MØTEINNKALLING. Før møtet kl blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Før møtet kl blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 18/07 05/580 STRATEGI- OG UTVIKLINGSPLAN/GRUNNSKOLEN I KARMØY 19/07 06/2302 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVSANLEGG 20/07 06/3098 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG /07 06/3098 TILSKUDD TIL REPERASJON OG VEDLIKEHOLD /07 04/236 UNDERSKUDDSGARANTI FOR OLAVSDAGENE /07 04/203 REFERATSAKER - HSK /07 06/2665 ØKONOMISK STATUSRAPPORT SKOLE OG KULTUR 25/07 04/205 EVENTUELT Karmøy rådhus, Svein H. Andersen leder Ørjan Røed skole- og kultursjef

2 Sak 18/07 STRATEGI- OG UTVIKLINGSPLAN/GRUNNSKOLEN I KARMØY Saksbehandler: Aksel Røsand Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 05/580 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 18/07 Hovedutvalg skole og kultur / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar plan for Grunnskolen i Karmøy Strategi- og utviklingsplan Planen skal ivareta statlige og kommunale mål, og rådmannen gis fullmakt til justeringer dersom endringer av mål og midler gjør dette nødvendig. 3. Utviklingsmål for skoleverket i Karmøy legges til grunn for arbeidet med å fremskaffe en lokal arbeidstidsavtale. Side 2 av 23

3 Sak 18/07 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn: Fra 2005 er det innført egengodkjenning for kompetanseutvikling i grunnskolen. Tidligere har staten ved utdanningsdirektøren vært godkjennende instans. Godkjenning baseres på en kommunalt utarbeidet plan for skole- og kompetanseutvikling. Kommunestyret vedtok planen den , og den vedlagt planen Strategi- og utviklingsplan 2007/ er en revidering av denne planen. Planen inneholder i tillegg utviklingsmål for skolen. Disse var ikke med i den forrige planen, og er fremkommet som et pålegg i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i Den raske endringstakten i samfunnet gjenspeiler seg i nye krav og forventninger til skolen. Med innføring av Kunnskapsløftet er det for første gang lagd et felles læreverk for grunnskole og videregående opplæring. Barnehagene er blitt en del av utdannningsløpet ved at barnehagene fra høsten 2005 ble flyttet fra daværende Barne- og familedepartement til Kunnskapsdepartementet. For barn og unge er skolen en del av en lang læringsprosess som starter med barnehagen og ender med deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Gode overgangsordninger og samarbeid fra barnehage til videregående opplæring vil kunne skape kontinuitet i denne læringsprosessen. Strategi- og utviklingsplanen er en revidert utgave av den kommunale planen Grunnskolen i Karmøy - Strategi og kompetanseutvikling Kunnskapsløftet, ny forskrift til opplæringsloven og Stortingsmelding nr legges til grunn for justeringer i den reviderte utgaven. Kommunale prioriteringer er også en del av grunnlaget for revideringen. Den kommunale strategi- og utviklingsplanen skal være retningsgivende for utviklingsarbeidet i Karmøyskolen. En av skolens utfordringer er å gi alle elever en likeverdig opplæring og å medvirke til å redusere ulikheter mellom individ og grupper. Samtidig skal elevene få en opplæring de har nytte av i dagens samfunn. For å lykkes med disse utfordringene er kompetanseheving av skolens personale et viktig satsingsområde. Den kommunale planen bygger på departementets Plan for strategi og kompetanse i grunnopplæringen Der legges det vekt på at kompetanseheving skjer ved hjelp av ulike virkemidler. Videreutdanning og etterutdanning er tiltak som Karmøy kommune har satset bredt på. Det er en satsing som fortsetter skoleåret For at skolene skal være lærende organisasjoner er det viktig at skolene utvikler en kultur for kontinuerlig læring. I departementets plan fremheves den uformelle læringen som foregår ved blant annet å dele erfaringer og delta i utviklingsarbeid. Kamøy kommune vil derfor legge vekt på nettverksbygging og støtte til lokalt utviklingsarbeid for å bygge opp under kompetansehevingen blant skolens personale. I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2006 ble partene pålagt å fremforhandle lokale arbeidstidsavtaler for utdanningspersonale i grunnskolen. Det ble satt som en forutsetning at nevnte arbeidstidsavtale skulle bygge på utviklingsmål for skolen, og at det skulle søkes å Side 3 av 23

4 Sak 18/07 finne omforente mål fra partenes side. Storparten av de oppsatte målene er omforente, og det går frem av kapitlet som omhandler utviklingsmålene hvor uenigheten ligger. Det er full enighet mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om å utnytte det lokale handlingsrommet, og at det er viktig å skape en kultur for å se muligheter. En er enig om en del intensjoner og ambisjoner når det gjelder skolen: 1. Det viktigste oppdraget er forbedring av læring og resultater i den offentlige fellesskolen. 2. En lokal avtale, som for eksempel innebærer en mer effektiv organisering, kan ikke brukes som en begrunnelse for å redusere ressursinnsatsen i skolen. 3. Ansvaret for forbedringsarbeidet ligger på den enkelte skole, men andre nivå må bidra med støtte og legge forholdene til rette. 4. Siden arbeidstidsavtalen regulerer skolens viktigste ressurs,lærerne, må en se om det finnes bedre måter å utnytte denne ressursen på enn en har gjort før. 5. En god dialog og samhandling i hele personalet er en nødvendig forutsetning for forbedringsarbeidet. Rektor og tillitsvalgte blir sentrale i planlegging og gjennomføring av forbedringsarbeidet. 6. Hensynet til lærernes arbeidsvilkår og arbeidsmiljø er også svært viktige elementer. 7. En må tydeliggjøre hvordan lokale avtaler om arbeidstid kan bidra positivt til skoleutvikling. Rådmannens konklusjon: Rådmannen mener at den vedlagt strategi- og utviklingsplanen er et godt grunnlag for å videreføre det gode arbeidet som blir gjort i skolen i dag. Planen peker på viktige satsingsområder, og gir premisser for hva vi vil med Karmøyskolen. Det nye i planen er utviklingsmålene. De sentrale myndigheter har lagt et løp der skolens egne aktører skal foreslå utviklingsmål. Disse ligger i saken som utviklingsmål i strategi- og utviklingsplanen. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil måtte bli en del av budsjettarbeidene framover. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 4 av 23

5 Sak 19/07 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVSANLEGG Saksbehandler: Tor Asbjørn Aslaksen Simonsen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 06/2302 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 19/07 Hovedutvalg skole og kultur / Hovedutvalg teknisk / Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Kommunale retningslinjer for tilskudd til friluftslivsanlegg, slik de framgår av sakens vedlegg, skal legges til grunn ved tildeling av friluftslivsmidler til lag og foreninger. 2. Retningslinjer for tilskudd til friluftslivsanlegg skal rulleres samtidig med Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet eller oftere dersom det oppstår spesielle behov. 3. Tilskuddets størrelse til fordeling til lag og foreninger fastsettes gjennom den årlige budsjettbehandlingen i kommunestyret. Side 5 av 23

6 Sak 19/07 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Med bakgrunn i kommunestyrevedtaket den og Kommunedelplanen for idrett- og fysisk aktivitet har administrasjonen utarbeidet forslag til Retningslinjer for tilskudd til friluftslivsanlegg. Retningslinjene skal bidra til å gjøre søknadsarbeidet for de frivillige lagene og foreningene enklere, samtidig som de skal bidra til å effektivisere kommunens behandling av søknader. Et mål med dette arbeidet har også vært å få til en mer helhetlig behandling av søknader innen kultur- og friluftsfeltet, og å få et bedre samarbeid når det gjelder tildeling av midler fra de ulike etatene. I arbeidet med retningslinjene har en tatt utgangspunkt i kommunale retningslinjer for tilskudd og utmerkelser innen kulturfeltet. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken I kommunestyremøtet den , saksnr. 0061/04, ble følgende vedtak gjort: "Retningslinjer for kommunale tilskudd til drift og vedlikehold av friluftsanlegg skal utarbeides". Det vises også til "Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet " side 9: "Det bør utarbeides generelle retningslinjer for kommunale tilskudd til lag og foreninger når det gjelder opparbeidelse, drift og vedlikehold av friluftsanlegg. Retningslinjene som gjelder for idrettsanlegg bør brukes som mal og utgangspunkt for arbeidet". Problemanalyse I de siste 5-6 årene har kommunen fordelt kommunale midler til ulike friluftslivstiltak. Friluftslivsmidlene har blitt fordelt til lag og foreninger etter søknad. Søknadene har fram til årsskiftet 2006/2007 blitt behandlet av teknisk etat v/naturforvalter med grunnlag i kommunale rapporter og planer, Kommunedelplaner for idrett- og fysisk aktivitet, fylkesdelplaner m.m. Retningslinjer for behandlingen av søknadene har så langt ikke vært utarbeidet. Andre opplysninger Denne tilskuddsposten (friluftslivsmidler) kommer i tillegg til den såkalte idrettsmillionen som er midler som går til å dekke kommunens bidrag til idretts- og friluftslivsprosjekter i handlingsprogrammet. Økonomi Størrelsen på tilskuddsposten til drift, vedlikehold og bygging av friluftslivsanlegg fastsettes årlig av kommunestyret i budsjettbehandlingen. Vurdering: Forslag til løsning Med grunnlag i kommunestyrevedtaket den og Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet har administrasjonen utarbeidet forslag til retningslinjer for tilskudd til bygging, drift og vedlikehold av friluftslivsanlegg. Det er også utarbeidet et eget søknadsskjema for å søke om tilskudd. For at Retningslinjene for tilskudd til friluftslivsanlegg skal bidra til den utvikling kommunen ønsker å ha på dette fagfeltet, bør det gjennomføres rullering av retningslinjene. En Side 6 av 23

7 Sak 19/07 foreslår at Retningslinjer for tilskudd til friluftslivsanlegg rulleres samtidig med Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Ved spesielle behov bør retningslinjene rulleres oftere. Myndigheten til å fatte vedtak om tilskudd til friluftsliv foreslås lagt til rådmannen, som kan delegere myndigheten videre. Konsekvenser Retningslinjer for tilskudd til friluftslivsanlegg vil forhåpentligvis bidra til at lag og foreninger kjenner bedre til mulighetene og prosedyrene i forbindelse tilskuddsordningen. Den vil også bidra til at arbeidet for de frivillige lagene og foreningene blir enklere med høve på selve søknadsarbeidet, samtidig som vi håper på en mer effektiv og rettferdig behandling av søknadene. Kommunen har også tro på at retningslinjene vil bidra til at de kommunale friluftslivsmidlene blir benyttet enda bedre enn hva tilfellet er i dag. Målet for arbeidet har også vært å samordne tilskuddsordningene innen kultur- og friluftsfeltet samt få et bedre samarbeid når det gjelder tildeling av midler fra de ulike etatene. Rådmannens konklusjon: Rådmannen kjenner til det nære og gode samarbeidet som eksisterer mellom kommunen og de frivillige lagene/foreningene, og legger vekt på at de kommunale midlene skal bli utnyttet på en effektiv måte og komme allmenheten til gode gjennom enda flere og bedre friluftslivstilbud. For å lette lagenes/foreningenes søknadsarbeid, effektivisere kommunens behandling av søknader og bidra til en bedre og mer rettferdig fordeling av friluftslivsmidler, mener rådmannnen at Retningslinjene for tilskudd til friluftslivsanlegg vil danne et godt grunnlag for videre satsing på friluftsliv. Med grunnlag i de positive virkninger retningslinjene vil få for kommunens arbeid innen friluftslivssektoren, går rådmannen inn for at Retningslinjer for tilskudd til friluftslivsanlegg skal legges til grunn ved tildeling av friluftslivsmidler. Rådmannen i Karmøy Arnt Mogstad sign. Side 7 av 23

8 Sak 20/07 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2007 Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 &46 Arkivsaksnr.: 06/3098 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 20/07 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar skole- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til nærmiljø Side 8 av 23

9 Sak 20/07 SAKSFRAMSTILLING Det er i budsjettet for 2007 avsatt kr ,- til fordeling som tilskudd til nærmiljøanlegg. I 2007 er det kommet inn 53 søknader. Noen velforninger har fremmet flere søknader. Disse er vurdert samlet. Det er en liten økning fra foregående år. Den totalte søknadssummen er kr ,- Det er derfor ikke mulig å kunne innfri søknadene mer enn delvis. Denne budsjettposten er først og fremst beregnet på å gå til velforeninger som skal bygge, oppgradere eller vedlikeholde lekeplasser. Budsjettposten blir også brukt til lag og foreninger som gjennomfører større tiltak i nærmiljøet som f.eks skateanlegg, balløkker, stier, ballbinger med mer. Når det gjelder søknader fra idrettslag om kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg som det også er eller vil bli søkt om spillemidler til, så vil tilskudd til denne type anlegg hentes fra budsjettposten nye/rehabilitering idrettsanlegg. Det kommer et eget avsnitt om dette nedenunder. Av den totale tilskuddsposten på kr ,- er kr ,- gått til kollektiv forsikring av velforeningene i Karmøy kommune gjennom Norges Velforbund. Dette har vært praksis siden ordningen med kollektiv forsikring ble innført. I tillegg vil kr ,- av det totale tilskuddet bli holdt igjen slik at det vil være mulig å imøtekomme eventuelle klager. Det bevilges i denne omgang kr ,- i tilskudd til nærmiljøanlegg. De fleste søknadene som er kommet inn i år er søknader om tilskudd til lekeplasser/lekeplassutstyr. Det vil framgå av det vedlagte regneark hva de enkelte velforeningene søker om og disse søknadene krever ingen spesielle kommentarer. Disse søknadene er behandlet av administrasjonen og forslaget til tilskudd finnes i høyre kolonne i regnearket. Noen av søknadene er derimot av en slik art at de bør bli kommentert spesielt i saken. Disse kommentarene er: Nr. 2 Avaldsnes IL Se avsnitt om idrettsanlegg. Nr. 13 Hinderaker og Visnes vel Hinderaker og Visnes vel ønsker å lage sandvolleybane og skate/sykkelområde på neset i Visnes. Fra før er det allerede anlagt tennis og fotballbane. Dette området ligger i nærheten av leirskolen til Karmøy kommune. Det vil dermed komme mange til gode. Det foreslås at velforeningen får et tilskudd på kr ,- til arbeidet. Nr. 24 Nord, SK Se avsnitt om idrettsanlegg. Side 9 av 23

10 Sak 20/07 Nr. 30 Skudenes Skateboarding Det er i dag ikke noe tilbud til skatere sør på Karmøy. Ungdommene må tidelig reise ut for å finne plasser for å skate. Dette er ikke alltid ønskelig. Bak Skudenes Skateboarding står en foreldregruppe som ønsker å anlegge et anlegg i nærmiljø. Det er funnet en egnet plass ved ungdomsskolen. Det foreslås at Skudenes Skateboarding får et tilskudd på kr ,- til arbeidet. Nr. 33 Stangelandsstølen velforening Velforeningen ønsker å anlegg en ballbinge på dagens balløkke sentralt plassert i velforeningens område. Det vil være et stort løft for en velforening. Dette vil være et meget fint tilbud om aktivitet for de mange barna i nærområdet. Karmøy kommune ønsker på denne bakgrunn å tildele velforeningen et tilskudd på kr ,- til arbeidet. Nr. 37 Sørstokke velforening Velforeningen ønsker å bygge et buss-skur ved Stokkastrand skole. Busskuret ligger utenfor området til velforeningen, men barna i velforeningen sokner til denne skolen. Selv om dette er et godt tiltak er bygging av et busskur ikke det man ligger i begrepet nærmiljøanlegg. Med de begrensede midlene som er til rådighet ser en ikke å kunne prioritere denne søknaden. Det tildeles allikevel noe til velforeningen da de også har lekeplasser. Nr. 40 Torvastad IL Se avsnitt om idrettsanlegg. Nr. 43 Veldetun velforening Denne velforening søker også om midler til vedlikehold av og apparater til lekeplasser. En ønsker å tildele noe mer enn til de andre velforeningene. Dette skyldes at velforeningen er meget stor og har mange lekeplasser å holde i stand. Det foreslås å tildele kr ,- Nr. 47 Ytreland velforening Ytreland velforening har bygget et stort og flott nærmiljøanlegg. Dette anlegget har fått støtte via spillemidddelordningen. Retningslinjene i Karmøy kommune tilsier at det kan innvilges inntil 20 % av totalkostnadene i kommunal støtte. Totalkostnadene er her kr ,- Velforeningen har tidligere mottatt kr ,- i kommunal støtte. Det foreslå nå å bevilge kr ,- Det vil da være bevilget tilskudd som utgjør i overkant av 10 % av kostnadene. Med de begrensede midlene tilskudd til nærmiljanlegg utgjør ser en seg ikke i stand til å bevilge mer enn dette beløpet. Tilskudd til idrettsanlegg Tilskudd til idrettslag som bygger nærmiljøanlegg blir hentet fra budsjettposten som går til nye og rehabilitering av idrettsanlegg. Tilskuddene betales ut i henhold til det vedtatte handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet. Sist vedtatt av kommunestyre Handlingsprogrammet fremgår av tabell. I 2006 fikk ingen idrettslag utbetalt kommunale tilskudd til sine nærmiljøanlegg. Ettersom de neste anleggene som ventet på kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg ennå ikke var påbegynt, ble det vedtatt at hele budsjettposten for 2006, som er avsatt til nye og rehabilitering av Side 10 av 23

11 Sak 20/07 idrettsanlegg gikk til å oppfylle den kommunale andelen for de ordinære anleggene i handlingsprogrammet. Mange av anleggene er nå påbegynt / ferdigstilt. Det foreslås derfor at inntil 20 % av budsjettposten avsatt til nye og rehabilitering av idrettsanlegg benyttes til formålet. Kr ,- bevilges til tilskudd nærmiljøanlegg bygget av idrettslagene i Noen av anleggene er det usikkert om vil bli bygget. Dette gjelder blant annet ballbinge Kopervik IL. Det tildeles ikke tilskudd til anlegg før det er helt avklart om det blir realisert. Spkl. Nord har to ballbinger inne på listen. Den første er påbegynt. Den andre er det usikkert om og evt. når bygges. Avventer derfor tildeling av kommunal andel av ballbinge II til år Torvastad IL vil starte arbeidet med aktivitetsområde nå i 2007, og foreslås derfor prioritert. Det foreslås derfor å bevilge til Spkl. Nord Ballbinge I kr ,- og Torvastad IL aktivitetsflate kr ,- Beregnet tilskudd 20% Tidl. Utbet. Rest Tilskudd 2007 Spkl Nord Ballbinge Påb Spkl.Nord Ballbinge Ikke påb Kopervik IL Ballbinge Ikke påb Torvastad IL Akt.område Ikke påb , Avaldsnes IL Akt område Ferdig Avaldsnes IL Sandvolley Ferdig Kolnes IL Ballbinge Ikke påb Åkra IL Ballbinge Ferdig Klubb Anlegg Status Kostnad Spillemilder Ferkingstad IL Dekke Ferdig , , , ,- 0 ballbinge Avaldsnes IL Ballbinge Ikke påb. Usikkert Kopervik IL Flerbruksflate Ikke Usikkert påbegynt Sum Side 11 av 23

12 Sak 21/07 TILSKUDD TIL REPERASJON OG VEDLIKEHOLD 2007 Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 &46 Arkivsaksnr.: 06/3098 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 21/07 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar skole- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til reparasjon og vedlikehold Side 12 av 23

13 Sak 21/07 SAKSFRAMSTILLING Det er i budsjettet for 2007 avsatt kr ,- i tilskudd til reparasjon og vedlikehold av bygg og anlegg. I 2007 er det kommet inn 40 søknader. Det er en liten økning fra foregående år. Den totale søknadssummen er kr ,- I beløp er dette over en dobling fra fjoråret. Det er derfor ikke mulig å kunne innfri søknadene mer enn delvis. Det er forslått at kr ,- blir fordelt på de ulike søknadene. De resterende kr ,- holdes igjen i tilfelle det skulle dukke opp klager på tildelingen, eller at det i løpet av året oppstår uforutsette hendelser som det søkes om tilskudd til. Retningslinjene for tilskudd og utmerkelser innen kulturfeltet er lagt til grunn. Det betyr at tilskudd til reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg, garderobeanlegg, idrettsanlegg er prioritert. Fastmontert utstyr er regnet som del av bygget/anlegget. Anskaffelse til innbo som stoler, bord, bestikk, kjøkkenutstyr, lerret, pc-kanoner etc faller utenfor retningslinjene. Selv om det er gode formål er det ikke rom for å prioritere dette når det er stort behov for tilskudd direkte rettet mot reparasjon og vedlikehold. Regneark med oversikt over søkere, tiltak, tilskudd 2005 og 2006, totalkostnader, søkesum og forslag til tilskudd ligger ved. 1. Skudeneshavn sjøspeidergruppe Reparasjon av gapahuker, innkjøp seilerjolle, reparasjon av sjøhus og seilbåt, branntrapp. Reparasjon av sjøhus og anleggelse av branntrapp faller inn under ordningen. Det er kun tatt hensyn til dette i forslaget om tilskudd. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 7.000,- 2. Avaldsnes sanitetsforening Det søkes om tilskudd til innkjøp av oppvaskmaskin, komfyr og skifte av vindu. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 5.000,- 3. Bedehuset Betel Nye bord, nødbelysning, lysarmatur og miksepult til Bedehuset Betel. Det er ikke tatt hensyn nye bord og miksepult, da disse ikke faller inn under ordningen. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 4. Bjørgene grendahus AL Ombygging og oppussing 2 etg. Huset er slitt etter 16 års bruk. Det er behov for endringer i 2 etg. Nytt gulvbelegg, skifte av elektrisk anlegg, nye lister og maling. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- Side 13 av 23

14 Sak 21/07 5. Ferkingstad idrettslag Skifte røropplegg og skifte av oppvaskmaskin/ steamer. Skifte av dør i inngangspartiet i kjeller. Renovering av parkering. Oppussing av møterom og kontorer loftetasjen, nytt tak i gang og nytt alarmanlegg. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 6. Fosen Bygdehus Bygdehuset leies ut til Karmøy kommune for bruk til barnehage. Leietaker har satt frem krav om nødvendig tilbygg for at bygget skal tilfredsstille leietakers behov. Ombygging med tanke på fast utleie til barnehage går ikke på behovet til foreningslivet i området. Finansiering bør derfor ordnes på annen måte. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 0,- 7. Hinderaker og Visnes velforening Vedlikeholdsarbeid på grunnmur og oppussing av kjeller i grendahuset. Totalt kostnad:15.000,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 4.000,- 8. Håvik Bedehus Skift vinduer og kledning vestre vegg samt maling av ytrevegger. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 9. Karmøy golfklubb Flytting av green, reparasjon av sandbunker og nett, maling av ut hus drivingrange, innkjøp av klipper. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 10. Karmøy Jeger, fiske og naturvernforening Søker har levert to separate søknader fra underavdelinger. Disse er slått sammen til en søknad i henhold til retningslinjene. Skift av yttervegg og port i sjøhus ved Stiglevann og vedlikehold av leirduebanen. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 11. Karmøy Motorcrossklubb Drenering, reparasjon og grusing av banen for å få godkjenning av Motorsportforbundet. Totalt kostnad:80.000,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 12. Karmøy rideklubb Utbedringer av luftegård og isolatbokser til hester pålagt i henhold av forskrift om hestevelferd. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- Side 14 av 23

15 Sak 21/ Karmøy skyttarlag Vedlikehold av elektroniske skiver og sikkerhetsutbedring av nedslagsfeltet for skyting. Maling av anlegget. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 4.000,- 14. Kolnes IL Gjerde rundt bane, vedlikehold kunstgressbane og oppussing/innredning av klubbhus. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 15. Kopervik idrettslag Nødvendig oppjustering av klubbhus og garderober. Garderobene er det ikke gjort noe med på 25 år. Utbedring av gjerder rundt anlegget. Det er også søkt om midler til forprosjektering av nye baner. Dette er det ikke tatt hensyn til da det ikke faller inn under retningslinjene. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 16. Kopervik og Skudenes pistolklubb Utskiftning av porter foran skyteskivene på pistolskytter anlegget på Blikshavn. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 4.000,- 17. Kopervik Røde Kors Modifisering av kjøkken slik at oppvask og matlaging skilles samt å gi mer skapplass og bedre forhold rundt matoppbevaring. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 4.000,- 18. Krossnes Velforening Planting av trær som skal utgjøre en allé. Tilskuddsordningen gjelder reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg, garderobeanlegg og idrettsanlegg. Treplanting faller ikke inn under formålet med ordningen. Velforeningen har også levert søknad om tilskudd til nærmiljøanlegg. Blir vurdert der. Totalt kostnad: 4.500,- Søknadssum: 4.500,- Forslag 2007: 0,- 19. Ljosheim Bedehus Utskifting av kjøleskap, maling inne/ute, anskaffelse av pc, prosjektor og lerret. Det er ikke tatt hensyn til punktene om pc, prosjektor og lerret i forslaget om tilskudd. Totalt kostnad: ,- Søknadssum:31.025,- Forslag 2007: 5.000,- 20. Norheim Sanitetsforening Nødvendig utskifting av ytterkledning Totalt kostnad: ,- Søknadssum:15.000,- Forslag 2007: 5.000,- 21. Ospøy grendahus Skifte av innedører, nytt gulvbelegg i storsalen, beise /male vegger og takinnvendig. Side 15 av 23

16 Sak 21/07 Denne søker ble tildelt et forholdsmessig stort tilskudd på ,- ved omfordeling i desember Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 8.000,- 22. Sevtun AL Nytt kjøleromsaggregat, ny himling i kjellestuen, oppussing av toaletter Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 23. Sk Vedavåg Karmøy Oppussing klubbhus: nytt kontor, kiosklager, nytt lager ungdomsavdelingen og nye toaletter, vedlikehold av anlegget, oppussing klubblokale nytt gulv, maling, materiale, lys og varmepumpe. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 24. Sk. Nord Utvendig maling av Nordhuset, utbedring kjøkken, anlegg av kjørevei til nyanlagt kunstgressbane. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 25. Skudenes bedehus Montering av to varmepumper. Mottatt totalt ,- til samme formål tidligere. Med årets forslag har søker fått dekket 50 % av total kostnadene. Totalt kostnad: ,- Søknadssum:30.000,- Forslag 2007: 3.000,- 26. Skudenes fjellag Stønad til forsikring, energi, forbruksvarer, vedlikehold, leie av arbeidskraft knyttet til drift og vedlikehold av Fjellagets eiendom. Det er ikke tatt hensyn til punktene om forsikring og strøm. Dette ansees som en del av driften. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 5.000,- 27. Skudenes sjømannsforening Reparasjon og vedlikehold av skader Vikholmen fyr. Det vernede fyret et sterkt utsatt for vær og vind. Skudenes sjømannsforening påtar seg en viktig samfunnsmessig oppgave ved å ivareta deler av vår kulturarv. Totalt kostnad: ,- Søknadssum:20.000,- Forslag 2007: ,- 28. Skudenes ungdoms- og IL Reparasjon av ballbinge og klubbhus pga lekkasje. Innredning av ungdomsrom i tidligere garderobe. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 29. Skudeneshavn røde kors Side 16 av 23

17 Sak 21/07 Støtte til innkjøp av nye bord og stoler, kjøp av vaskemaskin, maling av fasaden. Det er ikke tatt hensyn til kjøp av bord og stoler da dette ikke faller inn under ordningen. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 30. Skytternes kontaktutvalg Fullføring av toalettanlegg ved skytteranlegget på Blikshavn. Tidligere mottatt kr ,- til samme formål. Totalt kostnad: ,- Søknadssum:10.000,- Forslag 2007: 5.000,- 31. Skår grendahus AL Nytt gulv i lagerrom, div. maling/oppussing av inngangsparti/gang. Reparasjon av stoler og bord. Totalt kostnad: ,- Søknadssum:19.500,- Forslag 2007: 5.000,- 32. Speiderhuset Ledaal Pusse opp hall/entre/kjøkken. Reparasjon og oppgradering av lyspunkter utvendig, vedlikehold av vinduer (utvendig). Planering av uteområde. Totalt kostnad: ,- Søknadssum:46.900,-Forslag 2007: 5.000,- 33. Sørstokke velforening Velforeningen har satt opp tre busskur. Disse fungerer ikke etter intensjonen. En ønsker å kle strekkmetall med plexiglass for å stoppe regnet. Busskur langs veien faller ikke inn under ordningen. Det er heller ikke primært velforeningens oppgave. Da det er knapt med midler kan en ikke se å kunne prioritere dette. Totalt kostnad: 4.000,- Søknadssum: 4.000,- Forslag 2007: 0,- 34. Torvastad idrettslag Tette vannlekkasje i lager under tribunen, gjennomføre endringer for å få til universell utforming av utendørsanlegg. Dette medfører blant annet en hel del asfaltering. Reparasjon av kulering, satsplanke og kastsone på friidrettsbane Totalt kostnad: ,- Søknadssum:87.000,- Forslag 2007: ,- 35. Torvastad KFUK/KFUM Oppussing loftsrom med nytt gulv og oppussing av vegger og tak. Ferdigstillelse av toalettanlegg. Det er tidligere mottatt noe midler til toalettanlegg. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 9.000,- 36. Vea sanitetslag Det er lagt nytt tak på sanitetshuset. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- Side 17 av 23

18 Sak 21/ Vikesjøen båtforening Planering/grusing av småbåthavn, reparasjon av brygge. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 2.000,- 38. Ådland bedehus Det er kommet to søknader fra Ådland bedehus. En for ombygging av kjøkken og en for innkjøp av bestikk og servise. Disse er slått sammen. Det er ikke tatt hensyn til innkjøp av bestikk og servise i forslaget for Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 39. Åkra IL Diverse mindre vedlikeholdsprosjekter på anlegg og innredning av miljørom. Dette rommet brukes i dag som lagerrom. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 40. Åkrehamn bedehus ZOAR Totaltrenovering av hovedetasjen. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- Side 18 av 23

19 Sak 22/07 UNDERSKUDDSGARANTI FOR OLAVSDAGENE 2007 Saksbehandler: Astrid Havn Tranøy Arkiv: 223 C30 Arkivsaksnr.: 04/236 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 22/07 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole- og kultur vedtar å gje underskuddsgaranti på inntil kr ,- til Olavsdagane på Avaldsnes Side 19 av 23

20 Sak 22/07 SAKSFRAMSTILLING Samandrag av saken: Frå Olavsdagane i Avaldsnes, ved Palmer Vistnes, har det komt søknad om garanti for til saman kr ,- for arrangementet som i år er sett saman av eitt foredrag, ein konsert og ein pilegrimsvandring. Fredag blir det foredrag av Terje Nordby om norske helgener. Nordby leder programmet Mytekalenderen på P2. Lørdag blir det arrangert konsert med folketonesanger Åsne Valland Norli, Nils Økland, fiolin og Sigbjørn Apeland, orgel. Olavsdagane blir avslutta med pilegrimsvandring frå Toskatjøn til Olavskyrkja søndag Bakgrunn for saken Olavsdagane er eit årleg arrangement, og tilbyr i år eit variert og annleis program som presenterer fleire kulturelle uttrykk. Olavskyrkja tilbyr kvalitetskonsertar til publikum, og kyrkjene er Karmøy sine beste konsertsaler. Difor er det viktig å støtte opp om dette tilbodet. Forslag til løysing Skole- og kultursjefen vil gje ein garanti for arrangementet på inntil kr ,-. Beløpet blir belasta budsjettpost Side 20 av 23

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.08 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201. Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/201 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 09.04.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR - 29.01.2014

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid: Kl. 18.00 NB!! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.03.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALGET FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: 22.11.2011 Tid: 16.30 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer