OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K Forenklet transfer - bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg"

Transkript

1 Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K Forenklet transfer - bygg B KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A : TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent Leverandørs logo: Områdekode: TO Systemkode: 00 Antall sider: Side: 1 av 236 Prosjektnummer: T20100 Kontraktsnummer: Fag: AO Dokumenttype: KB Løpenummer.: 4085 Revisjon: B02 OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

2 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 01 Rigging og drift Orientering For overordnet beskrivelse av oppdraget, kfr. bilag B2. For generelle krav til adferd knyttet til byggeplass, tomt og naboer, kfr. bilag A2. For krav til utarbeidelse av kvalitetsplan, kfr spesielt bilag D1. Redigering av beskrivelsen. Denne beskrivelsen er redigert iht NS utgave januar NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201001). Grunnleggende elementer vedr. struktur og sammenheng i beskrivelsen. Bestemmelser og krav vedr. rigging og drift påvirkes av flere anbudsdokumenter, kfr. entreprisens innholdsfortegnelse. I dette bilag (B3) er generelle bestemmelser og det meste av spesifikasjoner lagt til "bygningsdel" 100 Rigging og drift, generelt. Prisbærende mengdeposter er lagt til "bygningsdeler" 110 Rigging, og til 120 Drift. For å oppnå en beskrivelse som er minimal, men likevel komplett, er det gjort noen viktige valg iht. bestemmelser i de standardene som ligger til grunn for beskrivelsen (se over). Henvisninger i posttekstene For å minske tekstmengden og unngå gjentakelser er det er gjort utstrakt bruk av henvisninger i posttekstene. I de fleste mengdepostene vises det til postnr , som er en sentral post i dette systemet. I den posten vises det videre til alle kontraktsbilag iht. entreprisens innholdsfortegnelse, og til andre poster i generell del ( til ). Postkoder Detaljerte rigg/driftposter (NS3420-koder AK3, AS3 og AM3) er bare benyttet der byggherren ønsker å synliggjøre kostnadene, f.eks. for regulering av mengden. Alle andre kostnader for slike ytelser skal prises i samleposter for rigging og drift av eget kontraktarbeid (koder AV4, AV5 og AV2). I disse postene vises det også til postnr , som inneholder utvalgte spesifikasjoner for rigging og drift. Bare egne postgrunnlag For å sikre komplette ytelser er alle mengdepostene gitt A-koder iht. NS3420, og under posttekstens stikkord Andre krav,, vises det til andre poster i beskrivelsen og/eller andre anbudsdokumenter som beskrevet over. Dette betyr et skjerpet krav til entreprenørens prissetting. Det forutsettes at han vha. de dokumentene og tegningene som det vises til selv finner hvilke bestemmelser og krav som er relevante for de enkelte postene. Avfallshåndtering og renhold Den beskrevne strukturen endrer ikke det grunnleggende innholdet og sammenhengene mellom kodene i NS3420, f.eks. er ytelsene for avfallshåndtering og renhold fordelt slik: Planlegging av avfallshåndtering (kode AJ8), inkl. sluttdokumentasjon for avfallshåndteringen, skal prises i postnr Tilrigging, drift og nedrigging av avfallshåndtering er spesifisert i postnr , underpunkt 82, og skal prises i fellespostene for rigging og drift (koder AV4, AV5 og AV2), poster (tilrigging), (nedrigging) og (drift). Byggrenhold er medtatt som kvalitetssikrende tiltak (koder AO2) og skal prises i postnr (tilrigging og nedrigging) og (drift). Avsluttende byggrengjøring (kode AQ1) skal prises i postnr Avfallshåndtering og renhold skal utføres iht. prinsippene om rent tørt bygg (RTB), som er beskrevet i postnr , og priskonsekvensene skal inngå i de nevnte postene.

3 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Rigging og drift, generelt De følgende postene består av tekster som gjelder og har priskonsekvenser når det vises til dem fra prisbærende mengdeposter AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Lokalisering: Se tegningsliste Se bilag F10 (Inntransportveier, tegninger) Andre krav Generelt I prisen inngår alle nødvendige ytelser for komplett dekning av relevante krav og bestemmelser i alle kontraktsbilag iht. innholdsfortegnelsen for entreprise Forenklet transfer - bygg, samt rammeavtale m/vedlegg. Hoveddel av entreprise foregår på Rød sone, og enkelte arbeider vil være nær og på CSRA-skille. Viser til bilag A2 i rammeavtalen. Varemottak og Avfallstasjon SBØ ligger på hvit sone. Fremdrift og grensesnitt øvrige pågående entrepriser Denne entreprisen vil bli utført i etapper. Entreprenøren må i sitt tilbud hensynta oppdeling av hovedaktivitetenes fremdrift. Entreprenøren må i god tid før arbeidets utførelse avklare med byggherren eventuelle tilpasninger og endringer i fremdriften, samt tilpasninger til OSL sin drift. Arbeidet pågår i umiddelbar nærhet til passasjerer, leietakere og driftspersonale. Opprettholdelse av en sikker og risikofri drift av flyplassen, vil være premissgivende for godkjenninger av fremdriften og endringer av denne. Inn- og uttransport av materialer og utstyr, avfall fra grave- og rivearbeider må foregå på forhånd godkjente tidspunkter og etter anviste retningslinjer. Transportveier og renhold av disse må være avklart med byggeledelsen. Det må både støvsikres og personsikres i avgrensningen mot baggasjeanlegget. Her må det etableres et støvsikret skille som ivaretar alle entreprenørens arbeidsoperasjoner i dette området. Dette kan også bety at det også etableres spesielle begrensninger som arbeidstelt med avsug og lignende. Det vil være fremdriftsmessige bindinger knyttet til andre entrepriser som det skal tas hensyn til. Entreprenøren plikter på alle områder å samarbeide med andre entreprenører. Kontrakter som listet i bilag B20 vil kunne pågå i samme tidsperiode. Nattarbeider etc. I samlet pris for dette kapitlet skal inngå alle tillegg for ulemper som kan forutsees og nødvendige tiltak ifbm bygging med flyplass i drift. Det må påregnes at alle støyende arbeider som pigging og boring i konstruktiv betong eller tilsvarende støyende arbeider, inntransport av varer gjennom driftsarealer, arbeider i høyden tett på driftspersonell eller publikum er arbeide som må utføres på nattetid, (kl. 22:00-05:00). Entreprenøren må inkludere tilstedeværelse av ansvarlig fra administrasjonen ved arbeider på natt. Angitt tid er generell. Den generelle "nattetid" kan bli endret etter anvisning fra byggeledelsen. Dersom entreprenøren ønsker avvikende tid for nattarbeider må det avtales med byggherren i god tid på forhånd før arbeidet skal utføres. Tilrigging og forberedelser for nattarbeider, skal

4 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav utføres utenfor den oppsatte tid for nattarbeider. Dette gjelder også oppsetting av byggeplassgjerde og sperresoner når arbeidet ikke er til hinder og eller fare og risiko for passasjerer og OSL drift. Av- og pålessing av utstyr og materiell samt evt. inntransport via øvre trafikkforplass kan bare gjøres på natt mellom 22:00-05:00. Inntransport må planlegges i samråd med byggherren. Forberedelser til nattarbeider utføres i god tid på dag og kveldstid. Brannsikring Alle kostnader for komplett dekning av alle krav og bestemmelser i postnr skal inngå i samlet pris for dette kapittel. RTB - rent tørt bygg Alle kostnader for komplett dekning av alle krav og bestemmelser i postnr skal inngå i samlet pris for dette kapittel. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Alle kostnader for komplett dekning av alle krav og bestemmelser i postnr skal inngå i samlet pris for dette kapittel. Materialers miljøegenskaper, og dokumentasjon For alle materialer og produkter som benyttes i rigging og drift gjelder relevante krav i postnr (Posten inneholder krav til alle slags materialer, og kompletterer tilsvarende poster i fagkapitlene) AV4.1 TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID AV5.1 NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTSARBEID Generelt Uten at det på noen måte skal redusere ytelsene nevnt i post følger her kravspesifikasjoner for en del utvalgte rigg/driftytelser. Alle kostnader for komplett dekning av alle krav og bestemmelser nedenfor skal inngå i postene: Tilrigging for eget kontraktarbeid, Nedrigging etter eget kontraktarbeid, Drift av eget kontraktarbeid. 1 KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Trafikkavvikling Nødvendig skilting, varsling og trafikkavvikliing under laste og lossearbeider på trafikkforplasser. Forplassene ved Gardermoen har mye konsentrert trafikk, og arbeider som sperrer trafikk eller endrer kjøremønster på forplassene må planlegges nøye sammen med byggherren. Entreprenøren har ansvar for planlegging og trafikkdirigering dersom ikke byggherren påtar seg dette. Post som omfatter planlegging og trafikkdirigering skal derfor prises (postnr ). Se prosedyre OSLAS-AL-PR (Rammeavtale) Byggeplassområde Se tegninger i tegningsliste, samt orientering på tilbudsbefaring. Plass for lagring og tilvirkning Det vises til tilbudsbefaringen.

5 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-4 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Klargjøring av plass for avfallshåndtering Entreprenøren har ansvaret for: Benytte avfallsstasnon Sentralbygg Øst. Permanent plassering av kontainere skal ha en forskriftsmessig avstand til fasade/byggverk pga fare for brann i kontainere og påfølgende brannsmitte. Endelig plassering avklares i samråd med byggherren. Det er et generelt krav at det skal være ryddig rundt kontainere til enhver tid. Eksisterende infrastruktur Eksisterende infrastruktur skal beskyttes og følgende gjelder: Alle arbeider i nærheten av eksisterende infrastruktur skal utføres med varsomhet og forsiktighet. Eksisterende infrastruktur i grunnen skal påvises før gravearbeider startes. Det må påregnes håndgraving og evt. suging i nærheten av eksisterende anlegg i grunnen. 2 PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Innvendig vannuttak Entreprenøren har ansvaret for å levere tilkopling til vannuttak for egne arbeider etter behov. Nærmere avklaring vil bli gitt i tilbudsbefaring. Oppvarming av bygg Entreprenøren plikter å påse at dører, luker, porter og provisoriske tettinger stenges etter bruk slik at bygget holdes oppvarmet og tørt, og dermed sikrer effektiv energibruk. All oppvarming skal slåes av eller dempes når det ikke er behov for dette. Arbeidet foregår i eksisterende bygning og oppvarming besørges av byggherren. Elkraftforsyning Entreprenøren skal tilknytte sin byggestrøm til uttak/vern i sjakt som er tilgjengelig på alle nivåer. Grensesnitt mot denne bestillingen vil være lavspente stikk i tavlekott. All nødvendig kabling fra byggestrømskap til utstyr, uttak, løfteinnretninger, belysning med mer skal ivaretas av Forbruk av elektrisk energi til rigg og drift dekkes av Byggherren. Strømavbrudd, konsekvenser av utilsiktet bruk eller tilsvarende gir ikke entreprenøren rett til økonomisk kompensasjon. Entreprenøren forplikter seg til å ikke sløse med energi. All unødige strømforbrukere skal slås av. Det skal benyttes utstyr med lavt energiforbuk. Belysning Entreprenøren har ansvaret for å etablere nødvendig arbeidsbelysning for egne arbeider, dersom ikke eksisterende byggbelysning dekker krav til arbeidsbelysning. 3 SIKRING ELLER BESKYTTELSE Arbeide på Rød sone og adgangskontroll Forenklet transfer - bygg ligger hovedsakelig på Rød sone og entreprenøren må grundig gjøre seg kjent med krav og bestemmelser for arbeide på rød sone. Se Bilag A2 og henviste prosedyrer. Det er viktig at entreprenøren på et tidlig tidspunkt har HMS-ID-kort samt OSL s IDkort for sine arbeidere/montører og ansatte. Det gjøres oppmerksom på at behandlingstiden kan være flere uker. Entreprenøren må bære både de tidsmessige og kostnadsmessige

6 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-5 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav konsekvenser av dette. Videre må entreprenøren i god tid før arbeidene starter opp ha gjort seg kjent med og avklart med byggherren de nødvendige tiltak og prosedyrer for inn- og uttransport av materialer, utstyr, verktøy og maskiner i sammenheng med arbeide på Rød sone. Arbeide på og ved CSRA soneskillet krever særskilt planlegging i samråd med byggeledelsen og OSL drift. Dette må innmeldes særskilt og vakthold bestilles. Byggherren besørger vakthold. Entreprenøren må tilstrebe effektiv bruk av vakthold. Bestilling/avbestilling må gjøres en uke i forkant. Vareinntransport gjennom CSRA utenom etablerte kontrollposter for varer må behandles særskilt, og vektertjeneste bestilles i god tid. Avgrensning av byggeplassområdet Entreprenøren har ansvaret for: Utvendige lager og produksjonsområder skal avgrenses med sperremateriell. Dette kan være standard byggegjerder med påmontert PVC-duk beregnet for formåler (Type 2) eller kryssfinervegger (Type 3), se Prosedyre for sikring av arbeidsoppdrag i publikumsområder OSLAS-AO-PR Innvendige vegger for sikring og avgrensning av byggearbeidene vil ha forskjellige utførelser etter funksjon i området og plassering. Det vil være fysisk avsperring av malte kryssfinervegger i standard minimum høyde fra 2.4 meter til vegger fra gulv til tak. Ved CSRA skille skal modulene være minimum 3.0 m høye. Ved arbeider som frembringer støv må dette avgrenses ved at arbeidsstedet avgrenses med vegger og eventuelt tak som hindrer spredning av støv til omkringliggende områder. Det er forutsatt at dette er lette konstruksjoner som er dekket med plast og at alle maskiner er utstyrt med støvavsug. Avgrensede rom skal også ha støvavsug. Støvbegrensning må ivaretas på alle nivåer i terminalbygningen. Dette må planlegges i god tid før arbeidet starter opp. Avlåsing Entreprenøren har ansvaret for å drifte og demontere tilstrekkelig avlåsing ved utvendig og innvendig byggeplassgjerde hvor publikum har tilgang. Byggherren leverer Saltolåser ved behov. Støy Innendørs støy fra anleggsarbeider i flyplasser er ikke dekket av noen forskrifter eller standarder. Det tas derfor utgangspunkt i OSL sine egne krav til støynivå angitt i kravspesifikasjonen for tekniske anlegg. Denne spesifikasjonen omfatter ikke spesifikk anleggsstøy, men kravene for flystøy gir en formening om hva OSL anser som akseptable lydforhold. For publikumsområder er det spesifisert maksimalt støynivå fra flystøy Lmax 65 dba. Grenseverdien legges derfor til grunn også for støy fra innendørs anleggsarbeider i publikumsareal i flyplassens brukstid: Lmax < 65 dba. Brannvakt Alle kostnader vedr. brannvakt ved hulltaking i brannklassifiserte konstruksjoner inngår. Se dokument OSLAS-AB-OI-0003 Instruks for planlegging av gjennomføringer i brannskiller. Sikring av dekkeforkanter/broer Alle dekkeforkanter skal sikres for personsikring med rekkverk og sparkebord i henhold til forskrifter. SHA utstyr Entreprenøren har ansvaret for å sørge for at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig på alle byggeplasser / etasjer og at utstyrets plassering er vist på riggtegninger. Plassering av SHAkontainer og utstyr avklares på SHA-møter og etter avtale med byggeledelsen.

7 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-6 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Belastning av dekke i plan D, F og G Dekket er dimensjonert for 5 kn/m 2 jevn belastning. Utstyr for inntransport må være utformet slik at belastningen fordeles utover dekket. Ved inntransport av de tyngste elementene må spesielle tiltak vurderes. Kraner for montasje av bæresystemet må være utført slik at de kan manøvrere på dekket uten spesielle tiltak pga vekt. Belastning fra labbetrykk ved montasje må vurderes og det kan være nødvendig med utvekslinger av lasten. Kranplasserring henvises til bilag A2. Dekket i plan D er utført med bæresystem forspent betong, forskjellige typer bjelker, spennvidde 9 m, og HD-elementer, h=400 mm, l = 9 m. På elementene ligger 130 mm påstøp og 70 mm gulvoppbygning. Skilting på flere språk Entreprenøren har ansvaret for å sørge for at skilting på byggeplassen gjøres på norsk, engelsk og polsk etter behov. 4 LOKALER Byggeplasskontor og rom til vask, skift og spis m.m. Nærmere befaring vil bli gjennomført med byggeledelse før anbudslevering. Det er mulighet for plassering av garderobeskap i dette området. Byggherren betaler for forbruk av elektrisk strøm. Arbeidstelt / Varme arbeider Dersom det rigges med arbeidstelt og/eller varme arbeider må instruks Bilag D19 (OSLAS-BF- OI-0002) ivaretas. 5 TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS Maskinbruk Alt utstyr for inntransport og løfting skal være elektrisk drevet. Alt støvproduserende utstyr skal påmonteres eget avsug. Heiser og trapper Entreprenøren har ansvaret for å beskytte eksisterende heiser mot skader ved bruk til innog uttransport. Dette kan være oppsett av finerplater i inntil 120cm høyde, eller høyere. Bruk av personheiser skal avtales med byggeledelsen. Det vil være begrensninger for bruk av heiser for arbeiderne. Entreprenøren må planlegge med stillas/løfteredskaper for bygge- og rivearbeider. 6 PRODUSERENDE ANLEGG Innvendige produksjonsrom med avtrekk Entreprenøren har ansvaret for å levere, drifte og demontere nødvendig antall produksjonsrom / telt ved støvproduserende arbeider innendørs, slik at krav til Rent Tørt Bygg overholdes. Alt utstyr må ha påmontert støvavsug. 82 AVFALLSHÅNDTERING Utstyr for avfallshåndtering Avfallsvogner leveres av entreprenøren. Vognene skal merkes med avfallsfraksjon i henhold til avfallsplanens beskrevne fraksjoner.

8 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-7 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Avfallsvognene skal ha gummihjul som ikke avsette flekker på banebelegg. Tilpasses aktuell fraksjon gjennom valg av størrelse, soliditet, materiale og funksjon. Farlig avfall skal fraktes direkte til låst rom som entreprenøren rigger ved avfallsstasjonene og krever ikke avfallsvogn. Farlig avfall skal lagres forsvarlig i godkjente konteinere/fat til det farlige avfallet blir transportert bort fra byggeplassen. Avfallshåndtering Entreprise skal etablere og administrere avfallshåndtering for egne arbeider på byggeplassen. Det settes krav til at kontainere skal være lukket eller ha nett. Alt avfall skal fjernes fra byggeplassen kontinuerlig og samles i kontainere. Entreprenøren er ansvarlig for å bestille tømming og levering av kontainere hos OSL. Dette gjelder også spesielle kontainere som ikke er standard på OSL sin avfallsstasjon. Det må sikres gode rutiner for dette før oppstart. Alle kostnader for tømming og levering av kontainer betales av byggherren. Rutiner for avfallshåndteringen som bortkjøring av fulle kontainere, bestille spesielle fraksjoner etc. skal avklares med OSL. Byggeledelsen vil koordinere innledende møte med OSL sin driftsorganisasjon. Områder som midlertidig avsperres for publikum eller OSL drift skal være ryddet og rengjort når dette åpnes for bruk, for eksempel etter nattarbeider. Det vises for øvrig til Bilag D3 i Rammeavtalen. Avfallshåndtering skal dokumenteres ved: 1) Kopi av rapport eller spesifikasjoner fra entreprenør med: - Prosedyrer er på plass for å minimere byggavfall. - Målene som er satt og målingene av disse. - Navn og stillingsbeskrivelse på utpekt person - Avfallsplan etter DIBK som nevnt over. - Det skal benyttes avfallsplanskjema som er utarbeidet av DIBK (Direktoratet for byggkvalitet) 2) Kopi av rapport eller spesifikasjoner fra entreprenør med: - Spesifisering av de viktigste avfallsgruppene - Der det er relevant, brev fra den godkjente eksterne entreprenør som bekrefter at separering av materialer utføres i henhold til de riktige standarder og at materialer gjenbrukes / resirkuleres på hensiktsmessig måte.

9 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Brannsikring Viser til bilag A4 (T20100-PDOSL-BF-PR-0001) i Rammeavtalen. Entreprenøren er riggansvarlig og har det overordnede ansvaret for rømning, tilrettelegging for slokkemannskapet og brannsikkerhet egen byggeplass. Brannbeskyttelse av bæreevne og stabilitet All brannbeskyttelse av bærende og stabiliserende konstruksjoner skal være ferdigstilt før bygget tas i bruk. Brannseksjonerende og branncellebegrensende konstruksjoner Ved hulltaging i konstruksjoner med brannmotstand må arbeidet planlegges i en slik rekkefølge at ikke brannsikkerheten blir forverret i byggeperioden. Eventuelt at det bygges midlertidige konstruksjoner. Det kan være nødvendig både med horisontal og vertikal brannsikring, f.eks. ved saging av dekke i heisesjakt. Rømningsveier Rømningsveier fra byggeplassen skal til en hver tid være operative. Entreprenøren skal etablere og vedlikeholde rømningsplaner som viser rømningsveier fra byggeplassen. Det er entreprenøren sitt ansvar å ivareta rømningssikkerheten fra byggeplass. Byggearbeidene kan ikke starte før man har verifisert at de ikke forringer rømningsforholdene fra eksisterende Terminalbygning. Brannalarmanlegg Dersom det i byggeperioden mot formodning, vil være tider da enkelte deler av brannalarmanlegget er utkoblet skal disse områdene ha vakthold med direkte kommunikasjon til sentrale personer og driftsentral. Brannalarmanlegget skal aldri være utkoblet i områder der det ikke er folk tilstede. Man skal om mulig unngå at deteksjon på byggeplass fører til direkte alarm og evakuering i terminalbygningen. Det må derfor tas nødvendig hensyn ved varsling på byggeplass i form av varsling og rutiner. Nødlysanlegg På byggeplassen skal etablere nødlys i de områder hvor det er vanskelig å orientere seg, og hvor strømbrudd vil føre til svært begrenset sikt. Ledelys skal installeres i områder hvor det er vanskelig å orientere seg. Det anbefales bruk av etterlysende ledesystem hvor belysningen er tilstrekkelig til å "lade opp" disse. Markeringslys etableres for å vise rømningsveier. Slokkeutstyr Det skal til en hver tid være tilgang på tilstrekkelig slokkeutstyr, tilpasset aktuell risiko og bruk. Dersom det i perioder vil være områder som er uten vann til f.eks husbrannslanger, skal dette kompenseres med slangevogner i byggeområdene. Dersom vannforsyning stenges i enkelte områder skal det gjøres tiltak som kompenserer for dette. Dette kan løses ved at håndslokkere plasseres i området (avstand 15 meter til nærmeste). OSL brann og redning informeres. Tilgjengelighet for rednings- og slokkemannskaper Byggeplassen og de tilstøtende fasadene skal være tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats. Det forutsettes dialog med redningsmannskapene til OSL for i tilstrekkelig grad ivareta deres rammebetingelser for effektiv innsats. Organisatoriske tiltak Det henvises til bilag A4 i Rammeavtalen. Entreprenør er ansvarlig for at foreliggende instrukser i OSL systemet blir fulgt og at det lages spesifikke instrukser for overliggende punkter der disse ikke foreligger hos OSL. Varme arbeider

10 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-9 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Det henvises til bilag A4 i Rammeavtalen. Brannfarlig vare, gass Det henvises til bilag A4 i Rammeavtalen. Kontainere Åpne kontainere med brennbare materialer må flyttes minst 8 meter fra fasaden ved arbeidsdagens slutt. kontainerne må samtidig ikke hindre slokkemannskapers tilkomst til bygget. Se forøvrig bilag A4. Organisatorisk brannvern i byggeperioden I byggeperioden skal etablere branndokumentasjon iht. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT). Dette skal være et levende dokument i byggeperioden, som definere krav til sikkerheten gjennom de ulike byggefasene, herunder organisatoriske tiltak. Entreprenøren utarbeider instrukser, informasjon og øvelsesopplegg for og med de ansatte, i samsvar med situasjonen i de ulike fasene. Entreprenøren etablerer stedlig brannvernorganisering med instrukser og rutiner ved brann. Det må også etableres internkontrollrutiner for branntekniske forhold. Brannvernorganisering ved brann, og forebyggende brannvernarbeid ledes av stedlig brannvernleder fra OSL, eller til en hver tid stedfortredende personell. Alt personell i prosjektet som skal arbeide på bygget, er underlagt den stedlige brannvernorganisasjonen, og defineres på linje med andre ansatte og leietakere på bygget. Før arbeider starter skal alt personell i prosjektet ha gjennomført kurs som omfatter brannvern gjeldende for sitt arbeidsområde. I byggherrens SHA- og Ytre miljøkurs vil overordnede og generelle krav til brannsikkerhet bli presentert. Entreprenøren plikter selv å innføre sitt personell i følgende forhold før oppstart på arbeidsstedet jfr. T20100-PDOSL-AO-PL-0013 Byggherrens SHA-plan (Bilag D2) i Rammeavtalen: Kjennskap til området/bygningen(sikringsanlegg, og rømningsveier) Plassering og bruk av slokkemidler og manuelle meldere i tilknytning til arbeidsstedet Opptreden i henhold til branninstruks som gjelder på bygget Identifisering av brannalarm- signal Kjennskap til byggets møteplass Kjennskap til rutiner for; varme arbeider, ut- og innkobling av sprinkler og brannalarm, krav til ryddighet i rømningsvei Rapportering av avvik For øvrig henvises det til bilag A4 i Rammeavtalen.

11 Kap.: 01 Rigging og drift Side Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav RTB - rent tørt bygg Grunnleggende krav RTB-arbeidene skal tilfredsstille offentlige krav slik disse er beskrevet i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, forskrift om spesialavfall og forskrift om sammensetning av vaskemidler og merking av vaskemidler. Byggherrens krav til RTB skal tilfredsstilles slik disse er beskrevet i vedlegg til tilbudsgrunnlaget, spesielt: D3 kap 16 "RTB" B2 Overordnet beskrivelse av oppdraget», RTB" Dokumentnr. T20100-PODSL-AO-PR-0026 Prosedyre for rydding og renhold på arbeidsstedet (i Rammeavtalen). Det skal produseres etter "Rent Tørt Bygg" prinsippet som angitt i T20100-PDOSL-AO-PR-0026 Prosedyre for rydding og renhold på arbeidsstedet (i Rammeavtalen) og RTB-håndboken fra RIF 2. utg RTB-håndboka vil bli brukt som grunnlag for fortolkninger ved fastsettelse av kvalitetsnivå og arbeidsomfang i entreprisen der dette ikke fremgår av prosedyren. Krav til tørr byggeplass Det henvises til bilag D3 i Rammeavtalen og T20100-PDOSL-AO-PR-0026 Prosedyre for rydding og renhold på arbeidsstedet. Krav til gjennomføring av RTB Det henvises til bilag D3 i Rammeavtalen og T20100-PDOSL-AO-PR-0026 Prosedyre for rydding og renhold på arbeidsstedet Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Arbeidene skal planlegges og gjennomføres slik at arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretas på en forsvarlig måte. For generelle og spesifikke krav og tiltak vises det til prosjektets SHA-plan (Bilag D2), dokument t20100-pdosl-ao-pl-0013 og risikovurdering for entreprise (Bilag F4), dokument t ao-ri Entreprenøren skal utføre Sikker Jobb - Analyser (SJA) for inntransport og montasje, samt tunge løft og arbeider i høyden. Henvisninger er vedlegg i Rammeavtalen Materialers miljøegenskaper og dokumentasjonskrav Det vises til Rammeavtalen.

12 Rigging Riggposter omfatter iht. NS3420: AB Forsikringer AE Sikkerhetsstillelse AJ Planlegging av kontraktarbeidet AK3 Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass (AK3 benyttes alltid når den er for andre, og for egen del bare når byggherren ønsker å synliggjøre kostnadene for noen spesielle deler av tilriggingen) AV4 Tilrigging for eget kontraktarbeid - komplett AO Kvalitetssikrende tiltak AQ Avsluttende arbeider AS3 Detaljert nedrigging av bygge- eller anleggsplass (AS3 benyttes som for AK3) AU Avsluttende dokumentasjon AV5 Nedrigging etter eget kontraktarbeid - komplett Kap.: 01 Rigging og drift Side AB1A FORSIKRING AV ANSVAR RS Se post AB2A FORSIKRING AV EGET KONTRAKSTSARBEID RS Se post AE1A SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER RS Se post Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

13 Kap.: 01 Rigging og drift Side AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID RS Se post Hoveddelen av grave/meisle/skjære- og rivearbeider samt inn- og uttranspport må utføres som nattarbeider. Kostnader i forbindelse med faseinndeling og vekslende bygge etapper som ikke er medtatt i andre poster/kapitler skal inkluderes her. Umiddelbart etter kontraktsinngåelse starter arbeide med planlegging av fremdrift. For utarbeidelse av fremdriftsplaner, budsjetter og rapporter, kfr spesielt bilag D4. Det må settes av god tid og ressurser til kartlegging og planlegging av arbeidet etter kontrakt / før oppstart + god tid til tidligarbeider. Det skal være en møteserie med byggherren om dette. Det skal være faste koordineringsmøter. Entreprenør kan også måtte delta i ukentlige terminalmøter. Planlegging må innebære klargjøring før oppstart hver natt i forkant av de timene det er angitt arbeidstid, og opprydding etc. skjer etterpå. Unntaket er publikumssoner som må være ryddet og rengjort innenfor angitt produksjonstid for området. Det må være kvalifisert ledelse på byggeplassen også på nattid. NB: I denne posten ingår IKKE kostnader vedr. vedlegg B20 Grensesnitt (se neste post) AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID RS Se post Det vises til vedlegg B20 Grensesnitt. Alle kostnader i forbindelse med håndtering av grensesnittdokumentet B20 skal inkluderes i denne posten. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

14 Kap.: 01 Rigging og drift Side AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN RS Se post Entreprenøren skal utarbeide avfallsplan for sin entreprise, før oppstart, registrere faktisk avfallsmengde og kildesorteringsgrad. Det forutsettes kildesortering og tilrettelegging for gjenvinning i henhold til OSL sine miljøkrav. Det vises her til bilag D3 - Krav til sikring av ytre miljø og materialbruk T20100-PDOSL-AO-KB Gjennomføring i henhold til TEK 10 og kommunale forskrifter. Avfallscontainere med spesialisert avfall bare fra skal registreres med vektlapper. Avfallscontainere med blandet avfall fra OSL og skal entreprenøren estimere mengde Ved rivemasser som entreprenøren ønsker å ta vare på, skal entreprenøren selv bekoste alle kostnader. Kildesorteringsprosenten skal være minimum 80 % av total avfallsmengde. Kildesorteringsprosenten regnes av den totalt genererte avfallsmengde, eksklusiv betong, asfalt og forurensede masser. Det benyttes avfallsskjema som vist i bilag D AK3.2998A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: Brannsikring FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN stk 4 Lokalisering: Se post Entreprenøren skal etablere nødvendig antall brannposter skumapparater plassert på strategiske steder i bygget. Plassering og endelig antall bestemmes i samråd med byggherren. Utførelse: Skumapparat på tralle Dimensjon/kapasitet: 25kg Se post Inkl. nedrigging. x) Mengderegler Enhet endret til stk Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

15 Kap.: 01 Rigging og drift Side AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: GJERDE m 60,00 Lokalisering: Se post Omfang: Enkelt sperremateriell Utførelse: Se bilag D18, sperremateriell type 1 Se post Inkl. nedrigging AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: GJERDE m 150,00 Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 2,4m Utførelse: Se bilag D18, avsperring type 2 Rammeverk og værbestandige trefiberplater malt i farge RAL9006 Se post Inkl. nedrigging AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: GJERDE m 150,00 Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 2,4m Utførelse: Se bilag D18, avsperring type 3 Rammeverk og kryssfiner malt i farge RAL9006 Se post Inkl. nedrigging. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

16 Kap.: 01 Rigging og drift Side AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: GJERDE m 60,00 Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 3,0m Utførelse: Se bilag D18, avsperring type 3 Rammeverk og kryssfiner malt i farge RAL9006 Se post Inkl. nedrigging AK3.327A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, VEG ETASJON MV. m 2 10,00 Lokalisering: Se post Omfang: Gjelder vareheis, akser AG-AH / Utførelse: Platekledning på vegg i heisen. Se post Inkl. nedrigging. x) Mengderegler Enhet endret til areal AV4.1A TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID RS Lokalisering: Se post Se poster og AO2.11A RIGGING FOR BYGGRENHOLD RS Lokalisering: Se post Omfang: Se post Utførelse: Se post Se post Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

17 Kap.: 01 Rigging og drift Side AO2.22A BYGGRENHOLD RS Lokalisering: Se post Krav til utførelse: Se post Rengjøringsfrekvens: Se post Kontrollmetode: Se post Se post Renhold av transportveier ifbm uttransport av rivemasser/ gravemasser må skje umiddelbart og daglig AQ1.220A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM TIDSPUNKT: USPESIFISERT RS Lokalisering: Se post Type rom: alle overflater Arealangivelse: Se beskrivelsens fagkapitler Krav til renhet: Se post Se post AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON RS Dokumentasjonskrav: Se post Se post Se bilag D6 Overordnede krav til sluttdokumentasjon AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON RS Dokumentasjonskrav: Se post Se post Se bilag D8 Krav til FDV-dokumentasjon. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

18 Kap.: 01 Rigging og drift Side AV5.1A NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID RS Drift Lokalisering: Se post Se poster og Driftposter omfatter iht. NS3420: AM1 Administrasjon AM3 Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass (AM3 benyttes alltid når den er for andre, og for egen del bare når byggherren ønsker å synliggjøre kostnadene for noen spesielle deler av driften) AV2 Drift av eget kontraktarbeid - komplett AM1.11A ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID RS Se poster AM3.199A DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER TYPE/FORMÅL: Trafikkvakt time 20,00 Lokalisering: Øvre trafikkforplass Beskrivelse: Posten omfatter trafikkdirigering/trafikkvakt når felt 3 eller korttidsparkering er stengt. Trafikken ledes inn på felt 2 via østre fotgjengerovergang dersom annet ikke er avtalt med byggyherren. Dimensjoner: Se under Andre krav Se poster og x) Mengderegler Enhet endret til timer Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

19 Kap.: 01 Rigging og drift Side AM3.299A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: Brannsikring vha skumapparater stk 4 Lokalisering: Se post Entreprenøren skal etablere nødvendig antall brannposter skumapparater plassert på strategiske steder i bygget. Plassering og endelig antall bestemmes i samråd med byggherren. Installasjonens omfang: 25kg skumapparat på tralle Ytelse: Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post Inkl. nedrigging. x) Mengderegler Enhet endret til stk AM3.33A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE FORMÅL: GJERDE RS Lokalisering: Se post Omfang: Enkelt sperremateriell Utførelse: Se bilag D18, sperremateriell type 1 Rammeverk og kryssfiner malt i farge RAL9006. Lengde ca 60m. Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post Inkl. flytting av konstruksjonene iht. etappevis utbygging som beskrevet i bilag B AM3.33A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE FORMÅL: GJERDE RS Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 2,4m, utført iht bilag F13, avsperring type 2. Rammeverk og værbestandige trefiberplater malt i farge RAL9006. Lengde ca 150m. Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post Inkl. flytting av konstruksjonene iht. etappevis utbygging som beskrevet i bilag B2. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

20 Kap.: 01 Rigging og drift Side AM3.33A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE FORMÅL: GJERDE RS Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 2,4m, utført iht bilag F13, avsperring type 3. Rammeverk og kryssfiner malt i farge RAL9006. Lengde ca 150m. Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post Inkl. flytting av konstruksjonene iht. etappevis utbygging som beskrevet i bilag B AM3.33A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE FORMÅL: GJERDE RS Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 3,0m utført iht Utførelse: Se bilag F13, avsperring type 3 Rammeverk og kryssfiner malt i farge RAL9006. Lengde ca 60m. Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post Inkl. flytting av konstruksjonene iht. etappevis utbygging som beskrevet i bilag B AM3.37A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, VEG ETASJON MV. m 2 10,00 Lokalisering: Se post Omfang: Gjelder vareheis, akser AG-AH / Utførelse: Platekledning på vegg i heisen. Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post x) Mengderegler Enhet endret til areal Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1

Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena leir - Nytt kjøleanlegg Side 01-1 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01.1 AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Dato: 19.09.2012 Prosjekt: Forsvarsbygg - Rena

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Kap.: 05 Betongkonstruksjoner Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongkonstruksjoner Orientering Dette kapitelet omhandler betongarbeider. - Isolert

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6 01 RIGG OG DRIFT Byggearbeidet utføres som hovedentreprise med sidestilte fagentrepriser. 01.AB 01.AB.1 01.AB.4 01.AE 01.AE.2 01.AJ Dette kapittelet skal dekke

Detaljer

NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4.0 (201301). Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28.200 Bygning, generelt 28.200.1

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Innledende tekst Kapittel for rigg og drift er beskrevet etter NS3420-A:2009 med rettelsesblad AC:2010 Kapittel for rigg og drift er inndelt i to underkapitler som følger: 01.1 - Felles

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Bilag A - Arbeidsbeskrivelse

Bilag A - Arbeidsbeskrivelse Prosjekttittel: Tittel: Oslo Lufthavn A146091 Non-Schengen - ombygging Pir Øst Karnapper fasade og innredning Bilag A - Arbeidsbeskrivelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 05.04.2016 For tilbud

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 1 Felleskostnader og summeringsskjema Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2 Bygning - Arkitektfag Kap. 0 SAMMENDRAG: 1 Prisskjema KAPITTELSAMMENDRAG Hit overføres

Detaljer

AVFALLSPLAN Gjelder fortløpende behandling av avfall fra byggeplassen under anleggsperioden Olav Kyrres gate og Vangslunds gate RS

AVFALLSPLAN Gjelder fortløpende behandling av avfall fra byggeplassen under anleggsperioden Olav Kyrres gate og Vangslunds gate RS Prosjekt: anbud1 Side: 9-1 9 MENGDEBESKRIVELSE 9.0 Mengdebeskrivelse er inndelt i hovedposter 9.1-9.6 som omfatter. 9.1 A Rigg og drift 9.2 C Forberedende ytelser 9.3 F Grunnarbeider - del 1 9.4 J Dekke

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: Hålogalandsgate 131, Bodø Side 01-1 01 Rigg og drift Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging 01.1 Generelt Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Andøy kommune - ny fendring industrikai Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side 01-1 01 Rigg og drift RIGG OG DRIFT, BYGGENTEPRENØR Til orientering for under- og sideentreprenører Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420A-2009

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7

Ytelsesbeskrivelse. Riving Sløydsal Melbu. Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Ytelsesbeskrivelse Riving Sløydsal Melbu Ytelsesbeskrivelse Riving sløydsal Melbu skole Side 1 av 7 Sløydsal Melbu skole Ytelsesbeskrivelse for utførelse av rivings arbeider. 1 GENERELT Omfang av rivearbeidene

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A127372 Økt toalettkapasitet Pir øst Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider B01 03.02.2014 For tilbud GMRBN GMSNG GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

VANG GÅRD - JEVNAKER RIVING AV LÅVEBYGG OG GARASJE

VANG GÅRD - JEVNAKER RIVING AV LÅVEBYGG OG GARASJE VANG GÅRD - JEVNAKER RIVING AV LÅVEBYGG OG GARASJE Anbudsbeskrivelse Riveprosjekt - Totalentreprise Riving Vang gård, låvebygg og garasje Statkraft AS Dato: 19. april 2012 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

OSL T2. Bilag D16. Prosedyre for innmelding av teknisk arbeid, kranbruk, graving og arbeid ved jernbanestasjonen

OSL T2. Bilag D16. Prosedyre for innmelding av teknisk arbeid, kranbruk, graving og arbeid ved jernbanestasjonen Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D16 Prosedyre for innmelding av teknisk arbeid, kranbruk, graving og arbeid ved jernbanestasjonen E05 15.06.12 Generell forbedring GMHDE GMGSE GMHHA A04 01.03.12 Høringsutkast

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner E03 27.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE E02 08.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE A01 21.03.12 For høring GMUBE GMTSC

Detaljer

Riving av internatbygg

Riving av internatbygg Riving av internatbygg Øksnevad Videregående Skole Rogaland Fylkeskommune 25.01.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 1 Rigg og drift Side 1-1 1 Rigg og drift 1.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR Nei 1.2 AB2 FOIKRING

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er

Detaljer

A Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 82

A Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 82 Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 82 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse

Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Orientering Dette kapitelet omhandler stål og stålkonstruksjoner. -

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191

HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS. Renovering luftbehandlingsanlegg (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 HELSE FONNA HAUGESUND SJUKEHUS Renovering luftbehandlingsanlegg 360.005 (Kjøkken M-Blokk) Prosjektnr. Helse Fonna: 68191 Tilbudsforespørsel vedrørende: Bygningsmessige arbeider Elektro Haugesund 18.05.2016

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 490010 Isi Avfallsanlegg - Entreprise K770 Skilt, infotavler Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Denne beskrivelsen er basert på NS3420, 4. utgave (200801) med veiledning. Kodene

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

OLE VIG VGS ombygging bygg B

OLE VIG VGS ombygging bygg B OLE VIG VGS ombygging bygg B FELLES RIGG OG DRIFT - BESKRIVELSE 09.05.2017 INNHOLD: 1 Generelt 2 2 Ytelser 2 3 Gjennomføring 2 4 Smidig og sikker drift av byggeplass 2 5 Logistikkadministrasjon 3 6 Forsikringer

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Prosjekt: 417634 Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Kapittel: 00 Veiledning 00 Veiledning 00.1 Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til siste gjeldende utgave av NS3420,

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens vei -

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning...

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning... Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift... 01-1 02 Fasadekledning... 02-1 Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess Ren byggeprosess Fag STE 6228 Innemiljø Ren byggeprosess Støv fra byggeprosessen og fukt avsettes i konstruksjoner og hulrom (sjakter, rom over nedforede himlinger, rom under oppforede golv, ventilasjonskanaler

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Utskifting av Heis SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Domus Medica Utskifting 2 heiser og modernisering 2 heiser Domus Medica Utskifting av Heis Byggherre: UiO Teknisk avdeling Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

Prosjekt: be121205gb-vindfang Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: be121205gb-vindfang Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 20 Glassarbeid Side 20-1

Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 20 Glassarbeid Side 20-1 20 Glassarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 88. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 88. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 88 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 23 Himlingsarbeid 23.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer