Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel

2 INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN OPPDRAGSGIVER BAKGRUNN ANSKAFFELSEN Tomt Parkeringshus Drift og vedlikehold KUNNGJØRING TILBUDSBEFARING OG TILBUDSKONFERANSE TILLEGGSOPPLYSNINGER OG OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON RETTELSER, SUPPLERINGER ELLER ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET ALMINNELIGE BESTEMMELSER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN REGLER FOR KONKURRANSEN ANSKAFFELSESPROSEDYRE OFFENTLIGHET TAUSHETSPLIKT KVALIFIKASJONSKRAV GENERELT OBLIGATORISKE OG UFRAVIKELIGE KRAV Attest for betalt skatt og trygdeavgifter Attest for betalt merverdiavgift HMS-egenerklæring ved tjenestekontrakter TILBYDERENS ØKONOMISKE OG FINANSIELLE KAPASITET KRAV TIL TILBUDET TILBUDETS UTFORMING TILBUDSFRIST VEDSTÅELSESFRIST INNLEVERINGSSTED LEVERANDØROPPLYSNINGER FORBEHOLD ALTERNATIVE TILBUD TILBAKEKALLING SPRÅK KOMPLETT TILBUD AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN AVLYSNING AV KONKURRANSEN OG TOTALFORKASTELSE TILDELINGSKRITERIER INNSTILLING VEDLEGG

3 1.Oppdraget/leveransen/ytelsen 1.1Oppdragsgiver Sandnes kommune inviterer investorer i forbindelse med opprettelse av et aksjeselskap for finansiering, bygging og drift av et underjordisk parkeringshus på Ruten i Sandnes kommune. Informasjon om oppdragsgiver finnes på 1.2Bakgrunn I kommuneplanen vedtatt av kommunestyret som nå er ute på høring er parkering på Ruten omtalt som en viktig del av sentrumsplanen. Et eget strategidokument for gjennomføring av sentrumsplanen vil kunne bli et virkemiddel for gjennomføring av alle fellestiltakene. Dokumentet viser også hvor omfattende og sentralt parkering vil være for å få til et livskraftig sentrum i fremtiden. Kommuneplanen finnes på kommunens hjemmeside, Parkeringsanlegg på Ruten vil bli utredet i to etasjer. Antall parkeringsplasser kan bli i størrelsesorden For Sandnes kommune vil et parkeringsanlegg på Ruten være det viktigste parkeringsanlegget som en del av gjennomføring av sentrumsplanen. På kort sikt vil parkeringsanlegget ikke være kommersielt med dagens priser. Parkeringsanlegget vil dog være helt avgjørende for å gjennomføre det store behov for felles parkeringsanlegg som bolig- og næringsutbygging i sentrum har. Prosjektet skal ha kommersielle interesser i forhold til økt handel og tilgjengelighet i Sandnes sentrum. I tillegg skal ønske om å bidra til et mer aktivt og levedyktig sentrum også være drivkraft hos en investor. For Sandnes kommune er Ruten den viktigste plass i sentrum, og har i det senere fått stor oppmerksomhet som festplass og sentrumspark. Hovedformålet med anskaffelsen er å tilrettelegge for funksjonell og attraktiv parkering i Sandnes sentrum, slik at næringsliv og sentrumsfunksjoner kan videreutvikles. En kombinasjon av kommersiell investering og frikjøp av parkeringsplasser, antas være den beste løsning for at parkeringshuset kan la seg realisere ut i fra økonomiske kriterier. 1.3Anskaffelsen En ønsker å opprette et eget aksjeselskap med to eller flere eiere for finansiering, bygging, vedlikehold og drift av parkeringsanlegget. Kommunen vil være en av aksjonærene, men ikke ha aksjemajoriteten. Kommunens og investorenes andel i prosjektet vil fastlegges på et senere tidspunkt etter forhandlinger. Partene i selskapet skal ha et gjensidig insentiv til 3

4 å utvikle en best mulig tjeneste i tråd med Sandnes kommunes kommuneplan og parkeringspolitikk. Eierne utarbeider en joint venture -avtale som regulerer selskapets drifts og handlemåte. Risiko vil her være delt gjennom eierskapsfordelingen i joint venture-selskapet. Følgende momentene skal samles i en såkalt Joint Venture avtale (listen er ikke uttømmende): Eierforhold fordeling av plasser i styrende organer Strategi, målsetting og forretningsidé Rekruttering og kompetanse Ledelse og ledelsesmessige aspekter Fordeling av selskapets underskudd Kommersiell utvikling for det nye selskapet I forbindelse med etableringen bør det utarbeides og forankres en forretnings- og markedsplan Tomt Sandnes kommune vil stille tomt til disposisjon på kommersielle vilkår. Det skal inngås en tomtefesteavtale mellom Sandnes kommune og aksjeselskapet (fester). Skisse til festeavtale er vedlagt. Kommunen forestår bortfeste av gnr..., bnr.. - tomtens størrelse er ca 10 mål. Tomtefesteavtalen inngås for 25 år fra til Årlig festeavgift betales på forskudd med halvårlige terminer. Avgiften reguleres hvert år pr i samsvar med endring i konsumprisindeks. (jf. tildelingskriterier pkt. 5.2) Pålegg fra offentlige myndigheter skal ivaretas og etterkommes av fester. Fester bærer de til enhver tid gjeldende utgifter til forsikring, skatter og gebyrer/avgifter som påligger eiendommen. Fester har ikke rett til å kreve tomten innløst i løpet av festetiden eller etter festetidens utløp, med mindre partene inngår egen avtale om det. Ved festetidens utløp kan partene ta stilling til; om festeavtalen skal forlenges om fester kan innløse tomten (og festeavtalen opphører) om bortfester skal overta bygg og andre faste installasjoner (og festeavtalen opphører) Dersom partene blir enige om at kommunen skal overta bygg og andre faste installasjoner (og tomtefesteavtalen opphører), skal vederlaget fastsettes etter forhandlinger eller ved 4

5 rettslig skjønn. Likeledes dersom partene blir enige om at fester kan innløse tomten ved avtalens utløp, skal vederlaget fastsettes etter forhandlinger eller ved rettslig skjønn Parkeringshus Prosjektering og bygging av parkeringshuset skal være aksjeselskapets ansvar. Kommunen skal ha rett til å anlegge en festplass på parkeringshusets tak samt oppføring av en bygning på tomten Drift og vedlikehold Sandnes parkering KF skal stå for den kommersielle driften av parkeringsanleget på vegne av aksjeselskapet. Driften skal utføres i tråd med Sandnes kommunes parkeringsutredning (vedlagt). Sandnes Parkering KF er etablert for blant annet å kunne være en aktiv part i utvikling av parkeringsanlegg, enten dette skjer i egenregi eller i samarbeid med private. Sandnes Parkering KF er også den som ivaretar oppfølging av kommunens frikjøpsordning, ved at det er de som formelt disponerer parkeringsfondet. Et visst antall parkeringsplasser skal avsettes til den kommunale frikjøpsordning basert på de priser som kommunen til enhver tid fastsetter. Antall plasser til frikjøpsorningen skal være gjenstand for forhandlinger, (jf. tildelingskriterier pkt. 5.2). 1.4 Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort på kommunens hjemmesider, i Sandnesposten og Stavanger Aftenblad Tilbudsbefaring og tilbudskonferanse Det vil ikke bli avholdt tilbudsbefaring eller tilbudskonferanse. 1.6 Tilleggsopplysninger og oppdragsgivers kontaktperson Dersom interessenter finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos oppdragsgivers kontaktperson innen Eventuelle feil eller uklarheter som oppdages i konkurransegrunnlaget bes meldt oppdragsgivers kontaktperson omgående. Kontaktperson hos oppdragsgiver: Navn: Anne-Kristin Mortensen Besøksadresse: Rådhuset, Jærveien 33 5

6 Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes Tlf: Faks.: E-post: 1.7 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer skal umiddelbart sendes alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Opplysningene som oppdragsgiveren gir på forespørsel fra èn leverandør, skal umiddelbart også gis til alle de øvrige. Dersom rettelsene, suppleringene eller endringene som nevnt i avsnitt 1 kommer så sent at det er vanskelig for leverandøren å ta hensyn til det i tilbudet, skal det fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige interessenter skal varsles om forlengelsen. 6

7 2. Alminnelige bestemmelser for gjennomføring av konkurransen 2.1Regler for konkurransen Prosjektet er foreløpig kostnadsberegnet til 180 mill. Anskaffelsen består av en bygg- og anleggsdel og en tjenestedel i tillegg til inngåelse av fetekontrakt for tomt. Retten til å utnytte det som skal bygges, tilfaller aksjeselskapet da selskapets betaling helt er den betaling brukerne erlegger for å kunne parkere. En legger derfor til grunn at denne konkurransen gjelder tildeling av tjenestekonsesjon og er derfor ikke omfattet av Lov om offentlige anskaffelser eller forskrift om offentlig anskaffelser. tomtefeste Parkering AS P-hus bygg- og anlegg kontrakt betaling Sandnes parkering KF tjenesteytelse betaling Billister 7

8 Selskapets tildeling av kontrakter til underleverandører, skal gjøres ved kunngjøring (konkurranse) i henhold til lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift. Dette gjelder ikke for tildeling til tilknyttede selskaper (deleiere i selskapet) hvor kontrakter kan tildeles uten konkurranse. 2.2 Anskaffelsesprosedyre Denne anskaffelsen følger prosedyren konkurranse med forhandling. Dette er en anskaffelsesprosedyre som åpner for at alle interesserte kan gi tilbud, og som tillater forhandlinger. 2.3 Offentlighet For allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll gjelder lov av 19 juni 1970 nr 69 om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven). Innsynet kan begrenses med hjemmel i forskrift av 14 februar 1986 nr 351 pkt V nr 12. I medhold av sistnevnte unntas tilbud og protokoller som nevnt i forskrift fastsatt ved kgl.res. av 7.april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser. Eventuelle forespørsler om offentlighet vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle i overensstemmelse med prinsippet og ønsket om meroffentlighet i forvaltningen og under hensyn til de forpliktelser som blant annet følger av lovbestemt taushetsplikt, jfr offentlighetslovens 5 a 1. ledd, forskrift om offentlige anskaffelser 3-6 og forsyningsforskriften Taushetsplikt Oppdragsgiverens og hans ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, av hensyn til den opplysningen angår. 3.Kvalifikasjonskrav 3.1 Generelt Oppdragsgiver stiller krav til tilbyderes tekniske kvalifikasjoner og finansielle og økonomiske stilling. Kvalifikasjonskravene skal sikre at tilbyder er i stand til å kunne oppfylle forpliktelsene i kontrakten. Omfanget av de krav som stilles skal stå i forhold til det som skal leveres. Dokumentasjon skal være vedlagt tilbudet, og skal foreligge senest ved tilbudsfristens utløp. 8

9 3.2 Obligatoriske og ufravikelige krav Attest for betalt skatt og trygdeavgifter Norske leverandører skal framlegge skatteattest fra kemner/kommunekasserer (Skjema RF-1244) i kommunen der tilbyderen har sitt hovedkontor. Attesten skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Attest for betalt merverdiavgift Norske leverandører skal framlegge skatteattest for merverdiavgift fra skattefogden (fylkesskattekontoret) der tilbyderen har sitt hovedkontor. Attesten skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp HMS-egenerklæring ved tjenestekontrakter For arbeid som skal utføres i Norge krever oppdragsgiver at samtlige tilbyderer fremlegger en egenerklæring i samsvar med vedlegg 3 om at tilbyderen oppfyller, eller ved eventuell tildeling av kontrakt, vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Denne bestemmelsen gjelder ikke varekontrakter. HMS-egenerklæring i vedlegg 3 skal fylles ut og vedlegges tilbudet. 3.3 Tilbyderens økonomiske og finansielle kapasitet Kandidatene må dokumentere tilstrekkelig finansiell styrke og soliditet til å kunne gjennomføre og påta seg finansiering av sin del av prosjektet. Fremleggelse av siste tre års godkjente regnskap og revisorberetning skal vedlegges tilbudet. Egnede bankerklæringer samt morselskapsgaranti dersom tilbyder eies med mer enn 50% av et annet selskap skal vedlegges tilbudet. 4.Krav til tilbudet 4.1 Tilbudets utforming Tilbudet skal være skriftlig og undertegnet, og vil ikke bli returnert. Tilbud skal inngis i henhold til konkurransegrunnlaget. Tilbudet skal leveres i lukket konvolutt, og merkes "Ruten parkeringsanlegg. Tilbud sendt elektronisk eller på telefaks aksepteres ikke. 9

10 4.2 Tilbudsfrist Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet senest KL. 15:00. Tilbud som er innlevert etter fristens utløp vil bli avvist. Dersom tilbudet framsendes med vanlig post, må postlegging skje i så god tid at tilbudet med sikkerhet er oppdragsgiver i hende før innleveringsfristen. 4.3 Vedståelsesfrist Tilbyder skal vedstå seg sitt tilbud i 90 dager regnet fra innleveringsfristens utløp. 4.4 Innleveringssted Tilbudet bes sendt til Sandnes kommune, kommunalteknikk, Postboks 583, 4305 Sandnes, v/anne-kristin Mortensen eller Tilbudet bes innlevert til Sandnes kommune, kommunalteknikk, Rådhuset, Jæveien 33, 4309 Sandnes v/anne-kristin Mortensen 4.5 Leverandøropplysninger Skjema for leverandøropplysninger innleveres i utfylt stand, og skal være datert, underskrevet og med firmaets navn. 4.6 Forbehold Det er anledning til å ta forbehold som ikke er vesentlige. Tilbud som inneholder forbehold utover dette vil kunne bli avvist. Forbehold skal klart fremgå i tilbudsbrevet/tilbudet/vedlegg for å være gyldige. Forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med leverandøren. Forbehold som ikke er priset (innebærer at leverandør vil kunne frafalle forbeholdet mot denne prisen og at prisen vil bli lagt til grunn ved evalueringen), eller som ikke lar seg kostnadsberegne, vil kunne føre til at tilbudet anses som ufullstendig og blir avvist. Forbehold som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene kan medføre avvisning. Det kan ikke tas vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene. 4.7 Alternative tilbud Det er ikke adgang til å gi tilbud på alternative løsninger. 10

11 4.8 Tilbakekalling Innlevert tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og skal utformes i samsvar med punkt Språk Tilbudet skal utarbeides på norsk og all kommunikasjon skal foregå på norsk Komplett tilbud Tilbudet skal bestå av: Tilbudsbrev Dokumentasjon av kvalifikasjoner Tilbud (besvarelse av tildelingskriterier) Komplett utfylt leverandøropplysninger 5. Avgjørelse av konkurransen 5.1 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. Oppdragsgiveren kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. 11

12 5.2 Tildelingskriterier Valg av medeier(e) i parkeringsselskapet skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige. Det skal etableres en modell som i best mulig grad sikrer en kostnadseffektiv og innovativ byggeprosess og tilsvarende for drift og vedlikehold. Aksjeselskapet er den som kan påvirke byggeprosessen og skal også bære den økonomiske risiko. Tilbudet skal inneholde: Andel i % som investor ønsker å bidra med skal tilbys. Det skal tas høyde for at flere enn 1 medeier kan velges. Årlig festeavgift for tomt Antall tilgjengelige P-plasser til frikjøpsorning Forslag til framdriftsplan og ferdigstillelse Vurdert m2 pris for nybygg Anslått restverdi dersom parkeringshuset skal overføres kommunen etter endt avtale Beskrivelse av ressurstilgjenelighet og nominerte nøkkelpersoner til prosjektet. 5.3 Innstilling Oppdragsgivers beslutning om hvem som velges som medeier i parkeringsselskapet vil bli skriftlig meddelt samtidig deltagere i konkurransen. Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget. 12

13 6.Vedlegg Vedlegg 1 HMS-egenerklæring Vedlegg 2 Leverandøropplysninger Vedlegg 3 Parkeringsutredning Vedlegg 4 Skisse til tomtefesteavtale Vedlegg 5 Kommuneplan Vedlegg 6 Kommunedelplan sentrum

14 Vedlegg 1 - Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr./-sted Land * Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder (sign.) Dato: Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte (sign.) Dato: *) For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1996 i medhold av lov av 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forpliktende underskrift Daglig leder (sign.) Dato: 14

15 Vedlegg 2 Leverandøropplysninger Tilbyder: Adresse: Telefon: Telefaks: Mobil: e-post: Kontaktperson: Internett adresse: Dette tilbudet er gitt i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget. Sted: Dato: 15

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022

Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 Anbud busstjenester i Finnmark 2016 2022 15.desember 2014 Lars H. Engerengen KONKURRANSE NR. 201300270 Grunnlagsdokument fra Finnmark fylkeskommune om leveranse av Bussruter i Finnmark i perioden 1. januar

Detaljer

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS

SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT. Museene i Sør-Trøndelag AS SERVERINGSVIRKSOMHET VED RINGVE MUSIKKMUSEUM DRIFTSKONSEPT Museene i Sør-Trøndelag AS 1 1. Bakgrunn 1.1 Kort presentasjon av Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) og Ringve Musikkmuseum Ni av museene i Sør-Trøndelag

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS)

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) Konkurransegrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) TIL HEDMARK FYLKESKOMMUNE Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 17.4. 2009 kl 12:00. 1 INNHOLD 1. GENERELL

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 19 26.05.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse - KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse Innhold 1 OM KONKURRANSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale

Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Tilbudsgrunnlag for rammeavtale Elektrikertjenester I forbindelse med drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur og eiendom Avtaleperiode: 01.09.2013-30.08.2017 Verran kommune Innhold 1. Mål og hensikt

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer