Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business"

Transkript

1 Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

2

3 For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den tredje norske kongen i rekken som het Harald, grunnla en by. Byen var Oslo og stedet var Bjørvika. A long time ago in the year 1050, King Harald Hardrada, the third king of Norway in a row to be named Harald, founded a city. The city was Oslo and the place was Bjørvika.

4 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 04 Innholdcontents Introduksjon introduction Hva er det beste med Oslo What is the best part about Oslo? HAV Eiendom AS HAV Eiendom AS Rekreasjon på Sørenga Recreation at Sørenga Havnepromenaden og allmenninger Urban spaces and public areas Kultur culture Diagonale+Deichman Diagonale+Deichman Buss, trikk og T-bane Buss, tram and underground Nordenga bro Nordenga bridge Handel og business Commerce and business OperaKvarteret OperaKvarteret 55

5 side page 05 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA Bjørvika er en urbaniseringsprosess Bjørvika is an urbanization process Historiske fakta fra Bjørvika Historical facts from Bjørvika Byliv og bolig Leisure and housing Sørenga Sørenga Operaen The Opera Tranport Transportation Nye Oslo S The new Oslo S Flytoget og NSB The Airport Express Train and the Norwegian State Railways Hva er hva i Bjørvika? What is what in Bjørvika? Infrastruktur De ulike fasene Infrastructure The different façades Dronning Eufemias gate Dronning Eufemias gate HAV Eiendom AS Kontaktinfo HAV Eiendom AS kontaktinfo 63

6 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 06 Reguleringsplanen åpner for at Bjørvika-området kan bebygges med m 2 gulvareal totalt. Av disse m 2 skal omlag m 2 brukes til boligareal, noe som tilsvarer boliger. The regulation plan contains the possibility that the Bjørvika area can be developed with a total floor space of 900,000 m 2. About 400,000 m 2 of the 900,000 m 2 shall be used for housing area, which corresponds to 5,000 dwellings. Foto photo: Vianova

7 side page 07 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA Eva Hagen Administrerende direktør HAV Eiendom AS Foto photo: Massimo Leardini Hva er det beste med Oslo? Som hovedstad har Oslo mange sterke kvaliteter. Byen vår er blitt bedre og blir nå lagt merke til internasjonalt. Dens beste kvaliteter, vil mange si, er Oslomarka og Oslofjorden. Førstnevnte står urørt og venter på oss så ofte vi vil, mens sistnevnte har dessverre vært mindre tilgjengelig for folk flest. Frem til midten av 1980-tallet måtte man sette seg i en båt eller ta en båtferge for å komme i nærkontakt med fjorden. Så ble Akers mekaniske verksted omgjort til den bydelen vi kjenner idag; Aker brygge. Oslo ble med ett rikere, og endelig kunne folk føle på fjorden uten å reise ut av byen. Nå gjør vi det igjen. Vi bygger en ny bydel der Nylands mekaniske verksted og tusenvis av containere breiet seg. Vi river ned stengsler, vi åpner byen mot fjorden og skaper kontakt mellom bølgene og menneskene. Men denne gangen bygger vi et langt større område enn sist. Vi bygger også grønnere og mye mer variert. Og vi bygger miljøvennlig. Velkommen til Oslos fremtid. Velkommen til Bjørvika. Eva Hagen What is the best part about Oslo? As the capital city Oslo has many great qualities. Our city has improved and is now being noticed on the global stage. Many would argue that its best qualities are the Oslomarka forest and the Oslo Fjord. The former is untouched and stands ready for us as many times as we would like to visit, while the latter has, unfortunately, been less accessible for most people. Up until the mid-1980s you had to take a boat or boat ferry in order to get close to the fjord. Then the Aker Mechanical Workshop was converted into the area we know today: Aker Brygge. Oslo was enriched on the spot and, finally, people could experience the fjord without leaving the city. Now we are doing it once again. We are building a new area where Nylands Mechanical Workshop and Factory and thousands of containers blocked the view. We are breaking down barriers, opening the city toward the fjord and creating contact between the waves and the people. But this time we are building a much larger area than previously. We are also building greener and much more diverse. And we are building with the environment in mind. Welcome to Oslo s future. Welcome to Bjørvika.

8 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 08 HAV Eiendom Utviklingen av Bjørvika-området er en stor og tung prosess som involverer mange aktører. Alle forsøker i mer eller mindre grad å dra i samme retning, men likevel er det noen som mer enn de fleste har en finger med i det meste. Det er der HAV Eiendom AS kommer inn. Formålet til HAV Eiendom AS er å delta i planleggingen av vår nye havnebydel. Selskapet har en byutviklerrolle og må hele tiden tenke helhetlig og hva som er til det beste for både bydelen og byen. Men HAV Eiendom AS driver også med mer enn utvikling. Selskapet som eies av Oslo Havn KF driver også med forvaltning, utleie, samt kjøp og salg av tomter. Pengene skal blant annet finansiere flyttingen av havnevirksomheten til Sjursøya. Den nye havnen sør for byen skal bygges ferdig og blir mer effektiv og moderne. Investeringene er store. HAV Eiendom eier brorparten av arealene i Bjørvika og er deleier i flere selskaper, blant annet Bjørvika Utvikling AS. Oversikten på neste side viser HAV Eiendom AS tomter i Bjørvika. HAV Eiendom AS: The development of the Bjørvika area is a large and comprehensive process that involves many players. Everyone is trying to move in the same direction to one degree or another but there are still some people who, more than most others, are involved in most of the work. This is where HAV Eiendom AS enters the picture. HAV Eiendom AS s objective is to participate in the planning of our new harbour city. The company is playing a role in how the city will be developed, and it must constantly consider the big picture and what is best for both the subdivision and the city. But HAV Eiendom AS is involved in more than just development. The company, which is owned by Oslo Havn KF, also deals in administration, rentals and the purchase and sale of plots of land. Among other things, the money will finance the moving the port activities to Sjorsøya. When the new port south of the city is completed, it will be more efficient and modern. There are large investments. HAV Eiendom AS owns the largest share of land in Bjørvika. It also co-owns several companies, including Bjørvika Utvikling AS. The next page overview shows HAV Eiendom AS s plots in Bjørvika.

9 side page 09 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA 9 B6A B6B Mot Bispevikas sørlige og vestlige kant skal det skapes et unikt boligområde. B6A B6B: A unique housing area will be developed towards the southern and western edges of Bjørvika. Illustrasjon illustration: Tegnestuen Vandkunsten

10 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page A1-A3: Flere mindre byggevolumer i den grønne 1 Festningsallmenningen. Feltareal: 2866 m 2. Antall etasjer: 3. 2 A4: Et spennende kontorprosjekt som skal rydde opp mellom 2 Havnelageret, riksveiramper og Kvadraturen. Feltareal: 3800 m 2. Antall etasjer: 4. 3 A5A A5B: Representative tomter ved Børsen, ansikt til ansikt 3 med Operaen. Feltareal: 3613 m 2. Antall etasjer: 5. 4 A9A: I forlengelsen av biblioteket skal det bygges forretninger og 4 landets mest ettertraktede studenthybler. Feltareal: 2450 m 2. Antall etasjer: 9. 5 A9B: Diagnale Office er et kontorbygg med forretninger på 5 gateplan og fasade mot Akerselva m 2. Antall etasjer: 9. 6 B1 B4: Boligområde med forretningssenter som ligger mellom 6 Akerselva og Stasjonsallmenningen. Feltareal: 8047 m 2. Antall etasjer: A10: Et byggevolum på m 2, mest for å betjene 7 strandparken sør for Operaen. Feltareal: 3106 m 2. Antall etasjer: 2. 8 A11: Et spektakulært, midlertidig byggeprosjekt som skal trekke 8 publikum ut til Bjørvikas sentrale øy. Feltareal: 3700 m 2. Antall etasjer: 2. 9 B6A B6B: Mot Bispevikas sørlige og vestlige kant skal det skapes et 9 unikt boligområde. Feltareal: m 2. Antall etasjer: B8A D5: Kombinerte nærings- og boligtomter. 10 Feltareal: m 2. Antall etasjer: D2: Bjørvikas skoletomt. Feltareal: 7996 m 2. Antall etasjer: D6: Innerst i Lohavn ligger Bjørvikas største byggevolum avsatt 12 til næring. Feltareal: 4805 m 2. Antall etasjer: D7 D10: Nedover Grønlikaia ligger Bjørvikas største boligtomt. 13 Feltareal: m 2. Antall etasjer: D10 D11: Unike boligområder vendt mot vest og Oslofjordens myke 14 fjordlandskap. Feltareal: m 2. Antall etasjer: D9: Der Bjørvikautbyggingen ender mot buffersoneparken 15 planlegges et større næringsbygg og en sentralpark. Feltareal: m 2. Antall etasjer: A1-A3: Several small-volume buildings in the green Festningsallmenningen. Field area: 2,866 m 2. Number of floors: 3. A4: An exciting office project that will clean up the area between Oslo Havnelager, government highway ramps and the Kvadraturen. Field area: 3,800 m 2. Number of floors: 4. A5A A5B: Representative building plots at the Oslo Stock Exchange, face to face with the Opera House. Field area: 3,613 m 2. Number of floors: 5. A9A: Businesses and Norway s most sought-after student accommodation will be built in the library extension. Field area: 2,450 m 2. Number of floors: 9. A9B: Diagnale Office is an office building with businesses on street level and a façade facing the Akerselva river. 1,800 m 2. Number of floors: 9. B1 B4: A housing area with a shopping centre located between the Akerselva river and Stasjonsallmenningen. Field area: 8,047 m 2. Number of floors: 7-9. A10: A building volume of 1-2,000 m 2 that is primarily intended to serve the beach park south of the Opera House. Field area: 3,106 m 2. Number of floors: 2. A11: A spectacular, temporary building project that will draw the public out to Bjørvika s central island. Field area: 3,700 m 2. Number of floors: 2. B6A B6B: A unique housing area will be developed towards the southern and western edges of Bjørvika. Field area: 12,325 m 2. Number of floors: 6-7. B8A D5: Combined office and housing plots. Field area: 11, 890 m 2. Number of floors: 6-9. D2: Bjørvika s school plot. Field area: 7,996 m 2. Number of floors: 5. D6: Bjørvika s largest building volume earmarked for business is located innermost in the Lohavn harbour. Field area: 4,805 m 2. Number of floors: 10. D7 D10: Bjørvika s biggest housing plot is located down towards Grønlikaia. Field area: 15,101 m 2. Number of floors: D10 D11: Unique housing area facing westward towards the Oslofjord s inviting fjord scenery. Field area: 20,028 m 2. Number of floors: D9: Planning is under way on a large office building and central park to be located where the Bjørvika development ends at the buffer zone park. Field area: 13, 627 m 2. Number of floors: 8-12.

11 side page 011 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA OSLO S OPERAGATA 6 OPERAKVARTERET 1 OPERAEN 6 DR. EUFEMIAS GATE BJØRVIKA BISPEVIKA MIDDELALDERPARKEN SØRENGA LOHAVN 15

12 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page B6A B6B Mot Bispevikas sørlige og vestlige kant skal det skapes et unikt boligområde. B6A B6B: A unique housing area will be developed towards the southern and western edges of Bjørvika. A4: Et spennende kontorprosjekt som skal rydde opp mellom Havnelageret, riksveiramper og Kvadraturen. A4: An exciting office project that will clean up the area between Oslo Havnelager, government highway ramps and the Kvadraturen. Illustrasjon illustration: Tegnestuen Vandkunsten 12 D6: Innerst i Lohavn ligger Bjørvikas største byggevolum avsatt til næring. D6: Innerst i Lohavn ligger Bjørvikas største byggevolum avsatt til næring. 3 A5A A5B: Ansikt til ansikt med Operaen. A5A A5B: Face to face with the Opera House.

13 side page 013 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA 6 B1 B4: Boligområde med forretningssenter som ligger mellom Akerselva og Stasjonsallmenningen. B1 B4: A housing area with a shopping centre located between the Akerselva river and Stasjonsallmenningen.

14 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 014 Bjørvika er en urbaniserings prosess Bård Folke Fredriksen (H) tar oss i mot på møterommet i Oslos rådhus tiende etasje. Byråden for Oslos byutvikling er sliten fordi flyet hjem fra Hamburg kvelden før ble kansellert, og han fikk dermed et ufrivillig hotellopphold på tysk jord og måtte stå opp kl på natten for å ta fatt på hjemreisen. Men når han får høre at Bjørvika er dagens tema, lyser han opp og viser et engasjement av en annen verden. Hva er Bjørvikas visjon? Dette er jo Oslos beste tomter. Før måtte man krysse en motorvei og passere høye gjerder og masse containere. I realiteten var dette helt utilgjengelige områder. Visjonen vår har vært å gjenvinne de områdene som tidligere har vært helt avsperret for Oslos befolkning. Generelt har jo byer en tendens til å vokse utover. Nå gjenvinner vi og transformerer areal som i generasjoner har vært dødt for bybruk. Og så utnytter vi de kvalitetene byen vår har. I Bjørvika blir det både arbeidsplasser, boliger, kulturtilbud, butikker og uteliv. Tanken er å lage et bysentrum med mange ulike funksjoner. I sum gir dette et kreativt miljø og et bra byliv. Kultur, handel, næring, boliger og hoteller er en type miks som gjør at man får et veldig spennende miljø, og det midt i byens absolutte sentrum. Vi har hørt at Oslo S skal fornyes. Er det sant? Ja, det er på planleggingsstadiet. Husk at Bjørvika-utbyggingen er den største satsingen på arbeidsplasser i hele Osloregionen. Totalt utgjør Bjørvika-reguleringen nok areal til noe sånt som arbeidsplasser. Bjørvika is an urbanization process: Bård Folke Fredriksen (the Conservative Party of Norway) welcomes us in to a meeting room on the tenth floor of the Oslo City Hall. The Commissioner for Urban Development at the City of Oslo is tired because his flight home from Hamburg the previous evening was cancelled. He therefore had to stay (against his will) at a hotel in Germany and get up at 4:15 in the morning in order catch a flight to Norway. But when he hears that Bjørvika is today s topic he brightens up and shows enthusiasm that is out of this world. What is Bjørvika s vision? These are definitely the best plots of land in Oslo. In the past, you had to cross a highway and pass over high fences and many containers. In reality, this was a completely inaccessible area. Our vision here has been to salvage the areas that were, in the past, completely blocked off for the people of Oslo. In general, cities certainly have a tendency to grow outwards. Today, we are recovering and transforming this area that has been completely void of urban use for generations. We are thus taking advantage of the qualities of our city. There will be workplaces, housing, cultural attractions, stores and night life. The idea is to create a city centre with many different functions. In total, this will foster

15 INFO BÅRD FOLKE FREDRIKSEN Oslos byråd for byutvikling. Representant for partiet Høyre. Har tidligere vært Oslos byråd for kultur og utdanning, Oslos byråd for eldre og bydelene, leder av finanskomiteen og medlem av byrådet. Commissioner for Urban Development at the City of Oslo Representative for the conservative party of Norway He was previously the Commissioner for Culture and Education at the City of Oslo, Commissioner of Senior Citizens and the Boroughs, leader of the standing Committee on Finance at City of Oslo and a member of the city council. Foto photo: Massimo Leardini

16 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 016 Havnepromenaden. The harbour promenade Illustrasjon illustration: MIR Arkitekter/ LPO arkitektur og design

17 side page 017 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA «Bjørvika blir Oslos mest sentrale forretningsområde. Det blir mange nye muligheter for dem som trenger nærhet til resten av Norge og verden.» Bjørvika will be Oslo s most central business area. There will be many new opportunities for those who need to be close to the rest of Norway and the world. Samtidig må vi ta høyde for at Oslos befolkning øker fra dagens nivå til om år. Da sier det seg selv at Oslo S må integreres bedre med blant annet bussterminalen. Tanken er å få til nye, bedre overganger mellom ulike kollektivtilbud. Dagens bussterminal er fullstendig sprengt. Den ble dimensjonert for omlag 50 % av trafikken som den håndterer idag. Tanken er å legge en bussterminal oppå togsporene med direkte adgang til perrongene og omvendt og til resten av kollektivtrafikken. Dette blir jo selve navet i all norsk kollektivtrafikk med direkte aksess til T-banenettet, nærtogene, Flytoget, bussene og så videre. Dette er et stort grep vi forsøker å få til. Den byveksten vi opplever nå har Oslo god plass til. Det kritiske er at vi får til gode kommunikasjoner, og et nytt Oslo S er en viktig brikke for å møte befolkningsveksten. Å pendle mil er ingen sak når arbeidsplassen ligger en kort spasertur fra Oslo S. Hvordan blir det å drive næringsvirksomhet i Bjørvika? Bjørvika blir Oslos mest sentrale forretningsområde. Det blir mange nye muligheter for dem som trenger nærhet til resten av Norge og verden. Når togtilbudet blir bedre, så blir det veldig attraktivt å jobbe i Bjørvika. Men først og fremst tror jeg at det blir et veldig spennende sted å jobbe. Jeg tror mange nye bedrifter vil etablere seg her. Og ikke minst blir det en levende bydel med folk som er der med ærlige hensikter døgnet rundt. Det kan man ikke si om alle tidligere kontoriserte a creative environment and great city life. Culture, shopping, business, housing and hotels combine to create a very exciting environment, and right in the middle of the city centre to boot! We have heard that Oslo S will be renovated. Is that true? Yes, that is in the planning phase. Remember that the Bjørvika development has the biggest concentration of workplaces in the whole Oslo region. In total, the Bjørvika development will have enough area for something like 45,000 workplaces. At the same time we have to consider that Olso s population is growing from today s figure to 800,000 in years. It goes without saying that Oslo S must be better integrated with a bus terminal, among other things. The idea is to create new and better transfers between different public-transport facilities. The current bus terminal is operating beyond maximum capacity. It was dimensioned for about 50% of the traffic that it handles today. The idea is to build a bus terminal above the railway tracks with direct access to the platforms - and vice versa - and to the rest of the public-transport facilities. This will certainly be the navel of the entire Norwegian public-transport facilities with direct access to the underground, local trains, Airport Express Train and the busses etc. This is a big initiative that we are trying to get done. Oslo has plenty of room for the city growth we are currently experiencing. It is critical that we achieve good transportation, and a new Oslo S is an important piece of the puzzle in terms of accommodating the population growth. Commuting miles is no big deal when your workplace is located a short walk from Oslo S. What will it be like to run a business in Bjørvika? Bjørvika will be Oslo s most central business area. There will be many new opportunities for those who need to be close to the rest of Norway and the world. When the train connections improve it

18 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 018 Gangbroen Akrobaten i Stasjonsallmenningen. The pedestrian bridge The Acrobat in Stasjonsallmenningen. Foto photo: Børresen & Co sentrumsområder. Oslo hadde jo dessverre den utviklingen på og 1970-tallet at vi drenerte indre by for boliger, og dermed separerte vi boligene fra arbeidsplassene. Med Bjørvika blir dette helt annerledes. Hva er du mest stolt av når det gjelder Bjørvika? Det er flere ting. Jeg er stolt av at vi får en gjennomgående promenade fra Sjursøya i sør til Bygdøy i nordvest. Man vil kunne vandre flere timer langs Oslos strandlinje, noe som er veldig fjernt fra den virksomheten som pleide å ligge her. Og så blir det sandstrand utenfor Operaen, og det blir en kil inn i Bispevika. Men viktigst er det at vi vinner byen vår tilbake og at vi gjør den rikere på opplevelser for dem som bruker den. will be very attractive to work in Bjørvika. But, first and foremost, I think that it will be an exciting place to work. I think that many new businesses will be established here. And, not least, it will be a living subdivision with people who are there with honest intentions around the clock. That cannot be said about all city centres that were previously office dominated. Unfortunately, in the 1960s and 1970s, Oslo experienced development that drained the inner city of housing, and we thus separated housing from the workplaces. This will be totally different with Bjørvika. What are you most proud of when it comes to Bjørvika? There are several things. I am proud that we are getting a through promenade from Sjursøya in the south to Bygdøy in the northwest. People will be able to walk for several hours along Oslo s shoreline, something that was very unlike from the activities that used to be in this area. There will also be a sand beach outside the Opera House, and there will be a narrow bay in to Buspevika. But the most important thing is that we are winning our city back and that we are making it a richer place in terms of experiences for those who want to use it.

19 side page 019 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA Illustrasjon illustration: Tegnestuen Vandkunsten

20 Historiske fa fra Bjørvika 1050 Det var i Bjørvika at kong Harald Hårdråde grunnla Oslo by. I samme periode begynte byen å vokse voldsomt. Bjørvika is where King Harald Hardrade founded the City of Oslo. The city began to grow exponentially in the same period. Heller ikke Bjørvika unnslapp den store bybrannen i Brannen varte i tre dager. Etter brannen ble det murtvang i Oslo. Byen ble flyttet vestover og ble bygget opp rundt Akershus festning. But Bjørvika was not spared from the large city fire in The fire burned for three days. It became mandatory to build in brick or stone after the fire. The city was moved west and was built up around the Akershus Fortress Norway s largest shipyard Nylands Mechanical Workshop and Factory was established in Bjørvika in the 1860s. The workshop built a large number of steam engines, steam ships and steam locomotives. A large factory was erected furtherest out on the left side of the river bank in the same location as the Diagonale Office and the Opera House. For some time Nyland was Norway s biggest shipyard with over 1,000 employees, but everything came to an end in Landets største verft Nylands Mekaniske Verksted ble etablert i Bjørvika i 1860-årene. Verkstedet bygget et stort antall dampmaskiner, dampskip og damplokomotiver. Det ble oppført en stor fabrikkbygning ytterst på vestre elvebredd på samme sted som Diagonale og Operaen. Nyland var i en periode landets største verft med over 1000 ansatte, men i 1971 var det slutt. Foto photo: Inger Munch/Oslo Museum

21 kta Bjørvika eller Bœjarvík («Byvika») som det het på gammelnorsk er i ferd med å bli Norges arkitektoniske spydspiss. Oslo seiler opp som en av Europas viktigste byer for ny og grensesprengende arkitektur. Men det er langt fra første gang at Bjørvika spiller en hovedrolle. Historical facts from Bjørvika Bjørvika or Bœjarvík Byvika as it was called in Old Norse is about to become the tip of Norway s architectural spear. Olso is quickly becoming one of Europe s most important cities for new and pioneering architecture. But this is far from the first time that Bjørvika plays the leading part. The Opera House is completed! 1920 Bispelokket, trafikkmaskinen i Bjørvika står ferdig. På det meste er biler innom i døgnet! Strandlinjen forskyves Byens strandlinje har endret seg mye på 1000 år. Man regner med at sjøen en gang strakk seg helt til området ved Vahl skole, altså litt syd for Botanisk hage. Så sent som i 1920 gikk sjøen nesten helt inn til Østbanehallen Bispelokket, the roundabout in Bjørvika, was completed. At its height, 140,000 cars passed through a day. Construction commenced on the Opera House after many years planning Etter mange års planlegging starter byggingen av Operaen. Byggestart på OperaKvarteret. Ferdigstilles i Construction starts at the OperaKvarteret. To be completed in Operaen står ferdig! /17 Kontor- og studentboligbygget Diagonale samt nye Deichmanske hovedbibliotek står ferdig. Samtidig vil det meste av infrastrukturen være på plass. Shoreline relocated The city s shoreline has changed a great deal in 1,000 years. At one point the ocean probably reached all the way to the area at Vahl skole, i.e. just south of the Botanical Garden. As late as 1920, the ocean went almost all the way in to Østbanehallen Nye Oslo og Fjordbyen vedtas! The new Oslo and the Fjord City is approved! Illustrasjon illustration: MIR Arkitekter/LPO arkitektur og design The office and student housing complex Diagonale and the Oslo Public Library are completed. At the same time, most of the infrastructure will be in place

22

23 1 BYLIV OG BOLIG LEISURE AND HOUSING

24 i BYLIV OG BOLIG LEISURE AND HOUSING Prosjektet «Ren Oslofjord» har ført til at fjorden nå er renere enn på 100 år. Og enda renere skal den bli takket være Midgardsorm-prosjektet. Hopp i havet! The efforts of the Oslo Harbour Remediation Project have resulted in a cleaner fjord today than in past 100 years. And it will be even cleaner thanks to the Midgardsorm project. Hop in the ocean! Hver sommer arrangeres Færderseilasen. Den starter innerst i Oslofjorden, få meter fra Bjørvika. Vi tipper beboerne på Sørenga får lyst til å sette seil når de skuer utover fjorden. The Færderseilasen regatta is arranged every summer. It starts furthest in the Oslofjord a few meters from Bjørvika. We suspect that the residents at Sørenga will want to set sail when they gaze out over the fjord. Sukkerbiten er et utested med et rikt kulturtilbud på øya utenfor Operaen. Den ble åpnet i 2010 av HAV Eiendom i samarbeid med Øya og består av en rekke containere. Sjekk ut Sukkerbiten is a restaurant with a rich variety of cultural attractions on the island near the Opera. It was opened in 2010 by HAV Eiendom in collaboration with the Oya Festival, and is made up of a number of containers. Check out HERLIGHETEN Det blir barnehage i sentralparken på Sørenga. Så om mange år kan noen se tilbake på en oppvekst på Sørenga. Ekte bybarn vokser opp i byen! There will be a kindergarten in the Central Park at Sørenga. So in many years from now some people will be able to recollect growing up in Sørenga. Real children of the city grow up in the city! 2011 De første familiene flytter inn i boliger på Sørenga. The first families move in to their dwellings at Sørenga. Prosjektet «Herligheten» ligger i Loallmenningen og er et parsellkollektiv med 100 parseller og en kornåker. Dette er et økologisk prosjekt knyttet til urban matproduksjon. The Herligheten project is located in Loallmenningen. It is a community garden with 100 lots and a cornfield. This is an ecological project connected to urban food production.

25 side page 025 BYLIV OG BOLIG LEISURE AND HOUSING BJØRVIKA Illustrasjon illustration: MIR Arkitekter Sørenga Oslo har mange fine bydeler, men ingen slår Sørenga på det Sørenga er best på: Nærhet til sjøen og den grønne Ekebergåsen, flotte byrom og rekreasjonsområder, og selvfølgelig gangavstand til alle de urbane tilbudene som hovedstaden har å by på. Mer attraktiv beliggenhet skal du lete lenge etter. Vår nye bydel i Oslo sentrum ligger i le av Hovedøya og har sjøen skvulpende på tre kanter. Sørenga, som også ligger sentralt plassert i byens kultursentrum, har rikelig med sol, frisk sjøluft og fri sikt i alle retninger. Fra denne utstikkeren i sjøen kan man betrakte øyene, Ekebergskogen, Byskogen, Sjømannsskolen og Operaen og ikke minst passasjerskipene som ankommer Vippetangen. Synsinntrykkene er mange, og det er også mulighetene for de som vil stifte et hjem her. Fjordbyen Oslo var i mange år politikernes visjon og drøm for Oslo Sørenga: Oslo has many fine subdivisions, but none of them beats Sørenga in what it s best at: Close proximity to the ocean and the green Ekebergåsen, beautiful urban spaces and recreational areas and, of course, walking distance to all of the urban activities that the capital city has to offer. You would have to look long and hard to find a more attractive location. Our new district in the Oslo city centre is sheltered by the Hovedøya island with waves washing up on three sides. Sørenga, which is also centrally located in the city s cultural core, get lots of sun, fresh ocean air and unobstructed views in all directions. From this pier in the ocean you can spot the islands, the Ekebergskogen forest, Byskogen

26 BJØRVIKA BYLIV OG BOLIG LEISURE AND HOUSING side page 026 Illustrasjon illustration: Voice «Med Fjordbyens beste beliggenhet følger det naturligvis strenge krav til utbyggerne. Det legges vekt på boligkvalitet, materialbruk og energibesparende tiltak.» Along with the Fjord City s best location comes, naturally, the strictest requirements on developers. Quality housing, exclusive material usage and energy-saving measures are emphasised. by. Nå er Fjordbyen i ferd med å bli en realitet, og de første beboerne flyttet inn på Sørenga i Siden har det gått slag i slag, og det ene byggetrinnet etter det andre er blitt påbegynt. I alt er det seks byggetrinn. Med Fjordbyens beste beliggenhet følger det naturligvis strenge krav til utbyggerne. Det legges vekt på boligkvalitet, materialbruk og energibesparende tiltak. Leilighetene har vannbåren varme fra det nye fjernvarmeanlegget i Kongshavn, og luftkvaliteten blir sikret gjennom balansert ventilasjon. Særlig er variasjonen i det arkitektoniske uttrykket lagt vekt på. For å sikre nok variasjon har mange ulike arkitektkontorer vært involvert. Ett av byggene får for eksempel en fasade med elementer av skipsskrog. Likevel er man blitt enige om en felles tegl i alle fasadene. Dette gir bydelen en klar identitet samtidig som det åpner for en stor variasjonsrikdom. Sørenga får både en grønn sentralpark, promenader, store indre gårdsrom, et sjøbad og en småbåthavn. Alt sammen bidrar til å gjøre Sørenga til et godt sted å bo, også for familier. Velkommen til et godt liv på Sørenga! forest, Sjømannsskolen and the Oslo Opera House and, not least, the passenger ships arriving at Vippetangen. There are many visual impressions, and there are also opportunities for those who want start a family here. For many years, the Fjord City was the politicians vision and dream for the City of Oslo. Today, the Fjord City is about to become a reality with the first residents moving to Sørenga in Since then, there has been constant progress with one construction phase starting after the other. There is a total of six construction phases. Along with the Fjord City s best location comes, naturally, the strictest requirements on developers. Quality housing, exclusive material usage and energy-saving measures are emphasised. The apartments are heated with water-bourne heating from the remote heating plant in Kongshavn, and the air quality is safeguarded through balanced ventilation. Variation in the architectural expression is emphasised in particular. In order to ensure sufficient variation many different architectural firms have been involved. For example, one of the buildings will have a façade featuring elements of a ship s hull. Nevertheless, there is agreement on using the same brick in all of the façades. This gives the district a clear identity at the same time as it creates great diversity. Sørenga will have a green central park, esplanades, large inner courtyards, an ocean pool and a small boat harbour. All of this contributes to making Sørenga a great place to live, also for families. Welcome to the good life at Sørenga!

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE Bildene er kun ment som illustrasjoner, beskrivelsene kan avvike fra endelig løsning The pictures are for

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Everest in Full Picture - Basix

Everest in Full Picture - Basix Lukla Retrace the route from your earlier part of your trek to Lukla (approx. 4 hrs) (2840m) Tell : +47 22413030 Epost : felles@reisebazaar.no Web : www.reisebazaar.no Dronningensgate 23, 0154 Oslo, Norway

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

The Follo Line Project

The Follo Line Project The Follo Line Project A presentation: Norway`s largest transport project LONGEST. URBAN. COMPLEX. FASTER. Background NEXT PHASE IN PLANNING Studies prior to public planning Municipal master plan Area

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Om Sørenga Utvikling KS

Om Sørenga Utvikling KS 1 2 Om Sørenga Utvikling KS Sørenga Utvikling KS bygger ca 800 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, Oslo Areal, Urbanium og noen investorer. Utbyggingen

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC Senior Adviser Per Gisle Rekdal Air emission from sea transport is not close to people 2 Color Magic The first cruise ferry with OPS in Norway 3 Shore side installation

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012

Nabolagsmøte. av Eva Hagen. 20. november 2012. 20. november 2012 Nabolagsmøte av Eva Hagen 20. november 2012 20. november 2012 Bakgrunn for etablering av HAV Eiendom AS St. meld. nr. 28 (2001-2002)- Utvikling i Bjørvika «Regjeringen mener det i dag vil være problematisk

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

GODE SAMFUNN GLADE FOLK

GODE SAMFUNN GLADE FOLK GODE SAMFUNN GLADE FOLK ALEXANDRIA ALGARD STYRELEDER I STAVANGER ARKITEKTFORENING ALEXANDRIA ALGARD Architects AS www.alexandriaalgard.com Kan gode samfunn gi glade folk? Kan omgivelsene våre bidra til

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

English translation:

English translation: 1 Da jeg flyttet til New York, malte jeg mange hjemløse ut fra fotografier jeg tok på gaten. Det ble til en serie jeg kalte «Faceless», for jeg malte dem uten ansikt. Etterhvert la jeg fra meg referansematerialet

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den?

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? Oslo, 5. november 2015 Frode Lillebakken, juridisk direktør TeliaSonera Norge Dagens TeliaSonera verden Subsidiaries Associated companies Net sales SEK 101.1

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

Betydningen av ikke-markedsbaserte virkemidler for rådgivende ingeniører (RI)

Betydningen av ikke-markedsbaserte virkemidler for rådgivende ingeniører (RI) Betydningen av ikke-markedsbaserte virkemidler for rådgivende ingeniører (RI) Thea Sofie Melhuus Hojem, NTNU Vivian Anette Lagesen, NTNU Knut H. Sørensen, NTNU Marianne Ryghaug, NTNU Hvorfor studere rådgivende

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Fergefri E39 Workshop Mernytte. Oslo 7/ Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt

Fergefri E39 Workshop Mernytte. Oslo 7/ Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt Fergefri E39 Workshop Mernytte Oslo 7/3 2016 Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt Fergefri E39 Workshop Mernytte, Innledning Fanger N/K-analysene i transportsektoren opp alle virkninger? Skepsis

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Områdesatsing Ytre Arna

Områdesatsing Ytre Arna Områdesatsing Ytre Arna Sommerhilsen og informasjon fra områdesatsing Ytre Arna 2014 Summer greetings and information from the Ytre Arna program 2014 Spennende tider på et spennende sted Bergen kommune

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

BJØRVIKA. Velkommen til Åpen dag. Søndag 26. august 2012 kl. 11-16

BJØRVIKA. Velkommen til Åpen dag. Søndag 26. august 2012 kl. 11-16 PROGRAM BJØRVIKA Velkommen til Åpen dag Søndag 26. august 2012 kl. 11-16 Kort om Bjørvika-planene Planene for Bjørvika strekker seg fra Revierkaia i vest til Grønlikaia i øst. Det tidligere havne- og trafikkområdet

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

Pressemappe. Presse Sørenga mars 2013

Pressemappe. Presse Sørenga mars 2013 1 Pressemappe 2 Om Sørenga Utvikling KS Sørenga Utvikling KS bygger 760 boliger på Sørengutstikkeren i Bjørvika. Selskapet eies av Urbanium, boligbyggelaget Usbl, Backe Gruppen, og noen investorer. Utbyggingen

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer