ÅRSRAPPORT Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. Jernbanepersonalets Bank og Forsikring"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

2 ÅRSBERETNING 2013 Finanskonsernet JBF ble etablert 1. januar 2001, og består av Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) og Jernbanepersonalets Sparebank (JS). For mer utførlig beskrivelse av finanskonsernet og virksomhetene vises det til beretningene for JFG og JS. Konsernstyret har det formelle styreansvaret for begge virksomhetene, mens virksomhetsstyrene er rådgivende for konsernstyret og konsernledelsen i hht egen instruks. Konsernsjefen er daglig leder for begge virksomhetene, mens den operative virksomheten i hver av disse ledes av en virksomhetsansvarlig. Virksomheten i 2013 Tallene i parentes er tilsvarende tall for Konsernets driftsinntekter i 2013 er 1 166,5 mill. (994,3 mill.). Kostnadene er 814,9 mill. (767,6 mill.) Resultat før skatt er 321,5 mill. (220,2 mill.) og resultat etter skatt er 270,2 mill. (165,4 mill.). For JS er det et overskudd på 71,1 mill. (42,4 mill.), Resultatet av bankdriften er det beste i bankens historie, og finansinntektene er meget tilfredsstillende. For JFG er det et overskudd på 199,1 mill. (123,0 mill.). Både drifts- og finansresultatet er meget godt. Netto negativ kontantstrøm i 2013 utgjør 29,9 mill. (negativ 76,3 mill.). Kontantstrømmen er generert gjennom ordinær drift. Forvaltningskapitalen er 8 036,6 mill. (7 301,9 mill.) etter elimineringer for konserninterne transaksjoner. Ansvarlig kapital er 1 326,5 mill. (1 126,4 mill.), som gir en kapitaldekningsprosent på konsolidert basis på 32,3 % (29,5 %). Konsernstyret anser arbeidsmiljøet som godt, som bekreftes i årlige medarbeiderundersøkelser. Det er ikke registrert behov for spesielle arbeidsmiljøtiltak. Det har ikke vært skader eller ulykker i arbeidet. Sykefraværet i 2013 var dager (6,7 %) mot dager (6,7 %) året før. Av konsernets ansatte er 91 kvinner og 65 menn. Konsernledelsen består av 2 kvinner og 3 menn. Ansettelser skjer ikke i strid med lov om likestilling mellom kjønnene eller lov om forbud mot diskriminering. I konsernstyret på 8 medlemmer er 3 av medlemmene kvinner. For ytterligere detaljer vises det til konsernregnskapet og regnskapene for virksomhetene, med noter. Konsernstyret mener at det fremlagte regnskapet med noter sammen med beretningen gir fyllestgjørende informasjon om konsernets stilling pr Konsernstyret er ikke kjent med at det er inntrådt forhold etter dette tidspunktet som gir et annet bilde. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og konsernstyret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Samfunnsansvar Konsernet har vedtatt etiske retningslinjer for virksomheten. Disse omhandler både intern virksomhet og vår samhandling med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Disse skal ivareta et åpent og tillitsfullt internt arbeidsmiljø, og bidra til å redusere risiko for korrupsjon, og konsernets renommerisiko. Det er etablert interne revisjonsordninger på tegning, kredittgivning og skadeoppgjør. De etiske retningslinjene gjennomgås årlig med de ansatte i hver enkelt avdeling. Alle ansatte i kunderådgivning skal tilfredsstille autorisasjonskravene i respektive virksomhet, som skal sikre høy kompetanse og gode etiske holdninger i rådgivningen. Bransjens autorisasjonsordninger inkludert periodisk oppdatering følges. Det er implementert retningslinjer og rutiner som skal sikre mot hvitvasking, og rapportering til myndighetene ved mistanke. Opplegget er basert på myndighetenes krav og veiledning/anbefaling fra næringen. Risk manager gjennomfører stikkprøver på at rutinene følges. Det er utpekt hvitvaskingsansvarlig for begge virksomhetene i konsernet. Det er ikke avdekket interne misligheter av noen art. Fokus vil fortsatt være høyt på retningslinjer og rutiner som skal sikre mot dette. De ansattes rettigheter er godt ivaretatt gjennom ansettelsesavtaler og det regelverket som konsernet har etablert, basert på avtaleverket i Finans Norge. Konsernet har en egen Bedriftsavtale

3 som fremforhandles med de tillitsvalgte, og som regulerer de interne plikter og rettigheter. Flertallet av de ansatte er organisert. Det er godt samarbeidsklima med de tillitsvalgte. De ansatte er representert i konsernets og virksomhetenes styrende organer. Det er et mål å opprettholde de gode betingelser og relasjoner overfor konsernets ansatte. Det er ikke utarbeidet retningslinjer for ivaretakelse av menneskerettigheter, heller ikke mht krav om likestilling/diskriminering. Kravene anses likevel godt ivaretatt gjennom gode holdninger og en åpen bedriftskultur. Det er ikke utarbeidet særskilte regler for konsernets energibruk og miljøpåvirkning. Det legges vekt på å anvende miljøriktige produkter og tjenester der det er praktisk Samlet sett mener konsernstyret at hensynet til samfunnsansvar er godt ivaretatt. Behovet for utarbeidelse av mer formaliserte retningslinjer på de enkelte områdene vurderes løpende. Framtidsutsikter Resultatet for konsernet for 2013 er meget godt. Konsernets produkter og service har god kvalitet, til konkurransedyktige betingelser. Konkurransen på banksiden er fortsatt sterk, og det er utfordrende å kombinere kravene til nødvendig inntjening og konkurransedyktige betingelser. Kundelojaliteten er høy, og det er positiv kundeutvikling i begge virksomheter. Konsernstyret mener at grunnlaget for å nå hovedmålsettingene over tid er godt, men at betydelige resultatsvingninger fra år til år må påregnes også i framtiden. Oslo, 31. desember mars 2014 I konsernstyret for Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

4 Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Resultatregnskap (Beløp i kr.) Note Renteinntekter og lignende inntekter bank Premieinntekter for egen regning forsikring Netto finansinntekter bank Netto finansinntekter forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Rentekostnader og lignende kostnader bank Erstatninger for egen regning forsikring Driftskostnader 4, Andre kostnader Sum kostnader Driftsresultat før tap og sikkerhetsavsetninger mv Tap på utlån bank Endring i sikkerhetsavsetninger mv. forsikring Resultat før skatt Skatt Årsresultat Balanse (Beløp i kr.) Note Eiendeler Kontanter og bankinnskudd Utlån Obligasjoner og sertifikater Andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Bygninger og fast eiendom Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Verdipapirgjeld Forsikringsforpliktelser Annen gjeld og forpliktelser Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Ansvarlig lånekapital Egenkapital inkl. avsetninger til fond Sum gjeld og egenkapital

5 Oslo, 31. desember mars 2014 I konsernstyret for Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

6 Kontantstrømoppstilling (beløp i kr.) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger og provisjonsutbetalinger til kunder Innbetaling av premier direkte forsikring Andre forsikringsrelaterte innbetalinger Netto provisjonsinntekter fra banktjenester og andre inntekter Utbetaling av gjenforsikringspremier Utbetaling av erstatninger direkte forsikring Innbetaling av gjenforsikringsoppgjør for erstatninger Utbetaling av gevinstavtaler Driftsutbetalinger Innbetaling av renter, utbytte mv Utbetaling av skatter Periodiseringsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter A Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling av nedbetalingslån fra kunder Innbetaling på tidligere avskrevne fordringer Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler og immaterielle eiendeler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter B Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av innskudd fra kunder Utbetalinger av innskudd fra Norges Bank eller andre finansinst Utbetalinger ved reduksjon av gjeld Innbetalinger ved utstedelse av obligasjonsgjeld Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter C Netto endring likvider i perioden A+B+C Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

7 Noter Konsernregnskapet omfatter Jernbanepersonalets Sparebank (JS) og Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG). For nærmere spesifikasjon av regnskapene for de to virksomheter, vises det til de bakenforliggende selskapsregnskaper med beretninger, nøkkeltall og noter. Note 1 Personale Jernbanepersonalets Bank og Forsikring ble etablert med et konsernstyre og en konsernsjef. Følgende stillinger inngår i konsernledelsen: Konsernsjef Visekonsernsjef Konserndirektør bank Personaldirektør IT-direktør Ansatt i begge virksomheter Ansatt i JFG Ansatt i JS Ansatt i JS Ansatt i JFG Kostnader for konsernstyret, konsernsjef og øvrige fellesfunksjoner blir fordelt på hver av selskapene. Pr var det totalt 156 ansatte (153 årsverk) i konsernet. Note 2 Egenkapital (beløp i kr.) Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 3 Kapitaldekning (beløp i kr.) Kjernekapital Fradrag i kjernekapital Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 32,3 % 29,5 % Overskudd av ansvarlig kapital Kravet til kapitaldekning er 8%. Note 4 Godtgjørelser (beløp i kr.) PricewaterhouseCoopers AS : Lovpålagt revisjon (inkl. m.v.a.) 28 26

8 Note 5 Skatt (beløp i kr.) Midlertidig forskjeller : Pensjonsforpliktelser Forsikringtekniske avsetninger presentert som EK Kundefordringer Verdipapirer Driftsmidler Netto midlertidige forskjeller Forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt/skattefordel Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen Utsatt skattefordel før endring i skattesats Effekt av endring i skattesats fra 28% til 27% Utsatt skattefordel i balansen Grunnlaget for balanseføring av utsatt skattefordel ligger i en forventning om fremtidig inntjening som gjør at denne kan benyttes. Inntjeningen forventes å komme som følge av den ordinære driften. Årets skattekostnad på ordinært resultat fremkommer slik : Grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Skattepliktig inntekt Grunnlag for betalbar skatt (i skattekostnaden) % av grunnlag for betalbar skatt (i skattekostnaden) Endring i utsatt skatt For mye avsatt skatt tidligere år 57 Betalbar formueskatt Sum skattekostnad på ordinært resultat

9 Note 6 Ytelser, pensjonskostnader og lån til tillitsvalgte og ledere Natural- Pensjons- Lønn Honorarer ytelser kostnad Lån Gjenv.løpetid Rentesats Konsernledelsen Konsernsjef ,5 år 3,13 % ,2 år 3,13 % ,4 år 3,13 % ,4 år 3,13 % Konserndirektør forsikring ,3 år 3,13 % ,7 år 3,13 % ,2 år 3,13 % ,5 år 3,13 % ,8 år 3,13 % ,9 år 3,13 % ,9 år 4,35 % ,3 år 4,35 % ,8 år 6,05 % Konserndirektør bank år 3,13 % ,9 år 3,13 % IT-direktør ,5 år 3,13 % ,3 år 3,13 % Personaldirektør ,4 år 3,13 % Konsernstyret JFG og JS Kjell Atle Brunborg Lise Lotte Solum ,9 år 3,90 % Lasse Skovdahl Anne Edel Grindaker Hans K. Draagen Rolf Jørgensen Jan Aage Aronsen (a) ,8 år 3,13 % Britt Hundven (a) ,5 år 3,13 % flexilån Jostein Løland (v) Tor S. Gimse (v) ,8 år 3,90 % ,8 år 3,90 % Torfinn Håverstad (v) ,8 år 4,80 % flexilån Gro Bakkefjord (v) Hanne-Marit Øverland (v) ,5 år 3,13 % ,5 år 3,13 % ,5 år 3,13 % Kontrollkomitéen JFG og JS Tor Ukkelberg Terje Wold Elling Olav Longva Jan-Even Nystad Asbjørn Sannerud (v) Valgkomitéen JFG og JS Svein Norolf Bø ,5 år 4,60 % flexilån Olav Hjallar Gunvor Tvedt (a) ,5 år 3,13 % flexilån Geir Boye Lindhjem Virksomhetsstyret JFG Knut Svardal ,6 år 4,70 % Bjarne Ødegård Tori Anne Krog Johnsen Monica Fiksdal (a) ,4 år 3,13 % ,0 år 3,13 % ,6 år 3,13 % Svein Hopland (v) Virksomhetsstyret JS Åsmund Reppen (a) år 3,13 % Jane Brekkhus Sætre Arild Kjempekjenn ,6 år 4,15 % ,3 år 6,35 % ,4 år 6,05 % år 5,20 % Sisdsel Stokka (a,v) ,6 år 3,13 % flexilån år 3,13 % Kjell Næss (v) Eirik Larsson ,7 år 3,90 % Forstanderskapet JS Honorarer er inkl. møtegodtgjørelse. Pensjonskostnader er faktisk betalt pensjonsforsikringspremie. Satsene for honorarer og møtegodtgjørelse fastsettes av generalforsamling/forstanderskap. Lån til konsernledelsen er gitt til samme betingelser som øvrige ansatte.

10

11

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2012 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets sparebank Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets sparebank ÅRSBERETNING FOR 2014 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin primære

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS Årsregnskap 2014 SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning Generelt om virksomheten For å ivareta SpareBank 1 Alliansens satsing på kredittkort, ble SpareBank 1 Kredittkort etablert 1.10.2012. Mens

Detaljer

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33 Årsrapport 2007 Innhold ya Holding ASA og konsernet 1 ya Personforsikring AS 22 ya Bank AS 33 Årsregnskap 2007 ya Holding ASA og konsernet Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Konsernet ya Bank og Forsikring

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011 LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2011 Styrets beretning og regnskap 2011 inklusive kontantstrømoppstilling og noter Godkjent i styremøte 14. februar 2012 Årsberetning for 2011 Generelt Landkreditt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS ÅRSRAPPORT 2013 Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter EnterCard Norge AS STYRETS BERETNING Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet ÅRSRAPPORT NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK 1 000 Resultatutvikling 2012 2011 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586 Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877 Driftskostnader 85

Detaljer

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank

delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0 1 0 I M e l h u s B a n k e n delårsregnskap 1. kvartal 2010 melhus sparebank ...hele livet Kundens ønsker er vår utfordring! k v a r t a l s r a p p o r t 1 _ 2 0

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Styrets beretning 2 / 14 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. er selskapets

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER. ÅRSRAPPORT 2013 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 14 BALANSE... 15 KONTANTSTRØMANALYSE... 16 NOTER... 17 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer