OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K Forenklet transfer - bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg"

Transkript

1 Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K Forenklet transfer - bygg B KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A : TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent Leverandørs logo: Områdekode: TO Systemkode: 00 Antall sider: Side: 1 av 236 Prosjektnummer: T20100 Kontraktsnummer: Fag: AO Dokumenttype: KB Løpenummer.: 4085 Revisjon: B02 OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

2 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 01 Rigging og drift Orientering For overordnet beskrivelse av oppdraget, kfr. bilag B2. For generelle krav til adferd knyttet til byggeplass, tomt og naboer, kfr. bilag A2. For krav til utarbeidelse av kvalitetsplan, kfr spesielt bilag D1. Redigering av beskrivelsen. Denne beskrivelsen er redigert iht NS utgave januar NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201001). Grunnleggende elementer vedr. struktur og sammenheng i beskrivelsen. Bestemmelser og krav vedr. rigging og drift påvirkes av flere anbudsdokumenter, kfr. entreprisens innholdsfortegnelse. I dette bilag (B3) er generelle bestemmelser og det meste av spesifikasjoner lagt til "bygningsdel" 100 Rigging og drift, generelt. Prisbærende mengdeposter er lagt til "bygningsdeler" 110 Rigging, og til 120 Drift. For å oppnå en beskrivelse som er minimal, men likevel komplett, er det gjort noen viktige valg iht. bestemmelser i de standardene som ligger til grunn for beskrivelsen (se over). Henvisninger i posttekstene For å minske tekstmengden og unngå gjentakelser er det er gjort utstrakt bruk av henvisninger i posttekstene. I de fleste mengdepostene vises det til postnr , som er en sentral post i dette systemet. I den posten vises det videre til alle kontraktsbilag iht. entreprisens innholdsfortegnelse, og til andre poster i generell del ( til ). Postkoder Detaljerte rigg/driftposter (NS3420-koder AK3, AS3 og AM3) er bare benyttet der byggherren ønsker å synliggjøre kostnadene, f.eks. for regulering av mengden. Alle andre kostnader for slike ytelser skal prises i samleposter for rigging og drift av eget kontraktarbeid (koder AV4, AV5 og AV2). I disse postene vises det også til postnr , som inneholder utvalgte spesifikasjoner for rigging og drift. Bare egne postgrunnlag For å sikre komplette ytelser er alle mengdepostene gitt A-koder iht. NS3420, og under posttekstens stikkord Andre krav,, vises det til andre poster i beskrivelsen og/eller andre anbudsdokumenter som beskrevet over. Dette betyr et skjerpet krav til entreprenørens prissetting. Det forutsettes at han vha. de dokumentene og tegningene som det vises til selv finner hvilke bestemmelser og krav som er relevante for de enkelte postene. Avfallshåndtering og renhold Den beskrevne strukturen endrer ikke det grunnleggende innholdet og sammenhengene mellom kodene i NS3420, f.eks. er ytelsene for avfallshåndtering og renhold fordelt slik: Planlegging av avfallshåndtering (kode AJ8), inkl. sluttdokumentasjon for avfallshåndteringen, skal prises i postnr Tilrigging, drift og nedrigging av avfallshåndtering er spesifisert i postnr , underpunkt 82, og skal prises i fellespostene for rigging og drift (koder AV4, AV5 og AV2), poster (tilrigging), (nedrigging) og (drift). Byggrenhold er medtatt som kvalitetssikrende tiltak (koder AO2) og skal prises i postnr (tilrigging og nedrigging) og (drift). Avsluttende byggrengjøring (kode AQ1) skal prises i postnr Avfallshåndtering og renhold skal utføres iht. prinsippene om rent tørt bygg (RTB), som er beskrevet i postnr , og priskonsekvensene skal inngå i de nevnte postene.

3 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Rigging og drift, generelt De følgende postene består av tekster som gjelder og har priskonsekvenser når det vises til dem fra prisbærende mengdeposter AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Lokalisering: Se tegningsliste Se bilag F10 (Inntransportveier, tegninger) Andre krav Generelt I prisen inngår alle nødvendige ytelser for komplett dekning av relevante krav og bestemmelser i alle kontraktsbilag iht. innholdsfortegnelsen for entreprise Forenklet transfer - bygg, samt rammeavtale m/vedlegg. Hoveddel av entreprise foregår på Rød sone, og enkelte arbeider vil være nær og på CSRA-skille. Viser til bilag A2 i rammeavtalen. Varemottak og Avfallstasjon SBØ ligger på hvit sone. Fremdrift og grensesnitt øvrige pågående entrepriser Denne entreprisen vil bli utført i etapper. Entreprenøren må i sitt tilbud hensynta oppdeling av hovedaktivitetenes fremdrift. Entreprenøren må i god tid før arbeidets utførelse avklare med byggherren eventuelle tilpasninger og endringer i fremdriften, samt tilpasninger til OSL sin drift. Arbeidet pågår i umiddelbar nærhet til passasjerer, leietakere og driftspersonale. Opprettholdelse av en sikker og risikofri drift av flyplassen, vil være premissgivende for godkjenninger av fremdriften og endringer av denne. Inn- og uttransport av materialer og utstyr, avfall fra grave- og rivearbeider må foregå på forhånd godkjente tidspunkter og etter anviste retningslinjer. Transportveier og renhold av disse må være avklart med byggeledelsen. Det må både støvsikres og personsikres i avgrensningen mot baggasjeanlegget. Her må det etableres et støvsikret skille som ivaretar alle entreprenørens arbeidsoperasjoner i dette området. Dette kan også bety at det også etableres spesielle begrensninger som arbeidstelt med avsug og lignende. Det vil være fremdriftsmessige bindinger knyttet til andre entrepriser som det skal tas hensyn til. Entreprenøren plikter på alle områder å samarbeide med andre entreprenører. Kontrakter som listet i bilag B20 vil kunne pågå i samme tidsperiode. Nattarbeider etc. I samlet pris for dette kapitlet skal inngå alle tillegg for ulemper som kan forutsees og nødvendige tiltak ifbm bygging med flyplass i drift. Det må påregnes at alle støyende arbeider som pigging og boring i konstruktiv betong eller tilsvarende støyende arbeider, inntransport av varer gjennom driftsarealer, arbeider i høyden tett på driftspersonell eller publikum er arbeide som må utføres på nattetid, (kl. 22:00-05:00). Entreprenøren må inkludere tilstedeværelse av ansvarlig fra administrasjonen ved arbeider på natt. Angitt tid er generell. Den generelle "nattetid" kan bli endret etter anvisning fra byggeledelsen. Dersom entreprenøren ønsker avvikende tid for nattarbeider må det avtales med byggherren i god tid på forhånd før arbeidet skal utføres. Tilrigging og forberedelser for nattarbeider, skal

4 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav utføres utenfor den oppsatte tid for nattarbeider. Dette gjelder også oppsetting av byggeplassgjerde og sperresoner når arbeidet ikke er til hinder og eller fare og risiko for passasjerer og OSL drift. Av- og pålessing av utstyr og materiell samt evt. inntransport via øvre trafikkforplass kan bare gjøres på natt mellom 22:00-05:00. Inntransport må planlegges i samråd med byggherren. Forberedelser til nattarbeider utføres i god tid på dag og kveldstid. Brannsikring Alle kostnader for komplett dekning av alle krav og bestemmelser i postnr skal inngå i samlet pris for dette kapittel. RTB - rent tørt bygg Alle kostnader for komplett dekning av alle krav og bestemmelser i postnr skal inngå i samlet pris for dette kapittel. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Alle kostnader for komplett dekning av alle krav og bestemmelser i postnr skal inngå i samlet pris for dette kapittel. Materialers miljøegenskaper, og dokumentasjon For alle materialer og produkter som benyttes i rigging og drift gjelder relevante krav i postnr (Posten inneholder krav til alle slags materialer, og kompletterer tilsvarende poster i fagkapitlene) AV4.1 TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID AV5.1 NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTSARBEID Generelt Uten at det på noen måte skal redusere ytelsene nevnt i post følger her kravspesifikasjoner for en del utvalgte rigg/driftytelser. Alle kostnader for komplett dekning av alle krav og bestemmelser nedenfor skal inngå i postene: Tilrigging for eget kontraktarbeid, Nedrigging etter eget kontraktarbeid, Drift av eget kontraktarbeid. 1 KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Trafikkavvikling Nødvendig skilting, varsling og trafikkavvikliing under laste og lossearbeider på trafikkforplasser. Forplassene ved Gardermoen har mye konsentrert trafikk, og arbeider som sperrer trafikk eller endrer kjøremønster på forplassene må planlegges nøye sammen med byggherren. Entreprenøren har ansvar for planlegging og trafikkdirigering dersom ikke byggherren påtar seg dette. Post som omfatter planlegging og trafikkdirigering skal derfor prises (postnr ). Se prosedyre OSLAS-AL-PR (Rammeavtale) Byggeplassområde Se tegninger i tegningsliste, samt orientering på tilbudsbefaring. Plass for lagring og tilvirkning Det vises til tilbudsbefaringen.

5 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-4 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Klargjøring av plass for avfallshåndtering Entreprenøren har ansvaret for: Benytte avfallsstasnon Sentralbygg Øst. Permanent plassering av kontainere skal ha en forskriftsmessig avstand til fasade/byggverk pga fare for brann i kontainere og påfølgende brannsmitte. Endelig plassering avklares i samråd med byggherren. Det er et generelt krav at det skal være ryddig rundt kontainere til enhver tid. Eksisterende infrastruktur Eksisterende infrastruktur skal beskyttes og følgende gjelder: Alle arbeider i nærheten av eksisterende infrastruktur skal utføres med varsomhet og forsiktighet. Eksisterende infrastruktur i grunnen skal påvises før gravearbeider startes. Det må påregnes håndgraving og evt. suging i nærheten av eksisterende anlegg i grunnen. 2 PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Innvendig vannuttak Entreprenøren har ansvaret for å levere tilkopling til vannuttak for egne arbeider etter behov. Nærmere avklaring vil bli gitt i tilbudsbefaring. Oppvarming av bygg Entreprenøren plikter å påse at dører, luker, porter og provisoriske tettinger stenges etter bruk slik at bygget holdes oppvarmet og tørt, og dermed sikrer effektiv energibruk. All oppvarming skal slåes av eller dempes når det ikke er behov for dette. Arbeidet foregår i eksisterende bygning og oppvarming besørges av byggherren. Elkraftforsyning Entreprenøren skal tilknytte sin byggestrøm til uttak/vern i sjakt som er tilgjengelig på alle nivåer. Grensesnitt mot denne bestillingen vil være lavspente stikk i tavlekott. All nødvendig kabling fra byggestrømskap til utstyr, uttak, løfteinnretninger, belysning med mer skal ivaretas av Forbruk av elektrisk energi til rigg og drift dekkes av Byggherren. Strømavbrudd, konsekvenser av utilsiktet bruk eller tilsvarende gir ikke entreprenøren rett til økonomisk kompensasjon. Entreprenøren forplikter seg til å ikke sløse med energi. All unødige strømforbrukere skal slås av. Det skal benyttes utstyr med lavt energiforbuk. Belysning Entreprenøren har ansvaret for å etablere nødvendig arbeidsbelysning for egne arbeider, dersom ikke eksisterende byggbelysning dekker krav til arbeidsbelysning. 3 SIKRING ELLER BESKYTTELSE Arbeide på Rød sone og adgangskontroll Forenklet transfer - bygg ligger hovedsakelig på Rød sone og entreprenøren må grundig gjøre seg kjent med krav og bestemmelser for arbeide på rød sone. Se Bilag A2 og henviste prosedyrer. Det er viktig at entreprenøren på et tidlig tidspunkt har HMS-ID-kort samt OSL s IDkort for sine arbeidere/montører og ansatte. Det gjøres oppmerksom på at behandlingstiden kan være flere uker. Entreprenøren må bære både de tidsmessige og kostnadsmessige

6 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-5 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav konsekvenser av dette. Videre må entreprenøren i god tid før arbeidene starter opp ha gjort seg kjent med og avklart med byggherren de nødvendige tiltak og prosedyrer for inn- og uttransport av materialer, utstyr, verktøy og maskiner i sammenheng med arbeide på Rød sone. Arbeide på og ved CSRA soneskillet krever særskilt planlegging i samråd med byggeledelsen og OSL drift. Dette må innmeldes særskilt og vakthold bestilles. Byggherren besørger vakthold. Entreprenøren må tilstrebe effektiv bruk av vakthold. Bestilling/avbestilling må gjøres en uke i forkant. Vareinntransport gjennom CSRA utenom etablerte kontrollposter for varer må behandles særskilt, og vektertjeneste bestilles i god tid. Avgrensning av byggeplassområdet Entreprenøren har ansvaret for: Utvendige lager og produksjonsområder skal avgrenses med sperremateriell. Dette kan være standard byggegjerder med påmontert PVC-duk beregnet for formåler (Type 2) eller kryssfinervegger (Type 3), se Prosedyre for sikring av arbeidsoppdrag i publikumsområder OSLAS-AO-PR Innvendige vegger for sikring og avgrensning av byggearbeidene vil ha forskjellige utførelser etter funksjon i området og plassering. Det vil være fysisk avsperring av malte kryssfinervegger i standard minimum høyde fra 2.4 meter til vegger fra gulv til tak. Ved CSRA skille skal modulene være minimum 3.0 m høye. Ved arbeider som frembringer støv må dette avgrenses ved at arbeidsstedet avgrenses med vegger og eventuelt tak som hindrer spredning av støv til omkringliggende områder. Det er forutsatt at dette er lette konstruksjoner som er dekket med plast og at alle maskiner er utstyrt med støvavsug. Avgrensede rom skal også ha støvavsug. Støvbegrensning må ivaretas på alle nivåer i terminalbygningen. Dette må planlegges i god tid før arbeidet starter opp. Avlåsing Entreprenøren har ansvaret for å drifte og demontere tilstrekkelig avlåsing ved utvendig og innvendig byggeplassgjerde hvor publikum har tilgang. Byggherren leverer Saltolåser ved behov. Støy Innendørs støy fra anleggsarbeider i flyplasser er ikke dekket av noen forskrifter eller standarder. Det tas derfor utgangspunkt i OSL sine egne krav til støynivå angitt i kravspesifikasjonen for tekniske anlegg. Denne spesifikasjonen omfatter ikke spesifikk anleggsstøy, men kravene for flystøy gir en formening om hva OSL anser som akseptable lydforhold. For publikumsområder er det spesifisert maksimalt støynivå fra flystøy Lmax 65 dba. Grenseverdien legges derfor til grunn også for støy fra innendørs anleggsarbeider i publikumsareal i flyplassens brukstid: Lmax < 65 dba. Brannvakt Alle kostnader vedr. brannvakt ved hulltaking i brannklassifiserte konstruksjoner inngår. Se dokument OSLAS-AB-OI-0003 Instruks for planlegging av gjennomføringer i brannskiller. Sikring av dekkeforkanter/broer Alle dekkeforkanter skal sikres for personsikring med rekkverk og sparkebord i henhold til forskrifter. SHA utstyr Entreprenøren har ansvaret for å sørge for at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig på alle byggeplasser / etasjer og at utstyrets plassering er vist på riggtegninger. Plassering av SHAkontainer og utstyr avklares på SHA-møter og etter avtale med byggeledelsen.

7 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-6 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Belastning av dekke i plan D, F og G Dekket er dimensjonert for 5 kn/m 2 jevn belastning. Utstyr for inntransport må være utformet slik at belastningen fordeles utover dekket. Ved inntransport av de tyngste elementene må spesielle tiltak vurderes. Kraner for montasje av bæresystemet må være utført slik at de kan manøvrere på dekket uten spesielle tiltak pga vekt. Belastning fra labbetrykk ved montasje må vurderes og det kan være nødvendig med utvekslinger av lasten. Kranplasserring henvises til bilag A2. Dekket i plan D er utført med bæresystem forspent betong, forskjellige typer bjelker, spennvidde 9 m, og HD-elementer, h=400 mm, l = 9 m. På elementene ligger 130 mm påstøp og 70 mm gulvoppbygning. Skilting på flere språk Entreprenøren har ansvaret for å sørge for at skilting på byggeplassen gjøres på norsk, engelsk og polsk etter behov. 4 LOKALER Byggeplasskontor og rom til vask, skift og spis m.m. Nærmere befaring vil bli gjennomført med byggeledelse før anbudslevering. Det er mulighet for plassering av garderobeskap i dette området. Byggherren betaler for forbruk av elektrisk strøm. Arbeidstelt / Varme arbeider Dersom det rigges med arbeidstelt og/eller varme arbeider må instruks Bilag D19 (OSLAS-BF- OI-0002) ivaretas. 5 TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS Maskinbruk Alt utstyr for inntransport og løfting skal være elektrisk drevet. Alt støvproduserende utstyr skal påmonteres eget avsug. Heiser og trapper Entreprenøren har ansvaret for å beskytte eksisterende heiser mot skader ved bruk til innog uttransport. Dette kan være oppsett av finerplater i inntil 120cm høyde, eller høyere. Bruk av personheiser skal avtales med byggeledelsen. Det vil være begrensninger for bruk av heiser for arbeiderne. Entreprenøren må planlegge med stillas/løfteredskaper for bygge- og rivearbeider. 6 PRODUSERENDE ANLEGG Innvendige produksjonsrom med avtrekk Entreprenøren har ansvaret for å levere, drifte og demontere nødvendig antall produksjonsrom / telt ved støvproduserende arbeider innendørs, slik at krav til Rent Tørt Bygg overholdes. Alt utstyr må ha påmontert støvavsug. 82 AVFALLSHÅNDTERING Utstyr for avfallshåndtering Avfallsvogner leveres av entreprenøren. Vognene skal merkes med avfallsfraksjon i henhold til avfallsplanens beskrevne fraksjoner.

8 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-7 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Avfallsvognene skal ha gummihjul som ikke avsette flekker på banebelegg. Tilpasses aktuell fraksjon gjennom valg av størrelse, soliditet, materiale og funksjon. Farlig avfall skal fraktes direkte til låst rom som entreprenøren rigger ved avfallsstasjonene og krever ikke avfallsvogn. Farlig avfall skal lagres forsvarlig i godkjente konteinere/fat til det farlige avfallet blir transportert bort fra byggeplassen. Avfallshåndtering Entreprise skal etablere og administrere avfallshåndtering for egne arbeider på byggeplassen. Det settes krav til at kontainere skal være lukket eller ha nett. Alt avfall skal fjernes fra byggeplassen kontinuerlig og samles i kontainere. Entreprenøren er ansvarlig for å bestille tømming og levering av kontainere hos OSL. Dette gjelder også spesielle kontainere som ikke er standard på OSL sin avfallsstasjon. Det må sikres gode rutiner for dette før oppstart. Alle kostnader for tømming og levering av kontainer betales av byggherren. Rutiner for avfallshåndteringen som bortkjøring av fulle kontainere, bestille spesielle fraksjoner etc. skal avklares med OSL. Byggeledelsen vil koordinere innledende møte med OSL sin driftsorganisasjon. Områder som midlertidig avsperres for publikum eller OSL drift skal være ryddet og rengjort når dette åpnes for bruk, for eksempel etter nattarbeider. Det vises for øvrig til Bilag D3 i Rammeavtalen. Avfallshåndtering skal dokumenteres ved: 1) Kopi av rapport eller spesifikasjoner fra entreprenør med: - Prosedyrer er på plass for å minimere byggavfall. - Målene som er satt og målingene av disse. - Navn og stillingsbeskrivelse på utpekt person - Avfallsplan etter DIBK som nevnt over. - Det skal benyttes avfallsplanskjema som er utarbeidet av DIBK (Direktoratet for byggkvalitet) 2) Kopi av rapport eller spesifikasjoner fra entreprenør med: - Spesifisering av de viktigste avfallsgruppene - Der det er relevant, brev fra den godkjente eksterne entreprenør som bekrefter at separering av materialer utføres i henhold til de riktige standarder og at materialer gjenbrukes / resirkuleres på hensiktsmessig måte.

9 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Brannsikring Viser til bilag A4 (T20100-PDOSL-BF-PR-0001) i Rammeavtalen. Entreprenøren er riggansvarlig og har det overordnede ansvaret for rømning, tilrettelegging for slokkemannskapet og brannsikkerhet egen byggeplass. Brannbeskyttelse av bæreevne og stabilitet All brannbeskyttelse av bærende og stabiliserende konstruksjoner skal være ferdigstilt før bygget tas i bruk. Brannseksjonerende og branncellebegrensende konstruksjoner Ved hulltaging i konstruksjoner med brannmotstand må arbeidet planlegges i en slik rekkefølge at ikke brannsikkerheten blir forverret i byggeperioden. Eventuelt at det bygges midlertidige konstruksjoner. Det kan være nødvendig både med horisontal og vertikal brannsikring, f.eks. ved saging av dekke i heisesjakt. Rømningsveier Rømningsveier fra byggeplassen skal til en hver tid være operative. Entreprenøren skal etablere og vedlikeholde rømningsplaner som viser rømningsveier fra byggeplassen. Det er entreprenøren sitt ansvar å ivareta rømningssikkerheten fra byggeplass. Byggearbeidene kan ikke starte før man har verifisert at de ikke forringer rømningsforholdene fra eksisterende Terminalbygning. Brannalarmanlegg Dersom det i byggeperioden mot formodning, vil være tider da enkelte deler av brannalarmanlegget er utkoblet skal disse områdene ha vakthold med direkte kommunikasjon til sentrale personer og driftsentral. Brannalarmanlegget skal aldri være utkoblet i områder der det ikke er folk tilstede. Man skal om mulig unngå at deteksjon på byggeplass fører til direkte alarm og evakuering i terminalbygningen. Det må derfor tas nødvendig hensyn ved varsling på byggeplass i form av varsling og rutiner. Nødlysanlegg På byggeplassen skal etablere nødlys i de områder hvor det er vanskelig å orientere seg, og hvor strømbrudd vil føre til svært begrenset sikt. Ledelys skal installeres i områder hvor det er vanskelig å orientere seg. Det anbefales bruk av etterlysende ledesystem hvor belysningen er tilstrekkelig til å "lade opp" disse. Markeringslys etableres for å vise rømningsveier. Slokkeutstyr Det skal til en hver tid være tilgang på tilstrekkelig slokkeutstyr, tilpasset aktuell risiko og bruk. Dersom det i perioder vil være områder som er uten vann til f.eks husbrannslanger, skal dette kompenseres med slangevogner i byggeområdene. Dersom vannforsyning stenges i enkelte områder skal det gjøres tiltak som kompenserer for dette. Dette kan løses ved at håndslokkere plasseres i området (avstand 15 meter til nærmeste). OSL brann og redning informeres. Tilgjengelighet for rednings- og slokkemannskaper Byggeplassen og de tilstøtende fasadene skal være tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats. Det forutsettes dialog med redningsmannskapene til OSL for i tilstrekkelig grad ivareta deres rammebetingelser for effektiv innsats. Organisatoriske tiltak Det henvises til bilag A4 i Rammeavtalen. Entreprenør er ansvarlig for at foreliggende instrukser i OSL systemet blir fulgt og at det lages spesifikke instrukser for overliggende punkter der disse ikke foreligger hos OSL. Varme arbeider

10 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-9 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Det henvises til bilag A4 i Rammeavtalen. Brannfarlig vare, gass Det henvises til bilag A4 i Rammeavtalen. Kontainere Åpne kontainere med brennbare materialer må flyttes minst 8 meter fra fasaden ved arbeidsdagens slutt. kontainerne må samtidig ikke hindre slokkemannskapers tilkomst til bygget. Se forøvrig bilag A4. Organisatorisk brannvern i byggeperioden I byggeperioden skal etablere branndokumentasjon iht. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT). Dette skal være et levende dokument i byggeperioden, som definere krav til sikkerheten gjennom de ulike byggefasene, herunder organisatoriske tiltak. Entreprenøren utarbeider instrukser, informasjon og øvelsesopplegg for og med de ansatte, i samsvar med situasjonen i de ulike fasene. Entreprenøren etablerer stedlig brannvernorganisering med instrukser og rutiner ved brann. Det må også etableres internkontrollrutiner for branntekniske forhold. Brannvernorganisering ved brann, og forebyggende brannvernarbeid ledes av stedlig brannvernleder fra OSL, eller til en hver tid stedfortredende personell. Alt personell i prosjektet som skal arbeide på bygget, er underlagt den stedlige brannvernorganisasjonen, og defineres på linje med andre ansatte og leietakere på bygget. Før arbeider starter skal alt personell i prosjektet ha gjennomført kurs som omfatter brannvern gjeldende for sitt arbeidsområde. I byggherrens SHA- og Ytre miljøkurs vil overordnede og generelle krav til brannsikkerhet bli presentert. Entreprenøren plikter selv å innføre sitt personell i følgende forhold før oppstart på arbeidsstedet jfr. T20100-PDOSL-AO-PL-0013 Byggherrens SHA-plan (Bilag D2) i Rammeavtalen: Kjennskap til området/bygningen(sikringsanlegg, og rømningsveier) Plassering og bruk av slokkemidler og manuelle meldere i tilknytning til arbeidsstedet Opptreden i henhold til branninstruks som gjelder på bygget Identifisering av brannalarm- signal Kjennskap til byggets møteplass Kjennskap til rutiner for; varme arbeider, ut- og innkobling av sprinkler og brannalarm, krav til ryddighet i rømningsvei Rapportering av avvik For øvrig henvises det til bilag A4 i Rammeavtalen.

11 Kap.: 01 Rigging og drift Side Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav RTB - rent tørt bygg Grunnleggende krav RTB-arbeidene skal tilfredsstille offentlige krav slik disse er beskrevet i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, forskrift om spesialavfall og forskrift om sammensetning av vaskemidler og merking av vaskemidler. Byggherrens krav til RTB skal tilfredsstilles slik disse er beskrevet i vedlegg til tilbudsgrunnlaget, spesielt: D3 kap 16 "RTB" B2 Overordnet beskrivelse av oppdraget», RTB" Dokumentnr. T20100-PODSL-AO-PR-0026 Prosedyre for rydding og renhold på arbeidsstedet (i Rammeavtalen). Det skal produseres etter "Rent Tørt Bygg" prinsippet som angitt i T20100-PDOSL-AO-PR-0026 Prosedyre for rydding og renhold på arbeidsstedet (i Rammeavtalen) og RTB-håndboken fra RIF 2. utg RTB-håndboka vil bli brukt som grunnlag for fortolkninger ved fastsettelse av kvalitetsnivå og arbeidsomfang i entreprisen der dette ikke fremgår av prosedyren. Krav til tørr byggeplass Det henvises til bilag D3 i Rammeavtalen og T20100-PDOSL-AO-PR-0026 Prosedyre for rydding og renhold på arbeidsstedet. Krav til gjennomføring av RTB Det henvises til bilag D3 i Rammeavtalen og T20100-PDOSL-AO-PR-0026 Prosedyre for rydding og renhold på arbeidsstedet Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Arbeidene skal planlegges og gjennomføres slik at arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretas på en forsvarlig måte. For generelle og spesifikke krav og tiltak vises det til prosjektets SHA-plan (Bilag D2), dokument t20100-pdosl-ao-pl-0013 og risikovurdering for entreprise (Bilag F4), dokument t ao-ri Entreprenøren skal utføre Sikker Jobb - Analyser (SJA) for inntransport og montasje, samt tunge løft og arbeider i høyden. Henvisninger er vedlegg i Rammeavtalen Materialers miljøegenskaper og dokumentasjonskrav Det vises til Rammeavtalen.

12 Rigging Riggposter omfatter iht. NS3420: AB Forsikringer AE Sikkerhetsstillelse AJ Planlegging av kontraktarbeidet AK3 Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass (AK3 benyttes alltid når den er for andre, og for egen del bare når byggherren ønsker å synliggjøre kostnadene for noen spesielle deler av tilriggingen) AV4 Tilrigging for eget kontraktarbeid - komplett AO Kvalitetssikrende tiltak AQ Avsluttende arbeider AS3 Detaljert nedrigging av bygge- eller anleggsplass (AS3 benyttes som for AK3) AU Avsluttende dokumentasjon AV5 Nedrigging etter eget kontraktarbeid - komplett Kap.: 01 Rigging og drift Side AB1A FORSIKRING AV ANSVAR RS Se post AB2A FORSIKRING AV EGET KONTRAKSTSARBEID RS Se post AE1A SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER RS Se post Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

13 Kap.: 01 Rigging og drift Side AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID RS Se post Hoveddelen av grave/meisle/skjære- og rivearbeider samt inn- og uttranspport må utføres som nattarbeider. Kostnader i forbindelse med faseinndeling og vekslende bygge etapper som ikke er medtatt i andre poster/kapitler skal inkluderes her. Umiddelbart etter kontraktsinngåelse starter arbeide med planlegging av fremdrift. For utarbeidelse av fremdriftsplaner, budsjetter og rapporter, kfr spesielt bilag D4. Det må settes av god tid og ressurser til kartlegging og planlegging av arbeidet etter kontrakt / før oppstart + god tid til tidligarbeider. Det skal være en møteserie med byggherren om dette. Det skal være faste koordineringsmøter. Entreprenør kan også måtte delta i ukentlige terminalmøter. Planlegging må innebære klargjøring før oppstart hver natt i forkant av de timene det er angitt arbeidstid, og opprydding etc. skjer etterpå. Unntaket er publikumssoner som må være ryddet og rengjort innenfor angitt produksjonstid for området. Det må være kvalifisert ledelse på byggeplassen også på nattid. NB: I denne posten ingår IKKE kostnader vedr. vedlegg B20 Grensesnitt (se neste post) AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID RS Se post Det vises til vedlegg B20 Grensesnitt. Alle kostnader i forbindelse med håndtering av grensesnittdokumentet B20 skal inkluderes i denne posten. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

14 Kap.: 01 Rigging og drift Side AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN RS Se post Entreprenøren skal utarbeide avfallsplan for sin entreprise, før oppstart, registrere faktisk avfallsmengde og kildesorteringsgrad. Det forutsettes kildesortering og tilrettelegging for gjenvinning i henhold til OSL sine miljøkrav. Det vises her til bilag D3 - Krav til sikring av ytre miljø og materialbruk T20100-PDOSL-AO-KB Gjennomføring i henhold til TEK 10 og kommunale forskrifter. Avfallscontainere med spesialisert avfall bare fra skal registreres med vektlapper. Avfallscontainere med blandet avfall fra OSL og skal entreprenøren estimere mengde Ved rivemasser som entreprenøren ønsker å ta vare på, skal entreprenøren selv bekoste alle kostnader. Kildesorteringsprosenten skal være minimum 80 % av total avfallsmengde. Kildesorteringsprosenten regnes av den totalt genererte avfallsmengde, eksklusiv betong, asfalt og forurensede masser. Det benyttes avfallsskjema som vist i bilag D AK3.2998A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: Brannsikring FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN stk 4 Lokalisering: Se post Entreprenøren skal etablere nødvendig antall brannposter skumapparater plassert på strategiske steder i bygget. Plassering og endelig antall bestemmes i samråd med byggherren. Utførelse: Skumapparat på tralle Dimensjon/kapasitet: 25kg Se post Inkl. nedrigging. x) Mengderegler Enhet endret til stk Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

15 Kap.: 01 Rigging og drift Side AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: GJERDE m 60,00 Lokalisering: Se post Omfang: Enkelt sperremateriell Utførelse: Se bilag D18, sperremateriell type 1 Se post Inkl. nedrigging AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: GJERDE m 150,00 Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 2,4m Utførelse: Se bilag D18, avsperring type 2 Rammeverk og værbestandige trefiberplater malt i farge RAL9006 Se post Inkl. nedrigging AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: GJERDE m 150,00 Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 2,4m Utførelse: Se bilag D18, avsperring type 3 Rammeverk og kryssfiner malt i farge RAL9006 Se post Inkl. nedrigging. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

16 Kap.: 01 Rigging og drift Side AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: GJERDE m 60,00 Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 3,0m Utførelse: Se bilag D18, avsperring type 3 Rammeverk og kryssfiner malt i farge RAL9006 Se post Inkl. nedrigging AK3.327A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, VEG ETASJON MV. m 2 10,00 Lokalisering: Se post Omfang: Gjelder vareheis, akser AG-AH / Utførelse: Platekledning på vegg i heisen. Se post Inkl. nedrigging. x) Mengderegler Enhet endret til areal AV4.1A TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID RS Lokalisering: Se post Se poster og AO2.11A RIGGING FOR BYGGRENHOLD RS Lokalisering: Se post Omfang: Se post Utførelse: Se post Se post Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

17 Kap.: 01 Rigging og drift Side AO2.22A BYGGRENHOLD RS Lokalisering: Se post Krav til utførelse: Se post Rengjøringsfrekvens: Se post Kontrollmetode: Se post Se post Renhold av transportveier ifbm uttransport av rivemasser/ gravemasser må skje umiddelbart og daglig AQ1.220A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM TIDSPUNKT: USPESIFISERT RS Lokalisering: Se post Type rom: alle overflater Arealangivelse: Se beskrivelsens fagkapitler Krav til renhet: Se post Se post AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON RS Dokumentasjonskrav: Se post Se post Se bilag D6 Overordnede krav til sluttdokumentasjon AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON RS Dokumentasjonskrav: Se post Se post Se bilag D8 Krav til FDV-dokumentasjon. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

18 Kap.: 01 Rigging og drift Side AV5.1A NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID RS Drift Lokalisering: Se post Se poster og Driftposter omfatter iht. NS3420: AM1 Administrasjon AM3 Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass (AM3 benyttes alltid når den er for andre, og for egen del bare når byggherren ønsker å synliggjøre kostnadene for noen spesielle deler av driften) AV2 Drift av eget kontraktarbeid - komplett AM1.11A ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID RS Se poster AM3.199A DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER TYPE/FORMÅL: Trafikkvakt time 20,00 Lokalisering: Øvre trafikkforplass Beskrivelse: Posten omfatter trafikkdirigering/trafikkvakt når felt 3 eller korttidsparkering er stengt. Trafikken ledes inn på felt 2 via østre fotgjengerovergang dersom annet ikke er avtalt med byggyherren. Dimensjoner: Se under Andre krav Se poster og x) Mengderegler Enhet endret til timer Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

19 Kap.: 01 Rigging og drift Side AM3.299A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: Brannsikring vha skumapparater stk 4 Lokalisering: Se post Entreprenøren skal etablere nødvendig antall brannposter skumapparater plassert på strategiske steder i bygget. Plassering og endelig antall bestemmes i samråd med byggherren. Installasjonens omfang: 25kg skumapparat på tralle Ytelse: Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post Inkl. nedrigging. x) Mengderegler Enhet endret til stk AM3.33A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE FORMÅL: GJERDE RS Lokalisering: Se post Omfang: Enkelt sperremateriell Utførelse: Se bilag D18, sperremateriell type 1 Rammeverk og kryssfiner malt i farge RAL9006. Lengde ca 60m. Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post Inkl. flytting av konstruksjonene iht. etappevis utbygging som beskrevet i bilag B AM3.33A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE FORMÅL: GJERDE RS Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 2,4m, utført iht bilag F13, avsperring type 2. Rammeverk og værbestandige trefiberplater malt i farge RAL9006. Lengde ca 150m. Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post Inkl. flytting av konstruksjonene iht. etappevis utbygging som beskrevet i bilag B2. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

20 Kap.: 01 Rigging og drift Side AM3.33A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE FORMÅL: GJERDE RS Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 2,4m, utført iht bilag F13, avsperring type 3. Rammeverk og kryssfiner malt i farge RAL9006. Lengde ca 150m. Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post Inkl. flytting av konstruksjonene iht. etappevis utbygging som beskrevet i bilag B AM3.33A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE FORMÅL: GJERDE RS Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 3,0m utført iht Utførelse: Se bilag F13, avsperring type 3 Rammeverk og kryssfiner malt i farge RAL9006. Lengde ca 60m. Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post Inkl. flytting av konstruksjonene iht. etappevis utbygging som beskrevet i bilag B AM3.37A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, VEG ETASJON MV. m 2 10,00 Lokalisering: Se post Omfang: Gjelder vareheis, akser AG-AH / Utførelse: Platekledning på vegg i heisen. Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post x) Mengderegler Enhet endret til areal Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8

Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier Hovedprosess 8 R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 026 026 November 2007 Håndbok 026 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING... 4 20.0 BYGNING GENERELT... 4 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse... 4 20.2 Standarder og forskrifter... 5 20.3 Universell

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB

BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB BRANNSLOKKINGSUTSTYR I BYGG BIB EN VEILEDNING 3361_Brannslangetromler 04-10-06 08:37 Side 1 3361 Brukstromler 04-10-06 08:30 Side 1 VÅR KOMPETANSE, DIN TRYGGHET NOHA ER LEDENDE INNEN BRANN OG SIKKERHET

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer