PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00103 Varemerkesøknad nr Søker: The Pure Water Company AS, Vollsveien 13 D, 1366 Lysaker Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. februar 2011, hvorved det nedenfor gjengitte tredimensjonale varemerket en flaske med lukkemekanisme, og teksten "PURE" løpende nedover fra ca. midt på flasken ble nektet registrert som varemerke. Avgjørelsen ble sendt søkers norske fullmektig samme dag. Varemerkesøknad nr

2 Annen avd. sak nr Merket ble innlevert til Patentstyret den 5. mai 2009, med følgende varefortegnelse: Klasse 7: Apparater for fremstilling av kullsyreholdig vann, apparater for fremstilling av mineralvann. Klasse 11: Installasjoner, apparater og maskiner for vanntilførsel, vannbehandling, vannrensing, vannfiltrering og/eller vannavkjøling. Klasse 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikkevann (drikker); mineralvann (drikker); preparater for fremstilling av mineralvann; sodavann; sportsdrikker. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at merket mangler varemerkerettslig særpreg, og således er uregistrerbart som varekjennetegn i medhold av varemerkelovens 14 første ledd. * * * Med hensyn til søkers fullmektigs anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. februar 2011 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Det søkte merke er et tredimensjonalt merke. Det er kun innlevert én avbildning i saken og Denne viser en enkel og ordinær flaske. Flasken har i tillegg en såkalt patentkork, som i følge er en flaskekork med sikringsmekanisme. I tillegg har flasken en tekst skrevet nedover på den ene siden. Det ene, og mest synlige tekstelementet er PURE, som oppfattes som ren/ublandet/ekte. Under dette tekstelementet finnes elementet WATER, vann, dog i en relativ liten skrift. Sakens problemstilling er om merket, den aktuelle flasken med korken og teksten, mangler det nødvendige særpreg og dermed må nektes vern etter varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i forhold til hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må videre vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klassene 7, 11 og 32 kan være både profesjonelle innenfor restaurant-, bar-, butikk- og andre

3 Annen avd. sak nr servicevirksomheter, samt privatpersoner. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Patentstyret skal nå ta stilling til om merket, den aktuelle flasken, innehar det tilstrekkelige særpreg, dvs. om utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen for flasker, jf. praksis fra EU-domstolen. Se eksempelvis C-24/05 P, Storck. Patentstyret er ikke enig med fullmektigen at flasken har tilstrekkelige elementer til at kravet om særpreg er oppfylt, og at dette er tilstrekkelig til at merket kan registreres. Fullmektigen viser til at det ikke skal oppstilles andre krav om særpreg for tredimensjonale merker/vareutstyr enn for andre merker. Dette er korrekt, men det skal bemerkes at EUdomstolen har uttalt at gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede kommersiell opprinnelse av en vares emballasje eller form. Derfor kan det i konkrete tilfeller bli vanskeligere å bevise at slike merker har tilstrekkelig særpreg, se C-281/01, Henkel. Vurderingstemaet er under enhver omstendighet om utformingen skiller seg klart ( significantly ) fra normen eller bransjesedvanen, se forente saker C-473/01 og C-474/01 Proctor & Gamble. Vi deler fullmektigens oppfatning om at det er en helhetsvurdering av merket med alle dets bestanddeler som skal vurderes i henhold til gjeldende lov og praksis. Når det gjelder selve flaskens form, er også fullmektigen enig i at den er konstruert av rene og enkle linjer, som muligvis isolert sett ikke uten videre vil kunne fremstå som særlig godt egent til å skille søkers varer fra andres tilsvarende produkter. Nedenfor har vi vist til nektelser fra EU-retten og EU-domstolen, samt avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling. Disse avgjørelsene viser til dels flasker med flere elementer en[n] det søkte merket, og er således relevante for den aktuelle saken. Videre er disse tredimensjonale merkene alle for varer innenfor samme kategori som det søkte merket. EU- domstolen, C-173/04 P Det var flere merker Klasse 32 EU-retten, T-129/07 klassene 29, 30 og 32 Patentstyrets annen avdeling Nr Klasse 33

4 Annen avd. sak nr Patentstyret annen avdeling Nr Klasse 32 Patentstyrets annen avdeling Nr Klasse 30 Patentstyrets annen avdeling Nr Klassene 32 og 33 Fullmektigen viser til at flasken har en spesiell lukkemekanisme. Det er flere aktører innenfor markedet for drikker, vann etc. som bruker slike patentkorker, se nedenfor eksempler som kun er ment som en illustrasjon: Grolsch Lorina Patentstyret er ikke enig med fullmektigen i at siden flaskens patentkork består av en rund ball, gjør dette flasken som helhet tilstrekkelig særpreget. Omsetningskretsen vil ikke skille søkers varer fra andres tilsvarende produkter på grunn av at selve korken er rund som en ball, og ikke den mest vanlige, som vist til ved eksemplene ovenfor. Vi viser også til avgjørelsen fra Patentstyrets annen avdeling nr (som vist i tabellen ovenfor), hvor det ble slått fast at den blå korkens utforming eller relieffmønster, ikke tilførte merket nevneverdig distinktivitet. Vi ønsker også å vise til avgjørelse fra Annen avdeling nr (som vist i tabellen ovenfor), hvor det ble slått fast at selv om det måtte anses å foreligge et designelement som avviker fra bransjenormen, vil et slikt avvik i et enkelt designelement imidlertid ikke være tilstrekkelig for registrering, jf. C-238/06 P Develey, premiss 87. Videre

5 Annen avd. sak nr sa Annen avdeling at selv om et designelement avviker fra bransjenormen, vil det ikke tilføre merket som helhet det nødvendige særpreg dersom elementet ikke i tilstrekkelig grad preger det helhetsinntrykket merket formidler, f.eks. fordi elementet er lite iøynefallende, eller fordi det må påregnes å bli oppfattet som funksjonelt eller dekorativt, og ikke som et kjennetegnselement. Vi er av den oppfatning at den runde ballen ikke i tilstrekkelig grad preger helhetsinntrykket som merket formidler. Det søkte tredimensjonale merket inneholder også tekstelemenet PURE WATER. Dette vil kun bli oppfattet som en egenskap ved varene, ved at det for eksempel kun inneholder rent vann eller ublandet drikkevare. Fullmektigen er ikke uenig i at tekstelementet er beskrivende, men mener at det har fått et visst særpreg gjennom spesiell font og ved kombinasjonen av de to ord i henholdsvis vertikal og horisontal skrift. Patentstyret er ikke enig i dette. Dersom man ser på teksten, er det fremtredende og største elementet PURE, skrevet i store bokstaver i en vanlig font. Det at det betydelig mindre, (og nesten uleselig om man ikke forstørrer avbildningen til mer en 8x8cm som er normen), elementet WATER er plassert horisontalt under anses ikke tilstrekkelig. Patentstyret har nektet, riktignok ingen formell avgjørelse ennå, merket [prima cookery], søknadsnummer , som må anses analog med nærværende sak. Den nylige avgjorte avgjørelsen i EU-domstolen, nemlig Best Buy II, C-92/10 P, med merket [BEST BUY] er også en indikasjon på at det har skjedd en vedvarende innskjerping når det gjelder kombinerte merker eller merke elementer. Det søkte tredimensjonale merket med tekst består således av elementer som hver for seg enten er beskrivende/funksjonelle eller banale. Merket sett som helhet mangler etter vår mening dermed særpreg for de aktuelle varer. Selv om varefortegnelsen ikke bare omfatter drikkevarer, men også selve instrumentene/apparatene for blant annet å lage drikke, er ikke dette tilstrekkelig til at merket ansees særpreget for disse andre varene. Ofte følger det beholdere eller flasker med til disse instrumentene, og vi er av den oppfatning at omsetningskretsen heller ikke vil oppfatte det tredimensjonale merket som en kommersiell opprinnelse på varer som er sterkt relatert til drikkevarer. Søkers fullmektig viser til at det tredimensjonale merket uten tekst ble inngitt allerede ved lanseringen av flasken i 1997, og registret i Patentstyret er kjent med søkers tidligere merke, men det skal legges til grunn at det har skjedd en innskjerping i distinktivitetskravet for tredimensjonale merker, både i Norge og i Europa. Dette kom først frem for Norges del i en avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling nr datert 18. juni 2001 (som vist i tabellen ovenfor). Det er således helt i tråd med gjeldende lovtolkning og praksis å nekte det søkte tredimensjonale merket. Ønsker søker vern for utformingen av flasken, er det nærliggende å anbefale en designregistrering slik som praksis på tredimensjonale varemerker er per i dag. Alternativt kan selvfølgelig flasken påføres et distinktivt element og ikke kun dekor. Krav til nyhet og individuell karakter er selvfølgelig hindrende til at søker kan oppnå en designregistrering for den aktuelle flasken i dag. Det skal påpekes at søker i nærværende sak faktisk har en designregistrering fra 1998, inntitt i 1997, under designregistrering nr , som fremdeles er i kraft. Søkers fullmektig har antydet at merket ble tatt i bruk i 1997, men valgt å ikke anføre at det er innarbeidet. Det er ikke sendt inn dokumentasjon på bruk, og dette dermed ikke blitt behandlet i avgjørelsen. Søkers fullmektig har også lagt ved dokumentasjon på at flasken har fått designprisen Merket for God Design og at flasken også har fått æresprisen Grand Clio i den internasjonale reklame- og designkonkurransen Clio Awards i New York i Fullmektigen viser til at

6 Annen avd. sak nr denne dokumentasjonen også ble lagt til grunn da Patentstyret godkjente søkers tidligere søknad. Som ovenfor nevnt har det skjedd en praksisendring når det gjelder tredimensjonale merker, slik at Patentstyret ikke anser seg bundet av denne tidligere registreringen, som også er i kraft. Det at et merke har fått priser for sin design eller annen anerkjennelse, er ikke av avgjørende betydning når man skal vurdere merkets særpreg. Det har blitt påberopt fra søkers fullmektig at det søkte merket er basis for en internasjonal søknad gjennom Madridprotokollen og at merket har blitt akseptert i de to utpekte jurisdiksjoner, nemlig EU og Island. Dette er tatt med i vurderingen, men ikke tillagt avgjørende vekt. Det skal bemerkes at dersom den norske søknaden faller, vil også den internasjonale registreringen bortfalle, og man må eventuelt innlevere krav om transformasjon/omdanning i de to utpekte jurisdiksjoner. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det tredimensjonale merket [flasken], PURE WATER, mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 14 første ledd og dermed må nektes registrert. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig til Patentstyret den 15. april I klagen uttaler søkers fullmektig: "Vi innga den 5. mai 2009 på vegne av The Pure Water Company AS søknad om registrering av selskapets flaske som tredimensjonalt varemerke for følgende varer og tjenester: Kl. 7: Apparater for fremstilling av kullsyreholdig vann, apparater for fremstilling av mineralvann. Kl. 11: Installasjoner, apparater og maskiner for vanntilførsel, vannbehandling, vannrensing, vannfiltrering og/eller vannavkjøling. Kl. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikkevann (drikker); mineralvann (drikker); preparater for fremstilling av mineralvann; sodavann; sportsdrikker. Patentstyrets første avdeling anførte under søknadens behandling at flasken med dens ulike karakteristika manglet det varemerkerettslige særpreg som ble ansett nødvendig for å kunne registrere det som varemerke, og nektet registrering under henvisning til tidligere varemerkelov 13 første ledd første punktum.

7 Annen avd. sak nr Patentstyrets første avdelings registreringsnektelse ble imøtegått ved våre skriv av henholdsvis 31. august 2009 og 16. mars 2010, men første avdeling fant likevel i sin avgjørelse av 18. februar 2011 å fastholde registreringsnektelsen under henvisning til någjeldende varemerkelov 14 første ledd. Vi skal herved på vegne av søker klage Patentstyrets første avdelings avgjørelse i saken inn for Patentstyrets 2. avdeling. Patentstyrets første avdelings avgjørelse er datert 18. februar 2011, og nærværende klage er således fremsatt i rett tid, jf. varemerkeloven 50 første ledd, jf. avgiftsforskriften 7 første ledd fjerde setning. Vi skal av prosessøkonomiske hensyn i det følgende ikke repetere de anførsler og påstander som fra søkers side allerede er fremsatt under saksbehandlingen ved første avdeling, men henviser til alt som er anført ved våre brev av 31. august 2009 og 16. mars 2010 med vedlegg. Vi fastholder på dette grunnlag vår påstand om at det anmeldte merke innehar tilstrekkelig særpreg for registrering som varemerke i henhold til varemerkeloven 14, og vi skal prinsipalt be om at Patentstyrets 2. avdeling etter en overprøving av merkets særpreg beslutter registrering av merket som søkt. Vi skal videre fremme en subsidiær anførsel som ikke har vært oppe for første avdeling, nemlig at det anmeldte merket gjennom langvaring og omfattende bruk her i riket er blitt innarbeidet, og på dette grunnlag ervervet det særpreg som også kreves for registrering etter varemerkeloven 14, jf 3 tredje ledd. For det tilfellet at denne anke ikke kan avgjøres på grunnlag av vår prinsipale anførsel, og Patentstyrets 2. avdeling dermed skal vurdere spørsmålet om innarbeidelse, vedlegges en ny varefortegnelse som er begrenset til å gjelde de varer som søker faktisk har brukt og innarbeidet sitt kjennetegn for, og som i så tilfelle bes lagt til grunn for den videre behandling av vår subsidiære anførsel, nemlig: Kl. 7: Apparater for fremstilling av kullsyreholdig vann, apparater for fremstilling av mineralvann. Kl. 11: Installasjoner, apparater og maskiner for vanntilførsel, vannbehandling, vannrensing, vannfiltrering og/eller vannavkjøling, alle forannevnte varer for så vidt de er relatert til drikkevann. Kl. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann, drikkevann (drikker). Søker har med egne ord laget en fyllestgjørende beskrivelse PURE-flaskens historikk, markedssituasjon og markedsføringstiltak, som belyser alle relevante sider ved kjennetegnets status som innarbeidet varemerke i Norge. Redegjørelsen vedlegges i sin helhet, og fra denne skal følgende hitsettes: "The PURE Water Company AS; Historikk merkevare og konsept The PURE Water Company AS er ett norsk selskap, bygget på en norsk idè, med utelukkende norske investorer. Selskapet ble etablert i 1997 med hovedkontor i Oslo, og har i dag heleide datterselskaper i UK og Sverige.

8 Annen avd. sak nr Operativ drift kom i gang i 1998, og jeg selv begynte i selskapet i 1999, da selskapet så absolutt var i sin spede begynnelse. Mitt ansvar var opprinnelig Sales and Marketing manager i Scandinavia. I 2002 overtok jeg det totale ansvaret for virksomheten (CEO), og har den samme stillingen i dag. PUREs forretningside bygger på ideen om kortreist vann. Hvorfor skal man tappe vann i Larvik, Frankrike eller Fiji, for så å transportere det med forurensende transport på kryss og tvers av kontinenter, når man med relativt enkel teknologi kan få frem drikkevann, av førsteklasses kvalitet, fra vannet som allerede er i nettet. I utgangspunktet var markedsfokuset rettet mot hotell og restaurantbransjen, og vi hadde veldig tidlig klart for oss, av at vi ønsket å bygge en merkevare for kortreist vann, som på sikt kunne ta opp konkurransen med vanlig flaskevann. For å få til dette, var vi overbevist om at vi måtte ha en delikat innpakning (les flasker og glass for servering), og vi iverksatte en prosess med å designe en unik PURE flaske. Oppdraget gikk til Scandinavian Design Group, med design fra Knut Bang. Etter en omfattende prosess hadde vi kommet frem til en flaskedesign vi mente var spesiell og god, og som kunne være vår front i arbeidet med å bygge merkevaren. Flasken var klar for markedet i slutten av 1998, og allerede ved lansering mottok vi veldig mye oppmerksomhet på bakgrunn av designet. I 1999 ble flasken belønnet med en Clio Award for design, og æresprisen Grand Clio Award for totalkonsept. (www.clioawards.com). Disse prisene er regnet som noe av det mest prestisjetunge man kan vinne innenfor design. Flasken og konseptet har i tillegg mottatt flere utmerkelser i Norge. PUREs kundegruppe var fra begynnelsen hovedsakelig restauranter og hoteller, men har også gradvis tatt større og større markedsandeler innenfor vann servering på kontor-markedet. Forretningskonseptet er bygget opp slik at vi leier ut rense[-] og kjølesystemer for produksjon av førsteklasses drikkevann, og samtidig supplerer våre kunder med PURE flaskene og glass.

9 Annen avd. sak nr Selve maskinvaren er som regel plassert utenfor synet, så merkevaren blir båret av flaskene og glassene som brukes til å servere konsumentene. Folkets hus mars 2010 Inntektene kommer hovedsakelig i form av leieinntekter. I 1998 var inntektene , mens vi forventer at vi i 2011 havner på cirka 30 millioner, opp fra 25,6 i I praksis betyr dette at fra å være en liten gründerbedrift med en god ide, har vi utviklet oss til å bli markedsleder innenfor segmentet kortreist vann. Uten at vi har eksakte tall på forbruket, regner vi med at det konsumeres godt over liter PURE water per dag, og flasken er eksponert i media nesten daglig. I og med at jeg har vært med på reisen omtrent fra starten, har jeg en veldig god kunnskap om hvordan flasken har blitt en veldig synlig bærer av merkevaren. De første årene kunne vi vekke hverandre på natten hvis vi så glimt av flasken i en avis eller på TV, mens vi i dag ser den daglig på lik linje med Farris, Olden eller andre flaskevann. At merkevaren har funnet sin naturlige plass blant flaskevanntypene ser vi blant annet ved interesse fra fagtidsskrifter innenfor mat og drikke. PURE har flere ganger blitt invitert til blindtester av flaskevann, og vårt vann scorer alltid veldig godt. På neste side har vi sakset ett par artikler fra Norges fremste fagtidsskrift innenfor, blant annet, drikkevarer. Test flaskevann 2003 Aperitif Poengskalaen er femdelt: Antall stjerner er fremkommet som et gjennomsnitt av paneldeltakernes evaluering av det enkelte produkts kvalitet uten hensyntagen til hva det koster. Vurderingen av hvilke produkter som er gode og meget gode kjøp ble derfor foretatt etter bedømmingen var avsluttet. Les mer på - verdens største nettsted (non-profit) om mineralvann med detaljert info om 2700 ulike merker fra 100 land. Stille vann - Pure Water uten kullsyre Pure Water Company Kilden er vannet fra springen. Et finurlig system gjør vannet velsmakende og friskt ved å både rense og fjerne lukt og smak i tre operasjoner. Vannet sirkuleres kontinuerlig gjennom

10 Annen avd. sak nr en kjøler, for øvrig samme systemet som brukes til øl, slik at friskhet og temperatur er optimalt når tappekranen åpnes. Duft: Ren frisk duft. Smak: Ren bløt frisk og behagelig nøytralt med leskende finish. Bruksområde: Allround. Vurdering: Veldig godt vann som også er en god tørsteslukker. Utdrag artikkel i aperitif juli 2010: Tapp selv Mens de fleste bruker mye energi og penger på å flytte litervis med vann fra tappestedet og ut til kunden, har Pure Water Company valgt en annen løsning. Fra egne tappestasjoner kan kunden det være seg en restaurant eller konferansesenteret på et hotell selv fylle flasker med rent, kaldt vann, med og uten kullsyre. Ideen oppsto en varm sommerdag i London. Olav Eidsæther, selskapets gründer, hadde bestilt vann på en fortausrestaurant. Serveringen besto av en lunken Perrier og et glass med isbiter. Etter å ha fått regningen på nærmere fire og et halvt pund, fant han ut at dette måtte det gå an å gjøre på en langt mer lønnsom måte for alle parter. Som sagt, så gjort, og i 1997 startet det hele opp. Rense- og kjølemodul ble testet, og Scandinavian Design Group fikk i oppgave å lage en spesiell flaske til vannet. Resultatet ble en slank flaske med patentkork formet som en gummiball: Blå ball til stille vann og grønn ball til det kullsyreholdige. Det som blir til Pure Water starter som vann fra det kommunale ledningsnettet. Vannet går gjennom en tretinns renseprosess. Deretter deles vannstrømmen, og den ene tilsettes kullsyre. Så går vannet til en kjøler som holder fra fire til seks grader, før vannledningene går ut til tappestasjonene, forteller Axel Øiseth, daglig leder i Pure Water Company. Det unike med systemet er at vannet «går i sirkel», det vil si at tappekranen ikke er endepunktet på ledningen. På denne måten slipper du å tappe tom ledningen før det kalde vannet kommer. Pure Water-konseptet kan ikke kjøpes. Dette er blant annet for at selskapet skal være sikre på at filterbytter og sanitering blir utført når det skal og at det blir tatt jevnlige prøver fra alle anlegg for å kvalitetssikre at produktet holder mål til enhver tid Vi kunne ha fylt side opp og side ned med slike artikler og tester, og vi kunne sakset bilder med bilder av den norske elite innenfor finans, næringsliv og politikk med PURE flasken foran seg på møtebordet. PURE sin flaske er unik, og vi har en veldig høy gjenkjennelse grad. Således er vi rimelig sikre på at uansett i hvilken av Norges byer vi hadde vist flasken frem i, ville en veldig stor andel kunne si at de har sett flasken før. Det er for meg helt klart at vi har skapt noe unikt og verdifullt. Dette har kostet oss mye slit og mye penger, og det bør absolutt være mulig å få beskyttet disse verdiene gjennom lovverket. Markedssituasjon For å si noe om markedssituasjonen, må man først definere markedet. Markedet for rent drikkevann generelt er enormt, og så fordeler dette markedet seg mellom kranvann, flaskevann, vanndunker, filterløsninger og kjøle/filterløsninger. Konkurransesituasjonen kan vel best beskrives med at flaskevannleverandørene kjemper seg imellom om å få konsumentene til å kjøpe akkurat deres vann. I tillegg er det felles kamp for å få konsumenten til å kjøpe vann på flaske, istedenfor å velge springvann eller andre løsninger. Løsninger som PURE leverer tar stadig markedsandeler fra flaskevann innenfor gitte segmenter.

11 Annen avd. sak nr Leverandørene av vanndunker kjemper mot alle. De har ett produkt som kvalitetsmessig, logistikkmessig, prismessig og designmessig ikke holder mål, og i Norge tror jeg det bare er et spørsmål om tid før vi ser at dunkene er helt borte fra proffmarkedet. I et marked som tidligere var en jungel av små og store tilbydere er det kun 2 igjen, og disse klarer ikke lenger å vokse. PURE befinner seg i markedet for kjøle- og filterløsninger. Vi kjemper oss i mellom, samtidig som dette markedet er kontinuerlig voksende, og vi spiser markedsandeler fra både flaskevann og dunker. PURE har vært en innovatør på dette markedet, og vi var den første leverandøren som satset på å bygge en egen merkevare basert på renset vann. Vår oppfatning har vært at vi kan levere vann som er kvalitetsmessig overlegent alt annet, vi kan gjøre det billigere, og vi gjør det miljøvennlig. Dette har sikret oss en uavbrutt vekst siden oppstart, med en gjennomsnittlig årlig vekst på over 25 %. Vårt arbeid består i først å overbevise kundene om at flaskevann (mineralvann) er dyrt og unødvendig, deretter må vi få kundene til å velge PUREs konsept fremfor andre leverandører. I og med at vi var veldig tidlig ute, samt at vi hele tiden har vært tydelig i forhold til å fronte merkevaren gjennom flasken, har vi klart å oppnå en posisjon som markedsledende innenfor segmentet. Dog er det vanskelig å si nøyaktig hvor stor nøyaktig markedsandel er, rett og slett fordi inntektsmodellene og produktspekteret er forskjellige fra PURE og andre leverandører. Som nevnt har PURE hovedsakelig 3 kundesegmenter. Disse er; Hotell, restaurant og kontor. Vi har i Norge over 600 kunder spredd rundt i landet, så å ramse opp alle ville bli mye. Her følger ett lite utdrag: Hotell: Clarion hotell Royal Christiania, Gardermoen, Stavanger, Bergen Airport, Ernst Kristiansand. Quality hotell Tønsberg, kongsberg, Gardermoen, Stavanger Airport, Edvard Grieg, Mastemyr + +. Rezidor hotell group Europe (ca. 50 hoteller). Restaurant: Restaurant Druen, Mares, Bølgen og Moi (alle restauranter), Klosteret, St. Lars Kontor: Statoil Norge, Norsk Hydro, Aker Solutions, DNB Nor, FMC technologies, Kongsberg gruppen ASA, PWC, KPMG, Ernst & young, McKinsey, Visma, Pareto, ABG Sundal Collier, Avantor, KLP, Statsbygg, PST, TVNorge Markedsføringstiltak Opp til nå har The PURE Water Company AS vært et B to B selskap. Dette betyr at vår markedsføring i hovedsak har rettet seg mot beslutningstagere som sitter mellom oss og sluttbrukeren. Det kan være en restaurantsjef, hotelldirektør, eller økonomisjef. Vår innsats har gått mot å påvirke disse til å velge PURE for sine kunder eller ansatte.

12 Annen avd. sak nr Utover spredd annonsering, messedeltagelse osv. har mesteparten av innsatsen vært sentrert rundt direktekontakt. Ett markedsføringstiltak som har vært mye benyttet er flaskepost. Vi sender eller leverer en PURE flaske med en liten beskjed i flasken til den vi ønsker å snakke med, så følger vi opp i etterkant for å få en videre dialog. I tillegg til overnevnte har vi brukt ressurser på internettannonsering, hjemmeside, brosjyremateriell osv. Når det gjelder hvor mye det har kostet oss å bygge opp PURE, kan vi dele historikken i 3. Først måtte vi bygge konseptet og utvikle forretningsmodellene. Neste steg var å bygge virksomheten til en positiv kontantstrøm. Det tok 6 år. Derfra har vi vært egenfinansiert, og utgangspunkt har så langt vært at den stadige økende kontantstrømmen skal reinvesteres i videre vekst. Eierne er tålmodige, og ønsker at vi skal prioritere vekst fremfor direkte avkastning foreløpig. De samlede investeringene som er gjort er på i underkant av 100 millioner, i tillegg har vi brukt opp alle pengene som løpende er generert. Det har aldri vært tatt ut midler av selskapet, alt er reinvestert. Avslutning PURE er ikke Farris eller Perrier. Allikevel vil jeg si at vi har kommet veldig langt i å skape en merkevare basert på vårt forretningskonsept. Flasken er bærer av vår merkevare, og har hatt en helt avgjørende betydning for vår suksess. Denne verdien ønsker vi å sikre gjennom beskyttelse av design og logo." Det er vår klare overbevisning at søkers PURE-flaske fra lanseringen i 1998 og frem til søknadens innlevering 11 år senere er blitt etablert som kanskje det aller mest kjente "selvtappingsvann" på markedet i Norge, med en gjenkjennelsesfaktor som få andre kan skilte med. Flasken representerer den delen av søker sammensatte produkt som er synlig for sluttkonsumentene, og den fremstår som fanebærer for dette ganske eksepsjonelle konseptet for lokal produksjon av høykvalitets flaskevann. Det kan ha betydning for innarbeidelsessituasjonen at omsetningskretsen altså selve kjøperne ikke er det brede publikum i alminnelighet, men innkjøpsansvarlige i bedrifter (hoteller, konferansearrangører, serveringssteder og foretak) av en viss størrelse, som nok er både snevrere og mer profesjonell, markedssensitiv og kjennetegnsbevisst enn hva som er tilfelle med drikkevannprodukter i varehandelen. Om Patentstyrets 2. avdeling finner det avgjørende vil kunne vurderes en presisering i varefortegnelsen som reflekterer dette, ved inntak av tekst som for eksempel "forannevnte varer for distribusjon til og via storhusholdninger, herunder hoteller, konferansefasiliteter, serveringssteder og bedrifter". I så tilfelle bes gitt underretning slik at vi kan innsende ny varefortegnelse i overensstemmelse med dette. Patentstyrets 2. avdeling bes under henvisning til dette og til det som tidligere er anført foreta en overprøving av første avdelings vurdering av registrerbarheten av søkers flaske, og deretter frafalle henvisningen til varemerkeloven 14 og beslutte det anmeldte merket registrert for de opprinnelig designerte varer. Subsidiært bes om aksept for påstanden om innarbeidelse av det anmeldte merket, og registrering på dette grunnlag for den begrensede varefortegnelse som er skissert ovenfor og også vedlagt denne anke." Klagegebyret (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 9. mai 2011.

13 Annen avd. sak nr Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klage av 7. mars Den 14. september 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 18. februar I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling: "Uttalelse fra Første avdeling: Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, under en viss tvil, kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Annen avdeling kan i alt vesentlig slutte seg til den rettsoppfatning som Første avdeling har bygd på. Avgjørende for om et tredimensjonalt varemerke kan registreres, er om formen i tilstrekkelig grad skiller seg fra normen i bransjen, slik at det er egnet til å oppfattes som særmerke for én næringsdrivende. Vurderingen må baseres på det helhetsinntrykket som formen må antas å etterlate hos en gjennomsnittsforbruker. Registreringspraksis viser at vurderingen nødvendigvis må bli svært skjønnsmessig. Tidligere avgjørelser kan derfor gi bare begrenset veiledning for vurderingen i senere saker, ut over det nokså selvsagte, at ordinære og diffuse former må nektes registrert, mens uvanlige og distinkte former må tillates registrert. Første avdeling har pekt på en del eksempler på at flasker er nektet registrert som tredimensjonale merker. Det kan også pekes på eksempler på at flasker har vært tillatt

14 Annen avd. sak nr registrert som slike merker, se f.eks. Rettens avgjørelse i sak T-305/02 Nestlé og OHIMs andre appellkammers avgjørelse i sak R 1027/2009 Nemiroff. I nærværende sak er det anmeldte varemerket, etter Annen avdelings oppfatning, både uvanlig og distinkt. Det består riktignok av elementer som hver for seg ikke kan anses å oppfylle varemerkelovens distinktivitetskrav. Men til sammen skaper designelementene et særpreg og et lett gjenkjennelig vareutseende. Særlig vekt legger Annen avdeling på den kuleformede lukkemekanismen, som klart skiller seg fra alt som ellers vites å forekomme på markedet. Kulen er iøynefallende og fester seg lett i erindringen. I kombinasjon med flaskens form og tekstens typografi, bidrar dette til å oppfylle det minstekrav til særpreg som må stilles for registrering som varemerke. Mot denne bakgrunn blir Første avdelings avgjørelse å oppheve, og merket å godta til registrering. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves og saken sendes tilbake for registrering av varemerket. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) John Asland (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. november 2016 Sak 16/00035 Klager: Taxisentralen i Bergen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 17. november 2015 Sak VM 15/072 Klager: CCS Healthcare AB Representert ved: L-O Lundquist Patentbyrå AB Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00002 27. mars 2017 Klager: Representert ved: Lash Bar Katrine Carlie Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00110 19. oktober 2017 Klager: Representert ved: The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 5. mai 2015 Sak VM 14/ 102 Klager: Sharp KK (also trading as Sharp Corp) Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. september 2016 Sak 2016/00036 Klager: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ august Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00063 30. august 20107 Klager: Representert ved: Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.) og Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha (Nippon Telegraph and Telephone Corporation)

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

17/ august International Gaming Projects Limited Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august International Gaming Projects Limited Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00051 31. august 2017 Klager: Representert ved: International Gaming Projects Limited Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Bruichladdich Distillery Company Limited. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Bruichladdich Distillery Company Limited. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00203 Dato: 26. januar 2017 Klager: Representert ved: Bruichladdich Distillery Company Limited Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8167 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00107 Int. reg. nr. 0967683 Nasj. ref. nr. 200809089 Int. reg. dato: 2008.05.20 Prioritet 2007.11.23 (SE 2007/10042) Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

17/ oktober The Procter and Gamble Company Oslo Patentkontor AS

17/ oktober The Procter and Gamble Company Oslo Patentkontor AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00103 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: The Procter and Gamble Company Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr.

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 Søker: adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8088 Varemerkesøknad nr. 200812613 Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati, Ohio, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PURE Water. Horeca. PURE - The professional solution The ultimate environmental choice - without costing the Earth

PURE Water. Horeca. PURE - The professional solution The ultimate environmental choice - without costing the Earth PURE Water Horeca Er PURE en ideell løsning for ditt hotell eller restaurant? For mange hoteller og restauranter har det blitt vanskelig å følge med i den stadig sterkere konkurransen. Man er alltid på

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00044 1. september 2017 Klager: Representert ved: Sport Danmark A/S Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. desember 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. desember 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8159 Varemerkesøknad nr. 200806357 Søker: Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, DC1104, IN46285 Indianapolis, Indiana, USA Fullmektig: Bryn Aarflot

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. mars 2014 Sak VM 13/126 Klager: Eaton Industries (Austria) GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00026 19. april 2017 Klager: Representert ved: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

17/ desember Luigi Lavazza S.p.A. Advokatfirma DLA Piper Norway

17/ desember Luigi Lavazza S.p.A. Advokatfirma DLA Piper Norway AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00199 19. desember 2017 Klager: Representert ved: Luigi Lavazza S.p.A. Advokatfirma DLA Piper Norway Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Just Fabulous Inc Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00009 26. april 2017 Klager: Representert ved: Just Fabulous Inc Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00192 Klager: Daihen Corporation Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tore Lunde

Detaljer

PURE Water. PURE - The professional solution The ultimate environmental choice - without costing the Earth

PURE Water. PURE - The professional solution The ultimate environmental choice - without costing the Earth PURE Water PURE - The professional solution The ultimate environmental choice - without costing the Earth Litt om Selskapet The Pure Water Co. er et Norsk selskap med Norske eiere, og ble startet opp i

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. januar 2015 Sak VM 14/033 Klager: Bybanen AS Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00035 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. februar 2015 Sak VM 14/052 Klager: Smith & Nephew Inc Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas Helge

Detaljer

17/ oktober HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00083 3. oktober 2017 Klager: Representert ved: HTS Hans Torgersen & Sønn AS Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ juni Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00029 7. juni 2017 Klager: Representert ved: Estee Lauder Cosmetics Ltd. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore

Detaljer

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00003 9. mars 2017 Klager: Representert ved: Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00055 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Colgate-Palmolive Company, New York, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7661 Varemerkesøknad nr. 2002 08701 Søker: Colgate-Palmolive Company, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. november 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

AVGJØRELSE 31. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 31. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 31. oktober 2016 Sak 16/00140 Klager: DKH Retail Limited Representert ved: Pretor Advokat AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Anne Cathrine

Detaljer

16/ februar Life Technologies Corporation Oslo Patentkontor AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

16/ februar Life Technologies Corporation Oslo Patentkontor AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00215 23. februar 2017 Klager: Representert ved: Life Technologies Corporation Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

17/ oktober Scott Health & Safety Limited Protector IP Consultants AS

17/ oktober Scott Health & Safety Limited Protector IP Consultants AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00101 13. oktober 2017 Klager: Representert ved: Scott Health & Safety Limited Protector IP Consultants AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 28. mars 2014 Sak VM13/083 Klager: Nordic Naturals Inc Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

17/ oktober Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00087 9. oktober 2017 Klager: Representert ved: Pitney Bowes Inc. Plougmann & Vingtoft Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Thomas

Detaljer

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8075 Int. reg. nr. 0946310 Nasj. ref. nr. 200716120 Prioritet 2007.10.12, 77303282 US Registreringshaver: Apple Inc., 1 Infinite Loop, CA95014, California, USA

Detaljer

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. juni 2014 Sak VM 13/173 Klager: Russian Standard Intellectual Property Holding AG Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

KORTREIST VANN LANGSIKTIGE TANKER

KORTREIST VANN LANGSIKTIGE TANKER KORTREIST VANN LANGSIKTIGE TANKER DET FINNES TO TYPER VANN PURE er ikke bare vann, det er en tanke Det langreiste, som er fraktet på kryss og tvers i verden. Som har økt CO² utslippet og mistet den friske

Detaljer

17/ november Abbott Medical Optics Inc. Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ november Abbott Medical Optics Inc. Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00188 7. november 2017 Klager: Representert ved: Abbott Medical Optics Inc. Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-544 Søknadsnr: 201312320 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

17/ april Pro Design International A/S Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Pro Design International A/S Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00008 21. april 2017 Klager: Representert ved: Pro Design International A/S Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7994 Varemerkesøknad nr. 200602129 Søknadsdato: 2006.02.28 Søker: Development Center for Teaching Chinese as a Foreign Language of the Ministry of Education

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 16. februar 2009, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8197 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00125 Søknadsnr. 200901545 Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH 45202 Cincinnati, Ohio, USA

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 Søker: KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

17/ juni The Juice Plus+ Company, LLC Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ juni The Juice Plus+ Company, LLC Acapo AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00033 7. juni 2017 Klager: Representert ved: The Juice Plus+ Company, LLC Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer