5.4 e) STORE BRANNSKADER Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 20% av kroppsoverflaten målt ved "rule of nine" eller tilsvarende metode. Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i plastisk kirurgi. 5.4 f) TAP AV ARMER OG BEN Totalt tap av del av minst to lemmer over ankelledd eller håndledd og der rekonstruktiv kirurgi ikke er mulig. Diagnosen må bekreftes av spesialist i kirurgi eller ortopedi. 6.0 BEGRENSNINGER Det er en forutsetning for utbetaling at forsikringen er i kraft og at forsikrede er i live 30 dager etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller forsikrede er oppført på venteliste. Om sikrede får utbetaling som følge av skade innenfor èn av de 4 gruppene fortsetter forsikringen å være gjeldene, men skader innenfor den gruppen man allerede har hatt en skade vil ikke være dekket. Det må gå minst 365 dager mellom tidspunkt for å ha krav på skadeerstatning i de ulike gruppene. Det er en forutsetning at den nye diagnosen er uavhengig av allerede påvist diagnose. Selskapets ansvar omfatter ikke: Forsikringen omfatter ikke sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/ellers symptomer innen 3 måneder etter at fullstendig søknad om forsikring er avgitt. Kritisk sykdom som er en følge av sykdom/lidelse som den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt eller forverret, jf. bestemmelsen i forsikringsavtaleloven Sykdom eller annen årsak som det er tatt spesiell reservasjon for. 7.0 OPPHØR AV FORSIKRINGEN Forsikringen gjelder ut det kalenderår den sikrede fyller 70 år, eller når den sikrede har hatt 4 skadetilfeller. 8

9 8.0 SKADEOPPGJØR 8.1 DOKUMENTASJON Sikredes helsetilstand skal være diagnostisert eller operasjoner dokumentert, i samsvar med ovenstående vilkår, av behandlende lege i Norge og godkjent av ACE sin lege. ACE har rett til å innhente nærmere bekreftelse fra en eller flere spesialister utpekt av ACE, på diagnose eller operasjon definert i pkt. 6 som grunnlag for det krav som sikrede retter mot ACE. ACE har rett til å spørre om sikredes helsetilstand og henvende seg til enhver som behandler eller har behandlet sikrede for fysiske eller psykiske lidelser, herunder leger og sykehus som behandler eller tidligere har behandlet sikrede. ACE har videre rett til å få utlevert eventuelle journaler eller annet skriftlig materiale vedrørende sikredes helse. 8.2 UNDERSØKELSER ACE har rett til: å la sikrede bli medisinsk undersøkt for Selskapets regning, så ofte som ACE rimeligvis kan kreve etter at sikrede har levert et krav etter denne polisen. 8.3 FRISTER FOR MELDING AV SKADETILFELLE ACE er fri for ansvar hvis kravstilleren ikke har meddelt kravet til Selskapet innen ett år etter at vedkommende fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, jf. FAL GENERELLE BESTEMMELSER 9.1 UTBETALING AV ERSTATNING Erstatning utbetales til den forsikrede. 9.2 RENTER Forsikrede har krav på renter overensstemmende med reglene i 18-1 og 18-4 i FAL. 9.3 FORSETT OG GROV UAKTSOMHET Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som forsikrede har fremkalt forsettlig. Selskapet er likevel ansvarlig dersom den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Ved skade som skyldes grov uaktsomhet fra den forsikrede kan ansvaret reduseres eller falle helt bort, jf. FAL

10 9.4 SVIK Har forsikringstakeren svikaktig forsømt å gi opplysninger av betydning for Selskapets vurdering av risikoen og det inntreffer et skadetilfelle, er Selskapet uten ethvert ansvar og kan si opp denne og andre forsikringsavtaler det har med forsikringstakeren med øyeblikkelig virkning. Den som opptrer svikaktig i forbindelse med skadeoppgjøret, mister ethvert erstatningskrav mot Selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i anledning samme hendelse, og Selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale det har med vedkommende med én ukes varsel. 9.5 REGRESS ACE kan kreve regress for tap eller merutgifter som dekkes i henhold til bilansvarsloven eller ansvarsforsikringer av det ansvarlige forsikrings- Selskapet. 9.6 REGISTRERING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER ACE behandler personopplysninger i henhold til lov av14.april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger ( personopplysningsloven ) og tilhørende forskrifter. De personopplysninger som oppgis til ACE, og andre personopplysninger som er relevant for forsikringsforholdet, vil bli registrert og behandlet av ACE med det formål å administrere og gjennomføre forsikringsavtalen, herunder behandle eventuelle krav under forsikringsavtalen, samt for å håndtere utbetalings- og faktureringsrutiner Forsikringstaker har i henhold til gjeldende lov om personopplysninger av 14.april 2000 nr rett til å få innsyn I hvilke opplysninger om en selv ACE behandler, hvilke sikkerhetstiltak ACE har iverksatt, og man kan når som helst kontakte ACE for retting av mangelfulle opplysninger, jf. Personopplysningsloven 27. Behandlingsansvarlig for opplysningene er ACE European Group Limited med adresse postboks 6926, St. Olavs plass, 0130 Oslo. Henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger kan rettes til produktansvarlig. 9.7 NEMNDBEHANDLING Klage som gjelder ACEs skadebehandling kan rettes til: Finansklagenemda, Postboks 53, Skøyen 0212 OSLO Kontoret er uavhengig, og bistand i klagesaker er gratis. 9.8 LOVVALG I tilfelle domstolsbehandling skal tvister løses etter norsk rett. 10

11 ACE European Group Limited NUF Postboks 6926, St. Olavs plass Besøksadresse: Fridtjof Nansens plass Oslo Tel Fax E-post E-post Foretaksregisteret: Hovedkontor: ACE European Group Limited Aksjeselskap registrert i England, registernummer Leadenhall Street, London EC3A 3BP, UK 11

12 Kontaktinformasjon: Forskerforbundet Forskerforbundets Forsikringskontor Tollbugata 35 Postboks 1344, Vika 0157 Oslo 0113 Oslo Telefon: Telefon: Telefaks: Telefaks: E-post: E-post: Hjemmeside:

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Forsikringsloven av 10. juni 2005 nr. 44 - Andre bestemmelser

Detaljer

Livsforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 30. juni 2015

Livsforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 30. juni 2015 Livsforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 30. juni 2015 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011

Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 Personforsikring Forsikringsvilkår - Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Av 1. juli 2011 For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsvilkår - Forsikringsavtaleloven

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer

Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer Generelle forsikringsbestemmelser per 01.01.2011 Gjelder for alle forsikringer A) For forsikringsavtalen gjelder: - Forsikringsbeviset - Disse forsikringsbestemmelser - Forsikringsavtaleloven av 16. juni

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013

Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Vilkår Barneforsikring for foreninger (BarnF01) Gjelder fra januar 2013 Barneforsikring for foreninger Forsikringen kan beholdes ut det forsikringsår barnet fyller 26 år. Gjelder fra januar 2013 Innhold:

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Barneforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelsen og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Hvor forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Strømforsikring DBNOR10-v01

FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Strømforsikring DBNOR10-v01 FORSIKRINGSBEVIS Fokus Bank - Strømforsikring DBNOR10-v01 Forsikringstaker: Fokus Bank Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som benytter 365 Privat kredittkortet fra Fokus Bank som

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring

Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring Gjelder fra 01.01.2010 Vilkår Forskerforbundets Barneforsikring 1. Hvem som er forsikret Forsikringen gjelder for den person (barnet) som er angitt som den forsikrede

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring

FORSIKRINGSBEVIS. Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING

VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING VILKÅR FOR BETALINGSFORSIKRING KOLLEKTIV GRUPPEGJELDSFORSIKRING Vilkår for Betalingsforsikring Kollektiv Gruppegjeldsforsikring Forsikringsvilkår av 15.09.2007 Forsikringsavtalen består av: forsikringsbevis

Detaljer

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring

Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring Forsikringsbevis og -vilkår Betalingsforsikring FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial

Detaljer

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN

H K Reklamebyrå 1012. Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN * H K Reklamebyrå 1012 Forsikringsbevis og vilkår Betalingsforsikring LÅN Forsikringsbevis Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves:

FORSIKRINGSBEVIS. Følgende punkter skal særlig fremheves: FORSIKRINGSBEVIS Om forsikringsordningen Gruppegjeldsforsikring Gruppegjeldsforsikring er en kollektiv forsikringsavtale der forsikringsgivere er Financial Assurance Company Ltd. (Livsforsikringsselskapet)

Detaljer

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard

Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår for Betalingsforsikring for Esso MasterCard Vilkår nr. 201103(1) DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. DEFINISJONER Med mindre noe annet fremgår av sammenhengen, betyr Arbeidsledig/Permittert ( Arbeidsledighet/Permittering

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for Forbrukslån og Billån/Leasing > 01-12-2013 1 Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank 1 Forsikring AS. Forsikringsgivere er BNP Paribas

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring

FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring FORSIKRINGSBEVIS - 2013 Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring Forsikringsnr.: 3559013 Barneforsikringen dekker medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom, engangsutbetaling ved alvorlige sykdomsdiagnoser

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

Vilkår Betalingsforsikring

Vilkår Betalingsforsikring Vilkår Betalingsforsikring Forsikring for låneavtale > 01-02-2013 1. Forsikringstaker og forsikringsgiver Forsikringstaker er SpareBank1 Livsforsikring, org nr 915 651 321. Forsikringsgivere er Cardif

Detaljer

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring

Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Generelle forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013. Innholdsfortegnelse 1.1 Selskapet... 3 1.2 Tilslutning... 3 1.3

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår

Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår Personalforsikring Generelle Vilkår Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Bestemmelser i forbindelse med etablering

Detaljer

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING

VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING VILKÅR STUDENTFORSIKRINGEN s LIVS- OG UFØREFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2015 Vilkår N72-121 Norsk Studentorganisasjon i samarbeid med ACE Europe Life Limited VILKÅR STUDENTFORSIKRINGENs LIVS- OG UFØREFORSIKRING

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring

Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Org.nr. NO-995 568 217 Forsikringsnummer 51446445 Side 1 av 14 Bergen Brannvesen Fagforening Lungegårdskaien 44 5015 Bergen Forsikringsoversikt for medlemmer Næringslivsforsikring Innholdsfortegnelse for

Detaljer

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet

Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Fagforbundets gruppeforsikring Forsikringsnr. familieulykkesforsikring: 4998228 Utskriftsdato: Fagforbundets Gruppeforsikring Familieulykkesforsikring kode K eller A på medlemskortet Vedlagt følger

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer