Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business"

Transkript

1 Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

2

3 For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den tredje norske kongen i rekken som het Harald, grunnla en by. Byen var Oslo og stedet var Bjørvika. A long time ago in the year 1050, King Harald Hardrada, the third king of Norway in a row to be named Harald, founded a city. The city was Oslo and the place was Bjørvika.

4 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 04 Innholdcontents Introduksjon introduction Hva er det beste med Oslo What is the best part about Oslo? HAV Eiendom AS HAV Eiendom AS Rekreasjon på Sørenga Recreation at Sørenga Havnepromenaden og allmenninger Urban spaces and public areas Kultur culture Diagonale+Deichman Diagonale+Deichman Buss, trikk og T-bane Buss, tram and underground Nordenga bro Nordenga bridge Handel og business Commerce and business OperaKvarteret OperaKvarteret 55

5 side page 05 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA Bjørvika er en urbaniseringsprosess Bjørvika is an urbanization process Historiske fakta fra Bjørvika Historical facts from Bjørvika Byliv og bolig Leisure and housing Sørenga Sørenga Operaen The Opera Tranport Transportation Nye Oslo S The new Oslo S Flytoget og NSB The Airport Express Train and the Norwegian State Railways Hva er hva i Bjørvika? What is what in Bjørvika? Infrastruktur De ulike fasene Infrastructure The different façades Dronning Eufemias gate Dronning Eufemias gate HAV Eiendom AS Kontaktinfo HAV Eiendom AS kontaktinfo 63

6 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 06 Reguleringsplanen åpner for at Bjørvika-området kan bebygges med m 2 gulvareal totalt. Av disse m 2 skal omlag m 2 brukes til boligareal, noe som tilsvarer boliger. The regulation plan contains the possibility that the Bjørvika area can be developed with a total floor space of 900,000 m 2. About 400,000 m 2 of the 900,000 m 2 shall be used for housing area, which corresponds to 5,000 dwellings. Foto photo: Vianova

7 side page 07 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA Eva Hagen Administrerende direktør HAV Eiendom AS Foto photo: Massimo Leardini Hva er det beste med Oslo? Som hovedstad har Oslo mange sterke kvaliteter. Byen vår er blitt bedre og blir nå lagt merke til internasjonalt. Dens beste kvaliteter, vil mange si, er Oslomarka og Oslofjorden. Førstnevnte står urørt og venter på oss så ofte vi vil, mens sistnevnte har dessverre vært mindre tilgjengelig for folk flest. Frem til midten av 1980-tallet måtte man sette seg i en båt eller ta en båtferge for å komme i nærkontakt med fjorden. Så ble Akers mekaniske verksted omgjort til den bydelen vi kjenner idag; Aker brygge. Oslo ble med ett rikere, og endelig kunne folk føle på fjorden uten å reise ut av byen. Nå gjør vi det igjen. Vi bygger en ny bydel der Nylands mekaniske verksted og tusenvis av containere breiet seg. Vi river ned stengsler, vi åpner byen mot fjorden og skaper kontakt mellom bølgene og menneskene. Men denne gangen bygger vi et langt større område enn sist. Vi bygger også grønnere og mye mer variert. Og vi bygger miljøvennlig. Velkommen til Oslos fremtid. Velkommen til Bjørvika. Eva Hagen What is the best part about Oslo? As the capital city Oslo has many great qualities. Our city has improved and is now being noticed on the global stage. Many would argue that its best qualities are the Oslomarka forest and the Oslo Fjord. The former is untouched and stands ready for us as many times as we would like to visit, while the latter has, unfortunately, been less accessible for most people. Up until the mid-1980s you had to take a boat or boat ferry in order to get close to the fjord. Then the Aker Mechanical Workshop was converted into the area we know today: Aker Brygge. Oslo was enriched on the spot and, finally, people could experience the fjord without leaving the city. Now we are doing it once again. We are building a new area where Nylands Mechanical Workshop and Factory and thousands of containers blocked the view. We are breaking down barriers, opening the city toward the fjord and creating contact between the waves and the people. But this time we are building a much larger area than previously. We are also building greener and much more diverse. And we are building with the environment in mind. Welcome to Oslo s future. Welcome to Bjørvika.

8 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 08 HAV Eiendom Utviklingen av Bjørvika-området er en stor og tung prosess som involverer mange aktører. Alle forsøker i mer eller mindre grad å dra i samme retning, men likevel er det noen som mer enn de fleste har en finger med i det meste. Det er der HAV Eiendom AS kommer inn. Formålet til HAV Eiendom AS er å delta i planleggingen av vår nye havnebydel. Selskapet har en byutviklerrolle og må hele tiden tenke helhetlig og hva som er til det beste for både bydelen og byen. Men HAV Eiendom AS driver også med mer enn utvikling. Selskapet som eies av Oslo Havn KF driver også med forvaltning, utleie, samt kjøp og salg av tomter. Pengene skal blant annet finansiere flyttingen av havnevirksomheten til Sjursøya. Den nye havnen sør for byen skal bygges ferdig og blir mer effektiv og moderne. Investeringene er store. HAV Eiendom eier brorparten av arealene i Bjørvika og er deleier i flere selskaper, blant annet Bjørvika Utvikling AS. Oversikten på neste side viser HAV Eiendom AS tomter i Bjørvika. HAV Eiendom AS: The development of the Bjørvika area is a large and comprehensive process that involves many players. Everyone is trying to move in the same direction to one degree or another but there are still some people who, more than most others, are involved in most of the work. This is where HAV Eiendom AS enters the picture. HAV Eiendom AS s objective is to participate in the planning of our new harbour city. The company is playing a role in how the city will be developed, and it must constantly consider the big picture and what is best for both the subdivision and the city. But HAV Eiendom AS is involved in more than just development. The company, which is owned by Oslo Havn KF, also deals in administration, rentals and the purchase and sale of plots of land. Among other things, the money will finance the moving the port activities to Sjorsøya. When the new port south of the city is completed, it will be more efficient and modern. There are large investments. HAV Eiendom AS owns the largest share of land in Bjørvika. It also co-owns several companies, including Bjørvika Utvikling AS. The next page overview shows HAV Eiendom AS s plots in Bjørvika.

9 side page 09 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA 9 B6A B6B Mot Bispevikas sørlige og vestlige kant skal det skapes et unikt boligområde. B6A B6B: A unique housing area will be developed towards the southern and western edges of Bjørvika. Illustrasjon illustration: Tegnestuen Vandkunsten

10 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page A1-A3: Flere mindre byggevolumer i den grønne 1 Festningsallmenningen. Feltareal: 2866 m 2. Antall etasjer: 3. 2 A4: Et spennende kontorprosjekt som skal rydde opp mellom 2 Havnelageret, riksveiramper og Kvadraturen. Feltareal: 3800 m 2. Antall etasjer: 4. 3 A5A A5B: Representative tomter ved Børsen, ansikt til ansikt 3 med Operaen. Feltareal: 3613 m 2. Antall etasjer: 5. 4 A9A: I forlengelsen av biblioteket skal det bygges forretninger og 4 landets mest ettertraktede studenthybler. Feltareal: 2450 m 2. Antall etasjer: 9. 5 A9B: Diagnale Office er et kontorbygg med forretninger på 5 gateplan og fasade mot Akerselva m 2. Antall etasjer: 9. 6 B1 B4: Boligområde med forretningssenter som ligger mellom 6 Akerselva og Stasjonsallmenningen. Feltareal: 8047 m 2. Antall etasjer: A10: Et byggevolum på m 2, mest for å betjene 7 strandparken sør for Operaen. Feltareal: 3106 m 2. Antall etasjer: 2. 8 A11: Et spektakulært, midlertidig byggeprosjekt som skal trekke 8 publikum ut til Bjørvikas sentrale øy. Feltareal: 3700 m 2. Antall etasjer: 2. 9 B6A B6B: Mot Bispevikas sørlige og vestlige kant skal det skapes et 9 unikt boligområde. Feltareal: m 2. Antall etasjer: B8A D5: Kombinerte nærings- og boligtomter. 10 Feltareal: m 2. Antall etasjer: D2: Bjørvikas skoletomt. Feltareal: 7996 m 2. Antall etasjer: D6: Innerst i Lohavn ligger Bjørvikas største byggevolum avsatt 12 til næring. Feltareal: 4805 m 2. Antall etasjer: D7 D10: Nedover Grønlikaia ligger Bjørvikas største boligtomt. 13 Feltareal: m 2. Antall etasjer: D10 D11: Unike boligområder vendt mot vest og Oslofjordens myke 14 fjordlandskap. Feltareal: m 2. Antall etasjer: D9: Der Bjørvikautbyggingen ender mot buffersoneparken 15 planlegges et større næringsbygg og en sentralpark. Feltareal: m 2. Antall etasjer: A1-A3: Several small-volume buildings in the green Festningsallmenningen. Field area: 2,866 m 2. Number of floors: 3. A4: An exciting office project that will clean up the area between Oslo Havnelager, government highway ramps and the Kvadraturen. Field area: 3,800 m 2. Number of floors: 4. A5A A5B: Representative building plots at the Oslo Stock Exchange, face to face with the Opera House. Field area: 3,613 m 2. Number of floors: 5. A9A: Businesses and Norway s most sought-after student accommodation will be built in the library extension. Field area: 2,450 m 2. Number of floors: 9. A9B: Diagnale Office is an office building with businesses on street level and a façade facing the Akerselva river. 1,800 m 2. Number of floors: 9. B1 B4: A housing area with a shopping centre located between the Akerselva river and Stasjonsallmenningen. Field area: 8,047 m 2. Number of floors: 7-9. A10: A building volume of 1-2,000 m 2 that is primarily intended to serve the beach park south of the Opera House. Field area: 3,106 m 2. Number of floors: 2. A11: A spectacular, temporary building project that will draw the public out to Bjørvika s central island. Field area: 3,700 m 2. Number of floors: 2. B6A B6B: A unique housing area will be developed towards the southern and western edges of Bjørvika. Field area: 12,325 m 2. Number of floors: 6-7. B8A D5: Combined office and housing plots. Field area: 11, 890 m 2. Number of floors: 6-9. D2: Bjørvika s school plot. Field area: 7,996 m 2. Number of floors: 5. D6: Bjørvika s largest building volume earmarked for business is located innermost in the Lohavn harbour. Field area: 4,805 m 2. Number of floors: 10. D7 D10: Bjørvika s biggest housing plot is located down towards Grønlikaia. Field area: 15,101 m 2. Number of floors: D10 D11: Unique housing area facing westward towards the Oslofjord s inviting fjord scenery. Field area: 20,028 m 2. Number of floors: D9: Planning is under way on a large office building and central park to be located where the Bjørvika development ends at the buffer zone park. Field area: 13, 627 m 2. Number of floors: 8-12.

11 side page 011 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA OSLO S OPERAGATA 6 OPERAKVARTERET 1 OPERAEN 6 DR. EUFEMIAS GATE BJØRVIKA BISPEVIKA MIDDELALDERPARKEN SØRENGA LOHAVN 15

12 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page B6A B6B Mot Bispevikas sørlige og vestlige kant skal det skapes et unikt boligområde. B6A B6B: A unique housing area will be developed towards the southern and western edges of Bjørvika. A4: Et spennende kontorprosjekt som skal rydde opp mellom Havnelageret, riksveiramper og Kvadraturen. A4: An exciting office project that will clean up the area between Oslo Havnelager, government highway ramps and the Kvadraturen. Illustrasjon illustration: Tegnestuen Vandkunsten 12 D6: Innerst i Lohavn ligger Bjørvikas største byggevolum avsatt til næring. D6: Innerst i Lohavn ligger Bjørvikas største byggevolum avsatt til næring. 3 A5A A5B: Ansikt til ansikt med Operaen. A5A A5B: Face to face with the Opera House.

13 side page 013 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA 6 B1 B4: Boligområde med forretningssenter som ligger mellom Akerselva og Stasjonsallmenningen. B1 B4: A housing area with a shopping centre located between the Akerselva river and Stasjonsallmenningen.

14 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 014 Bjørvika er en urbaniserings prosess Bård Folke Fredriksen (H) tar oss i mot på møterommet i Oslos rådhus tiende etasje. Byråden for Oslos byutvikling er sliten fordi flyet hjem fra Hamburg kvelden før ble kansellert, og han fikk dermed et ufrivillig hotellopphold på tysk jord og måtte stå opp kl på natten for å ta fatt på hjemreisen. Men når han får høre at Bjørvika er dagens tema, lyser han opp og viser et engasjement av en annen verden. Hva er Bjørvikas visjon? Dette er jo Oslos beste tomter. Før måtte man krysse en motorvei og passere høye gjerder og masse containere. I realiteten var dette helt utilgjengelige områder. Visjonen vår har vært å gjenvinne de områdene som tidligere har vært helt avsperret for Oslos befolkning. Generelt har jo byer en tendens til å vokse utover. Nå gjenvinner vi og transformerer areal som i generasjoner har vært dødt for bybruk. Og så utnytter vi de kvalitetene byen vår har. I Bjørvika blir det både arbeidsplasser, boliger, kulturtilbud, butikker og uteliv. Tanken er å lage et bysentrum med mange ulike funksjoner. I sum gir dette et kreativt miljø og et bra byliv. Kultur, handel, næring, boliger og hoteller er en type miks som gjør at man får et veldig spennende miljø, og det midt i byens absolutte sentrum. Vi har hørt at Oslo S skal fornyes. Er det sant? Ja, det er på planleggingsstadiet. Husk at Bjørvika-utbyggingen er den største satsingen på arbeidsplasser i hele Osloregionen. Totalt utgjør Bjørvika-reguleringen nok areal til noe sånt som arbeidsplasser. Bjørvika is an urbanization process: Bård Folke Fredriksen (the Conservative Party of Norway) welcomes us in to a meeting room on the tenth floor of the Oslo City Hall. The Commissioner for Urban Development at the City of Oslo is tired because his flight home from Hamburg the previous evening was cancelled. He therefore had to stay (against his will) at a hotel in Germany and get up at 4:15 in the morning in order catch a flight to Norway. But when he hears that Bjørvika is today s topic he brightens up and shows enthusiasm that is out of this world. What is Bjørvika s vision? These are definitely the best plots of land in Oslo. In the past, you had to cross a highway and pass over high fences and many containers. In reality, this was a completely inaccessible area. Our vision here has been to salvage the areas that were, in the past, completely blocked off for the people of Oslo. In general, cities certainly have a tendency to grow outwards. Today, we are recovering and transforming this area that has been completely void of urban use for generations. We are thus taking advantage of the qualities of our city. There will be workplaces, housing, cultural attractions, stores and night life. The idea is to create a city centre with many different functions. In total, this will foster

15 INFO BÅRD FOLKE FREDRIKSEN Oslos byråd for byutvikling. Representant for partiet Høyre. Har tidligere vært Oslos byråd for kultur og utdanning, Oslos byråd for eldre og bydelene, leder av finanskomiteen og medlem av byrådet. Commissioner for Urban Development at the City of Oslo Representative for the conservative party of Norway He was previously the Commissioner for Culture and Education at the City of Oslo, Commissioner of Senior Citizens and the Boroughs, leader of the standing Committee on Finance at City of Oslo and a member of the city council. Foto photo: Massimo Leardini

16 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 016 Havnepromenaden. The harbour promenade Illustrasjon illustration: MIR Arkitekter/ LPO arkitektur og design

17 side page 017 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA «Bjørvika blir Oslos mest sentrale forretningsområde. Det blir mange nye muligheter for dem som trenger nærhet til resten av Norge og verden.» Bjørvika will be Oslo s most central business area. There will be many new opportunities for those who need to be close to the rest of Norway and the world. Samtidig må vi ta høyde for at Oslos befolkning øker fra dagens nivå til om år. Da sier det seg selv at Oslo S må integreres bedre med blant annet bussterminalen. Tanken er å få til nye, bedre overganger mellom ulike kollektivtilbud. Dagens bussterminal er fullstendig sprengt. Den ble dimensjonert for omlag 50 % av trafikken som den håndterer idag. Tanken er å legge en bussterminal oppå togsporene med direkte adgang til perrongene og omvendt og til resten av kollektivtrafikken. Dette blir jo selve navet i all norsk kollektivtrafikk med direkte aksess til T-banenettet, nærtogene, Flytoget, bussene og så videre. Dette er et stort grep vi forsøker å få til. Den byveksten vi opplever nå har Oslo god plass til. Det kritiske er at vi får til gode kommunikasjoner, og et nytt Oslo S er en viktig brikke for å møte befolkningsveksten. Å pendle mil er ingen sak når arbeidsplassen ligger en kort spasertur fra Oslo S. Hvordan blir det å drive næringsvirksomhet i Bjørvika? Bjørvika blir Oslos mest sentrale forretningsområde. Det blir mange nye muligheter for dem som trenger nærhet til resten av Norge og verden. Når togtilbudet blir bedre, så blir det veldig attraktivt å jobbe i Bjørvika. Men først og fremst tror jeg at det blir et veldig spennende sted å jobbe. Jeg tror mange nye bedrifter vil etablere seg her. Og ikke minst blir det en levende bydel med folk som er der med ærlige hensikter døgnet rundt. Det kan man ikke si om alle tidligere kontoriserte a creative environment and great city life. Culture, shopping, business, housing and hotels combine to create a very exciting environment, and right in the middle of the city centre to boot! We have heard that Oslo S will be renovated. Is that true? Yes, that is in the planning phase. Remember that the Bjørvika development has the biggest concentration of workplaces in the whole Oslo region. In total, the Bjørvika development will have enough area for something like 45,000 workplaces. At the same time we have to consider that Olso s population is growing from today s figure to 800,000 in years. It goes without saying that Oslo S must be better integrated with a bus terminal, among other things. The idea is to create new and better transfers between different public-transport facilities. The current bus terminal is operating beyond maximum capacity. It was dimensioned for about 50% of the traffic that it handles today. The idea is to build a bus terminal above the railway tracks with direct access to the platforms - and vice versa - and to the rest of the public-transport facilities. This will certainly be the navel of the entire Norwegian public-transport facilities with direct access to the underground, local trains, Airport Express Train and the busses etc. This is a big initiative that we are trying to get done. Oslo has plenty of room for the city growth we are currently experiencing. It is critical that we achieve good transportation, and a new Oslo S is an important piece of the puzzle in terms of accommodating the population growth. Commuting miles is no big deal when your workplace is located a short walk from Oslo S. What will it be like to run a business in Bjørvika? Bjørvika will be Oslo s most central business area. There will be many new opportunities for those who need to be close to the rest of Norway and the world. When the train connections improve it

18 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 018 Gangbroen Akrobaten i Stasjonsallmenningen. The pedestrian bridge The Acrobat in Stasjonsallmenningen. Foto photo: Børresen & Co sentrumsområder. Oslo hadde jo dessverre den utviklingen på og 1970-tallet at vi drenerte indre by for boliger, og dermed separerte vi boligene fra arbeidsplassene. Med Bjørvika blir dette helt annerledes. Hva er du mest stolt av når det gjelder Bjørvika? Det er flere ting. Jeg er stolt av at vi får en gjennomgående promenade fra Sjursøya i sør til Bygdøy i nordvest. Man vil kunne vandre flere timer langs Oslos strandlinje, noe som er veldig fjernt fra den virksomheten som pleide å ligge her. Og så blir det sandstrand utenfor Operaen, og det blir en kil inn i Bispevika. Men viktigst er det at vi vinner byen vår tilbake og at vi gjør den rikere på opplevelser for dem som bruker den. will be very attractive to work in Bjørvika. But, first and foremost, I think that it will be an exciting place to work. I think that many new businesses will be established here. And, not least, it will be a living subdivision with people who are there with honest intentions around the clock. That cannot be said about all city centres that were previously office dominated. Unfortunately, in the 1960s and 1970s, Oslo experienced development that drained the inner city of housing, and we thus separated housing from the workplaces. This will be totally different with Bjørvika. What are you most proud of when it comes to Bjørvika? There are several things. I am proud that we are getting a through promenade from Sjursøya in the south to Bygdøy in the northwest. People will be able to walk for several hours along Oslo s shoreline, something that was very unlike from the activities that used to be in this area. There will also be a sand beach outside the Opera House, and there will be a narrow bay in to Buspevika. But the most important thing is that we are winning our city back and that we are making it a richer place in terms of experiences for those who want to use it.

19 side page 019 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA Illustrasjon illustration: Tegnestuen Vandkunsten

20 Historiske fa fra Bjørvika 1050 Det var i Bjørvika at kong Harald Hårdråde grunnla Oslo by. I samme periode begynte byen å vokse voldsomt. Bjørvika is where King Harald Hardrade founded the City of Oslo. The city began to grow exponentially in the same period. Heller ikke Bjørvika unnslapp den store bybrannen i Brannen varte i tre dager. Etter brannen ble det murtvang i Oslo. Byen ble flyttet vestover og ble bygget opp rundt Akershus festning. But Bjørvika was not spared from the large city fire in The fire burned for three days. It became mandatory to build in brick or stone after the fire. The city was moved west and was built up around the Akershus Fortress Norway s largest shipyard Nylands Mechanical Workshop and Factory was established in Bjørvika in the 1860s. The workshop built a large number of steam engines, steam ships and steam locomotives. A large factory was erected furtherest out on the left side of the river bank in the same location as the Diagonale Office and the Opera House. For some time Nyland was Norway s biggest shipyard with over 1,000 employees, but everything came to an end in Landets største verft Nylands Mekaniske Verksted ble etablert i Bjørvika i 1860-årene. Verkstedet bygget et stort antall dampmaskiner, dampskip og damplokomotiver. Det ble oppført en stor fabrikkbygning ytterst på vestre elvebredd på samme sted som Diagonale og Operaen. Nyland var i en periode landets største verft med over 1000 ansatte, men i 1971 var det slutt. Foto photo: Inger Munch/Oslo Museum

21 kta Bjørvika eller Bœjarvík («Byvika») som det het på gammelnorsk er i ferd med å bli Norges arkitektoniske spydspiss. Oslo seiler opp som en av Europas viktigste byer for ny og grensesprengende arkitektur. Men det er langt fra første gang at Bjørvika spiller en hovedrolle. Historical facts from Bjørvika Bjørvika or Bœjarvík Byvika as it was called in Old Norse is about to become the tip of Norway s architectural spear. Olso is quickly becoming one of Europe s most important cities for new and pioneering architecture. But this is far from the first time that Bjørvika plays the leading part. The Opera House is completed! 1920 Bispelokket, trafikkmaskinen i Bjørvika står ferdig. På det meste er biler innom i døgnet! Strandlinjen forskyves Byens strandlinje har endret seg mye på 1000 år. Man regner med at sjøen en gang strakk seg helt til området ved Vahl skole, altså litt syd for Botanisk hage. Så sent som i 1920 gikk sjøen nesten helt inn til Østbanehallen Bispelokket, the roundabout in Bjørvika, was completed. At its height, 140,000 cars passed through a day. Construction commenced on the Opera House after many years planning Etter mange års planlegging starter byggingen av Operaen. Byggestart på OperaKvarteret. Ferdigstilles i Construction starts at the OperaKvarteret. To be completed in Operaen står ferdig! /17 Kontor- og studentboligbygget Diagonale samt nye Deichmanske hovedbibliotek står ferdig. Samtidig vil det meste av infrastrukturen være på plass. Shoreline relocated The city s shoreline has changed a great deal in 1,000 years. At one point the ocean probably reached all the way to the area at Vahl skole, i.e. just south of the Botanical Garden. As late as 1920, the ocean went almost all the way in to Østbanehallen Nye Oslo og Fjordbyen vedtas! The new Oslo and the Fjord City is approved! Illustrasjon illustration: MIR Arkitekter/LPO arkitektur og design The office and student housing complex Diagonale and the Oslo Public Library are completed. At the same time, most of the infrastructure will be in place

22

23 1 BYLIV OG BOLIG LEISURE AND HOUSING

24 i BYLIV OG BOLIG LEISURE AND HOUSING Prosjektet «Ren Oslofjord» har ført til at fjorden nå er renere enn på 100 år. Og enda renere skal den bli takket være Midgardsorm-prosjektet. Hopp i havet! The efforts of the Oslo Harbour Remediation Project have resulted in a cleaner fjord today than in past 100 years. And it will be even cleaner thanks to the Midgardsorm project. Hop in the ocean! Hver sommer arrangeres Færderseilasen. Den starter innerst i Oslofjorden, få meter fra Bjørvika. Vi tipper beboerne på Sørenga får lyst til å sette seil når de skuer utover fjorden. The Færderseilasen regatta is arranged every summer. It starts furthest in the Oslofjord a few meters from Bjørvika. We suspect that the residents at Sørenga will want to set sail when they gaze out over the fjord. Sukkerbiten er et utested med et rikt kulturtilbud på øya utenfor Operaen. Den ble åpnet i 2010 av HAV Eiendom i samarbeid med Øya og består av en rekke containere. Sjekk ut Sukkerbiten is a restaurant with a rich variety of cultural attractions on the island near the Opera. It was opened in 2010 by HAV Eiendom in collaboration with the Oya Festival, and is made up of a number of containers. Check out HERLIGHETEN Det blir barnehage i sentralparken på Sørenga. Så om mange år kan noen se tilbake på en oppvekst på Sørenga. Ekte bybarn vokser opp i byen! There will be a kindergarten in the Central Park at Sørenga. So in many years from now some people will be able to recollect growing up in Sørenga. Real children of the city grow up in the city! 2011 De første familiene flytter inn i boliger på Sørenga. The first families move in to their dwellings at Sørenga. Prosjektet «Herligheten» ligger i Loallmenningen og er et parsellkollektiv med 100 parseller og en kornåker. Dette er et økologisk prosjekt knyttet til urban matproduksjon. The Herligheten project is located in Loallmenningen. It is a community garden with 100 lots and a cornfield. This is an ecological project connected to urban food production.

25 side page 025 BYLIV OG BOLIG LEISURE AND HOUSING BJØRVIKA Illustrasjon illustration: MIR Arkitekter Sørenga Oslo har mange fine bydeler, men ingen slår Sørenga på det Sørenga er best på: Nærhet til sjøen og den grønne Ekebergåsen, flotte byrom og rekreasjonsområder, og selvfølgelig gangavstand til alle de urbane tilbudene som hovedstaden har å by på. Mer attraktiv beliggenhet skal du lete lenge etter. Vår nye bydel i Oslo sentrum ligger i le av Hovedøya og har sjøen skvulpende på tre kanter. Sørenga, som også ligger sentralt plassert i byens kultursentrum, har rikelig med sol, frisk sjøluft og fri sikt i alle retninger. Fra denne utstikkeren i sjøen kan man betrakte øyene, Ekebergskogen, Byskogen, Sjømannsskolen og Operaen og ikke minst passasjerskipene som ankommer Vippetangen. Synsinntrykkene er mange, og det er også mulighetene for de som vil stifte et hjem her. Fjordbyen Oslo var i mange år politikernes visjon og drøm for Oslo Sørenga: Oslo has many fine subdivisions, but none of them beats Sørenga in what it s best at: Close proximity to the ocean and the green Ekebergåsen, beautiful urban spaces and recreational areas and, of course, walking distance to all of the urban activities that the capital city has to offer. You would have to look long and hard to find a more attractive location. Our new district in the Oslo city centre is sheltered by the Hovedøya island with waves washing up on three sides. Sørenga, which is also centrally located in the city s cultural core, get lots of sun, fresh ocean air and unobstructed views in all directions. From this pier in the ocean you can spot the islands, the Ekebergskogen forest, Byskogen

26 BJØRVIKA BYLIV OG BOLIG LEISURE AND HOUSING side page 026 Illustrasjon illustration: Voice «Med Fjordbyens beste beliggenhet følger det naturligvis strenge krav til utbyggerne. Det legges vekt på boligkvalitet, materialbruk og energibesparende tiltak.» Along with the Fjord City s best location comes, naturally, the strictest requirements on developers. Quality housing, exclusive material usage and energy-saving measures are emphasised. by. Nå er Fjordbyen i ferd med å bli en realitet, og de første beboerne flyttet inn på Sørenga i Siden har det gått slag i slag, og det ene byggetrinnet etter det andre er blitt påbegynt. I alt er det seks byggetrinn. Med Fjordbyens beste beliggenhet følger det naturligvis strenge krav til utbyggerne. Det legges vekt på boligkvalitet, materialbruk og energibesparende tiltak. Leilighetene har vannbåren varme fra det nye fjernvarmeanlegget i Kongshavn, og luftkvaliteten blir sikret gjennom balansert ventilasjon. Særlig er variasjonen i det arkitektoniske uttrykket lagt vekt på. For å sikre nok variasjon har mange ulike arkitektkontorer vært involvert. Ett av byggene får for eksempel en fasade med elementer av skipsskrog. Likevel er man blitt enige om en felles tegl i alle fasadene. Dette gir bydelen en klar identitet samtidig som det åpner for en stor variasjonsrikdom. Sørenga får både en grønn sentralpark, promenader, store indre gårdsrom, et sjøbad og en småbåthavn. Alt sammen bidrar til å gjøre Sørenga til et godt sted å bo, også for familier. Velkommen til et godt liv på Sørenga! forest, Sjømannsskolen and the Oslo Opera House and, not least, the passenger ships arriving at Vippetangen. There are many visual impressions, and there are also opportunities for those who want start a family here. For many years, the Fjord City was the politicians vision and dream for the City of Oslo. Today, the Fjord City is about to become a reality with the first residents moving to Sørenga in Since then, there has been constant progress with one construction phase starting after the other. There is a total of six construction phases. Along with the Fjord City s best location comes, naturally, the strictest requirements on developers. Quality housing, exclusive material usage and energy-saving measures are emphasised. The apartments are heated with water-bourne heating from the remote heating plant in Kongshavn, and the air quality is safeguarded through balanced ventilation. Variation in the architectural expression is emphasised in particular. In order to ensure sufficient variation many different architectural firms have been involved. For example, one of the buildings will have a façade featuring elements of a ship s hull. Nevertheless, there is agreement on using the same brick in all of the façades. This gives the district a clear identity at the same time as it creates great diversity. Sørenga will have a green central park, esplanades, large inner courtyards, an ocean pool and a small boat harbour. All of this contributes to making Sørenga a great place to live, also for families. Welcome to the good life at Sørenga!

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

The Follo Line Project

The Follo Line Project The Follo Line Project A presentation: Norway`s largest transport project LONGEST. URBAN. COMPLEX. FASTER. Background NEXT PHASE IN PLANNING Studies prior to public planning Municipal master plan Area

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Om Sørenga Utvikling KS

Om Sørenga Utvikling KS 1 2 Om Sørenga Utvikling KS Sørenga Utvikling KS bygger ca 800 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium og noen investorer. Utbyggingen

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

BJØRVIKA. Velkommen til Åpen dag. Søndag 26. august 2012 kl. 11-16

BJØRVIKA. Velkommen til Åpen dag. Søndag 26. august 2012 kl. 11-16 PROGRAM BJØRVIKA Velkommen til Åpen dag Søndag 26. august 2012 kl. 11-16 Kort om Bjørvika-planene Planene for Bjørvika strekker seg fra Revierkaia i vest til Grønlikaia i øst. Det tidligere havne- og trafikkområdet

Detaljer

Pressemappe. Presse Sørenga mars 2013

Pressemappe. Presse Sørenga mars 2013 1 Pressemappe 2 Om Sørenga Utvikling KS Sørenga Utvikling KS bygger 760 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av Urbanium, boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, og noen investorer. Utbyggingen

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme

Året da Bergen var i fyr og flamme. Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme 2008 Året da Bergen var i fyr og flamme TIDLIG PÅ AN: Klokken 0700 gikk salutten på Skansen. Det markerte starten på morgenprosesjonen. Selv om man skjøt med løskrutt,

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

BJØRVIKA. Velkommen til Åpen dag. LØRDAG 24. MAI 2014 Kl. 12.00 16.00

BJØRVIKA. Velkommen til Åpen dag. LØRDAG 24. MAI 2014 Kl. 12.00 16.00 PROGRAM BJØRVIKA Velkommen til Åpen dag LØRDAG 24. MAI 204 Kl. 2.00 6.00 Kort om Bjørvika-planene Planene for Bjørvika strekker seg fra Revierkaia i vest til Grønlikaia i øst. Det tidligere havne- og trafikkområdet

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Bjørvika Utvikling AS og Bjørvika Infrastruktur AS

Bjørvika Utvikling AS og Bjørvika Infrastruktur AS Bjørvika Utvikling AS og Bjørvika Infrastruktur AS Bli bedre kjent med Bjørvika - den nye byen i byen SLA landskabsarkitekter. Illustrasjon: Placebo Effects Om oss Grunneierne i Bjørvika har sammen stiftet

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Attraktive sykkelruter for arbeidsreiser

Attraktive sykkelruter for arbeidsreiser Harpa Stefansdottir, arkitekt og PhD stipendiat Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for landskapsplanlegging Bakgrunn Sykkeltransport viktig ledd i bærekraftig utvikling Byer er blitt planlagt

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Rick Salmon Subscribe to my blog at: www. www.ricksalmon. ricksalmon.com rs@ricksalmon.com Tlf.

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

UTVIKLINGEN PÅ OG OMKRING GARDERMOEN OSLOREGIONENS RÅDSMØTE 03 JUNI 2014

UTVIKLINGEN PÅ OG OMKRING GARDERMOEN OSLOREGIONENS RÅDSMØTE 03 JUNI 2014 UTVIKLINGEN PÅ OG OMKRING GARDERMOEN OSLOREGIONENS RÅDSMØTE 03 JUNI 2014 GARDERMOEN PROGNOSE PASSASJERVEKST Litt om utviklingen Om CO2 utslipp Om CO2 utslipp Copenhagen Airport has set a goal of CO2 neutral

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Transport effects and environmental consequences of central workplace location

Transport effects and environmental consequences of central workplace location Transport effects and environmental consequences of central workplace location Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt and Jørgen Aarhaug Institute of Transport Economics, Norway Background and research question

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge LECO sluttkonferanse Oslo, 4.11.2011 LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge CATHERINE GRINI, HANS-MARTIN MATHISEN, IGOR SARTORI, MATTHIAS HAASE, HELLE WØHLK JÆGER SØRENSEN, ARNKELL PETERSEN, IDA BRYN

Detaljer

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players

...oer the world... Eric Skytterhom Egan. eight text pieces. for 3 or more players ...oer the world... eight text pieces for 3 or more players Eric Skytterhom Egan 2011 Freeeeeeeeeeeeeeeeeeeefrong that train again weeping tone once in the dear deaead days beyond recall close my eyes

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Scandic S LEEP. Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell.

Scandic S LEEP. Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell. Scandic Bergen City Scandic S LEEP Scandic Bergen City er ett av Bergens største og ledende kurs & konferansehotell. Vi tilbyr 500 senger fordelt på 251 værelser av moderne standard. Værelsene er utstyrt

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Russland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Russland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Russere i Norge 2014, Turistundersøkelsen Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant russere

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Tilbakeblikk på tidligere sommersesonger 2 Tall for sommersesongen 2006-2012 viser at Norge ikke er

Detaljer

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars Arkitekthjelpen i Oslo 25.februar-1.mars Torsdag 26.februar: 10.00 Oppmøte Mortensrud T-bane stasjon Linje 3 evt prosjekt 13.00 Lunsj hos Jensen & Skodvin arkitekter 15.00 Fantastic Norway 17.30 Felles

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende Riga February 2015 Facts about HENT AS Established in 1980 as «Bygg og Anlegg AS» Changed name to «HENT AS» i 2007 Contractor and project developer, with emphasis on turnkey contracts and cooperation projects

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer