.& - 0$2> 4eo(s^ta&JL cjcljuujjlaejlr S^JlLlrYZXlQ^X W/Jl QUCj beof O y^jl^v r: 5kijAe^fevAÅ_ UNIVERSITETET" name="description"> .& - 0$2> 4eo(s^ta&JL cjcljuujjlaejlr S^JlLlrYZXlQ^X W/Jl QUCj beof O y^jl^v r: 5kijAe^fevAÅ_ UNIVERSITETET">

?T-s*kW* i/«$t UiO fa*>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "?T-s*kW* i/«$t UiO fa*>"

Transkript

1 ?T-s*kW* i/«$t UiO fa*> Si+oasjcw* report r jr*"j. - O^V Uvusfortdfc.- filoto(v^k ^alculfe* /L_i />.& - 0$2> 4eo(s^ta&JL cjcljuujjlaejlr S^JlLlrYZXlQ^X W/Jl QUCj beof O y^jl^v r: 5kijAe^fevAÅ_

2 UNIVERSITETET I OSLO - ( - ENGELSKSEKSJONEN TELEFON POSTBOKS 1003 BLINDERN 0315 OSLO USE-styret EDB-senteret v/ Bjørn Ness Vedlagt følger HP's bidrag til rapport om status, ønsker og mål innenfor EDB-sektoren. Rapporten er laget av Asbjørn Brændeland, HP-data. Jeg beklager forsinkelsen som skyldes mitt sommel. Med hilsen Einar Bjorvand U-275/4O20O. H.A.A.S

3 -2- SITUASJONSRAPPORT FRA HF TIL USE (HF-data er holdt utenfor denne rapporten.) 1. Disponibelt edb-utstyr Inst i tut t (PC, XT, AT PD Skr Trm Nett forb Annet IBM/PC, XT, AT; M19, 21, 24 = OLIVETTI M19, 21, 24 Amerikansk Britisk 8 Etnologi 4 Filosofi 3 Folkeminne 1 Folkemusikk 2 Geografi 2 Germanistisk 5 Historisk 0 Idéhistorie 3 Indo-iransk Klassisk 2 Kunsthistorie 1 Leksikografi 4 Li ngv is ti sk 4 Litteratur 3 Musikkvi tenskap Målførearkivet Namnegransking 4 Nordisk 9 No. s. fr.spr. Olds.saml. 3 Reiigionshist: 3 Romansk 7 Semitt isk 2 Slav.balt. 4 Språkped. 1 Teatervi t.sk. 1 Tolkeutd. Ural-altaisk Østasiati sk UB:HF 2 PC PC, AT, 2 WEST XT Me trie M2 4 Mac MAC PC, 7M24 PC, 2Metr TIKI-100, M24 M24 Me trie Mnc :Ericsson :5 PC, 4 Metric :TRS :1 M21, 2 Metric :5 M24, 2 Metric Mac PC, 3 Met r 2 PC 1 PC 1 :Mac,XT 2 1 2:NIU 1 :NIU 8:NIU 4:NIU 1:NIU 4:NIU 1:NIU l:modem 1 :NIU 1:NIU 1:NIU 9:NIU Digi L.bord 1 Nord-100 Comp m. 14 term, sum 85,5:13 Mac, : 34 NIU, 1 modem 20 Metric 53,5 PC eller tilsvarende

4 -3-2. Edb-utstyr det er søkt om for 1988 Institutt PD Skr Trm Nettforb Annet Amerikansk Britisk Etnologi Filosofi Folkeminne Folkemusikk Fonetisk Geografi Germanistisk Historisk Idéhistorie Indo-iransk Keltisk Klassisk Kunsthistorie Leksikografi Lingvistisk Litteratur Musikk Målføre Namnegransk. Nordisk No. s. fr.spr. Olds.saml. Religionshis t: Romansk Semittisk Slav.balt. Språkped. Teatervit.sk. Tolkeutd. Ural-altaisk Østasiatisk UB: HF 4 :PC D: iverse 1 :M24 1 Utstyr 3: 2: :RC 2: :PC 4: :2 PC, Nettver! kstilknytning til NET-ONE 4: 1 :PC ; 4: PC 2: PC til lagring og sammenligning av bilder 3 :NIU 1 2 AT 2 1 1:NIU :NIU sum 28:PC el.tlsv Ikke-vitenskapelig edb Med unntak for Oldsakssamlingen og UB:HF synes den ikke-vitenskapelige bruken av edb ved HF å være begrenset til tekstbehandling og i noen få tilfeller enkel registrering og regnskapsførsel. < Oldsakssamlingen driver en nokså omfattende innberetning, rapportering og registrering i forbindelse med sitt feltarbeid, men det fremgår ikke om det benyttes spesialprogrammer til disse formål. Forøvrig var OS tatt ut til et pilotprosjekt for desentralisert regnskapsførsel, men prosjektet er foreløpig lagt på is. UB:HF utfører regnskap, planlegging og administartive rutiner vha. edb. Men heller ikke her fremgår det i hvilken utstrekning det benyttes spesialprogrammer. Forøvrig benyttes edb til registrering til og søking i litteraturdatabaser - sannsynligvis med spesialprogrammer på sentrale ressurser.

5 -4-4. Vitenskapelig edb Den vitenskapelige edb har tradisjonelt fordelt seg hovedsakelig på noen få institutter. Foruten HF-data er disse Leksikografisk, Historisk, Britisk, Nordisk, Slavisk-baltisk og Klassisk institutt og Institutt for musikkvitenskap. Edb-bruken står helt sentralt i Leksikografisk institutt sitt arbeid som i stor grad omfatter tekstregistrering og ordboksproduks jon. Historisk institutt utfører til dels registreringsarbeid som bl.a. innebærer en del navnestandardisering, statistisk analyse, nominativ analyse og kombinasjoner av dette basert på ulike typer historiske kilder. Britisk institutt har en lang tradisjon i språkanalyse basert på bruk av tekstkorpora og spiller en internasjonal rolle gjennom sin forvaltning av LOB-corpus. Vitenskapelig edb ved Nordisk institutt omfatter lingvistisk analyse og dialektundersøkelser foruten oppbyggingen av en base med 1 itteraturkritikkdata. Slavisk institutt har utført litterær analyse vha. edb. Klassisk institutt har benyttet edb i rekonstruksjon av visse papyrustekster og arbeider nå med oppbyggingen av en konkordans for det samme materialet (?). Institutt for musikkvitenskap har i flere år arbeidet med utvikling av maskinlesbare koder for noter og konvertering mellom ulike representasjonsformer for musikk. Virksomheten har hele tiden foregått i samarbeid med Fysisk institutt og Institutt for informatikk, og er idag sterkt aktualisert ved utviklingen av de såkalte MIDI-systemer' (systemer for Musical Instrument Digital Interface). Ulike former for språkanalyse foregår også sporadisk ved de andre språkinstituttene, men aktiviteten synes for øyeblikket å være nokså lav. Det samme gjelder litterær analyse. De mest interessante nye trekk i bildet er: - samlingsinsti tut tenes tiltagende bruk av databasesystemer og ønske om å ta i bruk optiske lagringsmedier - fakultetets satsning på forskning og undervisning innen datalingvistikk og anvendt logikk. 5. Behov for assistanse Ifølge flere av instituttene var det behov for assistanse på alle de punkter som var nevnt i spørreskjemaet. Punkter som ble nevnt spesielt var: fra Institutt for folkeminnevitenskap: oppbygging av databaser herunder forarbeidet til registrering av materiale på videoplater, fra Klassisk institutt: anskaffelse av TEX-fonter, fra Oldsakssamlingen: anskaffelse og br*uk av store databaser.

6 -5-6. Erfaringer fra kontakt med USE De fleste som svarte på dette punktet var i utgangspunktet fornøyd. Spesielle kommentarer var: fra Britisk institutt: for dårlig kapasitet, fra Klassisk institutt: bra VAX-kurs; liten hjelp til filoverføring, fra Leksikografisk institutt: særlig bra erfaring i forbindelse med overgangen til VAX; generelt for dårlig kapasitet, fra UB:HF: kursene burde vært bedre organisert mht. de ulike deltagergruppene. 7. Ønsker og synspunkter på USEs tjenestetilbud Britisk institutt ønsker et stabilt nett, utvikling av et godt brukergrensesnitt mot VAX og at USE opprettholder sin kompetanse på PCer. Institutt for etnologi ønsker forbindelse til NET-ONE for perifert plasserte institutter. Leksikografisk institutt ønsker generelt bedre bemanning av USEs brukerstøtteavdeling og spesielt programmeringshjelp og edbekspertise til drift og vedlikehold av utstyr. Oldsakssamlingen ønsker en fast kontaktperson. Institutt for reiigionshistorie og kristendomskunnskap ønsker en styrking av den individuelle assistansen til instituttet. Forøvrig er alle punktene under 5. også relevante her. 8. Edb-tekniske oppgaver som ønskes løst i perioden Alle instituttene utenfor Blindern nevnte her nettforbindelse. Institutt for folkeminnevitenskap ønsker å starte et databasepros jekt som omfatter bruk av videoplater. Norsk målførearkiv ønsker et norsk lydskriftalfabet. Flere av språkinstuttene ønsker bedre systemer for fremmede tegnsett (kyrillisk, arabisk, islandsk m.m.). Institutt for religionshistorie og kristendomskunnskap ønsker publisere vitenskapelig materiale. Oldsakssamlingen ønsker å prøve ut ulike større databaser.

7 -fe- PROFESSOR KNUT S. SELMER Det. j ur i d i 3ke f aku 11 et Universitetet i Oslo U S E Blindern.ii ty asjonsr aegor t _f gr _Det_ iyridiske_f ajkul tet Jeg beklager at arbeidet med situasjonsrapporten er blitt -forsinket,. De 4 juridiske institutter med lokaler i Sentrumsbygningene (inklusive satelitter i Lykkeveien og Tullinsgate) har et felles tekstbehandlings- og inf ormasjonssystem av typen Wang, levert, av SP I A/S under særskilt kontrakt,, De siste anskaffelser under kontrakten vil skje i høst, og bli -finansiert over 1988-budsjettet. Anlegget vil da besta av 2 VSmaskiner, et antall DIS-maskiner, ca- 50 terminaler, skri vere (1 aser el 1 er matr i se) i al le mil jøer, samt. intern kommunikasjon mellom Sentrums-bygningene (Wangnet.). Institutt for rettsosiologi og Institutt -for rettsinformatikk har lokaler utenfor Sentrum. Disse to institutter har satset på Digital,. Institutt for rettssosiologi har et antall enkeltstående Rainbow PC'er, og har lagt frem et program for å knytte dem sammen via en Microvax e. 1. Institutt for rettsinformatikk har knyttet sine Rainbow terminaler sammen i et enkelt nettverk, det har to sentrale laserskrivere, og det har kommunikasjonsløsninger mot Blindern, Lovdata og endel andre eksterne miljøer» Også her arbeides det med videreutbygging på kommuni kasjonsområdet Fakultetssekretariatet (som har kontorer i Urbygningen) har et eldre anlegg for tekstbehandling, som snart er modent for utskifting,. Målsettingen fra EDB-utvalgets side er å få sekretariatet integrert i Wang-anlegget, men dette spørsmål er ikke avklart på det administrative plan. Sekretariatet har også en egen terminal oppkoblet, mot Studentregistret på Blindern. Med økonomisystemet har man ikke kommunikasjon.

8 -?- E n d B 1 i g h a r -f a k u 11 e t e t 4 t e r m i n a 1 e r f or br u k a v L o v d a t a p å d e j u r i d i s k e 1 e s e s a 1 e r, o g t. i 1 b r u k f o r r e d a k t ø r e n e av Lovsamlingen,, Disse terminalene er internt knyttet sammen med et Datel-Intern-anlegg levert av Televerket, D g k omrn u n i s er e r u t a d rne d L o v d a t a g j en n orn f a s t samb a n d t i 1 M i e 1 s J ue 1 sg t., U t b y g g i n g e n a v E DE< - a n 1 e g g e t i S e n t r u m s b y g n i n g e n e har v88 r t 1 e d e t a v f a k u lte t e t s E D B - u t v a 1 g Dette u t v a 1 g e t v i 1 a gså stå &en t r a11 ved pian1egg i n g en av n ye bruks o m r a d e r og a n s k a f f e 1 s e a v n y e u t s t y r s e n h e t e r., De mest presserende problemer, hvor man i særlig grad har behov for hjelp fra USE, synes å væres e t a b 1 e r i n g a v k o m m u n i k a s j o n m & 11 o fli f a k u 11 B t s s e k r e t a r i a t. e t o g d e a d m i n i s t r a t i v e systemer på Blindern,, e t a b 1 e r i n g a v k o m m u n i k a s j o n m e 11 ornd en e kt?.!. inst i t u 11 er (i Sentru m og an dr e) ag ø k o n orn i s y s t e m et på Blindern,, e t a bier i n g a v k c J mrn un i k a s j on mella m Bi b1 i otekst jenesten ag bi bliotekssystemet på B lind e r n / i T r o n d h e i m.. 1! d e n n e s a m m e n h eng m å NE TONE f.ør es ned til Sentrumsbygningene. Teknisk sett er det flere løsninger sorn kan komme tale. Det ville være ønskelig, men er ikke noe absolutt kr at de admi ni strat i ve systemer på Blindern kan nås via Wang-termi nal er (alternativt terminaler på de to institutter utenfor Sentrum), kan imidlertid også tenke seg løsninger med egne terminaler for dette formål ved sekretariatet og i n s t i t u 11. e n e H o v e d problemet, s y n e s å v æ r e å f å etablert fleksible og stabile nettverksløsninger..j a B i b I i o t e k s t j e n e s t e n e r t i 1 k n y 11 e t W a n g - a n 1 e g g e t., o g a v g :i. r dess u t e n 1 / 2 m e d a r b e i d e r (To r b j.«r n N a v e 1 saker) til den daglige ledelse av driften., Man har også et eget program for oppkobling mot det fremtidige bibl i oteksystem (BIBSYS og ær her på IBMteknol ogi DEC- Man 1987

9 /W-s>Jl*. W/'Vj- g SITUASJONSRAPPORT FOR IT-SEKTOREN DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET KORTSIKTIG TILBAKEBLIKK Nett Ved de fleste instituttene har det vært en langsom, men jevn stigning i aktiviteten innen informasjonsteknologien. Det mest markante trekk er installasjoner av Net-one. Brukerne har møtt relativt få problemer, og signalene tyder på at USE har vist velvilje og god ekspertise i å løse problemene. Tekstbehandling Flere institutter har fortsatt egne tekstbehandlingssystemer (f.eks. Esselte Scribona). Men slike anlegg er stort sett utilgjengelige for det vitenskapelige personale. Derfor har flere miljøer anskaffet IBM PC-er til tekstbehandling. Fysisk institutt ved bestyreren har lagt ned mye arbeid på dette området, og mange andre institutter henvender seg til Fysisk institutt for å få veiledning. Tungregning Tidligere var RBK-Cyberanlegget fakultetets tungregneressur. Nå har de fleste brukerne flyttet sine programmer til FPS, VAX og CRAY. Videre har Fysisk institutt anskaffet en SAMSON maskin og et Apollo anlegg for DAK/DAP. Likedan er det grupper ved Matematisk institutt som anskaffer eget utstyr og er således i stor grad uavhengig av USE. Informasionsteknologipakken I forbindelse med informasjonsteknologiprogrammet fikk Institutt for informatikk tildelt M kr. Midlene er benyttet til 62 arbeidsplassmaskiner til 6.7 M kr. 20 av disse skal benyttes til lavere grad's undervisning M kr. er benyttet til å styrke hjelpelaererutdanningen. 1.4 M kr. er benyttet til å utruste laboratoriet for storskalaintegrasjon. Videre er det engasjert en avd.ing. og en gjesteforsker.

10 T Nåværende situasjon - problemer Her varierer situasjonen fra miljø til miljø. Lite datatunge miljøer som Biologi og Farmasi synes brukeren av VAX er for dyr og komplisert. For slike miljøer synes og driften av nettet (10 % av investeringene) dyrt. Disse miljøene mener at distansen mellom bruker og USE er så stor at de fleste ønsker å satse på PC-er til dekning av sine behov. Hovedproblemet synes å være ressursmangelen. Det blir hevdet at USE's prispolitikk er et delproblem. Mens driften av FPS dekkes av sentrale midler, er kombinasjonen FPS/VAX dyrere i bruk enn CYBER. For mere teknisk databehandling savnes uttestet software, drivere og plottere. For tiden finnes det ingen plottepakke som virker. Heller ingen plotter, Mangel på integrasjon og kommunikasjon mellom de mange systemer som eksisterer på et institutt. Net-One brukes bare til terminaltrafikk og langsom filoverføring basert på Kermit. Grafikk blir stadig mer påkrevet. F.eks. er det ved kjemisk institutt inført "molekylgrafikk", og det er anskaffet en Evans & Sutherland arbeidsstasjon som skal drives via USE's VAX 750, men instituttet arbeider for å anskaffe en Microvax Forøvrig er behovet for kontorautomasjon stort. Behov Når det gjelder Institutt for informatikk og Fysisk instituttt vises det til søknaden om IT-midler. (I dette notat har vi antatt at Institutt for informatikk er "selvhjulpne".) De "datalette" miljøene har stort sett behov for midler til PC-er, programmer og printere/plottere til disse. Ved instituttene vurderer man om en skal dekke det generelle behov ved eget utstyr. Takten i omleggingen vil i noen grad være bestemt av USE's priser. Men en del tjenester bør løses av USE. Her kan nevnes

11 \9> Utstyr of programpakker som naturlig bør disponeres felles. Veiledningstjeneste ut over det som i dag dekkes av brukerstøtteavdelingen. Tungregningsressurser. Nett-tjeneste. Under forarbeidet til Net-One ble de muligheter som et nettverk byr for å løse databehandlingsproblemer påpekt. Dette var et av hovedpoengene for at instituttene sluttet seg til systemet. I lys av dette har det etterhvert bredt seg en frustrasjon blandt brukerne - når kommer de gyldne tider? Det er derfor nødvendig at USE utarbeider en handlingsplan. Konkret etterlyses det informasjon om hurtig kommunikasjon mot eksterne maskiner, spesielt CRAY. Filoverføringer mellom maskiner, spesielt fra IBM PC til stormaskiner. Printer og plottertjenester, lokalt ved instituttene. Fjernkontroll av jobber i stormaskiner med start og aksess småmaskiner. Sentralt masselager for Universitetet, Netverk fil service. Kan XWINDOW system bidra til løsning? Er det mulig å ha XWINDOW i Net-One? l Ønsker og synspunkter på Use's tjenestetilbud Som rimelig er er det en del spredning i synspunktene. Noen miljøer påpeker at de har hatt lite kontakt med USE. Biologene mener at USE må overføre vesentlig av sine ressurser til veiledning og opplæring av PC-brukere. De tunge miljøene påpeker at den vesentligste del av kommende EDB-utbygging vil skje lokalt. USE's tjeneste-tilbud bør derfor konsentreres om nett-tjenester og drift av spesielt datautstyr, f.eks. en lokal supercomputer. Miljøene mener at tungregningen burde vært bedre ivaretatt. I den opprinnelige avtale mellom USE og Fysisk og Kjemisk institutt forpliktet USE seg til å stille til rådighet en viss arbeidsinnsats ved driften av anlegget. Denne avtale er ensidig oppsagt av USE. Andre saker kan nevnes der USE's vilje til å yte service trekkes i tvil. Som et eksempel på lokal utbygging kan nevnes planene ved Matematisk institutt.

12 (I TIDSPUNKT MASKIN VERDI V 86 ND M kr. H 86 Flex M kr. V 87 H 87 Diskstasjon ND 570 Scalar Hypercrystal M kr M kr. H 87 V 88 V 88 Micro VAX Skyvector Flex Vector Hypercrystal M kr M kr M kr. Totalt 50.5 M kr. Dersom dette skal utvikle seg videre, må en ha forståelse for de som hevder at personell-ressurser bør flyttes fra USE til lokalmiljøene. Prosjekter som må løses i nær fremtid Hurtigere linje til RUNIT Overgang mellom Apple-nett og Net-One Plotteprogram og drivere som fungerer Erstatning for FK anlegget Avklare hvordan nasjonale tungregneressurser skal brukes Fremdrift av Net-One Opplæring av PC-brukere.

13 SITUASJONSRAPPORT FOR IT-SEKTOREN VED DET MEDISINSKE FAKULTET, 12.

14 4^1 13 Sammenfatning av fakultetets arbeid med planene for IT-utbygging Bakgrunn I sin "Plan for IT-utbygging ved Det medisinske fakultet" (vedlegg F i fakultetets budsjettforslag for 1987) har fakultetet funnet det hensiktsmessig å se oppbygging av medisinsk informatikk/informasjonsteknologi i sammenheng med fagområdet medisinsk statistikk. Planen sikter mot et Senter for medisinsk statistikk og medisinsk informatikk, og medisinsk statistikk og informasjonsteknologi er i budsjettforslaget definert som et av fakultetets prioriterte satsningsområder. Etter initiativ fra interesserte, lærere og studenter, er det utarbeidet og vedtatt et opplegg for undervisning i medisinsk informatikk for studenter ved Det medisinske fakultet, og undervisning (et pilotprosjekt) i faget starter høsten 1986 ) I 1986 er det opprettet et Utvalg for informasjonsteknologi under Det medisinske fakultet. Utvalget har fått et bredt mandat og ansvar for ulike sider av fagfeltet. I sitt arbeid har utvalget tatt utgangspunkt i de allerede foreliggende planer. Det er utarbeidet en egen beskrivelse av fagene medisinsk statistikk og medisinsk informatikk og for begge fagområders vedkommende er utarbeidet nærmere planer for utbygging, Fakultetets spesielle behov mht veiledningstjeneste, lokal brukerstøtte og utstyr, er nærmere omtalt i den allerede vedtatte plan (vedlegg F i budsjettforslaget 1987)'

15 fi&l 'f Videre er utarbeidet en skisse av fakultetets situasjon og beho mht administrativ databehandling. Informasjonsteknologiutvalget har nylig gjennomført en kartlegging av fakultetets totale situasjon mht behovet for og tilgang til EDB-tjenester ved enhetene. En kort redegjørelse for resultatene av denne undersøkelsen er gitt i pkt. 5. Situasjonen i dag Medisinsk statistikk er et etablert undervisningsfag for medisinske studenter med 25 timer forelesning pluss øvelser, videre gis kurs under legers videre- og etterutdannelse; det gi noen veiledning for fakultetets lærere i faget, og det gjøres også basal forskning i biostatistikk. Behovene mht egnede lokaler er ennå ikke permanent løst. En stilling (amanuensis) i medisinsk statistikk er prioritert på topp av det aktuelle fakultetsutvalg. Medisinsk informatikk er i fakultetssammenheng fortsatt på begynnerstadiet. Et 30 timers tilbud om undervisning vil bli gitt de medisinske studenter fra høsten Faget har ennå ingen faste lærere og ingen klar "geografisk" tilhørighet. ) EDB ved enhetene og ved fakultetssekretariatet. Den aktuelle situasjon mht behov for og tilgang til EDB for bruk innen administrativ databehandling og for forsknings- og andre formål ved fakultetet, er beskrevet i vedlegg. Mesteparten av investeringene har hittil gått over post H5 (vit. utstyr). Bevilgningen har her som kjent vært altfor beskjedne til en rimelig dekning av behovene.

16 trfis Kortsiktig program for styrking av fagområdene ' Endrete forutsetninger De relativt langsiktige planer for en koordinert oppbygging av IT-området ved Det medisinske fakultet slik vi finner dem skissert i nevnte dokument (vedlegg F i budsjettforslaget, og i pkt 2), er lagt under forventning av betydelige ekstra ressurstilførsler (ODIN-planen). Ulike signaler tyder på at oppbyggingen av dette feltet imidlertid må skje i sammenheng med og i konkurranse med de øvrige oppgaveområdene ved Universitetet/fakultetet. Ressursene må derfor skaffes ad vanlig vei og da først og fremst ved omdisponeringer lokalt og sentralt (stillinger, drifts- og utstyrsbevilgninger), og ved at behovene prioriteres i budsjettforslagene. Dette gjør at fremdriften av planene må bli mer forsiktig enn man antok under Odin-plan-forutsetningene. ) I den grad lokale miljøer omprioriterer sine ressurser til IT-formål, vil utviklingen også selvsagt i større grad styres av enhetene. Den faktiske situasjon er derfor slik at det for fakultetet som helhet synes lite hensiktsmessig å legge en detaljert langtidsplan for IT-utbyggingen. Den pågående kartlegging av ressursene og ressursbehovene innen området vil gi ny informasjon som må innvirke på den videre planlegging, og den faktiske satsningen lokalt vil også måtte være veiledende for videre planlegging.

17 Kortsiktige prioriteringer/tiltak li) Stillinger a Faget medisinsk statistikk må styrkes for å kunne utføre allerede pålagte oppgaver - og for å kunne yte større innsats innen områdene biostatistikk og klinisk statistikk (undervisning, forskning). Faget må snarest tilføres en amanuensisstilling, og senere en halv adm.sekr.stilling samt en vit.ass.stilling. Fakultetet må påta seg de ressursmessige forpliktelser knyttet til undervisningstilbudet i medisinsk informatikk. I en prøveperiode kan en i dagens situasjon være nødt til å benytte seg av hjelpelærere, men senere må en sørge for nødvendige faste lærerstillinger, i første omgang et professorat og en overing.stilling. Utstyr/driftsmidler d Utstyr og driftsmidler knyttet til IT-områdene må - i tillegg til at fakultetet fortsatt arbeider for særskilt sentral ressursallokering - fortsatt finansieres over M5- og 21-posten i konkurranse med annet utstyr til og drift av forskning og undervisning. e Når det gjelder tekstbehandlingsutstyr som finansieres over 11-posten (sentral prioritering fra fakultetet overfor Innkjøpsavdelingen), kan utvalget om ønskelig være Ressurs- og budsjettutvalget behjelpelig med råd.

18 {Mk- / > 5. Sammenfattede resultater av spørreundersøkelsen om bruk av informasjonsteknologi ved Det medisinske fakultet Av ca. 100 utsendte skjema, innkom 62 svar som fordeler seg med 10 fra preklinisk 17 fra Rikshospitalet 16 fra Ullevål 7 fra Aker 5 fra SLA. 7 fra andre enheter Samlet oversikt over enhetenes EDB ressurser 5% av enhetene har overhodet ikke datautstyr. 16% har spesialiserte tekstbehandlingsmaskiner. 74% har en eller flere mikromaskiner hvorav over halvparten er IBM eller IBM-kompatible PC. 29% har tilgang til flerbruker mikromaskin. 55% har terminal til en større vertsmaskin (i hovedsak NORD-500, DEC-10 eller IBM). EDB i administrasjon av universitetsfunksjoner 63% benytter EDB til administrative formål; vesentlig til tekstbehandling, men for 1/3 også til regnskap og registere. Programvaren er stort sett standard pakker som brukerne er godt eller middels fornøyd med. 56% har behov for utbygging av administrative verktøy, særlig tekstbehandling, regnskap og studentregistere. Omtrent 1/6 nevner også post-funksjoner. De fleste trenger mer datautstyr, og halvparten trenger også utviklingshjelp for videre utbygging. EDB som verktøy i undervisningen 39% av enhetene bruker EDB indirekte i undervisningen til utarbeiding av undervisningsplaner, produksjon av undervisningsmateriell og til skriving av eksamensoppgaver og eksamenslister. Kun 5% bruker EDB direkte i undervisningen enten til beregningsarbeid eller til data-assist ert læring. 35% har behov for å bygge opp EDB-verktøyene til indirekte og direkte undervisning. Til dette ) trenger de fleste bide utstyr og kvalifisert assistanse. EDB som forskningsverktøy 87% av enhetene anvender EDB i forskningen. Alle disse benytter tekstbehandling, mens ca 2/3 bruker andre programpakker for grafikk, databaser og statistikk. Halvparten driver egen programutvikling i større eller mindre grad. Hos 1/3 av brukerne er datautstyret koblet til instrumenter for sanking av måledata, mens 1/6 arbeider med signalbehandling. Vel 1/3 av brukerne synes å ha ganske stor kompetanse i databehandling. 1/3 har anvendt ekstern hjelp til systemutvikling. 89% av enhetene har behov for utbygging av EDB til forskningsformål. Behovene finnes stort sett innen de samme områdene som er nevnt ovenfor med noe overvekt på grafisk framstilling og statistikk. Et viktig funn er at 1/2 av brukerne har behov for dataforbindelse ti] andre anlegg og brukere. 1/5 av brukerne regner med at nye anvendelser i stor utstrekning må utvikles spesielt. Behovet for utstyr og utviklingshjelp er like stort. Statistikk som forskningsverktøy 90% av enhetene har behov for statistikk i forskningsarbeidet. Knapt 1/3 bruker statistikk

19 ^#r ti sporadisk, for de øvrige er det et viktig forskningsredakap. dekket. 42% av brukerne har tilgang til ekstern hjelp. For over 1/2 er behovet dårlig 44% av enhetene har noe behov for videreutdanning i statistikk, mens 35% føler dette som et stort behov. Bruk av universitetets fellestjenester 31% av enhetene bruker idag DEC-10, universitetets fellesanlegg. Et fåtall av disse regner med avtagende behov, mens flere ikke-brukere ønsker tilgang til anlegget. Totalt vil derfor ca 40% av enhetene ha behov for å bruke universitetets fellesanlegg. Behovet er særlig knyttet til statistiske analyser.

20 WhMy&x? i i DET ODONTLOGISKE FAKULTET UTVALGET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI 2/7-87 SITUASJONSRAPORT FOR IT-SEKTOREN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET 86/87 Tilbakeblikk 86/87 Fakultetet har i dette tidsrummet satt igang et EDB basert pasientarkiveringssystem på en Compact-100 fra Norsk Data, databaseprogrammet vi bruker er UNIQUE-II-ISAM-B. Frem til våren 1987 disponerer De Odontologiske klinikker omlag 22stk. PC er som foreløpig ikke er koblet i nettverk. Preklinikken omlag 15stk. PC er, som er koblet til net-one. De fleste PC er av type IBM eller IBM kompatible. Programvare som i hovedsak benyttes på PC ene er statestikkpakker tekstbehandlingpakker og databaser spesielt for lit. ref. Flere av instituttene og klinikkene disponerer og avanset teknisk utstyr som styres av PC ene slik som: Røntgenbiledanalyse vha. digitalsubtraksjon. Laser video-disk til undervisning i bl.a. patologi og histologi. Traceutstyr for Cephalometriske beregninger. Statuspresens og problemer Pasientregisteret: Person- og behandlingsopplysninger legges inn i databasen fra det manuelle systemet, dette er et arbeide som er svært tidkrevende og da Fakultetet for 1987 ikke har hatt midler til ekstrahjelp på dette området er det vansklig å si når Fakultetet kan ha full nytte av pasientregisteret slik at det gjør oss mer efektive og vi kan ha mulighet å yte våre pasientene enda bedre service. PC: Fakultetet har for få PC er i forhold til antall ansatte. Dette går spesielt utover de som driver med forskningsarbeide og de som er ansatt i kontor og administrasjon. Det er også et enormt behov for konsulent bistand særlig ved valg av og innkjøp av nytt utstyr og programmer, og å få disse igang og til å fungere. Generelle og spesielle behov Flere PC er til alle grupper ansatte anskaffelse av 10 PC er vil bedre situasjonen betraktlig. Opprettelse av stillinger som skal dekke områdene: Daglig drift, vedlikehold, opplæring av personalet på Fakultetets utstyr, sikkerhetsarbeide og systemutvikling. Dette gjelder minimaskinen, nettverket og PC ene. Det er også behov for konsulent-bistand på ekspertnivå til å løse problemer som oppstår når spesielle ting skal utføres. En strukturert EDB enhet med fast ansatt personalet ved Fakultetet er et ønske.

21 USE'S tjenestetilbud PC brukere ved Fakultetet har ønske om noe tilsvarende "LUKA", når det er problemer med enten programmene eller maskinene eller med kombinasjonen. 2 > Prosjekter som må få en løsning i løpet av 1-1 1/2 år Faste stillinger til kvalifisert EDB-hjelp. Anskaffelse av flere PC er. Bruk av ABD og regnskapsrutiner på data for kontor gruppen. Utvalget for informasjonsteknologi //uk/ vk v '«- Torleif/Sønju formann rs ^k ^ a Inger Jahnsen EDB-konsulent

22 b b u u bbbb ooo u u b bo o u u b bo o u u b bo o uuuu bbbb ooo )-j.^fji'jr J2. Universitetsbiblioteket i Os lo/planavdelingen Drammensveien 42, 0255 OsLo 2, tlf.(02) Oslo, den Til USEs styre Informasjon fra fakultetene mv. til USE. Rapport fra UBO Rapporten berører utelukkende Planavdelingens EDB-ansvar, dvs stort sett nasjonalt rettede EDB-tjenester. Jeg antar at USE er underrettet om BIBSYS-utviklingen på annen måte. 1. Kortsiktig tilbakeblikk (1-1,5 år) Denne perioden har vært preget av stor usikkerhet med hensyn til både hvordan UBO skulle hente sin datakraft etter DEC-10, og hvordan ressurssene til drift og investering skulle fordeles mellom de nasjonale EDB-tjenestene i Hovedbiblioteket og det kommende BIBSYS-system. Da disse spørsmålene omsider ble avklart, hadde vi i realiteten alt for Lite tid til arbeidet med å overføre programmer og data til VAX. Arbeidssituasjonen det siste halve året har derfor vært særdeles presset, og er det delvis ennå. Bruken av våre datatjenester har økt med ca 40 % siste året, og det er spesielt de eksterne brukerne som står for veksten. Tilsammen hadde vi ca anrop (innlogginger) til våre databaser i Volumet på databasene kom opp i ca 1.25 mill poster med tilsammen vel 1G byte tegn. I 3 kvartal 1986 sto UB for ca 20 % av datakraftforbruket fra DEC Nåværende situasjon - problemer Vi 'i har for tiden for liten bemanning, tid og driftsmidler til å foreta e n fullt ut tilfredsstillende overføring til VAX. Våre 3 viktigste d latabaser er ute av drift fra 29.mai 1987 vesentlig på grunn av dette. Et spesielt problem som kan bli vanskelig å takle i tida framover er for små driftsmidler over post 21 til å legge grunnlag for stabile og gode systemer samt til å dekke veksten i den generelle bruken av EDB (tekstbehandling og andre standardruti ne r fra USE). Under slike forhold blir uttesting av forbedringer og reorganisering av databaser gjerne fortrengt til fordel for daglig drift. Dersom vi må dekke

23 Page ZZ driften med inntekter er sannsynligvis on l inetjenestene ganske sårbare for større utgiftsøkninger. I disse betraktningene har vi antatt at driftsutgiftene på VAX blir omtrent som på DEC. Dette er vi fortsatt usikre på, men vi regner med at også USE må se inntektene sine noe an før en endelig prisstruktur fastsettes. 3. Generelle behov - spesielle behov Kan enkelt oppsummeres i: - økte driftsmidler - økt masselager - økt tilkoplingskapasitet UB har stadig voksende databaser, og vi regner med at vårt nåværende masselager må utvides i Løpet av 1988/1989. Vedrørende tilkoplingskapasitet gjelder dette i første rekke oppringt samband, hvor vi til stadighet får klager fra brukerne på vanskelige forhold. Dette gjelder også delvis teknisk kvalitet ("det går så greitt ved andre EDB-sentra"). Spesielt har vi behov for en stabil Laserprinter med avansert typografi (som f.eks. kombinasjonen Laser/TEX). Det er uholdbart for oss at dårlig teknisk kvalitet ikke ubedres. I 1986 sto enkelte av våre produksjoner i inntil ett halvt år av den grunn. Etter en slik periode blir man usikker på om man kan satse på slike tilbud i f ramtida. 4. ønsker og synspunkter på USEs tjenestetilbud UB er i første omgang tilfreds med stabile driftsforhold både når det gjelder hovedmaskiner, datanett og x.25-forbinde Ise. For en hel del av våre brukere er det siste veldig viktig (og dermed også for oss). Utover dette er UB svært fornøyd med den assistanse og de tilbud vi får fra USE. 5. Prosjekter som må Løses i Løpet av kommende år UB har 2 prosjekter i denne perioden, men vi regner med å realisere de ved egen hjelp. Prosjektene er først og fremst effektiviseringstiltak innenfor eksisterende EDB-systemer. De konsekvensene som dette kan få for USE er at man på UB flytter ennå flere ansatte fram til terminalene. Vi vil med andre ord få flere tyngre belastede terminaler (anslagsvis i størrelsesorden stk). En første realisering av dette vil tidligst komme mot slutten av la Cl' v. Hans Martin Fagerli fung. avd.bibl. \ $

24 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO 23 PLANAVDELINGEN N-0255 OSLO 2, Drammensveien 42 k, TELEFON: (02) TELEX: ubn Til Vedlagt følger Paralog's egen brosjyre. Vi kan tillegge at??.!? også markedsføres av Digital, «la også pom en del av kontorautomasjonssysteraet All-ir:-one. Vi sr så langt, i-wr.rt fornøyd ned TRI? og mener at anvendelsesmulighetene er mange. Dersom l73es styre eller andre er interesserte kan vi arrangere en mindre demonstrasjon. I så fall er førsteamanuensis Knut Hegna, Planavdelingen riktig person til å foreta dette. Han er også den av oss som er best inne i bruken av systemet. Til slutt: Inst.1 tutt for rettsinformatikk tar i bruk TEIP til sin bibliotekkatalog i løpet av sommeren. (0331 TRIP er ikke spesi^e*- konstruert for biblioteksystemer, men er et generelt databasesystem fortrinnsvis for tekstdata. vennlig hilsen li ' ^ i / ' t ' k C K K.', \ -. - x ^ ' t ^ Hans Martin Fagerli

25 28/ INFORMATION KAN HANTERAS MED MODERNARE METODER... TRIP år ett datoriserat system for lagring, sokning och presentation av information, i synnerhet text. Det år ett satt att ta vara på inforrnationsresurser. Det år motsatsen till att forvara text i arkivpårmar och i isolerade ordbehandlare, dår den inte kan overblickas och dårmed inte utnyttjas., T ' < ått att forbåttra beslutsunderlag. Att halla viktiga fakta aktuella. Att undvika tidsodande pappersarbete. Forutsåttningen for att ett informationssystem verkligen ska utnyttjas år att det år effektivt: lått att installera och administrera, snabbt aven når stora datamångder hanteras, lått att soka i aven lor den som inte anvånder det så ofta. TRIP f rån Paralog AB fyller kraven: det bygger på erfarenheter från vårt internationellt vålkånda informationssokningssystem 3RIP. Kårnan i TRIP år vårt textdatabassystem TDBS. TEKNISKA FAKTA OM TRIP Maskinkrav Terminaltyp Minne skr av Antal poster per databas Antal tecken per post Antal falt per post Datatyper Fåltlångd Antal databaser sokbara samtidigt VAX under VMS VT KB for program KB dataarea per anvåndare max ca 250 miljoner fritt val fritt val fri text, nyckelbegrepp (ett eller flera ord), numeriskt varde, datum, tid fritt val 30

26 HUR TRIP * STARTAS OCH SKOTS Vi beskriver hår i korthet hur TRIPs administration hanteras. Grunden år ett s k icke-procedurellt kommandospråk, och med hjalp av menyer och skårrnformulår har vi underlåttat systemadministratorens arbete. SKAPA EN DATABAS Några detaljer om filer, poster och falt finns i faktarutan på foregående sida. Friheten i upplåggningen år som synes ganska stor. TRIP har ett litet antal våldefinierade datatyper som lacker de fiesta tillåmpningars behov i sin grundform, och som också kan modifieras med restriktioner på varden och utformning når tillåmpningen kraver det. Datatyperna år fbljande; text for lopande text i meningar och stycken, phrase for kortare textelement (t ex namn), number for numeriska varden, date for datum och lime for tid. Når du har gett databasen namn, namngett fålten som posterna i den ska bestå av och angen av vilken typ fålten ska vara har systemet i princip den information det behover for att lagga upp de filer som administrerar databasen. Skårmbilden visar hur det ser ut. MODIFIERA DATABAS Att lagga till eller ta bort enstaka poster i en databas och att åndra i poster kan man gora med samma enkla laddningskommando som når man tar in de ursprungliga posterna. ANVÅNDARRATTIGHETER Anvåndare ges tillgång till TRIP via två steg. I det forstå steget får anvåndaren ett losenord som sedan ingen annan an ågaren kan åndra. I det andra steget beståms vad den individuelle anvåndaren får utfora. Anvåndaren kan vara databasadministrator med alla råttigheter eller en vanlig anvåndare med mer begrånsade mojligheter. En anvåndares råttigheter i fråga om en viss databas kan också begrånsas till vissa poster, till att enbart låsa poster eller att aven ta bort, lagga till eller uppdatera poster. TA IN DATA Hår beror naturligtvis mycket på vilken form data har tnnan de tas in i systemet. Den form de ska ha for att enklast etableras som databas år en ASCII-fil med enkla styrkoder som markerar posters och falts borjan och slut. RENAME HELP LEAVE QUIT Alter File Template Data Base: CORRESPONDENCE Receive_date Sender Receiver Content Comment Field Type Date Phrase Phrase Text Text UTSKRIFTSFORMAT En anvåndare kan gora egna enkla utskriftsformat for resultatet av sina sokningar. En handfull mer utvecklade standardformat ska också finnas tillgångliga. ANDRA FACILITETER Det finns naturligtvis en rad andra aspekter på skotsel av systemet som vi inte kan ge en råttvis bild av i en så kort beskrivning, t ex systemsåkerhet, felhantering och de mqjligheter som finns når det galler effektiv organisation av databaserna, anpassad till tillåmpningen. Den del av ett informationssokningssystem som beror de fiesta av anvåndarna och anvånds mest återstår att beskriva: sokning och resultatutskrift.

27 2t HUR TRIP ANVANDS: SOKA OCH SKRIVA UT Detta år bara en antydan om de mqjligheter som TRIP erbjuder, mest gjord for att visa att TRIP år lått att låra sig. ALLMANT OM SOKNING Når man soker i TRIP ser skårmen ut ungefår som bilden visar. Nedtill till vånster skriver man in sin sokfråga. I mitten av skårmen syns hur mycket man har hittat med sin senaste fragå och med de nårmast foregående. Till hoger nedtill skrivs meddelanden från systemet ut. For att ta ett enkelt exempel kan vi anta att vi har en databas som innehåller affårsbrev. Varje brev utgor en post, dvs ett enskilt dokument, och varje post består av fyra olika typer av information som har organiserats som var ski Jålt inom posten. Ett falt innehåller avsåndaren, ett mottagarna, ett datum och ett brevets innehåll. Den som soker i databasen kan vara ute efter helt olika saker. Det kan galla att hitta ett beståmt brev, man vet till vern det har skrivits och av vern och ungefår når. Man kan också vilja ha fram allt som har skrivits i en beståmd fråga lor att kunna skriva en rapport eller skaffa beslutsunderlag. Når man inte vet exakt hur det som man år ute efter ser ut maste man ha mqjligheter att precisera sin sokfråga stegvis. Man maste kunna leta fram flera liknande dokument eller kunna plocka ut de mest centrala bland dem som man har hittat. Det kraver minst två saker av soksystemet: att det arbetar snabbt och att det haller reda på vad de tidigare frågor man stållde gav for resultat. SOKA ORD OCH FRASER Sokspråket i TRIP år CCL, vilket innebår att man ger sina kommandon på engelska. Men det år få kommandon att minnas och de blir ganska snart sjålvklara. Sokorder inleds med FIND som kan forkortas till F. Om man vill ha fram alla brev som innehåller ordet produkt skriver man alltså: F produkt Kanske år det en speciell produkt som man letar efter. Då soker man efter en fras, t ex: F industriell produkt 14 hits 67 hits F produkt AND pris Order SEN=Sven Svenssonl produkt? Man kan också stalla kravet att det man soker ska linnas i ett beståmt falt i posterna, i vårt fall t ex att en viss person ska stå som avsåndare. Om avsåndarfaltet betecknas med SEN skriver man då: F SEN=Sven Svensson Ofta behover man leta efter delar av ord. Man vill hitta både produkt och produkter och alla sammansåttningar dår de ingår. Det år lått att gora i TRIP. SOKA DELAR AV ORD Det finns två satt. Vilket som år bast beror på situationen. Ena såttet år en sokorder dår det sokta ordet har ett trunkeringstecken eller maskeringstecken på platsen for de bokstaver som man vill halla oppnå. T ex: F produkt$ som hittar alla ord som borjar med produkt oberoende av hur många bokstaver som foljer efter, t ex produkter, produktion, produktivitet, produktbeskrivning. Eller:

28 Vi tackar for er forfrågan om den nya modellen av vår Omikron. Sven Svensson F produ$t som hittar både produkt och product om databasen består av såvål svenska som engelskspråkiga brev. Tecknet kan anvåndas var som helst i ordet, alltså aven i borjan av det. Man kan också anvånda tecknet på flera stallen i samma ord. Det andra såttet att hitta ord som ligger nåra varandra i stavning år att slå upp i ordlistan. Det gors med kommandot DISPLAY, forkort at D. D produkt$ ger en numrerad alfabetisk lista på ord som borjar med produkt och på fraser som innehåller sådana ord. Nu kan man vålja de som ser ut att leda till det man vill ha och om man så vill låsa vidare i listan for att se om det finns mer låmpligt. KOMBINERA SOKVILLKOR Man kan stalla flera krav i samma sokorder och man kan fritt kombinera resultaten av tidigare order. Till detta anvånder man NOT, AND och OR. Med ordern: F produkt AND pris <a> hittar man alla dokument som innehåller bada orden. Som vi nåmnde haller TRIP reda på tidigare sokresultat. Det sker genom att varje resultat får ett nummer som man sedan kan anvånda i den fortsatta sokningen. Vi antar att ordern ovan bildade sokresultat nummer 3. Senare under sokningen vill vi kanske bygga vidare på det resultatet och kan då t ex ge ordern: FS = 3 0R rabatt som ger ett nytt sokresultat som består av alla brev som utgjorde resultat 3 plus alla brev som innehåller ordet rabatt. Med NOT gor man en inskrånkning: F $produkt NOT pris hittar alla brev som innehåller ord som slutar med produkt och inte innehåller pris. Ett satt att kombinera sokvillkor år att krava att ord ska finnas på ett visst avstand från ett annat ord, t ex att de ska skiljas åt av hogst ett beståmt antal ord: am ne stål som hittar orden når de står i den ordningen med hogst två ord mellan sig. Man kan om man så vill kombinera många villkor i en enda sokorder. Resultatet kommer g ånda snabbt. Men de fiesta foredrar nog att so-^ ka stegvis. SKRIVA UT RESULTAT Under sokningens gang och naturligtvis når den år avslutad vill man skriva ut det som man hai* hittat. Utskrift på skårmen får man med kommandot SHOW, forkortat S. Utskrift på skrivarc får man med kommandot PRINT, forkortat P. Den enklaste utskriftsordern består av bara kommandot: S och ger en ul skrift av poster ur det senaste sokresultatet i ett standardformat. Man kan också ange, både for SHOW och PRINT, vad man vill ha utskrivet och hur: i S S=3 F=4 ger en utskrift av posterna i det tredje sokresultatet i det format som har nummer 4. Vilket format man våljer avgor hur posterna skrivs ut. Det kan vara hela posten eller bara vissa delar av den (praktiskt når man vill blåddra snabbt genom många dokument), och formatet kan såtta in rubriker och andra redigeringsmoment. Man kan också vålja att skriva ut bara vissa poster ur ett resultat, antingen man skriver ut dem på skårm eller skrivare. Kontakta oss for vidare information: Paralog AB, Box 2284, Stockholm. Tel: TRIP ar ett system från paralog specialister på textdata och soksystem.

29 x? Til: USE-styret 24. august 1987 Fra: Jens Andreas Wold ftdministrflttu DATABEHANDLING (Internt arbeidsnotat til USEs budsjettarbeid) a ) De store administrative systemene (LP, ST, OKS) Flyttingen au RBK-anlegget fra Kjeller til Blindern skjedde i løpet au juni Avtalen mellom UiO og Studentsamskipnaden om kjøring au de administrative systemene ued Samskipnadens datasenter er tidligere sagt opp med virkning fra USE vil via stillingshjemler som følger RBK-anlegget bygge opp en driftsorganisasjon for det nye anlegget. LP ble satt i funksjon pr Systemet fungerer tilsynelatende tilfredsstillende når det gjelder utbetaling av lønn. Når det derimot gjelder å få ut annen informasjon fra databasen, virker situasjonen betydelig dårligere. Pr. idag kan det synes som om Personalavdelingen/Lønningskontoret har vært ansett som eneste mulige bruker av systemet. I alle fall er det vanskelig for andre avdelinger og fagforeninger å få ut ønsket informasjon fra systemet. Hva dette skyldes vites ikke. Det er imidlertid meget viktig å få systemet utviklet slik at det blir brukervennlig for alle aktuelle brukergrupper, samt at brukerne - også fremtidige - blir informert om den aktuelle situasjon og fremdriftsplanen. Det nye ST ble planlagt startet fra 1. oktober Oppstartingen er nå utsatt til våren Det gamle SR fungerer dårlig og trenger betydelige vedlikehold, Personellmessig er det vanskelig både å vedlikeholde SR og samtidig utvikle ST. Når ST igangsettes er det meningen at systemet kan brukes interaktivt. Dette systemet blir altså mer brukervennlig enn LP. Utviklingen av ØKS fortsetter nå med økt intensivitet etter at arbeidet har hatt liten progressjon i Det er neppe grunn til å tro at systemet kan settes i drift før i 1989/90. Konklusjon: Det synes helt nødvendig å sette inn mer ressurser i utviklingen av ST og spesielt LP slik at systemene hurtig kan komme brukerne til nytte. De store rnaskinrnessige ressurser som er investert i systemene kan kun forsvares ut fra denne synsvinkel.

30 2 - % Utviklingen av LP og ST bør prioriteres på bekostning av ØKS huis systemene står i konkurranseforhold til hverandre med hensyn til tilgangen av ressurser. b) Utbyggingen av annet administrativt databehandlingsutstyr WANG er hjørnestenen i det felles tekstbehandlingssystemet for avdelingene i Adminitrasjonsbygningen pluss noen tilstøtende enheter. Ued andre enheter, stort sett institutter, er det investert midler i PC er som vesentlig brukes til tekstbehandling. Det synes ikke fornuftig å satse på en videre utbygging av et rent tekstbehandlingssystem til administrativt bruk. Den riktige veien å gå må være å satse på innkjøp av PCer - enten i form av enkeltstående PCer eller PCer knyttet sammen i et nettverk. I denne forbindelse må det tas standpukt til om PC-utbyggingen skal skje desentralisert slik at mange forskjellige PC-typer kan tenkes innkjøpt. Alternativt må det vurderes om det bør føres en rner integrert politikk når det gjelder innkjøp av PCer. På denne måten vil det være lettere å knytte PCene sammen i nettverk; jfr. Universitetets prinsippavtale med Norsk Data. En videre utbygging av de administrative datasystemene må sees i sammenheng med det reorganiseringsarbeid som må foregå ved UiO.

Oppsummering fra situasjonsrapporter om IT-sektoren fra fakultetene, UB og det ikke-vitenskapelige personalet

Oppsummering fra situasjonsrapporter om IT-sektoren fra fakultetene, UB og det ikke-vitenskapelige personalet Til: Fra: USE'S Styre Jacobsen/BSA Oppsummering fra situasjonsrapporter om IT-sektoren fra fakultetene, UB og det ikke-vitenskapelige personalet Styret ba for tid tilbakerepresentanteneinnhente rapporter

Detaljer

Sluttrapport - TJENER prosjektet

Sluttrapport - TJENER prosjektet Fra: Lars Oftedal Til: Prosjektoppfølgingsmøtet Dato: 1. desember 1990 Sluttrapport - TJENER prosjektet TJENER prosjektet har bestått av 2 deler Oppbygning av TJENER-konseptet Utplassering av TJENER-maskiner

Detaljer

Saken gjelder: USEs søknad om IT-midler for 1989. Til uttalelse Til behandling Etter avtale

Saken gjelder: USEs søknad om IT-midler for 1989. Til uttalelse Til behandling Etter avtale USE, UNIVERSITETETS SENTRALE EDB-TJENESTE Postboks 1059, Blindern 0316 Oslo 3 Til Styret for USE Styresak til møte den 8 februar 1989 Styresak nr: 09 / 89 Styredok nr: 3/ 89 Saken gjelder: USEs søknad

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Det medisinske fakultet Dato: 18. juni 2013 Høringsuttalelse: Etablering av en Master of Public Health Institutt for klinisk medisin ser behovet for og

Detaljer

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 044 Styresak: 26/2011 Sak nr.: 2011/8110 Møtedato: 04.11. 2011 Drift av eget bibliotek for odontologiske fag 1 Innledning Bibliotekdirektøren orienterte

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG USE ADB-AVDELINGEN

BUDSJETTFORSLAG USE ADB-AVDELINGEN BUDSJETTFORSLAG FOR USE OG ADB-AVDELINGEN FOR 1992 Innhold: 1. Beskrivelse av USE 's viiksomhet 2. Hovedtall for USE i 1990. Rammer for 1991/92 Side 2 Side 3 3. Anslag over driftsutgifter og investeringer

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Skrevet av: Gunvald Strømme, BIBSYS Til: Mette Krog, UBO Kommentar: Notatet er utarbeidet primært for bruk for koordineringsgruppen ved UBO.

Skrevet av: Gunvald Strømme, BIBSYS Til: Mette Krog, UBO Kommentar: Notatet er utarbeidet primært for bruk for koordineringsgruppen ved UBO. Notat Oppdatert: 2009-09-22 Versjon: 1 Felles bibkode ved UBO Skrevet av: Gunvald Strømme, BIBSYS Til: Mette Krog, UBO Kommentar: Notatet er utarbeidet primært for bruk for koordineringsgruppen ved UBO.

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

Opprettelse av IT-faglig råd og Brukerråd.

Opprettelse av IT-faglig råd og Brukerråd. UNIVERSITETETS SENTRALE EDB-TJENESTE (USE) Postboks 1059, Blindern 0316 Oslo 3 Til Styret for USE Styresak til møte den: Styresak nr Styredok nr 8 mai 1991 9/91 6/91 /Si!\ Saken gjelder: Opprettelse av

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT

Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin SLUTTRAPPORT Program for Pasientnær klinisk forskning og alternativ medisin 2001 2005 SLUTTRAPPORT 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Programmets mål s. 3 3. Budsjett s. 3 4. Prosjektportefølje s. 4 5. Øvrige

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SPANSK (IS OG IKL) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis 1964 Førsteamanuensis (kval.) 1978 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis b.

Detaljer

Survey om IT-tjenestene 2006

Survey om IT-tjenestene 2006 Survey om IT-tjenestene 2006 USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) gjennomfører årlige spørreundersøkelser blant IT-brukerne ved UiO. Dette er fjerde året vi gjør dette. Målet er å samle

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184

BEBY /13. Bergen bystyre. Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc ESARK-022-200800775-184 BEBY /13 Bergen bystyre Papirløse møter og mulige alternativ til tavle-pc MAHO ESARK-022-200800775-184 Hva saken gjelder: Bergen bystyre fattet 18. juni 2012 (sak 177-12) følgende vedtak: «Bystyret ber

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland.

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland. Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268 IT klinikken blinde og svaksynte på nett Norges Blindeforbund Rogaland Forord Prosjektet «IT Klinikken blinde og svaksynte på nett» ble initiert etter

Detaljer

---------------------------------------------------------------------- SLIK INFORMERER RUNIT ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------~~------

Detaljer

Intern evaluering for forskerlinjen i medisin. Gjennomført november 2012

Intern evaluering for forskerlinjen i medisin. Gjennomført november 2012 Intern evaluering for forskerlinjen i medisin Gjennomført november 2012 Studenter 1. Intro til utvalget 2. Klassifisering av prosjektene 3. Veiledning 4. Veileder sine forventninger, prosjektet, egen innsats

Detaljer

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no.

ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked. Siri A. M. Jensen, NR. Oslo Energi, 3.desember 1996. Epost: Siri.Jensen@nr.no. ELCOM deltagerprosjekt: Elektronisk strømmarked Siri A. M. Jensen, NR Oslo Energi, 3.desember 1996 1 Hva gjøres av FoU innenfor Elektronisk handel og markedsplass? Elektronisk handel -> Information Highway

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget Robotene Vi kommer fra Sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 2 jenter og 10 gutter. Vi representerer Teknolab Sandved Skole

Detaljer

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE Teknisk avdeling AREALOPPGAVE / INTERNLEIE 2016 1 Fakultet/Enhet Lab Kontor Kjeller Eget areal Andel felles Betaler for Intern leie 110000 Det teologiske fakultet 110000 Det teologiske fakultet 7,7 1 637,2

Detaljer

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?»

Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Evalueringsrapport VIT214 Høsten 2013: «Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være?» Av Synnøve Fluge, studiekonsulent SVT Innledning: Denne rapporten tar sikte på å dokumentere og formidle hvordan

Detaljer

Særoppgaven i medisinstudiet kriterier ved vurdering/sensurering av oppgaver

Særoppgaven i medisinstudiet kriterier ved vurdering/sensurering av oppgaver Særoppgaven i medisinstudiet kriterier ved vurdering/sensurering av oppgaver Særoppgaven gjøres parallelt med medisinstudiet, vanligvis i perioden mellom 3. og 5. studieår. Inntil 2 studenter kan skrive

Detaljer

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år

Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Informasjonsteknologi - masterstudium - 5 år Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Det femårige master i teknologi / sivilingeniørstudiet

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet

Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet - Det juridiske fakultet http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskergrupper/retningslinjer.html Page 1 of 3 10.03.2010 Retningslinjer

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Diskusjonssak Saksnr: D-sak 1 Møtedato: 19. juni 2014 Notatdato: 12. juni 2014 Strategidiskusjon

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

WebSmart. Trond E. Nilsen Select AS

WebSmart. Trond E. Nilsen Select AS WebSmart Trond E. Nilsen Select AS Select AS Postordreselskap (nytte og pyntegjenstander) I Norge siden 1965 I Baltikum siden 1998 Egenutviklet Ordre/lager/faktura system basert på i5 9 ansatte i Norge

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30.

Borgegrend Løypelag. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. REFERAT FRA MØTE 23.1.2015. Møte ble avholdt 23.1.2015 hos Halvor Haug, Borgegrend i Rødberg fra kl 19.00 21.30. Til stede: Halvor Haug, Leif Haug, Jan-Aksel Svea, Bjørn Bergerud, Øystein Landsgård, Knut

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

OMSTILLING AV IT-TJENESTER. Ved UiB

OMSTILLING AV IT-TJENESTER. Ved UiB OMSTILLING AV IT-TJENESTER Ved UiB Endrede rammebetingelser, krav og forventninger gjør omstillinger nødvendig og ønskelig Det pågår en rekke omstillinger i organisasjonen Trekker disse omstillingene i

Detaljer

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE

AREALOPPGAVE / INTERNLEIE Teknisk avdeling STANDARD AREALOPPGAVE / INTERNLEIE 2017 1 Fakultet/Enhet Lab Kontor Kjeller Eget areal Andel felles Betaler for Intern leie 110000 Det teologiske fakultet 110000 Det teologiske fakultet

Detaljer

Ungdomsundervisningen

Ungdomsundervisningen Ungdomsundervisningen Et prosjekt i regi av Sosialhumanistene ved Universitetet i Oslo Prosjektplan/-beskrivelse pr 1. mai 2005 HOVEDFORMÅL Hovedformålet med prosjektet er å utvikle et livssynsnøytralt

Detaljer

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven

Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt i medhold av helseforskningsloven Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: 12/01084-21/EOL Vår ref.: 2012/4266-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Trude Johannessen, 77 62 76 69 Dato: 09.04.2013 Klage på vedtak om pålegg - informasjonsplikt

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

... og snart får vi de samme verktøyene

... og snart får vi de samme verktøyene ... og snart får vi de samme verktøyene Som mange av dere allerede har observert er prosessen i gang. Flere titalls grupper skal hver kjøre en inngående prossess hvor dataprogrammene som brukes i de forskjellige

Detaljer

Vektorvärda funktioner

Vektorvärda funktioner Vektorvärda funktioner En vektorvärd funktion är en funktion som ger en vektor som svar. Exempel på en sådan är en parametriserad kurva som r(t) = (t, t 2 ), 0 t 1, som beskriver kurvan y = x 2 då 0 x

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet

Bokhandlerforeningen. Til Kunnskapsdepartementet Til Kunnskapsdepartementet HØRINGSVAR angående forslag om lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring Bokhandlerforeningen Tlf.

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære:

Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: Hovedoppgaven i medisinstudiet Retningslinjer Sist revidert 11.12.2017 1. Målsetting Hensikten med hovedoppgaven er at studentene i løpet av medisinstudiet skal lære: å bruke en vitenskapelig tenke- og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet.

Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve KM-prosjektet. Slide 1 Oppfølging av gjennomføringen av KM-prosjekter Anne-Guri Kåsene, Telemarksforsking Leif Estensen, SINTEF Teknologi og samfunn Kapittel 8: Denne delen i KM-handboken tar for seg meglerens rolle

Detaljer

Rapport vedr. evaluering av sammenslåing av avdelinger ved Universitetsbiblioteket

Rapport vedr. evaluering av sammenslåing av avdelinger ved Universitetsbiblioteket Rapport vedr. evaluering av sammenslåing av avdelinger ved Universitetsbiblioteket 1 Bakgrunn og saksgang Styremøte 13.09.2007 UBs styre fattet i møte 13.09.2007 følgende vedtak: 1. Billedsamlingen og

Detaljer

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering Internett: www.skde.no SAK 3-2008-1 Postadresse: SKDE, Postboks 100, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Dato: 28. nov. 2008 Besøksadresse: Plan

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: HF IKOS HF IAKH HF IMK HF IMV HF IFIKK HF ILOS HF ILN Institutt for kulturstudier og orientalske språk Institutt for arkeologi, konservering og

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Referanse Dato 2011/10969-KARVA 25.01.2012 Utreding av frafall på studieprogrammet bachelor i human ernæring Programutvalg for ernæring fikk 27.09.2011 i oppdrag

Detaljer

Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring. UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen

Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring. UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen Utviklingstrekk Fra fysisk til digitalt bibliotek Fra samlingsorientert til brukerorientert

Detaljer

Pedagogisk regnskapssystem

Pedagogisk regnskapssystem av Benjamin Dehli og Jørgen Tellnes Innhold 1 Innledning 2 Om forprosjektet 2.1 Forprosjektgruppen 2.2 Målsetninger med forprosjektet 3 Beskrivelse av hovedprosjektet 3.1 Arbeidstittel 3.2 Prosjektgruppe

Detaljer

Midtveisevaluering av Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi: Kandidatskjema

Midtveisevaluering av Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi: Kandidatskjema 1 Midtveisevaluering av Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi: 2009. Kandidatskjema Angi en identifikasjon som skal være de to siste tallene i din mors fødselsdato og første og siste bokstav i din mors

Detaljer

my good friends uke 41 2015-10-05

my good friends uke 41 2015-10-05 uke 41 2015-10-05 nettskyen sikkerhet synkronisering Det er vanskelig for 60+ å forstå at når vi nå tenker på og snakker om data må vi tenke på nettskyen og ikke på PC'en. Er det sikkert å lagre data i

Detaljer

Hurtigstartveiledning. ActivEngage. Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning. ActivEngage. Hurtigstartveiledning Hva er nytt? 2 Registrering 4 Avstemming 9 Avstemmingsresultater 16 Mer informasjon 17 TP1780-NO nummer 2 2010 Promethean Limited. Med enerett. Denne veiledningen følger med produktet. Den kan kun kopieres

Detaljer

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Sarpsborg Bestemors favoritter. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Sarpsborg 2012 Presentasjon av laget Bestemors favoritter Vi kommer fra Moss Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 1 gutt. Vi representerer Nøkkeland skole

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013.

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsadministrativ avdeling Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Høstsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset

Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset 1 Tiltaksplan for å styrke det integrerte universitetssykehuset Helge Klungland, Prodekan forskning, DMF, NTNU Illustrasjon: UiB; Forskerutdanning (PhD) 2 3 Mandat Prosjektgruppen skal vurdere og identifisere

Detaljer

Idéhistorie i endring

Idéhistorie i endring Idéhistorie i endring ]]]]> ]]> AKTUELT: Høsten 2015 avvikles masterprogrammet i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hvordan ser fremtiden til idéhistoriefaget ut? Av Hilde Vinje Dette spørsmålet bør

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Planleggingsfasen.. Estimering av kostnader i IT-prosjekter. Gjennomføringen. Hvor gode er vi til å planlegge (estimere kostnader) ihht Standish Group

Planleggingsfasen.. Estimering av kostnader i IT-prosjekter. Gjennomføringen. Hvor gode er vi til å planlegge (estimere kostnader) ihht Standish Group Planleggingsfasen.. Estimering av kostnader i IT-prosjekter Magne Jørgensen Industriell Systemutvikling Institutt for Informatikk 1 2 Gjennomføringen. Hvor gode er vi til å planlegge (estimere kostnader)

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget FLL stangeland Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

Instituttene har levert innspill og ønsker til fakultetets stillingsplan.

Instituttene har levert innspill og ønsker til fakultetets stillingsplan. UNIVERSITETET I OSLO Det juridiske fakultet Notat Side 4 av 7 2. Stillingsplan for Det juridiske fakultet, 2009-2015 Fakultetets forskningsprioriteringer og forskergruppenes aktiviteter tillegges vekt

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Vårsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Fakultetet er svært bekymret for instituttets reelle underskudd på 16,2 mill kroner i 2013, og vil innkalle til et eget møte om saken.

Fakultetet er svært bekymret for instituttets reelle underskudd på 16,2 mill kroner i 2013, og vil innkalle til et eget møte om saken. MED IMB Institutt for medisinske basalfag Tilbakemelding på ledelseskommentar 3.tertial 2013 Det vises til instituttets ledelseskommentar for 3. tertial 2013. Fakultetsledelsen har store forventninger

Detaljer

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016

Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Strategi for Universitetsbiblioteket i Nordland 2012-2016 Gitte Kolstrup Universitetsbiblioteket i Nordland 09.08.2012 Innholdsfortegnelse Visjon...3 Satsingsområder...3 Satsingsområde 1: tilpasning...4

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport Kartlegging del 2. Vedlegg 2. Gjennomført i april 2005

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport Kartlegging del 2. Vedlegg 2. Gjennomført i april 2005 Rapport Kartlegging del 2 Vedlegg 2 Lederundersøkelsen -lokale forhold Gjennomført i april 2005 Kartlegging del 2 - Vedlegg 2, side 1 av 18 Innhold Hovedmålsettingen med undersøkelsen... 4 Gjennomføring

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 19. desember 2013 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse Vedtak av rektor ved Universitetet i

Detaljer

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole

Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol. Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Hovedprosjekt 41E Arnstein Søndrol Cisco Clean Access Valdres Videregående Skole Valdres VGS - Valdres VGS har omtrent 550 elever og 100 lærere og ansatte. - Valdres Videregående skole ligger på Leira,

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

GRUPPE FOR BRUKERKONTAKT OG PROGRAHVARE (KEH) 8RUKERTJENESTE (KLV) Orakeltjeneste - hjelp (KEH/KHE) Skriftlig info. (KLV) (Siri) (INFOS) tj ~

GRUPPE FOR BRUKERKONTAKT OG PROGRAHVARE (KEH) 8RUKERTJENESTE (KLV) Orakeltjeneste - hjelp (KEH/KHE) Skriftlig info. (KLV) (Siri) (INFOS) tj ~ ( ~ J GRUPPE FOR BRUKERKONTAKT OG PROGRAHVARE Hovedarbeidsfelt: (prosjektledere) KURS 8RUKERTJENESTE PROGRAMVARE Emner (ansvarlige) Generelt tilbud (betaling) 09 Orakeltjeneste - hjelp (KEH/KHE) Mikro-NTH

Detaljer

Personalforum Midlertidige ansatte

Personalforum Midlertidige ansatte Personalforum 21.02.14 Midlertidige ansatte Midlertidige ansatte Bakgrunn Mål Tiltak Handlingsplan Helsefak Oppdaterte tall Bakgrunn UiT høy andel midlertidige årsverk sammenliknet med andre i UHsektoren

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Forslag til ny læreplan for informatikk studieretningsfag

Forslag til ny læreplan for informatikk studieretningsfag Forslag til ny læreplan for informatikk studieretningsfag Jens Kaasbøll, undervisningsleder, Institutt for Informatikk Foredrag på Faglig-pedagogisk dag Universitetet i Oslo, 4. januar 2000 1 Behov for

Detaljer

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet

HMS-opplæringen ved MN-fakultetet HMS-opplæringen ved MN-fakultetet Kai Åge Fjeldheim, Ellen Kristine Grøholt, Yvonne Halle, Knut Mørken og Hanne Sølna 27.05.15 MN-fakultetet har vedtatt at HMS-opplæring er obligatorisk for alle våre studenter.

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Utvikling Doffin 2015-2016

Utvikling Doffin 2015-2016 Utvikling Doffin 2015-2016 Plan for forbedringer av Doffin for perioden 2015 til 2016 24 juni 2015 Skisse på Doffin TED KGV Publiserte kunngjøringer Varslingstjeneste Lage kunngjøringer Registrere interesse

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Spørreundersøkelse - Grunnvann (GRANADA)

Spørreundersøkelse - Grunnvann (GRANADA) GJELDER Spørreundersøkelse - Grunnvann (GRANADA) ARKIV ELEKTRONISK ARKIVKODE GRADERING Intern Resultat fra spørreundersøkelse som omhandlet grunnvannsdatabasen GRANADA. GÅR TIL Morten Smelror, Berit Forbord

Detaljer