NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: Saksnummer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292"

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Dato: Saksnummer: Landsmøte 07 og plan for LS Ramme: Tid: Tirsdag 24. torsdag 26. april 2007 Sted: Quality Gardermoen Airport Hotel Påske 07: 31. mars 9. april Frister: Innkalling: 24. desember 06 Frist for saker til LS-behandling: 24. februar 07 LS-innstillinger, beretning og regnskap til lokallagene: 24. mars Faste poster m/ansvarlige: Beretning Politisk ledelse Regnskap m/revisjon Jahn-Arne og Anne Hilde Vederlagsforvaltning og langtidsbudsjett Jahn Arne og Anne Hilde Kontrollkomite Rune Valderhaug Valgkomite Marit Ulriksen Vedtekter AU/LS Program AU/LS Tiltaksplan AU/LS Andre forslag: Tema og innhold: Landsmøtetema:? Temapresentasjon: hefte? Forskningsprosjekter: - Dekning av selvmord etter endringen i Vær Varsom-plakaten - Fotballsatsingen i TV2 Saker til politisk debatt/vedtak: - Studentpolitikk - Frilansstrategi - Mellomlederpolitikk - Lovfesting av prinsippene i redaktørplakaten

2 - Eierskap/konsernutvikling - Bransjeutvikling Mediehus og nettjournalistikk - NJs tariffpolitikk: Lønnsutvikling sentralt/lokalt Pensjon Opphavsrett Etter- og videreutdanning/ij - Journalistikk: o Nettdebatt o Kulturelt mangfold/minoriteter Arbeidsutvalget vil ha politisk oppsummering av arbeidet i perioden, evaluering av politiske prosesser, prioritering av arbeidet i resten av perioden og ideutvikling/innspill til NJs landsmøte 2007 som hovedpost på dagsorden under AU-samlingen på Hitra september. Organisering av arbeidet fram mot NJs landsmøte Landsmøtet som opplevelse: Informasjon, design, program, pauser, sosial profil, måltider, underholdning, gjester og opplevelser Programkomite = stab + politisk 2. Landsmøtet som maskineri: Reise, innkvartering, Logistikk, teknisk/praktisk programavvikling, møteavvikling m/tekniske løsninger for debatt-, forslags- og vedtaksregistrering, service Teknisk komite = stab 3. Landsmøtet som politisk verksted: Dokument-, regnskaps- og forslagsproduksjon i stab og AU/LS Tilrettelegging for debatt, forslag og forberedelser i organisasjonen Parallelldebatter og plenum Møteledelse Redaksjonskomite Politisk komite = politisk + stab Hovedkomite: Landsmøtesjef + lederne for program, teknisk og politisk. Hovedkomite = politisk + stab Forslag til vedtak fra AU: Arbeidet med NJs landsmøte 2007 organiseres i en hovedkomite og tre underkomiteer. Hovedkomiteen består av Landsmøtesjef 07 og lederne for de tre underkomiteene. På grunnlag av debatt og innspill fra Landsstyret, får Arbeidsutvalget fullmakt til å oppnevne hovedkomite og underkomiteer på AUsamlingen på Hitra september. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 2

3 Tiltaksplanen status juni 06 + planer høst 1. Arbeidsliv NJ skal søke samarbeid med andre fagorganisasjoner for å forsvare og forbedre arbeidsmiljøloven. Vi går mot å åpne for økt bruk av midlertidig ansatte. Vi går inn for å bedre stillingsvernet og styrke lov- og avtaleregulering av arbeidstiden. NJ skal arbeide for at fast og midlertidig ansatte behandles likt. NJ skal spesielt jobbe med å sikre at gravide vikarer ikke diskrimineres, verken ved midlertidige eller faste ansettelser, i den perioden de er ute i omsorgspermisjon. Informasjon til tillitsvalgte om midlertidig ansattes rettigheter styrkes, slik at ingen med rett til fast ansettelse fortsetter i midlertidig engasjement. Lokale avtaler gjennomgås, slik at målet om likebehandling sikres på den enkelte arbeidsplass. NJ skal arbeide for å bedre arbeidssituasjonen for nett- og mulitimediajournalister. LS oppnevner et operativt utvalg som særlig skal jobbe med informasjon rettet mot midlertidige og tillitsvalgte, samt gjennomgang av lokale avtaler. Utvalget består av? AU oppnevner utvalg i august 05. Utvalget rapporterer til LR/LS november 06 Politisk ledelse har ansvar for samarbeid med andre fagorganisasjoner og arbeid med arbeidsmiljølov. Utvikling i nettredaksjonene diskutert på LS-møtet på Hankø Arbeidet for nett- og mulitmediejournalister tema for seminar på HiO i nov.05 Andre tiltak vurderes etter seminaret i november Politisk ansvarlig: Elin Fagansvarlig: Knut Budsjettansvar: Knut Høst 05: Hva ble gjort? Høringsuttalelse ny arbeidsmiljølov Konferanse om nettjournalister/journalistikk i samarbeid med HiO Midlertidig-utvalg oppnevnt Vår 06: Plan Midlertidig utvalg utarbeider hvitebok for tillitsvalgte og midlertidig ansatte. Midlertidig utvalg gjennomgår lokale avtaler for sikre likebehandling av faste/midlertidig ansatte. Levering høst 06. LS må vurdere oppfølging av nettjournalisters arbeidsvilkår. Se i sammenheng med arbeidet med avtaledekning for samme gruppe. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 3

4 Midlertidig utvalg hatt ett møte vår 06, men skjøvet hovedprosjektet til høst 06 Prosjekt: Utarbeide hvitebok for tillitsvalgte og midlertidig ansatte Gjennomgang av lokale avtaler tett oppfølging med klubbene Leveres til LR november Pensjon NJ skal arbeide for å forsvare folketrygden, i samarbeid med andre fagorganisasjoner. NJ skal arbeide for gode og forutsigbare tjenestepensjoner for alle ansatte. Forsøk på nedbygging av ansattes pensjoner skal motarbeides. Tjenestepensjoner skal avtalefestes. NJ skal bistå tillitsvalgte i forhandlinger om tjenestepensjon. LS oppnevner en referansegruppe på pensjonsområdet, som kan rådgi LS, FU, politisk ledelse og stab ved behov. Referansegruppen består av Ulf Rosenberg, Sven-Arne Buggeland, Kjetil Haanes, Kolbjørn Thorsen og Terje Erikstad. Ansvar: Elin Tidlig ut på tillitsråd. Sørge for at pensjon ikke bare blir et spørsmål for liten gruppe eksperter i NJ, viktig å nå bredt både i alder, kjønn og bakgrunn. Politisk ansvar: Elin Fagansvar: Hilde Budsjettansvar: Hilde Oppstart: Juni 05 Høst 05: Hva ble gjort? * Høringsuttalelse obligatorisk tjenestepensjon levert. * PPU avsluttet sitt arbeid * Møte m. ny MBL-ledelse * Møte m. de andre arbeidstakerorganisasjonene * Bestilling av Fafo-kartlegging av pensjon i mediebedriftene Vår 06: Plan Pensjonsløsning i tariffoppgjøret hovedprioritet Gjennomgang av Fafo-kartlegging av pensjonssituasjonen i mediebedriftene + mulig hyring av Fafo til utredning om forhandlingsmodeller på pensjonsområdet Pensjonskonferanse de åtte store klubbene + NJA/NJO-ledelsen Utarbeidelse av pensjonsmateriell til tariffkonferanser. Tett kontakt med arbeidstakerorganisasjonene om tariffkrav. Utarbeidelse av pensjonskrav/løsninger. Januar-mars. Revisjon av pensjonsbrosjyre. Februar. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 4

5 1 pensjonskurs/forhandlingskurs? Mai/juni. Ansvar: Hilde Gjennomført alle planer for vår 06, med unntak av de to siste kulepunkt over; revisjon av pensjonsbrosjyre + pensjonskurs Kurs planlagt siste del av august Brosjyre? Kurs for staben i NJ Ny folketrygd Kompetansebygging på forvaltning av pensjoner 3. Nedbemanning NJ skal skjerpe kampen mot grådige eierinteresser og for medlemmenes jobbsikkerhet. NJ skal mobilisere raskt ved oppsigelser og nedbemanning. Ansattes styrerepresentanter skal skoleres i lov- og avtaleverk. Tillitsvalgte skal styrkes i kampen mot nedbemanning gjennom kurs, informasjonsmateriell og tillitsråd. Må ses på i forbindelse med reforhandling av Hovedavtalene Egne nedbemanningskurs som påbygging i NJ-skolen? Ta vare på nedbemanningserfaring. Få folk som har vært sentrale i prosesser til å skrive dagbok i ettertid. Styrke kontakten med styrerepresentanter. Gi klubbledere forståelse av hvor viktig det er å trekke styrerepresentantene med i det faglige arbeidet i klubbene. Politisk ansvar: Ann-Magrit Fagansvar: August Budsjettansvar: August Oppstart: Internseminar 31. august Elementer: Halv dags stabseminar høsten 05 m/kursevaluering og rollegjennomgang politisk og juridisk. Høst 05 + januar 06: Hva ble gjort: Gjennomgang av erfaringer med HA Krav til ny HA-tekst i Kap IX om informasjon og drøfting. NJ lyktes ikke i HA-forhandlingene med NHO-MBL. Vår 06 plan: Vurdere tekst til Journalistavtalen? Ulf Andre Andersen og Håkon Letvik skriver klubbleder-håndbok om sine erfaringer med omstilling/nedbemanning. Kursevaluering høst 06 Høst: Sluttføring av klubbleder-håndbok i nedbemanning Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 5

6 4. Lokale forhandlinger NJ skal bidra til å styrke de tillitsvalgtes muligheter til å gjennomføre reelle lokale forhandlinger. NJ skal arbeide for å gi klubbene flere verktøy for å sikre dette målet. LS ber forhandlingsutvalget for MBL-området om å vurdere ulike verktøy frem mot hovedoppgjøret i 2006 FU bør innhente erfaringer og vurderinger fra lokale tillitsvalgte før slike krav fremmes Dokumentere hva som har skjedd siden oppgjøret i 04. Like grundig undersøkelse må ligge til grunn for eventuelt nye krav om å justere styrkeforholdet i lokale forhandlinger, slik at de blir mer jevnbyrdige. Har de lokale forhandlingene blitt mer reelle siden sist? Politisk ansvar: Ann-Magrit Fagansvar: Bente Budsjettansvar: Bente Oppstart: Internseminar 31.august Høst 05 hva har skjedd: Lokale forhandlinger løst med NJ-MBL-bistand Vår 06: plan Bente og Stein S oppsummerer erfaringer med ny 11 i MBL-avtalene. Gjennomgang av 11 på tariffkonferansene. Gjennomført planer for vår Behov for å styrke lønnsdannelsen Viktig del av tariffpolitisk debatt høst 06 mot LM 5. Frilanssatsene NJ skal motarbeide en utvikling som gjør det mer lønnsomt for mediebedrifter å benytte seg av frilansere enn av fast ansatte. LS setter ned et utvalg som skal kartlegge kostnadene ved bruk av ansatte og frilansere i ulike typer medier. Utvalget skal som følge av kartleggingen vurdere frilanssatsene. AU får fullmakt til å oppnevne utvalget. Frikjøp? Kartlegging av ulike typer frilans/oppdragsbruk og budsjettering i ulike medietyper - lærer-frilans - frilans-frilans - program-oppdragstakere som er egne AS - fotografer - fotografer/redigerere til TV-vakter Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 6

7 - spesialister/spaltister Andel faste, midlertdige og frilansere - økning/reduksjon i antall fast ansatte? - midlertidige/prosjektansatte - frilansere - utsetting til produksjonsselskap Samlet fordeling mellom faste og frilansere også interessant i forhold til vederlagsfordeling gjennom MBL-klareringstjeneste for digital kopiering og Norwaco. Organisering - NJ - Andre organisasjoner - Ikke-organiserte Frilansere i forhold til etiske husregler/regelverk og kombinasjon med andre oppdrag - mulighet til å sikre økte satser mot at frilansere binder seg i forhold til integritet/fagetikk - forpliktende å være NJ-frilanser Politisk ansvar: Ann-Magrit Fagansvar: August Budsjettansvar: Ann-Magrit Oppstart: AU 30. august og internseminar 31. august. Høst 05 hva har skjedd Mye uro blant fotofrilansere NJ-kontakt og dialog med fotofrilansere i Norsk Pressefotografklubb og i Oslo Fotograflaug. Avtaleforhandlinger for fotografer og redigerere som jobber frilans i TV2 Første møte i fotofrilansutvalget Vår 06: plan: Frilansvilkår tema i Nordisk Sluttforhandling av frilansavtale i TV2? Kartlegging av frilansere i fagpressen Møter i fotofrilansutvalget Status juni 06 og plan for høst Fagpresseprosjektet igangsatt. Status? Frilansavtale TV2 godkjent Møter i fotofrilansutvalget gjennomført Behov for arbeid med ny frilansstrategi mot LM? 6. Nye avtaleområder NJ skal arbeide videre med å etablere tariffavtaler i bedrifter som i dag ikke er avtaleregulert. Dette gjelder blant annet i produksjonsselskaper, fagpressen, småaviser og nettmedier. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 7

8 Tariff-referansegruppe fra ulike FU + tariffgruppa her Seminar om nettredaksjoner 21. november 2005 Egne dagssamlinger høsten 05 for: o Lokal-tv og produksjonsselskaper o Fagpresse o Nettredaksjoner Politisk ansvar: Ann-Magrit Fagansvar: Bente Budsjettansvar: Bente Oppstart: AU 30. august og internseminar 31. august. Høtst 05 hva har skjedd: Kontakt med nett-redaksjonene: Bente Kontakt med lokal-tv og Mastiff-klubbene: Stein S Vår 06 plan: Avtaledekning i de fire store på nett. Aftenposten forbruker? Nye nettredaksjoner i ukepressen? Lokaltv-tariffsamling i mars Lokalradio? Avtaledekning nett i rute. Siste redaksjon (dn.no) etter ferien Aftenposten forbruker avtaledekket Lokal-TV-samling gjennomført Nettredaksjoner i ukepressen? Lokalradio har ligget nede 7. Studentpolitikk NJ skal utvikle en fremtidsrettet studentpolitikk. NJ skal aktivt rekruttere studentmedlemmer på norske studiesteder som har journalistutdanning på høyskole- og universitetsnivå. NJ skal drive organisasjonsbygging blant journaliststudenter. NJ skal skape møteplasser for studenttillitsvalgte og gi dem relevant representasjon i organisasjonen. NJ skal gi informasjon om studie- og arbeidsmarkedet for journalister. Prosjektperiode 1 år til juni 06 AU oppnevnte studentutvalg 20 juni 05: Mona Askerød, OJ, leder + frikjøp 10 prosent Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 8

9 Elin Floberghagen Kaja Mejlbo, student Volda/LS Kari Strifteldt, LS Arne Martin Larsen, lærer Gimlekollen André Jamholt, Stavanger + en fra Bergen ikke oppnevnt ennå Mandat: Rekruttering, organisasjonsbygging, utvikle politikk Prosjektststart september 05 med geriljauker: Info/rekruttering på alle norske utdanninger, inkludert BI og MI. Studentråd i oktober med innspill fra studentene. Lærerråd i oktober med innspill fra lærerne til NJs studentpolitikk. Kontakt med andre organisasjoner (sykepleiere, ingeniører, lærere) angående studentorganisering. Jobbe med å etablere samarbeidsorganer på hvert studiested, med lærere/studenter Kontakt med NR for å diskutere felles strategi/synspunkt overfor utdanningene. Politisk ansvar: Elin Fagansvar: Trond Budsjettansvar: Elin Oppstart: juni 05 Høst 05: Hva gjorde vi? Studentutvalget ute på alle norske studiesteder (ikke MI) for rekruttering og informasjon om NJ Samling av kunnskap om studiesteder, tilbud og oppbygging Studentråd oktober 05 Lærerråd oktober 05 Landsråd 05: Debatt om organisasjonsstruktur for studenter Vår 06: Plan Studentutvalget legger frem forslag til NJs student/utdanningspolitikk på landsråd april 06. Hefte/evnt.film om NJ til bruk for rekruttering Plan for studenters plass i NJ-organisasjonen Plan for hvordan NJs fagstab og ledelse kan følge opp intensjonene Alt dette leveres til NJ 60 år Stud.utvalget la frem planer for rekruttering, representasjon, og informasjon til LR april 06. LS behandlet rekruttering/informasjon og lagt plan for arbeidet Rekrutteringshefte i trykken Høst 06: Studentutvalget planlegger arbeid med: Infomateriell til studentklubbene, oversikt over utdanninger/studenter, praksisplakat, Ansa/utenlandsstudentene, innhold i utdanningene, opptakskriterier (mangfold) mv. Legges frem for LR november 06 med prosess frem mot landsmøtet. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 9

10 8. Mellomledere NJ skal utforme en strategi for å beholde og rekruttere mellomledere som medlemmer. Liten arbeidsgruppe med representanter for MBL, NRK og TV2 på 3 4 personer drøfter problemstillinger og utfordringer for NJ. Gjennomgår de ulike roller /funksjoner mellomledere har i for eksempel NRK og store avisredaksjoner. - Kartleggingsgruppe: NRK-repr., Audun, NJA, NJO Innhenter informasjon og erfaringer med ulike former for organisering av og tilbud til mellomledere fra Sverige og Danmark. Egen seksjon? Direktemedlemmer? Vurderer behov for å se på mellomlederes situasjon i forbindelse med omstilling/nedbemanning i forbindelse med reforhandling av Hovedavtalene i MBL, TV2-familien, P4 og TVNorge i løpet av vinteren Sjekke NRs egne vedtekter, krav og tilbud. Arrangerer kontaktmøte med mellomledere i samarbeid med OJ. Se på bevegelsen ut av NJ inn i NR. Hva skjer i de ulike redaksjonene? Bruke klubbene til å kartlegge bevegelsene Hvordan får vi dem inn? Hva kan vi tilby dem? Nettverk, tariff faste tillegg? Avdeling faglig forum, kursing, lønnsutvikling blant mellomledere, juridisk vurdering av slumpsum-tilleggene, nedskalering av tillegg etter endt åremål Komme tilbake til AU/LS med forslag til tiltak for og tilbud til mellomledere i NJ. Ansvar: Ama Politisk ansvar: Ann-Magrit Fagansvar: Stein Svendsen Budsjettansvar: Ann-Magrit Oppstart: AU 30. august internseminar 31. august Høst 05: Hva har skjedd: Kontakt med mellomledere i NRK, NJA, NJO og Schibsted Første møte i utvalget om mellomledere og arbeidsmiljø Vår 06: Plan: Møte i utvalget innspill på erfaringer og behov Mellomlederhøring på tariffkrav Planer for våren gjennomført Redaktørprosjekt se egen sak Prosess mot LM Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 10

11 9. Opphavsrett NJ skal motarbeide forsøk fra arbeidsgiversiden på å tilrive seg ansattes individuelle opphavsrett i ansettelsesforhold. NJ skal arbeide for avtaler om digital kopiering i alle tariffområder. NJ skal arbeide for etablering av opphavsrettsavtaler for frilansere. NJ skal arbeide for å sikre frilansernes rettigheter i etablerte klareringstjenester for digital kopiering. - Første ledd: politisk ledelses ansvar arbeid mot Storting, regjering, utgiverorganisasjoner og selskaper/konsern. - Andre ledd: FU-NRK i hovedoppgjøret Tredje og fjerde ledd: Etablering av referansegruppe på opphavsrett og vederlagsforvaltning: Ansvar: Ann-Magrit Austenå, Leif Kjartan Bjørsvik, Bjørn Olav Nordahl, Jørn Wad, Egil Pettersen Fra stab: Stein Larsen, Jahn-Arne Olsen 10. Vederlag NJ skal arbeide for å ivareta og sikre journalistenes andel av vederlagsinntektene gjennom Norwaco og Kopinor. Felles referansegruppe for opphavsretts- og vederlagsspørsmål se forslag til pkt 9. 9 og 10: Politisk ansvar: Ann-Magrit Fagansvar: Jahn-Arne og Stein Larsen Budsjettansvar: Jahn-Arne Oppstart: Juni 05 Høst 05 hva har skjedd: Fordelingsforhandlinger og lobbyvirksomhet i Norwaco Politisk arbeid i Kopinor lovendringer i Stortinget og digitalt arbeid Møter i referansegruppa Møte med Klareringstjenesten Møte med Innholdsutvikling Vår 06 plan: Møte med Innholdsutvikling Styrerepresentasjon og dialog med Klareringstjenesten Tariffkrav i NRK Tariffkrav i MBL? Fordelingsforhandlinger i Norwaco Ny daglig leder i Kopinor og nytt styre Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 11

12 Digital kopiering Kopinor og Norwaco Konflikt med KS kopiforbud i kommunene? Alle planer for vår 06 gjennomført Høst 06: Avklaring hva NJ bør gjøre i forhold til Innholdsutvikling 11. Etter- og videreutdanning NJ skal arbeide for å styrke etter- og videreutdanningstilbudet i bransjen. Funn fra undersøkelsen Kunnskapsløftet 2005 skal brukes aktivt for å bedre journalisters mulighet til å delta på kurs og andre utdanningstilbud i regi av Institutt for Journalistikk. Kunnskapsløftet konkluderes i oktober 05 Vurdere funnene. Vurdere tariffkrav om rett til kurs. Noe å hente hos danskene? Vurdere bruk av IJ ute i lokallag/konsern høst 05. Tilbud fra IJ kurspakker. Innspill: Vurdere tettere samspill mellom STUP og IJ Kan vi legge innholdskrav inn i Journalistavtalens 39 om krav til kompetanseplaner? Undersøke systemene i Norden og om vi kan adoptere andre løsninger Ansvar: Elin Politisk ansvar: Elin Fagansvar:? (Hilde fram til Kunnskapsløftet er ferdig) Budsjettansvar: Elin Oppstart: November 05 Høst 05: Hva gjorde vi? Samordningsmøte NJ, IJ + journalistfaglige konferanser Prøveprosjekt i Bergen Journalistlag: Kurs for journalister i mindre mediebedrifter Vår 06: Plan Innhente informasjon om brukerønsker + behov gjennom kunnskapsløftet. Fokusgruppen. Ansvar: Hilde Strategiarbeid på IJ Ansvar: Elin Vurdere tariffkrav Følge opp samordning/bruk av IJ ute på konferanser og i lokallag Planer for vår gjennomført. Tariffkrav ikke prioritert. Strategiprosess og brukerundersøkelser igangsatt. Start på arbeid med samordning IJ/journalistfaglige konferanser/lokallag. Høst 06: Strategiarbeid IJ utvikling av kurs, tilbud mv. NJ-initiativ til rolleavklaring/tilbud i STUP, STIP og PFF Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 12

13 Følgende oppgaver ble prioritert for høsten på NJs interne stabssamling august: 1. Tiltaksplan/politisk TP 1: Arbeidsliv Midlertidig likebehandling = gjennomgang av lokale avtaler TP 2: Pensjon = kursing, oppdatering av informasjon og bistand til klubbene. TP 4: Lokal forhandlinger lønnsutvikling lokalt/sentralt = bistand til klubbene og oppstart tariffpolitisk debatt. TP 7: Studentpolitikk = konkretisering og videreføring av NJs studentpolitikk I perioden fram mot LM 07 vil det også bli arbeidet med: TP 5: Frilans = Innhenting av erfaringer fra andre forbund, boikottaksjoner i regi av EFJ, avtalespørsmål og informasjons- og veiledningsarbeid overfor fotofrilansere. TP 8: Mellomledere = utvikling av innspill og forslag til LM07 Viktig arbeid gjennom perioden: Medieeierskap og konsernnettverk = bistand til- og koordinering av arbeidet i klubber og blant konserntillitsvalgte og politisk lobbyarbeid. Landsmøteforberedelser Kursevaluering NJs kommunikasjonsstrategi 2. Administrasjon/økonomi/forvaltning: Etablering av NJs forsikringskontor Implementering av nytt regnskapssystem Forberedelser til LM 07 Oppussing og etablering av Pressens Hus/ Nye Torggata Digitalisering av NJs arkiv Viktig arbeid gjennom perioden: Styrking av NJs prioriterte politiske arbeid og det løpende arbeidet overfor enkeltmedlemmer, klubber, tillitsvalgte og konsernnettverk gjennom videreutvikling av service- og støttefunksjoner Forslag til vedtak fra AU: Landsstyret gir sin tilslutning til de prioriteringer som politisk ledelse og stab legger til grunn for arbeidet i perioden fram mot LM07. Norsk Journalistlag, Postboks 8793, 0028 Oslo Side 13

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid g) Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid Oppsummering av Fotofrilansutvalgets arbeid Innspill fra utvalget til Landsmøtet og NJs videre arbeid i perioden 2007 09: 1. Et nytt første punkt i NJs program

Detaljer

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av: RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS 2011 1 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!!

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-12 Institutt for journalistikk NR-utvalgets rapport m.m. I sitt møte 13. februar 2012 fattet NR-styret følgende vedtak i sak 2012-07: Det opprettes

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3 LM-sak 7.1.1: INNHOLDSFORTEGNELSE MELDING HØSTEN 2009 Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2 Kapittel 1 Politisk vurdering... 2 Våre arbeidsområder... 3 Kapittel 2 Samfunnspolitikk...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011

INNHOLD. Arbeidsplan for 2011 ARBEIDSPLAN 2011 INNHOLD Arbeidsplan for 2011 Innledning.......................................................... 3 Forhandlinger....................................................... 4 Fagligpolitisk.......................................................

Detaljer

Uavhengighet og mangfold

Uavhengighet og mangfold Foto: Svein Erik Furulund Uavhengighet og mangfold Utfordringer for NJ Mediebransjen er i rivende utvikling. Aldri har endringstakten vært raskere, og aldri har det vært flere utgivelser på så mange medieplattformer

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge.

NFFs verdigrunnlag 2002 2004: Norsk Fysioterapeutforbund er fysioterapeuters fagorganisasjon i Norge. Fra Sentralstyret: BERETNING 2002, 2003 OG 01.01. 01.06. 2004 Sentralstyrets beretninger for 2002, 2003 og de første fem månedene av 2004 er skrevet i direkte sammenheng med vedtatte resultatmål for respektive

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Skolelederforbundet. Skolelederforbundet mars 2015 Råd og tips til tillitsvalgte i Skolelederforbundet Skolelederforbundet mars 2015 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt s. 3 6.1 Konflikter og problemer s. 9 2. Ny som tillitsvalgt s. 3 6.2 Spørsmål

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2011 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...10 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...10 2.1 Egen organisasjon...10 2.1.1 Foreninger...10

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

- ei kartlegging av lønnsavtaler,

- ei kartlegging av lønnsavtaler, Årsmøtet ber NRKJ-styret gjennomføre en klubbledersamling våren 2005. Her legger styret frem en grundig gjennomgang av lønnsystemet. Gjennomgangen skal innholde en sammenligning av vårt lønnssystem i forhold

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side Avtale nr 276 Utløp 30.06.2010 2 Innhold

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2010 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke dagsorden pkt. 9 del 2 Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold Sekretariatets innstilling

Detaljer

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN 2 NORGES JURISTFORBUND Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer