Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Det vil bli gjennomført befaring på omsorgssentret og en av kommunens leiligheter. Tidspunkt avtales nærmere.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 21/14 RS 24/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Melding om vedtak - Midt-Tromstinget og enhetens funksjon i samarbeidsstrukturen 2012/300 RS 25/14 Søknad om skjønnsmidler - plankontor 2013/255 RS 26/14 Felles plankontor - møte 2013/255 RS 27/14 Positivt svar angående skjønnsmidler 2013/255 RS 28/14 Søknad stimuleringstilskudd Interkommunalt veterinærsamarbeid i Salangen veterinærdistrikt 2012/310 RS 29/14 Ang bosetting av enslige mindreårige flyktninger 2013/630 RS 30/14 RS 31/14 Tilbakemelding på årsbudsjett 2014 og økonomiplan Fylkesplan Høringsuttalelse fra Midt-Troms regionråd 2013/ /300 RS 32/14 Grunnlovfesting av lokaldemokrati og lokalt selvstyre 2014/78 RS 33/14 Skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Troms /32 RS 34/14 Statsbudsjettet tilskot til istandsetting av kyrkjebygg - ny investeringsramme under ordninga med rentekompensasjon Saker til behandling 2012/42 PS 22/14 Renovering kommunal bygningsmasse 2014/128 PS 23/14 Ny vekstbedrift i Dyrøy kommune - valg av driftsmodell 2014/10 PS 24/14 Profilgruppen - Invitasjon til medlemsskap 2013/9 PS 25/14 Dyrøy kirkelig fellesråd og Dyrøy kommune 2012/61 PS 26/14 Reservasjonsordning for fastleger 2012/35 PS 27/14 Diverse tilskudd - formannskapets post 2012/66 PS 28/14 Godkjenning av protokoll 2007/292 Randi Lillegård ordfører

4 Sakertilbehandling

5 PS21/14Referatsaker

6 Torsken kommune Servicetorget r- Zr>.? Saksnr: "C; Dyrøy kommune Dyrøytunet BRØSTADBOTN Dok.nr: i 1 10 MAR2014 i kcpi: Ark. kodn P.,.., L Ark. 1,3fleS: _ Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2014/66-2 Siv Mikalsen Midt-Tromstinget og enhetens funksjon i samarbeidsstrukturen Vedtak KS 4/14 Torsken kommunestyre går inn for nedleggelse av Midt-Tromstinget En ber Midt-Tromstinget utrede en enklere modell for å kunne ivareta tingets funksjoner. Med hilsen ( 3)1 I Siv Mikalsen Sekretær Postadresse Besoksadresse Telefon Bank Torsken kommune Gryllefjord Telefaks Post E-post: postmottak'citorsken.kommune.no.torsken.kommune.no

7 Torsken kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/66-1 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 4/ Midt-Tromstinget og enhetens funksjon i samarbeidsstrukturen Vedlegg; Utdrag av vedtektene for Midt-Troms regionråd Aktivitetsoversikt for Midt-Tromstinget fom 2008 tom 2013 Saksprotokoll i Kommunestyret i Torsken Behandlingsinformasjon SP v/ Hans Peder Pedersen la fram følgende forslag til vedtak: Torsken kommunestyre går inn for nedleggelse av Midt-Tromstinget En ber Midt-Tromstinget utrede en enklere modell for å kunne ivareta tingets funksjoner. Dette ble enstemmig vedtatt. Vedtak Torsken kommunestyre går inn for nedleggelse av Midt-Tromstinget En ber Midt-Tromstinget utrede en enklere modell for å kunne ivareta tingets funksjoner. Ordforers innstilling Saka legges fram til kommunestyre til diskusjon uten forslag til vedtak. Side2 av 2

8 Saksopplysninger Med bakgrunn i regionrådets vedtak i sak 50/13 i møte den , legges sak om Midt- Tromstinget funksjon i samarbeidsstrukturen, fram til diskusjon i kommunestyret. Vedtakets punkt 2 lyder som følger: Midt-Troms regionråd ber deltakerkommunene om å diskutere Midt-Tromstingets plass i den regionale samarbeidsstrukturen. Målet er å ta opp saka på breit grunnlag i Midt-Tromstingets vårsamling. Dyrøy kommune behandlet saka i formannskapet den følgende vedtak ble enstemmig vedtatt; Formannskapet i Dyroy går innfor nedleggelse av Midt-Tromstinget. Kommunerepresentasjon vurderes nærmere med tankepå opposisjon i den enkelte kommune. Vurdering Ordfører legger fram saka til diskusjon uten forslag til vedtak Side3 av 3

9 SØRREISA KOMMUNE Rådmannskontoret Fylkemannen i Troms Dato: Deres ref: Arkiv - arkivsak: /1081 Vår ref: 1066/14 Direkte telefon: E-post: Org.nr SØKNAD - PROSJEKTSKJØNNSMIDLER TIL FORNYING OG UTVIKLING 2014 På vegne av Berg, Bardu, Dyrøy, Målselv og Sørreisa kommuner sendes her søknad om prosjektskjønnsmidler til utredning av interkommunalt plankontor. Det vises til Departementets avgrensninger i fem kulepunkter på side 2 i Fylkesmannens utlysningsbrev. Med hilsen Ann Kristin Trondsen rådmann Vedlegg: Søknadsskjema Kopi til: søkerkommunene Adresse: 9310 SØRREISA Sentralbord: E-post: Telefaks: Nettside:

10 Søknad om prosjektmidler til fornying for 2014 Alle feltene må fylles ut Innledning Saksnr. hos Fylkesmannen i Troms: 2013/4293 Hva gjelder søknaden (sett kryss) Prosjekt i enkeltkommune x Kommunesamarbeid Navn på søkerkommune: Sørreisa kommune Adresse: Storveien 20 E-post (til postmottaket): Postnr./poststed: 9310 Sørreisa Telefon: Navn på samarbeidende kommuner: Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv og Sørreisa (benevnes som søkerkommuner i det videre) Søknadsbeløp: Kontaktperson: Ann Kristin Trondsen kr e-post: Telefon: Prosjektbeskrivelse Navn på prosjektet: Felles plankontor for Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv og Sørreisa kommuner Prosjektsammendrag: Søkerkommunene søker her prosjektskjønnsmidler til utredning av felles interkommunalt plankontor. Hovedmål med prosjektet: Å utrede ulike modeller for etablering av et interkommunalt plankontor. Plankontoret tenkes etablert etter kommunelovens 27, og det skal bidra til at kommunenes planer er oppdaterte og slik gir retning og forutsigbarhet for kommens innbyggere i fht bruk av kommunens arealer og i fht videre utvikling av samfunnet og de kommunale tjenestene. Bakgrunn for prosjektet: Søkerkommunene har over tid hatt utfordringer på plansiden både i forhold til lovpålagte oppgaver og i forhold til utviklingsoppgaver kommunene står ovenfor, dette gjelder særlig for kommuneplanarbeidet, herunder samfunnsdelen (med unntak av Bardu) og arealplandelen (med unntak av Målselv). Kapasiteten i hver kommune for seg er liten, og PBL stiller større krav til planleggingsarbeidet enn tidligere. Videre viser det viser seg vanskelig å rekruttere ønsket kompetanse. Søkerkommunene ønsker derfor å utrede og deretter etablere et felles, interkommunalt plankontor i den hensikt å sikre kompetanse, kapasitet og stabilitet. Vi er kjent med at det interkommunale plansamarbeidet i Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord har gitt ønsket effekt. Hvem retter prosjektet seg mot? Søkerkommunene Hva går prosjektet ut på? Primært å utrede ulike modeller/løsninger for felles plankontor. I modellene må følgende faktorer utredes: organisering, arbeidsoppgaver, ressurser, kompetanse, lokalisering, økonomi/finansiering og vedtekter for ordningen. Utredningen skal munne ut i en anbefaling om valg av modell/løsning. Hvilke gevinster gir prosjektet? (kvantifiser så langs som mulig). Fagmiljø for planleggere. Redusert sårbarhet for den enkelte kommune. Bedre rekruttering og bedre tilgang til kompetanse. Stabilitet. Disse forholdene vil igjen sikre at søkerkommuene får utarbeidet/oppdatert viktige og sentrale planer for videre utvikling av kommunen, samfunnet og tjenestene. Hvordan og når skal resultat og erfaringer fra prosjektet videreføres i driften? Når utredningsfasen er over og kontoret etablert, vil plankontoret gå over i en permanent driftsfase. Organisering Hvordan er prosjektet forankret? Sørreisa: Forankringen er ivaretatt gjennom vedtak i formannskapssak 39/13. Dyrøy, Målselv og Bardu har alle politiske vedtak fra kommunestyret om å søke interkommunalt samarbeid der det er formålstjenlig og mulig.

11 Hvem er prosjektansvarlig person/organisasjon? Sørreisa kommune Hvem er prosjektleder? Må avklares mellom søkerkommunene. Sammensetning av styringsgruppe: Rådmennene i samarbeidskommunene Eventuell prosjekt-/referansegruppe: Prosjektgruppe: en- to repr fra hver av søkerkommunene, fortrinnsvis fra teknisk etat og/eller rådmannens stab Referansegruppe/personer: Plankontoret i Nord-Troms Fremdriftsplan Ca startdato for prosjektet ( dd.mm.åå): Andre milepæler/aktiviteter underveis i prosjektet: Ca startdato (dd.mm.åå) Beskrivelse av aktivitet Ansvarlig person/gruppe Ca sluttdato (dd.mm.åå Styringsgruppa (rådmenne) Når prosjektleder er identifisert og prosjektgruppa er etablert Når utredningen er klar og lagt fram til behandling Prosjektleder og prosjektgruppa Når saken er behandlet og det foreligger Positive vedtak i kommunestyrene i samarbeidskommunene om deltakelse i etableringen Når kompetanse og ressurser er på plass og kontorsted etablert Styringsgruppa, politisk nivå i kommunene Styringsgruppa og prosjektleder Når kontoret er Styringsgruppa og prosjektleder etablert/starter opp og går over til drift Ca sluttdato for prosjektet (dd.mm.åå): Milepæl 4 og 5 inngår ikke i utredningsprosjektet. Økonomi (dobbeltklikk nedenfor for å fylle ut regneark) Tilskudds midler fra Fylkesmannen Kommunal egenandel Annen finansiering Sum finansiering Utgifter: Prosjektledelse % i 7 mnd Egeninnsats Styringsgruppa, prosjektgruppa, utredningsbidrag Opplæring Andre utgifter Kjøring, studiebesøk, telefon, etc Sum utgifter Er det søkt om finansiering gjennom andre ordninger? Hvis ja oppgi navn på finansieringskilde. Søkerkommunene vil søke om midler fra Troms Fylkeskommune, LUK-midler, til etablering og drift av plankontoret. Plan for formidling til andre I egen kommune/foretak Utenfor egen kommune/foretak (for eksempel publisering på egen hjemmeside) Dele erfaringer og utredning fritt med alle som er interessert i den Hvordan og når skal prosjektet evalueres? Løpende underveis (styringsgruppa) og etter etableringen av plankontoret.

12 Dato: På vegne av søkerkommunene; med hilsen Ann Kristin Trondsen Rådmann, Sørreisa kommune

13 VEDLEGG

14 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\65584_fix.html Page 1 of Ref dette til formannskapet. ØH Fra: Ann Kristin Trondsen Sendt: 28. mars :17 Til: 'Bjørn Fredriksen Ørjan Higraff; 'RitaJohnsen Emne: Felles plankontor - møte Hei Klarer vi å få til et planleggingsmøte før påske?? Tenker at det er greit å komme raskt i gang og legge en plan og ikke minst få på plass en prosjektleder, ei prosjektgruppe og et mandat til dem. Vi har fått midler til ca 40% prosjektleder i 7 mnd ( kr). Jeg har noen muligheter til slikt møte 2.april (før 12, etter 13) og 11.april (etter 12). Hvis ikke det går, er vi over på uke 18? Legger ved søknaden. Vennlig hilsen Ann Kristin Trondsen rådmann Sørreisa kommune Tlf Fra: Ann Kristin Trondsen Sendt: 25. mars :35 Til: Bjørn Fredriksen Rita Johnsen Emne: Vi fikk skjønnsmidler.... til utredning av felles plankontor! Og vi fikk kr slik vi hadde søkt om! Med hilsen Ann Kristin Trondsen rådmann Sørreisa kommune Tlf

15 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\65584_fix.html Page 2 of

16 Søknad om prosjektmidler til fornying for 2014 Alle feltene må fylles ut Innledning Saksnr. hos Fylkesmannen i Troms: 2013/4293 Hva gjelder søknaden (sett kryss) Prosjekt i enkeltkommune x Kommunesamarbeid Navn på søkerkommune: Sørreisa kommune Adresse: Storveien 20 E-post (til postmottaket): Postnr./poststed: 9310 Sørreisa Telefon: Navn på samarbeidende kommuner: Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv og Sørreisa (benevnes som søkerkommuner i det videre) Søknadsbeløp: Kontaktperson: Ann Kristin Trondsen kr e-post: Telefon: Prosjektbeskrivelse Navn på prosjektet: Felles plankontor for Bardu, Berg, Dyrøy, Målselv og Sørreisa kommuner Prosjektsammendrag: Søkerkommunene søker her prosjektskjønnsmidler til utredning av felles interkommunalt plankontor. Hovedmål med prosjektet: Å utrede ulike modeller for etablering av et interkommunalt plankontor. Plankontoret tenkes etablert etter kommunelovens 27, og det skal bidra til at kommunenes planer er oppdaterte og slik gir retning og forutsigbarhet for kommens innbyggere i fht bruk av kommunens arealer og i fht videre utvikling av samfunnet og de kommunale tjenestene. Bakgrunn for prosjektet: Søkerkommunene har over tid hatt utfordringer på plansiden både i forhold til lovpålagte oppgaver og i forhold til utviklingsoppgaver kommunene står ovenfor, dette gjelder særlig for kommuneplanarbeidet, herunder samfunnsdelen (med unntak av Bardu) og arealplandelen (med unntak av Målselv). Kapasiteten i hver kommune for seg er liten, og PBL stiller større krav til planleggingsarbeidet enn tidligere. Videre viser det viser seg vanskelig å rekruttere ønsket kompetanse. Søkerkommunene ønsker derfor å utrede og deretter etablere et felles, interkommunalt plankontor i den hensikt å sikre kompetanse, kapasitet og stabilitet. Vi er kjent med at det interkommunale plansamarbeidet i Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord har gitt ønsket effekt. Hvem retter prosjektet seg mot? Søkerkommunene Hva går prosjektet ut på? Primært å utrede ulike modeller/løsninger for felles plankontor. I modellene må følgende faktorer utredes: organisering, arbeidsoppgaver, ressurser, kompetanse, lokalisering, økonomi/finansiering og vedtekter for ordningen. Utredningen skal munne ut i en anbefaling om valg av modell/løsning. Hvilke gevinster gir prosjektet? (kvantifiser så langs som mulig). Fagmiljø for planleggere. Redusert sårbarhet for den enkelte kommune. Bedre rekruttering og bedre tilgang til kompetanse. Stabilitet. Disse forholdene vil igjen sikre at søkerkommuene får utarbeidet/oppdatert viktige og sentrale planer for videre utvikling av kommunen, samfunnet og tjenestene. Hvordan og når skal resultat og erfaringer fra prosjektet videreføres i driften? Når utredningsfasen er over og kontoret etablert, vil plankontoret gå over i en permanent driftsfase. Organisering Hvordan er prosjektet forankret? Sørreisa: Forankringen er ivaretatt gjennom vedtak i formannskapssak 39/13. Dyrøy, Målselv og Bardu har alle politiske vedtak fra kommunestyret om å søke interkommunalt samarbeid der det er formålstjenlig og mulig.

17 Hvem er prosjektansvarlig person/organisasjon? Sørreisa kommune Hvem er prosjektleder? Må avklares mellom søkerkommunene. Sammensetning av styringsgruppe: Rådmennene i samarbeidskommunene Eventuell prosjekt-/referansegruppe: Prosjektgruppe: en- to repr fra hver av søkerkommunene, fortrinnsvis fra teknisk etat og/eller rådmannens stab Referansegruppe/personer: Plankontoret i Nord-Troms Fremdriftsplan Ca startdato for prosjektet ( dd.mm.åå): Andre milepæler/aktiviteter underveis i prosjektet: Ca startdato (dd.mm.åå) Beskrivelse av aktivitet Ansvarlig person/gruppe Ca sluttdato (dd.mm.åå Styringsgruppa (rådmenne) Når prosjektleder er identifisert og prosjektgruppa er etablert Når utredningen er klar og lagt fram til behandling Prosjektleder og prosjektgruppa Når saken er behandlet og det foreligger Positive vedtak i kommunestyrene i samarbeidskommunene om deltakelse i etableringen Når kompetanse og ressurser er på plass og kontorsted etablert Styringsgruppa, politisk nivå i kommunene Styringsgruppa og prosjektleder Når kontoret er Styringsgruppa og prosjektleder etablert/starter opp og går over til drift Ca sluttdato for prosjektet (dd.mm.åå): Milepæl 4 og 5 inngår ikke i utredningsprosjektet. Økonomi (dobbeltklikk nedenfor for å fylle ut regneark) Tilskudds midler fra Fylkesmannen Kommunal egenandel Annen finansiering Sum finansiering Utgifter: Prosjektledelse % i 7 mnd Egeninnsats Styringsgruppa, prosjektgruppa, utredningsbidrag Opplæring Andre utgifter Kjøring, studiebesøk, telefon, etc Sum utgifter Er det søkt om finansiering gjennom andre ordninger? Hvis ja oppgi navn på finansieringskilde. Søkerkommunene vil søke om midler fra Troms Fylkeskommune, LUK-midler, til etablering og drift av plankontoret. Plan for formidling til andre I egen kommune/foretak Utenfor egen kommune/foretak (for eksempel publisering på egen hjemmeside) Dele erfaringer og utredning fritt med alle som er interessert i den Hvordan og når skal prosjektet evalueres? Løpende underveis (styringsgruppa) og etter etableringen av plankontoret.

18 Dato: På vegne av søkerkommunene; med hilsen Ann Kristin Trondsen Rådmann, Sørreisa kommune

19 VEDLEGG

20 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\65457_fix.html Page 1 of Ref formannskap Sendt fra ipad Videresendt melding: Fra: Ann Kristin Trondsen Dato: 25. mars :35:08 CET Til: Bjørn Fredriksen "RitaJohnsen Emne: Vi fikk skjønnsmidler.... til utredning av felles plankontor! Og vi fikk kr slik vi hadde søkt om! Med hilsen Ann Kristin Trondsen rådmann Sørreisa kommune Tlf

21 i! SALANGEN KOMMUNE Sentraladministrasjon ik?r, Saksbehandler, dir. telefon: Elisabeth Nutti, Vår dato: Vår ref.: /76-240/14 Arldv: 233 Deres ref.: DYRØY KOMMUNE Saksnr.: 9 C Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 S.beh.: 9291 Tromsø Kopi: Ark.kodeP: Ark.kodeS: SØKNAD STIMULERINGSTILSKUDD INTERKOMMUNALT VETERINÆRSAMARBEID I SALANGEN VETERINÆRDISTRIKT 5 FEB2014 Rel.: 5 - Viser til rundskriv 45/2011 angående fordeling av tilskudd til kommunale veterinærtjenester. Indre Sør-Troms kommunene Bardu, Lavangen og Salangen har sammen med kommunene Dyrøy og Ibestad inngått en interkommunal samarbeidsavtale for å sikre kommunene en tilfredsstillende tilgang på veterinære tjenester på dagtid. I dette samarbeidet inngår også administrasjon av klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. En interkommunal samarbeidsavtale angående kommuneveterinærtjenesten ble undertegnet av de deltakende kommunene i Salangen kommune er vertskommune for den interkommunale veterinærtjenesten, og har et overordnet administrativt ansvar. På vegne av samarbeidskommunene søkes det om stimuleringstilskudd til veterinærtjenesten på kr ,- for kalenderåret Vi registrerer at tildeling av stimuleringstilskudd for 2013 ble redusert med kr ,- i forhold til tildeling i Dette til tross for at distriktet oppfyller samtlige tildelingskriterier gitt i SLF sitt rundskriv 2013/18 og til tross for at kostnader for investeringer og drift har økt betraktelig i forhold til året Det vil være lite rom for ytterlige reduksjon i Salangen veterinærdistrikt er et distrikt med stor geografisk utbredelse. Distriktet er stjerneformet med ytterpunkter som ligger 130 km fra hverandre, bestående av fastlandskommuner med relativt lavt dyretall, vanskelige kjøreforhold og store avstander. Distriktet omfatter også flere øysamfunn. Antall gårdsbruk i distriktet har i løpet av de siste 10 år blitt sterkt redusert, samtidig som gjenværende bruk ligger spredt over et stort geografisk område. Flere gårdsbruk er plassert ytterst i distriktet, på alle de tre øyene som inngår i distriktet, og innerst i dalene i Indre Troms på grensen mot Sverige. Distriktet har en varierende veistandard, og noen av rutene har f:jelloverganger.transporttiden frem til besetningene er lang og antall daglige besøk per veterinær er stadig nedadgående. Eksempelvis kan nevnes at et besøk i to av besetningene som ligger i hver sin utkant av distriktet innebærer minst fem timer i transporttid. Avhengig av kjøreforhold og type behandling av dyrene, vil således en veterinær kunne bruke en hel arbeidsdag på to besøk, hvilket gjenspeiler seg i dårlig økonomisk uttelling. Samtlige beskrevne forhold fører til at distriktet har et særdeles svakt veterinært næringsgrunnlag, spesielt i øy- og kystkommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen. Bardu kommune har, sett relativt til samarbeidskommunene, et noe bedre inntektsgrunnlag Salangen kommune Tlf.: Bankgiro: Epost: Postboks 77 Fax: Org.nr.: Internett: Sjøvegan

22 Sider2 for veterinærer med 40 % (målt i gjødseldyrenheter - GDE) av produksjonsdyrene i samarbeidsområdetplassert i et begrenset geografisk område. Tallene er basert på informasjon fra de kommunale landbruksavdelingene. I tillegg er flertallet av brukerne av veterinærtjenesten (kjæledyr, zoodyr) bosatt i Bardu kommune. Hva gjelder produksjonsdyr (GDE) har de øvrige kommunene i samarbeidet mye lavere inntektsgrunnlag, henholdsvis: Salangen 20 %, Ibestad og Dyrøy 15%, og Lavangen kommune 10%. Antallet hobbydyr, slik som kjæledyr og sportshester er også lavere i kyst- og øy samfunnene i distriktet. Kommunene bør imidlertid ses samlet i forhold til søknad om og behov for stimuleringstilskudd, da det er inngått avtale om interkommunalt samarbeid. Distriktet bemannes i 2014 av fem til seks veterinærer med tilsvarende heltid og minst et årsverk i klinisk kombinertpraksis. Veterinærene har organisert sin virksomhet i fem uavhengige personlige foretak, to AS og et DA. Den interkommunale samarbeidsavtalen om veterinærtjenesten ble etablert for å sikre kommunenes lovpålagte ansvar med å organisere en tilfredsstillende veterinærtjeneste. Kommunene er pålagt å tilse at det fmnes dyrehelsepersonell tilgjengelig på dagtid for å utføre samtlige lovpålagte tjenester. Dette hva gjelder alle dyrearter (sportsdyr, kjæledyr, produksjonsdyr og andre dyrearter). Inntekt fra sports- og kjæledyr som hest, hund og katt, er avgjørende for å beholde veterinær kompetanse og god nok inntjening i distriktet, og samtidig holde på det antall veterinærer som er nødvendig for en god beredskap og utførelse av de kommunale lovpålagte oppgavene. Det medfører betraktelig større utgifter for veterinærene å betjene hobbydyr som hest, hund, katt sammenlignet med å fortrinnsvis betjene produksjonsdyr. Inseminering, kastrering, sykebesøk og andre oppgaver i felt medfører relativt små utgifter i forhold til investeringer og krav til utstyr for behandling av hobbydyr. Driftskostnadene for å kunne betjene sportshester og kjæledyr kommer i tillegg til driftskostnadene for å betjene stordyr. Distriktet er avhengig av stimuleringstilskudd i den størrelsesorden som har blitt tildelt for å kunne sikre inntektsgrunnlag til veterinærene. Samtlige veterinærer er fleksibelt tilgjengelig for, og betjener samtlige dyreslag, på dag og kveldstid. Klinisk arbeid som ikke er vaktrelatert må ofte utføres på kveldstid og i helger, fordi det er nødvendig å få utført oppgavene til bestemte tidspunkt, samt at mange dyreeiere og produsenter av ulike årsaker ikke kan oppsøke veterinær på dagtid. Et eksempel på dette er inseminering av ku og andre dyrearter. Dette er ikke en del av de lovpålagte oppgavene for veterinærvakten, men en del av daglig praksis. Deler av distriktet har betydelige næringsinteresser innenfor landbruk og dyrepark, samt landbruksrelaterte næringer. Den store variasjonen i veterinærtjenesten sine oppgaver og ansvarsområder krever tilstedeværelse og spesialisering på en mengde ulike kompetansefelt, samt rutine i å behandle hvert enkelt ansvarsområde. Samtidig skal beredskapen og vakttjenesten være fungerende. Det er en nødvendighet at distriktet bemannes av flere veterinærer for å kunne ivareta næringsinteresser, akseptable arbeidsforhold, lovpålagte oppgaver, utføre veterinære rutineoppgaver, arbeide sykdomsforebyggende, og ikke minst fremme god dyrehelse og dyrevelferd. Krav til beredskap i forhold til dyrevelferd, dyrevern og alvorlige smittsomme sykdommer for alle dyrearter skal ivaretas, samtidig som den akutte beredskapen skal være vel fungerende. Salangen kommune Tlf.: Bankgiro: Epost: Postboks 77 Fax: Org.nr.: Internett: Sjøvegan

23 Side 3 Veterinærene har lokaler i Bardu kommune og i Salangen kommune. Bemanningen rullerer mellom de veterinærer som samarbeider. Stimuleringstilskuddet skal benyttes til å sikre bemanningen på dagtid ved at tilskuddet dekker deler av de løpende utgiftene for kontorstedene (leie av lokaler, telefoni, renhold, oppvarming og andre kontorkostnader). Viser til rapport angående bruk av stimuleringstilskudd Salangen veterinærdistrikt. Etter politiske vedtak i kommunene, og etter en fordelingsnøkkel bestemt av styret for den interkommunale veterinærtjenesten fordeles bevilget stimuleringstilskudd mellom de praktiserende veterinærene. Stimuleringstilskuddet brukes fritt innenfor de politiske vedtak som er fattet i de samarbeidende kommunene. Stimuleringstilskuddet vil ikke bli brukt til å dekke kostnader forbundet med vakttjeneste eller utgifter til den enkelte veterinærs virksomhet, slik som eiendom, investering, inventar, utstyr, assistent, medisiner, bilhold, m.v. Disse kostnader dekkes av veterinærene privat, i henhold til private avtaler og kontrakter mellom samarbeidende veterinærer. Dette er betydelige utgiftsposter for den veterinære virksomheten. Stimuleringstilskuddet utgjør derfor et nødvendig grunnlag for å sikre veterinærene tilgang til kontorsted, samtidig som det er et stimuleringstiltak for å sikre en stabil, forutsigbar og enhetlig tjeneste på dagtid. Stimuleringstilskuddet ønskes således benyttet til stimuleringstiltak for å sikre tilgang på veterinærtjenester for alle dyrearter på dagtid, noe som indirekte også medvirker til å sikre veterinærvakt og beredskap utenom ordinær arbeidstid. Tildelingen for 2014 vil bli brukt til tiltak som fortsatt sikrer veterinærdekningen, veterinærsamarbeidet og den interkommunale veterinærtjenesten. Den interkommunale samarbeidsavtalen godkjeimer ved dagens ordning et driftstilskudd for 2014 i samsvar med tildelt stimuleringstilskudd. Fordelingen av tildelt stimuleringstilskudd i 2014 vil dermed tilgodese samtlige veterinærer som arbeider i kombinertpraksis i distriktet. Stimuleringstilskuddet utgjør således en viktig del av den nødvendige økonomiske rammen for å kunne ivareta en forsvarlig veterinærtjeneste i området. Med hilsen I'l t.fun NGEN,KOMMUNE He. G. Berntsen Konstituert administrasjonssjef/ personalsjef Kopi til: - Samarbeidskommunene v/ landbrukssjef og rådmann - Veterinærene Salangen kommune Postboks Sjøveuan Tlf.: Fax: Bankgiro: Epost: postmottakåsalangen.kommune.no Orz.n-r.: Internett:

24 lysalangen Sentraladministrasjon Saksbehandler, dir. telefon: Elisabeth Nutti, Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 KOMMUNE Vår dato: Vår ref.: /76-239/14 Deres ref.:! Arkiv: 233 ;7('W.-"..'''''ØY.,,,,, - :.r-s, KOMMUNE d!saksnr.:1,),,,, 31 0 knr.: 1.: i Llr.: 5 Æ Tromsø RAPPORTERING SALANGEN VETERINÆRIMSTRIKT- BRUK AV MIDLER 2013 Viser til rundskriv angående rapportering om bruk av vakttilskudd og stimuleringstilskudd for 2013 i forhold til tallmessig oversikt over forbruk som kommunene har hatt til vakttilskudd i forhold til bevilgning i perioden Det vises videre til Deres ref.nr. 2013/1342, med tilsagn om stimuleringstilskudd for 2013 på kr ,-. Rapporten gjelder for Salangen veterinærdistrikt som omfatter kommunene Bardu, Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen. Kommunene har et etablert interkommunalt samarbeid som omfatter samtlige veterinæroppgaver på dagtid og veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Den interkommunale veterinærtjenesten er et vertskornmunesamarbeid etter kommunelovens 28 b, der Salangen er vertskommune. Det er praktisk å rapportere tildelt beløp og forbrukt beløp samlet for kommunene, da utbetalingen av vakttilskudd, administrasjonstilskudd og stimuleringstilskudd går direkte til vertskommunen Salangen. Det har i 2013 vært fem til seks veterinærer i distriktet som har arbeidet i kombinertpraksis med produksjonsdyr, sportshester og kjæledyr. Samtlige av disse har arbeidet tilsvarende heltid, eller mer, som praktiserende veterinærer. Fem veterinærer har hatt individuell avtale om vakttjeneste i distriktet, og samtlige av disse arbeider daglig i kombinertpraksis med produksjonsdyr, sportshester og kjæledyr. Fire veterinærer har vært ansatt i små deltidsstillinger og utført administrasjonsarbeid, samtidig som de har vært forpliktet til å ivareta samtlige lovpålagte dyrehelsetjenester og dekt behov for øvrige tjenester i produksjonsdyrnæringen. Flere av veterinærene har hatt bierverv i Veterinærene i kombinertpraksis har vært organisert i fem personlige foretak, to AS og ett DA. De har hatt private avtaler seg imellom angående samarbeid om lokaler og utstyr. Veterinærsamarbeidet har bidratt til et godt tverrfaglig miljø i distriktet. For å skape nok inntektsgrunnlag for det antall veterinærer som er nødvendig for å betjene distriktet på dagtid, har samtlige veterinærer arbeidet i kombinasjonspraksis. Veterinærene har i tillegg til eget kontorsted, hatt etablerte kontorsted i Bardu kommune og i Salangen kommune. Veterinærene er bosatte i ulike deler av distriktet. Dette medfører at beredskapen, utrykningstiden og tjenestenivået for samtlige lovpålagte oppgaver er på et akseptabelt nivå - til tross for at tjenesten dekker et stort geografisk område. Salangen kommune Postboks Sjavegan Tlf: Fax: Bankairo: Epost: postmottakrd.salanaen.kommune.no Ora.ar.: Intemett:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.213 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orientering

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/332 DELTAKELSE I REGIONAL UTREDNING VEDR. EVENT. NY KOMMUNESTRUKTUR Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer: Barnevern:

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Rådhuset Dato: 22.02.2005 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer