Postboks Løvenstad ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009"

Transkript

1 Postboks Løvenstad ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag, herunder eventuelle forslag om vedtektsendringer 6. Fastsettelse av kontingent for Budsjett Valg Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt kontingent. Vi minner om at alle årets tillitsvalgte er registrert som stemmeberettigede støttemedlemmer. Medlemmene oppfordres til å fremme skriftlige forslag som skal behandles på årsmøtet Forslag sendes pr. e-post til eller pr. post til Kurland Fotballklubb, Postboks 26, 2006 Løvenstad. Spørsmål om formregler kan rettes til Klaus Wike på Forslagene med styrets kommentar blir fortløpende lagt ut på Forslag som ønskes omtalt i årsmøtedokumentene må være kommet fram innen Årsmøtedokumentene kan lastes ned fra fra og med den Med sportslig hilsen Styret

2 Innhold fra og med sak 3 3 ÅRSMELDING STYRETS ARBEID MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE GJENNOMFØRING AV VIRKSOMHETSPLANEN FOR Innledning Organisasjon Sportslige forhold Sportslig Utvalg (SU) Tilbud på alle alderstrinn Barnefotball (6 12 år) Ungdomsfotball (13 19 år) Seniorfotball (20 +) Trener- og lederutvikling Dommere og dommerutvikling Spillerutvikling Treningstid og -forhold, klubbfasiliteter Informasjon Arrangement VinterCup Medlemsfest/Tillitsvalgtfest Kurlandsdagen (merkeprøvedagen) Barnas dag på Kurland Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Kurlandsparken kunstgressbane Disponering av bane og klubbhus Drift og vedlikehold av baner Drift og vedlikehold bygninger Utstyr til klubb og lag Økonomi Inntektsbringende tiltak Markedstiltak Kioskdrift Representasjon og utmerkelser SLUTNING REGNSKAP RESULTAT PR BALANSE PR NOTER TIL REGNSKAPET REVISORERKLÆRING INNKOMNE FORSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB Innledning Organisasjon Styret Utvalg, komiteer og funksjoner Lag og treningsgrupper Medlemmer Ungdomsutvalg Miljømessig utvikling Sportslige forhold Tilrettelegging for lagene Spillerutvikling Dommerutvikling Trener- og lederutvikling Treningstid og -forhold Barnefotball Allidrett G/J7 (G/J03 + evt 04?) E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 2

3 G8/9 (G01 02) J9 (J01 02) G10 (G00) G11 (G99) G12 (G98) Ungdomsfotball Junior herrer (17 19 år) Resultatmål: Junior damer (17 19 år) Resultatmål: Gutt (15 16 år) Resultatmål: Jente (15 16 år) Målsetting: Smågutt (13 14 år) Resultatmål: Voksenfotball Kvinner senior Resultatmål: Menn senior Resultatmål: Andre seniorlag Resultatmål: Informasjon Arrangement VinterCup Merkeprøver Barnas dag på Kurland Anlegg og utstyr Anleggsutvikling Disponering av anlegg Drift og vedlikehold baner Drift og vedlikehold bygninger Utstyr til lag, trenere, ledere og dommere Økonomi Organisering Økonomigruppe Markedsgruppe Kiosk på hjemmebaner FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR BUDSJETT VALG E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 3

4 3 Årsmelding Styrets arbeid Styret har bestått av Leder Klaus Wike Nestleder Einar Blankenborg Økonomiansvarlig Nina Niemi Nordeng Sekretær Stig Solberg Styremedlem Ole Rosvoll Styremedlem Kristin Biller Styremedlem Oddrun Stoll Styret har i perioden avholdt 9 styremøter og behandlet 55 saker. I tillegg har styret gjennomført et budsjettseminar 1. november. Kristin Biller trakk seg fra sitt verv tidlig i perioden. Einar Blankenborg har kun deltatt pr. e-post og nett siden sent oktober. Han er for tiden på utenlandsoppdrag i Tsjad. 3.2 Medlemstall og tillitsvalgte Familiemedlemmer * Enkeltmedlemmer Støttemedlemmer Totalt antall medlemmer ** Totalt antall aktive Kvinner Menn * Tallene beskriver antall medlemskap og ikke antall medlemmer. ** I tillegg er det ca. 50 aktive medlemmer på Allidrett. Med medlem menes i denne sammenheng alle innmeldte medlemmer som har betalt kontingent. Pr er det 36 aktive medlemmer som ikke har betalt kontingent. I samsvar med vedtak på årsmøtet 2003 har klubben dekket støttemedlemskap for samtlige tillitsvalgte som ikke er aktive spillere. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 4

5 For sesongen 2009 ble følgende funksjoner besatt: Trenere og hjelpetrenere Oppmenn og lagledere Andre ledere lag og utvalg Totalt trenere og ledere Dommere Kretsdommere: Klubbdommere 11 er: Klubbdommere 7 er: Klubbdommere 5 er: Sportslig utvalg Sportslig leder: Utdanningskontakt: Dommerkontakt: Medlem: Webmaster Økonomigruppe Markedsgruppe Anlegg Anlegg drift og utvikling Koordinering/utleie Materialforvalter Kioskgruppe Terje Kjos Johansen, Jørgen Haugen, Niklas Steen, Kennet Baarlid Klaus Wike, Jørgen Dyb Remøy Odd Inge Hanssen, Eirik L. Jordhøy, Ivan Beck Dyrset, Sai Thaharajha, Henriette Klavenes, Martine Lie, Tobias Hansen, Julian Studsrud Skulstad, Petter Hammer, Jostein Lund Halvorsen. Anne Lise Olsen, Eirik Slinning Klausen, Helle Bergli Hansen, Ida Sara Johnsen Einar Blankenborg Wenche Ramsvik Klaus Wike Finn Heggelund Ole Rosvoll Marte Sømo Solberg Rune Aakvik Olav Strand Økonomiansvarlig Nina Niemi Nordeng Regnskapsfører Alf Larsen Ikke aktiv Ole Rosvoll, Per Sira, Terje Johnsrud, Kjell Arne Lund, Hans Randen, Svein Myrvold Finn Heggelund Oddrun Stoll Oddrun Stoll E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 5

6 Turneringskomité/KFK VinterCup Leder: Kampoppsett/regler/dommeroppsett: Baneledere: Kafeteria: Påmeldinger: Vaktoppsett / sanitet / Web-ansvarlig: Økonomi: Sekretariat: Premieutdeling: Revisorer Valgkomité Nina Niemi Nordeng Rune Andersen Reidar Noer / Bjørn Grevstad Dagny Øby / Anne-Marie Fester Anne-Marie Fester Olav Strand / Reidar Noer Nina Niemi Nordeng / Alf Larsen Nina Niemi Nordeng / Rune Andersen Bjørn Grevstad / Rune Andersen Kjell Vagstad og Solfrid Månum Ivar Hovdenak, Rune Andersen, Heidi Buenget 3.3 Gjennomføring av virksomhetsplanen for Innledning Styret viser til virksomhetsplan for KFK i 2009 og til handlingsplan for KFK for , når det gjelder grunnlaget for hovedmålene for sesongen Styret ble sesongen 2009 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende mål: Etablere egen gruppe for spillere født 2003 fra høsten Rekruttere flere jenter under 12 år, herunder stille minst ett rent jentelag i barnefotballen Legge til rette for at seniorlagene har forutsetninger for å etablere seg i sine avdelinger. Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt og trenere skal representere i klubbantrekk. Måloppnåelsen for de enkelte hovedmålene vil bli vurdert nedenfor under det avsnittet de saklig hører hjemme Organisasjon Styret er i klubbens handlingsplan pålagt å jobbe etter følgende retningslinjer på virksomhetsområdet organisasjon: «Det vil være en sentral oppgave å engasjere flere medlemmer i driften av Kurland FK. Dette vil medføre at arbeidsbelastningen på sentrale tillitsvalgte blir redusert, og at flere føler at de tar aktivt del i styringen av klubben. En stabil organisasjonsmodell hvor stor grad av delegering til utvalg og enkeltpersoner er gjennomgående, vil øke kontinuiteten i tillitsmannsapparatet samt øke medlemmenes kunnskap om hvilke krav som stilles til driften av et idrettslag. Alle som har interesse for Kurland Fotballklubb skal til enhver tid være oppdatert om hva som skjer i klubben, både når det gjelder sportslige aktiviteter og utenomsportslige aktiviteter, for å kunne delta aktivt eller passivt.» E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 6

7 Resultatvurdering: Følgende permanente utvalg og funksjoner har vært etablert eller forsøkt etablert: Sportslig utvalg Økonomigruppe Markedsgruppe Kioskgruppe Materialforvalter Bane- og anleggsgruppe Turneringskomité Ungdomsutvalg Vi er i ferd med å få på plass en robust driftsorganisasjon for Kurlandsparken og klubbhuset. I tillegg har vi fra tidligere år klart å videreføre en del meget godt fungerende utvalg og funksjoner som turneringskomiteen, materialforvalterfunksjonen og redaksjon og drift av På andre områder har en heller ikke i år klart å etablere velfungerende utvalg og funksjoner i det antall som er forutsatt i handlingsplan og årsplan. Intensjonen i begge dokumentene er at styret skal basere klubbens drift på stor grad av delegering av myndighet og ansvar til de enkelte utvalgene med underutvalg. Til tross for dette har det blitt lagt ned mye godt arbeide av enkeltpersoner også på disse områdene, spesielt fremheves Oddrunn Stolls arbeid i kiosken. En har forsøkt å etablere spillerutvalg på alle lag fra G/J16 og eldre, samt et sentralt ungdomsutvalg. Klubben skulle lage et system som økte innflytelsen og sikret medbestemmelsen til aktive spillere i ungdomsfotballen. Formålet er å utvikle et sportslig tilbud som er best mulig tilpasset denne gruppas ønsker. Særlig skulle det settes fokus på hvordan overgangen fra junior til senior kunne skje på en slik måte at vi beholder flest mulig som spillere, trenere, ledere eller dommere. Styret har ikke klart å etablere et fungerende ungdomsutvalg. På de aller fleste lag har det vært etablert et godt fungerende støtteapparat. Dette forholdet vil bli nærmere kommentert under pkt Sportslige forhold. Styret er pålagt å ha kontroll over den virksomhet som foregår på lagsnivå, herunder den økonomiske aktiviteten. Den sentrale kilden til slik kunnskap er lagenes årsplaner med budsjett, lagets side på og årsmelding med regnskap. Lagene må kontinuerlig holde egen nettside oppdatert. Lagene skal fortsatt levere regnskap til styret Sportslige forhold Styret ble for sesongen 2009 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet sportlige forhold: Etablere egen gruppe for spillere født 2003 fra høsten Rekruttere flere jenter under 12 år, herunder stille minst ett rent jentelag i barnefotballen. Legge til rette for at seniorlagene har forutsetninger for å etablere seg i sine avdelinger Sportslig Utvalg (SU) Organisering SU har denne sesongen bestått av Sportslig leder Einar Blankenborg E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 7

8 Utdanningskontakt Wenche Ramsvik Trenerkoordinator Einar Blankenborg Dommerkontakt/leder seniorfotball Klaus Wike Leder ungdomsfotball Ole Rosvoll Leder barnefotball Marte Sømo Solberg/Rune Aakvik Baneansvarlig Finn Heggelund Tilbud på alle alderstrinn Resultatmål: Klubben har som hovedmålsetting å gi sine medlemmer, og da spesielt barn og unge, et tilbud om deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som fotballspiller. Resultatvurdering: Sesongen 2009 har vi hatt tilbud til menn og gutter på alle alderstrinn, dog slik at spillere født 2002 (G7) har spilt sammen med 2001 (G8) i kamper) Det er fortsatt en utfordring for klubben å få økt deltakelsen blant jentene. Vi har kun hatt eget tilbud fra J16 (født 96 93) til kvinner senior. I tillegg har vi samarbeidet med Skårer om et lag i klasse J12 (født ). Vi har manglet et tilbud til old girls. Det mest kritiske er at vi ikke har deltatt med egne lag for jenter i barnefotballen. Jentene har vært henvist til å spille med gutter på samme alderstrinn. De jentene som gjør dette blir ofte gode, men et slikt tilbud begrenser antallet jenter som deltar. Det har i løpet av sesongen blitt jobbet godt med å etablere en J9 gruppe for spillere født På det meste deltok 9 jenter på trening. Vi håper å klare å etablere eget lag basert på disse spillerne neste sesong. Den mest gledelige utviklingen knyttet til sportslig aktivitet i klubben denne sesongen, er etableringen av «Allidrett». Tilbudet innholder en time pr. uke med bredt anlagt fysisk aktivitet for aldersgruppen 6 til 3 år (født ). De deltar for tiden 56 barn i tilbudet. Tilbudet er i stor grad foreldredrevet Barnefotball (6 12 år) Resultatmål: Etablere minst to 5 er-lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole. Resultatmål: Etablere minst to 5 er-lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole. Resultatvurdering: Allidrett, begge kjønn, født , 56 deltakere. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 8

9 Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2009: G02/01 2 stk 5 er-lag G00 1 stk 5 er-lag G99 l stk 7 er-lag G98 2 stk 7 er-lag G97 1 stk 7 er-lag J97/98/99 1 stk felles 7 er-lag administrert av Skårer. Det er etablert en egen treningsgruppe for J9 (født ) på høsten. På enkelt av guttetrinnene når vi målet om 75 % deltakelse. Vi er langt unna når det gjelder jenter. Styret og sportslig utvalg har hatt sterkt fokus på rekruttering av jenter i denne aldersgruppen og har vært villige til å benytte ekstraordinære midler må bli et økt fokus og økt resursbruk på Ungdomsfotball (13 19 år) Mål: Resultatmålene skal fokusere på bredde, antall ferdighetsmerker, antall spillere på kretslag, antall spillere rekruttert til seniorfotballen og antall dommere, trenere og ledere per årgang. Det vil dessuten være akseptabelt med en gradvis «spissing», utskillelse av talenter til spesiell trening, og oppgradering av prestasjoner i løpet av perioden. Det er et mål å rekruttere spillere fra seniorfotballen til treneroppgaver for denne aldersgruppen. Ungdomsfotball år Resultatmål: Fram til senioralder er utvikling av den enkelte spiller viktigere enn utvikling av gode lag. Det kan skje en gradvis fokusering på lagresultater etter barnefotballen, dog slik at fokus alltid er rettet mot at flest mulig spillere skal fortsette å spille fotball. Stille ett lag i hver årgang under juniornivå. Resultatvurdering: Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2009: G19 1 stk. 11 er og 1 stk. 7 er-lag J19 1 stk 11 er-lag bestående av spillere født 89/90/91/92/ G16 1 stk 7 er-lag bestående av spillere født 93/94 J16 1 stk 11 er-lag bestående av spillere født 94/95 G14 1 stk 11 er-lag bestående av spillere født 95/96 Vi har manglet lag i klasse J14 (95/96). På G19 har vi ligget over ambisjonsnivået, ved at vi har klart å stille to lag. For resterende del av virksomhetsområdet har vi en måloppnåelse på 50 %, i og med at vi ikke har klart å stille ett lag pr. årgang, men kun et lag pr. klasse. En klasse består av to årganger. Klassen kalles smågutt/jente (13 14 år) og gutt/jente (15 16 år). Menn junior (17 19 år) Resultatmål: Ha et etablert lag i klassen menn junior / G19. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 9

10 Resultatvurdering: G19 deltok med to lag i 2. div. G19 1 ble nr. 3 i 2. divisjon. Gull og Sølv ble tapt på dårligere målforskjell. G19 2 måtte endre status fra 11 er til 7 er lag i løpet av vårsesongen. G19 begynte sesongen med 20 spillere og var oppe i 33 spillere. G19 avsluttet sesongen med 26 spillere. Det har vært en del langtidsskader i gruppen. Etter sesongslutt har ytterligere 7 spillere sluttet, 2 av disse pga alder. G19 klarte ikke å stille lag med egne spillere i alle kamper. Måtte låne fra G15/16 2 i tre kamper. Det har vært for stor kampbelastning på spillerne i åt. Størst problem for andrelaget som ofte ikke hadde innbyttere på andrelaget. G19 har ikke avgitt spillere permanent til seniorstall. Har 2 stk 1990 som kan være seniorspillere. 5 spillere har kamper i 4. div, menn senior og 13 har deltatt på MS2 i 5. div. Junior damer (17 19 år) Resultatmål: Etablere et stabilt lag i 1. divisjon. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. Resultatvurdering: J19 deltok med 11 er lag i 1. div. De tok bronse i KM på dårligere målforskjell enn nr. to. Gruppa var på det meste 20 spillere. Utdanning og langtidsskader gjorde at det kun var 12 tilgjengelige spillere store deler av høstsesongen. Laget samarbeidet godt med kvinner senior og J16. Følgende spillere synes å ta steget opp i damestallen: Karoline Raael Johnsen, Cecilie Engh, Camilla Hegre, Therese Torgersen, Frida Næss Jørstad, Anette Heggelund, Lea Carina Tokerud, Marte Sømo Solberg, Silje Skyrudsmoen. Gutt (15 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet. Hvis mulig etableres det to lag. Resultatvurdering: G16 har deltatt med ett 7 er-lag i serien. De tok sølv på dårligere målforskjell enn laget som vant. Ved sesongslutt 2008 besto gruppa av 4 spillere. Etter endt sesong 2009 består gruppa av 17 spillere. Gruppa trenes og ledes av spillerne. Styret er imponert over resultatet. Jente (15 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet i 1. divisjon. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 10

11 Resultatvurdering: Dette er en stor og veldrevet gruppe. Den består av snaut 20 spillere født 93/94/95/96. De deltok med lag i 1. div. J16. De endte på fjerdeplass på dårligere målforskjell enn lagene på 2. og 3. plass. Smågutt (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et 11 er-lag i hver årgang for gutter. Etablere stabilt tilbud med et felles 11 er-lag for jenter i disse årgangene. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronse merke). Resultatvurdering: Gruppa består av spillere født 95 (9 stk) og 96 (8 stk). De deltok i med ett 11 er lag i G14, 2. div. De ble nr. 5 i avdelingen etter en sterk høstsesong. Laget hadde et uheldig og dårlig organisert trenerbytte i løpet av sesongen. Småjente (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et 11 er-lag i hver årgang for gutter. Etablere stabilt tilbud med et felles 11 er-lag for jenter i disse årgangene. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronse merke). Resultatvurdering: KFK stiller ikke lag på dette aldertrinnet pga. for få spillere til å stille lag. Våre spillere på dette alderstrinnet spiller på J Seniorfotball (20 +) Mål: Seniorfotballens oppgave er å prestere så gode resultater som mulig innenfor de rammer som ressursgrunnlaget setter. Klubben bør også ha et tilbud til de som vil begrense seg til mosjonsbasert fotballaktivitet. Resultatmål: Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 2. divisjonsnivå. Klubbens herrelag (A-lag) skal utvikle et lag med stabil kvalitet av god 4. divisjonsstandard. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner (3. div. o.l.) vil være en meget god bonuseffekt Aktivitetene i seniorfotballen skal også ivareta de miljø- og trimbehov som eksisterer blant klubbens medlemmer. Dette tilsier at det må gis tilbud om spill i lavere divisjoner for utøvere som ikke ønsker å satse på de kvalitetsmålsettinger som er skissert foran. Det må også skje gjennom aktiviteter for spillere i klassene Old boys/menn veteran/old girls ol. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 11

12 Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2009: Menn senior 3 lag Kvinner senior 2 lag Menn veteran 2 lag Kvinner senior Resultatmål: Klubbens A-lag for kvinner skal utvikles til et lag med stabilt 2. divisjonsnivå. Delmål: For 2009 bør målet være at laget havner på øvre halvdel av tabellen. Resultatvurdering: Kvinner senior deltok med 11 er-lag i 3. div. og et 7 er-lag. Kvinner senior ble nr. 10 i 3. div. avdelingen for Akershus, Oslo og Østfold, og rykket ned. Det sportslige nivået i avdelingen var overraskende høyt. På noen kamper hadde KFK problemer med å stille lag og måtte gi en walkover. Siste del av sesongen fungerte samarbeidet med J19 godt, men det ble likevel ikke tatt tilstrekkelig med poeng til at laget overlevde i divisjonen. Kvinner senior 7 er ble nr. 4 i sin avdeling. Laget ble ikke det gode rekrutteringstilbudet til innbyttere på kvinner senior og J19 vi hadde håpet på. Til det var spillergrunnlaget for lite og stabiliteten i deltakelsen til spillerne de to gruppene for dårlig. Det var til tider meget vanskelig å stille lag. Menn senior Resultatmål: Klubbens herrelag (A-lag) skal utvikle et lag med stabil kvalitet av god 4. divisjonsstandard. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner (3. div. o.l.) vil være en meget god bonuseffekt Lagene skal i 2009 havne på øvre halvdel av tabellen i sin avdeling. Resultatvurdering: Måloppnåelsen på dette området er ikke tilfredsstillende. Menn senior 1 ble nr. 10 av 14 lag 4. div. Laget var involvert i nedrykkskamp for tredje året på rad. Målet var at laget skulle være blant de 7 beste. MS1 var seier i siste kampen unna å bli nr. 8. Det manglet 5 poeng på å bli nr 7. Menn senior 2 ble nr. 9 av 12 lag i 5. div. Utfordringen denne sesongen besto i hovedsak av at det var for få spillere i gruppa og at for få i gruppa bruke tid på fotball 3 ganger i uken. Dette er en forutsetning for å klare å løfte menn senior 1 opp i toppen av 4. div. Det ble lagt til rette for tre treninger pr. uke, hvorav en på hel bane, på vintersesongen. På sommersesongen disponerte også laget hel bane. Snittet på treninger var om lag 12 spillere. Snittet var noe høyere før serien startet. Snittet var vesentlig lavere på trening dagen etter kamp. Årets trenere var videre av den oppfatning at kvaliteten på spillergruppa ikke er av god nok kvalitet til å være med i toppen av 4. div., uansett om de fleste trente 3 ganger pr. uke. Kun 8 9 stk holdt godt 4. div. nivå. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 12

13 MS2 slet gjennomgående med å stille lag kun fra egen gruppe. I snitt ble det lånt 5 spillere til hver kamp fra andre lag i klubben. MS2 måtte gi en walkover. Laglederfunksjonen fungerte dårlig på våren. Det hjalp med bytte av person på høsten. Forutsetningen om å basere seg på 2 3 stk G19 spillere til hver kamp var vanskelig å gjennomføre. Kampbelastningen ble samlet meget stor på G19. I tillegg var det mange G19 som jobbet kveld. Menn senior 3 nådde målet om øvre halvdel av tabellen. De ble nr. 4 i 6. div. MS3 har vært en egen administrativ gruppe. Gruppa besto av 23 spillere. Laget hadde ikke felles trening og møttes kun til kamp. Selv med 23 spillere i gruppa var det til tider vanskelig å stille 13 spillere til kamp. Menn veteran: Menn veteran trente som en gruppe og deltok med 2 stk 7 er lag i seriespill. MV+39 hadde i minste laget med spillere og måtte gi en walkover. Brorparten av spillerne på laget trente meget sjelden. Det er tvilsomt om det er grunnlag for å stille lag i denne klassen i MV+48 gjennomførte en meget god sesong. De var nok spillere både på trening og kamp. De kom på 3. plass i serien Trener- og lederutvikling Trener 1 kurs 8 personer á kr 800 Trener 2 kurs kr Eksterne lederkurs kr stk. trener- og lederforum kr 500 Interne møter og kurs kr 1500 Budsjett: Trenings- og instruksjonstiltak kr Resultatvurdering: Denne sesongen har det så langt bare vært meget få som har deltatt på på delkurs 1 (aktivitetslederkurset) av trener I kurset. Dette er ønskelig at langt flere deltar på disse kursene, særlig gjelder dette deltakelse fra de yngste alderstrinnene. KFK fikk ikke med deltakere på trener II kurset. Vi har hatt med deltakere på keepertrenerkurs. På ledersiden har det vært for liten aktivitet med tanke på deltakelse på eksterne kurs. Det har vist seg vanskelig å finne eksterne kurs som ledere ønsker å delta på. Vi har hatt en deltaker på Lederkurs 1. Det er ikke blitt gjennomført trenerforum denne sesongen. Vi jobber fortsatt med å finne en form som gjøre det mer attraktivt å delta. Det er gjennomført to ledermøter (trener- og lederforum) i løpet av sesongen med god deltakelse. Møtene arrangeres regelmessig vinter, vår og høst. Det ble dessverre ikke funnet rom for å arrangere høstmøtet. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 13

14 Revisjon av skoleringsplanen og publisering av denne på nettsiden er ikke sluttført på grunn av manglende kapasitet i sportslig utvalg Dommere og dommerutvikling Mål: Alle KFKs lag i barnefotballen skal ha to faste dommere de avtaler dømming av hjemmekamper med. Bistå oppmenn å finne dommere i 11 er kamper hvor dommer ikke er satt opp av kretsen. Klubben skal beholde og rekruttere nok dommere for med egne dommere å kunne dekke de kamper kretsen ikke setter opp dommer i aldersbestemte kamper Ingen lag skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at det ikke møter dommer til terminfestet kamp. Ingen dommer skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at hjemmelaget ikke møter ved avtalt oppdrag. Alle lagledere ringer oppsatt dommer og bekrefter oppdrag senest 24 timer før kampstart. Resultatvurdering: KFK hadde denne sesongen tre kretsdommere og en ny rekrutteringsdommer. Vi mistet en kretsdommer i løpet av sesongen. Vi har god dekning av klubbdommere til 7 er og 5 erfotball.. Det har blitt satt opp dommere til de aller fleste klubbens hjemmekamper, dels av krets og dels av klubb. Lagledere på G 14 og 16 har i stor grad måtte skaffe dommere selv. I barnefotballen ble alle lag gitt to dommere som skulle følge dette laget hele sesongen. Der vi hadde dommere som fullførte sesongen, har denne ordningen fungert meget bra på de fleste lagene. Den bør videreføres neste sesong. Alle klubbens dommere har komplett dommerutstyr fra klubben. Det er arrangert ett kurs i egen regi, og flere samlinger hvor kamper er fordelt og dommerfaglige forhold er diskutert Spillerutvikling Tilby alle trenere kurs i keepertrening Legge til rette for å kunne bli god i KFK Påmelding og oppfølging krets- og forbundsaktiviteter Hospitering satt i system Budsjett: Kr ,- fra posten «Trenings- og instruksjonstiltak». Resultatvurdering: Klubben har også i år hatt flere spillere på kretsaktiviteter i form av sonesamlinger både på gutte- og jentesiden. Vi bør i kommende sesong sette høyere krav for å sende spillere på sonesamlinger. De aktuelle kandidatene bør vurderes av en eller flere representanter fra SU. Det har i år blitt gjennomført fellestreninger for alle klubbens spillere. I vinterferien hadde vi 3 økter hvor vi hadde opp til 20 spillere. Disse spillerne var en god blanding fra nesten alle E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 14

15 klubbens lag, både på gutte- og jentesiden. Alt i alt kan vi se tilbake på dette tiltaket som en stor suksess. Det er også blitt gjennomført felles keepertrening. Her har oppmøtet var fra 1 til 5 keepere. Enkelte representanter fra SU har vært ute hos enkelte av lagene og kjørt keepertrening og trening for hele gruppa. Dette har fungert bra og det bør brukes ressurser for å gjennomføre dette også kommende sesong Treningstid og -forhold, klubbfasiliteter Mål: Alle lag i klubben skal sikres nødvendig treningstid og kampforhold. Klubbens kamper spilles som hovedregel på Parken I vinterhalvåret skal alle minilagene tilbys innendørstrening i Kurland skoles gymsal. Alle lag tilbys en gratis økt på undervarmet kunstgress. For øvrige økter betales redusert leie. Budsjett: ,- (internleie Parken) , (ekstern utleie Parken) Resultatvurdering: Kunstgressbanen har fungert med utmerket kvalitet store deler av sesongen. Driftsproblemene vi opplevde en måneds tid ved oppstart, reduserte bruksverdine vesentlig i denne perioden. Fra medio januar har baneunderlaget holdt seg mykt. Banemannskap har gjort en god innsats med vedlikeholdet. I vinterhalvåret blir kunstgressbanen tilbudt eksterne lag, primært i tider som er etterspurt (kl mandag fredag), for å dekke hoveddelen av kostnadene for vintervedlikehold og oppvarming av bane. Egne lag i barne-/ungdomsfotballen tildeles normalt treningstid utenom denne tiden og i gymsal på Kurland skole. Junior-/seniorlag tildeles normalt treningstid etter kl og må påregne en økt med start kl Alle lag i KFK har gratis leie av Parken, med unntak av økt nr. 2, 3 osv. som kjøpes i tidsrommet kl fra mandag til torsdag. Økt 2 i dette tidsrommet kunne kjøpes til 50 % av markedspris. Økt nr. 3 til markedspris. Timepriser for baneleie fastsettes av styret for hvert år. Interne lag betaler for vinterleie med 50 % pr. 1. februar og resten innen 15. april. I sommerhalvåret skal alle lag ha minst 1 treningsøkt på Parken. Banestørrelse bestemmes utifra antall spillere, aldersgruppe og banekapasitet. Banekapasitet på andre baner (Torshov) fordeles primært til aldersbestemte lag, seniorlag og eksterne leietakere. I sommerhalvåret legges kampøkter mellom kl og man tor. En av dagene vil ha ekstra kampøkt kl Lag som trener før kampøkt, skal avslutte og gi plass til oppvarming senest 15 minutter før kampstart. E:\Kurland FK\Årsmøtedokumenter_2009_ doc 15

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen.

Tilbakekall av bevilling Lotteritilsynet Vi er fratatt retten til å være lotteriverdige. Vi har klaget innen fristen. Referat styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.09.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Lea, Klaus, Simen, Nina, Ole, Wenche, Nina 42/13 Innkalling, saksliste Godkjent med presisering

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 11.05.10 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Ole, Oddrun, Wenche, Stig, Einar, Nina Forfall: 29/10 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 26.09.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Klaus, Nina, Wenche, Ole Forfall: Irene, 60/12 Innkalling, saksliste Bjørn Godkjent

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 15.06.10 Tid: Kl 18.30 20.40 Sted: Oscars, Løvenstad Tilstede: Klaus, Ole, Oddrun, Stig, Einar, Nina Forfall: Wenche 40/10 Innkalling, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer