.& - 0$2> 4eo(s^ta&JL cjcljuujjlaejlr S^JlLlrYZXlQ^X W/Jl QUCj beof O y^jl^v r: 5kijAe^fevAÅ_ UNIVERSITETET" name="description"> .& - 0$2> 4eo(s^ta&JL cjcljuujjlaejlr S^JlLlrYZXlQ^X W/Jl QUCj beof O y^jl^v r: 5kijAe^fevAÅ_ UNIVERSITETET">

?T-s*kW* i/«$t UiO fa*>

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "?T-s*kW* i/«$t UiO fa*>"

Transkript

1 ?T-s*kW* i/«$t UiO fa*> Si+oasjcw* report r jr*"j. - O^V Uvusfortdfc.- filoto(v^k ^alculfe* /L_i />.& - 0$2> 4eo(s^ta&JL cjcljuujjlaejlr S^JlLlrYZXlQ^X W/Jl QUCj beof O y^jl^v r: 5kijAe^fevAÅ_

2 UNIVERSITETET I OSLO - ( - ENGELSKSEKSJONEN TELEFON POSTBOKS 1003 BLINDERN 0315 OSLO USE-styret EDB-senteret v/ Bjørn Ness Vedlagt følger HP's bidrag til rapport om status, ønsker og mål innenfor EDB-sektoren. Rapporten er laget av Asbjørn Brændeland, HP-data. Jeg beklager forsinkelsen som skyldes mitt sommel. Med hilsen Einar Bjorvand U-275/4O20O. H.A.A.S

3 -2- SITUASJONSRAPPORT FRA HF TIL USE (HF-data er holdt utenfor denne rapporten.) 1. Disponibelt edb-utstyr Inst i tut t (PC, XT, AT PD Skr Trm Nett forb Annet IBM/PC, XT, AT; M19, 21, 24 = OLIVETTI M19, 21, 24 Amerikansk Britisk 8 Etnologi 4 Filosofi 3 Folkeminne 1 Folkemusikk 2 Geografi 2 Germanistisk 5 Historisk 0 Idéhistorie 3 Indo-iransk Klassisk 2 Kunsthistorie 1 Leksikografi 4 Li ngv is ti sk 4 Litteratur 3 Musikkvi tenskap Målførearkivet Namnegransking 4 Nordisk 9 No. s. fr.spr. Olds.saml. 3 Reiigionshist: 3 Romansk 7 Semitt isk 2 Slav.balt. 4 Språkped. 1 Teatervi t.sk. 1 Tolkeutd. Ural-altaisk Østasiati sk UB:HF 2 PC PC, AT, 2 WEST XT Me trie M2 4 Mac MAC PC, 7M24 PC, 2Metr TIKI-100, M24 M24 Me trie Mnc :Ericsson :5 PC, 4 Metric :TRS :1 M21, 2 Metric :5 M24, 2 Metric Mac PC, 3 Met r 2 PC 1 PC 1 :Mac,XT 2 1 2:NIU 1 :NIU 8:NIU 4:NIU 1:NIU 4:NIU 1:NIU l:modem 1 :NIU 1:NIU 1:NIU 9:NIU Digi L.bord 1 Nord-100 Comp m. 14 term, sum 85,5:13 Mac, : 34 NIU, 1 modem 20 Metric 53,5 PC eller tilsvarende

4 -3-2. Edb-utstyr det er søkt om for 1988 Institutt PD Skr Trm Nettforb Annet Amerikansk Britisk Etnologi Filosofi Folkeminne Folkemusikk Fonetisk Geografi Germanistisk Historisk Idéhistorie Indo-iransk Keltisk Klassisk Kunsthistorie Leksikografi Lingvistisk Litteratur Musikk Målføre Namnegransk. Nordisk No. s. fr.spr. Olds.saml. Religionshis t: Romansk Semittisk Slav.balt. Språkped. Teatervit.sk. Tolkeutd. Ural-altaisk Østasiatisk UB: HF 4 :PC D: iverse 1 :M24 1 Utstyr 3: 2: :RC 2: :PC 4: :2 PC, Nettver! kstilknytning til NET-ONE 4: 1 :PC ; 4: PC 2: PC til lagring og sammenligning av bilder 3 :NIU 1 2 AT 2 1 1:NIU :NIU sum 28:PC el.tlsv Ikke-vitenskapelig edb Med unntak for Oldsakssamlingen og UB:HF synes den ikke-vitenskapelige bruken av edb ved HF å være begrenset til tekstbehandling og i noen få tilfeller enkel registrering og regnskapsførsel. < Oldsakssamlingen driver en nokså omfattende innberetning, rapportering og registrering i forbindelse med sitt feltarbeid, men det fremgår ikke om det benyttes spesialprogrammer til disse formål. Forøvrig var OS tatt ut til et pilotprosjekt for desentralisert regnskapsførsel, men prosjektet er foreløpig lagt på is. UB:HF utfører regnskap, planlegging og administartive rutiner vha. edb. Men heller ikke her fremgår det i hvilken utstrekning det benyttes spesialprogrammer. Forøvrig benyttes edb til registrering til og søking i litteraturdatabaser - sannsynligvis med spesialprogrammer på sentrale ressurser.

5 -4-4. Vitenskapelig edb Den vitenskapelige edb har tradisjonelt fordelt seg hovedsakelig på noen få institutter. Foruten HF-data er disse Leksikografisk, Historisk, Britisk, Nordisk, Slavisk-baltisk og Klassisk institutt og Institutt for musikkvitenskap. Edb-bruken står helt sentralt i Leksikografisk institutt sitt arbeid som i stor grad omfatter tekstregistrering og ordboksproduks jon. Historisk institutt utfører til dels registreringsarbeid som bl.a. innebærer en del navnestandardisering, statistisk analyse, nominativ analyse og kombinasjoner av dette basert på ulike typer historiske kilder. Britisk institutt har en lang tradisjon i språkanalyse basert på bruk av tekstkorpora og spiller en internasjonal rolle gjennom sin forvaltning av LOB-corpus. Vitenskapelig edb ved Nordisk institutt omfatter lingvistisk analyse og dialektundersøkelser foruten oppbyggingen av en base med 1 itteraturkritikkdata. Slavisk institutt har utført litterær analyse vha. edb. Klassisk institutt har benyttet edb i rekonstruksjon av visse papyrustekster og arbeider nå med oppbyggingen av en konkordans for det samme materialet (?). Institutt for musikkvitenskap har i flere år arbeidet med utvikling av maskinlesbare koder for noter og konvertering mellom ulike representasjonsformer for musikk. Virksomheten har hele tiden foregått i samarbeid med Fysisk institutt og Institutt for informatikk, og er idag sterkt aktualisert ved utviklingen av de såkalte MIDI-systemer' (systemer for Musical Instrument Digital Interface). Ulike former for språkanalyse foregår også sporadisk ved de andre språkinstituttene, men aktiviteten synes for øyeblikket å være nokså lav. Det samme gjelder litterær analyse. De mest interessante nye trekk i bildet er: - samlingsinsti tut tenes tiltagende bruk av databasesystemer og ønske om å ta i bruk optiske lagringsmedier - fakultetets satsning på forskning og undervisning innen datalingvistikk og anvendt logikk. 5. Behov for assistanse Ifølge flere av instituttene var det behov for assistanse på alle de punkter som var nevnt i spørreskjemaet. Punkter som ble nevnt spesielt var: fra Institutt for folkeminnevitenskap: oppbygging av databaser herunder forarbeidet til registrering av materiale på videoplater, fra Klassisk institutt: anskaffelse av TEX-fonter, fra Oldsakssamlingen: anskaffelse og br*uk av store databaser.

6 -5-6. Erfaringer fra kontakt med USE De fleste som svarte på dette punktet var i utgangspunktet fornøyd. Spesielle kommentarer var: fra Britisk institutt: for dårlig kapasitet, fra Klassisk institutt: bra VAX-kurs; liten hjelp til filoverføring, fra Leksikografisk institutt: særlig bra erfaring i forbindelse med overgangen til VAX; generelt for dårlig kapasitet, fra UB:HF: kursene burde vært bedre organisert mht. de ulike deltagergruppene. 7. Ønsker og synspunkter på USEs tjenestetilbud Britisk institutt ønsker et stabilt nett, utvikling av et godt brukergrensesnitt mot VAX og at USE opprettholder sin kompetanse på PCer. Institutt for etnologi ønsker forbindelse til NET-ONE for perifert plasserte institutter. Leksikografisk institutt ønsker generelt bedre bemanning av USEs brukerstøtteavdeling og spesielt programmeringshjelp og edbekspertise til drift og vedlikehold av utstyr. Oldsakssamlingen ønsker en fast kontaktperson. Institutt for reiigionshistorie og kristendomskunnskap ønsker en styrking av den individuelle assistansen til instituttet. Forøvrig er alle punktene under 5. også relevante her. 8. Edb-tekniske oppgaver som ønskes løst i perioden Alle instituttene utenfor Blindern nevnte her nettforbindelse. Institutt for folkeminnevitenskap ønsker å starte et databasepros jekt som omfatter bruk av videoplater. Norsk målførearkiv ønsker et norsk lydskriftalfabet. Flere av språkinstuttene ønsker bedre systemer for fremmede tegnsett (kyrillisk, arabisk, islandsk m.m.). Institutt for religionshistorie og kristendomskunnskap ønsker publisere vitenskapelig materiale. Oldsakssamlingen ønsker å prøve ut ulike større databaser.

7 -fe- PROFESSOR KNUT S. SELMER Det. j ur i d i 3ke f aku 11 et Universitetet i Oslo U S E Blindern.ii ty asjonsr aegor t _f gr _Det_ iyridiske_f ajkul tet Jeg beklager at arbeidet med situasjonsrapporten er blitt -forsinket,. De 4 juridiske institutter med lokaler i Sentrumsbygningene (inklusive satelitter i Lykkeveien og Tullinsgate) har et felles tekstbehandlings- og inf ormasjonssystem av typen Wang, levert, av SP I A/S under særskilt kontrakt,, De siste anskaffelser under kontrakten vil skje i høst, og bli -finansiert over 1988-budsjettet. Anlegget vil da besta av 2 VSmaskiner, et antall DIS-maskiner, ca- 50 terminaler, skri vere (1 aser el 1 er matr i se) i al le mil jøer, samt. intern kommunikasjon mellom Sentrums-bygningene (Wangnet.). Institutt for rettsosiologi og Institutt -for rettsinformatikk har lokaler utenfor Sentrum. Disse to institutter har satset på Digital,. Institutt for rettssosiologi har et antall enkeltstående Rainbow PC'er, og har lagt frem et program for å knytte dem sammen via en Microvax e. 1. Institutt for rettsinformatikk har knyttet sine Rainbow terminaler sammen i et enkelt nettverk, det har to sentrale laserskrivere, og det har kommunikasjonsløsninger mot Blindern, Lovdata og endel andre eksterne miljøer» Også her arbeides det med videreutbygging på kommuni kasjonsområdet Fakultetssekretariatet (som har kontorer i Urbygningen) har et eldre anlegg for tekstbehandling, som snart er modent for utskifting,. Målsettingen fra EDB-utvalgets side er å få sekretariatet integrert i Wang-anlegget, men dette spørsmål er ikke avklart på det administrative plan. Sekretariatet har også en egen terminal oppkoblet, mot Studentregistret på Blindern. Med økonomisystemet har man ikke kommunikasjon.

8 -?- E n d B 1 i g h a r -f a k u 11 e t e t 4 t e r m i n a 1 e r f or br u k a v L o v d a t a p å d e j u r i d i s k e 1 e s e s a 1 e r, o g t. i 1 b r u k f o r r e d a k t ø r e n e av Lovsamlingen,, Disse terminalene er internt knyttet sammen med et Datel-Intern-anlegg levert av Televerket, D g k omrn u n i s er e r u t a d rne d L o v d a t a g j en n orn f a s t samb a n d t i 1 M i e 1 s J ue 1 sg t., U t b y g g i n g e n a v E DE< - a n 1 e g g e t i S e n t r u m s b y g n i n g e n e har v88 r t 1 e d e t a v f a k u lte t e t s E D B - u t v a 1 g Dette u t v a 1 g e t v i 1 a gså stå &en t r a11 ved pian1egg i n g en av n ye bruks o m r a d e r og a n s k a f f e 1 s e a v n y e u t s t y r s e n h e t e r., De mest presserende problemer, hvor man i særlig grad har behov for hjelp fra USE, synes å væres e t a b 1 e r i n g a v k o m m u n i k a s j o n m & 11 o fli f a k u 11 B t s s e k r e t a r i a t. e t o g d e a d m i n i s t r a t i v e systemer på Blindern,, e t a b 1 e r i n g a v k o m m u n i k a s j o n m e 11 ornd en e kt?.!. inst i t u 11 er (i Sentru m og an dr e) ag ø k o n orn i s y s t e m et på Blindern,, e t a bier i n g a v k c J mrn un i k a s j on mella m Bi b1 i otekst jenesten ag bi bliotekssystemet på B lind e r n / i T r o n d h e i m.. 1! d e n n e s a m m e n h eng m å NE TONE f.ør es ned til Sentrumsbygningene. Teknisk sett er det flere løsninger sorn kan komme tale. Det ville være ønskelig, men er ikke noe absolutt kr at de admi ni strat i ve systemer på Blindern kan nås via Wang-termi nal er (alternativt terminaler på de to institutter utenfor Sentrum), kan imidlertid også tenke seg løsninger med egne terminaler for dette formål ved sekretariatet og i n s t i t u 11. e n e H o v e d problemet, s y n e s å v æ r e å f å etablert fleksible og stabile nettverksløsninger..j a B i b I i o t e k s t j e n e s t e n e r t i 1 k n y 11 e t W a n g - a n 1 e g g e t., o g a v g :i. r dess u t e n 1 / 2 m e d a r b e i d e r (To r b j.«r n N a v e 1 saker) til den daglige ledelse av driften., Man har også et eget program for oppkobling mot det fremtidige bibl i oteksystem (BIBSYS og ær her på IBMteknol ogi DEC- Man 1987

9 /W-s>Jl*. W/'Vj- g SITUASJONSRAPPORT FOR IT-SEKTOREN DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET KORTSIKTIG TILBAKEBLIKK Nett Ved de fleste instituttene har det vært en langsom, men jevn stigning i aktiviteten innen informasjonsteknologien. Det mest markante trekk er installasjoner av Net-one. Brukerne har møtt relativt få problemer, og signalene tyder på at USE har vist velvilje og god ekspertise i å løse problemene. Tekstbehandling Flere institutter har fortsatt egne tekstbehandlingssystemer (f.eks. Esselte Scribona). Men slike anlegg er stort sett utilgjengelige for det vitenskapelige personale. Derfor har flere miljøer anskaffet IBM PC-er til tekstbehandling. Fysisk institutt ved bestyreren har lagt ned mye arbeid på dette området, og mange andre institutter henvender seg til Fysisk institutt for å få veiledning. Tungregning Tidligere var RBK-Cyberanlegget fakultetets tungregneressur. Nå har de fleste brukerne flyttet sine programmer til FPS, VAX og CRAY. Videre har Fysisk institutt anskaffet en SAMSON maskin og et Apollo anlegg for DAK/DAP. Likedan er det grupper ved Matematisk institutt som anskaffer eget utstyr og er således i stor grad uavhengig av USE. Informasionsteknologipakken I forbindelse med informasjonsteknologiprogrammet fikk Institutt for informatikk tildelt M kr. Midlene er benyttet til 62 arbeidsplassmaskiner til 6.7 M kr. 20 av disse skal benyttes til lavere grad's undervisning M kr. er benyttet til å styrke hjelpelaererutdanningen. 1.4 M kr. er benyttet til å utruste laboratoriet for storskalaintegrasjon. Videre er det engasjert en avd.ing. og en gjesteforsker.

10 T Nåværende situasjon - problemer Her varierer situasjonen fra miljø til miljø. Lite datatunge miljøer som Biologi og Farmasi synes brukeren av VAX er for dyr og komplisert. For slike miljøer synes og driften av nettet (10 % av investeringene) dyrt. Disse miljøene mener at distansen mellom bruker og USE er så stor at de fleste ønsker å satse på PC-er til dekning av sine behov. Hovedproblemet synes å være ressursmangelen. Det blir hevdet at USE's prispolitikk er et delproblem. Mens driften av FPS dekkes av sentrale midler, er kombinasjonen FPS/VAX dyrere i bruk enn CYBER. For mere teknisk databehandling savnes uttestet software, drivere og plottere. For tiden finnes det ingen plottepakke som virker. Heller ingen plotter, Mangel på integrasjon og kommunikasjon mellom de mange systemer som eksisterer på et institutt. Net-One brukes bare til terminaltrafikk og langsom filoverføring basert på Kermit. Grafikk blir stadig mer påkrevet. F.eks. er det ved kjemisk institutt inført "molekylgrafikk", og det er anskaffet en Evans & Sutherland arbeidsstasjon som skal drives via USE's VAX 750, men instituttet arbeider for å anskaffe en Microvax Forøvrig er behovet for kontorautomasjon stort. Behov Når det gjelder Institutt for informatikk og Fysisk instituttt vises det til søknaden om IT-midler. (I dette notat har vi antatt at Institutt for informatikk er "selvhjulpne".) De "datalette" miljøene har stort sett behov for midler til PC-er, programmer og printere/plottere til disse. Ved instituttene vurderer man om en skal dekke det generelle behov ved eget utstyr. Takten i omleggingen vil i noen grad være bestemt av USE's priser. Men en del tjenester bør løses av USE. Her kan nevnes

11 \9> Utstyr of programpakker som naturlig bør disponeres felles. Veiledningstjeneste ut over det som i dag dekkes av brukerstøtteavdelingen. Tungregningsressurser. Nett-tjeneste. Under forarbeidet til Net-One ble de muligheter som et nettverk byr for å løse databehandlingsproblemer påpekt. Dette var et av hovedpoengene for at instituttene sluttet seg til systemet. I lys av dette har det etterhvert bredt seg en frustrasjon blandt brukerne - når kommer de gyldne tider? Det er derfor nødvendig at USE utarbeider en handlingsplan. Konkret etterlyses det informasjon om hurtig kommunikasjon mot eksterne maskiner, spesielt CRAY. Filoverføringer mellom maskiner, spesielt fra IBM PC til stormaskiner. Printer og plottertjenester, lokalt ved instituttene. Fjernkontroll av jobber i stormaskiner med start og aksess småmaskiner. Sentralt masselager for Universitetet, Netverk fil service. Kan XWINDOW system bidra til løsning? Er det mulig å ha XWINDOW i Net-One? l Ønsker og synspunkter på Use's tjenestetilbud Som rimelig er er det en del spredning i synspunktene. Noen miljøer påpeker at de har hatt lite kontakt med USE. Biologene mener at USE må overføre vesentlig av sine ressurser til veiledning og opplæring av PC-brukere. De tunge miljøene påpeker at den vesentligste del av kommende EDB-utbygging vil skje lokalt. USE's tjeneste-tilbud bør derfor konsentreres om nett-tjenester og drift av spesielt datautstyr, f.eks. en lokal supercomputer. Miljøene mener at tungregningen burde vært bedre ivaretatt. I den opprinnelige avtale mellom USE og Fysisk og Kjemisk institutt forpliktet USE seg til å stille til rådighet en viss arbeidsinnsats ved driften av anlegget. Denne avtale er ensidig oppsagt av USE. Andre saker kan nevnes der USE's vilje til å yte service trekkes i tvil. Som et eksempel på lokal utbygging kan nevnes planene ved Matematisk institutt.

12 (I TIDSPUNKT MASKIN VERDI V 86 ND M kr. H 86 Flex M kr. V 87 H 87 Diskstasjon ND 570 Scalar Hypercrystal M kr M kr. H 87 V 88 V 88 Micro VAX Skyvector Flex Vector Hypercrystal M kr M kr M kr. Totalt 50.5 M kr. Dersom dette skal utvikle seg videre, må en ha forståelse for de som hevder at personell-ressurser bør flyttes fra USE til lokalmiljøene. Prosjekter som må løses i nær fremtid Hurtigere linje til RUNIT Overgang mellom Apple-nett og Net-One Plotteprogram og drivere som fungerer Erstatning for FK anlegget Avklare hvordan nasjonale tungregneressurser skal brukes Fremdrift av Net-One Opplæring av PC-brukere.

13 SITUASJONSRAPPORT FOR IT-SEKTOREN VED DET MEDISINSKE FAKULTET, 12.

14 4^1 13 Sammenfatning av fakultetets arbeid med planene for IT-utbygging Bakgrunn I sin "Plan for IT-utbygging ved Det medisinske fakultet" (vedlegg F i fakultetets budsjettforslag for 1987) har fakultetet funnet det hensiktsmessig å se oppbygging av medisinsk informatikk/informasjonsteknologi i sammenheng med fagområdet medisinsk statistikk. Planen sikter mot et Senter for medisinsk statistikk og medisinsk informatikk, og medisinsk statistikk og informasjonsteknologi er i budsjettforslaget definert som et av fakultetets prioriterte satsningsområder. Etter initiativ fra interesserte, lærere og studenter, er det utarbeidet og vedtatt et opplegg for undervisning i medisinsk informatikk for studenter ved Det medisinske fakultet, og undervisning (et pilotprosjekt) i faget starter høsten 1986 ) I 1986 er det opprettet et Utvalg for informasjonsteknologi under Det medisinske fakultet. Utvalget har fått et bredt mandat og ansvar for ulike sider av fagfeltet. I sitt arbeid har utvalget tatt utgangspunkt i de allerede foreliggende planer. Det er utarbeidet en egen beskrivelse av fagene medisinsk statistikk og medisinsk informatikk og for begge fagområders vedkommende er utarbeidet nærmere planer for utbygging, Fakultetets spesielle behov mht veiledningstjeneste, lokal brukerstøtte og utstyr, er nærmere omtalt i den allerede vedtatte plan (vedlegg F i budsjettforslaget 1987)'

15 fi&l 'f Videre er utarbeidet en skisse av fakultetets situasjon og beho mht administrativ databehandling. Informasjonsteknologiutvalget har nylig gjennomført en kartlegging av fakultetets totale situasjon mht behovet for og tilgang til EDB-tjenester ved enhetene. En kort redegjørelse for resultatene av denne undersøkelsen er gitt i pkt. 5. Situasjonen i dag Medisinsk statistikk er et etablert undervisningsfag for medisinske studenter med 25 timer forelesning pluss øvelser, videre gis kurs under legers videre- og etterutdannelse; det gi noen veiledning for fakultetets lærere i faget, og det gjøres også basal forskning i biostatistikk. Behovene mht egnede lokaler er ennå ikke permanent løst. En stilling (amanuensis) i medisinsk statistikk er prioritert på topp av det aktuelle fakultetsutvalg. Medisinsk informatikk er i fakultetssammenheng fortsatt på begynnerstadiet. Et 30 timers tilbud om undervisning vil bli gitt de medisinske studenter fra høsten Faget har ennå ingen faste lærere og ingen klar "geografisk" tilhørighet. ) EDB ved enhetene og ved fakultetssekretariatet. Den aktuelle situasjon mht behov for og tilgang til EDB for bruk innen administrativ databehandling og for forsknings- og andre formål ved fakultetet, er beskrevet i vedlegg. Mesteparten av investeringene har hittil gått over post H5 (vit. utstyr). Bevilgningen har her som kjent vært altfor beskjedne til en rimelig dekning av behovene.

16 trfis Kortsiktig program for styrking av fagområdene ' Endrete forutsetninger De relativt langsiktige planer for en koordinert oppbygging av IT-området ved Det medisinske fakultet slik vi finner dem skissert i nevnte dokument (vedlegg F i budsjettforslaget, og i pkt 2), er lagt under forventning av betydelige ekstra ressurstilførsler (ODIN-planen). Ulike signaler tyder på at oppbyggingen av dette feltet imidlertid må skje i sammenheng med og i konkurranse med de øvrige oppgaveområdene ved Universitetet/fakultetet. Ressursene må derfor skaffes ad vanlig vei og da først og fremst ved omdisponeringer lokalt og sentralt (stillinger, drifts- og utstyrsbevilgninger), og ved at behovene prioriteres i budsjettforslagene. Dette gjør at fremdriften av planene må bli mer forsiktig enn man antok under Odin-plan-forutsetningene. ) I den grad lokale miljøer omprioriterer sine ressurser til IT-formål, vil utviklingen også selvsagt i større grad styres av enhetene. Den faktiske situasjon er derfor slik at det for fakultetet som helhet synes lite hensiktsmessig å legge en detaljert langtidsplan for IT-utbyggingen. Den pågående kartlegging av ressursene og ressursbehovene innen området vil gi ny informasjon som må innvirke på den videre planlegging, og den faktiske satsningen lokalt vil også måtte være veiledende for videre planlegging.

17 Kortsiktige prioriteringer/tiltak li) Stillinger a Faget medisinsk statistikk må styrkes for å kunne utføre allerede pålagte oppgaver - og for å kunne yte større innsats innen områdene biostatistikk og klinisk statistikk (undervisning, forskning). Faget må snarest tilføres en amanuensisstilling, og senere en halv adm.sekr.stilling samt en vit.ass.stilling. Fakultetet må påta seg de ressursmessige forpliktelser knyttet til undervisningstilbudet i medisinsk informatikk. I en prøveperiode kan en i dagens situasjon være nødt til å benytte seg av hjelpelærere, men senere må en sørge for nødvendige faste lærerstillinger, i første omgang et professorat og en overing.stilling. Utstyr/driftsmidler d Utstyr og driftsmidler knyttet til IT-områdene må - i tillegg til at fakultetet fortsatt arbeider for særskilt sentral ressursallokering - fortsatt finansieres over M5- og 21-posten i konkurranse med annet utstyr til og drift av forskning og undervisning. e Når det gjelder tekstbehandlingsutstyr som finansieres over 11-posten (sentral prioritering fra fakultetet overfor Innkjøpsavdelingen), kan utvalget om ønskelig være Ressurs- og budsjettutvalget behjelpelig med råd.

18 {Mk- / > 5. Sammenfattede resultater av spørreundersøkelsen om bruk av informasjonsteknologi ved Det medisinske fakultet Av ca. 100 utsendte skjema, innkom 62 svar som fordeler seg med 10 fra preklinisk 17 fra Rikshospitalet 16 fra Ullevål 7 fra Aker 5 fra SLA. 7 fra andre enheter Samlet oversikt over enhetenes EDB ressurser 5% av enhetene har overhodet ikke datautstyr. 16% har spesialiserte tekstbehandlingsmaskiner. 74% har en eller flere mikromaskiner hvorav over halvparten er IBM eller IBM-kompatible PC. 29% har tilgang til flerbruker mikromaskin. 55% har terminal til en større vertsmaskin (i hovedsak NORD-500, DEC-10 eller IBM). EDB i administrasjon av universitetsfunksjoner 63% benytter EDB til administrative formål; vesentlig til tekstbehandling, men for 1/3 også til regnskap og registere. Programvaren er stort sett standard pakker som brukerne er godt eller middels fornøyd med. 56% har behov for utbygging av administrative verktøy, særlig tekstbehandling, regnskap og studentregistere. Omtrent 1/6 nevner også post-funksjoner. De fleste trenger mer datautstyr, og halvparten trenger også utviklingshjelp for videre utbygging. EDB som verktøy i undervisningen 39% av enhetene bruker EDB indirekte i undervisningen til utarbeiding av undervisningsplaner, produksjon av undervisningsmateriell og til skriving av eksamensoppgaver og eksamenslister. Kun 5% bruker EDB direkte i undervisningen enten til beregningsarbeid eller til data-assist ert læring. 35% har behov for å bygge opp EDB-verktøyene til indirekte og direkte undervisning. Til dette ) trenger de fleste bide utstyr og kvalifisert assistanse. EDB som forskningsverktøy 87% av enhetene anvender EDB i forskningen. Alle disse benytter tekstbehandling, mens ca 2/3 bruker andre programpakker for grafikk, databaser og statistikk. Halvparten driver egen programutvikling i større eller mindre grad. Hos 1/3 av brukerne er datautstyret koblet til instrumenter for sanking av måledata, mens 1/6 arbeider med signalbehandling. Vel 1/3 av brukerne synes å ha ganske stor kompetanse i databehandling. 1/3 har anvendt ekstern hjelp til systemutvikling. 89% av enhetene har behov for utbygging av EDB til forskningsformål. Behovene finnes stort sett innen de samme områdene som er nevnt ovenfor med noe overvekt på grafisk framstilling og statistikk. Et viktig funn er at 1/2 av brukerne har behov for dataforbindelse ti] andre anlegg og brukere. 1/5 av brukerne regner med at nye anvendelser i stor utstrekning må utvikles spesielt. Behovet for utstyr og utviklingshjelp er like stort. Statistikk som forskningsverktøy 90% av enhetene har behov for statistikk i forskningsarbeidet. Knapt 1/3 bruker statistikk

19 ^#r ti sporadisk, for de øvrige er det et viktig forskningsredakap. dekket. 42% av brukerne har tilgang til ekstern hjelp. For over 1/2 er behovet dårlig 44% av enhetene har noe behov for videreutdanning i statistikk, mens 35% føler dette som et stort behov. Bruk av universitetets fellestjenester 31% av enhetene bruker idag DEC-10, universitetets fellesanlegg. Et fåtall av disse regner med avtagende behov, mens flere ikke-brukere ønsker tilgang til anlegget. Totalt vil derfor ca 40% av enhetene ha behov for å bruke universitetets fellesanlegg. Behovet er særlig knyttet til statistiske analyser.

20 WhMy&x? i i DET ODONTLOGISKE FAKULTET UTVALGET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI 2/7-87 SITUASJONSRAPORT FOR IT-SEKTOREN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET 86/87 Tilbakeblikk 86/87 Fakultetet har i dette tidsrummet satt igang et EDB basert pasientarkiveringssystem på en Compact-100 fra Norsk Data, databaseprogrammet vi bruker er UNIQUE-II-ISAM-B. Frem til våren 1987 disponerer De Odontologiske klinikker omlag 22stk. PC er som foreløpig ikke er koblet i nettverk. Preklinikken omlag 15stk. PC er, som er koblet til net-one. De fleste PC er av type IBM eller IBM kompatible. Programvare som i hovedsak benyttes på PC ene er statestikkpakker tekstbehandlingpakker og databaser spesielt for lit. ref. Flere av instituttene og klinikkene disponerer og avanset teknisk utstyr som styres av PC ene slik som: Røntgenbiledanalyse vha. digitalsubtraksjon. Laser video-disk til undervisning i bl.a. patologi og histologi. Traceutstyr for Cephalometriske beregninger. Statuspresens og problemer Pasientregisteret: Person- og behandlingsopplysninger legges inn i databasen fra det manuelle systemet, dette er et arbeide som er svært tidkrevende og da Fakultetet for 1987 ikke har hatt midler til ekstrahjelp på dette området er det vansklig å si når Fakultetet kan ha full nytte av pasientregisteret slik at det gjør oss mer efektive og vi kan ha mulighet å yte våre pasientene enda bedre service. PC: Fakultetet har for få PC er i forhold til antall ansatte. Dette går spesielt utover de som driver med forskningsarbeide og de som er ansatt i kontor og administrasjon. Det er også et enormt behov for konsulent bistand særlig ved valg av og innkjøp av nytt utstyr og programmer, og å få disse igang og til å fungere. Generelle og spesielle behov Flere PC er til alle grupper ansatte anskaffelse av 10 PC er vil bedre situasjonen betraktlig. Opprettelse av stillinger som skal dekke områdene: Daglig drift, vedlikehold, opplæring av personalet på Fakultetets utstyr, sikkerhetsarbeide og systemutvikling. Dette gjelder minimaskinen, nettverket og PC ene. Det er også behov for konsulent-bistand på ekspertnivå til å løse problemer som oppstår når spesielle ting skal utføres. En strukturert EDB enhet med fast ansatt personalet ved Fakultetet er et ønske.

21 USE'S tjenestetilbud PC brukere ved Fakultetet har ønske om noe tilsvarende "LUKA", når det er problemer med enten programmene eller maskinene eller med kombinasjonen. 2 > Prosjekter som må få en løsning i løpet av 1-1 1/2 år Faste stillinger til kvalifisert EDB-hjelp. Anskaffelse av flere PC er. Bruk av ABD og regnskapsrutiner på data for kontor gruppen. Utvalget for informasjonsteknologi //uk/ vk v '«- Torleif/Sønju formann rs ^k ^ a Inger Jahnsen EDB-konsulent

22 b b u u bbbb ooo u u b bo o u u b bo o u u b bo o uuuu bbbb ooo )-j.^fji'jr J2. Universitetsbiblioteket i Os lo/planavdelingen Drammensveien 42, 0255 OsLo 2, tlf.(02) Oslo, den Til USEs styre Informasjon fra fakultetene mv. til USE. Rapport fra UBO Rapporten berører utelukkende Planavdelingens EDB-ansvar, dvs stort sett nasjonalt rettede EDB-tjenester. Jeg antar at USE er underrettet om BIBSYS-utviklingen på annen måte. 1. Kortsiktig tilbakeblikk (1-1,5 år) Denne perioden har vært preget av stor usikkerhet med hensyn til både hvordan UBO skulle hente sin datakraft etter DEC-10, og hvordan ressurssene til drift og investering skulle fordeles mellom de nasjonale EDB-tjenestene i Hovedbiblioteket og det kommende BIBSYS-system. Da disse spørsmålene omsider ble avklart, hadde vi i realiteten alt for Lite tid til arbeidet med å overføre programmer og data til VAX. Arbeidssituasjonen det siste halve året har derfor vært særdeles presset, og er det delvis ennå. Bruken av våre datatjenester har økt med ca 40 % siste året, og det er spesielt de eksterne brukerne som står for veksten. Tilsammen hadde vi ca anrop (innlogginger) til våre databaser i Volumet på databasene kom opp i ca 1.25 mill poster med tilsammen vel 1G byte tegn. I 3 kvartal 1986 sto UB for ca 20 % av datakraftforbruket fra DEC Nåværende situasjon - problemer Vi 'i har for tiden for liten bemanning, tid og driftsmidler til å foreta e n fullt ut tilfredsstillende overføring til VAX. Våre 3 viktigste d latabaser er ute av drift fra 29.mai 1987 vesentlig på grunn av dette. Et spesielt problem som kan bli vanskelig å takle i tida framover er for små driftsmidler over post 21 til å legge grunnlag for stabile og gode systemer samt til å dekke veksten i den generelle bruken av EDB (tekstbehandling og andre standardruti ne r fra USE). Under slike forhold blir uttesting av forbedringer og reorganisering av databaser gjerne fortrengt til fordel for daglig drift. Dersom vi må dekke

23 Page ZZ driften med inntekter er sannsynligvis on l inetjenestene ganske sårbare for større utgiftsøkninger. I disse betraktningene har vi antatt at driftsutgiftene på VAX blir omtrent som på DEC. Dette er vi fortsatt usikre på, men vi regner med at også USE må se inntektene sine noe an før en endelig prisstruktur fastsettes. 3. Generelle behov - spesielle behov Kan enkelt oppsummeres i: - økte driftsmidler - økt masselager - økt tilkoplingskapasitet UB har stadig voksende databaser, og vi regner med at vårt nåværende masselager må utvides i Løpet av 1988/1989. Vedrørende tilkoplingskapasitet gjelder dette i første rekke oppringt samband, hvor vi til stadighet får klager fra brukerne på vanskelige forhold. Dette gjelder også delvis teknisk kvalitet ("det går så greitt ved andre EDB-sentra"). Spesielt har vi behov for en stabil Laserprinter med avansert typografi (som f.eks. kombinasjonen Laser/TEX). Det er uholdbart for oss at dårlig teknisk kvalitet ikke ubedres. I 1986 sto enkelte av våre produksjoner i inntil ett halvt år av den grunn. Etter en slik periode blir man usikker på om man kan satse på slike tilbud i f ramtida. 4. ønsker og synspunkter på USEs tjenestetilbud UB er i første omgang tilfreds med stabile driftsforhold både når det gjelder hovedmaskiner, datanett og x.25-forbinde Ise. For en hel del av våre brukere er det siste veldig viktig (og dermed også for oss). Utover dette er UB svært fornøyd med den assistanse og de tilbud vi får fra USE. 5. Prosjekter som må Løses i Løpet av kommende år UB har 2 prosjekter i denne perioden, men vi regner med å realisere de ved egen hjelp. Prosjektene er først og fremst effektiviseringstiltak innenfor eksisterende EDB-systemer. De konsekvensene som dette kan få for USE er at man på UB flytter ennå flere ansatte fram til terminalene. Vi vil med andre ord få flere tyngre belastede terminaler (anslagsvis i størrelsesorden stk). En første realisering av dette vil tidligst komme mot slutten av la Cl' v. Hans Martin Fagerli fung. avd.bibl. \ $

24 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO 23 PLANAVDELINGEN N-0255 OSLO 2, Drammensveien 42 k, TELEFON: (02) TELEX: ubn Til Vedlagt følger Paralog's egen brosjyre. Vi kan tillegge at??.!? også markedsføres av Digital, «la også pom en del av kontorautomasjonssysteraet All-ir:-one. Vi sr så langt, i-wr.rt fornøyd ned TRI? og mener at anvendelsesmulighetene er mange. Dersom l73es styre eller andre er interesserte kan vi arrangere en mindre demonstrasjon. I så fall er førsteamanuensis Knut Hegna, Planavdelingen riktig person til å foreta dette. Han er også den av oss som er best inne i bruken av systemet. Til slutt: Inst.1 tutt for rettsinformatikk tar i bruk TEIP til sin bibliotekkatalog i løpet av sommeren. (0331 TRIP er ikke spesi^e*- konstruert for biblioteksystemer, men er et generelt databasesystem fortrinnsvis for tekstdata. vennlig hilsen li ' ^ i / ' t ' k C K K.', \ -. - x ^ ' t ^ Hans Martin Fagerli

25 28/ INFORMATION KAN HANTERAS MED MODERNARE METODER... TRIP år ett datoriserat system for lagring, sokning och presentation av information, i synnerhet text. Det år ett satt att ta vara på inforrnationsresurser. Det år motsatsen till att forvara text i arkivpårmar och i isolerade ordbehandlare, dår den inte kan overblickas och dårmed inte utnyttjas., T ' < ått att forbåttra beslutsunderlag. Att halla viktiga fakta aktuella. Att undvika tidsodande pappersarbete. Forutsåttningen for att ett informationssystem verkligen ska utnyttjas år att det år effektivt: lått att installera och administrera, snabbt aven når stora datamångder hanteras, lått att soka i aven lor den som inte anvånder det så ofta. TRIP f rån Paralog AB fyller kraven: det bygger på erfarenheter från vårt internationellt vålkånda informationssokningssystem 3RIP. Kårnan i TRIP år vårt textdatabassystem TDBS. TEKNISKA FAKTA OM TRIP Maskinkrav Terminaltyp Minne skr av Antal poster per databas Antal tecken per post Antal falt per post Datatyper Fåltlångd Antal databaser sokbara samtidigt VAX under VMS VT KB for program KB dataarea per anvåndare max ca 250 miljoner fritt val fritt val fri text, nyckelbegrepp (ett eller flera ord), numeriskt varde, datum, tid fritt val 30

26 HUR TRIP * STARTAS OCH SKOTS Vi beskriver hår i korthet hur TRIPs administration hanteras. Grunden år ett s k icke-procedurellt kommandospråk, och med hjalp av menyer och skårrnformulår har vi underlåttat systemadministratorens arbete. SKAPA EN DATABAS Några detaljer om filer, poster och falt finns i faktarutan på foregående sida. Friheten i upplåggningen år som synes ganska stor. TRIP har ett litet antal våldefinierade datatyper som lacker de fiesta tillåmpningars behov i sin grundform, och som också kan modifieras med restriktioner på varden och utformning når tillåmpningen kraver det. Datatyperna år fbljande; text for lopande text i meningar och stycken, phrase for kortare textelement (t ex namn), number for numeriska varden, date for datum och lime for tid. Når du har gett databasen namn, namngett fålten som posterna i den ska bestå av och angen av vilken typ fålten ska vara har systemet i princip den information det behover for att lagga upp de filer som administrerar databasen. Skårmbilden visar hur det ser ut. MODIFIERA DATABAS Att lagga till eller ta bort enstaka poster i en databas och att åndra i poster kan man gora med samma enkla laddningskommando som når man tar in de ursprungliga posterna. ANVÅNDARRATTIGHETER Anvåndare ges tillgång till TRIP via två steg. I det forstå steget får anvåndaren ett losenord som sedan ingen annan an ågaren kan åndra. I det andra steget beståms vad den individuelle anvåndaren får utfora. Anvåndaren kan vara databasadministrator med alla råttigheter eller en vanlig anvåndare med mer begrånsade mojligheter. En anvåndares råttigheter i fråga om en viss databas kan också begrånsas till vissa poster, till att enbart låsa poster eller att aven ta bort, lagga till eller uppdatera poster. TA IN DATA Hår beror naturligtvis mycket på vilken form data har tnnan de tas in i systemet. Den form de ska ha for att enklast etableras som databas år en ASCII-fil med enkla styrkoder som markerar posters och falts borjan och slut. RENAME HELP LEAVE QUIT Alter File Template Data Base: CORRESPONDENCE Receive_date Sender Receiver Content Comment Field Type Date Phrase Phrase Text Text UTSKRIFTSFORMAT En anvåndare kan gora egna enkla utskriftsformat for resultatet av sina sokningar. En handfull mer utvecklade standardformat ska också finnas tillgångliga. ANDRA FACILITETER Det finns naturligtvis en rad andra aspekter på skotsel av systemet som vi inte kan ge en råttvis bild av i en så kort beskrivning, t ex systemsåkerhet, felhantering och de mqjligheter som finns når det galler effektiv organisation av databaserna, anpassad till tillåmpningen. Den del av ett informationssokningssystem som beror de fiesta av anvåndarna och anvånds mest återstår att beskriva: sokning och resultatutskrift.

27 2t HUR TRIP ANVANDS: SOKA OCH SKRIVA UT Detta år bara en antydan om de mqjligheter som TRIP erbjuder, mest gjord for att visa att TRIP år lått att låra sig. ALLMANT OM SOKNING Når man soker i TRIP ser skårmen ut ungefår som bilden visar. Nedtill till vånster skriver man in sin sokfråga. I mitten av skårmen syns hur mycket man har hittat med sin senaste fragå och med de nårmast foregående. Till hoger nedtill skrivs meddelanden från systemet ut. For att ta ett enkelt exempel kan vi anta att vi har en databas som innehåller affårsbrev. Varje brev utgor en post, dvs ett enskilt dokument, och varje post består av fyra olika typer av information som har organiserats som var ski Jålt inom posten. Ett falt innehåller avsåndaren, ett mottagarna, ett datum och ett brevets innehåll. Den som soker i databasen kan vara ute efter helt olika saker. Det kan galla att hitta ett beståmt brev, man vet till vern det har skrivits och av vern och ungefår når. Man kan också vilja ha fram allt som har skrivits i en beståmd fråga lor att kunna skriva en rapport eller skaffa beslutsunderlag. Når man inte vet exakt hur det som man år ute efter ser ut maste man ha mqjligheter att precisera sin sokfråga stegvis. Man maste kunna leta fram flera liknande dokument eller kunna plocka ut de mest centrala bland dem som man har hittat. Det kraver minst två saker av soksystemet: att det arbetar snabbt och att det haller reda på vad de tidigare frågor man stållde gav for resultat. SOKA ORD OCH FRASER Sokspråket i TRIP år CCL, vilket innebår att man ger sina kommandon på engelska. Men det år få kommandon att minnas och de blir ganska snart sjålvklara. Sokorder inleds med FIND som kan forkortas till F. Om man vill ha fram alla brev som innehåller ordet produkt skriver man alltså: F produkt Kanske år det en speciell produkt som man letar efter. Då soker man efter en fras, t ex: F industriell produkt 14 hits 67 hits F produkt AND pris Order SEN=Sven Svenssonl produkt? Man kan också stalla kravet att det man soker ska linnas i ett beståmt falt i posterna, i vårt fall t ex att en viss person ska stå som avsåndare. Om avsåndarfaltet betecknas med SEN skriver man då: F SEN=Sven Svensson Ofta behover man leta efter delar av ord. Man vill hitta både produkt och produkter och alla sammansåttningar dår de ingår. Det år lått att gora i TRIP. SOKA DELAR AV ORD Det finns två satt. Vilket som år bast beror på situationen. Ena såttet år en sokorder dår det sokta ordet har ett trunkeringstecken eller maskeringstecken på platsen for de bokstaver som man vill halla oppnå. T ex: F produkt$ som hittar alla ord som borjar med produkt oberoende av hur många bokstaver som foljer efter, t ex produkter, produktion, produktivitet, produktbeskrivning. Eller:

28 Vi tackar for er forfrågan om den nya modellen av vår Omikron. Sven Svensson F produ$t som hittar både produkt och product om databasen består av såvål svenska som engelskspråkiga brev. Tecknet kan anvåndas var som helst i ordet, alltså aven i borjan av det. Man kan också anvånda tecknet på flera stallen i samma ord. Det andra såttet att hitta ord som ligger nåra varandra i stavning år att slå upp i ordlistan. Det gors med kommandot DISPLAY, forkort at D. D produkt$ ger en numrerad alfabetisk lista på ord som borjar med produkt och på fraser som innehåller sådana ord. Nu kan man vålja de som ser ut att leda till det man vill ha och om man så vill låsa vidare i listan for att se om det finns mer låmpligt. KOMBINERA SOKVILLKOR Man kan stalla flera krav i samma sokorder och man kan fritt kombinera resultaten av tidigare order. Till detta anvånder man NOT, AND och OR. Med ordern: F produkt AND pris <a> hittar man alla dokument som innehåller bada orden. Som vi nåmnde haller TRIP reda på tidigare sokresultat. Det sker genom att varje resultat får ett nummer som man sedan kan anvånda i den fortsatta sokningen. Vi antar att ordern ovan bildade sokresultat nummer 3. Senare under sokningen vill vi kanske bygga vidare på det resultatet och kan då t ex ge ordern: FS = 3 0R rabatt som ger ett nytt sokresultat som består av alla brev som utgjorde resultat 3 plus alla brev som innehåller ordet rabatt. Med NOT gor man en inskrånkning: F $produkt NOT pris hittar alla brev som innehåller ord som slutar med produkt och inte innehåller pris. Ett satt att kombinera sokvillkor år att krava att ord ska finnas på ett visst avstand från ett annat ord, t ex att de ska skiljas åt av hogst ett beståmt antal ord: am ne stål som hittar orden når de står i den ordningen med hogst två ord mellan sig. Man kan om man så vill kombinera många villkor i en enda sokorder. Resultatet kommer g ånda snabbt. Men de fiesta foredrar nog att so-^ ka stegvis. SKRIVA UT RESULTAT Under sokningens gang och naturligtvis når den år avslutad vill man skriva ut det som man hai* hittat. Utskrift på skårmen får man med kommandot SHOW, forkortat S. Utskrift på skrivarc får man med kommandot PRINT, forkortat P. Den enklaste utskriftsordern består av bara kommandot: S och ger en ul skrift av poster ur det senaste sokresultatet i ett standardformat. Man kan också ange, både for SHOW och PRINT, vad man vill ha utskrivet och hur: i S S=3 F=4 ger en utskrift av posterna i det tredje sokresultatet i det format som har nummer 4. Vilket format man våljer avgor hur posterna skrivs ut. Det kan vara hela posten eller bara vissa delar av den (praktiskt når man vill blåddra snabbt genom många dokument), och formatet kan såtta in rubriker och andra redigeringsmoment. Man kan också vålja att skriva ut bara vissa poster ur ett resultat, antingen man skriver ut dem på skårm eller skrivare. Kontakta oss for vidare information: Paralog AB, Box 2284, Stockholm. Tel: TRIP ar ett system från paralog specialister på textdata och soksystem.

29 x? Til: USE-styret 24. august 1987 Fra: Jens Andreas Wold ftdministrflttu DATABEHANDLING (Internt arbeidsnotat til USEs budsjettarbeid) a ) De store administrative systemene (LP, ST, OKS) Flyttingen au RBK-anlegget fra Kjeller til Blindern skjedde i løpet au juni Avtalen mellom UiO og Studentsamskipnaden om kjøring au de administrative systemene ued Samskipnadens datasenter er tidligere sagt opp med virkning fra USE vil via stillingshjemler som følger RBK-anlegget bygge opp en driftsorganisasjon for det nye anlegget. LP ble satt i funksjon pr Systemet fungerer tilsynelatende tilfredsstillende når det gjelder utbetaling av lønn. Når det derimot gjelder å få ut annen informasjon fra databasen, virker situasjonen betydelig dårligere. Pr. idag kan det synes som om Personalavdelingen/Lønningskontoret har vært ansett som eneste mulige bruker av systemet. I alle fall er det vanskelig for andre avdelinger og fagforeninger å få ut ønsket informasjon fra systemet. Hva dette skyldes vites ikke. Det er imidlertid meget viktig å få systemet utviklet slik at det blir brukervennlig for alle aktuelle brukergrupper, samt at brukerne - også fremtidige - blir informert om den aktuelle situasjon og fremdriftsplanen. Det nye ST ble planlagt startet fra 1. oktober Oppstartingen er nå utsatt til våren Det gamle SR fungerer dårlig og trenger betydelige vedlikehold, Personellmessig er det vanskelig både å vedlikeholde SR og samtidig utvikle ST. Når ST igangsettes er det meningen at systemet kan brukes interaktivt. Dette systemet blir altså mer brukervennlig enn LP. Utviklingen av ØKS fortsetter nå med økt intensivitet etter at arbeidet har hatt liten progressjon i Det er neppe grunn til å tro at systemet kan settes i drift før i 1989/90. Konklusjon: Det synes helt nødvendig å sette inn mer ressurser i utviklingen av ST og spesielt LP slik at systemene hurtig kan komme brukerne til nytte. De store rnaskinrnessige ressurser som er investert i systemene kan kun forsvares ut fra denne synsvinkel.

30 2 - % Utviklingen av LP og ST bør prioriteres på bekostning av ØKS huis systemene står i konkurranseforhold til hverandre med hensyn til tilgangen av ressurser. b) Utbyggingen av annet administrativt databehandlingsutstyr WANG er hjørnestenen i det felles tekstbehandlingssystemet for avdelingene i Adminitrasjonsbygningen pluss noen tilstøtende enheter. Ued andre enheter, stort sett institutter, er det investert midler i PC er som vesentlig brukes til tekstbehandling. Det synes ikke fornuftig å satse på en videre utbygging av et rent tekstbehandlingssystem til administrativt bruk. Den riktige veien å gå må være å satse på innkjøp av PCer - enten i form av enkeltstående PCer eller PCer knyttet sammen i et nettverk. I denne forbindelse må det tas standpukt til om PC-utbyggingen skal skje desentralisert slik at mange forskjellige PC-typer kan tenkes innkjøpt. Alternativt må det vurderes om det bør føres en rner integrert politikk når det gjelder innkjøp av PCer. På denne måten vil det være lettere å knytte PCene sammen i nettverk; jfr. Universitetets prinsippavtale med Norsk Data. En videre utbygging av de administrative datasystemene må sees i sammenheng med det reorganiseringsarbeid som må foregå ved UiO.

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK

Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK Ann Siri Hegseth Garberg LEDELSE AV FRIVILLIGE I MUSEER EN HÅNDBOK Museene i Sør-Trøndelag 2014/Sverresborg Trøndelag Folkemuseum ISBN-10 82-90348-44-4 ISBN-13 978-82-90348-44-6 EAN 9788290348446 FOTO

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Likeverdige helsetjenester Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 1. oktober 2012

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk)

Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk) Nina Berven Ingrid H. Johansen Ole A. Brekke Rokkansenteret Stein Rokkan senter for

Detaljer

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM

Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM «Livet før og etter Frambu» Om utfordringer, mestring, behov for kunnskap og hjelp blant foreldre til barn med en sjelden funksjonshemning KRISTIN TAFJORD LÆRUM Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer