Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business"

Transkript

1 Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

2

3 For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den tredje norske kongen i rekken som het Harald, grunnla en by. Byen var Oslo og stedet var Bjørvika. A long time ago in the year 1050, King Harald Hardrada, the third king of Norway in a row to be named Harald, founded a city. The city was Oslo and the place was Bjørvika.

4 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 04 Innholdcontents Introduksjon introduction Hva er det beste med Oslo What is the best part about Oslo? HAV Eiendom AS HAV Eiendom AS Rekreasjon på Sørenga Recreation at Sørenga Havnepromenaden og allmenninger Urban spaces and public areas Kultur culture Diagonale+Deichman Diagonale+Deichman Buss, trikk og T-bane Buss, tram and underground Nordenga bro Nordenga bridge Handel og business Commerce and business OperaKvarteret OperaKvarteret 55

5 side page 05 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA Bjørvika er en urbaniseringsprosess Bjørvika is an urbanization process Historiske fakta fra Bjørvika Historical facts from Bjørvika Byliv og bolig Leisure and housing Sørenga Sørenga Operaen The Opera Tranport Transportation Nye Oslo S The new Oslo S Flytoget og NSB The Airport Express Train and the Norwegian State Railways Hva er hva i Bjørvika? What is what in Bjørvika? Infrastruktur De ulike fasene Infrastructure The different façades Dronning Eufemias gate Dronning Eufemias gate HAV Eiendom AS Kontaktinfo HAV Eiendom AS kontaktinfo 63

6 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 06 Reguleringsplanen åpner for at Bjørvika-området kan bebygges med m 2 gulvareal totalt. Av disse m 2 skal omlag m 2 brukes til boligareal, noe som tilsvarer boliger. The regulation plan contains the possibility that the Bjørvika area can be developed with a total floor space of 900,000 m 2. About 400,000 m 2 of the 900,000 m 2 shall be used for housing area, which corresponds to 5,000 dwellings. Foto photo: Vianova

7 side page 07 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA Eva Hagen Administrerende direktør HAV Eiendom AS Foto photo: Massimo Leardini Hva er det beste med Oslo? Som hovedstad har Oslo mange sterke kvaliteter. Byen vår er blitt bedre og blir nå lagt merke til internasjonalt. Dens beste kvaliteter, vil mange si, er Oslomarka og Oslofjorden. Førstnevnte står urørt og venter på oss så ofte vi vil, mens sistnevnte har dessverre vært mindre tilgjengelig for folk flest. Frem til midten av 1980-tallet måtte man sette seg i en båt eller ta en båtferge for å komme i nærkontakt med fjorden. Så ble Akers mekaniske verksted omgjort til den bydelen vi kjenner idag; Aker brygge. Oslo ble med ett rikere, og endelig kunne folk føle på fjorden uten å reise ut av byen. Nå gjør vi det igjen. Vi bygger en ny bydel der Nylands mekaniske verksted og tusenvis av containere breiet seg. Vi river ned stengsler, vi åpner byen mot fjorden og skaper kontakt mellom bølgene og menneskene. Men denne gangen bygger vi et langt større område enn sist. Vi bygger også grønnere og mye mer variert. Og vi bygger miljøvennlig. Velkommen til Oslos fremtid. Velkommen til Bjørvika. Eva Hagen What is the best part about Oslo? As the capital city Oslo has many great qualities. Our city has improved and is now being noticed on the global stage. Many would argue that its best qualities are the Oslomarka forest and the Oslo Fjord. The former is untouched and stands ready for us as many times as we would like to visit, while the latter has, unfortunately, been less accessible for most people. Up until the mid-1980s you had to take a boat or boat ferry in order to get close to the fjord. Then the Aker Mechanical Workshop was converted into the area we know today: Aker Brygge. Oslo was enriched on the spot and, finally, people could experience the fjord without leaving the city. Now we are doing it once again. We are building a new area where Nylands Mechanical Workshop and Factory and thousands of containers blocked the view. We are breaking down barriers, opening the city toward the fjord and creating contact between the waves and the people. But this time we are building a much larger area than previously. We are also building greener and much more diverse. And we are building with the environment in mind. Welcome to Oslo s future. Welcome to Bjørvika.

8 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 08 HAV Eiendom Utviklingen av Bjørvika-området er en stor og tung prosess som involverer mange aktører. Alle forsøker i mer eller mindre grad å dra i samme retning, men likevel er det noen som mer enn de fleste har en finger med i det meste. Det er der HAV Eiendom AS kommer inn. Formålet til HAV Eiendom AS er å delta i planleggingen av vår nye havnebydel. Selskapet har en byutviklerrolle og må hele tiden tenke helhetlig og hva som er til det beste for både bydelen og byen. Men HAV Eiendom AS driver også med mer enn utvikling. Selskapet som eies av Oslo Havn KF driver også med forvaltning, utleie, samt kjøp og salg av tomter. Pengene skal blant annet finansiere flyttingen av havnevirksomheten til Sjursøya. Den nye havnen sør for byen skal bygges ferdig og blir mer effektiv og moderne. Investeringene er store. HAV Eiendom eier brorparten av arealene i Bjørvika og er deleier i flere selskaper, blant annet Bjørvika Utvikling AS. Oversikten på neste side viser HAV Eiendom AS tomter i Bjørvika. HAV Eiendom AS: The development of the Bjørvika area is a large and comprehensive process that involves many players. Everyone is trying to move in the same direction to one degree or another but there are still some people who, more than most others, are involved in most of the work. This is where HAV Eiendom AS enters the picture. HAV Eiendom AS s objective is to participate in the planning of our new harbour city. The company is playing a role in how the city will be developed, and it must constantly consider the big picture and what is best for both the subdivision and the city. But HAV Eiendom AS is involved in more than just development. The company, which is owned by Oslo Havn KF, also deals in administration, rentals and the purchase and sale of plots of land. Among other things, the money will finance the moving the port activities to Sjorsøya. When the new port south of the city is completed, it will be more efficient and modern. There are large investments. HAV Eiendom AS owns the largest share of land in Bjørvika. It also co-owns several companies, including Bjørvika Utvikling AS. The next page overview shows HAV Eiendom AS s plots in Bjørvika.

9 side page 09 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA 9 B6A B6B Mot Bispevikas sørlige og vestlige kant skal det skapes et unikt boligområde. B6A B6B: A unique housing area will be developed towards the southern and western edges of Bjørvika. Illustrasjon illustration: Tegnestuen Vandkunsten

10 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page A1-A3: Flere mindre byggevolumer i den grønne 1 Festningsallmenningen. Feltareal: 2866 m 2. Antall etasjer: 3. 2 A4: Et spennende kontorprosjekt som skal rydde opp mellom 2 Havnelageret, riksveiramper og Kvadraturen. Feltareal: 3800 m 2. Antall etasjer: 4. 3 A5A A5B: Representative tomter ved Børsen, ansikt til ansikt 3 med Operaen. Feltareal: 3613 m 2. Antall etasjer: 5. 4 A9A: I forlengelsen av biblioteket skal det bygges forretninger og 4 landets mest ettertraktede studenthybler. Feltareal: 2450 m 2. Antall etasjer: 9. 5 A9B: Diagnale Office er et kontorbygg med forretninger på 5 gateplan og fasade mot Akerselva m 2. Antall etasjer: 9. 6 B1 B4: Boligområde med forretningssenter som ligger mellom 6 Akerselva og Stasjonsallmenningen. Feltareal: 8047 m 2. Antall etasjer: A10: Et byggevolum på m 2, mest for å betjene 7 strandparken sør for Operaen. Feltareal: 3106 m 2. Antall etasjer: 2. 8 A11: Et spektakulært, midlertidig byggeprosjekt som skal trekke 8 publikum ut til Bjørvikas sentrale øy. Feltareal: 3700 m 2. Antall etasjer: 2. 9 B6A B6B: Mot Bispevikas sørlige og vestlige kant skal det skapes et 9 unikt boligområde. Feltareal: m 2. Antall etasjer: B8A D5: Kombinerte nærings- og boligtomter. 10 Feltareal: m 2. Antall etasjer: D2: Bjørvikas skoletomt. Feltareal: 7996 m 2. Antall etasjer: D6: Innerst i Lohavn ligger Bjørvikas største byggevolum avsatt 12 til næring. Feltareal: 4805 m 2. Antall etasjer: D7 D10: Nedover Grønlikaia ligger Bjørvikas største boligtomt. 13 Feltareal: m 2. Antall etasjer: D10 D11: Unike boligområder vendt mot vest og Oslofjordens myke 14 fjordlandskap. Feltareal: m 2. Antall etasjer: D9: Der Bjørvikautbyggingen ender mot buffersoneparken 15 planlegges et større næringsbygg og en sentralpark. Feltareal: m 2. Antall etasjer: A1-A3: Several small-volume buildings in the green Festningsallmenningen. Field area: 2,866 m 2. Number of floors: 3. A4: An exciting office project that will clean up the area between Oslo Havnelager, government highway ramps and the Kvadraturen. Field area: 3,800 m 2. Number of floors: 4. A5A A5B: Representative building plots at the Oslo Stock Exchange, face to face with the Opera House. Field area: 3,613 m 2. Number of floors: 5. A9A: Businesses and Norway s most sought-after student accommodation will be built in the library extension. Field area: 2,450 m 2. Number of floors: 9. A9B: Diagnale Office is an office building with businesses on street level and a façade facing the Akerselva river. 1,800 m 2. Number of floors: 9. B1 B4: A housing area with a shopping centre located between the Akerselva river and Stasjonsallmenningen. Field area: 8,047 m 2. Number of floors: 7-9. A10: A building volume of 1-2,000 m 2 that is primarily intended to serve the beach park south of the Opera House. Field area: 3,106 m 2. Number of floors: 2. A11: A spectacular, temporary building project that will draw the public out to Bjørvika s central island. Field area: 3,700 m 2. Number of floors: 2. B6A B6B: A unique housing area will be developed towards the southern and western edges of Bjørvika. Field area: 12,325 m 2. Number of floors: 6-7. B8A D5: Combined office and housing plots. Field area: 11, 890 m 2. Number of floors: 6-9. D2: Bjørvika s school plot. Field area: 7,996 m 2. Number of floors: 5. D6: Bjørvika s largest building volume earmarked for business is located innermost in the Lohavn harbour. Field area: 4,805 m 2. Number of floors: 10. D7 D10: Bjørvika s biggest housing plot is located down towards Grønlikaia. Field area: 15,101 m 2. Number of floors: D10 D11: Unique housing area facing westward towards the Oslofjord s inviting fjord scenery. Field area: 20,028 m 2. Number of floors: D9: Planning is under way on a large office building and central park to be located where the Bjørvika development ends at the buffer zone park. Field area: 13, 627 m 2. Number of floors: 8-12.

11 side page 011 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA OSLO S OPERAGATA 6 OPERAKVARTERET 1 OPERAEN 6 DR. EUFEMIAS GATE BJØRVIKA BISPEVIKA MIDDELALDERPARKEN SØRENGA LOHAVN 15

12 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page B6A B6B Mot Bispevikas sørlige og vestlige kant skal det skapes et unikt boligområde. B6A B6B: A unique housing area will be developed towards the southern and western edges of Bjørvika. A4: Et spennende kontorprosjekt som skal rydde opp mellom Havnelageret, riksveiramper og Kvadraturen. A4: An exciting office project that will clean up the area between Oslo Havnelager, government highway ramps and the Kvadraturen. Illustrasjon illustration: Tegnestuen Vandkunsten 12 D6: Innerst i Lohavn ligger Bjørvikas største byggevolum avsatt til næring. D6: Innerst i Lohavn ligger Bjørvikas største byggevolum avsatt til næring. 3 A5A A5B: Ansikt til ansikt med Operaen. A5A A5B: Face to face with the Opera House.

13 side page 013 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA 6 B1 B4: Boligområde med forretningssenter som ligger mellom Akerselva og Stasjonsallmenningen. B1 B4: A housing area with a shopping centre located between the Akerselva river and Stasjonsallmenningen.

14 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 014 Bjørvika er en urbaniserings prosess Bård Folke Fredriksen (H) tar oss i mot på møterommet i Oslos rådhus tiende etasje. Byråden for Oslos byutvikling er sliten fordi flyet hjem fra Hamburg kvelden før ble kansellert, og han fikk dermed et ufrivillig hotellopphold på tysk jord og måtte stå opp kl på natten for å ta fatt på hjemreisen. Men når han får høre at Bjørvika er dagens tema, lyser han opp og viser et engasjement av en annen verden. Hva er Bjørvikas visjon? Dette er jo Oslos beste tomter. Før måtte man krysse en motorvei og passere høye gjerder og masse containere. I realiteten var dette helt utilgjengelige områder. Visjonen vår har vært å gjenvinne de områdene som tidligere har vært helt avsperret for Oslos befolkning. Generelt har jo byer en tendens til å vokse utover. Nå gjenvinner vi og transformerer areal som i generasjoner har vært dødt for bybruk. Og så utnytter vi de kvalitetene byen vår har. I Bjørvika blir det både arbeidsplasser, boliger, kulturtilbud, butikker og uteliv. Tanken er å lage et bysentrum med mange ulike funksjoner. I sum gir dette et kreativt miljø og et bra byliv. Kultur, handel, næring, boliger og hoteller er en type miks som gjør at man får et veldig spennende miljø, og det midt i byens absolutte sentrum. Vi har hørt at Oslo S skal fornyes. Er det sant? Ja, det er på planleggingsstadiet. Husk at Bjørvika-utbyggingen er den største satsingen på arbeidsplasser i hele Osloregionen. Totalt utgjør Bjørvika-reguleringen nok areal til noe sånt som arbeidsplasser. Bjørvika is an urbanization process: Bård Folke Fredriksen (the Conservative Party of Norway) welcomes us in to a meeting room on the tenth floor of the Oslo City Hall. The Commissioner for Urban Development at the City of Oslo is tired because his flight home from Hamburg the previous evening was cancelled. He therefore had to stay (against his will) at a hotel in Germany and get up at 4:15 in the morning in order catch a flight to Norway. But when he hears that Bjørvika is today s topic he brightens up and shows enthusiasm that is out of this world. What is Bjørvika s vision? These are definitely the best plots of land in Oslo. In the past, you had to cross a highway and pass over high fences and many containers. In reality, this was a completely inaccessible area. Our vision here has been to salvage the areas that were, in the past, completely blocked off for the people of Oslo. In general, cities certainly have a tendency to grow outwards. Today, we are recovering and transforming this area that has been completely void of urban use for generations. We are thus taking advantage of the qualities of our city. There will be workplaces, housing, cultural attractions, stores and night life. The idea is to create a city centre with many different functions. In total, this will foster

15 INFO BÅRD FOLKE FREDRIKSEN Oslos byråd for byutvikling. Representant for partiet Høyre. Har tidligere vært Oslos byråd for kultur og utdanning, Oslos byråd for eldre og bydelene, leder av finanskomiteen og medlem av byrådet. Commissioner for Urban Development at the City of Oslo Representative for the conservative party of Norway He was previously the Commissioner for Culture and Education at the City of Oslo, Commissioner of Senior Citizens and the Boroughs, leader of the standing Committee on Finance at City of Oslo and a member of the city council. Foto photo: Massimo Leardini

16 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 016 Havnepromenaden. The harbour promenade Illustrasjon illustration: MIR Arkitekter/ LPO arkitektur og design

17 side page 017 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA «Bjørvika blir Oslos mest sentrale forretningsområde. Det blir mange nye muligheter for dem som trenger nærhet til resten av Norge og verden.» Bjørvika will be Oslo s most central business area. There will be many new opportunities for those who need to be close to the rest of Norway and the world. Samtidig må vi ta høyde for at Oslos befolkning øker fra dagens nivå til om år. Da sier det seg selv at Oslo S må integreres bedre med blant annet bussterminalen. Tanken er å få til nye, bedre overganger mellom ulike kollektivtilbud. Dagens bussterminal er fullstendig sprengt. Den ble dimensjonert for omlag 50 % av trafikken som den håndterer idag. Tanken er å legge en bussterminal oppå togsporene med direkte adgang til perrongene og omvendt og til resten av kollektivtrafikken. Dette blir jo selve navet i all norsk kollektivtrafikk med direkte aksess til T-banenettet, nærtogene, Flytoget, bussene og så videre. Dette er et stort grep vi forsøker å få til. Den byveksten vi opplever nå har Oslo god plass til. Det kritiske er at vi får til gode kommunikasjoner, og et nytt Oslo S er en viktig brikke for å møte befolkningsveksten. Å pendle mil er ingen sak når arbeidsplassen ligger en kort spasertur fra Oslo S. Hvordan blir det å drive næringsvirksomhet i Bjørvika? Bjørvika blir Oslos mest sentrale forretningsområde. Det blir mange nye muligheter for dem som trenger nærhet til resten av Norge og verden. Når togtilbudet blir bedre, så blir det veldig attraktivt å jobbe i Bjørvika. Men først og fremst tror jeg at det blir et veldig spennende sted å jobbe. Jeg tror mange nye bedrifter vil etablere seg her. Og ikke minst blir det en levende bydel med folk som er der med ærlige hensikter døgnet rundt. Det kan man ikke si om alle tidligere kontoriserte a creative environment and great city life. Culture, shopping, business, housing and hotels combine to create a very exciting environment, and right in the middle of the city centre to boot! We have heard that Oslo S will be renovated. Is that true? Yes, that is in the planning phase. Remember that the Bjørvika development has the biggest concentration of workplaces in the whole Oslo region. In total, the Bjørvika development will have enough area for something like 45,000 workplaces. At the same time we have to consider that Olso s population is growing from today s figure to 800,000 in years. It goes without saying that Oslo S must be better integrated with a bus terminal, among other things. The idea is to create new and better transfers between different public-transport facilities. The current bus terminal is operating beyond maximum capacity. It was dimensioned for about 50% of the traffic that it handles today. The idea is to build a bus terminal above the railway tracks with direct access to the platforms - and vice versa - and to the rest of the public-transport facilities. This will certainly be the navel of the entire Norwegian public-transport facilities with direct access to the underground, local trains, Airport Express Train and the busses etc. This is a big initiative that we are trying to get done. Oslo has plenty of room for the city growth we are currently experiencing. It is critical that we achieve good transportation, and a new Oslo S is an important piece of the puzzle in terms of accommodating the population growth. Commuting miles is no big deal when your workplace is located a short walk from Oslo S. What will it be like to run a business in Bjørvika? Bjørvika will be Oslo s most central business area. There will be many new opportunities for those who need to be close to the rest of Norway and the world. When the train connections improve it

18 BJØRVIKA HAV EIENDOM AS side page 018 Gangbroen Akrobaten i Stasjonsallmenningen. The pedestrian bridge The Acrobat in Stasjonsallmenningen. Foto photo: Børresen & Co sentrumsområder. Oslo hadde jo dessverre den utviklingen på og 1970-tallet at vi drenerte indre by for boliger, og dermed separerte vi boligene fra arbeidsplassene. Med Bjørvika blir dette helt annerledes. Hva er du mest stolt av når det gjelder Bjørvika? Det er flere ting. Jeg er stolt av at vi får en gjennomgående promenade fra Sjursøya i sør til Bygdøy i nordvest. Man vil kunne vandre flere timer langs Oslos strandlinje, noe som er veldig fjernt fra den virksomheten som pleide å ligge her. Og så blir det sandstrand utenfor Operaen, og det blir en kil inn i Bispevika. Men viktigst er det at vi vinner byen vår tilbake og at vi gjør den rikere på opplevelser for dem som bruker den. will be very attractive to work in Bjørvika. But, first and foremost, I think that it will be an exciting place to work. I think that many new businesses will be established here. And, not least, it will be a living subdivision with people who are there with honest intentions around the clock. That cannot be said about all city centres that were previously office dominated. Unfortunately, in the 1960s and 1970s, Oslo experienced development that drained the inner city of housing, and we thus separated housing from the workplaces. This will be totally different with Bjørvika. What are you most proud of when it comes to Bjørvika? There are several things. I am proud that we are getting a through promenade from Sjursøya in the south to Bygdøy in the northwest. People will be able to walk for several hours along Oslo s shoreline, something that was very unlike from the activities that used to be in this area. There will also be a sand beach outside the Opera House, and there will be a narrow bay in to Buspevika. But the most important thing is that we are winning our city back and that we are making it a richer place in terms of experiences for those who want to use it.

19 side page 019 HAV EIENDOM AS BJØRVIKA Illustrasjon illustration: Tegnestuen Vandkunsten

20 Historiske fa fra Bjørvika 1050 Det var i Bjørvika at kong Harald Hårdråde grunnla Oslo by. I samme periode begynte byen å vokse voldsomt. Bjørvika is where King Harald Hardrade founded the City of Oslo. The city began to grow exponentially in the same period. Heller ikke Bjørvika unnslapp den store bybrannen i Brannen varte i tre dager. Etter brannen ble det murtvang i Oslo. Byen ble flyttet vestover og ble bygget opp rundt Akershus festning. But Bjørvika was not spared from the large city fire in The fire burned for three days. It became mandatory to build in brick or stone after the fire. The city was moved west and was built up around the Akershus Fortress Norway s largest shipyard Nylands Mechanical Workshop and Factory was established in Bjørvika in the 1860s. The workshop built a large number of steam engines, steam ships and steam locomotives. A large factory was erected furtherest out on the left side of the river bank in the same location as the Diagonale Office and the Opera House. For some time Nyland was Norway s biggest shipyard with over 1,000 employees, but everything came to an end in Landets største verft Nylands Mekaniske Verksted ble etablert i Bjørvika i 1860-årene. Verkstedet bygget et stort antall dampmaskiner, dampskip og damplokomotiver. Det ble oppført en stor fabrikkbygning ytterst på vestre elvebredd på samme sted som Diagonale og Operaen. Nyland var i en periode landets største verft med over 1000 ansatte, men i 1971 var det slutt. Foto photo: Inger Munch/Oslo Museum

21 kta Bjørvika eller Bœjarvík («Byvika») som det het på gammelnorsk er i ferd med å bli Norges arkitektoniske spydspiss. Oslo seiler opp som en av Europas viktigste byer for ny og grensesprengende arkitektur. Men det er langt fra første gang at Bjørvika spiller en hovedrolle. Historical facts from Bjørvika Bjørvika or Bœjarvík Byvika as it was called in Old Norse is about to become the tip of Norway s architectural spear. Olso is quickly becoming one of Europe s most important cities for new and pioneering architecture. But this is far from the first time that Bjørvika plays the leading part. The Opera House is completed! 1920 Bispelokket, trafikkmaskinen i Bjørvika står ferdig. På det meste er biler innom i døgnet! Strandlinjen forskyves Byens strandlinje har endret seg mye på 1000 år. Man regner med at sjøen en gang strakk seg helt til området ved Vahl skole, altså litt syd for Botanisk hage. Så sent som i 1920 gikk sjøen nesten helt inn til Østbanehallen Bispelokket, the roundabout in Bjørvika, was completed. At its height, 140,000 cars passed through a day. Construction commenced on the Opera House after many years planning Etter mange års planlegging starter byggingen av Operaen. Byggestart på OperaKvarteret. Ferdigstilles i Construction starts at the OperaKvarteret. To be completed in Operaen står ferdig! /17 Kontor- og studentboligbygget Diagonale samt nye Deichmanske hovedbibliotek står ferdig. Samtidig vil det meste av infrastrukturen være på plass. Shoreline relocated The city s shoreline has changed a great deal in 1,000 years. At one point the ocean probably reached all the way to the area at Vahl skole, i.e. just south of the Botanical Garden. As late as 1920, the ocean went almost all the way in to Østbanehallen Nye Oslo og Fjordbyen vedtas! The new Oslo and the Fjord City is approved! Illustrasjon illustration: MIR Arkitekter/LPO arkitektur og design The office and student housing complex Diagonale and the Oslo Public Library are completed. At the same time, most of the infrastructure will be in place

22

23 1 BYLIV OG BOLIG LEISURE AND HOUSING

24 i BYLIV OG BOLIG LEISURE AND HOUSING Prosjektet «Ren Oslofjord» har ført til at fjorden nå er renere enn på 100 år. Og enda renere skal den bli takket være Midgardsorm-prosjektet. Hopp i havet! The efforts of the Oslo Harbour Remediation Project have resulted in a cleaner fjord today than in past 100 years. And it will be even cleaner thanks to the Midgardsorm project. Hop in the ocean! Hver sommer arrangeres Færderseilasen. Den starter innerst i Oslofjorden, få meter fra Bjørvika. Vi tipper beboerne på Sørenga får lyst til å sette seil når de skuer utover fjorden. The Færderseilasen regatta is arranged every summer. It starts furthest in the Oslofjord a few meters from Bjørvika. We suspect that the residents at Sørenga will want to set sail when they gaze out over the fjord. Sukkerbiten er et utested med et rikt kulturtilbud på øya utenfor Operaen. Den ble åpnet i 2010 av HAV Eiendom i samarbeid med Øya og består av en rekke containere. Sjekk ut Sukkerbiten is a restaurant with a rich variety of cultural attractions on the island near the Opera. It was opened in 2010 by HAV Eiendom in collaboration with the Oya Festival, and is made up of a number of containers. Check out HERLIGHETEN Det blir barnehage i sentralparken på Sørenga. Så om mange år kan noen se tilbake på en oppvekst på Sørenga. Ekte bybarn vokser opp i byen! There will be a kindergarten in the Central Park at Sørenga. So in many years from now some people will be able to recollect growing up in Sørenga. Real children of the city grow up in the city! 2011 De første familiene flytter inn i boliger på Sørenga. The first families move in to their dwellings at Sørenga. Prosjektet «Herligheten» ligger i Loallmenningen og er et parsellkollektiv med 100 parseller og en kornåker. Dette er et økologisk prosjekt knyttet til urban matproduksjon. The Herligheten project is located in Loallmenningen. It is a community garden with 100 lots and a cornfield. This is an ecological project connected to urban food production.

25 side page 025 BYLIV OG BOLIG LEISURE AND HOUSING BJØRVIKA Illustrasjon illustration: MIR Arkitekter Sørenga Oslo har mange fine bydeler, men ingen slår Sørenga på det Sørenga er best på: Nærhet til sjøen og den grønne Ekebergåsen, flotte byrom og rekreasjonsområder, og selvfølgelig gangavstand til alle de urbane tilbudene som hovedstaden har å by på. Mer attraktiv beliggenhet skal du lete lenge etter. Vår nye bydel i Oslo sentrum ligger i le av Hovedøya og har sjøen skvulpende på tre kanter. Sørenga, som også ligger sentralt plassert i byens kultursentrum, har rikelig med sol, frisk sjøluft og fri sikt i alle retninger. Fra denne utstikkeren i sjøen kan man betrakte øyene, Ekebergskogen, Byskogen, Sjømannsskolen og Operaen og ikke minst passasjerskipene som ankommer Vippetangen. Synsinntrykkene er mange, og det er også mulighetene for de som vil stifte et hjem her. Fjordbyen Oslo var i mange år politikernes visjon og drøm for Oslo Sørenga: Oslo has many fine subdivisions, but none of them beats Sørenga in what it s best at: Close proximity to the ocean and the green Ekebergåsen, beautiful urban spaces and recreational areas and, of course, walking distance to all of the urban activities that the capital city has to offer. You would have to look long and hard to find a more attractive location. Our new district in the Oslo city centre is sheltered by the Hovedøya island with waves washing up on three sides. Sørenga, which is also centrally located in the city s cultural core, get lots of sun, fresh ocean air and unobstructed views in all directions. From this pier in the ocean you can spot the islands, the Ekebergskogen forest, Byskogen

26 BJØRVIKA BYLIV OG BOLIG LEISURE AND HOUSING side page 026 Illustrasjon illustration: Voice «Med Fjordbyens beste beliggenhet følger det naturligvis strenge krav til utbyggerne. Det legges vekt på boligkvalitet, materialbruk og energibesparende tiltak.» Along with the Fjord City s best location comes, naturally, the strictest requirements on developers. Quality housing, exclusive material usage and energy-saving measures are emphasised. by. Nå er Fjordbyen i ferd med å bli en realitet, og de første beboerne flyttet inn på Sørenga i Siden har det gått slag i slag, og det ene byggetrinnet etter det andre er blitt påbegynt. I alt er det seks byggetrinn. Med Fjordbyens beste beliggenhet følger det naturligvis strenge krav til utbyggerne. Det legges vekt på boligkvalitet, materialbruk og energibesparende tiltak. Leilighetene har vannbåren varme fra det nye fjernvarmeanlegget i Kongshavn, og luftkvaliteten blir sikret gjennom balansert ventilasjon. Særlig er variasjonen i det arkitektoniske uttrykket lagt vekt på. For å sikre nok variasjon har mange ulike arkitektkontorer vært involvert. Ett av byggene får for eksempel en fasade med elementer av skipsskrog. Likevel er man blitt enige om en felles tegl i alle fasadene. Dette gir bydelen en klar identitet samtidig som det åpner for en stor variasjonsrikdom. Sørenga får både en grønn sentralpark, promenader, store indre gårdsrom, et sjøbad og en småbåthavn. Alt sammen bidrar til å gjøre Sørenga til et godt sted å bo, også for familier. Velkommen til et godt liv på Sørenga! forest, Sjømannsskolen and the Oslo Opera House and, not least, the passenger ships arriving at Vippetangen. There are many visual impressions, and there are also opportunities for those who want start a family here. For many years, the Fjord City was the politicians vision and dream for the City of Oslo. Today, the Fjord City is about to become a reality with the first residents moving to Sørenga in Since then, there has been constant progress with one construction phase starting after the other. There is a total of six construction phases. Along with the Fjord City s best location comes, naturally, the strictest requirements on developers. Quality housing, exclusive material usage and energy-saving measures are emphasised. The apartments are heated with water-bourne heating from the remote heating plant in Kongshavn, and the air quality is safeguarded through balanced ventilation. Variation in the architectural expression is emphasised in particular. In order to ensure sufficient variation many different architectural firms have been involved. For example, one of the buildings will have a façade featuring elements of a ship s hull. Nevertheless, there is agreement on using the same brick in all of the façades. This gives the district a clear identity at the same time as it creates great diversity. Sørenga will have a green central park, esplanades, large inner courtyards, an ocean pool and a small boat harbour. All of this contributes to making Sørenga a great place to live, also for families. Welcome to the good life at Sørenga!

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge.

Statsbygg ønsket med denne konferansen å sette søkelyset på planlegging og utvikling av nye universitets- og høyskolecampus i Norge. Forord Utvikling i kravene til fremtidens universiteter og campuser er drevet frem av endringer i synet på kunnskap, hvordan forskning foregår, endret pedagogikk, ny teknologi og økt vekt på campus som

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y title intern internship report claus sigurd petersen msc3 urban design, a&d, aalborg university cspe11@student.aau.dk study number 20110881

Detaljer

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer Jon Guttu Lene Schmidt 1 Forord I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim,

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no

Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA. www.bardola.no Please see english version of this information following the norwegian pages. BLI KJENT MED BARDØLA www.bardola.no Velkommen til Bardøla! Velkommen til oss! Mange positive tilbakemeldinger viser at medarbeidernes

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN

CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN annonse sandbeck.no 2015 CC GJØVIK KRYDRER OPPLEVELSEN Vi har toppet senteret med krydderbutikker for at våre kunder skal oppleve et besøk hos oss som noe unikt og spesielt. Ta en tur innom, og opplev

Detaljer

BANG SAREY NORDIC BANGSAREY VILLAGE. Quality Living RESORT. Activities & Attractions

BANG SAREY NORDIC BANGSAREY VILLAGE. Quality Living RESORT. Activities & Attractions BANGSAREY VILLAGE Bangsarey Village er en koselig fiskelandsby som det er lett å bli glad i. Den ligger kun 10 minutter fra resorten og selv om størrelsen er liten kan den tilby nok av opplevelser og inntrykk.

Detaljer

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 Leder Focus on the journey-not the destination A new semester is starting and Unikum wants to welcome you all and wish you

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Loquias, R. Tolentino, A. Rupinski, Z. Flaws, W. Smith, I.

Loquias, R. Tolentino, A. Rupinski, Z. Flaws, W. Smith, I. Nr. 2 2007 Offisersfortegnelse Ajour pr. 10.06.07 SHIP CAPTAIN CHIEF OFFICER SAFETY OFFICER 2./3. OFFICER CHIEF ENGINEER SENIOR 1ST ENG. 2./3. ENGINEER COMMUNICAT. OFF. CHIEF ELECTRICIAN ELECTRO TECHN.

Detaljer

Energy related behaviour in Norwegian households

Energy related behaviour in Norwegian households Energy related behaviour in Norwegian households Types, barriers, facilitators & energy culture Results from focus group discussions (Report provided in the Enova research project Indicators of determinants

Detaljer

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics Lene har lest: norsk krim Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken levende seilskip Wallenius wilhelmsen logistics The history and the future NR: 03.2010 INNHOLD NR.03.2010 04 Prestens side 05 Aktuelt:

Detaljer

Rom i Tiggerstaden. Romas in Tiger City* RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013

Rom i Tiggerstaden. Romas in Tiger City* RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013 Rom i Tiggerstaden RAPPORT OM RUMENSKE ROM I OSLO Romas in Tiger City* REPORT ON ROMANIAN ROMA IN OSLO FRELSESARMEENS RUSOMSORG HØST 2013 SALVATION ARMY SUBSTANCE ABUSE SERVICES AUTUMN 2013 Thov Midtsund

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer