PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00103 Varemerkesøknad nr Søker: The Pure Water Company AS, Vollsveien 13 D, 1366 Lysaker Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. februar 2011, hvorved det nedenfor gjengitte tredimensjonale varemerket en flaske med lukkemekanisme, og teksten "PURE" løpende nedover fra ca. midt på flasken ble nektet registrert som varemerke. Avgjørelsen ble sendt søkers norske fullmektig samme dag. Varemerkesøknad nr

2 Annen avd. sak nr Merket ble innlevert til Patentstyret den 5. mai 2009, med følgende varefortegnelse: Klasse 7: Apparater for fremstilling av kullsyreholdig vann, apparater for fremstilling av mineralvann. Klasse 11: Installasjoner, apparater og maskiner for vanntilførsel, vannbehandling, vannrensing, vannfiltrering og/eller vannavkjøling. Klasse 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikkevann (drikker); mineralvann (drikker); preparater for fremstilling av mineralvann; sodavann; sportsdrikker. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at merket mangler varemerkerettslig særpreg, og således er uregistrerbart som varekjennetegn i medhold av varemerkelovens 14 første ledd. * * * Med hensyn til søkers fullmektigs anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. februar 2011 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Det søkte merke er et tredimensjonalt merke. Det er kun innlevert én avbildning i saken og Denne viser en enkel og ordinær flaske. Flasken har i tillegg en såkalt patentkork, som i følge er en flaskekork med sikringsmekanisme. I tillegg har flasken en tekst skrevet nedover på den ene siden. Det ene, og mest synlige tekstelementet er PURE, som oppfattes som ren/ublandet/ekte. Under dette tekstelementet finnes elementet WATER, vann, dog i en relativ liten skrift. Sakens problemstilling er om merket, den aktuelle flasken med korken og teksten, mangler det nødvendige særpreg og dermed må nektes vern etter varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i forhold til hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må videre vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for varene i klassene 7, 11 og 32 kan være både profesjonelle innenfor restaurant-, bar-, butikk- og andre

3 Annen avd. sak nr servicevirksomheter, samt privatpersoner. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Patentstyret skal nå ta stilling til om merket, den aktuelle flasken, innehar det tilstrekkelige særpreg, dvs. om utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen for flasker, jf. praksis fra EU-domstolen. Se eksempelvis C-24/05 P, Storck. Patentstyret er ikke enig med fullmektigen at flasken har tilstrekkelige elementer til at kravet om særpreg er oppfylt, og at dette er tilstrekkelig til at merket kan registreres. Fullmektigen viser til at det ikke skal oppstilles andre krav om særpreg for tredimensjonale merker/vareutstyr enn for andre merker. Dette er korrekt, men det skal bemerkes at EUdomstolen har uttalt at gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede kommersiell opprinnelse av en vares emballasje eller form. Derfor kan det i konkrete tilfeller bli vanskeligere å bevise at slike merker har tilstrekkelig særpreg, se C-281/01, Henkel. Vurderingstemaet er under enhver omstendighet om utformingen skiller seg klart ( significantly ) fra normen eller bransjesedvanen, se forente saker C-473/01 og C-474/01 Proctor & Gamble. Vi deler fullmektigens oppfatning om at det er en helhetsvurdering av merket med alle dets bestanddeler som skal vurderes i henhold til gjeldende lov og praksis. Når det gjelder selve flaskens form, er også fullmektigen enig i at den er konstruert av rene og enkle linjer, som muligvis isolert sett ikke uten videre vil kunne fremstå som særlig godt egent til å skille søkers varer fra andres tilsvarende produkter. Nedenfor har vi vist til nektelser fra EU-retten og EU-domstolen, samt avgjørelser fra Patentstyrets annen avdeling. Disse avgjørelsene viser til dels flasker med flere elementer en[n] det søkte merket, og er således relevante for den aktuelle saken. Videre er disse tredimensjonale merkene alle for varer innenfor samme kategori som det søkte merket. EU- domstolen, C-173/04 P Det var flere merker Klasse 32 EU-retten, T-129/07 klassene 29, 30 og 32 Patentstyrets annen avdeling Nr Klasse 33

4 Annen avd. sak nr Patentstyret annen avdeling Nr Klasse 32 Patentstyrets annen avdeling Nr Klasse 30 Patentstyrets annen avdeling Nr Klassene 32 og 33 Fullmektigen viser til at flasken har en spesiell lukkemekanisme. Det er flere aktører innenfor markedet for drikker, vann etc. som bruker slike patentkorker, se nedenfor eksempler som kun er ment som en illustrasjon: Grolsch Lorina Patentstyret er ikke enig med fullmektigen i at siden flaskens patentkork består av en rund ball, gjør dette flasken som helhet tilstrekkelig særpreget. Omsetningskretsen vil ikke skille søkers varer fra andres tilsvarende produkter på grunn av at selve korken er rund som en ball, og ikke den mest vanlige, som vist til ved eksemplene ovenfor. Vi viser også til avgjørelsen fra Patentstyrets annen avdeling nr (som vist i tabellen ovenfor), hvor det ble slått fast at den blå korkens utforming eller relieffmønster, ikke tilførte merket nevneverdig distinktivitet. Vi ønsker også å vise til avgjørelse fra Annen avdeling nr (som vist i tabellen ovenfor), hvor det ble slått fast at selv om det måtte anses å foreligge et designelement som avviker fra bransjenormen, vil et slikt avvik i et enkelt designelement imidlertid ikke være tilstrekkelig for registrering, jf. C-238/06 P Develey, premiss 87. Videre

5 Annen avd. sak nr sa Annen avdeling at selv om et designelement avviker fra bransjenormen, vil det ikke tilføre merket som helhet det nødvendige særpreg dersom elementet ikke i tilstrekkelig grad preger det helhetsinntrykket merket formidler, f.eks. fordi elementet er lite iøynefallende, eller fordi det må påregnes å bli oppfattet som funksjonelt eller dekorativt, og ikke som et kjennetegnselement. Vi er av den oppfatning at den runde ballen ikke i tilstrekkelig grad preger helhetsinntrykket som merket formidler. Det søkte tredimensjonale merket inneholder også tekstelemenet PURE WATER. Dette vil kun bli oppfattet som en egenskap ved varene, ved at det for eksempel kun inneholder rent vann eller ublandet drikkevare. Fullmektigen er ikke uenig i at tekstelementet er beskrivende, men mener at det har fått et visst særpreg gjennom spesiell font og ved kombinasjonen av de to ord i henholdsvis vertikal og horisontal skrift. Patentstyret er ikke enig i dette. Dersom man ser på teksten, er det fremtredende og største elementet PURE, skrevet i store bokstaver i en vanlig font. Det at det betydelig mindre, (og nesten uleselig om man ikke forstørrer avbildningen til mer en 8x8cm som er normen), elementet WATER er plassert horisontalt under anses ikke tilstrekkelig. Patentstyret har nektet, riktignok ingen formell avgjørelse ennå, merket [prima cookery], søknadsnummer , som må anses analog med nærværende sak. Den nylige avgjorte avgjørelsen i EU-domstolen, nemlig Best Buy II, C-92/10 P, med merket [BEST BUY] er også en indikasjon på at det har skjedd en vedvarende innskjerping når det gjelder kombinerte merker eller merke elementer. Det søkte tredimensjonale merket med tekst består således av elementer som hver for seg enten er beskrivende/funksjonelle eller banale. Merket sett som helhet mangler etter vår mening dermed særpreg for de aktuelle varer. Selv om varefortegnelsen ikke bare omfatter drikkevarer, men også selve instrumentene/apparatene for blant annet å lage drikke, er ikke dette tilstrekkelig til at merket ansees særpreget for disse andre varene. Ofte følger det beholdere eller flasker med til disse instrumentene, og vi er av den oppfatning at omsetningskretsen heller ikke vil oppfatte det tredimensjonale merket som en kommersiell opprinnelse på varer som er sterkt relatert til drikkevarer. Søkers fullmektig viser til at det tredimensjonale merket uten tekst ble inngitt allerede ved lanseringen av flasken i 1997, og registret i Patentstyret er kjent med søkers tidligere merke, men det skal legges til grunn at det har skjedd en innskjerping i distinktivitetskravet for tredimensjonale merker, både i Norge og i Europa. Dette kom først frem for Norges del i en avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling nr datert 18. juni 2001 (som vist i tabellen ovenfor). Det er således helt i tråd med gjeldende lovtolkning og praksis å nekte det søkte tredimensjonale merket. Ønsker søker vern for utformingen av flasken, er det nærliggende å anbefale en designregistrering slik som praksis på tredimensjonale varemerker er per i dag. Alternativt kan selvfølgelig flasken påføres et distinktivt element og ikke kun dekor. Krav til nyhet og individuell karakter er selvfølgelig hindrende til at søker kan oppnå en designregistrering for den aktuelle flasken i dag. Det skal påpekes at søker i nærværende sak faktisk har en designregistrering fra 1998, inntitt i 1997, under designregistrering nr , som fremdeles er i kraft. Søkers fullmektig har antydet at merket ble tatt i bruk i 1997, men valgt å ikke anføre at det er innarbeidet. Det er ikke sendt inn dokumentasjon på bruk, og dette dermed ikke blitt behandlet i avgjørelsen. Søkers fullmektig har også lagt ved dokumentasjon på at flasken har fått designprisen Merket for God Design og at flasken også har fått æresprisen Grand Clio i den internasjonale reklame- og designkonkurransen Clio Awards i New York i Fullmektigen viser til at

6 Annen avd. sak nr denne dokumentasjonen også ble lagt til grunn da Patentstyret godkjente søkers tidligere søknad. Som ovenfor nevnt har det skjedd en praksisendring når det gjelder tredimensjonale merker, slik at Patentstyret ikke anser seg bundet av denne tidligere registreringen, som også er i kraft. Det at et merke har fått priser for sin design eller annen anerkjennelse, er ikke av avgjørende betydning når man skal vurdere merkets særpreg. Det har blitt påberopt fra søkers fullmektig at det søkte merket er basis for en internasjonal søknad gjennom Madridprotokollen og at merket har blitt akseptert i de to utpekte jurisdiksjoner, nemlig EU og Island. Dette er tatt med i vurderingen, men ikke tillagt avgjørende vekt. Det skal bemerkes at dersom den norske søknaden faller, vil også den internasjonale registreringen bortfalle, og man må eventuelt innlevere krav om transformasjon/omdanning i de to utpekte jurisdiksjoner. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det tredimensjonale merket [flasken], PURE WATER, mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 14 første ledd og dermed må nektes registrert. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig til Patentstyret den 15. april I klagen uttaler søkers fullmektig: "Vi innga den 5. mai 2009 på vegne av The Pure Water Company AS søknad om registrering av selskapets flaske som tredimensjonalt varemerke for følgende varer og tjenester: Kl. 7: Apparater for fremstilling av kullsyreholdig vann, apparater for fremstilling av mineralvann. Kl. 11: Installasjoner, apparater og maskiner for vanntilførsel, vannbehandling, vannrensing, vannfiltrering og/eller vannavkjøling. Kl. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikkevann (drikker); mineralvann (drikker); preparater for fremstilling av mineralvann; sodavann; sportsdrikker. Patentstyrets første avdeling anførte under søknadens behandling at flasken med dens ulike karakteristika manglet det varemerkerettslige særpreg som ble ansett nødvendig for å kunne registrere det som varemerke, og nektet registrering under henvisning til tidligere varemerkelov 13 første ledd første punktum.

7 Annen avd. sak nr Patentstyrets første avdelings registreringsnektelse ble imøtegått ved våre skriv av henholdsvis 31. august 2009 og 16. mars 2010, men første avdeling fant likevel i sin avgjørelse av 18. februar 2011 å fastholde registreringsnektelsen under henvisning til någjeldende varemerkelov 14 første ledd. Vi skal herved på vegne av søker klage Patentstyrets første avdelings avgjørelse i saken inn for Patentstyrets 2. avdeling. Patentstyrets første avdelings avgjørelse er datert 18. februar 2011, og nærværende klage er således fremsatt i rett tid, jf. varemerkeloven 50 første ledd, jf. avgiftsforskriften 7 første ledd fjerde setning. Vi skal av prosessøkonomiske hensyn i det følgende ikke repetere de anførsler og påstander som fra søkers side allerede er fremsatt under saksbehandlingen ved første avdeling, men henviser til alt som er anført ved våre brev av 31. august 2009 og 16. mars 2010 med vedlegg. Vi fastholder på dette grunnlag vår påstand om at det anmeldte merke innehar tilstrekkelig særpreg for registrering som varemerke i henhold til varemerkeloven 14, og vi skal prinsipalt be om at Patentstyrets 2. avdeling etter en overprøving av merkets særpreg beslutter registrering av merket som søkt. Vi skal videre fremme en subsidiær anførsel som ikke har vært oppe for første avdeling, nemlig at det anmeldte merket gjennom langvaring og omfattende bruk her i riket er blitt innarbeidet, og på dette grunnlag ervervet det særpreg som også kreves for registrering etter varemerkeloven 14, jf 3 tredje ledd. For det tilfellet at denne anke ikke kan avgjøres på grunnlag av vår prinsipale anførsel, og Patentstyrets 2. avdeling dermed skal vurdere spørsmålet om innarbeidelse, vedlegges en ny varefortegnelse som er begrenset til å gjelde de varer som søker faktisk har brukt og innarbeidet sitt kjennetegn for, og som i så tilfelle bes lagt til grunn for den videre behandling av vår subsidiære anførsel, nemlig: Kl. 7: Apparater for fremstilling av kullsyreholdig vann, apparater for fremstilling av mineralvann. Kl. 11: Installasjoner, apparater og maskiner for vanntilførsel, vannbehandling, vannrensing, vannfiltrering og/eller vannavkjøling, alle forannevnte varer for så vidt de er relatert til drikkevann. Kl. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann, drikkevann (drikker). Søker har med egne ord laget en fyllestgjørende beskrivelse PURE-flaskens historikk, markedssituasjon og markedsføringstiltak, som belyser alle relevante sider ved kjennetegnets status som innarbeidet varemerke i Norge. Redegjørelsen vedlegges i sin helhet, og fra denne skal følgende hitsettes: "The PURE Water Company AS; Historikk merkevare og konsept The PURE Water Company AS er ett norsk selskap, bygget på en norsk idè, med utelukkende norske investorer. Selskapet ble etablert i 1997 med hovedkontor i Oslo, og har i dag heleide datterselskaper i UK og Sverige.

8 Annen avd. sak nr Operativ drift kom i gang i 1998, og jeg selv begynte i selskapet i 1999, da selskapet så absolutt var i sin spede begynnelse. Mitt ansvar var opprinnelig Sales and Marketing manager i Scandinavia. I 2002 overtok jeg det totale ansvaret for virksomheten (CEO), og har den samme stillingen i dag. PUREs forretningside bygger på ideen om kortreist vann. Hvorfor skal man tappe vann i Larvik, Frankrike eller Fiji, for så å transportere det med forurensende transport på kryss og tvers av kontinenter, når man med relativt enkel teknologi kan få frem drikkevann, av førsteklasses kvalitet, fra vannet som allerede er i nettet. I utgangspunktet var markedsfokuset rettet mot hotell og restaurantbransjen, og vi hadde veldig tidlig klart for oss, av at vi ønsket å bygge en merkevare for kortreist vann, som på sikt kunne ta opp konkurransen med vanlig flaskevann. For å få til dette, var vi overbevist om at vi måtte ha en delikat innpakning (les flasker og glass for servering), og vi iverksatte en prosess med å designe en unik PURE flaske. Oppdraget gikk til Scandinavian Design Group, med design fra Knut Bang. Etter en omfattende prosess hadde vi kommet frem til en flaskedesign vi mente var spesiell og god, og som kunne være vår front i arbeidet med å bygge merkevaren. Flasken var klar for markedet i slutten av 1998, og allerede ved lansering mottok vi veldig mye oppmerksomhet på bakgrunn av designet. I 1999 ble flasken belønnet med en Clio Award for design, og æresprisen Grand Clio Award for totalkonsept. (www.clioawards.com). Disse prisene er regnet som noe av det mest prestisjetunge man kan vinne innenfor design. Flasken og konseptet har i tillegg mottatt flere utmerkelser i Norge. PUREs kundegruppe var fra begynnelsen hovedsakelig restauranter og hoteller, men har også gradvis tatt større og større markedsandeler innenfor vann servering på kontor-markedet. Forretningskonseptet er bygget opp slik at vi leier ut rense[-] og kjølesystemer for produksjon av førsteklasses drikkevann, og samtidig supplerer våre kunder med PURE flaskene og glass.

9 Annen avd. sak nr Selve maskinvaren er som regel plassert utenfor synet, så merkevaren blir båret av flaskene og glassene som brukes til å servere konsumentene. Folkets hus mars 2010 Inntektene kommer hovedsakelig i form av leieinntekter. I 1998 var inntektene , mens vi forventer at vi i 2011 havner på cirka 30 millioner, opp fra 25,6 i I praksis betyr dette at fra å være en liten gründerbedrift med en god ide, har vi utviklet oss til å bli markedsleder innenfor segmentet kortreist vann. Uten at vi har eksakte tall på forbruket, regner vi med at det konsumeres godt over liter PURE water per dag, og flasken er eksponert i media nesten daglig. I og med at jeg har vært med på reisen omtrent fra starten, har jeg en veldig god kunnskap om hvordan flasken har blitt en veldig synlig bærer av merkevaren. De første årene kunne vi vekke hverandre på natten hvis vi så glimt av flasken i en avis eller på TV, mens vi i dag ser den daglig på lik linje med Farris, Olden eller andre flaskevann. At merkevaren har funnet sin naturlige plass blant flaskevanntypene ser vi blant annet ved interesse fra fagtidsskrifter innenfor mat og drikke. PURE har flere ganger blitt invitert til blindtester av flaskevann, og vårt vann scorer alltid veldig godt. På neste side har vi sakset ett par artikler fra Norges fremste fagtidsskrift innenfor, blant annet, drikkevarer. Test flaskevann 2003 Aperitif Poengskalaen er femdelt: Antall stjerner er fremkommet som et gjennomsnitt av paneldeltakernes evaluering av det enkelte produkts kvalitet uten hensyntagen til hva det koster. Vurderingen av hvilke produkter som er gode og meget gode kjøp ble derfor foretatt etter bedømmingen var avsluttet. Les mer på - verdens største nettsted (non-profit) om mineralvann med detaljert info om 2700 ulike merker fra 100 land. Stille vann - Pure Water uten kullsyre Pure Water Company Kilden er vannet fra springen. Et finurlig system gjør vannet velsmakende og friskt ved å både rense og fjerne lukt og smak i tre operasjoner. Vannet sirkuleres kontinuerlig gjennom

10 Annen avd. sak nr en kjøler, for øvrig samme systemet som brukes til øl, slik at friskhet og temperatur er optimalt når tappekranen åpnes. Duft: Ren frisk duft. Smak: Ren bløt frisk og behagelig nøytralt med leskende finish. Bruksområde: Allround. Vurdering: Veldig godt vann som også er en god tørsteslukker. Utdrag artikkel i aperitif juli 2010: Tapp selv Mens de fleste bruker mye energi og penger på å flytte litervis med vann fra tappestedet og ut til kunden, har Pure Water Company valgt en annen løsning. Fra egne tappestasjoner kan kunden det være seg en restaurant eller konferansesenteret på et hotell selv fylle flasker med rent, kaldt vann, med og uten kullsyre. Ideen oppsto en varm sommerdag i London. Olav Eidsæther, selskapets gründer, hadde bestilt vann på en fortausrestaurant. Serveringen besto av en lunken Perrier og et glass med isbiter. Etter å ha fått regningen på nærmere fire og et halvt pund, fant han ut at dette måtte det gå an å gjøre på en langt mer lønnsom måte for alle parter. Som sagt, så gjort, og i 1997 startet det hele opp. Rense- og kjølemodul ble testet, og Scandinavian Design Group fikk i oppgave å lage en spesiell flaske til vannet. Resultatet ble en slank flaske med patentkork formet som en gummiball: Blå ball til stille vann og grønn ball til det kullsyreholdige. Det som blir til Pure Water starter som vann fra det kommunale ledningsnettet. Vannet går gjennom en tretinns renseprosess. Deretter deles vannstrømmen, og den ene tilsettes kullsyre. Så går vannet til en kjøler som holder fra fire til seks grader, før vannledningene går ut til tappestasjonene, forteller Axel Øiseth, daglig leder i Pure Water Company. Det unike med systemet er at vannet «går i sirkel», det vil si at tappekranen ikke er endepunktet på ledningen. På denne måten slipper du å tappe tom ledningen før det kalde vannet kommer. Pure Water-konseptet kan ikke kjøpes. Dette er blant annet for at selskapet skal være sikre på at filterbytter og sanitering blir utført når det skal og at det blir tatt jevnlige prøver fra alle anlegg for å kvalitetssikre at produktet holder mål til enhver tid Vi kunne ha fylt side opp og side ned med slike artikler og tester, og vi kunne sakset bilder med bilder av den norske elite innenfor finans, næringsliv og politikk med PURE flasken foran seg på møtebordet. PURE sin flaske er unik, og vi har en veldig høy gjenkjennelse grad. Således er vi rimelig sikre på at uansett i hvilken av Norges byer vi hadde vist flasken frem i, ville en veldig stor andel kunne si at de har sett flasken før. Det er for meg helt klart at vi har skapt noe unikt og verdifullt. Dette har kostet oss mye slit og mye penger, og det bør absolutt være mulig å få beskyttet disse verdiene gjennom lovverket. Markedssituasjon For å si noe om markedssituasjonen, må man først definere markedet. Markedet for rent drikkevann generelt er enormt, og så fordeler dette markedet seg mellom kranvann, flaskevann, vanndunker, filterløsninger og kjøle/filterløsninger. Konkurransesituasjonen kan vel best beskrives med at flaskevannleverandørene kjemper seg imellom om å få konsumentene til å kjøpe akkurat deres vann. I tillegg er det felles kamp for å få konsumenten til å kjøpe vann på flaske, istedenfor å velge springvann eller andre løsninger. Løsninger som PURE leverer tar stadig markedsandeler fra flaskevann innenfor gitte segmenter.

11 Annen avd. sak nr Leverandørene av vanndunker kjemper mot alle. De har ett produkt som kvalitetsmessig, logistikkmessig, prismessig og designmessig ikke holder mål, og i Norge tror jeg det bare er et spørsmål om tid før vi ser at dunkene er helt borte fra proffmarkedet. I et marked som tidligere var en jungel av små og store tilbydere er det kun 2 igjen, og disse klarer ikke lenger å vokse. PURE befinner seg i markedet for kjøle- og filterløsninger. Vi kjemper oss i mellom, samtidig som dette markedet er kontinuerlig voksende, og vi spiser markedsandeler fra både flaskevann og dunker. PURE har vært en innovatør på dette markedet, og vi var den første leverandøren som satset på å bygge en egen merkevare basert på renset vann. Vår oppfatning har vært at vi kan levere vann som er kvalitetsmessig overlegent alt annet, vi kan gjøre det billigere, og vi gjør det miljøvennlig. Dette har sikret oss en uavbrutt vekst siden oppstart, med en gjennomsnittlig årlig vekst på over 25 %. Vårt arbeid består i først å overbevise kundene om at flaskevann (mineralvann) er dyrt og unødvendig, deretter må vi få kundene til å velge PUREs konsept fremfor andre leverandører. I og med at vi var veldig tidlig ute, samt at vi hele tiden har vært tydelig i forhold til å fronte merkevaren gjennom flasken, har vi klart å oppnå en posisjon som markedsledende innenfor segmentet. Dog er det vanskelig å si nøyaktig hvor stor nøyaktig markedsandel er, rett og slett fordi inntektsmodellene og produktspekteret er forskjellige fra PURE og andre leverandører. Som nevnt har PURE hovedsakelig 3 kundesegmenter. Disse er; Hotell, restaurant og kontor. Vi har i Norge over 600 kunder spredd rundt i landet, så å ramse opp alle ville bli mye. Her følger ett lite utdrag: Hotell: Clarion hotell Royal Christiania, Gardermoen, Stavanger, Bergen Airport, Ernst Kristiansand. Quality hotell Tønsberg, kongsberg, Gardermoen, Stavanger Airport, Edvard Grieg, Mastemyr + +. Rezidor hotell group Europe (ca. 50 hoteller). Restaurant: Restaurant Druen, Mares, Bølgen og Moi (alle restauranter), Klosteret, St. Lars Kontor: Statoil Norge, Norsk Hydro, Aker Solutions, DNB Nor, FMC technologies, Kongsberg gruppen ASA, PWC, KPMG, Ernst & young, McKinsey, Visma, Pareto, ABG Sundal Collier, Avantor, KLP, Statsbygg, PST, TVNorge Markedsføringstiltak Opp til nå har The PURE Water Company AS vært et B to B selskap. Dette betyr at vår markedsføring i hovedsak har rettet seg mot beslutningstagere som sitter mellom oss og sluttbrukeren. Det kan være en restaurantsjef, hotelldirektør, eller økonomisjef. Vår innsats har gått mot å påvirke disse til å velge PURE for sine kunder eller ansatte.

12 Annen avd. sak nr Utover spredd annonsering, messedeltagelse osv. har mesteparten av innsatsen vært sentrert rundt direktekontakt. Ett markedsføringstiltak som har vært mye benyttet er flaskepost. Vi sender eller leverer en PURE flaske med en liten beskjed i flasken til den vi ønsker å snakke med, så følger vi opp i etterkant for å få en videre dialog. I tillegg til overnevnte har vi brukt ressurser på internettannonsering, hjemmeside, brosjyremateriell osv. Når det gjelder hvor mye det har kostet oss å bygge opp PURE, kan vi dele historikken i 3. Først måtte vi bygge konseptet og utvikle forretningsmodellene. Neste steg var å bygge virksomheten til en positiv kontantstrøm. Det tok 6 år. Derfra har vi vært egenfinansiert, og utgangspunkt har så langt vært at den stadige økende kontantstrømmen skal reinvesteres i videre vekst. Eierne er tålmodige, og ønsker at vi skal prioritere vekst fremfor direkte avkastning foreløpig. De samlede investeringene som er gjort er på i underkant av 100 millioner, i tillegg har vi brukt opp alle pengene som løpende er generert. Det har aldri vært tatt ut midler av selskapet, alt er reinvestert. Avslutning PURE er ikke Farris eller Perrier. Allikevel vil jeg si at vi har kommet veldig langt i å skape en merkevare basert på vårt forretningskonsept. Flasken er bærer av vår merkevare, og har hatt en helt avgjørende betydning for vår suksess. Denne verdien ønsker vi å sikre gjennom beskyttelse av design og logo." Det er vår klare overbevisning at søkers PURE-flaske fra lanseringen i 1998 og frem til søknadens innlevering 11 år senere er blitt etablert som kanskje det aller mest kjente "selvtappingsvann" på markedet i Norge, med en gjenkjennelsesfaktor som få andre kan skilte med. Flasken representerer den delen av søker sammensatte produkt som er synlig for sluttkonsumentene, og den fremstår som fanebærer for dette ganske eksepsjonelle konseptet for lokal produksjon av høykvalitets flaskevann. Det kan ha betydning for innarbeidelsessituasjonen at omsetningskretsen altså selve kjøperne ikke er det brede publikum i alminnelighet, men innkjøpsansvarlige i bedrifter (hoteller, konferansearrangører, serveringssteder og foretak) av en viss størrelse, som nok er både snevrere og mer profesjonell, markedssensitiv og kjennetegnsbevisst enn hva som er tilfelle med drikkevannprodukter i varehandelen. Om Patentstyrets 2. avdeling finner det avgjørende vil kunne vurderes en presisering i varefortegnelsen som reflekterer dette, ved inntak av tekst som for eksempel "forannevnte varer for distribusjon til og via storhusholdninger, herunder hoteller, konferansefasiliteter, serveringssteder og bedrifter". I så tilfelle bes gitt underretning slik at vi kan innsende ny varefortegnelse i overensstemmelse med dette. Patentstyrets 2. avdeling bes under henvisning til dette og til det som tidligere er anført foreta en overprøving av første avdelings vurdering av registrerbarheten av søkers flaske, og deretter frafalle henvisningen til varemerkeloven 14 og beslutte det anmeldte merket registrert for de opprinnelig designerte varer. Subsidiært bes om aksept for påstanden om innarbeidelse av det anmeldte merket, og registrering på dette grunnlag for den begrensede varefortegnelse som er skissert ovenfor og også vedlagt denne anke." Klagegebyret (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 9. mai 2011.

13 Annen avd. sak nr Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klage av 7. mars Den 14. september 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 18. februar I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling: "Uttalelse fra Første avdeling: Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, under en viss tvil, kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Annen avdeling kan i alt vesentlig slutte seg til den rettsoppfatning som Første avdeling har bygd på. Avgjørende for om et tredimensjonalt varemerke kan registreres, er om formen i tilstrekkelig grad skiller seg fra normen i bransjen, slik at det er egnet til å oppfattes som særmerke for én næringsdrivende. Vurderingen må baseres på det helhetsinntrykket som formen må antas å etterlate hos en gjennomsnittsforbruker. Registreringspraksis viser at vurderingen nødvendigvis må bli svært skjønnsmessig. Tidligere avgjørelser kan derfor gi bare begrenset veiledning for vurderingen i senere saker, ut over det nokså selvsagte, at ordinære og diffuse former må nektes registrert, mens uvanlige og distinkte former må tillates registrert. Første avdeling har pekt på en del eksempler på at flasker er nektet registrert som tredimensjonale merker. Det kan også pekes på eksempler på at flasker har vært tillatt

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8169 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00104 Varemerkesøknad nr. 200812943 Søker: Visa Europe Ltd., 1 Sheldon Square, W26TT London, Storbritannia Fullmektig: Acapo

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

OSLO TINGRETT. Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 17.01.2014 i Oslo tingrett, 12-117110TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Saken gjelder: Gyldigheten av Patentstyrets Annen avdelings avgjørelse om foretaksnavnet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7928 Int. reg. nr. 896 169 Nasj. ref. nr. 2006 10958 Innehaver: Obschestvo s Ogranichennoj Otvetstvennostju "Solvo", 21 Lit. 3 Chernjikhovskogo St, RU-191119

Detaljer

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND

Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO. International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND VEDTAK Sak nr.: 13/598 Dato: 27. september 2013 Klager: Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO International Trade Service AS, Strandgaten 8, 4550 FARSUND og Svein Bjarne Nesbø, Nytorvet

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/11 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/11 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 49

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 49 UTTALELSER FRA NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 49 SAKER INNKOMMET I 2008 Næringslivets Konkurranseutvalg Postboks 5250, Majorstuen, 0303 Oslo Tlf. 23 08 81 11 Telefaks: 23 08 80 09 Effektiv løsning

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom, A Forbrukerrådet (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot DNB Bank ASA

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 5. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7924 Patent nr. 321981 Patentsøknad nr. 20043057 Patenthaver: Forsalg Invest AS, Klostergata 33, 3732 Skien Fullmektig: Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum,

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Nytt i privatretten. Innhold nr. 1: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo KONTRAKTSRETT

Nytt i privatretten. Innhold nr. 1: Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo KONTRAKTSRETT Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 1/2004 KONTRAKTSRETT AVTALERETT HR-2002-00940a Feilprisingsdommen, avsagt 30.

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Selmer DA v/ advokat Marit Aaberg Postboks 1324 Vika 0112 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2010/230 06.03.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 43

NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 43 UTTALELSER FRA NÆRINGSLIVETS KONKURRANSEUTVALG HEFTE NR. 43 SAKER INNKOMMET I 2002 Næringslivets Konkurranseutvalg Postboks 5250, Majorstuen, 0303 Oslo Middelthuns gate 27, 0368 Oslo Tlf. 23 08 81 11 Telefaks:

Detaljer