OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K Forenklet transfer - bygg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSL T2. Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K-72612 Forenklet transfer - bygg"

Transkript

1 Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Entreprise K Forenklet transfer - bygg B KONKURRANSEGRUNNLAG ST MJ CH A : TFK + IDK ST MJ CH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent Leverandørs logo: Områdekode: TO Systemkode: 00 Antall sider: Side: 1 av 236 Prosjektnummer: T20100 Kontraktsnummer: Fag: AO Dokumenttype: KB Løpenummer.: 4085 Revisjon: B02 OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

2 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 01 Rigging og drift Orientering For overordnet beskrivelse av oppdraget, kfr. bilag B2. For generelle krav til adferd knyttet til byggeplass, tomt og naboer, kfr. bilag A2. For krav til utarbeidelse av kvalitetsplan, kfr spesielt bilag D1. Redigering av beskrivelsen. Denne beskrivelsen er redigert iht NS utgave januar NS3420. For denne beskrivelsen gjelder NS 3420, utgave 4.0 (201001). Grunnleggende elementer vedr. struktur og sammenheng i beskrivelsen. Bestemmelser og krav vedr. rigging og drift påvirkes av flere anbudsdokumenter, kfr. entreprisens innholdsfortegnelse. I dette bilag (B3) er generelle bestemmelser og det meste av spesifikasjoner lagt til "bygningsdel" 100 Rigging og drift, generelt. Prisbærende mengdeposter er lagt til "bygningsdeler" 110 Rigging, og til 120 Drift. For å oppnå en beskrivelse som er minimal, men likevel komplett, er det gjort noen viktige valg iht. bestemmelser i de standardene som ligger til grunn for beskrivelsen (se over). Henvisninger i posttekstene For å minske tekstmengden og unngå gjentakelser er det er gjort utstrakt bruk av henvisninger i posttekstene. I de fleste mengdepostene vises det til postnr , som er en sentral post i dette systemet. I den posten vises det videre til alle kontraktsbilag iht. entreprisens innholdsfortegnelse, og til andre poster i generell del ( til ). Postkoder Detaljerte rigg/driftposter (NS3420-koder AK3, AS3 og AM3) er bare benyttet der byggherren ønsker å synliggjøre kostnadene, f.eks. for regulering av mengden. Alle andre kostnader for slike ytelser skal prises i samleposter for rigging og drift av eget kontraktarbeid (koder AV4, AV5 og AV2). I disse postene vises det også til postnr , som inneholder utvalgte spesifikasjoner for rigging og drift. Bare egne postgrunnlag For å sikre komplette ytelser er alle mengdepostene gitt A-koder iht. NS3420, og under posttekstens stikkord Andre krav,, vises det til andre poster i beskrivelsen og/eller andre anbudsdokumenter som beskrevet over. Dette betyr et skjerpet krav til entreprenørens prissetting. Det forutsettes at han vha. de dokumentene og tegningene som det vises til selv finner hvilke bestemmelser og krav som er relevante for de enkelte postene. Avfallshåndtering og renhold Den beskrevne strukturen endrer ikke det grunnleggende innholdet og sammenhengene mellom kodene i NS3420, f.eks. er ytelsene for avfallshåndtering og renhold fordelt slik: Planlegging av avfallshåndtering (kode AJ8), inkl. sluttdokumentasjon for avfallshåndteringen, skal prises i postnr Tilrigging, drift og nedrigging av avfallshåndtering er spesifisert i postnr , underpunkt 82, og skal prises i fellespostene for rigging og drift (koder AV4, AV5 og AV2), poster (tilrigging), (nedrigging) og (drift). Byggrenhold er medtatt som kvalitetssikrende tiltak (koder AO2) og skal prises i postnr (tilrigging og nedrigging) og (drift). Avsluttende byggrengjøring (kode AQ1) skal prises i postnr Avfallshåndtering og renhold skal utføres iht. prinsippene om rent tørt bygg (RTB), som er beskrevet i postnr , og priskonsekvensene skal inngå i de nevnte postene.

3 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Rigging og drift, generelt De følgende postene består av tekster som gjelder og har priskonsekvenser når det vises til dem fra prisbærende mengdeposter AA Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Lokalisering: Se tegningsliste Se bilag F10 (Inntransportveier, tegninger) Andre krav Generelt I prisen inngår alle nødvendige ytelser for komplett dekning av relevante krav og bestemmelser i alle kontraktsbilag iht. innholdsfortegnelsen for entreprise Forenklet transfer - bygg, samt rammeavtale m/vedlegg. Hoveddel av entreprise foregår på Rød sone, og enkelte arbeider vil være nær og på CSRA-skille. Viser til bilag A2 i rammeavtalen. Varemottak og Avfallstasjon SBØ ligger på hvit sone. Fremdrift og grensesnitt øvrige pågående entrepriser Denne entreprisen vil bli utført i etapper. Entreprenøren må i sitt tilbud hensynta oppdeling av hovedaktivitetenes fremdrift. Entreprenøren må i god tid før arbeidets utførelse avklare med byggherren eventuelle tilpasninger og endringer i fremdriften, samt tilpasninger til OSL sin drift. Arbeidet pågår i umiddelbar nærhet til passasjerer, leietakere og driftspersonale. Opprettholdelse av en sikker og risikofri drift av flyplassen, vil være premissgivende for godkjenninger av fremdriften og endringer av denne. Inn- og uttransport av materialer og utstyr, avfall fra grave- og rivearbeider må foregå på forhånd godkjente tidspunkter og etter anviste retningslinjer. Transportveier og renhold av disse må være avklart med byggeledelsen. Det må både støvsikres og personsikres i avgrensningen mot baggasjeanlegget. Her må det etableres et støvsikret skille som ivaretar alle entreprenørens arbeidsoperasjoner i dette området. Dette kan også bety at det også etableres spesielle begrensninger som arbeidstelt med avsug og lignende. Det vil være fremdriftsmessige bindinger knyttet til andre entrepriser som det skal tas hensyn til. Entreprenøren plikter på alle områder å samarbeide med andre entreprenører. Kontrakter som listet i bilag B20 vil kunne pågå i samme tidsperiode. Nattarbeider etc. I samlet pris for dette kapitlet skal inngå alle tillegg for ulemper som kan forutsees og nødvendige tiltak ifbm bygging med flyplass i drift. Det må påregnes at alle støyende arbeider som pigging og boring i konstruktiv betong eller tilsvarende støyende arbeider, inntransport av varer gjennom driftsarealer, arbeider i høyden tett på driftspersonell eller publikum er arbeide som må utføres på nattetid, (kl. 22:00-05:00). Entreprenøren må inkludere tilstedeværelse av ansvarlig fra administrasjonen ved arbeider på natt. Angitt tid er generell. Den generelle "nattetid" kan bli endret etter anvisning fra byggeledelsen. Dersom entreprenøren ønsker avvikende tid for nattarbeider må det avtales med byggherren i god tid på forhånd før arbeidet skal utføres. Tilrigging og forberedelser for nattarbeider, skal

4 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav utføres utenfor den oppsatte tid for nattarbeider. Dette gjelder også oppsetting av byggeplassgjerde og sperresoner når arbeidet ikke er til hinder og eller fare og risiko for passasjerer og OSL drift. Av- og pålessing av utstyr og materiell samt evt. inntransport via øvre trafikkforplass kan bare gjøres på natt mellom 22:00-05:00. Inntransport må planlegges i samråd med byggherren. Forberedelser til nattarbeider utføres i god tid på dag og kveldstid. Brannsikring Alle kostnader for komplett dekning av alle krav og bestemmelser i postnr skal inngå i samlet pris for dette kapittel. RTB - rent tørt bygg Alle kostnader for komplett dekning av alle krav og bestemmelser i postnr skal inngå i samlet pris for dette kapittel. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Alle kostnader for komplett dekning av alle krav og bestemmelser i postnr skal inngå i samlet pris for dette kapittel. Materialers miljøegenskaper, og dokumentasjon For alle materialer og produkter som benyttes i rigging og drift gjelder relevante krav i postnr (Posten inneholder krav til alle slags materialer, og kompletterer tilsvarende poster i fagkapitlene) AV4.1 TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID AV5.1 NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTSARBEID Generelt Uten at det på noen måte skal redusere ytelsene nevnt i post følger her kravspesifikasjoner for en del utvalgte rigg/driftytelser. Alle kostnader for komplett dekning av alle krav og bestemmelser nedenfor skal inngå i postene: Tilrigging for eget kontraktarbeid, Nedrigging etter eget kontraktarbeid, Drift av eget kontraktarbeid. 1 KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER Trafikkavvikling Nødvendig skilting, varsling og trafikkavvikliing under laste og lossearbeider på trafikkforplasser. Forplassene ved Gardermoen har mye konsentrert trafikk, og arbeider som sperrer trafikk eller endrer kjøremønster på forplassene må planlegges nøye sammen med byggherren. Entreprenøren har ansvar for planlegging og trafikkdirigering dersom ikke byggherren påtar seg dette. Post som omfatter planlegging og trafikkdirigering skal derfor prises (postnr ). Se prosedyre OSLAS-AL-PR (Rammeavtale) Byggeplassområde Se tegninger i tegningsliste, samt orientering på tilbudsbefaring. Plass for lagring og tilvirkning Det vises til tilbudsbefaringen.

5 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-4 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Klargjøring av plass for avfallshåndtering Entreprenøren har ansvaret for: Benytte avfallsstasnon Sentralbygg Øst. Permanent plassering av kontainere skal ha en forskriftsmessig avstand til fasade/byggverk pga fare for brann i kontainere og påfølgende brannsmitte. Endelig plassering avklares i samråd med byggherren. Det er et generelt krav at det skal være ryddig rundt kontainere til enhver tid. Eksisterende infrastruktur Eksisterende infrastruktur skal beskyttes og følgende gjelder: Alle arbeider i nærheten av eksisterende infrastruktur skal utføres med varsomhet og forsiktighet. Eksisterende infrastruktur i grunnen skal påvises før gravearbeider startes. Det må påregnes håndgraving og evt. suging i nærheten av eksisterende anlegg i grunnen. 2 PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Innvendig vannuttak Entreprenøren har ansvaret for å levere tilkopling til vannuttak for egne arbeider etter behov. Nærmere avklaring vil bli gitt i tilbudsbefaring. Oppvarming av bygg Entreprenøren plikter å påse at dører, luker, porter og provisoriske tettinger stenges etter bruk slik at bygget holdes oppvarmet og tørt, og dermed sikrer effektiv energibruk. All oppvarming skal slåes av eller dempes når det ikke er behov for dette. Arbeidet foregår i eksisterende bygning og oppvarming besørges av byggherren. Elkraftforsyning Entreprenøren skal tilknytte sin byggestrøm til uttak/vern i sjakt som er tilgjengelig på alle nivåer. Grensesnitt mot denne bestillingen vil være lavspente stikk i tavlekott. All nødvendig kabling fra byggestrømskap til utstyr, uttak, løfteinnretninger, belysning med mer skal ivaretas av Forbruk av elektrisk energi til rigg og drift dekkes av Byggherren. Strømavbrudd, konsekvenser av utilsiktet bruk eller tilsvarende gir ikke entreprenøren rett til økonomisk kompensasjon. Entreprenøren forplikter seg til å ikke sløse med energi. All unødige strømforbrukere skal slås av. Det skal benyttes utstyr med lavt energiforbuk. Belysning Entreprenøren har ansvaret for å etablere nødvendig arbeidsbelysning for egne arbeider, dersom ikke eksisterende byggbelysning dekker krav til arbeidsbelysning. 3 SIKRING ELLER BESKYTTELSE Arbeide på Rød sone og adgangskontroll Forenklet transfer - bygg ligger hovedsakelig på Rød sone og entreprenøren må grundig gjøre seg kjent med krav og bestemmelser for arbeide på rød sone. Se Bilag A2 og henviste prosedyrer. Det er viktig at entreprenøren på et tidlig tidspunkt har HMS-ID-kort samt OSL s IDkort for sine arbeidere/montører og ansatte. Det gjøres oppmerksom på at behandlingstiden kan være flere uker. Entreprenøren må bære både de tidsmessige og kostnadsmessige

6 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-5 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav konsekvenser av dette. Videre må entreprenøren i god tid før arbeidene starter opp ha gjort seg kjent med og avklart med byggherren de nødvendige tiltak og prosedyrer for inn- og uttransport av materialer, utstyr, verktøy og maskiner i sammenheng med arbeide på Rød sone. Arbeide på og ved CSRA soneskillet krever særskilt planlegging i samråd med byggeledelsen og OSL drift. Dette må innmeldes særskilt og vakthold bestilles. Byggherren besørger vakthold. Entreprenøren må tilstrebe effektiv bruk av vakthold. Bestilling/avbestilling må gjøres en uke i forkant. Vareinntransport gjennom CSRA utenom etablerte kontrollposter for varer må behandles særskilt, og vektertjeneste bestilles i god tid. Avgrensning av byggeplassområdet Entreprenøren har ansvaret for: Utvendige lager og produksjonsområder skal avgrenses med sperremateriell. Dette kan være standard byggegjerder med påmontert PVC-duk beregnet for formåler (Type 2) eller kryssfinervegger (Type 3), se Prosedyre for sikring av arbeidsoppdrag i publikumsområder OSLAS-AO-PR Innvendige vegger for sikring og avgrensning av byggearbeidene vil ha forskjellige utførelser etter funksjon i området og plassering. Det vil være fysisk avsperring av malte kryssfinervegger i standard minimum høyde fra 2.4 meter til vegger fra gulv til tak. Ved CSRA skille skal modulene være minimum 3.0 m høye. Ved arbeider som frembringer støv må dette avgrenses ved at arbeidsstedet avgrenses med vegger og eventuelt tak som hindrer spredning av støv til omkringliggende områder. Det er forutsatt at dette er lette konstruksjoner som er dekket med plast og at alle maskiner er utstyrt med støvavsug. Avgrensede rom skal også ha støvavsug. Støvbegrensning må ivaretas på alle nivåer i terminalbygningen. Dette må planlegges i god tid før arbeidet starter opp. Avlåsing Entreprenøren har ansvaret for å drifte og demontere tilstrekkelig avlåsing ved utvendig og innvendig byggeplassgjerde hvor publikum har tilgang. Byggherren leverer Saltolåser ved behov. Støy Innendørs støy fra anleggsarbeider i flyplasser er ikke dekket av noen forskrifter eller standarder. Det tas derfor utgangspunkt i OSL sine egne krav til støynivå angitt i kravspesifikasjonen for tekniske anlegg. Denne spesifikasjonen omfatter ikke spesifikk anleggsstøy, men kravene for flystøy gir en formening om hva OSL anser som akseptable lydforhold. For publikumsområder er det spesifisert maksimalt støynivå fra flystøy Lmax 65 dba. Grenseverdien legges derfor til grunn også for støy fra innendørs anleggsarbeider i publikumsareal i flyplassens brukstid: Lmax < 65 dba. Brannvakt Alle kostnader vedr. brannvakt ved hulltaking i brannklassifiserte konstruksjoner inngår. Se dokument OSLAS-AB-OI-0003 Instruks for planlegging av gjennomføringer i brannskiller. Sikring av dekkeforkanter/broer Alle dekkeforkanter skal sikres for personsikring med rekkverk og sparkebord i henhold til forskrifter. SHA utstyr Entreprenøren har ansvaret for å sørge for at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig på alle byggeplasser / etasjer og at utstyrets plassering er vist på riggtegninger. Plassering av SHAkontainer og utstyr avklares på SHA-møter og etter avtale med byggeledelsen.

7 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-6 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Belastning av dekke i plan D, F og G Dekket er dimensjonert for 5 kn/m 2 jevn belastning. Utstyr for inntransport må være utformet slik at belastningen fordeles utover dekket. Ved inntransport av de tyngste elementene må spesielle tiltak vurderes. Kraner for montasje av bæresystemet må være utført slik at de kan manøvrere på dekket uten spesielle tiltak pga vekt. Belastning fra labbetrykk ved montasje må vurderes og det kan være nødvendig med utvekslinger av lasten. Kranplasserring henvises til bilag A2. Dekket i plan D er utført med bæresystem forspent betong, forskjellige typer bjelker, spennvidde 9 m, og HD-elementer, h=400 mm, l = 9 m. På elementene ligger 130 mm påstøp og 70 mm gulvoppbygning. Skilting på flere språk Entreprenøren har ansvaret for å sørge for at skilting på byggeplassen gjøres på norsk, engelsk og polsk etter behov. 4 LOKALER Byggeplasskontor og rom til vask, skift og spis m.m. Nærmere befaring vil bli gjennomført med byggeledelse før anbudslevering. Det er mulighet for plassering av garderobeskap i dette området. Byggherren betaler for forbruk av elektrisk strøm. Arbeidstelt / Varme arbeider Dersom det rigges med arbeidstelt og/eller varme arbeider må instruks Bilag D19 (OSLAS-BF- OI-0002) ivaretas. 5 TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS Maskinbruk Alt utstyr for inntransport og løfting skal være elektrisk drevet. Alt støvproduserende utstyr skal påmonteres eget avsug. Heiser og trapper Entreprenøren har ansvaret for å beskytte eksisterende heiser mot skader ved bruk til innog uttransport. Dette kan være oppsett av finerplater i inntil 120cm høyde, eller høyere. Bruk av personheiser skal avtales med byggeledelsen. Det vil være begrensninger for bruk av heiser for arbeiderne. Entreprenøren må planlegge med stillas/løfteredskaper for bygge- og rivearbeider. 6 PRODUSERENDE ANLEGG Innvendige produksjonsrom med avtrekk Entreprenøren har ansvaret for å levere, drifte og demontere nødvendig antall produksjonsrom / telt ved støvproduserende arbeider innendørs, slik at krav til Rent Tørt Bygg overholdes. Alt utstyr må ha påmontert støvavsug. 82 AVFALLSHÅNDTERING Utstyr for avfallshåndtering Avfallsvogner leveres av entreprenøren. Vognene skal merkes med avfallsfraksjon i henhold til avfallsplanens beskrevne fraksjoner.

8 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-7 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Avfallsvognene skal ha gummihjul som ikke avsette flekker på banebelegg. Tilpasses aktuell fraksjon gjennom valg av størrelse, soliditet, materiale og funksjon. Farlig avfall skal fraktes direkte til låst rom som entreprenøren rigger ved avfallsstasjonene og krever ikke avfallsvogn. Farlig avfall skal lagres forsvarlig i godkjente konteinere/fat til det farlige avfallet blir transportert bort fra byggeplassen. Avfallshåndtering Entreprise skal etablere og administrere avfallshåndtering for egne arbeider på byggeplassen. Det settes krav til at kontainere skal være lukket eller ha nett. Alt avfall skal fjernes fra byggeplassen kontinuerlig og samles i kontainere. Entreprenøren er ansvarlig for å bestille tømming og levering av kontainere hos OSL. Dette gjelder også spesielle kontainere som ikke er standard på OSL sin avfallsstasjon. Det må sikres gode rutiner for dette før oppstart. Alle kostnader for tømming og levering av kontainer betales av byggherren. Rutiner for avfallshåndteringen som bortkjøring av fulle kontainere, bestille spesielle fraksjoner etc. skal avklares med OSL. Byggeledelsen vil koordinere innledende møte med OSL sin driftsorganisasjon. Områder som midlertidig avsperres for publikum eller OSL drift skal være ryddet og rengjort når dette åpnes for bruk, for eksempel etter nattarbeider. Det vises for øvrig til Bilag D3 i Rammeavtalen. Avfallshåndtering skal dokumenteres ved: 1) Kopi av rapport eller spesifikasjoner fra entreprenør med: - Prosedyrer er på plass for å minimere byggavfall. - Målene som er satt og målingene av disse. - Navn og stillingsbeskrivelse på utpekt person - Avfallsplan etter DIBK som nevnt over. - Det skal benyttes avfallsplanskjema som er utarbeidet av DIBK (Direktoratet for byggkvalitet) 2) Kopi av rapport eller spesifikasjoner fra entreprenør med: - Spesifisering av de viktigste avfallsgruppene - Der det er relevant, brev fra den godkjente eksterne entreprenør som bekrefter at separering av materialer utføres i henhold til de riktige standarder og at materialer gjenbrukes / resirkuleres på hensiktsmessig måte.

9 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Brannsikring Viser til bilag A4 (T20100-PDOSL-BF-PR-0001) i Rammeavtalen. Entreprenøren er riggansvarlig og har det overordnede ansvaret for rømning, tilrettelegging for slokkemannskapet og brannsikkerhet egen byggeplass. Brannbeskyttelse av bæreevne og stabilitet All brannbeskyttelse av bærende og stabiliserende konstruksjoner skal være ferdigstilt før bygget tas i bruk. Brannseksjonerende og branncellebegrensende konstruksjoner Ved hulltaging i konstruksjoner med brannmotstand må arbeidet planlegges i en slik rekkefølge at ikke brannsikkerheten blir forverret i byggeperioden. Eventuelt at det bygges midlertidige konstruksjoner. Det kan være nødvendig både med horisontal og vertikal brannsikring, f.eks. ved saging av dekke i heisesjakt. Rømningsveier Rømningsveier fra byggeplassen skal til en hver tid være operative. Entreprenøren skal etablere og vedlikeholde rømningsplaner som viser rømningsveier fra byggeplassen. Det er entreprenøren sitt ansvar å ivareta rømningssikkerheten fra byggeplass. Byggearbeidene kan ikke starte før man har verifisert at de ikke forringer rømningsforholdene fra eksisterende Terminalbygning. Brannalarmanlegg Dersom det i byggeperioden mot formodning, vil være tider da enkelte deler av brannalarmanlegget er utkoblet skal disse områdene ha vakthold med direkte kommunikasjon til sentrale personer og driftsentral. Brannalarmanlegget skal aldri være utkoblet i områder der det ikke er folk tilstede. Man skal om mulig unngå at deteksjon på byggeplass fører til direkte alarm og evakuering i terminalbygningen. Det må derfor tas nødvendig hensyn ved varsling på byggeplass i form av varsling og rutiner. Nødlysanlegg På byggeplassen skal etablere nødlys i de områder hvor det er vanskelig å orientere seg, og hvor strømbrudd vil føre til svært begrenset sikt. Ledelys skal installeres i områder hvor det er vanskelig å orientere seg. Det anbefales bruk av etterlysende ledesystem hvor belysningen er tilstrekkelig til å "lade opp" disse. Markeringslys etableres for å vise rømningsveier. Slokkeutstyr Det skal til en hver tid være tilgang på tilstrekkelig slokkeutstyr, tilpasset aktuell risiko og bruk. Dersom det i perioder vil være områder som er uten vann til f.eks husbrannslanger, skal dette kompenseres med slangevogner i byggeområdene. Dersom vannforsyning stenges i enkelte områder skal det gjøres tiltak som kompenserer for dette. Dette kan løses ved at håndslokkere plasseres i området (avstand 15 meter til nærmeste). OSL brann og redning informeres. Tilgjengelighet for rednings- og slokkemannskaper Byggeplassen og de tilstøtende fasadene skal være tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats. Det forutsettes dialog med redningsmannskapene til OSL for i tilstrekkelig grad ivareta deres rammebetingelser for effektiv innsats. Organisatoriske tiltak Det henvises til bilag A4 i Rammeavtalen. Entreprenør er ansvarlig for at foreliggende instrukser i OSL systemet blir fulgt og at det lages spesifikke instrukser for overliggende punkter der disse ikke foreligger hos OSL. Varme arbeider

10 Kap.: 01 Rigging og drift Side 01-9 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Det henvises til bilag A4 i Rammeavtalen. Brannfarlig vare, gass Det henvises til bilag A4 i Rammeavtalen. Kontainere Åpne kontainere med brennbare materialer må flyttes minst 8 meter fra fasaden ved arbeidsdagens slutt. kontainerne må samtidig ikke hindre slokkemannskapers tilkomst til bygget. Se forøvrig bilag A4. Organisatorisk brannvern i byggeperioden I byggeperioden skal etablere branndokumentasjon iht. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT). Dette skal være et levende dokument i byggeperioden, som definere krav til sikkerheten gjennom de ulike byggefasene, herunder organisatoriske tiltak. Entreprenøren utarbeider instrukser, informasjon og øvelsesopplegg for og med de ansatte, i samsvar med situasjonen i de ulike fasene. Entreprenøren etablerer stedlig brannvernorganisering med instrukser og rutiner ved brann. Det må også etableres internkontrollrutiner for branntekniske forhold. Brannvernorganisering ved brann, og forebyggende brannvernarbeid ledes av stedlig brannvernleder fra OSL, eller til en hver tid stedfortredende personell. Alt personell i prosjektet som skal arbeide på bygget, er underlagt den stedlige brannvernorganisasjonen, og defineres på linje med andre ansatte og leietakere på bygget. Før arbeider starter skal alt personell i prosjektet ha gjennomført kurs som omfatter brannvern gjeldende for sitt arbeidsområde. I byggherrens SHA- og Ytre miljøkurs vil overordnede og generelle krav til brannsikkerhet bli presentert. Entreprenøren plikter selv å innføre sitt personell i følgende forhold før oppstart på arbeidsstedet jfr. T20100-PDOSL-AO-PL-0013 Byggherrens SHA-plan (Bilag D2) i Rammeavtalen: Kjennskap til området/bygningen(sikringsanlegg, og rømningsveier) Plassering og bruk av slokkemidler og manuelle meldere i tilknytning til arbeidsstedet Opptreden i henhold til branninstruks som gjelder på bygget Identifisering av brannalarm- signal Kjennskap til byggets møteplass Kjennskap til rutiner for; varme arbeider, ut- og innkobling av sprinkler og brannalarm, krav til ryddighet i rømningsvei Rapportering av avvik For øvrig henvises det til bilag A4 i Rammeavtalen.

11 Kap.: 01 Rigging og drift Side Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav RTB - rent tørt bygg Grunnleggende krav RTB-arbeidene skal tilfredsstille offentlige krav slik disse er beskrevet i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, forskrift om spesialavfall og forskrift om sammensetning av vaskemidler og merking av vaskemidler. Byggherrens krav til RTB skal tilfredsstilles slik disse er beskrevet i vedlegg til tilbudsgrunnlaget, spesielt: D3 kap 16 "RTB" B2 Overordnet beskrivelse av oppdraget», RTB" Dokumentnr. T20100-PODSL-AO-PR-0026 Prosedyre for rydding og renhold på arbeidsstedet (i Rammeavtalen). Det skal produseres etter "Rent Tørt Bygg" prinsippet som angitt i T20100-PDOSL-AO-PR-0026 Prosedyre for rydding og renhold på arbeidsstedet (i Rammeavtalen) og RTB-håndboken fra RIF 2. utg RTB-håndboka vil bli brukt som grunnlag for fortolkninger ved fastsettelse av kvalitetsnivå og arbeidsomfang i entreprisen der dette ikke fremgår av prosedyren. Krav til tørr byggeplass Det henvises til bilag D3 i Rammeavtalen og T20100-PDOSL-AO-PR-0026 Prosedyre for rydding og renhold på arbeidsstedet. Krav til gjennomføring av RTB Det henvises til bilag D3 i Rammeavtalen og T20100-PDOSL-AO-PR-0026 Prosedyre for rydding og renhold på arbeidsstedet Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Arbeidene skal planlegges og gjennomføres slik at arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretas på en forsvarlig måte. For generelle og spesifikke krav og tiltak vises det til prosjektets SHA-plan (Bilag D2), dokument t20100-pdosl-ao-pl-0013 og risikovurdering for entreprise (Bilag F4), dokument t ao-ri Entreprenøren skal utføre Sikker Jobb - Analyser (SJA) for inntransport og montasje, samt tunge løft og arbeider i høyden. Henvisninger er vedlegg i Rammeavtalen Materialers miljøegenskaper og dokumentasjonskrav Det vises til Rammeavtalen.

12 Rigging Riggposter omfatter iht. NS3420: AB Forsikringer AE Sikkerhetsstillelse AJ Planlegging av kontraktarbeidet AK3 Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass (AK3 benyttes alltid når den er for andre, og for egen del bare når byggherren ønsker å synliggjøre kostnadene for noen spesielle deler av tilriggingen) AV4 Tilrigging for eget kontraktarbeid - komplett AO Kvalitetssikrende tiltak AQ Avsluttende arbeider AS3 Detaljert nedrigging av bygge- eller anleggsplass (AS3 benyttes som for AK3) AU Avsluttende dokumentasjon AV5 Nedrigging etter eget kontraktarbeid - komplett Kap.: 01 Rigging og drift Side AB1A FORSIKRING AV ANSVAR RS Se post AB2A FORSIKRING AV EGET KONTRAKSTSARBEID RS Se post AE1A SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER RS Se post Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

13 Kap.: 01 Rigging og drift Side AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID RS Se post Hoveddelen av grave/meisle/skjære- og rivearbeider samt inn- og uttranspport må utføres som nattarbeider. Kostnader i forbindelse med faseinndeling og vekslende bygge etapper som ikke er medtatt i andre poster/kapitler skal inkluderes her. Umiddelbart etter kontraktsinngåelse starter arbeide med planlegging av fremdrift. For utarbeidelse av fremdriftsplaner, budsjetter og rapporter, kfr spesielt bilag D4. Det må settes av god tid og ressurser til kartlegging og planlegging av arbeidet etter kontrakt / før oppstart + god tid til tidligarbeider. Det skal være en møteserie med byggherren om dette. Det skal være faste koordineringsmøter. Entreprenør kan også måtte delta i ukentlige terminalmøter. Planlegging må innebære klargjøring før oppstart hver natt i forkant av de timene det er angitt arbeidstid, og opprydding etc. skjer etterpå. Unntaket er publikumssoner som må være ryddet og rengjort innenfor angitt produksjonstid for området. Det må være kvalifisert ledelse på byggeplassen også på nattid. NB: I denne posten ingår IKKE kostnader vedr. vedlegg B20 Grensesnitt (se neste post) AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID RS Se post Det vises til vedlegg B20 Grensesnitt. Alle kostnader i forbindelse med håndtering av grensesnittdokumentet B20 skal inkluderes i denne posten. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

14 Kap.: 01 Rigging og drift Side AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN RS Se post Entreprenøren skal utarbeide avfallsplan for sin entreprise, før oppstart, registrere faktisk avfallsmengde og kildesorteringsgrad. Det forutsettes kildesortering og tilrettelegging for gjenvinning i henhold til OSL sine miljøkrav. Det vises her til bilag D3 - Krav til sikring av ytre miljø og materialbruk T20100-PDOSL-AO-KB Gjennomføring i henhold til TEK 10 og kommunale forskrifter. Avfallscontainere med spesialisert avfall bare fra skal registreres med vektlapper. Avfallscontainere med blandet avfall fra OSL og skal entreprenøren estimere mengde Ved rivemasser som entreprenøren ønsker å ta vare på, skal entreprenøren selv bekoste alle kostnader. Kildesorteringsprosenten skal være minimum 80 % av total avfallsmengde. Kildesorteringsprosenten regnes av den totalt genererte avfallsmengde, eksklusiv betong, asfalt og forurensede masser. Det benyttes avfallsskjema som vist i bilag D AK3.2998A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: Brannsikring FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN stk 4 Lokalisering: Se post Entreprenøren skal etablere nødvendig antall brannposter skumapparater plassert på strategiske steder i bygget. Plassering og endelig antall bestemmes i samråd med byggherren. Utførelse: Skumapparat på tralle Dimensjon/kapasitet: 25kg Se post Inkl. nedrigging. x) Mengderegler Enhet endret til stk Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

15 Kap.: 01 Rigging og drift Side AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: GJERDE m 60,00 Lokalisering: Se post Omfang: Enkelt sperremateriell Utførelse: Se bilag D18, sperremateriell type 1 Se post Inkl. nedrigging AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: GJERDE m 150,00 Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 2,4m Utførelse: Se bilag D18, avsperring type 2 Rammeverk og værbestandige trefiberplater malt i farge RAL9006 Se post Inkl. nedrigging AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: GJERDE m 150,00 Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 2,4m Utførelse: Se bilag D18, avsperring type 3 Rammeverk og kryssfiner malt i farge RAL9006 Se post Inkl. nedrigging. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

16 Kap.: 01 Rigging og drift Side AK3.323A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: GJERDE m 60,00 Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 3,0m Utførelse: Se bilag D18, avsperring type 3 Rammeverk og kryssfiner malt i farge RAL9006 Se post Inkl. nedrigging AK3.327A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - LENGDE FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, VEG ETASJON MV. m 2 10,00 Lokalisering: Se post Omfang: Gjelder vareheis, akser AG-AH / Utførelse: Platekledning på vegg i heisen. Se post Inkl. nedrigging. x) Mengderegler Enhet endret til areal AV4.1A TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID RS Lokalisering: Se post Se poster og AO2.11A RIGGING FOR BYGGRENHOLD RS Lokalisering: Se post Omfang: Se post Utførelse: Se post Se post Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

17 Kap.: 01 Rigging og drift Side AO2.22A BYGGRENHOLD RS Lokalisering: Se post Krav til utførelse: Se post Rengjøringsfrekvens: Se post Kontrollmetode: Se post Se post Renhold av transportveier ifbm uttransport av rivemasser/ gravemasser må skje umiddelbart og daglig AQ1.220A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR EGET KONTRAKTARBEID - RUND SUM TIDSPUNKT: USPESIFISERT RS Lokalisering: Se post Type rom: alle overflater Arealangivelse: Se beskrivelsens fagkapitler Krav til renhet: Se post Se post AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON RS Dokumentasjonskrav: Se post Se post Se bilag D6 Overordnede krav til sluttdokumentasjon AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON RS Dokumentasjonskrav: Se post Se post Se bilag D8 Krav til FDV-dokumentasjon. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

18 Kap.: 01 Rigging og drift Side AV5.1A NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID RS Drift Lokalisering: Se post Se poster og Driftposter omfatter iht. NS3420: AM1 Administrasjon AM3 Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass (AM3 benyttes alltid når den er for andre, og for egen del bare når byggherren ønsker å synliggjøre kostnadene for noen spesielle deler av driften) AV2 Drift av eget kontraktarbeid - komplett AM1.11A ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID RS Se poster AM3.199A DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER TYPE/FORMÅL: Trafikkvakt time 20,00 Lokalisering: Øvre trafikkforplass Beskrivelse: Posten omfatter trafikkdirigering/trafikkvakt når felt 3 eller korttidsparkering er stengt. Trafikken ledes inn på felt 2 via østre fotgjengerovergang dersom annet ikke er avtalt med byggyherren. Dimensjoner: Se under Andre krav Se poster og x) Mengderegler Enhet endret til timer Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

19 Kap.: 01 Rigging og drift Side AM3.299A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON INSTALLASJON: Brannsikring vha skumapparater stk 4 Lokalisering: Se post Entreprenøren skal etablere nødvendig antall brannposter skumapparater plassert på strategiske steder i bygget. Plassering og endelig antall bestemmes i samråd med byggherren. Installasjonens omfang: 25kg skumapparat på tralle Ytelse: Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post Inkl. nedrigging. x) Mengderegler Enhet endret til stk AM3.33A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE FORMÅL: GJERDE RS Lokalisering: Se post Omfang: Enkelt sperremateriell Utførelse: Se bilag D18, sperremateriell type 1 Rammeverk og kryssfiner malt i farge RAL9006. Lengde ca 60m. Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post Inkl. flytting av konstruksjonene iht. etappevis utbygging som beskrevet i bilag B AM3.33A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE FORMÅL: GJERDE RS Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 2,4m, utført iht bilag F13, avsperring type 2. Rammeverk og værbestandige trefiberplater malt i farge RAL9006. Lengde ca 150m. Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post Inkl. flytting av konstruksjonene iht. etappevis utbygging som beskrevet i bilag B2. Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

20 Kap.: 01 Rigging og drift Side AM3.33A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE FORMÅL: GJERDE RS Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 2,4m, utført iht bilag F13, avsperring type 3. Rammeverk og kryssfiner malt i farge RAL9006. Lengde ca 150m. Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post Inkl. flytting av konstruksjonene iht. etappevis utbygging som beskrevet i bilag B AM3.33A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE FORMÅL: GJERDE RS Lokalisering: Se post Omfang: Byggevegg med høyde 3,0m utført iht Utførelse: Se bilag F13, avsperring type 3 Rammeverk og kryssfiner malt i farge RAL9006. Lengde ca 60m. Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post Inkl. flytting av konstruksjonene iht. etappevis utbygging som beskrevet i bilag B AM3.37A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, VEG ETASJON MV. m 2 10,00 Lokalisering: Se post Omfang: Gjelder vareheis, akser AG-AH / Utførelse: Platekledning på vegg i heisen. Posten gjelder drift i hele byggetiden. Se post x) Mengderegler Enhet endret til areal Akkumulert Kapittel 01 Rigging og drift:

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT

MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Ombygging bevegelig bro 53 Tittel: MENGDEBESKRIVELSE ARKITEKT B01 23.12.2014 Konkurranseunderlag YG AV JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer:

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse Kap.: 05 Betongkonstruksjoner Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongkonstruksjoner Orientering Dette kapitelet omhandler betongarbeider. - Isolert

Detaljer

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på.

Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Eksempler på ulik bruk av kodene i Del A - Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass på. Det er laget eksempler på flere alternative måter å bruke del A. Eksemplene er laget ved hjelp

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

01.02.2016 Prosjekt: Tveit Kirke - utvidelse Kap 01 Rigg og drift Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 01 Rigg og drift Innledende tekst Kapittel for rigg og drift er beskrevet etter NS3420-A:2009 med rettelsesblad AC:2010 Kapittel for rigg og drift er inndelt i to underkapitler som følger: 01.1 - Felles

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A127372 Økt toalettkapasitet Pir øst Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider B01 03.02.2014 For tilbud GMRBN GMSNG GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner

Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner Instruks for feil eller utkoblinger på branntekniske installasjoner E03 27.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE E02 08.06.12 For implementering GMUBE GMTSC GMKBE A01 21.03.12 For høring GMUBE GMTSC

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess Ren byggeprosess Fag STE 6228 Innemiljø Ren byggeprosess Støv fra byggeprosessen og fukt avsettes i konstruksjoner og hulrom (sjakter, rom over nedforede himlinger, rom under oppforede golv, ventilasjonskanaler

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING)

KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) KRAVSPESIFIKASJON REPARASJON AV VEIDEKKE(ASFALTERING) Oslo kommune, v/vann- og avløpsetaten(vav) ønsker å inngå rammeavtale med entreprenør om reparasjon av veidekke og bærelag etter gravearbeider i kommunens

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom KVERNEVIK SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 2.07 Stålbassenget, renne rundt og startblokker Januar 2013 00 Generelt Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Moss Lufthavn Rygge. Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Moss Lufthavn Rygge Elektro-, bygg- og utomhus arbeider MLR - Moss Lufthavn Rygge Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) INNHOLD: Del A VURDERINGER I PLANFASEN Del B RISIKOANALYSE Del C AVKLARING

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS

Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS Instruks for varme arbeider og utkobling av brannvarslingsanlegget ved Oslo Lufthavn AS E13 01.12.11 Revisjon GMTSC GMUBE GMKBE E12 23.06.11 Revisjon GMTSC GMROJ GMKBE E11 21.03.11 Implementering GMKBE

Detaljer

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING

Detaljer

OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst. Vedlegg beskrivelse. Orienterende billedserie

OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst. Vedlegg beskrivelse. Orienterende billedserie Prosjekttittel: OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst Tittel: Vedlegg beskrivelse Orienterende billedserie B02 31.01.14 KONKURRANSEGRUNNLAG PLA HA JS A01 20.01.14 OPPRETTET II Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-B SHA OG YTRE MILJØ NS 8401-8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning

Skilt Voss og Hardanger 2011 Skiltoppsett. E. Beskrivelse og mengdefortegnelse. Beskrivelse. Veiledning Skilt Voss og Hardanger 2011 Side E.0.1 Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker nr.

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Orientering Kapitelet omfatter levering og

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid 20.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For utsendelse GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Underkapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (200901).

Underkapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (200901). Prosjekt: 526461_Prinsenkrysset kollektivknutepunkt Side 9-1 Underkapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (200901). Prosjekt: 526461_Prinsenkrysset kollektivknutepunkt

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

n:\koda\04_prosjekt\2009\09006 kulturhuset ås\dok\09_korrespondanse\notat\følgenotat addendum 01, 02, 03 og 04.doc

n:\koda\04_prosjekt\2009\09006 kulturhuset ås\dok\09_korrespondanse\notat\følgenotat addendum 01, 02, 03 og 04.doc NOTAT n:\koda\04_prosjekt\2009\09006 kulturhuset ås\dok\09_korrespondanse\notat\følgenotat addendum 01, 02, 03 og 04.doc Fra: Til: Steffen Emhjellen Tilbydere entreprise Bygningsmessige arbeider Dato:

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Prosedyre for sikring av arbeidsoppdrag i publikumsområder

Prosedyre for sikring av arbeidsoppdrag i publikumsområder Prosedyre for sikring av arbeidsoppdrag i publikumsområder E05 28.06.11 For Implementering GMLAA GMGVA GMTBR B04 24.3.2011 For høring GMLAA GMGVA GMTBR E03 20.12.2004 For implementering AGBO GEVA TEBR

Detaljer

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde

GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde post GI PRIS PÅ FØLGENDE ARBEID (priser ekskl. moms) enhet mengde enhets pris sum Priser gis i henhold til prosjektbeskrivelsen i vedlegg II. Mengder under postene 5 til og med 25 og 29 og 30 avregnes

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) D 11 Rigg og drift D11.01 - Rigg og drift for totalentreprisen Totalentreprenøren medtar komplett rigg og drift for alle arbeider i prosjektet i henhold til

Detaljer

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING 2013-01-30 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE D1 beskrivende del... D1.00-1 00 Generell del... D1.00-1 B0 TILBUD... D1.00-3

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS

(8) Geometriske toleranser. Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS (8) Geometriske toleranser Geometriske toleranser Pål Jacob Gjerp AF Gruppen Norge AS Kursdagene 2011 Ny norsk standard NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner - konsekvenser og bruk av nytt regelverk

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1 Spesifikasjon P STÅL- OG METALLARBEIDER Beskrivelse av arbeidene og statisk virkemåte Dette kapitlet gir de overordnede tekniske bestemmelsene for

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS.

Kursdagane ved NTNU, januar 2011. Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS. Kursdagane ved NTNU, januar 2011 1 Ny NS-EN 13670 Utførelse av betongkonstruksjonar FORSKALING (6A) Magne Maage Skanska Norge AS Sentrale begrep om forskaling frå Forskalingshandboka 2 Hud Kontakt med

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vesentlige endringer i denne revisjonen:

Innholdsfortegnelse. Vesentlige endringer i denne revisjonen: Terminalen. Prosedyre for bruk av el-kjøretøy og rullende materiell E07 04.03.15 For implementering GMHBE GMJRB GMEET E06 30.04.13 For implementering GMHBE GMJRM GMEET E05 02.04.13 For implementering GMHBE

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 13 Snekkerarbeid 13.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1 Børve og Borchsenius Arkitektkontor AS Prosjekt: Sykehuset Telemark HF. Bygg 12, Nytt tak Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN...

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

03 GRAVING OG SPRENGNING

03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-1 03 Graving, Spregning 03 GRAVING OG SPRENGNING Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 03-2 03.100 Orientering om arbeida INNHOLDSLISTE ORIENTERING

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

TØRMO KAPELL. Rehabilitering og tilbygg 01.07.2014

TØRMO KAPELL. Rehabilitering og tilbygg 01.07.2014 1 TØRMO KAPELL Rehabilitering og tilbygg Prosjekt: Tørmo kapell Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift 2 02 Rivearbeider 6 03 Grunn og fundamenter 15 05 Betongarbeid 22 07 Stålkonstruksjoner 35

Detaljer

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Ålesund kommune Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA Onr 133542/A015284 Oppdragsnummer: 133542/A015284 Prosjektansvarlig

Detaljer

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer