MØTEINNKALLING. Før møtet kl blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Før møtet kl. 18.15 blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold."

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Før møtet kl blir det orientering vedr. skolehelsetjenesten ved virksomhetsleder Aslaug Irene Skjold. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 18/07 05/580 STRATEGI- OG UTVIKLINGSPLAN/GRUNNSKOLEN I KARMØY 19/07 06/2302 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVSANLEGG 20/07 06/3098 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG /07 06/3098 TILSKUDD TIL REPERASJON OG VEDLIKEHOLD /07 04/236 UNDERSKUDDSGARANTI FOR OLAVSDAGENE /07 04/203 REFERATSAKER - HSK /07 06/2665 ØKONOMISK STATUSRAPPORT SKOLE OG KULTUR 25/07 04/205 EVENTUELT Karmøy rådhus, Svein H. Andersen leder Ørjan Røed skole- og kultursjef

2 Sak 18/07 STRATEGI- OG UTVIKLINGSPLAN/GRUNNSKOLEN I KARMØY Saksbehandler: Aksel Røsand Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 05/580 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 18/07 Hovedutvalg skole og kultur / Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre vedtar plan for Grunnskolen i Karmøy Strategi- og utviklingsplan Planen skal ivareta statlige og kommunale mål, og rådmannen gis fullmakt til justeringer dersom endringer av mål og midler gjør dette nødvendig. 3. Utviklingsmål for skoleverket i Karmøy legges til grunn for arbeidet med å fremskaffe en lokal arbeidstidsavtale. Side 2 av 23

3 Sak 18/07 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn: Fra 2005 er det innført egengodkjenning for kompetanseutvikling i grunnskolen. Tidligere har staten ved utdanningsdirektøren vært godkjennende instans. Godkjenning baseres på en kommunalt utarbeidet plan for skole- og kompetanseutvikling. Kommunestyret vedtok planen den , og den vedlagt planen Strategi- og utviklingsplan 2007/ er en revidering av denne planen. Planen inneholder i tillegg utviklingsmål for skolen. Disse var ikke med i den forrige planen, og er fremkommet som et pålegg i forbindelse med hovedtariffoppgjøret i Den raske endringstakten i samfunnet gjenspeiler seg i nye krav og forventninger til skolen. Med innføring av Kunnskapsløftet er det for første gang lagd et felles læreverk for grunnskole og videregående opplæring. Barnehagene er blitt en del av utdannningsløpet ved at barnehagene fra høsten 2005 ble flyttet fra daværende Barne- og familedepartement til Kunnskapsdepartementet. For barn og unge er skolen en del av en lang læringsprosess som starter med barnehagen og ender med deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Gode overgangsordninger og samarbeid fra barnehage til videregående opplæring vil kunne skape kontinuitet i denne læringsprosessen. Strategi- og utviklingsplanen er en revidert utgave av den kommunale planen Grunnskolen i Karmøy - Strategi og kompetanseutvikling Kunnskapsløftet, ny forskrift til opplæringsloven og Stortingsmelding nr legges til grunn for justeringer i den reviderte utgaven. Kommunale prioriteringer er også en del av grunnlaget for revideringen. Den kommunale strategi- og utviklingsplanen skal være retningsgivende for utviklingsarbeidet i Karmøyskolen. En av skolens utfordringer er å gi alle elever en likeverdig opplæring og å medvirke til å redusere ulikheter mellom individ og grupper. Samtidig skal elevene få en opplæring de har nytte av i dagens samfunn. For å lykkes med disse utfordringene er kompetanseheving av skolens personale et viktig satsingsområde. Den kommunale planen bygger på departementets Plan for strategi og kompetanse i grunnopplæringen Der legges det vekt på at kompetanseheving skjer ved hjelp av ulike virkemidler. Videreutdanning og etterutdanning er tiltak som Karmøy kommune har satset bredt på. Det er en satsing som fortsetter skoleåret For at skolene skal være lærende organisasjoner er det viktig at skolene utvikler en kultur for kontinuerlig læring. I departementets plan fremheves den uformelle læringen som foregår ved blant annet å dele erfaringer og delta i utviklingsarbeid. Kamøy kommune vil derfor legge vekt på nettverksbygging og støtte til lokalt utviklingsarbeid for å bygge opp under kompetansehevingen blant skolens personale. I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2006 ble partene pålagt å fremforhandle lokale arbeidstidsavtaler for utdanningspersonale i grunnskolen. Det ble satt som en forutsetning at nevnte arbeidstidsavtale skulle bygge på utviklingsmål for skolen, og at det skulle søkes å Side 3 av 23

4 Sak 18/07 finne omforente mål fra partenes side. Storparten av de oppsatte målene er omforente, og det går frem av kapitlet som omhandler utviklingsmålene hvor uenigheten ligger. Det er full enighet mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om å utnytte det lokale handlingsrommet, og at det er viktig å skape en kultur for å se muligheter. En er enig om en del intensjoner og ambisjoner når det gjelder skolen: 1. Det viktigste oppdraget er forbedring av læring og resultater i den offentlige fellesskolen. 2. En lokal avtale, som for eksempel innebærer en mer effektiv organisering, kan ikke brukes som en begrunnelse for å redusere ressursinnsatsen i skolen. 3. Ansvaret for forbedringsarbeidet ligger på den enkelte skole, men andre nivå må bidra med støtte og legge forholdene til rette. 4. Siden arbeidstidsavtalen regulerer skolens viktigste ressurs,lærerne, må en se om det finnes bedre måter å utnytte denne ressursen på enn en har gjort før. 5. En god dialog og samhandling i hele personalet er en nødvendig forutsetning for forbedringsarbeidet. Rektor og tillitsvalgte blir sentrale i planlegging og gjennomføring av forbedringsarbeidet. 6. Hensynet til lærernes arbeidsvilkår og arbeidsmiljø er også svært viktige elementer. 7. En må tydeliggjøre hvordan lokale avtaler om arbeidstid kan bidra positivt til skoleutvikling. Rådmannens konklusjon: Rådmannen mener at den vedlagt strategi- og utviklingsplanen er et godt grunnlag for å videreføre det gode arbeidet som blir gjort i skolen i dag. Planen peker på viktige satsingsområder, og gir premisser for hva vi vil med Karmøyskolen. Det nye i planen er utviklingsmålene. De sentrale myndigheter har lagt et løp der skolens egne aktører skal foreslå utviklingsmål. Disse ligger i saken som utviklingsmål i strategi- og utviklingsplanen. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil måtte bli en del av budsjettarbeidene framover. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 4 av 23

5 Sak 19/07 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVSANLEGG Saksbehandler: Tor Asbjørn Aslaksen Simonsen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 06/2302 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 19/07 Hovedutvalg skole og kultur / Hovedutvalg teknisk / Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Kommunale retningslinjer for tilskudd til friluftslivsanlegg, slik de framgår av sakens vedlegg, skal legges til grunn ved tildeling av friluftslivsmidler til lag og foreninger. 2. Retningslinjer for tilskudd til friluftslivsanlegg skal rulleres samtidig med Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet eller oftere dersom det oppstår spesielle behov. 3. Tilskuddets størrelse til fordeling til lag og foreninger fastsettes gjennom den årlige budsjettbehandlingen i kommunestyret. Side 5 av 23

6 Sak 19/07 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Med bakgrunn i kommunestyrevedtaket den og Kommunedelplanen for idrett- og fysisk aktivitet har administrasjonen utarbeidet forslag til Retningslinjer for tilskudd til friluftslivsanlegg. Retningslinjene skal bidra til å gjøre søknadsarbeidet for de frivillige lagene og foreningene enklere, samtidig som de skal bidra til å effektivisere kommunens behandling av søknader. Et mål med dette arbeidet har også vært å få til en mer helhetlig behandling av søknader innen kultur- og friluftsfeltet, og å få et bedre samarbeid når det gjelder tildeling av midler fra de ulike etatene. I arbeidet med retningslinjene har en tatt utgangspunkt i kommunale retningslinjer for tilskudd og utmerkelser innen kulturfeltet. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken I kommunestyremøtet den , saksnr. 0061/04, ble følgende vedtak gjort: "Retningslinjer for kommunale tilskudd til drift og vedlikehold av friluftsanlegg skal utarbeides". Det vises også til "Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet " side 9: "Det bør utarbeides generelle retningslinjer for kommunale tilskudd til lag og foreninger når det gjelder opparbeidelse, drift og vedlikehold av friluftsanlegg. Retningslinjene som gjelder for idrettsanlegg bør brukes som mal og utgangspunkt for arbeidet". Problemanalyse I de siste 5-6 årene har kommunen fordelt kommunale midler til ulike friluftslivstiltak. Friluftslivsmidlene har blitt fordelt til lag og foreninger etter søknad. Søknadene har fram til årsskiftet 2006/2007 blitt behandlet av teknisk etat v/naturforvalter med grunnlag i kommunale rapporter og planer, Kommunedelplaner for idrett- og fysisk aktivitet, fylkesdelplaner m.m. Retningslinjer for behandlingen av søknadene har så langt ikke vært utarbeidet. Andre opplysninger Denne tilskuddsposten (friluftslivsmidler) kommer i tillegg til den såkalte idrettsmillionen som er midler som går til å dekke kommunens bidrag til idretts- og friluftslivsprosjekter i handlingsprogrammet. Økonomi Størrelsen på tilskuddsposten til drift, vedlikehold og bygging av friluftslivsanlegg fastsettes årlig av kommunestyret i budsjettbehandlingen. Vurdering: Forslag til løsning Med grunnlag i kommunestyrevedtaket den og Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet har administrasjonen utarbeidet forslag til retningslinjer for tilskudd til bygging, drift og vedlikehold av friluftslivsanlegg. Det er også utarbeidet et eget søknadsskjema for å søke om tilskudd. For at Retningslinjene for tilskudd til friluftslivsanlegg skal bidra til den utvikling kommunen ønsker å ha på dette fagfeltet, bør det gjennomføres rullering av retningslinjene. En Side 6 av 23

7 Sak 19/07 foreslår at Retningslinjer for tilskudd til friluftslivsanlegg rulleres samtidig med Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Ved spesielle behov bør retningslinjene rulleres oftere. Myndigheten til å fatte vedtak om tilskudd til friluftsliv foreslås lagt til rådmannen, som kan delegere myndigheten videre. Konsekvenser Retningslinjer for tilskudd til friluftslivsanlegg vil forhåpentligvis bidra til at lag og foreninger kjenner bedre til mulighetene og prosedyrene i forbindelse tilskuddsordningen. Den vil også bidra til at arbeidet for de frivillige lagene og foreningene blir enklere med høve på selve søknadsarbeidet, samtidig som vi håper på en mer effektiv og rettferdig behandling av søknadene. Kommunen har også tro på at retningslinjene vil bidra til at de kommunale friluftslivsmidlene blir benyttet enda bedre enn hva tilfellet er i dag. Målet for arbeidet har også vært å samordne tilskuddsordningene innen kultur- og friluftsfeltet samt få et bedre samarbeid når det gjelder tildeling av midler fra de ulike etatene. Rådmannens konklusjon: Rådmannen kjenner til det nære og gode samarbeidet som eksisterer mellom kommunen og de frivillige lagene/foreningene, og legger vekt på at de kommunale midlene skal bli utnyttet på en effektiv måte og komme allmenheten til gode gjennom enda flere og bedre friluftslivstilbud. For å lette lagenes/foreningenes søknadsarbeid, effektivisere kommunens behandling av søknader og bidra til en bedre og mer rettferdig fordeling av friluftslivsmidler, mener rådmannnen at Retningslinjene for tilskudd til friluftslivsanlegg vil danne et godt grunnlag for videre satsing på friluftsliv. Med grunnlag i de positive virkninger retningslinjene vil få for kommunens arbeid innen friluftslivssektoren, går rådmannen inn for at Retningslinjer for tilskudd til friluftslivsanlegg skal legges til grunn ved tildeling av friluftslivsmidler. Rådmannen i Karmøy Arnt Mogstad sign. Side 7 av 23

8 Sak 20/07 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2007 Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 &46 Arkivsaksnr.: 06/3098 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 20/07 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar skole- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til nærmiljø Side 8 av 23

9 Sak 20/07 SAKSFRAMSTILLING Det er i budsjettet for 2007 avsatt kr ,- til fordeling som tilskudd til nærmiljøanlegg. I 2007 er det kommet inn 53 søknader. Noen velforninger har fremmet flere søknader. Disse er vurdert samlet. Det er en liten økning fra foregående år. Den totalte søknadssummen er kr ,- Det er derfor ikke mulig å kunne innfri søknadene mer enn delvis. Denne budsjettposten er først og fremst beregnet på å gå til velforeninger som skal bygge, oppgradere eller vedlikeholde lekeplasser. Budsjettposten blir også brukt til lag og foreninger som gjennomfører større tiltak i nærmiljøet som f.eks skateanlegg, balløkker, stier, ballbinger med mer. Når det gjelder søknader fra idrettslag om kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg som det også er eller vil bli søkt om spillemidler til, så vil tilskudd til denne type anlegg hentes fra budsjettposten nye/rehabilitering idrettsanlegg. Det kommer et eget avsnitt om dette nedenunder. Av den totale tilskuddsposten på kr ,- er kr ,- gått til kollektiv forsikring av velforeningene i Karmøy kommune gjennom Norges Velforbund. Dette har vært praksis siden ordningen med kollektiv forsikring ble innført. I tillegg vil kr ,- av det totale tilskuddet bli holdt igjen slik at det vil være mulig å imøtekomme eventuelle klager. Det bevilges i denne omgang kr ,- i tilskudd til nærmiljøanlegg. De fleste søknadene som er kommet inn i år er søknader om tilskudd til lekeplasser/lekeplassutstyr. Det vil framgå av det vedlagte regneark hva de enkelte velforeningene søker om og disse søknadene krever ingen spesielle kommentarer. Disse søknadene er behandlet av administrasjonen og forslaget til tilskudd finnes i høyre kolonne i regnearket. Noen av søknadene er derimot av en slik art at de bør bli kommentert spesielt i saken. Disse kommentarene er: Nr. 2 Avaldsnes IL Se avsnitt om idrettsanlegg. Nr. 13 Hinderaker og Visnes vel Hinderaker og Visnes vel ønsker å lage sandvolleybane og skate/sykkelområde på neset i Visnes. Fra før er det allerede anlagt tennis og fotballbane. Dette området ligger i nærheten av leirskolen til Karmøy kommune. Det vil dermed komme mange til gode. Det foreslås at velforeningen får et tilskudd på kr ,- til arbeidet. Nr. 24 Nord, SK Se avsnitt om idrettsanlegg. Side 9 av 23

10 Sak 20/07 Nr. 30 Skudenes Skateboarding Det er i dag ikke noe tilbud til skatere sør på Karmøy. Ungdommene må tidelig reise ut for å finne plasser for å skate. Dette er ikke alltid ønskelig. Bak Skudenes Skateboarding står en foreldregruppe som ønsker å anlegge et anlegg i nærmiljø. Det er funnet en egnet plass ved ungdomsskolen. Det foreslås at Skudenes Skateboarding får et tilskudd på kr ,- til arbeidet. Nr. 33 Stangelandsstølen velforening Velforeningen ønsker å anlegg en ballbinge på dagens balløkke sentralt plassert i velforeningens område. Det vil være et stort løft for en velforening. Dette vil være et meget fint tilbud om aktivitet for de mange barna i nærområdet. Karmøy kommune ønsker på denne bakgrunn å tildele velforeningen et tilskudd på kr ,- til arbeidet. Nr. 37 Sørstokke velforening Velforeningen ønsker å bygge et buss-skur ved Stokkastrand skole. Busskuret ligger utenfor området til velforeningen, men barna i velforeningen sokner til denne skolen. Selv om dette er et godt tiltak er bygging av et busskur ikke det man ligger i begrepet nærmiljøanlegg. Med de begrensede midlene som er til rådighet ser en ikke å kunne prioritere denne søknaden. Det tildeles allikevel noe til velforeningen da de også har lekeplasser. Nr. 40 Torvastad IL Se avsnitt om idrettsanlegg. Nr. 43 Veldetun velforening Denne velforening søker også om midler til vedlikehold av og apparater til lekeplasser. En ønsker å tildele noe mer enn til de andre velforeningene. Dette skyldes at velforeningen er meget stor og har mange lekeplasser å holde i stand. Det foreslås å tildele kr ,- Nr. 47 Ytreland velforening Ytreland velforening har bygget et stort og flott nærmiljøanlegg. Dette anlegget har fått støtte via spillemidddelordningen. Retningslinjene i Karmøy kommune tilsier at det kan innvilges inntil 20 % av totalkostnadene i kommunal støtte. Totalkostnadene er her kr ,- Velforeningen har tidligere mottatt kr ,- i kommunal støtte. Det foreslå nå å bevilge kr ,- Det vil da være bevilget tilskudd som utgjør i overkant av 10 % av kostnadene. Med de begrensede midlene tilskudd til nærmiljanlegg utgjør ser en seg ikke i stand til å bevilge mer enn dette beløpet. Tilskudd til idrettsanlegg Tilskudd til idrettslag som bygger nærmiljøanlegg blir hentet fra budsjettposten som går til nye og rehabilitering av idrettsanlegg. Tilskuddene betales ut i henhold til det vedtatte handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet. Sist vedtatt av kommunestyre Handlingsprogrammet fremgår av tabell. I 2006 fikk ingen idrettslag utbetalt kommunale tilskudd til sine nærmiljøanlegg. Ettersom de neste anleggene som ventet på kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg ennå ikke var påbegynt, ble det vedtatt at hele budsjettposten for 2006, som er avsatt til nye og rehabilitering av Side 10 av 23

11 Sak 20/07 idrettsanlegg gikk til å oppfylle den kommunale andelen for de ordinære anleggene i handlingsprogrammet. Mange av anleggene er nå påbegynt / ferdigstilt. Det foreslås derfor at inntil 20 % av budsjettposten avsatt til nye og rehabilitering av idrettsanlegg benyttes til formålet. Kr ,- bevilges til tilskudd nærmiljøanlegg bygget av idrettslagene i Noen av anleggene er det usikkert om vil bli bygget. Dette gjelder blant annet ballbinge Kopervik IL. Det tildeles ikke tilskudd til anlegg før det er helt avklart om det blir realisert. Spkl. Nord har to ballbinger inne på listen. Den første er påbegynt. Den andre er det usikkert om og evt. når bygges. Avventer derfor tildeling av kommunal andel av ballbinge II til år Torvastad IL vil starte arbeidet med aktivitetsområde nå i 2007, og foreslås derfor prioritert. Det foreslås derfor å bevilge til Spkl. Nord Ballbinge I kr ,- og Torvastad IL aktivitetsflate kr ,- Beregnet tilskudd 20% Tidl. Utbet. Rest Tilskudd 2007 Spkl Nord Ballbinge Påb Spkl.Nord Ballbinge Ikke påb Kopervik IL Ballbinge Ikke påb Torvastad IL Akt.område Ikke påb , Avaldsnes IL Akt område Ferdig Avaldsnes IL Sandvolley Ferdig Kolnes IL Ballbinge Ikke påb Åkra IL Ballbinge Ferdig Klubb Anlegg Status Kostnad Spillemilder Ferkingstad IL Dekke Ferdig , , , ,- 0 ballbinge Avaldsnes IL Ballbinge Ikke påb. Usikkert Kopervik IL Flerbruksflate Ikke Usikkert påbegynt Sum Side 11 av 23

12 Sak 21/07 TILSKUDD TIL REPERASJON OG VEDLIKEHOLD 2007 Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 &46 Arkivsaksnr.: 06/3098 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 21/07 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole og kultur vedtar skole- og kultursjefens forslag til fordeling av tilskudd til reparasjon og vedlikehold Side 12 av 23

13 Sak 21/07 SAKSFRAMSTILLING Det er i budsjettet for 2007 avsatt kr ,- i tilskudd til reparasjon og vedlikehold av bygg og anlegg. I 2007 er det kommet inn 40 søknader. Det er en liten økning fra foregående år. Den totale søknadssummen er kr ,- I beløp er dette over en dobling fra fjoråret. Det er derfor ikke mulig å kunne innfri søknadene mer enn delvis. Det er forslått at kr ,- blir fordelt på de ulike søknadene. De resterende kr ,- holdes igjen i tilfelle det skulle dukke opp klager på tildelingen, eller at det i løpet av året oppstår uforutsette hendelser som det søkes om tilskudd til. Retningslinjene for tilskudd og utmerkelser innen kulturfeltet er lagt til grunn. Det betyr at tilskudd til reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg, garderobeanlegg, idrettsanlegg er prioritert. Fastmontert utstyr er regnet som del av bygget/anlegget. Anskaffelse til innbo som stoler, bord, bestikk, kjøkkenutstyr, lerret, pc-kanoner etc faller utenfor retningslinjene. Selv om det er gode formål er det ikke rom for å prioritere dette når det er stort behov for tilskudd direkte rettet mot reparasjon og vedlikehold. Regneark med oversikt over søkere, tiltak, tilskudd 2005 og 2006, totalkostnader, søkesum og forslag til tilskudd ligger ved. 1. Skudeneshavn sjøspeidergruppe Reparasjon av gapahuker, innkjøp seilerjolle, reparasjon av sjøhus og seilbåt, branntrapp. Reparasjon av sjøhus og anleggelse av branntrapp faller inn under ordningen. Det er kun tatt hensyn til dette i forslaget om tilskudd. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 7.000,- 2. Avaldsnes sanitetsforening Det søkes om tilskudd til innkjøp av oppvaskmaskin, komfyr og skifte av vindu. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 5.000,- 3. Bedehuset Betel Nye bord, nødbelysning, lysarmatur og miksepult til Bedehuset Betel. Det er ikke tatt hensyn nye bord og miksepult, da disse ikke faller inn under ordningen. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 4. Bjørgene grendahus AL Ombygging og oppussing 2 etg. Huset er slitt etter 16 års bruk. Det er behov for endringer i 2 etg. Nytt gulvbelegg, skifte av elektrisk anlegg, nye lister og maling. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- Side 13 av 23

14 Sak 21/07 5. Ferkingstad idrettslag Skifte røropplegg og skifte av oppvaskmaskin/ steamer. Skifte av dør i inngangspartiet i kjeller. Renovering av parkering. Oppussing av møterom og kontorer loftetasjen, nytt tak i gang og nytt alarmanlegg. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 6. Fosen Bygdehus Bygdehuset leies ut til Karmøy kommune for bruk til barnehage. Leietaker har satt frem krav om nødvendig tilbygg for at bygget skal tilfredsstille leietakers behov. Ombygging med tanke på fast utleie til barnehage går ikke på behovet til foreningslivet i området. Finansiering bør derfor ordnes på annen måte. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 0,- 7. Hinderaker og Visnes velforening Vedlikeholdsarbeid på grunnmur og oppussing av kjeller i grendahuset. Totalt kostnad:15.000,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 4.000,- 8. Håvik Bedehus Skift vinduer og kledning vestre vegg samt maling av ytrevegger. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 9. Karmøy golfklubb Flytting av green, reparasjon av sandbunker og nett, maling av ut hus drivingrange, innkjøp av klipper. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 10. Karmøy Jeger, fiske og naturvernforening Søker har levert to separate søknader fra underavdelinger. Disse er slått sammen til en søknad i henhold til retningslinjene. Skift av yttervegg og port i sjøhus ved Stiglevann og vedlikehold av leirduebanen. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 11. Karmøy Motorcrossklubb Drenering, reparasjon og grusing av banen for å få godkjenning av Motorsportforbundet. Totalt kostnad:80.000,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 12. Karmøy rideklubb Utbedringer av luftegård og isolatbokser til hester pålagt i henhold av forskrift om hestevelferd. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- Side 14 av 23

15 Sak 21/ Karmøy skyttarlag Vedlikehold av elektroniske skiver og sikkerhetsutbedring av nedslagsfeltet for skyting. Maling av anlegget. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 4.000,- 14. Kolnes IL Gjerde rundt bane, vedlikehold kunstgressbane og oppussing/innredning av klubbhus. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 15. Kopervik idrettslag Nødvendig oppjustering av klubbhus og garderober. Garderobene er det ikke gjort noe med på 25 år. Utbedring av gjerder rundt anlegget. Det er også søkt om midler til forprosjektering av nye baner. Dette er det ikke tatt hensyn til da det ikke faller inn under retningslinjene. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 16. Kopervik og Skudenes pistolklubb Utskiftning av porter foran skyteskivene på pistolskytter anlegget på Blikshavn. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 4.000,- 17. Kopervik Røde Kors Modifisering av kjøkken slik at oppvask og matlaging skilles samt å gi mer skapplass og bedre forhold rundt matoppbevaring. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 4.000,- 18. Krossnes Velforening Planting av trær som skal utgjøre en allé. Tilskuddsordningen gjelder reparasjon og vedlikehold av foreningsbygg, garderobeanlegg og idrettsanlegg. Treplanting faller ikke inn under formålet med ordningen. Velforeningen har også levert søknad om tilskudd til nærmiljøanlegg. Blir vurdert der. Totalt kostnad: 4.500,- Søknadssum: 4.500,- Forslag 2007: 0,- 19. Ljosheim Bedehus Utskifting av kjøleskap, maling inne/ute, anskaffelse av pc, prosjektor og lerret. Det er ikke tatt hensyn til punktene om pc, prosjektor og lerret i forslaget om tilskudd. Totalt kostnad: ,- Søknadssum:31.025,- Forslag 2007: 5.000,- 20. Norheim Sanitetsforening Nødvendig utskifting av ytterkledning Totalt kostnad: ,- Søknadssum:15.000,- Forslag 2007: 5.000,- 21. Ospøy grendahus Skifte av innedører, nytt gulvbelegg i storsalen, beise /male vegger og takinnvendig. Side 15 av 23

16 Sak 21/07 Denne søker ble tildelt et forholdsmessig stort tilskudd på ,- ved omfordeling i desember Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 8.000,- 22. Sevtun AL Nytt kjøleromsaggregat, ny himling i kjellestuen, oppussing av toaletter Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 23. Sk Vedavåg Karmøy Oppussing klubbhus: nytt kontor, kiosklager, nytt lager ungdomsavdelingen og nye toaletter, vedlikehold av anlegget, oppussing klubblokale nytt gulv, maling, materiale, lys og varmepumpe. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 24. Sk. Nord Utvendig maling av Nordhuset, utbedring kjøkken, anlegg av kjørevei til nyanlagt kunstgressbane. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 25. Skudenes bedehus Montering av to varmepumper. Mottatt totalt ,- til samme formål tidligere. Med årets forslag har søker fått dekket 50 % av total kostnadene. Totalt kostnad: ,- Søknadssum:30.000,- Forslag 2007: 3.000,- 26. Skudenes fjellag Stønad til forsikring, energi, forbruksvarer, vedlikehold, leie av arbeidskraft knyttet til drift og vedlikehold av Fjellagets eiendom. Det er ikke tatt hensyn til punktene om forsikring og strøm. Dette ansees som en del av driften. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 5.000,- 27. Skudenes sjømannsforening Reparasjon og vedlikehold av skader Vikholmen fyr. Det vernede fyret et sterkt utsatt for vær og vind. Skudenes sjømannsforening påtar seg en viktig samfunnsmessig oppgave ved å ivareta deler av vår kulturarv. Totalt kostnad: ,- Søknadssum:20.000,- Forslag 2007: ,- 28. Skudenes ungdoms- og IL Reparasjon av ballbinge og klubbhus pga lekkasje. Innredning av ungdomsrom i tidligere garderobe. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 29. Skudeneshavn røde kors Side 16 av 23

17 Sak 21/07 Støtte til innkjøp av nye bord og stoler, kjøp av vaskemaskin, maling av fasaden. Det er ikke tatt hensyn til kjøp av bord og stoler da dette ikke faller inn under ordningen. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 30. Skytternes kontaktutvalg Fullføring av toalettanlegg ved skytteranlegget på Blikshavn. Tidligere mottatt kr ,- til samme formål. Totalt kostnad: ,- Søknadssum:10.000,- Forslag 2007: 5.000,- 31. Skår grendahus AL Nytt gulv i lagerrom, div. maling/oppussing av inngangsparti/gang. Reparasjon av stoler og bord. Totalt kostnad: ,- Søknadssum:19.500,- Forslag 2007: 5.000,- 32. Speiderhuset Ledaal Pusse opp hall/entre/kjøkken. Reparasjon og oppgradering av lyspunkter utvendig, vedlikehold av vinduer (utvendig). Planering av uteområde. Totalt kostnad: ,- Søknadssum:46.900,-Forslag 2007: 5.000,- 33. Sørstokke velforening Velforeningen har satt opp tre busskur. Disse fungerer ikke etter intensjonen. En ønsker å kle strekkmetall med plexiglass for å stoppe regnet. Busskur langs veien faller ikke inn under ordningen. Det er heller ikke primært velforeningens oppgave. Da det er knapt med midler kan en ikke se å kunne prioritere dette. Totalt kostnad: 4.000,- Søknadssum: 4.000,- Forslag 2007: 0,- 34. Torvastad idrettslag Tette vannlekkasje i lager under tribunen, gjennomføre endringer for å få til universell utforming av utendørsanlegg. Dette medfører blant annet en hel del asfaltering. Reparasjon av kulering, satsplanke og kastsone på friidrettsbane Totalt kostnad: ,- Søknadssum:87.000,- Forslag 2007: ,- 35. Torvastad KFUK/KFUM Oppussing loftsrom med nytt gulv og oppussing av vegger og tak. Ferdigstillelse av toalettanlegg. Det er tidligere mottatt noe midler til toalettanlegg. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 9.000,- 36. Vea sanitetslag Det er lagt nytt tak på sanitetshuset. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- Side 17 av 23

18 Sak 21/ Vikesjøen båtforening Planering/grusing av småbåthavn, reparasjon av brygge. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: 2.000,- 38. Ådland bedehus Det er kommet to søknader fra Ådland bedehus. En for ombygging av kjøkken og en for innkjøp av bestikk og servise. Disse er slått sammen. Det er ikke tatt hensyn til innkjøp av bestikk og servise i forslaget for Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 39. Åkra IL Diverse mindre vedlikeholdsprosjekter på anlegg og innredning av miljørom. Dette rommet brukes i dag som lagerrom. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- 40. Åkrehamn bedehus ZOAR Totaltrenovering av hovedetasjen. Totalt kostnad: ,- Søknadssum: ,- Forslag 2007: ,- Side 18 av 23

19 Sak 22/07 UNDERSKUDDSGARANTI FOR OLAVSDAGENE 2007 Saksbehandler: Astrid Havn Tranøy Arkiv: 223 C30 Arkivsaksnr.: 04/236 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 22/07 Hovedutvalg skole og kultur Forslag til vedtak: Hovedutvalg skole- og kultur vedtar å gje underskuddsgaranti på inntil kr ,- til Olavsdagane på Avaldsnes Side 19 av 23

20 Sak 22/07 SAKSFRAMSTILLING Samandrag av saken: Frå Olavsdagane i Avaldsnes, ved Palmer Vistnes, har det komt søknad om garanti for til saman kr ,- for arrangementet som i år er sett saman av eitt foredrag, ein konsert og ein pilegrimsvandring. Fredag blir det foredrag av Terje Nordby om norske helgener. Nordby leder programmet Mytekalenderen på P2. Lørdag blir det arrangert konsert med folketonesanger Åsne Valland Norli, Nils Økland, fiolin og Sigbjørn Apeland, orgel. Olavsdagane blir avslutta med pilegrimsvandring frå Toskatjøn til Olavskyrkja søndag Bakgrunn for saken Olavsdagane er eit årleg arrangement, og tilbyr i år eit variert og annleis program som presenterer fleire kulturelle uttrykk. Olavskyrkja tilbyr kvalitetskonsertar til publikum, og kyrkjene er Karmøy sine beste konsertsaler. Difor er det viktig å støtte opp om dette tilbodet. Forslag til løysing Skole- og kultursjefen vil gje ein garanti for arrangementet på inntil kr ,-. Beløpet blir belasta budsjettpost Side 20 av 23

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/883

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/883 Reparasjon etter skade fra vanninntrenging fra bl.a. offentlig avløpsnett august 2013, samt forebyggende tiltak. Videre også nødvendig innvendig vedlikehold som nytt gulv m.m., ref. vedlagt plan. Ant.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 31/06 04/221 SKOLEFRITIDSORDNINGEN - VEDTEKTSENDRING KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.09.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.12.2009 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1168. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1168. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 17/1168 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 05.04.2017 TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2017 Rådmannens forslag

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 : Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 Page 1 of 10 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 21.09.05 Sak 0030/05 Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.09.05Tid:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 12.11.2015, saksnr. 134/15 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

SAKSFRAMLEGG. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: 223 K11 Arkivsaksnr.: 15/676 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2015 Rådmannens forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Spesialkonsulent Helge Rolf Naley Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 23.05.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015-2018 Formannskapet behandlet saken den 10.11.2014, saksnr. 115/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Håland skole Ekstraordinært møte Møtedato: 22.04.2009 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/4882 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE ENDRET SØKNADSFRIST Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 10/06 06/411 SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE TILTAK 2006 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.03.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 15/882 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2015 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2009 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/7246-3 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Geir Ove Valstad, Kåre Bakkevold. Gunvor R. Olsen, Johnny Stangeland. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.03.07 Tid : Kl. 19.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 26.05.04 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Formannskapssalen Møteprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 26.05.04 Tid

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller formannskapskontoret 52 85 74 19/21. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Utvalg for natur og miljø Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 13.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 02 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Storesund bu- og behandlingsheim Møtedato: 26.05.2009 Tid: Kl. 10.00 NB! Fremmøte kl. 09.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.12.2008 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John K.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/6738-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min.

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.12.2017 Tid:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader.

Saksframlegg. Ved årets søknadsfrist har kommunen mottatt 63 søknader. Disse søknadene er vurdert som formelt godkjente søknader. Saksframlegg Prioritering av spillemidler 2011 Arkivsaksnr.: 10/44129 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet vedtar å prioritere søknader om tilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: 24.09.2008 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John K. Nestleder Valstad

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03

Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 19.03.03 Page 1 of 19 Sakskart Hovedutvalg skole og kultur 190303 Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857344 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: Kl. 18.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.12.2016 Tid:

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637. Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: K11 Arkivsaksnr.: 14/3637 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 10.11.2014 ETABLERING AV TURLØYPE I ALMANNAMYR, SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Åkra ungdomsskole Møtedato: Tid: Kl

MØTEINNKALLING. Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Åkra ungdomsskole Møtedato: Tid: Kl MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Åkra ungdomsskole Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 18.00 NB! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4677 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.01.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 01.12.2015 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 01.12.2015. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518. Utvalg: TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/4518 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 01.12.2015 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2015 Forslag til vedtak: Nr. Søker Tilskudd 2015 fra

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling)

MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) MØTEINNKALLING (Skulle ha vært med på tidligere utsendt innkalling) Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Barnas Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Barnas Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 29.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til skole. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord

Detaljer

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen

Side1. Møteinnkalling til Formannskapet. Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Møteinnkalling til Formannskapet Møtedato: 15.12.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Hadsel rådhus, Formannskapssalen Forfall meldes på telefon 76 16 41 31 eller 916 60 328. Behov for habilitetsvurdering meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering/gjennomgang av omorganiseringen av skole- og kulturetaten, jfr. kommunestyresak 17/05.

MØTEINNKALLING. Orientering/gjennomgang av omorganiseringen av skole- og kulturetaten, jfr. kommunestyresak 17/05. Page 1 of 9 Sakspapirer partssammensatt utvalg 07.03.05 Karmøy kommune Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.05Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 15.09.2010 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 29.03.2016 kl. 15:30-17:30 Møtested: Rådhuset 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur Page 1 of 6 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 09.02.05 Karmøy kommune Side 6 av 6 Møtested: Til stede på møtet MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur I forkant av møtet var det orientering av

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651. Eldrerådet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4651 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 24.01.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 22.11.2016 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Bothner, KULT Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 04/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Bothner, KULT Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 04/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Bothner, KULT Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 04/01498-020 SØKNAD OM ANLEGGSMIDLER 2004 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet fordeler årets anleggsmidler slik:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tillegg - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 08.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04

Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Page 1 of 8 Møteprotokoll hovedutvalg skole og kultur 15.12.04 Karmøy kommune Side 11 av 11 Møtested: Til stede på møtet Holmen skole, Kopervik MØTEprotokoll Hovedutvalg skole og kultur Møtedato: 15.12.04

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Skole- og kultursjef Ørjan Røed. Elin Davidsen møtte som sekretær. KARMØY KOMMUNE Møtested: "Tårnet" Kopervik Møtedato: 26.03.08 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Skole-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur. Før møtet var det informasjon vedr. kulturskolen ved rektor Geir S. Toskedal. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 07.05.2008 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: 9 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl ca 21.00

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl ca 21.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 09.04.2014 Tid : Kl. 18.00 ca 21.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Medlem Ekornsæter Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 116/07 04/248 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.08.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857419/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid : Kl. 18.00 ca. 20.10 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Sandslett Dag Magne KRF

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1541-10 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE LEKEPLASSER I SANDEFJORD Saksbehandler: Roar Rabbevåg Arkiv: D35 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING

Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 MØTEINNKALLING Page 1 of 8 Sakskart hovedutvalg skole og kultur 14.12.05 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg skole og kultur Formannskapssalen 14.12.05Tid: Kl. 18.00 NB! Merk tiden Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008 Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2007/10405-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Prioritering av søknader om spillemidler 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Det vedtas følgende

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP Møteinnkalling - tilleggsliste Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.09.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 21, el. E-post: bjorg.ebeltoft@stokke.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM

SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM SAKSPROTOKOLL - LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 07.06.2017, saksnr. 23/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre er positiv

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672. Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 223 C85 Arkivsaksnr.: 15/4672 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER - HELSE OG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idret Saksmappe: 2010/7500-18 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Spillemidler 2011. Prioritering av søknader. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARMØY KOMMUNE. Før møtet var det orientering ved rektor Kari Eliassen Hauge fra voksenopplæringen.

KARMØY KOMMUNE. Før møtet var det orientering ved rektor Kari Eliassen Hauge fra voksenopplæringen. KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Møtested: PPS, Bygnes Møtedato: 25.03.2009 Tid : Kl. 18.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Holvik John K. Medlem Øvrebø

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole og kultur KARMØY KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18. KARMØY KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.02.08 Tid : Kl. 18.00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole og kultur Til stede på møtet Medlemmer: 9 Forfall: Geir Ove Valstad Varamedlemmer:

Detaljer