======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING Vedtatt av kommunetyret , sak 18/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING 2013. Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14"

Transkript

1 ======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING Vedtatt av kommunetyret , sak 18/14

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING... 1 RAMMEOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJON 11 VIRKSOMHET 22 BARNEHAGE 14 VIRKSOMHET 23 SKOLE OG SFO 17 VIRKSOMHET 24 NÆRING, INFORMASJON OG KULTUR. 20 VIRKSOMHET 31 BARNEVERN, PSYKIATRI OG HELSE. 25 VIRKSOMHET 32 NAV 30 VIRKSOMHET 33 PLEIE OG OMSORG 32 RAMMEOMRÅDE 4 PLAN, MILJØ OG TEKNIKK.. 38

3 ÅRSBERETNING 1. Økonomisk stilling og resultat av virksomheten samt andre vesentlige forhold Netto driftsresultat viser et positivt resultat på kr ,74. Regnskapet er avlagt med et mindreforbruk (overskudd) på kr ,21. Kommentarer til de enkelte artsgrupper: Lønn og sosiale utgifter/refusjon syke- og fødselspenger: Netto merforbruk Kr Korrigert for lønn eiendomsskatt som er budsjettert som kjøp av tjenester « Korrigert for lønn valg som er budsjettert som kjøp av tjenester « Korrigert for lønn IKT som er budsjettert som kjøp fra andre « Sum Kr Som korresponderer med refusjon syke- og fødselspenger på Kr Det vil si at budsjetterte lønn og sosiale utgifter er i balanse. Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon: Netto merforbruk Kr Korrigert for budsjettert eiendomsskatt ført som lønn « Sum «netto merforbruk» Kr som i hovedsak skyldes: Stillingsannonser « Skoleskyss « Porto og forbruksmateriell « Inventar og utstyr bygg « Service- og vedlikehold heis/utstyr « Vikartjenester « IT-utstyr « Medisinsk utstyr/medisiner/vaksiner « Leie/leasing av maskiner «

4 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon: Netto merforbruk Kr som i hovedsak skyldes: Transporttjenester VAR-området « Legevakt « Kjøp av tjenester andre VAR « Kjøp av tjenester fra private PO « Overføringer Netto merforbruk Kr som i hovedsak skyldes: Momskompensasjon « Finansutgifter Netto merforbruk Kr som i hovedsak skyldes: Avsetning bundne fond « Avskrivninger « Brukerbetaling og salgsinntekter Netto merinntekt Kr som i hovedsak skyldes: Brukerbetalinger « Tilknytningsavgift « Fordelte utgifter « Gebyr slamtømming « Overføringer Netto merinntekt Kr som i hovedsak skyldes: Syke- og fødselspenger « Momskomp « Refusjon staten « Ressurskrevende tjenester « Refusjon andre « Frie inntekter Netto merinntekt Kr som i hovedsak skyldes: Eiendomsskatt « Øremerket tilskudd « Tilskudd fra andre « Integreringstilskudd « Finansinntekter Netto merinntekt Kr

5 som i hovedsak skyldes: Utbytte Energi « Bruk av bundet fond « Avskrivninger « Renteinntekter « Mottatte avdrag på utlån « Videre utgjør premieavviket på pensjonsutgifter for kroner inkludert arbeidsgiveravgift. Premieavviket er inntektsført i driftsregnskapet. Tilskudd til menighetsråd utgjorde for kr Viser ellers til de enkelte rammeområder. Sykefravær i % legemeldt og egenmeldt. År 2009 Prosent 9,3 6,7 7,4 8,6 8,9 Likestilling Politisk Kommunestyrets 17 medlemmer består av 5 kvinner og 12 menn. Formannskapets 7 medlemmer består av 3 kvinner og 4 menn. De tre faste utvalg med til sammen 21 medlemmer består av 10 kvinner og 11 menn. Administrativt Det er 119 årsverk i kommunen, med til sammen 179 ansatte fordelt på 137 kvinner og 42 menn. Rådmannen er mann. Virksomhetslederne/stabsleder er fordelt med 5 kvinner og 3 menn. Ved utlysninger av stillinger er underrepresentert kjønn oppfordret til å søke. Etisk standard For å sikre høy etisk standard er det vedtatt skriftlige etiske retningslinjer for politikere og medarbeidere i kommune. 3

6 2. Økonomisk utvikling a. Likviditet Likviditeten i regnskapsåret har vært tilfredsstillende. Likviditetsgrad 2 er innenfor den anbefalte grense, mens likviditetsgrad 1 er noe under. Tabellen nedenfor viser utviklingen av kontantbeholdningen de siste 5 år. ( 1000 kroner) 2009 Kontantbeholdning Kasse, Postgiro, Bank Ubrukte lånemidler Udisp. del av netto driftsres Fondsmidler Korrigert kontantbeholdning Kortsiktige fordringer og premieavik Kortsiktig gjeld og premieavvik Kortsiktig likviditet driftsformål Likviditetsgrad 1 2,13 1,46 1,07 1,29 1,67 Likviditetsgrad 2 1,53 0,54 0,29 0,78 1,11 Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Her bør likviditetsgraden være større enn 2 for å kunne si at kommunen har god likviditet. Likviditetsgrad 2 = kasse og bankinnskudd/kortsiktig gjeld. Her bør graden være større enn 1. 4

7 Kommunes finansforvaltning kommunestyre vedtok eget finansreglement , sak 32/10. Reglementet er vedtatt med hjemmel i forskrift om finansforvaltning i og fylkes som trådte i kraft Formålet med reglementet er at kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Reglementer legger opp til at rådmannen skal rapportere vedr. finansforvaltningen i kommunen i forbindelse med tertialrapporteringen og årsrapporteringen. Pr hadde kommune plassert sine finansielle aktive slik: Innskudd hos hovedbankforbindelse: Beløp Beløp Beløp Beløp % Marker Sparebank , , , ,02 39,27 % 1,95416 % (3 mnd Nibor + 0,25 %) Andre banker: Berg Sparebank , , , ,50 60,73 % 3,20 % Eidsberg Sparebank , Halden Sparebank , Samlet plasseringer , , , ,52 100,00 % Kommunen har ikke plassert noen av sine midler i aksjer/obligasjoner eller andre verdipapirer for å oppnå avkastning. Betingelser pr Pr hadde kommune sine finansielle passiva slik: Pr Pr Pr Pr Beløp Beløp Beløp Beløp % Betingelser pr Lån til investeringer: Husbanken , , , ,00 17,58 % Flytende: 2,084. Fast: 1,084, 2,084 og 2,089. Flytende: 2,050 og 2,250 Kommunalbanken , , , ,00 47,36 % Fast: 3,060 og 2,550 KLP , , , ,00 30,40 % Flytende: 2,440 og 2,950 Lån til viderutlån: Husbanken , , , ,00 4,67 % Samlet innlån , , , ,00 100,00 % Flytende: 2,084og 2,089 Fast: 1,990 Største enkeltlån er tatt opp fra Kommunalbanken til hallen, saldo pr kr ,-. Det er tatt opp lån til investeringformål på kr ,- i desember. Det er ikke gjort låneopptak i. Kommunen har ikke rentebytteavtaler eller finansiell leasing. 5

8 b. Soliditet Gjeldsgraden viser forholdet mellom kapital som er finansiert av utenforstående og kommunen selv. Tabellen nedenfor viser utviklingen i de siste 5 år. Jo mindre gjeldsgraden er jo mer solid er kommunen og desto større er evnen til å tåle tap. (1000 kroner) 2009 Gjeld Egenkapital Gjeldsgrad 3,09 2,94 4,12 4,80 5,15 c. Inntektsutvikling brutto- og netto driftsresultat (mill. kroner) 2009 Driftsinntekter 104,8 109,0 108,2 116,7 126,5 Driftsutgifter 110,7 112,5 120,8 117,8 124,4 Brutto driftsresultat -5,9-3,5-12,5-1,1 2,1 Netto driftsresultat -1,9 0,7-8,5 2,6 5,9 Utviklingen siste periode viser at avstanden mellom driftsutgifter og driftsinntekter har «snudd» fra negativ til positiv slik at inntektene er noe høyere enn driftsutgiftene. Det er viktig at utviklingen følges nøye slik at denne trenden fortsetter. Uansett vil dette kreve videre stram budsjettdisiplin og at nødvendige tiltak iverksettes/opprettholdes. 6

9 d. Kommunens lånegjeld Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens lånegjeld de siste 5 år. En god indikator for vurderingen av lånegjelden er langsiktig investeringsgjeld i % av driftsinntektene. Jo lavere denne er jo bedre er kommunens evne til å tåle en renteøkning. Langsiktig investeringsgjeld bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene. (1000 kroner) Lånegjeld 2009 Brutto langsiktig lånegjeld utlån ubrukte lånemidler Netto langsiktig lånegjeld Pensjonsforpliktelser utgjør Langsiktig invest.gjeld Driftsinntekter Netto langsiktig invest.gjeld i % av driftsintektene 39,8 46,1 47,1 46,5 41,5 Antall innbyggere pr Netto langsiktig lånegjeld i kroner pr innbygger e. Gjeld og netto driftsresultat Tabellen viser utviklingen av netto driftsresultat i forhold til investeringsgjeld. (mill.kroner) 2009 Investeringsgjeld 41,7 50,2 50,9 54,3 52,5 Netto driftsresultat -1,9 0,7-8,5 2,6 5,9 7

10 f. Egenfinansiering av investeringer Nøkkeltallet viser utviklingen av kommunens evne til å egenkapitalfinansiere investeringer. Det bør tas hensyn til pensjonsmidler og utlån. (mill.kroner) 2009 Kapitalkonto Sum anleggsmidler Egenkapitalandel 26 % 26 % 22 % 20 % 15 % 8

11 g. Fonds. Tabellen og diagrammet viser utviklingen av kommunens fondsavsetninger de siste 5 år Disposisjonsfond 3,8 1,9 0,3 0,0 0,3 Bundne driftsfond 3,1 3,5 4,0 4,5 4,7 Ubundneinvest.fond 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 Bundne invest.fond 0,5 0,8 0,4 0,0 1,0 Sum fondsavsetninger 7,6 6,2 4,8 4,6 6,0 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,0 0,2 0,0 1,5 0,0 Regnskapsmessig merforbruk 0,0 0,0-7,5 0,0 0,0 Udisponert i inveteringsregnskapet 0,0 0,0 0,3 0,0 4,0 Udekket i investeringsregnskapet -0,8 0,1 0,0 0,3 0,0 Likviditetsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fonds og mer/mindreforbruk 6,8 6,5-2,4 6,4 10,0 Tabell og kurver viser en nedgang fra 2009 frem til. Dette beror på merforbruk og bruk av fondsmidler i samme periode. Men kurven for mer/mindreforbruk snudde i, og viser en positiv utvikling. 9

12 Konklusjon Som regnskapsresultatet og oversiktene over økonomisk utvikling viser er følgende momenter avgjørende for kommunens videre økonomiske utvikling(jfr. Økonomiplanen for ): Inndekning av tidligere års underskudd er oppgjort i løpet av. Det må fortsatt arbeides målbevisst for å få redusert driftsutgiftene slik at de blir enda lavere enn våre driftsinntekter og at det blir mulig å foreta avsetninger til fremtidige investeringer og vedlikehold. Vesentlige avvik i driftsnivået gjennom året må budsjettjusteres/korrigerende tiltak iverksettes snarest mulig etter at avviket er kjent Rådmannen viser ellers til det fremlagte regnskap og spesifiserte årsrapporter for de enkelte rammeområder/tjenestegrener. Rådmannen vil takke alle ansatte og politikere for godt samarbeid og vel utført arbeid i, dette særlig sett i forhold til felles innsats for å dekke inn underskuddet fra., Jon Fredrik Olsen Rådmann Mette Eriksen Regnskaps- og økonomisjef 10

13 Rammeområde 1 Politisk styring og Sentraladministrasjon Rammeområde 1 omfatter kommunens politiske ledelse, sentraladministrasjonen og reserverte tilleggsbevilgninger. 1. Beskrivelse av rammeområdet 1100 Politisk ledelse omfatter kommunestyret, formannskap, ordfører og varaordfører Revisjon omfatter utgifter til kontrollutvalg, Indre Kontrollutvalgssekretariat IKS og Indre Kommunerevisjon IKS Valg omfatter utgifter i forbindelse med kommune- og stortingsvalg. 111 Andre utvalg omfatter overformynderi, forliksråd, eldreråd og ungdomsråd, Frivilligsentral og folkehelse. 112 Sentraladministrasjonen omfatter rådmannskontor, kommunekasse, IT, næringsutvikling, lærlingeordningen, interkommunalt og internasjonalt samarbeid, tilskudd til menighetsrådet og fellesutgifter. 190 Reserverte tilleggsbevilgninger omfatter reserverte bevilgninger etter formannskapets bestemmelse og reserverte bevilgninger for lønnsoppgjørene. 2. Kommentarer a. Drift Driftsåret bar preg av en rekke endringer/tiltak som påvirker politisk ledelse og sentraladministrasjonen: Videreføring og utvikling innen interkommunalt og internasjonalt arbeid: o Interkommunalt samarbeid Indre og i særdeleshet med Marker og Rømskog o Utviklingsavtaler med Fylkeskommune for Indre -regionen og for grensekommunene o Opplev Grenseland o Grenseråd med sekretariat o Innovation Circle o Bolyst o Regionalpark Haldenkanalen Videreført samarbeid med Marker og Rømskog om felles plan- og miljøkontor, innkjøpskoordinator, IKT, brannsjef og feier. Samarbeid med Askim kommune om boliger for personer med psykiske lidelser. Kommunesamarbeid med Vecpiebalga i Latvia er videreført i henhold til vedtatt samarbeidsavtale fra. 11

14 Startet opp prosess rundt ny kommuneplan (tekstdel) sammen med Marker og Rømskog Prosjekt «Livskraftige» videreført i prosjekt «Klimanettverk indre» som igjen har inngått i «Klima». Drift av infrastruktur for uteteatervirksomhet og turistinformasjon i Strømsfoss. Samarbeid om beredskapsplanlegging med Marker og Rømskog. Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Politisk styring og sentraladministrasjon» er gjennomført av Indre Kommunerevisjon IKS. Startet opp prosjektet «Helhetlig internkontroll i kommune» med støtte fra Fylkesmannen i. Virksomhetsleder, avdelingsledere og hovedtillitsvalgte i kommunen har deltatt på lokalt lederutviklingskurs «Helsefremmende ledelse». Politiske møter : Politisk utvalg Antall møter Antall saker Kommunestyret 6 49 Formannskapet Oppvekst- og kulturutvalget 5 13 Omsorgsutvalget 5 5 Plan- og utviklingsutvalget 8 39 Vedtaksoppfølging av kommunestyresaker Effektuerte saker : 49 Ikke effektuerte saker : 0 b. Økonomi Rammeområde Regnskap pr Justert budsjett Opprinnelig budsjett Avvik i kr. 1 Sum utgifter Sum inntekter Resultat Rammeområdets netto resultat viser et mindreforbruk på kr som i hovedsak relaterer seg til inntekter som igjen er avsatt til bundne fond (320 tusen) og refusjon sykelønn uten inntak av vikar (300 tusen). Lønn og refusjon IKT og fordelte utgifter/inntekter «blåser opp» brutto utgift og inntekt. c. Sammenligning KOSTRA/nøkkeltall Netto driftsutgift pr. innbygger til adm. styring og fellesutgifter (inkl. edb, porto, kopiering, telefon mv.- eks. funksjonene 170, 171, 180 og 190)

15 Innbyggertallet i pr 31.12: Utviklingen i : Folketall 1. januar Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflytting Herav utlandet Utflytting Herav utlandet Nettoinnflytting Folkevekst Folketall ved utgangen av Netto driftsutgift til adm. og styring, i % av totalt netto driftsutgifter 12,9 11,7 13,0 10,8 7,3 11,4 7,4 Lønn til adm. styring og fellesutgifter i % at totale lønnsutgifter 10,4 10,2 11,1 10,7 6,7 9,1 6,4 d. Personell Oversikt over faste årsverk fordelt på de forskjellige stillingsbetegnelsene: Stillingsbetegnelse Rådmann 1,00 1,00 1,00 1,00 Kommunalsjefer* 2,00 2,00 * * Rådgiver 0,60 Personal- og organisasjonsrådgiver 1,00 IT konsulent ** ** ** ** Saksbehandler/arkivansvar 1,00 1,00 2,00 2,00 Regnskaps- og økonomisjef 1,00 1,00 1,00 1,00 Saksbehandlere 1,87 1,87 1,60 1,60 lønn/regnskap/ skatt/innfordring Sum 7,87 6,87 5,60 7,20 * Fjernet fra sommeren **Kjøp av tjenester fra Marker 13

16 Tjenestegren 22 Barnehage 1. Beskrivelse av tjenestegrenen 22 kommunale barnehage kommunale barnehage er en tre avdelingsbarnehage med et leke- og oppholdsareal på 350m2. I kommune er det vedtatt at hvert barn skal ha et leke og oppholdsareal på 5m2. Barnehagen har i vært organisert med to avdelinger for barn i alderen 3-5 år og en avdeling med barn i alderen 1-3 år. Også i hadde man flere søkere under 3 år enn tidligere år, og dermed har vi hatt en utvidet småbarnsavdeling med 12 barn. barnehage har 12,14 årsverk fordelt på 16 personer (flere i personalgruppa har redusert stilling). Fra januar til juni ble pedagogtettheten utvidet med 0,4 årsverk for å imøtekomme barnehagelovens krav til pedagognorm da vi tok inn flere barn. Fra til desember hadde vi en spesialpedagog i 0,18 % stilling for å ivareta barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i henhold til opplæringsloven (enkeltvedtak). 2. Kommentarer a. Drift Ved hovedopptaket kunne vi tilby alle søkere fra det tilbudet de ønsket seg. Vi har fått inn noen søkere også etter hovedopptaket. Vi har kunnet tilby noen av dem plass utover høsten, vinteren( og vår 2014). kommune oppfyller kravet om full barnehagedekning ( i h.h.t kommunestyrevedtak) Barnehagen tilbyr 60 %, 80 % og 100 % plasser (40 % i særskilte tilfeller), og foreldrene kan ønske dager. Ønskene har i stor grad blitt imøtekommet. Barnehagen har stort sett vært full hele året. b. Økonomi Rammeområde Regnskap pr Justert budsjett Opprinnelig budsjett Avvik i kr. 22 Sum utgifter Sum inntekter Resultat c. Sammenligning KOSTRA/nøkkeltall Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter 2,7 7,9 8,7 7,9 12,7 8,7 14,4 14

17 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Antall barn i aldergruppa 1 til 5 år, fra 2008 til og med er 81 stk. (registrert på helsestasjonen). Andel barn 1-5 år med barnehageplass i % 88,4 81,9 83,8 87,9 87,5 90,1 90,0 Ved hovedopptaket fikk alle som ønsket, plass i kommunale barnehage. d. Personalet Vi har én mann i personalgruppa som er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Vi har til tider langtidssykdom og tider på året hvor vi har «smittsomme» sykdommer blant barna som smitter over på personalet. Dette betyr at barnehagen i perioder må bruke vikarer for å kunne opprettholde en forsvarlig drift. Dette vurderes fra dag til dag. Da det er begrensede midler til å sette inn vikar, må virksomhetsleder også i større grad brukes i miljøet. Av ressurser har vi det som er lovpålagt i henhold til pedagogisk personale. Det er signaler om at det vil det komme nye føringer rundt pedagogisk bemanning i barnehager. Personalet som jobber med de minste barna har gått på etter- og videreutdanning på Høgskolen i. To av pedagogene har tatt videreutdanning med fokus på 0 til 3-åringer (dette ble avsluttet januar 2014). Stillingsbetegnelse Styrer 1,00 1,00 1,00 1,00 Pedagogisk leder 3,00 3,00 3,00 3,00 Førskolelærer 1,43 1,43 1,60 1,60 Barnepleier/barne- og 7,64 7,64 6,54 6,54 ungdomsarbeider/assistent Spesialpedagog 0,27 0,27 0,00 *0,18 Sum 13,34 13,34 12,14 12,32 *Fra august til desember 0,18% spesialpedagog (barn med e-timer etter opplæringsloven) 15

18 3. Måloppnåelse Mål Tiltak Status Trygghet, trivsel og tilhørighet i hverdagen for barna. Trygghet, trivsel og tilhørighet i hverdagen for foreldrene. Trygghet, trivsel og tilhørighet i hverdagen for personalet. Alle barn skal få et barnehagetilbud ved hovedopptak. Å utvikle barnas sosiale handlingsdyktighet. Å utvikle barnas språk og øke leselysten. (satsningsområde) Barns rett til medvirkning (barnehageloven 3) Personalet skal møte barna med omsorg og anerkjennelse. Personalet skal legge til rette for vennskap og lek.( jmf Handlingsplan mot mobbing) Foreldrene skal ha innvirkning på barnehagens innhold. De skal få kjennskap til personalets kompetanse og arbeidssituasjon. Skape et godt og utviklende arbeidsmiljø. Utvide eller innskrenke kapasiteten etter definert behov. Bruke Steg for steg - programmet som et hjelpemiddel. Prioritere innkjøp av bøker, bruke biblioteket aktivt, ha bøker tilgjengelig for barna og ha lesestunder jevnlig. Alle barn skal ut ifra alder og modenhet være med å påvirke sin hverdag. Dette arbeider personalet med kontinuerlig. Foreldrene kan komme med innspill når vi jobber med årsplanene, og de kan ta opp saker i foreldrerådet. De får skriftlige beskjeder ved forandringer i barnehagen som igjen forandrer personalets arbeidssituasjon. Alle foreldre får tilbud om foreldresamtaler. Dette må man arbeide med kontinuerlig. Alle i personalet skal få tilbud om en medarbeidersamtale i året. Gjennomført. De to avdelingene for barn i alderen 3 5 år bruker deler av Steg for steg. Dette jobbes det med kontinuerlig Dette arbeides det med kontinuerlig, gjennom barnemøter og samtaler med barna. Det å anerkjenne barna og deres uttrykk er viktig med tanke på barns medvirkning. 16

19 Brukerundersøkelsene viser følgende resultater (skala 1-6) Spørsmålskategori Snitt land Resultat for brukerne 5,2 4,8 4,4 5,0 Trivsel 5,3 5,1 4,8 5,2 Brukermedvirkning 5,3 4,8 4,5 4,7 Respektfull behandling 5,7 5,5 5,4 5,3 Tilgjengelighet 5,7 5,5 5,2 5,4 Informasjon 5,1 4,8 4,3 4,7 Fysisk miljø 4,7 4,5 4,3 4,6 Generelt 5,3 5,0 4,4 5,2 Snitt totalt 5,3 5,0 4,7 5,0 I hadde barnehagen en svarprosent på 36%. I 2014 vil man trolig vurdere å kutte dette ut. Kanskje annen metode eller annen hvert år vil gi oss mere å jobbe mot. Tjenestegren 23 Skole og SFO 1. Beskrivelse av tjenestegrenen 23 skole og SFO skole er kommunes eneste skole. Skolen er fulldelt med én klasse på hvert trinn fra 1. til 10. trinn. Opplæringen omfatter hele grunnskolenivået. I tillegg tilbys skolefritidsordning (SFO). Elevtallet varierer noe i løpet av skoleåret. Pr hadde skolen i alt 180 elever fordelt på 122 på barnetrinnet og 58 på ungdomstrinnet. Skolen administreres av virksomhetsleder skole/rektor, inspektør I og inspektør II i til sammen 175 % administrasjonsressurs. I tillegg 1 merkantil i 80 %, 25 lærere/førskolelærere, 1 vernepleier og 4 assistenter i ulike stillingsstørrelser. SFO hadde pr barn, hvorav 21 med full plass. Antall barn kan variere noe gjennom året. I ordningen jobber 7 ansatte, hvorav 2 deler på ansvaret for daglig drift. Virksomhetsleder/rektor har det overordnede faglige og administrative ansvaret for ordningen. Voksenopplæring som ansvarsområde er lagt til virksomheten og fra 2014 overføres kulturskoletilbudet til rammeområdet. 17

20 2. Kommentarer a. Drift Skolen søker lojalt å utføre de oppdrag som ligger i føringer fra både lokale og sentrale myndigheter. Vi følger opp nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Resultatene benyttes i skolens utviklingsarbeid både i forhold til den enkelte elev og systemrettet. Skolen har stort fokus på arbeidet med det psykososiale miljøet. kommune er en MOTkommune og skole er en MOT-skole. De tre setningene som uttrykker MOTs kjerneverdier og MOT-pedagogikkens grunnprinsipper er: --- mot til å leve --- mot til å bry seg --- mot til å si nei. skole har nulltoleranse mot mobbing, og det arbeides kontinuerlig for utviklingen av et helhetlig læringsmiljø som fremmer både sosial og faglig utvikling. En positiv utvikling hviler på et konstruktivt skole/hjem-samarbeid og tilfredsstillende aktivitet i brukermedvirkningsorganene. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er etablert og virksomhetsleder/rektor deltar i første del av møtene i FAU. Skolemiljøutvalget (SMU) og Samarbeidsutvalget (SU) er opprettet etter loven og avholder møter. Det samme gjelder elevrådet. Elevrådet er delt for barneskole og ungdomsskole og til hvert av disse er det oppnevnt elevrådskontakt blant lærerne. Det er samarbeid med lokale lag og institusjoner for felles arrangement. Skolen er med i Ungt entreprenørskap for 6.-7.kl med Smartingen. Elevene får brukt kreative evner og utviklet entreprenørskapstanken. Elevene i 7.klasse reiser på leirskole til Kragerø maritime leirskole i uke 35. Det er et positivt opphold med læring av sjøvett og om livet i havet i tillegg til at det bygger opp om et positivt klassemiljø ved å være sammen over tid. 10.klasse reiser hvert år på tur med hvite busser til Auschwitz til Polen, Tsjekkia og Tyskland. Elever og foreldre sørger for økonomi via en klassekasse som foreldrene har ansvar for. Penger samles inn ved dugnad, loddsalg, etc. Skolen har høsten igangsatt et skolebasert utviklingsarbeid. Et skolebasert utviklingsarbeid omfatter alle tilsatte ved skolen og har sitt utspring i prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling». Dette er først og fremst en nasjonal satsing på kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving. satser innledningsvis i prosjektet på lesing og klasseledelse. Siden vi er en kombinert skole omfatter prosjektet hele skolen. Staten bevilger midler til satsingen. Oppvekst- og kulturutvalget har vedtatt et dokument som omhandler satsingsområdene i det skolebaserte utviklingsarbeidet i perioden fram til Foruten det ovennevnte prosjektet er områdene: spesialundervisning, nasjonale prøver, sosial læreplan og utvikling av et helhetlig læringsmiljø, samt digitale ferdigheter. 18

21 Bygningsmassen ved skole har behov for en oppgradering. En plankomité for rehabilitering/utbygging av skole startet sitt arbeid høsten. Komitéen avslutter sitt arbeid innen sommeren Leksehjelp er satt i gang for 1.-4.klasse ut fra opplæringslovens bestemmelser om gratis leksehjelp for alle elever i 1.-4.klasse. Da skole har 4 fulle dager for 1.-4.klasse, må leksehjelpen organiseres på onsdager. Det gis leksehjelp for alle som har meldt seg på ordningen i SFO- tiden onsdag formiddag, selv om dette neppe kan sies å være optimalt. En gruppe ble nedsatt høsten for å se på organisering av skoledagen med hovedvekt på problematikken 4 eller 5 dagers skoleuke for våre yngste elever. SFO har ulike aktiviteter gjennom året. Onsdager, med hel dag, blir det gjennomført temadag/utflukter og variert opplegg for barna. b. Økonomi Rammeområde Regnskap pr Justert budsjett Opprinnelig budsjett Avvik i kr. 23 Sum utgifter Sum inntekter Resultat Skole har et merforbruk i forhold til budsjett på kroner. Som hovedtrekk kan nevnes: Skoleskyss ble underbudsjettert med kroner. Våren ble det gjort en bygningsmessig utbedring for å etablere grupperom i barneskolen til en samlet utgift av kroner. Vi kjøpte oss ut av en dyr leasingavtale på kopimaskiner med kroner. Inntektssvikt fra staten/andre i henhold til budsjett på kroner. Rammen er utgiftsbelastet med kroner som igjen er dekket ved bruk av bundet fond. c. Sammenligning KOSTRA/nøkkeltall Netto driftsutgifter, grunnskole, i % av totale netto driftsutgifter 24,0 21,7 22,3 21,9 23,7 25,2 23,5 Netto driftsutgifter, grunnskole, pr innbygger

22 Korrigert brutto driftsutgifter pr elev Elever pr kommunal skole Foreldrebetaling SFO, i kr pr mnd d. Personell: Stillingsbetegnelse Virksomhetsleder/Rektor 1,00 1,00 1,00 1,00 Inspektør I og II 0,75 0,75 0,75 0,75 Sekretær 0,80 0,80 0,80 0,80 Pedagogisk personale 21,17 21,27 21,75 21,38 Assistenter skole 2,61 2,61 2,50 2,50 Delsum skole 26,33 26,43 26,80 26,80 Ledere SFO 1,20 1,20 1,20 1,20 Assistenter SFO 1,50 2,16 1,80 1,80 Delsum SFO 2,70 3,36 3,00 3,00 Sum 29,03 29,03 29,80 29,43 Annet Den lokale arbeidstidsavtalen for det pedagogiske personalet ved skole ble sagt opp av rådmannen med virkning fra skoleåret -14. Dette utløste en effekt på 23 lærertimer pr uke. Virksomhet 24 Kultur, næring og informasjon 1. Beskrivelse av virksomheten 2410 Kulturkontoret Omfatter administrasjon av kulturområdet; bibliotek, fritidsklubb, frivilligsentral, aktiviteter på Furulund, Strømsfoss Mølle, Kanaltangen og hallen. I tillegg er virksomheten kontaktperson for Bolystprosjektet. Kulturkontoret er også kontaktperson for et skiltprosjekt i grensekommunene, sekretær for opplevelsesnæringsgruppen og 2014-komité, møter i 20

23 næringsforumet, medlem av en arbeidsgruppe i Regionalpark Haldenkanalen, deltaker i omdømmeprosjekt, stedsutviklingsprosjekt og internasjonalt arbeid. Redaksjonsmøter med Avisa Grenseland, webportalmøter, deltakelse på regionmøter for kultur i Indre, diverse konferanser, møter og kurs innenfor de ulike feltene. Virksomheten er webredaktør for kommunens hjemmeside og facebookside, samt oppdatering på Instagram folkebibliotek folkebibliotek er et kombinert skole- og folkebibliotek. Mediebeholdningen er på ca enheter, fordelt på bøker, lydbøker og DVD-er. Tidsskrifter er ikke medregnet. Utlånet har økt med 21%. Fjernlånet har økt betydelig fra 124 enheter i til 327 enheter i. Utlånet av filmer er like stort som tidligere, til tross for alle streaming-muligheter. Tilbudet med depot på sykehjemmet fortsetter. «Boken-kommer» er så smått i gang. Dette er et tilbud til de som av ulike grunner ikke selv greier å komme seg til biblioteket, da kommer biblioteket på døra. Et tilbud som ikke kan realiseres fullt og helt før vi har fått til en ordning med frivillige medhjelpere. Biblioteket har hatt diverse arrangementer som høytlesing for barn, og små og store konkurranser for både barn og voksne. Nevner igjen sommerens lesekonkurranse som er svært populær og som stadig har økt oppslutning. I tillegg er det gjennomført vårkampanje med film og Oscar-vinnere som tema, høstkampanjen hadde slektsforskning som tema, samt at det årlige bokloppemarkedet er gjennomført. Rommet ved siden av biblioteket, tidligere lesesal, er tatt i bruk og mesteparten av barne - og ungdomsbøkene er flyttet inn dit. Her har det også blitt plass til bord og stoler, slik at rommet kan brukes både til lesing og spill, hvilket virker som et populært tilbud. Prosjektet Bfor bibliotek er avsluttet, men samarbeidet mellom -bibliotekene fortsetter Furulund - Aktiviteter Peisestua, storsalen, gangareal og kafeteria ble rehabilitert høst / vinter Det ble lagt ned mange arbeidstimer i bygget. Alle rom ble malt, gulv ble slipt og belegg ble byttet ut. Stoler ble trukket om, gardiner ble byttet ut og nytt utstyr ble kjøpt inn til kjøkkenet i kafeteriaen. Peisestua fikk sponset projektor, lerret og høytalere fra Lions i, og Pensjonistforeningen har sponset projektor i storsalen. Vi har fått på plass noen ekstra skap til oppbevaring, ekstra sett med kopper og kar, samt et ekstra kjøleskap i utleierommene. Det ble gjennomført en konsert med Geirr Lystrup på Furulund fredag 1. november. Et samarbeid med Frivilligsentralen og Bygdekvinnelaget. Over 50 betalende gjester. Bygdekinoen Furulund får besøk av bygdekinoen annenhver måned i tillegg til noen ekstraforestillinger. Bygdekinoen ble digitalisert i og både lyd- og bildekvaliteten er kraftig forbedret. Vi har kjøpt brukte høytalere og PA-anlegg fra Bygdekinoen som fungerer veldig bra og gjør visningene enklere. Vi har hatt besøk fra Bygdekinoen 8 ganger i og 15 filmvisninger. Kommunen har kinovakt som klargjør lokalet før og etter forestillingen. Besøkstall Bygdekino:

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE Vintersol over Vinnatrøa RÅDMANNEN MARS 2008 Årsrapport for Frosta kommune 2007 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER...

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Årsmelding 2014. Lund kommune. Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014.

Årsmelding 2014. Lund kommune. Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014. Årsmelding 2014 Fra åpningen av Bringedalshytta, på den nasjonale Kom deg Ut dagen, 7. september 2014. Foto: Rolv Lende Friluftsliv og kulturminner har alltid vært et varemerke for Lund Kommune. (Egil

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008 Nedre Eiker kommune trygghet og samhold Årsrapport Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 10 Årsberetningen

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Drangedal kommune. Årsmelding

Drangedal kommune. Årsmelding Drangedal kommune Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens kommentarer... 3 1. Årsberetning 2011 for Drangedal kommune... 5 1.2 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon... 5 1.2 Økonomisk utvikling... 6 1.3

Detaljer

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Årsmelding 2006. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Årsmelding 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1. Forord... 5 2. Hovedtrekk i kommunens økonomiske situasjon... 7 2.1. Driftsregnskap... 7

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013. Rådmannens forslag til formannskapet den 27.11.2012. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1

STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013. Rådmannens forslag til formannskapet den 27.11.2012. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1 STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013 Rådmannens forslag til formannskapet den 27.11.2012 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD, INNLEDNING OG SAMMENDRAG...3 BUDSJETTFORUTSETNINGER...5

Detaljer