Hovedstyret. Styrets vedtak: Referat godkjent uten merknader. Referatsaker / innkomne skriv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedstyret. Styrets vedtak: Referat godkjent uten merknader. Referatsaker / innkomne skriv"

Transkript

1 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR Hovedstyret Sted: Gardermoen Airport Quality Hotell Tid: april. Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard MS Styremedlem: Aud Flemsæter AF Styremedlem/ BL: Anders Sten Nessem ASN Varemedlem: Susanne Bengtsson SB Varamedlem: Bjørn Olsrud, fra lørdag BO Referent: Jim Olav Hansen JOH FTU: Jan Kristiansen JK (fredag og deler av lørdag) Forfall: Styremedlem Heidi R. Johnsen HJ Denne møtebok sendes til: 6 eks. Hovedstyrets medlemmer 3 eks. Hovedstyrets varamedlemmer 1 eks. BL 4 eks. FTU 1 eks. Redningshundens redaksjon 1 eks. Valgkomiteen v/ leder 17 eks. Samtlige Dio-styrer 1 eks. FORF v/ sekretariatet 1 eks. DSB 16 eks. Æresmedlemmer 50 eks. Totalt Sak nr. Saksbetegnelse: 11/10 Referat fra HS-møte 01/10 Referat godkjent uten merknader. 12/10 Referatsaker / innkomne skriv - FORF Årsmøte 19 mars i Oslo. Referat legges ut på - Odd Kulø (Norske Redningshunder) er gjenvalgt som leder i FORF. - FORF er anmodet om å ivareta sekretariatet for Nasjonalt redningsfaglig råd. - FORF arbeider med justisdepartementet vedrørende SEAO avtale. - FORF arbeider med DSB vedrørende elektronisk forkurs i forbindelse med revidert kurs i Samvirke på skadested (SPS-40). - Demonstrasjon for Justisminister og Helseminister på Golsfjellet, ble arrangert 30 mars. Tre representanter fra Norske Redningshunder var til stede. - IRO kurs 2010/ Informasjon er sendt til distriktene - IRO møte i Salzburg 25 april Det som skal drøftes er visjon for IROs fremtid. - Change in the IRO executive board; The spokesperson for deployment, Mr. Andreas Quint (D), has resigned from his function within the IRO Board, he was replaced by Mr. Ove Syslak (N). - International day of search and rescue dogs, sunday ; once again IRO want to invite all persons interested in Search and Rescue Dogs to take part on the all info can be obtained from (Password: worldwide). Informasjon er sendt alle distrikt. - Innsatsleder kurs, Stavern. Daglig leder i NRH representerte FORF.

2 13/10 Økonomi NORSKE REDNINGSHUNDER Dyrløkkeveien 17, 1440 Drøbak tlf a) Regnskap per januar og februar 2010 Regnskapet er oversendt HS. Styret tar regnskapet til etterretning. b) Foreningsoppgjør Bingo Norske Redningshunder sentralt er en av tre organisasjoner som mottar foreningsoverskudd fra Bingo 1 i Ås. NRH mottar for andre halvår 2009 kr ,-. 14/10 FTU a) FTUs rolle og avklaring FTU ønsker en gjennomgang av rolle og mandat. Det bør koordineres at ett møte avholdes samme sted og samme dato, og at det settes opp en felles agenda med tanke på FTUs rolle og avklaringer. Styret tar innspillet til etterretning og saken følges opp. b) Generell dispensasjon fra godkjenningsprogrammet Dio 01 har søkt hovedstyret om en generell dispensasjon fra klasse C for ekvipasjer som normalt skulle opp i klasse B i år. FTUs svar: Prinsipielt skal det ikke gis generelle dispensasjoner. Alle må forholde seg til programmet. Det er en overgangsordning i Det henvises til vedtatt godkjenningsprogram. c) Tilvenning til liklukt / generalisering Administrasjonen har skrevet til Sosial- og Helsedirektoratet og fått foreløpig svarbrev at det er tre måneder behandlingstid. NRH ønsker tilgang til materiale med liklukt, slik at hundeekvipasjer kan få trent på dette. d) Hovedkurs Ruin tilpasset NORSARs retningslinjer og behov Katastrofesøk er en tileggsutdannelse og fremtidige ruinekvipasjer bør være best mulig forberedt fysisk og psykisk. Samsvarer utdannelsen på hovedkurs ruin med blant annet NORSARs retningslinjer? Hovedstyret ber FTU se nærmere på dette. e) C- godkjenning Bronsjemerket Tidligere ble det utdelt bronsjemerke til de som bestod klasse c- lavine. Denne ordningen opphørte for noen år siden. Hovedstyret innfører igjen bronsjemerket på c- godkjenning ettersøkning og lavine. 2

3 15/10 Hovedkurs NORSKE REDNINGSHUNDER Dyrløkkeveien 17, 1440 Drøbak tlf a) Kursrapport HKVNN 2010 Mottatt og gjennomgått. FTU representant på kurset bes gi en vurdering av kurset til HS. b) Kursrapport HKVSN 2010 Ikke mottatt. c) Budsjett HKENN 2010 revidert Budsjett er godkjent. Hovedstyret oppfordrer kursledelsen å holde kostnadene så lave som mulig. Det oppfordres til at kjøregodtgjørelsen holdes på et lavest mulig nivå. d) Budsjett HKEMN 2010 Budsjett er gjennomgått og godkjennes. Det synes som kostnadene til kjøring under kurset er noe høy. Hovedstyret oppfordrer kursledelsen å holde kostnadene så lave som mulig. Det oppfordres til at kjøregodtgjørelsen holdes på et lavest mulig nivå. e) Budsjett HKESN 2010 Budsjett er godkjent. Hovedstyret oppfordrer kursledelsen å holde kostnadene nede. Det oppfordres til at kjøregodtgjørelsen holdes på et lavest mulgi nivå f) Rapporter etter endt hovedkurs Hovedstyret ønsker kursrapport fra FTU etter endt hovedkurs. Hovedstyret vil ha tilbakemeldinger fra kurslederne om det har inntruffet episoder/uoverensstemmelser under kurset. 16/10 Profilering/PR a) Redningshunden status Redningshunden nr 01/2010 har manusfrist Det er kommet meget positive tilbakemeldinger på at bladet er i full farge. RH nr 1/2010 ble forsinket på grunn av sykdom. Bladet ble sendt ut Redningshunden nr 02/2010 har manusfrist 15 mai, utgivelse i slutten av juni. Vi må ha med artikkel fra Representantskapsmøte i dette bladet. Alt øvrig materiell må være oversendt redaktør innen manusfristen. Administrasjonen har fått nytt tilbud fra annet trykkeri. Dette er ett tilbud som er lavere enn hva NRH betaler i dag. b) Hjemmesidene / Database. Utviklingen av NRHs nye datasystemer har tatt tid. Bedriften som utvikler dette har hatt noen tekniske utfordringer som nå er løst, og tilbakemelding er at alt skal være ferdigstilt før representantskapsmøtet avholdes 12 juni i år. Det vil bli brukt litt tid på Dioenes dag til orientering om den nye databasen/hjemmesiden. 3

4 c) Reklamefilm En studentgruppe fra Noroff instituttet har produsert en reklamefilm for NRH. Det er også produsert en ca to minutters profileringsfilm. Når denne ankommer NRHs administrasjon, vil dette legges ut på organisasjonens nettsider. 17/10 Aktuelle/Fremtidige arbeidsoppgaver m.m. a) Strategier og veivalg, status og fremdrift Strategiplan for perioden er utarbeidet av hovedstyret og fremmes for representantskapsmøtet. Det er også utarbeidet ett handlingsprogram for 2011 og 2012, til bruk for strategisk styring for HS. b) Revidering / gjennomgang av instrukser Endring og korrektur Instruks for Dio styre, avventes til etter representantskapsmøte. Korrektur Instruks for BL, utsettes. Følgende instrukser avventes: Instruks for FTU: Saken er utsatt. Instruks for ajourføring av handbok: Avventes til nytt datasystem Instruks for webmaster: Avventes til nytt datasystem er oppe og går. c) Forberedelser representantskapsmøtet Invitasjon til representantskapsmøte er sendt til distriktene og til æresmedlemmene. 2. Strategi- og handlingsplan jmf pkt a) er gjennomgått. Budsjettmessige konsekvenser legges inn i budsjettforslag for årene 2011 og Revidere budsjett for Det ansettes ikke markedsansvarlig. Derav reduksjon i salg i Redningsbutikken og også lavere sponsorinntekter. Iverksettelse av instruktørutdanning øker kostnadene. 4. Forslag til budsjett Forslag til budsjett Møtedokument a. HS beretning b. FTU beretning c. Beredskapsleders beretning, herunder også NORSAR d. Redaktørens beretning 7. Innkomne forslag 8. Forslag til æresmedlemskap. 9. Valg. 10. Neste møte, Dio 15 ønsker dette. 11. Tema for Dioens dag: a. Revitalisering av hovedkurs lavine b. Vurdere opptakskrav for å være med og trene i NRH. Agenda er gjennomgått og gjenstående arbeid er fordelt. I invitasjonen som følger utsendingen av innkallingen, må det stå hva som er tema på Dioenes dag. d) Fremtidige kurs for tillitsvalgte Hovedstyret har gjennomgått evaluering fra tillitsvalgtkurs og innspill. 4

5 Administrasjonen får i oppgave å kontakte distriktene for å få vite om de har iverksatt arbeid med å arrangere kurs for tillitsvalgte. Tilbakemeldingene fra distriktene fremmes på neste hovedstyremøte. e) Medlemskap Ett tidligere medlem ønsker å melde seg inn igjen i NRH etter selv å ha forlatt organisasjonen på grunn av uoverensstemmelser. Saken er av en slik karakter at hovedstyret ikke ønsker at denne personen skal få bli medlem i Norske Redningshunder igjen. Det henvises til vedtektenes 25 A pkt 4. Det vises også til 21 E. f) Forespørsel fra IRO om NRH vil arrangere Symposium 2013 Norske Redningshunder har fått forespørsel om organisasjonen vil arrangere IROsymposium Administrasjonen og styreleder utreder saken nærmere og saken drøftes på neste HS møte 18/10 Redningsbutikken a) Salg per 25.april 2010 Det er solgt varer for til sammen ,- kroner. Det arbeides med produktutvikling for å få inn nye produkter i Redningsbutikken. 19/10 DIO/NKK-kontakt a) Styrking av påskeberedskap Hovedstyret ønsker å styrke beredskapen i påsken og også profilere lavineekvipasjene i Norske Redningshunder. Saksopplysninger: Agria Dyreforsikring har inngått ny samarbeidsavtale med Norske Redningshunder. Avtalen innebærer blant annet at NRHs medlemmer får 10 % rabatt på sine forsikringer i Agria. Rabatten kan kombineres med andre rabatter. I tillegg til faste årlige økonomiske ytelser fra Agria, settes det av årlige bidrag til aktiviteter i NRHs distrikter samt øremerkete midler til ulike aktiviteter som støtter opp under samarbeidsavtalens formål. Agria vil i 2010 blant annet støtte Norske Redningshunder med kr ,- til å opprettholde påskeberedskapen i fjellet. Opplysninger om dette tiltaket er sendt distriktene. Norske Redningshunder v / Hovedstyret vil fordele pengene, etter søknad. Søknadsfristen var 18 mars og skulle sendes NRHs administrasjon. Det kom inn fire søknader om støtte til påskeberedskap Søknad fra dio 02 vedrørende påskeberedskap på Lom fjellredningsstasjon til dekning av kjøregodtgjørelse, kost og losji.. 2. Søknad fra dio 16 vedrørende dekning av kjøregodtgjørelse for ekvipasje som skal delta på påskeberedskap på Lom fjellredningsstasjon. 5

6 3. Søknad fra dio 14 vedrørende dekning av kjøregodtgjørelse vedrørende tilstedevakt på 330 skvadronen på Banak. 4. Søknad fra dio 04 vedrørende dekning av kjøregodtgjørelse / kost og losji vedrørende tilstedevakt på Gaustablikk. Styrets vedtak per e-post: Hovedstyret bevilger dio Hed/ Opp inntil kr 4000,- til å styrke / ivareta påskeberedskap på Lom fjellredningsstasjon, Midlene skal styres av distriktet og gjelder alle ekvipasjer som skal ha påseberedskap på Lom fjellredningsstasjon. Dio 16 støttes dermed ikke direkte. Hovedstyret bevilger dio Finnmark inntil kr 3000,- til å styrke / ivareta påskeberedskap på 330 skvadronen på Banak. Hovedstyret bevilger dio Telemark m/ Aust- Agder inntil kr 3000,- til å styrke beredskapen på Gaustablikk. Hovedstyret bevilger ikke midler til ordinær hjemmeberedskap. b) Æresmedlemsskap Hovedstyret har gjennomgått innkomne forslag og hovedstyrets innstilling vil bli presentert på representantskapsmøtet. c) Søknad om tildeling av innsatsnål Styret i dio 15 har søkt om tildeling av innsatsnål for Roar Tvedt og Sigurd Langseth. Saken ble behandlet pr mail da distriktet ønsket å dele ut nålene på årsmøtet. Roar Tvedt og Sigurd Langseth tildeles Norske Redningshunders innsatsnål. d) Søknad om å utsette årsmøte Distrikt 11 søker HS om å utsette årsmøtet. Dio 11 har som tradisjon å avholde årsmøte i forbindelse med deres årlige vintersamling. Denne samlingen ble avlyst pga lite påmelding. Dermed har dio 11 sett seg nødt til å utsette årsmøtet. Dio 11 er et langt distrikt og vinterstid er det vanskelig pga avstandene å få samlet medlemmene. Med henvisning til 13a i vedtektene søkes det om å få utsette årsmøtet til 14 mai. Da møtes mange fra distriktet til treningssamling på Notvann. Saken ble behandlet per e-post pga av tid. Hovedstyret innvilger søknad om å utsette årsmøte ihht søknad. 6

7 e) Søknad om å utsette årsmøte Dio 10 søker per 1 april om utsettelse av dio årsmøtet. På grunn av svært høyt aktivitetsnivå i dio 10, har årsmøtet blitt utsatt til 8 april. Hovedstyret innvilger søknad om å utsette årsmøte. Styret vil imidlertid bemerke at det er meget spesielt at søknad om utsettelse kommer etter at årsmøtet skulle være avholdt. 20/10 Beredskapsleder (BL) a) Status ettersøkninger og godkjente ekvipasjer Norske Redningshunder har i de to første månedene i 2010 deltatt på 34 leteaksjoner. STATUS PR DIO Navn L-Hund E-Hund Ruin Medlemmer 1 Oslo/Asker og Bærum Hed/Opp Buskerud Telemark m/ Aust-Agder Agder Sør-Rogaland m/ Vest-Agder Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Søndre Nordland Nordre Nordland og Søndre Troms Troms Finnmark Østfold og Follo Romerike Nord Rogaland Vestfold Utlandet Totalt Æresmedlemmer 19 Grand totalt 1289 Medlemmer som til tross for purring ikke hadde betalt per er meldt ut av organisasjonen. Medlemstallet viser betalte medlemmer. I 2009 på denne dato, før ikke betalte medlemmer ble slettet, var antallet medlemmer I år er medlemstallet 1327, etter at medlemmer som ikke har betalt kontingent er slettet. b) Evaluering NORSAR Hovedstyret fikk orientering fra teamleder NORSAR. Styret tar dette til etterretning og vil fortsette evalueringsprosessen. Beredskapsleder kontakter NLA og OBRE for et statusmøte. C NORSAR ikke til Haiti Teamleder NORSAR og representanter fra NLA og OBRE har vært i møte med Utenriksdepartementet for å få en avklaring på hvorfor NORSAR ikke ble sendt til Haiti. Teamleder uttrykte at Utenriksdepartementet beklaget at NORSAR ikke ble sendt. 7

8 Styret tar dette til etterretning og beredskapsleder anmoder teamleder NORSAR om å få referat fra møtet. d) OL kurs 2010 Praktisk operativ lederkurs arrangeres på HKEMN Kurstilbud er sendt alle distriktene og har vært annonsert på organisasjonens nettsider. Det er fortsatt mulig å melde seg på kurset. Kursansvarlig er stedfortredende beredskapsleder Alexandra R. Osland. e) Media / media strategier i NRH Instruks for Mediahåndtering i Norske Redningshunder er utarbeidet. Dette distribueres til samtlige distrikt, operative ledere og stedfortredende operative ledere. Instruksen blir også lagt på NRHs nettsider og i NRHs database. Instruks for mediahåndtering vedtas. f) Revidering av OL instruks Følgende tekst skal med i OL instruks: OL har møterett i DIO-styrets møter og har forslags og talerett i saker som berører OLs funksjon. OL skal ha innkalling til og referat etter styremøtene på samme måte som de valgte styremedlemmene. Endring vedtas. g) URSAR (Urban search and rescue) Oslo Brann og rednings (OBRE) har etablert URSAR. NRH er invitert til å delta på dette. Det er en nasjonal variant av NORSAR. Beredskapsleder følger opp saken. Neste hovedstyremøte er 11. juni

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08

Hovedstyret MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008. Quality Airport Hotell Gardermoen. Tid: 3. 4.oktober 08 MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 5-2008 Hovedstyret Sted: Quality Airport Hotell Gardermoen Tid: 3. 4.oktober 08 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TS Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Anders Sten Nessem

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige STYREMØTEPROTOKOLL DATO: 4. 5.12.2009 STED: Garder Kurs- og konferansesenter DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Kristian Hestvåg, Asbjørn Guttorm, Joar Brosdal, Arild Visdal FORFALL: Knut Ole Røed

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo

REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015. Scandia Holberg Hotell, Oslo 1 REFERAT FRA MELLOMÅRSKONFERANSEN 14.03-15.03.2015 Scandia Holberg Hotell, Oslo SAKSLISTE: Sak 1 Åpning v/nestleder Sak 2 Registrering av deltakere v/nestleder: Utvalg og Råd: Erik Reichmann (Yrkesetisk

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 4 2009 ISSN: 0803-8961

Innhold. Manusfrister: Redningshunden nr. 4 2009 ISSN: 0803-8961 Nr 4.2009 50.årgang Medlemsblad for Norske Redningshunder Uff for et dårlig vær Morris på sin aller første vintertrening. Foto: Torhild Ulvesæter.tif Tramp. Foto: Wenche Haddal Innhold Redningshunden nr.

Detaljer

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON 2012 NORSK LOGOPEDLAGS SMÅSKRIFTSERIE Bestilling på Internett: www.norsklogopedlag.no Norsk Logopedlags småskrifter SVELGEVANSKERV HOS VOKSNE NR. 7 NR. 8 Norsk Logopedlags

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer