Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk."

Transkript

1 NOTAT Prosjekt Jessheim nord Kunde Gardermoen Campus Utvikling AS Dato Til Fra Kopi til Ullensaker kommune Rambøll AS STRAK AS Gardermoen Campus Utvikling AS Nordic office og architecture Opplegg til regionalt planforum Innledning Notatet har til hensikt å redegjøre for hvordan planforslaget samsvarer med ønsket utvikling av Jessheim og Ullensaker, samt retningslinjene for samordnet areal og transportplanlegging, (vedtatt 1993). Retningslinjene tilstreber å samordne planleggingen av utbyggingsmønsteret og transportsystemet for å tilrettelegge for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, slik at transportbehovet kan begrenses. Notatet beskriver planområdet og planforslaget, og foreslår virkemidler for å reduserer biltrafikk. 2. Bakgrunn Utgangspunktet for planarbeidet er ønsket om å etablere nytt sykehuset for LHL i dette området. LHL har et nasjonalt marked, med pasienter og besøkende fra hele Norge. Derfor er nærheten til hovedflyplassen viktig. Planområdet har kort avstand til hovedflyplassen og ligger midt i «Gardermobyen» 1. Nærheten til store og attraktive friluftsområder og Jessheim by er andre avgjørende kvaliteter. LHL har en ambisjon om å etablere et sykehus med tilhørende kurs-, konferanse- og rehabiliteringssenter på Jessheim nord. Det planlegges for at det kan oppstå synergier ved at lignende funksjoner kan knytte seg til LHLs sykehus slik at det kan oppstå et større kompetansemiljø. Det vil tilrettelegges for at supplerende offentlig/privat helsetilbud, undervisning og andre arbeidsplasser kan etablere seg i området. Dette er virksomheter basert på medisin, forskning, teknologi og nærheten til hovedflyplassen. Ullensaker kommune ønsker å se på muligheten for at Jessheim by skal vokse nordover, mot næringsparken og hovedflyplassen. 1 Gardermobyen er et begrep fra Samferdselsstrategi for Øvre Romerike, utkast oktober 2009, rev. nov 2010»

2 3. Planområdets plassering og kontekst 3.1 Kollektivstreng Figur 1: Illustrasjonen viser planområdet og kollektivstrengen (stiplet rød strek) som er definert i gjeldende kommuneplan for Ullensaker. Kommuneplanen viser en kollektivstreng som forbinder hovedflyplassen, Gardermoen næringspark og Jessheim, og som grenser til planområdets avgrensning i sør. I dag betjenes denne forbindelsen av busser med halvtimesfrekvens, korresponderende med toget fra Jessheim. I byutviklingsstrategien for Jessheim (vedtatt ), fremgår det at strengen skal utvikles med et høyfrekvent tilbud. Vurdering: Et viktig grep i utviklingen av Jessheim vil være å styre veksten til områdene langs kollektivstrengen slik at det bidrar til å bygge opp under og fremskynde et høyfrekvent busstilbud. I gjeldende kommuneplan fremgår det at Jessheim kan utvikle seg til en by på linje med Lillestrøm, Sandvika, 2

3 Drammen og Fredrikstad. Jessheim kan utvikle seg til å få samme trekk ved at Jessheim og Gardermoen vokser sammen 2 til et større byområde. En utvikling av Jessheim nord vil bidra til en ønsket sammenbinding av Gardermoen og Jessheim. 3.2 Rollefordeling Samtidig som det er viktig å knytte hovedflyplassen, Gardermoen næringspark og Jessheim sammen er det vesentlig at det skal være en klar rollefordeling mellom de tre tyngdepunktene. Dette er også omtalt i byutviklingsstrategien for Jessheim. Der beskrives det at Øvre Romerike er i ferd med å utvikle seg til et eget bolig- og arbeidsmarked som følge av hovedflyplassen på Gardermoen. Videre skisseres en rollefordeling for Gardermoen næringspark, Jessheim og hovedflyplassen. Det meste av befolkningsveksten skal styres til Jessheim som skal befeste sin rolle som regionssenter og by. For Gardermoen næringspark er det ønskelig med et differensiert næringsliv med kompetansekrevende arbeidsplasser og næring som utnytter nærheten til hovedflyplassen. De mest arbeidsintensive virksomhetene skal lokaliseres mot den fremtidige kollektivtrasen i sør, omtalt i foregående punkt. E6 markerer et tydelig skille i kommunen. Støyende aktivitet kan foregå vest for E6 der det vil skape mindre konflikter. Boligbebyggelsen med tilhørende funksjoner ligger i dag hovedsakelig øst for E6 gjennom hele kommunen. Planområdet ligger i møtet mellom næringsparken og Jessheim, mellom næringsparkens sørlige og nordlige del, på østsiden av E6. Jessheim nord er en overgangssone mellom Gardermoen næringsparken og Jessheim by. Vurdering: Det flerfunksjonelle området som det planlegges for på Jessheim nord egner seg til å håndtere denne overgangen. Planområdet kan knytte forbindelser både til næringsparken og Jessheim sentrum. Konseptet kan ha en synergieffekt på den sørlige delen av Gardermoen næringspark hvor det åpnes for bla. kompetansebedrifter. Funksjonene og miljøet som planlegges vil bidra til å styrke Jessheim som regionsenter og supplere funksjonene i Jessheim sentrum. 2 Utredning om areal og utbyggingsmønster, Osloregionen, januar

4 3.3 Gang og sykkel Figur 2: Sirklene viser 3 og 5 km avstand i luftlinje fra sentralt i planområdet. Fra planområdet er det etablert gang- og sykkelstier til Jessheim, Gardermoen næringspark og hovedflyplassen. Til Jessheim sentrum er det ca. 3,3 km, til Norby stasjon er det ca. 2,3 km og fra de nye store boligområdene som er planlagt på Gystadmarka er det i underkant av 3 km til planområdet. Vurdering: Planområdet ligger i akseptabel sykkelavstand til hovedtyngden av boligområdene på Jessheim, 5 km. anses som akseptabel sykkelavstand 3. Høydeforskjeller kan påvirke hvor langt folk er villige til å gå eller sykle. I Ullensaker er det landskapet relativt flatt, noe som er positivt for syklende og gående. 3 Strategi for innfartsparkering i Buskerudbyen og Buskerud, rapport fra TØJ,

5 3.4 Arbeidsmarked Det er mange arbeidsplasser i Ullensaker. Ullensaker har flere arbeidsplasser enn arbeidstakere, og har det største overskuddet på arbeidsplasser av alle kommunene i Akershus 4 (2004). I 2010 var det registrert nesten arbeidsplasser. Omkring mennesker arbeider på flyplassen, og den planlagte utvidelsen med nytt terminalbygg vil generere flere arbeidsplasser. På grunn av bla. hovedflyplassen har Ullensaker kommune mange arbeidsplasser som ikke krever høy kompetanse. Kommunen ønsker seg derfor et mer variert næringsliv og flere kompetansearbeidsplasser. Dette vil gi en mer balansert befolkningssammensetning. I planstrategien for Ullensaker kommune påpekes det at: En heving i utdanningsnivået blant kommunens innbyggere vil høyst sannsynlig ha en positiv effekt på viktige levekårsindikatorer som inntekt, sysselsetting og antall trygdede i framtiden. Etablering av kompetansekrevende arbeidsplasser vil være en sentral faktor i et slikt arbeid. Vurdering: Planforslaget for Jessheim nord vil tilføre kommunen stabile kompetansearbeidsplasser, dette er i tråd med ønsker uttalt i kommuneplanen for Ullensaker og i Ullensakers kommune strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling (vedtatt av næringskomiteen ) 4 Næringsanalyse for Akershus, Telemarksforsking-Bø, Arbeidsrapport 8/

6 4. Beskrivelse av planforslaget 4.1 Foreslått arealdisponering Figur 3: Sirklene viser 300 og 500 meter avstand til bussholdeplasser. 500 meter anses som akseptabel gangavstand til holdeplass. Plasseringen av funksjoner tar utgangspunkt i nærheten til kollektivstrengen. Arbeids- og besøksintensive arbeidsplasser er lokalisert i delfelt 1 og 2. Delfelt 1 og 2 ligger innenfor en radius på 500 meter fra eksisterende og ny bussholdeplass, (se figur 3). Det anses ikke som tilstrekkelig med kun eksisterende bussholdeplassen ved Grønnvoll, da den ikke ligger i tilfredsstillende gangavstand til sykehuset eller eksisterende hotell sør for fv.174. For å tilrettelegge for god kollektivdekning bør det reguleres inn en ny bussholdeplass i tilknytning til den eksisterende undergangen under fv Den nye bussholdeplassen vil ligge i kort avstand til både sykehuset og hotellet. Dette er spilt inn til planarbeidet for V23 og V24. 6

7 Figur 4: Diagram som viser foreslått arealdisponering. Delområde 3 ligger i kort avstand til E6 og her tilrettelegges det for funksjoner og virksomheter som er avhengig av å bruke bil og som drar nytte av den direkte tilknytningen til E6. Det foreslås å åpne for håndverksvirksomheter, bensinstasjon og veianlegg. Planforslaget legger også til rette for å kunne etablere «Blålysfunksjonene» (interkommunal brannstasjon) innenfor delområde 3. Det er ikke ønskelig med lager og logistikk på denne siden av E6. I delområde 1 legges det til rette for at det kan etableres nytt sykehus for LHL, treningssenter med mulighet for etablering av svømmehall, og nytt lokalmedisinsk helsesenter for Øvre Romerike. I tillegg åpnes det for arealer til kontorer, undervisning, forskning, sykehjem og barnehage. I delområde 1 tillates etablert 2000 m2 strøks- og virksomhetsbasert handel. Det kan være funksjoner som knytter seg til sykehuset som frisør, apotek, kiosk, blomsterbutikk, dagligvareforretning (begrenset til 300m2) og kafe. Disse funksjonene retter seg mot de som arbeider og besøker området, evt. de aller nærmeste naboene til planområdet. I delområde 3 tillates det etablert 1000 m2 virksomhetsbasert handel. Dette er med tanke på utsalg i forbindelse med håndverksvirksomheter som har behov for det. 7

8 I delområde 2 tilrettelegges det for boliger. Det ses nærmere på egnethet for dette formålet med tanke på støy- og luftforurensing. Inntil videre ser det ut som det med støytiltak er tilfredsstillende støyforhold for en del av delområde 2. Det åpnes også for etablering av kontorer evt. en blanding av kontor og bolig på deler av området. Hvilke områder som egner seg til bolig og hvilke som egner seg best til kontor vil tydeligøres når området skal detaljreguleres. En mulig løsning er illustrert i figur 5. Figur 5: Foreløpig illustrasjonsplan skisserer bebyggelse i planområdet. Illustrasjonene viser boligbebyggelse på den sydlige delen av delfelt 3, nærmest eksisterende boligbebyggelse som grenser til planområdet. Mot rundkjøringene på arealene nærmest veien og kryssene vises kontorbebyggelse. 8

9 Det er ønskelig å tilrettelegge for noe bolig innenfor planområdet slik at det kan skapes et flerfunksjonelt område. Fordelene ved et flerefunksjonelt område er at de forskjellige funksjonene bruker området til forskjellige tider av døgnet. Arbeidsplassene bidrar til liv på dagtid og boligene bidrar til liv og lys i vinduene på kveldstid. I tillegg skapes muligheten til å bo i direkte tilknytning til de nye arbeidsplassene. 4.2 Gang og sykkelforbindelser Figur 6: Prinsippskissen viser en sammenstilling av nye og eksisterende gang- og sykkelforbindelser. Gang- og sykkelforbindelsene knytter seg til eksisterende og nye bussholdeplasser i planområdet. Det er i dag opparbeidet gang- og sykkelveier mot Jessheim, Hovedflyplassen, Gardermoen næringspark og Eidsvoll. Planområdet knytter seg til friområdet Nordbytjernet via eksisterende undergang under fv. 9

10 174. Planområdet knytter seg til skogsområdene nordøst for planområdet via ny planfri kryssing over fv Denne kryssing er også viktig for å skape gode gang- og sykkelforbindelser på tvers av området og for å skape samspill mellom delområde 1 og 2. Internt på planområdet vil det i delområde 1 bli opparbeidet stier i del en av miljøsonen mot E6. Dette skal opparbeides til et parkområde. Gateløpet gjennom delområdet 1 inngår som en del av gang- og sykkelforbindelsen gjennom området. Innganger til besøksrettede funksjoner skal henvende seg ut til dette gateløpet. 4.3 Biladkomst: Figur 7: Illustrasjonen viser adkomst fra fremtidig overordnet veisystem til planområdet. Delområde 1 har to adkomster fra hovedveien, en i nord og en i syd. Det åpnes for gjennomkjøring via gateløpet gjennom området som skal opparbeides som en shared space løsning. I syd er adkomsten til sykehuset og evt. helsesenter. Her etableres snumuligheter for buss, varelevering og adkomst for ambulanse rett etter avkjøringen slik at bilkjøringen innover i området begrenses. I delområde 2 har den nordlige delen av delområde 2 adkomst direkte fra Trondheimsvegen. Den sydlige delen av delområde 2 har adkomst fra en intern fordelingsvei. Delområde 3 har adkomst direkte fra Trondheimsvegen 10

11 5. Virkemidler for å redusere biltrafikk 5.1 Parkering for ansatte og besøkende til sykehus og evt. helsesenter Parkering til kontorer og annen næring baseres på parkeringsnormer, og angis som antall p-plasser pr 1000 m². Her er det en ambisjon om at flest mulig skal benytte kollektivtransport eller gå/sykle til arbeid. Andre typer parkering, f.eks. sykehus og helsebygg må ta utgangspunkt i antall ansatte og forventet antall besøkende. Det legges til grunn et beregningsgrunnlag for parkeringsdekning til LHLsykehuset og evt. helsesenter og det skilles mellom besøkende og ansatte. Antall parkeringsplasser til sykehuset og evt. helsesenter vurderes spesielt fordi det ikke kan forventes at besøkende/pasienter til sykehuset og evt. helsesenter har en like høy kollektivandel, eller andel som går eller sykler som f.eks. ansatte. I tillegg er LHL et nasjonalt sykehus og det kan ikke beregnes like stor andel som bruker gang- og sykkel fordi besøkende/pasienter er spredt utover hele landet. Funksjonsfordelingen innenfor detaljreguleringsområdet er som følger. Funksjon Ca. m 2 BRA Sykehus for LHL Interkommunalt helsesenter Treningssenter (svømmehall) Kontor, fagsenter helse og hotell Sum Ansatte til syke- og helsesenter: Det forventes 720 ansatte 5, (600 på sykehuset og 120 på helsesenter) hvorav det er regnet med at 504 stk. (70%) er på jobb samtidig. Det største parkeringsbehovet for ansatte vil sannsynligvis inntre i forbindelse med vaktskifter. Følgende fordeling mellom bil og alternative transportformer legges til grunn: Funksjon Andel kollektiv, gående og syklende Antall ansatte med bil på jobb samtidig Sykehus 15 % Andel med gående/syklende % Kollektivandel 65 % bilandel Helsesenter 15 % Andel med gående/syklende % Kollektivandel 65 % bilandel Det beregnes et behov for 328 p-plasser til ansatte ved sykehus og helsesenter. 5 Norsams trafikkanalyse, datert

12 Besøkende til syke- og helsesenter: Det er tatt utgangspunkt i 650 besøkende per dag 6 til sykehus og evt. helsesenter. Funksjon Antall besøkende /pasienter Reisemiddelfordeling Sykehus % kollektivandel/ 75% bilandel Antall bilbesøk Antall besøk pr p-plass i løpet av dag Behov for antall p- plasser Helsesenter % kollektivandel/ 75% bilandel SUM Det beregnes et behov for 137 p-plasser til besøkende/pasienter ved sykehus og helsesenter. Totalt for ansatte og besøkende til sykehus og helsesenter er det beregnet behov for 465 p-plasser ( = 465). 5.2 Sammenligning med andre sykehusprosjekter: Sykehus M 2 Antall p-plasser Beregnet snitt/1000 Ahus 7 Ca Ca ,2/1000 Nye Østfoldsykehus ,2/1000 Drammen sykehus ,4/1000 Nye LHL sykehus + helsehus ,2/1000 Østfoldsykehuset: Den totale parkeringskapasiteten på Kalnes er basert på en beregning av antall ansatte og besøkende per døgn, samt en forutsetning om at 60% kjører egen bil til sykehuset. Det vil si at 40% benytter felleskjøring, offentlig transport, sykler eller går. Sykehuset er plassert langs E6 på Kalnes, 6 kilometer nord for Sarpsborg. Det opprettes ny busslinje for å betjene sykehuset. Ahus: Tabellen viser antall p-plasser ved Ahus i dag. Av de ansatte på Ahus bruker 65% bil til jobben, 21% bruker kollektivtransport, 8% sykler eller går og 5% sitter på med andre 10. Drammen sykehus: Tallene for Drammen sykehus viser beregnet behov for parkeringsplasser som er gjort i forbindelse med en mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus. Drammen sykehus ligger i Drammen sentrum og det er beregnet en lav andel parkeringsplasser per 1000 m 2 sammenlignet med de andre sykehusene. 6 Norsams trafikkanalyse, datert Helhetsplan arealdisponering, Ahus område Nordbyhagen, juli ostfoldsykehus/prosjekt/sider/side.aspx Vestre Viken HF Mulighetsanalyse oppgradering/utvidelse av Drammen sykehus, utkast datert Hva skal til for å få mer miljøvennlige arbeidsreiser til Ahus?, TØI rapport 1257/

13 Vurdering: Den totale parkeringskapasiteten til LHL og evt. helsesenter er basert på en beregning hvor 65% av ansatte og 75% av besøkende/pasienter kjører egen bli. Det foreslås et antall p-plasser som tilsvarer samme antall p-plasser per 1000 m 2 på som Ahus. For ansatte foreslås samme bilandel som det er på Ahus i dag, dette anses som ambisiøst, da Ahus ligger i Lørenskog som er Norges 5. tettest befolkede område 11 og med et meget godt kollektivtilbud til sykehuset. Det nye østfoldsykehuset baserer seg på en høyere kollektivandel, men har samtidig en høyere andel parkeringsplasser per 1000 m 2 sammenlignet med de andre sykehusene. 5.3 Parkering for kontorer, fagsenter helse, treningssenter og evt. svømmehall Følgende maks p-norm legges til grunn for øvrige funksjoner: Formål Antall p-plasser Pr. enhet Kontor m 2 Forretning m 2 Treningssenter m 2 Hotell/konferanse m 2 Vurdering: Gardermoen næringspark II b&c er det vedtatt med maks norm på 1 p-plass pr. 75 m 2 (=13/1000 m 2 ). I forslag til bestemmelser for Byplan Jessheim er det også foreslått makskrav på 13/1000 p-plasser til kontorer. Dette har ført til innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus som mener maksimumnormene er for høye og mener hensynet til RPR-ATP ikke er tilstrekkelig ivaretatt. P-normen som foreslås for kontor anses som restriktiv. Denne delen av Jessheim ikke har samme kollektivtilbud som Jessheim sentrum, og derfor er det naturlig å legge til rette for noe mer parkering i dette området. For forretning foreslås en mer restriktiv norm enn i Jessheim sentrum. Parkeringsbehovet ventes imidlertid å være tilstrekkelig fordi parkering foregår i sambruk med parkering for sykehus og helsesenter mm. 5.4 Tilrettelegge for HC-parkering og el-biler I utgangspunktet skal 5% av p-plassene reserveres for HC-parkering. Dette bør likevel vurderes nærmere ut fra det konkrete behovet. Dagens ansatte bor innenfor elbilavstand til planområdet. Incitamenter for elbil er aktuelt. Det legges inn krav til etablering av 40 p-plasser med lademulighet for el-biler innenfor områdereguleringen. 5.5 Avgiftsbelagt parkering P-plasser for besøkende og ansatte skal avgiftsbelegges. Elbiler og HC-parkering skal unntas fra denne avgiften. 11 Civitas, Njål Arge 2006, Lørenskogs regionale rolle i Osloområdet. 13

14 5.6 Sykkelparkering Det skal legges til rette for en stor andel sykkelparkeringsplasser. Det er relativt flatt landskap i Ullensaker og det eksisterer et godt etablert gang- og sykkelveinett som gjør det mulig å sykle. Det skal tilrettelegge med sykkelparkering for minst 20 % av de ansatte innenfor områdereguleringen. I tillegg skal det deler av, og det skal opparbeides garderober og dusjmuligheter i tilknytning til arbeidsplassen. 5.7 Shuttelbuss, helseekspressen og helsebuss Det kjøres i dag en rutemessig shuttlebuss mellom flyplassen og de ulike hotellene. Quality Hotel Gardermoen Airport, som ligger rett syd for planområdet har betjening fra shuttlebusslinje S22 med 15 min. frekvens i rush og 30 minutters frekvens ellers på dag og kveld. Dette er et privat finansiert tilbud direkte til flyplassen (via næringsparken). Shuttelbuss anses ikke som et alternativ til offentlig kollektivtransport for ansatte fordi billettprisen er høy, men det er et reelt alternativ til taxi fra hovedflyplassen. Det legges til rette for snuplass og holdeplass for buss i planområdet i nærheten av sykehuset slik at både helseekspressen, helsebuss og shuttelbuss kan frekventere området. Helsebussen er i hovedsak beregnet på pasienter som klarer å gjennomføre reisen på egen hånd. Det er aktuelt å vurderer å bidra økonomisk slik at shuttelbussen kan bli et reelt alternativ også for ansatte. 6. Utbyggingstrinn forhold til V23 og V24: Utviklingen av Jessheim nord-området må forholde seg til flere utbyggingstrinn av vegnettet rundt: Etappeutbygging V23 og V24: Reguleringsplanen for V23/V24 åpner for en 1. etappeutbygging hvor de nye lokalveiene på begge sider av E6 bygges som tofelts veier i stedet for 4 felts veier (frem til ca. 1 mill. m 2 er bygd ut GNP). ). Dette gjelder med unntak av en delstrekning på fv. 174 mellom kryss 5 og 6. Denne løsningen kan fungere i mange år framover. Beregninger viser at dette også gjelder selv om Jessheim nord-planen realiseres fullt ut. Hvor lang tid det går før en trenger resten av 4-feltsløsningene avhenger av utbyggingstakten i Gardermoen næringspark. Parallell anleggsfase for V23 og 1.utbyggingsetappe på Jessheim nord: Det må tas spesielle forholdsregler knyttet til trafikk i anleggsperioden og miljømessige konsekvenser av denne. Trafikkavviklingen anleggsperioden må også tilpasses en parallell utbygging av V23, med de midlertidige trafikkomlegginger dette medfører. 14

15 Figur 8: Foreløpig utkast til områderegulring er vist sammen med planforslaget for V23 og V24. Plangrensen til områderegulering er lagt i formålsgrensen annen veigrunn grønntareal i planforslaget for V23 og V24. 15

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Strak as / Postboks 8826, 0028 Oslo / 998 549 159 mva / post@strak.no / telefon 922 19 714 / www.strak.no

Strak as / Postboks 8826, 0028 Oslo / 998 549 159 mva / post@strak.no / telefon 922 19 714 / www.strak.no Strak as / Postboks 8826, 0028 Oslo / 998 549 159 mva / post@strak.no / telefon 922 19 714 / www.strak.no Ullensaker kommune Postboks 470 2051 Jessheim att: Plan- og næringssjef Elisabeth Frøyland DATO

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Ullensaker kommune ønsker å se på muligheten for at Jessheim by skal vokse nordover, mot næringsparken og hovedflyplassen.

Ullensaker kommune ønsker å se på muligheten for at Jessheim by skal vokse nordover, mot næringsparken og hovedflyplassen. 1. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 1.1 Innledning Konsekvensutredningen tar for seg utredningstema som er fastsatt i planprogrammet. Planforslaget vurderes opp mot dagens situasjon med utgangspunkt i planstatus

Detaljer

JESSHEIM NORD TRAFIKKANALYSE

JESSHEIM NORD TRAFIKKANALYSE Prosjektnummer 1350000830 Dokumenttype Notat Dato 2014-02-05 Rev.dato 2014-06-24 JESSHEIM NORD TRAFIKKANALYSE TRAFIKKANALYSE Revisjon 3.0 Dato 24.06.2014 Utarbeidet av Magne Fjeld Kontrollert av Inger-Sofie

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Referat Regionalt planforum 17.09.13

Referat Regionalt planforum 17.09.13 Referat Regionalt planforum 17.09.13 Ullensaker kommune LHL etablering av sykehus ved Jessheim nord-krysset på E6 («blålystomta») Ullensaker kommune (UK): Elisabet Frøyland Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Akershus fylkeskommune har i regionalt planforum 15. oktober 2013 etterspurt en synliggjøring av konsekvenser

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-05-06 DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (14) PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsnr.: 3120094 Oppdragsnavn:

Detaljer

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Hurum Holding AS Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Illustrasjon : LPO arkitektur & design 22.06.2008 Hurum Holding AS Tofte Strand Side 2 FORORD Hurum Holding AS AS ved Anthon B. Nilsen

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess?

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Debattmøte på fylkeshuset i Sarpsborg, 22. oktober 2012 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder, faggruppen for kollektivtransport,

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE DETALJREGULERINGREGULERING FOR MOBILITETSPLAN GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR. 2015 121 SANDNES KOMMUNE 20. APRIL 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING - Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO

HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO HØRINGSUTTALELSE FRA NANNESTAD - STRATEGI FOR INNFARTSPARKERING I AKERSHUS OG OSLO Nannestad kommunes uttalelse Nannestad kommune støtter konklusjonene i forslaget til strategi for innfartsparkering i

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 271/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 26.11.2012 115/12 Kommunestyret 03.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR QUALITY

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE 25.09.2015 Moerveien 10 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Hathon Holding AS ønsker å regulere Moerveien 10 i Ås kommune til ny sentrumsbebyggelse med forretning, kontor

Detaljer

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas. Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14 Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.no Utfordringer fra Samling 1 Ny E6 og kopling mellom Strandtorget og

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Etablerte områder og busstilgang Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Disposisjon: RVU folks bruk og opplevelse av kollektivtilbudet Hvordan samsvarer folks oppfatning

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Asperholen barnehage Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN SEPTEMBER 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

Vurdering av parkeringsbehov

Vurdering av parkeringsbehov Vurdering av parkeringsbehov Prosjekt: P226 Detaljregulering Øren skole og flerbrukshall Utarbeidet av: Architectopia AS, ved Andrew Holt Sist datert: Innsending til førstegangsbehandling 11. mars 2015

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3.

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. februar 2015 Transnova Gi kunnskap om klimaeffekter av forskjellige typer innfartsparkeringstiltak

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

GARDERMOEN NÆRINGSPARK

GARDERMOEN NÆRINGSPARK OSL GARDERMOEN NÆRINGSPARK JESSHEIM NORD JESSHEIM _dg i/ AdvancedPrintComponent/ PrintForm.aspx?knr= 0235&template= DEFAULT&format= A1L&leg end= no&scale= 10000&w est= 614451.44&south= 6668884.852000001&east=

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 HØRING- UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING Vedtak

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS

Smarte reisevaner. OSU Bjørvika. Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011. Sivilingeniør Paal Sørensen. VISTA Utredning AS Smarte reisevaner OSU Bjørvika Sivilingeniør Paal Sørensen Mobilitetsplanlegging - 02.03.2011 Begreper Mobility Management handler særlig om myke tiltak for å begrense bilbruken. Hensikten er å påvirke

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Dette dokumentet inneholder en enkel mobilitetsplan for plan 2001 329-05, med grunnlag

Detaljer

Notat. Dato: Til: Fra: Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset. Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN SAK

Notat. Dato: Til: Fra: Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset. Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN SAK Notat Dato: 2017-01-11 Til: Regionalt Planforum Fra: Nye Veier AS Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset og Moelv-krysset Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN Nye Veier

Detaljer

Miljø- og transportpakke i Trondheim. Ordfører Rita Ottervik

Miljø- og transportpakke i Trondheim. Ordfører Rita Ottervik Miljø- og transportpakke i Trondheim Ordfører Rita Ottervik Et klimaforlik som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk

Detaljer

GARDERMOVEGEN 29b - 33

GARDERMOVEGEN 29b - 33 GARDERMOVEGEN 29b - 33 TOMT 4072m2 800 METER TIL SENTRUM BEBYGGELSE PÅ TOMTEN 1 U-formet bygningsvolum med høy utnyttelse. Åpner seg mot syd. 2 Vi hever volumet mot nord og senker det mot syd 3 Vi trekker

Detaljer

Strategi for innfartsparkering i Buskerud. Geografiske utfordringar og omsyn

Strategi for innfartsparkering i Buskerud. Geografiske utfordringar og omsyn Strategi for innfartsparkering i Buskerud Geografiske utfordringar og omsyn Strategi for innfartsparkering i Buskerudbyen og Buskerud TØI-rapport 1239/2012 Jan Usterud Hansen Petter Christiansen Tanja

Detaljer

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: 12/8226 Vår ref.: 2010/594 421.4 CHJ Vår dato: 27.08.2015 Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering

Detaljer

Mobilitetsplan (kortfattet) for plan 2424, Madla-Revheim

Mobilitetsplan (kortfattet) for plan 2424, Madla-Revheim Mobilitetsplan (kortfattet) for plan 2424, Madla-Revheim Et fleksibelt transportsystem For å nå målet om null vekst i personbiltransport er det nødvendig at mål og strategier i regionale og lokale planer

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253641 Kunde: Eineåsen eiendom AS Rykkinnveien 100 Trafikkanalyse 1 08.06.2012 Endret forslag

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28

TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsgiver Aslakveien 20 AS Rapporttype Vedlegg til detaljreguleringsplan 24.06.2014 TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 ROS-ANALYSE 2 (13) TRAFIKKANALYSE ASLAKVEIEN 20-28 Oppdragsnr.: 1350004151 Oppdragsnavn:

Detaljer

Eidsvoll kommune Samfunnsutvikling og miljø

Eidsvoll kommune Samfunnsutvikling og miljø Eidsvoll kommune Samfunnsutvikling og miljø Arkivsak: 2013/3584-2 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Tor Fodstad Dato: 12.02.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Formannskapet 04.03.2014 Strategi

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for boligområde på gnr/bnr 96/272 vest for Langnesveien, Ødegård Park - Plan ID

Saksframlegg. Detaljregulering for boligområde på gnr/bnr 96/272 vest for Langnesveien, Ødegård Park - Plan ID Saksframlegg Detaljregulering for boligområde på gnr/bnr 96/272 vest for Langnesveien, Ødegård Park - Plan ID 20120001 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frøydis Kristiansen GBNR - 96/272, FA - L12, HIST -

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

GARDERMOEN NÆRINGSPARK

GARDERMOEN NÆRINGSPARK OSL GARDERMOEN NÆRINGSPARK JESSHEIM NORD JESSHEIM _dg i/ AdvancedPrintComponent/ PrintForm.aspx?knr= 0235&template= DEFAULT&format= A1L&leg end= no&scale= 10000&w est= 614451.44&south= 6668884.852000001&east=

Detaljer

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum

Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 4.4 Justering av parkeringsbestemmelser som følge av innsigelser til kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum I forbindelse med høringen av Sandnes kommunes

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

Trafikkanalyse - Vollsletta

Trafikkanalyse - Vollsletta Bodø Kommune Trafikkanalyse - Vollsletta Områderegulering 2013-07-19 Oppdragsnr.: 5134216 1 30.08.2013 Trafikkanalyse revidert The EHN THe 0 19.07.2013 Trafikkanalyse THe THe Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Miljø- og transportpakke i Trondheim

Miljø- og transportpakke i Trondheim Miljø- og transportpakke i Trondheim Et klimaforlik som omfatter en helhetlig pakke av tiltak 6 partier i Trondheim bystyre har underskrevet en avtale om: Trafikkbegrensende arealbruk Restriktiv parkeringspolitikk

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Trygg og framtidsrettet

Trygg og framtidsrettet Trygg og framtidsrettet Reguleringsendring av detaljreguleringsplan for offentlig formål nord for Stemmen, Plan 0410.01 Time kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 1.1 BAKGRUNN FOR SAKEN... 2 1.2

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN NOTAT GANG OG SYKKELVEGER

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN NOTAT GANG OG SYKKELVEGER FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN NOTAT GANG OG SYKKELVEGER 00A Første utgivelse 23.6.2011 Øyvind Dalen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Sider: HOVEDBANEN LILLESTRØM

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE BETANIA MALVIK. Oppdrag Trafikkanalyse Betania Malvik Kunde Lukas Stiftelsen Notat nr Dato

NOTAT TRAFIKKANALYSE BETANIA MALVIK. Oppdrag Trafikkanalyse Betania Malvik Kunde Lukas Stiftelsen Notat nr Dato NOTAT Oppdrag 1350006961 Trafikkanalyse Betania Malvik Kunde Lukas Stiftelsen Notat nr. 001 Dato 23.06.2015 Til Fra Kopi Monica Marstad, Per Knudsen Arkitektkontor AS Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde, Rambøll

Detaljer

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR. 2013 102 MOBILITETSPLAN 10. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for deler

Detaljer