SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no"

Transkript

1 SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN

2 Selger/oppdragsgiver: Payco AS, org.nr v/ Urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og eiendomsbetegnelse: Adresse: Hasleveien 12, 0571 OSLO. Matrikkel: Del av gnr. 126, bnr. 4 i Oslo kommune. Eiendommen er under fradeling og seksjonering. Hjemmelshaver: Dagens hjemmelshaver er Hasleveien Eiendom AS org.nr Fremtidig hjemmelshaver vil bli Hasleveien 12 Borettslag. Eierform / boligtype: Andelsleiligheter. Tomt: Eiertomt. Tomtestørrelsen vil ved fradeling bli ca. 855 kvm. Størrelsen kan bli noe endret ved eventuelt overdragelse av gangvei til Oslo kommune. Tomten vil bli et fellesareal for borettslaget, med unntak av deler som eventuelt vil tillegges den enkelte leilighet ved bruksrett. I tillegg vil borettslaget gjensidig disponere felles utearealer med gnr. 126, bnr. 4. Eierforhold/organisering: Eiendommen er planlagt bygget ut med 1 bygg med til sammen 34 leiligheter + parkeringskjeller. Eiendommen blir organisert som et frittstående borettslag, Hasleveien 12 Borettslag, med totalt 34 leiligheter (andeler). Borettslaget har ingen fellesgjeld. Leilighetene (andelseierne) vil i tråd med vedtektene/ borettslagets beslutninger få rettigheter og forpliktelser. Obos Eiendomsforvaltning AS er engasjert som forretningsfører. Garasjeanlegget / kjelleretasje: Kjelleretasjen er areal som vil blant annet inneholde garasjeanlegget, samt boder og diverse tekniske rom. Garasjeanlegget vil bli organisert som egen eierseksjon eller anleggseiendom eller på annen hensiktsmessig måte valgt av selger. Selger står fritt til å fordele boder og parkeringsplasser. Parkering: Parkeringsplass i garasjeanlegget selges fortløpende for kr ,- pr. plass + omkostninger. Avhengig av den valgte organisering av garasjeanlegget vil kjøpers rett bli sikret ved skjøte, tinglyst rettighet eller på annen hensiktsmessig måte. Parkeringsanlegget er et automatsystem levert av Mulitiparking eller annen anerkjent leverandør. Se Stipulerte felleskostnader: De ordinære felleskostnadene er stipulert til kr. 31,- pr. kvm. pr. mnd. Det presiseres at dette beløpet kun er et anslag og at det derfor kan endres avhengig av kostnadsutviklingen og senere beslutninger av borettslaget, se nedenfor. Oppvarming og varmt vann leveres fra fjernvarmesentral og betales i tillegg og er stipulert til kr. 8,- pr. kvm. pr. mnd. Det leveres ikke individuelle målere for hver bolig og kostnadene vil bli fordelt etter arealbrøk. Kostnader til fiber tv og internett kommer i tillegg og er stipulert til kr.299,- pr. mnd. For kjøpere av parkeringsplass kommer felleskostnader for denne i tillegg, stipulert kr. 300,- pr. mnd.

3 Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester borettslaget ønsker utført i felles regi. Selger har v/forretningsfører Obos Eiendomsforvaltning AS utarbeidet utkast til budsjett for første driftsår. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i borettslagets vedtekter og bygger i utgangspunktet på leilighetens areal. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes med lik fordeling på alle leiligheter, eller etter forbruk. Selger vil engasjere forretningsfører for borettslagets første driftsår. Kjøper skal forskuttere 3 mnd. fellesutgifter etter overtakelsen, slik at borettslaget får nødvendig likviditetstilskudd. Beløpet innkreves av megler ved overtagelse. Selgers forbehold vedrørende igangsetting: Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen: - at et for selger tilstrekkelig forhåndssalg er oppnådd - at alle offentlige godkjenninger for den prosjekterte bebyggelse foreligger Så snart ovennevnte forbehold er avklart, og senest innen , vil kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt utbyggingsarbeidene blir igangsatt. Dersom utbygging blir igangsatt, vil meldingen til kjøper også inneholde opplysninger om planlagt overtakelsesdato. Dersom forbeholdene ikke er avklart innen , eller det blir klart før dette tidspunkt at forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen, har Selger rett til å annullere kontrakten. Kjøper skal i så fall få eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter refundert av Selger gjennom Megler og stilt garanti etter Bustadoppføringslovas 12 vil bli kansellert og returnert garantisten. Dersom annullering av avtalen finner sted, er partene fristilt i forhold til inngåtte avtaler, uten forpliktelser og uten krav mot hverandre av noen art. Selger kan på hvilket som helst tidspunkt velge å frafalle forbeholdene selv om underliggende forutsetninger ikke er oppfylt. Selgers forbehold vedrørende bebyggelse på gnr 126, bnr 4: Utbyggingen av prosjektet vil skje i flere trinn med ytterligere ett nybygg med boliger, samt ombygging av deler av eksisterende fabrikkbygg til næring og eventuelt bolig. Selger avgjør om og når hvert byggetrinn skal igangsettes, samt hvordan byggetrinnene skal organiseres og utformes, herav fordeling bolig/forretning/kontorer. Byggestart / Overtagelse: Det antas en byggetid på 15 måneder etter varslet igangsetting, men selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før dette tidspunkt. Selgeren skal skriftlig varsle om antatt overtakelsestidspunkt minimum to måneder før. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Forsinket overtagelse etter endelig avtalt overtagelsesdato, gir kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen jfr. Bustadoppføringslova 18. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet. Eventuelt krav på dagmulkt avbrytes av overtagelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova 11 er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtagelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Det planlegges også oppført ny bebyggelse på nabotomtene til eiendommen. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen senest på overtagelsesdagen. Av midlertidig brukstillatelse skal fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest kan gis. For å sikre gjenstående arbeider har kjøper rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpesum inntil ferdigattest foreligger.

4 Borettslagets styre eller interimsstyre vil representere hver andelseier på overtagelsesforretning av fellesarealene forut for overtagelse av boligene. Fellesarealer vil kunne bli endelig ferdigstilt etter overtagelse av boligen. Ferdigstillelse/overtagelse av fellesarealer kan gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige fellesarealer overtas før de utvendige. Byggemåte: Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong og stål. Ytterveggene utføres som bindingsverksvegger. Overflatene er kledd med pussede plater/trepanel. Innvendige vegger utføres med stålstendere kledd med gipsplater. Yttertak er utført i betong, belagt med isolasjon og papp/folie. Innvendige nedløp fra hovedtak. Arealberegning: Bruksarealet er beregnet iht. reglene i NS3940 og utgjør alt areal innenfor omsluttende yttervegger. P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig bodareal. Arealer angitt på tegninger for det enkelte rom, er rommets nettoareal og er eksklusiv innvendige vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer. Energimerking: Boligene vil bli energimerket før overtagelse. Selger er ansvarlig for at hver bolig etter overtagelse vil få en individuell energiattest som bekrefter energimerket. Kjøpetilbud: Leilighetene selges til faste priser. Kjøpetilbud skal innleveres skriftlig sammen med godkjent legitimasjon. Innlevert kjøpetilbud er bindende for kjøper. Selger vil forestå tildeling av leilighetene og har rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud, megler vil meddele eventuell aksept skriftlig til kjøper. Frist for innlevering av kjøpetilbud er satt til 13.juni 2015 kl Etter at tildeling er foretatt, selges de ledige leilighetene fortløpende i henhold til prislisten. Omkostninger: I tillegg til kjøpesum for leiligheten, skal følgende omkostninger betales: Tinglysingsgebyr for borettslagsskjøte til Staten kr 430,- Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument med attestgebyr kr 430,- Det tas forbehold om endringer av beløpene/satsene som følge av kommunalt eller statlige vedtak. Betalingsbetingelser: Etter kontraktsignering skal det innbetales 10% av kjøpesum så fremt garanti iht. Bustadoppføringslova 12 er stilt av selger. Kjøper vil få tilsendt egne varsler om innbetaling av 10% av kjøpesum samt innbetaling av restoppgjør. Resterende del av kjøpesum, omkostninger og eventuelle tilvalg skal innbetales senest 3 virkedager før overtagelse. Megler besitter Kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting av boligen foreta utbetalinger til selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti i henhold til bustadoppføringslova 47. Garantier: For de boligene som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille nødvendig garanti etter bustadoppføringslova 12. Selger kan stille garanti etter bustadoppføringslova 47 og på bakgrunn av denne garantistillelsen vil megler foreta delutbetaling av oppgjøret til selger eller byggelånsbank avhengig av den utbetalingsinstruks selger gir.

5 Ligningsverdi: Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregisteret bosatt) utgjør 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Ligningsverdien for sekundærboliger utgjør 60%. For nærmere info, se Utleie: Utleie av boligene er begrenset avbestemmelsene i Borettslagslova og borettslagets vedtekter. Reguleringsforhold: Tomten er regulert til bolig/forretning/kontor. Naboeiendommene i syd/vest er under regulering. Det foreligger flere forslag til utnyttelse av denne eiendommen. Se saksinnsyn: Servitutter/heftelser: Grunnboksutskriften viser følgende tinglyste servitutter: Bestemmelse og veg Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om vann/kloakkledning Erklæring/avtale Bestemmelse om garasje/parkering Bestemmelse om vann/kloakkledning Skjønn Erklæring/avtale Erklæring/avtale Servitutter som er foreldet eller bortfalt vil søkes slettet av selger. De øvrige følger eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler som kan få betydning for denne eiendommen. Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/heftelser dersom offentlig myndighet krever det. Slike servitutter/heftelser kan være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk el. I forbindelse med utbygging og salg av bruksenheter, vil selger tinglyse pengeheftelser på eiendommen, men boligen og borettslaget vil overtas fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt og utinglyst panterett til borettslaget på 2 G. Borettslagets panterett sikrer innenfor pålydende den enkelte andelseieres oppfyllelse av felles forpliktelser. Lovanvendelse: Boligene selges etter bestemmelsene i Bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43), loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakt, jfr. 3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er profesjonell eller investor, eller etter at prosjektet er ferdigstilt. Boligen vil da selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. For andelsleiligheter gjelder Lov om burettslag Iht til loven kan ikke juridiske personer erverve andeler i borettslag. Hvitvasking: Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking, med plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Særskilte bestemmelser: Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel 6 til anvendelse. Kontrakten kan ikke transporteres og gjelder individuelt for hver kjøper. Tilvalg: Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med ytelsen som er avtalt, og som ikke i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra denne ytelsen og som ikke er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.

6 Selger vil utarbeide en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle valgmuligheter for endringer og tilleggsarbeider. Tilvalgsmenyen vil inneholde opplysninger om priser, frist for bestilling samt eventuell betydning for overtakelsestidspunktet. Dersom Kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal dette bestilles skriftlig av selger eller den selger måtte oppnevne. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som endrer vederlaget med 15 % eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger og som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jfr. bustadoppføringslovas 44. Jfr. Bustadoppføringslovas 46 kan selger kreve at kjøper stiller garanti eller sikkerhet på annen måte før arbeidene igangsettes. Selger har ikke rett til å utføre endringer/tilleggsbestillinger som medfører konsekvenser for øvrige kjøpere. Selger eller den selger måtte oppnevne kan kreve betaling for endringer og tilleggsarbeider når arbeidene er utført. Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av Selger eller den Selger måtte oppnevne og betales direkte til meglers klientkonto. Generelle forutsetninger og forbehold: Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter og garasjeplasser uten forutgående varsel. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer av leveransen. Eventuelle endringer skal ikke forringe den generelle standard. Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen angir hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Kjøper må dog akseptere at selger har rett til å foreta mindre vesentlige endringer fra denne som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at dette skal forringe den generelle standard. Dette kan eksempelvis gjelde størrelser på sjakter, veggtykkelser, nedforinger i himlinger, innkassinger, plassering av radiatorer m.m. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, illustrasjoner, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, belysning, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/innredninger leveres ikke. Tegningene i prospektet kan ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, da blant annet målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Dette innebærer også at arealet av hvert rom kan variere noe fra salgstegning. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste. Meglers vederlag: Megler har fast vederlag pr. solgte enhet. Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver. Kontraktsmedhjelper/oppgjør: EiendomsMegler1 Oslo Akershus As Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Telefon: , Telefax: Alle innbetalinger foretas til meglers klientkonto:

7 Meglerforetak: EiendomsMegler1 Oslo AS, avd. Prosjekt. Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo. Fnr: Ansvarlig megler: Svein Gundersen Megler Mobil: Epost: Meglere: Olav Aune Christian Fr. Foss Megler Megler Mobil: Mobil: Epost: Epost: Oslo, 5.juni 2015

8 Prisliste Pengeskapsfabrikken Leilnr. Etasje Rom Areal Areal Ute- Stipulerte Omkostn. Innskudd/ Andel Salgspris inkl. BRA P-rom plass felleskostn. salgspris fellesgjeld omkostninger ca ca ca ca ca ca ca Felleskostnader: Inkludert i de stipulerte felleskostnadene over inngår: Ordinære felleskostnader er stipulert til kr. 31,- pr. kvm. BRA pr. mnd. Kostnader til fiber internett / TV er stipulert til kr. 299,- pr. leilighet pr. mnd. Kostnader til fjernvarme og varmt vann er stipulert til kr. 8,- pr. kvm. BRA pr. mnd. Ved kjøp av garasjeplass, vil det i tillegg komme fellesutgifter på ca. kr. 300,- pr. plass. pr. mnd. Omkostninger: Kjøpsomkostningene er inkludert i kjøpesummen. Ved låneopptak betaler kjøper tinglysingsgebyr for panterettsdokument med attestgebyr, kr. 634,-. Ved kontraktsinngåelse innbetales 10% av total kjøpesum inn til meglers klientkonto. Innen overtagelse innbetales resterende del av kjøpesummen, samt omkostninger ved opptak av eget lån. Arealer: Bruksarealet er beregnet iht. reglene i NS3940 og utgjør alt areal innenfor leilighetens omsluttende yttervegger. P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig bodareal, men inkludert innvendige vegger og sjakter i leiligheten.

9 BYGGEBESKRIVELSE HASLEVEIEN 12 Dato: GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid denne byggebeskrivelse som er retningsgivende. Selger tar forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg før byggestart. KONSTRUKSJON Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong og stål. Ytterveggene utføres som bindingsverksvegg. Overflatene er kledd med pussede plater/trepanel. Innvendige vegger består av stålstendere kledd med gipsplater malt i fargen NCS 05020Y. Etasjeskiller av betong. Yttertak er utført i betong belagt med isolasjon og papp/folie. Innvendige nedløp fra hovedtak. BALKONGER/SVALGANGER Balkongrekkverk leveres i henhold til forskrift. Balkongdekker er i betong og rekkverk i foliert glass. Uteplasser i 1.etasje har betongoverflate/betongheller. Det monteres stikkontakt og tilrettelagt for utelamper på balkong/terrasse. Balkongdekker/takterrasse er som en utvendig konstruksjon å anse, mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå. Balkonger leveres med svakt fall utover, vann renner fritt over kanten. Drypp fra overliggende balkonger må påregnes. STANDARD INNVENDIG BEHANDLING SOVEROM, STUE, ENTRE, KJØKKEN, BOD Gulv: 3-stavs hvitoljet eikeparkett Himling: Hvitmalt Vegger: Malt i eggehvit NCS 0502 Y farge NEDFORET HIMLING / INNKASSING Tak/himling er av prefabrikkert betong med synlige v fuger i enkelte rom. Gipshimling vil forekomme der dette er påkrevet. Innkassinger vil forekomme der dette er nødvendig. Himlingen på badet er nedsenket og kledd med stålplater med små v-fuger. Nedforinger/innkassinger i oppholdsrom vil forekomme som en følge av rør- og kanalføringer/eventuelt bærekonstruksjoner, og vil bli utført med gipsplater. Disse vil bli behandlet som en del av overflaten der konstruksjonen blir montert. Rør til radiatorene legges delvis i gulv, men kan bli synlig enkelte steder. UTSTYR KJØKKEN Det leveres kjøkkeninnredning fra anerkjent leverandør. Innredningen er i glatt, lys grå utførelse. Benkeplate i lys laminat. Kjøkkeninnredning leveres i henhold til egen kjøkkentegning for den enkelte leilighet. Det leveres oppvaskbenk med nedfelt vask og ettgreps blandebatteri. Det leveres ett lysrør med stikkontakt over oppvaskkum. Ekstra dobbel stikkontakt monteres på undersiden av overskap. Det føres ventilasjonsrør i øverste del av overskap. Kjøkken vil ha integrert komfyr, induksjon platetopp og oppvaskmaskin. Det er tilrettelagt for frittstående kombinert kjøl/frys. Kjøkkenoverskap fores til tak. INNVENDIGE DØRER Innvendige dører i leilighetene leveres hvite, glatte med vridere i børstet stål og hvite gerikter, ferdig malt fra fabrikk. Synlige spikerhoder etterbehandles ikke. Det leveres standard terskel. Dør til alle rom skal ha luftespalte under. Det vil i enkelte leiligheter bli montert skyvedør med pocketkarm.

10 BAD Badene er prefabrikkerte og leveres fra anerkjent leverandør. Badet leveres med garnityr som toalettrullholdere, knagger, håndklestang etc. Toalettet er veggmontert med innebygget sisterne. Det leveres dusjvegger som kan slås inn ved behov, lister i aluminium/krom. Dusjarmatur leveres montert på vegg. Led Halogen downlights i tak og lys i speil. Det leveres beige keramiske fliser i størrelse 300x600 på vegg og 300x300 på gulv. I dusjsonen levers fliser i samme farge i 10x10. Baderomsinnredning med skuffer 90 cm leveres med hvite glatte fronter, heldekkende servant med servantbatteri. Det leveres stikkontakt for vaskemaskin og tørketrommel. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. Badet leveres med rør-i-rør system med rørskap. Badet er klart for montering av vaskemaskin som anvist på tegning. VINDUER/BALKONGDØRER Vinduer i isolerglass. Balkongdører i 1.etg leveres med FG-godkjent lås. Dører og vinduer leveres i samme farge utvendig og innvendig. HOVEDINNGANGSDØR TIL LEILIGHET Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse samme farge utvending og innvendig med kikkehull. FG-godkjent lås leveres. GULVLISTER/GERIKTER/TAKLISTER I rom med hvitoljet eikeparkett leveres lister i hvitoljet eik. Alle gerikter rundt vinduer og dører leveres ferdig malt fra fabrikk. Synlige spikerhoder etterbehandles ikke. Taklister leveres ikke. DIVERSE UTSTYR Det leveres røykvarsler per leilighet i henhold til forskrift samt pulverapparat. Garderobeskap leveres ikke. TEKNISKE ANLEGG BYGGEFORSKRIFT Bygget oppføres etter tekniske forskrifter til plan og bygningsloven 2010, TEK 10. VENTILASJON Det blir montert balansert ventilasjon med eget anlegg i hver leilighet. Avtrekk reguleres fra kjøkkenhette plassert over komfyr. ELEKTRISK Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten, bortsett fra enkelte fremføringer til lys og stikk under overskap på kjøkken og i boder, samt eventuelt andre nødvendige synlige kabelføringer langs vegger. Alle elektriske punkter er plassert på vegg, takpunkt monteres ikke. Varmekabel på bad. OPPVARMING Leiligheten levers med fjernvarme, radiator under vindu i stuen og soverom. TV/RADIO/TELEFON Det er innlagt fiber fra Bayonette.no. Alle leilighetene får gigabit bredbånd fra Bayonette (1000 Mbit per sekund, opp og ned). Ditt hjem vil være klart for både dagens og morgendagens tjenester. Bindingstiden for avtalen er 36 mnd. TEGNINGER AV TEKNISKE ANLEGG Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Endelig plassering av disse bestemmes i forbindelse med prosjektering etter hva som er hensiktsmessig og nødvendig. FELLESAREAL INNGANGSFORHOLD Hovedinngangen til eiendommen ligger i 1. etg mot Hasleveien med innvendig trapp og heis som går fra garasjekjeller til de øvrige etasjer. Det leveres fliser i hovedinngangsparti. Postkasser plasseres ved hovedinngangen. Hovedinngangsdør er i lakkert aluminium med glass.

11 HEIS Alle leilighetene er tilgjengelige med heis fra garasjekjeller og inngangsplan. TRAPPER/TRAPPEROM/ KORRIDOR Det legges belegg i prefabrikkerte eller plasstøpte trapper i betong. Vegger og underside av trappeløp males. Alle etasjene er godt merket med etasjenummer. TAKTERRASSE Felles terrasseområde på tak leveres med terrassebord i tre og rekkverk i henhold til forskrift. Ventilasjon føres opp over tak, der disse sjaktene kommer opp på terrassen utføres disse med luker for tilgang til vedlikehold. Det vil bli beplantning i store kasser. P-PLASSER I GARASJEANLEGG Gulv: Støpt gulv, biloppstillingsplassene merkes. Vegger: Malt betong. Himling: Malt betong. Det leveres parkeringssystem fra Multipark eller tilsvarende. Laveste fri etasjehøyde ca. 2,10 meter. Stedvis langs vegger i kjøresoner og langs vegger på deler av biloppstillings-plassene kan høyden være lavere. Garasjeplass kan kjøpes i henhold til prisliste og leveres med en stk. automatisk portåpner. UTOMHUSARBEIDER Fellesområder, som gårdsrom og takterrasse vil ivareta funksjoner for beboernes lek og felles hygge. Gårdsrommet mellom hus A og B deles av begge hus. Beplanting blir etablert i tillegg til gress. Opparbeidelse vil skje i henhold til utomhusplan for prosjektet. Det skal tilrettelegges for universell utforming. Hovedinngangen vil bli belyst. I tillegg blir det montert belysning ved trapp og gangvei mellom Sinsenveien og Hasleveien. Selger forbeholder seg her spesielt retten til å bestemme endelig utforming, plassering og materialvalg. SPORTSBODER Hver leilighet får en sportsbod i kjeller. Bodvegger av type Troax, nettingvegg eller tilsvarende. Bodene leveres med beslag og hengelås. PORTTELEFON Det monteres ringetablåer ved hovedinngangspartiet. Ringetablåene ute er godt merket og plasseres i en høyde som barn og rullestolbrukere kan nå opp til. Porttelefon og automatisk låsåpner monteres i hver leilighet. Det leveres også ringeknapp utenfor hver leilighet. TILVALG Det er muligheter for tilvalg innenfor leverandørens sortiment og de frister som settes av hensyn til prosjektets fremdrift. Det utarbeides en tilvalgsliste med priser og frister for tilvalg for prosjektet. På baderommene vil det kun i en begrenset periode være tilvalg på farge på flis grunnet korte bestillingsfrister og fremdrift i prosjektet. GENERELLE FORBEHOLD Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til uten forutgående varsel å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis offentlige pålegg, uten å forringe den generelle standard. Dette kan eksempelvis gjelde størrelser og plassering av sjakter, veggtykkelser, himlingshøyder, nedforing i himlinger, innkassinger, plassering av radiatorer m.m. Vindusplasseringen og slagretning på dører i den enkelte leilighet kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget. Illustrasjoner og skisser i tegningsmaterialet og prospekt er av illustrativ karakter og disse kan vise forhold som ikke er med i leveransen, så som møblering, kjøkkenløsning, hvitevarer, garderobeinnredning, fargevalg, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, f.eks. fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning etc. Det presiseres spesielt at kjøkken leveres i h.t. egen kjøkkentegning som blir utarbeidet av kjøkkenleverandør. Illustrasjonen i prospektet viser ikke den reelle leveransen. Sjakter og VVS føringer er vist på tegning, men noen endringer kan bli nødvendig og må påregnes.

12 Mindre endringer og arealavvik i forbindelse med nærmere detaljering av prosjektet samt gjennomføring av byggesaken må påregnes. Selger forbeholder seg retten til å forestå fordelingen av boder og garasjeplasser. Priser på de usolgte leilighetene kan uten forutgående varsel justeres av selger. Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil i beskrivelsen.

13

14 KJØPETILBUD - Pengeskapsfabrikken Undertegnede avgir under følgende bindende kjøpetilbud på andelsleilighet (er) i boligprosjektet Pengeskapsfabrikken, Hasleveien 12 med gnr. 126, bnr. 4 under fradeling i Oslo kommune: Alt. 1: Leilighet nr.: Pris kr.: Dersom jeg ikke skulle få aksept for kjøp av denne leiligheten, avgis kjøpetilbud på alternativene under i prioritert rekkefølge: Alt. 2: Leilighet nr.: Pris kr.: Alt. 3: Leilighet nr.: Pris kr.: Ja, jeg ønsker å kjøpe parkeringsplass for kr ,-. (Kryss av) Betalingsplan: Ved kontrakt betales 10 % av kjøpesummen for leiligheten og eventuell parkeringsplass, restbeløp betales innen overtagelse. Finansieringsplan: Forskuddsbeløp 10% gjøres opp som følger: Bankinnskudd Lån i egen bolig Restinnbetaling og omkostninger gjøres opp som følger: Egenkapital Bankinnskudd Egenkapitaldel i egen bolig Lån i: Lånebeløp kr. kr. kr. kr. kr. Ref. ved lån (oppgi navn og telefonnummer): Andre opplysninger: Undertegnede er innforstått med at ovennevnte kjøpetilbud er bindende. Budgiver har lest og er innforstått med komplett salgsinformasjon, herunder salgsprospekt, byggebeskrivelse, salgsinformasjon, prisliste med kjøpsbetingelser og godtar den komplette salgsinformasjon som bindende ved budgivningen. Megler vil kunne foreta en kredittsjekk av alle budgivere og budgiver gir samtykke til dette ved sin signatur. Kjøper 1: Fnr. (11 siffer) Kjøper 2: Fnr. (11 siffer) Adresse: Postnr/Sted: Tel. privat: Mobil: Sted og dato: Underskrift kjøper 1: Underskrift kjøper 2 EiendomsMegler1 Oslo AS avd. prosjekt, Hammersborggata 2, Oslo E-post:

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser.

Bebyggelsen Bebyggelsen består av tre kjedede eneboliger i en etasje med isolert, støpt gulv på fylte masser. Kontaktperson Terje Chr. Svenkerud Telefon: 970 76 984 Ydalir Eiendom AS Gml. Trysil veg 4 2407 Elverum Org.nr.: 959 360 987 Utbygger Ydalir Eiendom AS, org.nr. 959 360 987 Adkomst Se kart. Bebyggelsen

Detaljer

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag

Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Borettslag Vedlegg til prospekt for Bragernes Atrium borettslag Innhold: Byggebeskrivelse Eiendommen fra A til Å Driftsbudsjett Reguleringskart Reguleringsbestemmelser 1 2 BYGGEBESKRIVELSE Bragernes Atrium

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

Grefsen. 11 nye leiligheter i Kjelsåsveien 49 L

Grefsen. 11 nye leiligheter i Kjelsåsveien 49 L Grefsen 11 nye leiligheter i Kjelsåsveien 49 L 1 2 3 4 Landlig idyll nær byen Kjelsåsveien 49L vil bestå av 11 leiligheter. Under Grefsenåsen ble det tidlig i 1850-årene oppdaget helsebringende vannkilder,

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA -

GAMBORGS PLASS - GRÜNERLØKKA - GMORGS PLSS - GRÜNERLØKK - GMORGS PLSS, GRÜNERLØKK VELKOMMEN TIL GMORGS PLSS. STEDET SOM VIL GI DEG GODE MINNER OG OPPLEVELSER FOR LIVET. HER OR DU SENTRLT PÅ GRÜNERLØKK MED LT V FSILITETER I UMIDDELR

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 2

LØREN STASJON SALGSTRINN 2 LØREN STASJON SALGSTRINN 2 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3

KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 KALAND I FANA - BYGGETRINN 3 Kalandsvatnet Panorama trinn 3, 5229 KALANDSEIDET Oppdrag: 71515093 DNB EIENDOM NYBYGG 14 MODERNE LEILIGHETER, BYGGINGEN HAR STARTET. KALANDSVATNET PANORAMA TRINN 3 INNHOLD

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme NydaleN Nydalen i Oslo har de siste 20 årene vært gjennom store forandringer. Fra å være et industriområde er det nå en levende bydel langs Akerselva.

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE PRISLISTE SALGSINFORMASJON KJØPETILBD KROHNVIKEN KROHNVIKEN PRISLISTE Per 29.01.2014 Kontakt megler for oppdatert prisliste HS F - 64 LEILIGHETER Leilighet Etg.

Detaljer