======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING Vedtatt av kommunetyret , sak 18/14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING 2013. Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14"

Transkript

1 ======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING Vedtatt av kommunetyret , sak 18/14

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING... 1 RAMMEOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJON 11 VIRKSOMHET 22 BARNEHAGE 14 VIRKSOMHET 23 SKOLE OG SFO 17 VIRKSOMHET 24 NÆRING, INFORMASJON OG KULTUR. 20 VIRKSOMHET 31 BARNEVERN, PSYKIATRI OG HELSE. 25 VIRKSOMHET 32 NAV 30 VIRKSOMHET 33 PLEIE OG OMSORG 32 RAMMEOMRÅDE 4 PLAN, MILJØ OG TEKNIKK.. 38

3 ÅRSBERETNING 1. Økonomisk stilling og resultat av virksomheten samt andre vesentlige forhold Netto driftsresultat viser et positivt resultat på kr ,74. Regnskapet er avlagt med et mindreforbruk (overskudd) på kr ,21. Kommentarer til de enkelte artsgrupper: Lønn og sosiale utgifter/refusjon syke- og fødselspenger: Netto merforbruk Kr Korrigert for lønn eiendomsskatt som er budsjettert som kjøp av tjenester « Korrigert for lønn valg som er budsjettert som kjøp av tjenester « Korrigert for lønn IKT som er budsjettert som kjøp fra andre « Sum Kr Som korresponderer med refusjon syke- og fødselspenger på Kr Det vil si at budsjetterte lønn og sosiale utgifter er i balanse. Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon: Netto merforbruk Kr Korrigert for budsjettert eiendomsskatt ført som lønn « Sum «netto merforbruk» Kr som i hovedsak skyldes: Stillingsannonser « Skoleskyss « Porto og forbruksmateriell « Inventar og utstyr bygg « Service- og vedlikehold heis/utstyr « Vikartjenester « IT-utstyr « Medisinsk utstyr/medisiner/vaksiner « Leie/leasing av maskiner «

4 Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon: Netto merforbruk Kr som i hovedsak skyldes: Transporttjenester VAR-området « Legevakt « Kjøp av tjenester andre VAR « Kjøp av tjenester fra private PO « Overføringer Netto merforbruk Kr som i hovedsak skyldes: Momskompensasjon « Finansutgifter Netto merforbruk Kr som i hovedsak skyldes: Avsetning bundne fond « Avskrivninger « Brukerbetaling og salgsinntekter Netto merinntekt Kr som i hovedsak skyldes: Brukerbetalinger « Tilknytningsavgift « Fordelte utgifter « Gebyr slamtømming « Overføringer Netto merinntekt Kr som i hovedsak skyldes: Syke- og fødselspenger « Momskomp « Refusjon staten « Ressurskrevende tjenester « Refusjon andre « Frie inntekter Netto merinntekt Kr som i hovedsak skyldes: Eiendomsskatt « Øremerket tilskudd « Tilskudd fra andre « Integreringstilskudd « Finansinntekter Netto merinntekt Kr

5 som i hovedsak skyldes: Utbytte Energi « Bruk av bundet fond « Avskrivninger « Renteinntekter « Mottatte avdrag på utlån « Videre utgjør premieavviket på pensjonsutgifter for kroner inkludert arbeidsgiveravgift. Premieavviket er inntektsført i driftsregnskapet. Tilskudd til menighetsråd utgjorde for kr Viser ellers til de enkelte rammeområder. Sykefravær i % legemeldt og egenmeldt. År 2009 Prosent 9,3 6,7 7,4 8,6 8,9 Likestilling Politisk Kommunestyrets 17 medlemmer består av 5 kvinner og 12 menn. Formannskapets 7 medlemmer består av 3 kvinner og 4 menn. De tre faste utvalg med til sammen 21 medlemmer består av 10 kvinner og 11 menn. Administrativt Det er 119 årsverk i kommunen, med til sammen 179 ansatte fordelt på 137 kvinner og 42 menn. Rådmannen er mann. Virksomhetslederne/stabsleder er fordelt med 5 kvinner og 3 menn. Ved utlysninger av stillinger er underrepresentert kjønn oppfordret til å søke. Etisk standard For å sikre høy etisk standard er det vedtatt skriftlige etiske retningslinjer for politikere og medarbeidere i kommune. 3

6 2. Økonomisk utvikling a. Likviditet Likviditeten i regnskapsåret har vært tilfredsstillende. Likviditetsgrad 2 er innenfor den anbefalte grense, mens likviditetsgrad 1 er noe under. Tabellen nedenfor viser utviklingen av kontantbeholdningen de siste 5 år. ( 1000 kroner) 2009 Kontantbeholdning Kasse, Postgiro, Bank Ubrukte lånemidler Udisp. del av netto driftsres Fondsmidler Korrigert kontantbeholdning Kortsiktige fordringer og premieavik Kortsiktig gjeld og premieavvik Kortsiktig likviditet driftsformål Likviditetsgrad 1 2,13 1,46 1,07 1,29 1,67 Likviditetsgrad 2 1,53 0,54 0,29 0,78 1,11 Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Her bør likviditetsgraden være større enn 2 for å kunne si at kommunen har god likviditet. Likviditetsgrad 2 = kasse og bankinnskudd/kortsiktig gjeld. Her bør graden være større enn 1. 4

7 Kommunes finansforvaltning kommunestyre vedtok eget finansreglement , sak 32/10. Reglementet er vedtatt med hjemmel i forskrift om finansforvaltning i og fylkes som trådte i kraft Formålet med reglementet er at kommunen skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Reglementer legger opp til at rådmannen skal rapportere vedr. finansforvaltningen i kommunen i forbindelse med tertialrapporteringen og årsrapporteringen. Pr hadde kommune plassert sine finansielle aktive slik: Innskudd hos hovedbankforbindelse: Beløp Beløp Beløp Beløp % Marker Sparebank , , , ,02 39,27 % 1,95416 % (3 mnd Nibor + 0,25 %) Andre banker: Berg Sparebank , , , ,50 60,73 % 3,20 % Eidsberg Sparebank , Halden Sparebank , Samlet plasseringer , , , ,52 100,00 % Kommunen har ikke plassert noen av sine midler i aksjer/obligasjoner eller andre verdipapirer for å oppnå avkastning. Betingelser pr Pr hadde kommune sine finansielle passiva slik: Pr Pr Pr Pr Beløp Beløp Beløp Beløp % Betingelser pr Lån til investeringer: Husbanken , , , ,00 17,58 % Flytende: 2,084. Fast: 1,084, 2,084 og 2,089. Flytende: 2,050 og 2,250 Kommunalbanken , , , ,00 47,36 % Fast: 3,060 og 2,550 KLP , , , ,00 30,40 % Flytende: 2,440 og 2,950 Lån til viderutlån: Husbanken , , , ,00 4,67 % Samlet innlån , , , ,00 100,00 % Flytende: 2,084og 2,089 Fast: 1,990 Største enkeltlån er tatt opp fra Kommunalbanken til hallen, saldo pr kr ,-. Det er tatt opp lån til investeringformål på kr ,- i desember. Det er ikke gjort låneopptak i. Kommunen har ikke rentebytteavtaler eller finansiell leasing. 5

8 b. Soliditet Gjeldsgraden viser forholdet mellom kapital som er finansiert av utenforstående og kommunen selv. Tabellen nedenfor viser utviklingen i de siste 5 år. Jo mindre gjeldsgraden er jo mer solid er kommunen og desto større er evnen til å tåle tap. (1000 kroner) 2009 Gjeld Egenkapital Gjeldsgrad 3,09 2,94 4,12 4,80 5,15 c. Inntektsutvikling brutto- og netto driftsresultat (mill. kroner) 2009 Driftsinntekter 104,8 109,0 108,2 116,7 126,5 Driftsutgifter 110,7 112,5 120,8 117,8 124,4 Brutto driftsresultat -5,9-3,5-12,5-1,1 2,1 Netto driftsresultat -1,9 0,7-8,5 2,6 5,9 Utviklingen siste periode viser at avstanden mellom driftsutgifter og driftsinntekter har «snudd» fra negativ til positiv slik at inntektene er noe høyere enn driftsutgiftene. Det er viktig at utviklingen følges nøye slik at denne trenden fortsetter. Uansett vil dette kreve videre stram budsjettdisiplin og at nødvendige tiltak iverksettes/opprettholdes. 6

9 d. Kommunens lånegjeld Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens lånegjeld de siste 5 år. En god indikator for vurderingen av lånegjelden er langsiktig investeringsgjeld i % av driftsinntektene. Jo lavere denne er jo bedre er kommunens evne til å tåle en renteøkning. Langsiktig investeringsgjeld bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene. (1000 kroner) Lånegjeld 2009 Brutto langsiktig lånegjeld utlån ubrukte lånemidler Netto langsiktig lånegjeld Pensjonsforpliktelser utgjør Langsiktig invest.gjeld Driftsinntekter Netto langsiktig invest.gjeld i % av driftsintektene 39,8 46,1 47,1 46,5 41,5 Antall innbyggere pr Netto langsiktig lånegjeld i kroner pr innbygger e. Gjeld og netto driftsresultat Tabellen viser utviklingen av netto driftsresultat i forhold til investeringsgjeld. (mill.kroner) 2009 Investeringsgjeld 41,7 50,2 50,9 54,3 52,5 Netto driftsresultat -1,9 0,7-8,5 2,6 5,9 7

10 f. Egenfinansiering av investeringer Nøkkeltallet viser utviklingen av kommunens evne til å egenkapitalfinansiere investeringer. Det bør tas hensyn til pensjonsmidler og utlån. (mill.kroner) 2009 Kapitalkonto Sum anleggsmidler Egenkapitalandel 26 % 26 % 22 % 20 % 15 % 8

11 g. Fonds. Tabellen og diagrammet viser utviklingen av kommunens fondsavsetninger de siste 5 år Disposisjonsfond 3,8 1,9 0,3 0,0 0,3 Bundne driftsfond 3,1 3,5 4,0 4,5 4,7 Ubundneinvest.fond 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 Bundne invest.fond 0,5 0,8 0,4 0,0 1,0 Sum fondsavsetninger 7,6 6,2 4,8 4,6 6,0 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,0 0,2 0,0 1,5 0,0 Regnskapsmessig merforbruk 0,0 0,0-7,5 0,0 0,0 Udisponert i inveteringsregnskapet 0,0 0,0 0,3 0,0 4,0 Udekket i investeringsregnskapet -0,8 0,1 0,0 0,3 0,0 Likviditetsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fonds og mer/mindreforbruk 6,8 6,5-2,4 6,4 10,0 Tabell og kurver viser en nedgang fra 2009 frem til. Dette beror på merforbruk og bruk av fondsmidler i samme periode. Men kurven for mer/mindreforbruk snudde i, og viser en positiv utvikling. 9

12 Konklusjon Som regnskapsresultatet og oversiktene over økonomisk utvikling viser er følgende momenter avgjørende for kommunens videre økonomiske utvikling(jfr. Økonomiplanen for ): Inndekning av tidligere års underskudd er oppgjort i løpet av. Det må fortsatt arbeides målbevisst for å få redusert driftsutgiftene slik at de blir enda lavere enn våre driftsinntekter og at det blir mulig å foreta avsetninger til fremtidige investeringer og vedlikehold. Vesentlige avvik i driftsnivået gjennom året må budsjettjusteres/korrigerende tiltak iverksettes snarest mulig etter at avviket er kjent Rådmannen viser ellers til det fremlagte regnskap og spesifiserte årsrapporter for de enkelte rammeområder/tjenestegrener. Rådmannen vil takke alle ansatte og politikere for godt samarbeid og vel utført arbeid i, dette særlig sett i forhold til felles innsats for å dekke inn underskuddet fra., Jon Fredrik Olsen Rådmann Mette Eriksen Regnskaps- og økonomisjef 10

13 Rammeområde 1 Politisk styring og Sentraladministrasjon Rammeområde 1 omfatter kommunens politiske ledelse, sentraladministrasjonen og reserverte tilleggsbevilgninger. 1. Beskrivelse av rammeområdet 1100 Politisk ledelse omfatter kommunestyret, formannskap, ordfører og varaordfører Revisjon omfatter utgifter til kontrollutvalg, Indre Kontrollutvalgssekretariat IKS og Indre Kommunerevisjon IKS Valg omfatter utgifter i forbindelse med kommune- og stortingsvalg. 111 Andre utvalg omfatter overformynderi, forliksråd, eldreråd og ungdomsråd, Frivilligsentral og folkehelse. 112 Sentraladministrasjonen omfatter rådmannskontor, kommunekasse, IT, næringsutvikling, lærlingeordningen, interkommunalt og internasjonalt samarbeid, tilskudd til menighetsrådet og fellesutgifter. 190 Reserverte tilleggsbevilgninger omfatter reserverte bevilgninger etter formannskapets bestemmelse og reserverte bevilgninger for lønnsoppgjørene. 2. Kommentarer a. Drift Driftsåret bar preg av en rekke endringer/tiltak som påvirker politisk ledelse og sentraladministrasjonen: Videreføring og utvikling innen interkommunalt og internasjonalt arbeid: o Interkommunalt samarbeid Indre og i særdeleshet med Marker og Rømskog o Utviklingsavtaler med Fylkeskommune for Indre -regionen og for grensekommunene o Opplev Grenseland o Grenseråd med sekretariat o Innovation Circle o Bolyst o Regionalpark Haldenkanalen Videreført samarbeid med Marker og Rømskog om felles plan- og miljøkontor, innkjøpskoordinator, IKT, brannsjef og feier. Samarbeid med Askim kommune om boliger for personer med psykiske lidelser. Kommunesamarbeid med Vecpiebalga i Latvia er videreført i henhold til vedtatt samarbeidsavtale fra. 11

14 Startet opp prosess rundt ny kommuneplan (tekstdel) sammen med Marker og Rømskog Prosjekt «Livskraftige» videreført i prosjekt «Klimanettverk indre» som igjen har inngått i «Klima». Drift av infrastruktur for uteteatervirksomhet og turistinformasjon i Strømsfoss. Samarbeid om beredskapsplanlegging med Marker og Rømskog. Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Politisk styring og sentraladministrasjon» er gjennomført av Indre Kommunerevisjon IKS. Startet opp prosjektet «Helhetlig internkontroll i kommune» med støtte fra Fylkesmannen i. Virksomhetsleder, avdelingsledere og hovedtillitsvalgte i kommunen har deltatt på lokalt lederutviklingskurs «Helsefremmende ledelse». Politiske møter : Politisk utvalg Antall møter Antall saker Kommunestyret 6 49 Formannskapet Oppvekst- og kulturutvalget 5 13 Omsorgsutvalget 5 5 Plan- og utviklingsutvalget 8 39 Vedtaksoppfølging av kommunestyresaker Effektuerte saker : 49 Ikke effektuerte saker : 0 b. Økonomi Rammeområde Regnskap pr Justert budsjett Opprinnelig budsjett Avvik i kr. 1 Sum utgifter Sum inntekter Resultat Rammeområdets netto resultat viser et mindreforbruk på kr som i hovedsak relaterer seg til inntekter som igjen er avsatt til bundne fond (320 tusen) og refusjon sykelønn uten inntak av vikar (300 tusen). Lønn og refusjon IKT og fordelte utgifter/inntekter «blåser opp» brutto utgift og inntekt. c. Sammenligning KOSTRA/nøkkeltall Netto driftsutgift pr. innbygger til adm. styring og fellesutgifter (inkl. edb, porto, kopiering, telefon mv.- eks. funksjonene 170, 171, 180 og 190)

15 Innbyggertallet i pr 31.12: Utviklingen i : Folketall 1. januar Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflytting Herav utlandet Utflytting Herav utlandet Nettoinnflytting Folkevekst Folketall ved utgangen av Netto driftsutgift til adm. og styring, i % av totalt netto driftsutgifter 12,9 11,7 13,0 10,8 7,3 11,4 7,4 Lønn til adm. styring og fellesutgifter i % at totale lønnsutgifter 10,4 10,2 11,1 10,7 6,7 9,1 6,4 d. Personell Oversikt over faste årsverk fordelt på de forskjellige stillingsbetegnelsene: Stillingsbetegnelse Rådmann 1,00 1,00 1,00 1,00 Kommunalsjefer* 2,00 2,00 * * Rådgiver 0,60 Personal- og organisasjonsrådgiver 1,00 IT konsulent ** ** ** ** Saksbehandler/arkivansvar 1,00 1,00 2,00 2,00 Regnskaps- og økonomisjef 1,00 1,00 1,00 1,00 Saksbehandlere 1,87 1,87 1,60 1,60 lønn/regnskap/ skatt/innfordring Sum 7,87 6,87 5,60 7,20 * Fjernet fra sommeren **Kjøp av tjenester fra Marker 13

16 Tjenestegren 22 Barnehage 1. Beskrivelse av tjenestegrenen 22 kommunale barnehage kommunale barnehage er en tre avdelingsbarnehage med et leke- og oppholdsareal på 350m2. I kommune er det vedtatt at hvert barn skal ha et leke og oppholdsareal på 5m2. Barnehagen har i vært organisert med to avdelinger for barn i alderen 3-5 år og en avdeling med barn i alderen 1-3 år. Også i hadde man flere søkere under 3 år enn tidligere år, og dermed har vi hatt en utvidet småbarnsavdeling med 12 barn. barnehage har 12,14 årsverk fordelt på 16 personer (flere i personalgruppa har redusert stilling). Fra januar til juni ble pedagogtettheten utvidet med 0,4 årsverk for å imøtekomme barnehagelovens krav til pedagognorm da vi tok inn flere barn. Fra til desember hadde vi en spesialpedagog i 0,18 % stilling for å ivareta barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i henhold til opplæringsloven (enkeltvedtak). 2. Kommentarer a. Drift Ved hovedopptaket kunne vi tilby alle søkere fra det tilbudet de ønsket seg. Vi har fått inn noen søkere også etter hovedopptaket. Vi har kunnet tilby noen av dem plass utover høsten, vinteren( og vår 2014). kommune oppfyller kravet om full barnehagedekning ( i h.h.t kommunestyrevedtak) Barnehagen tilbyr 60 %, 80 % og 100 % plasser (40 % i særskilte tilfeller), og foreldrene kan ønske dager. Ønskene har i stor grad blitt imøtekommet. Barnehagen har stort sett vært full hele året. b. Økonomi Rammeområde Regnskap pr Justert budsjett Opprinnelig budsjett Avvik i kr. 22 Sum utgifter Sum inntekter Resultat c. Sammenligning KOSTRA/nøkkeltall Netto driftsutgifter, barnehage, i % av totale netto driftsutgifter 2,7 7,9 8,7 7,9 12,7 8,7 14,4 14

17 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Antall barn i aldergruppa 1 til 5 år, fra 2008 til og med er 81 stk. (registrert på helsestasjonen). Andel barn 1-5 år med barnehageplass i % 88,4 81,9 83,8 87,9 87,5 90,1 90,0 Ved hovedopptaket fikk alle som ønsket, plass i kommunale barnehage. d. Personalet Vi har én mann i personalgruppa som er utdannet barne- og ungdomsarbeider. Vi har til tider langtidssykdom og tider på året hvor vi har «smittsomme» sykdommer blant barna som smitter over på personalet. Dette betyr at barnehagen i perioder må bruke vikarer for å kunne opprettholde en forsvarlig drift. Dette vurderes fra dag til dag. Da det er begrensede midler til å sette inn vikar, må virksomhetsleder også i større grad brukes i miljøet. Av ressurser har vi det som er lovpålagt i henhold til pedagogisk personale. Det er signaler om at det vil det komme nye føringer rundt pedagogisk bemanning i barnehager. Personalet som jobber med de minste barna har gått på etter- og videreutdanning på Høgskolen i. To av pedagogene har tatt videreutdanning med fokus på 0 til 3-åringer (dette ble avsluttet januar 2014). Stillingsbetegnelse Styrer 1,00 1,00 1,00 1,00 Pedagogisk leder 3,00 3,00 3,00 3,00 Førskolelærer 1,43 1,43 1,60 1,60 Barnepleier/barne- og 7,64 7,64 6,54 6,54 ungdomsarbeider/assistent Spesialpedagog 0,27 0,27 0,00 *0,18 Sum 13,34 13,34 12,14 12,32 *Fra august til desember 0,18% spesialpedagog (barn med e-timer etter opplæringsloven) 15

18 3. Måloppnåelse Mål Tiltak Status Trygghet, trivsel og tilhørighet i hverdagen for barna. Trygghet, trivsel og tilhørighet i hverdagen for foreldrene. Trygghet, trivsel og tilhørighet i hverdagen for personalet. Alle barn skal få et barnehagetilbud ved hovedopptak. Å utvikle barnas sosiale handlingsdyktighet. Å utvikle barnas språk og øke leselysten. (satsningsområde) Barns rett til medvirkning (barnehageloven 3) Personalet skal møte barna med omsorg og anerkjennelse. Personalet skal legge til rette for vennskap og lek.( jmf Handlingsplan mot mobbing) Foreldrene skal ha innvirkning på barnehagens innhold. De skal få kjennskap til personalets kompetanse og arbeidssituasjon. Skape et godt og utviklende arbeidsmiljø. Utvide eller innskrenke kapasiteten etter definert behov. Bruke Steg for steg - programmet som et hjelpemiddel. Prioritere innkjøp av bøker, bruke biblioteket aktivt, ha bøker tilgjengelig for barna og ha lesestunder jevnlig. Alle barn skal ut ifra alder og modenhet være med å påvirke sin hverdag. Dette arbeider personalet med kontinuerlig. Foreldrene kan komme med innspill når vi jobber med årsplanene, og de kan ta opp saker i foreldrerådet. De får skriftlige beskjeder ved forandringer i barnehagen som igjen forandrer personalets arbeidssituasjon. Alle foreldre får tilbud om foreldresamtaler. Dette må man arbeide med kontinuerlig. Alle i personalet skal få tilbud om en medarbeidersamtale i året. Gjennomført. De to avdelingene for barn i alderen 3 5 år bruker deler av Steg for steg. Dette jobbes det med kontinuerlig Dette arbeides det med kontinuerlig, gjennom barnemøter og samtaler med barna. Det å anerkjenne barna og deres uttrykk er viktig med tanke på barns medvirkning. 16

19 Brukerundersøkelsene viser følgende resultater (skala 1-6) Spørsmålskategori Snitt land Resultat for brukerne 5,2 4,8 4,4 5,0 Trivsel 5,3 5,1 4,8 5,2 Brukermedvirkning 5,3 4,8 4,5 4,7 Respektfull behandling 5,7 5,5 5,4 5,3 Tilgjengelighet 5,7 5,5 5,2 5,4 Informasjon 5,1 4,8 4,3 4,7 Fysisk miljø 4,7 4,5 4,3 4,6 Generelt 5,3 5,0 4,4 5,2 Snitt totalt 5,3 5,0 4,7 5,0 I hadde barnehagen en svarprosent på 36%. I 2014 vil man trolig vurdere å kutte dette ut. Kanskje annen metode eller annen hvert år vil gi oss mere å jobbe mot. Tjenestegren 23 Skole og SFO 1. Beskrivelse av tjenestegrenen 23 skole og SFO skole er kommunes eneste skole. Skolen er fulldelt med én klasse på hvert trinn fra 1. til 10. trinn. Opplæringen omfatter hele grunnskolenivået. I tillegg tilbys skolefritidsordning (SFO). Elevtallet varierer noe i løpet av skoleåret. Pr hadde skolen i alt 180 elever fordelt på 122 på barnetrinnet og 58 på ungdomstrinnet. Skolen administreres av virksomhetsleder skole/rektor, inspektør I og inspektør II i til sammen 175 % administrasjonsressurs. I tillegg 1 merkantil i 80 %, 25 lærere/førskolelærere, 1 vernepleier og 4 assistenter i ulike stillingsstørrelser. SFO hadde pr barn, hvorav 21 med full plass. Antall barn kan variere noe gjennom året. I ordningen jobber 7 ansatte, hvorav 2 deler på ansvaret for daglig drift. Virksomhetsleder/rektor har det overordnede faglige og administrative ansvaret for ordningen. Voksenopplæring som ansvarsområde er lagt til virksomheten og fra 2014 overføres kulturskoletilbudet til rammeområdet. 17

20 2. Kommentarer a. Drift Skolen søker lojalt å utføre de oppdrag som ligger i føringer fra både lokale og sentrale myndigheter. Vi følger opp nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Resultatene benyttes i skolens utviklingsarbeid både i forhold til den enkelte elev og systemrettet. Skolen har stort fokus på arbeidet med det psykososiale miljøet. kommune er en MOTkommune og skole er en MOT-skole. De tre setningene som uttrykker MOTs kjerneverdier og MOT-pedagogikkens grunnprinsipper er: --- mot til å leve --- mot til å bry seg --- mot til å si nei. skole har nulltoleranse mot mobbing, og det arbeides kontinuerlig for utviklingen av et helhetlig læringsmiljø som fremmer både sosial og faglig utvikling. En positiv utvikling hviler på et konstruktivt skole/hjem-samarbeid og tilfredsstillende aktivitet i brukermedvirkningsorganene. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er etablert og virksomhetsleder/rektor deltar i første del av møtene i FAU. Skolemiljøutvalget (SMU) og Samarbeidsutvalget (SU) er opprettet etter loven og avholder møter. Det samme gjelder elevrådet. Elevrådet er delt for barneskole og ungdomsskole og til hvert av disse er det oppnevnt elevrådskontakt blant lærerne. Det er samarbeid med lokale lag og institusjoner for felles arrangement. Skolen er med i Ungt entreprenørskap for 6.-7.kl med Smartingen. Elevene får brukt kreative evner og utviklet entreprenørskapstanken. Elevene i 7.klasse reiser på leirskole til Kragerø maritime leirskole i uke 35. Det er et positivt opphold med læring av sjøvett og om livet i havet i tillegg til at det bygger opp om et positivt klassemiljø ved å være sammen over tid. 10.klasse reiser hvert år på tur med hvite busser til Auschwitz til Polen, Tsjekkia og Tyskland. Elever og foreldre sørger for økonomi via en klassekasse som foreldrene har ansvar for. Penger samles inn ved dugnad, loddsalg, etc. Skolen har høsten igangsatt et skolebasert utviklingsarbeid. Et skolebasert utviklingsarbeid omfatter alle tilsatte ved skolen og har sitt utspring i prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling». Dette er først og fremst en nasjonal satsing på kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving. satser innledningsvis i prosjektet på lesing og klasseledelse. Siden vi er en kombinert skole omfatter prosjektet hele skolen. Staten bevilger midler til satsingen. Oppvekst- og kulturutvalget har vedtatt et dokument som omhandler satsingsområdene i det skolebaserte utviklingsarbeidet i perioden fram til Foruten det ovennevnte prosjektet er områdene: spesialundervisning, nasjonale prøver, sosial læreplan og utvikling av et helhetlig læringsmiljø, samt digitale ferdigheter. 18

21 Bygningsmassen ved skole har behov for en oppgradering. En plankomité for rehabilitering/utbygging av skole startet sitt arbeid høsten. Komitéen avslutter sitt arbeid innen sommeren Leksehjelp er satt i gang for 1.-4.klasse ut fra opplæringslovens bestemmelser om gratis leksehjelp for alle elever i 1.-4.klasse. Da skole har 4 fulle dager for 1.-4.klasse, må leksehjelpen organiseres på onsdager. Det gis leksehjelp for alle som har meldt seg på ordningen i SFO- tiden onsdag formiddag, selv om dette neppe kan sies å være optimalt. En gruppe ble nedsatt høsten for å se på organisering av skoledagen med hovedvekt på problematikken 4 eller 5 dagers skoleuke for våre yngste elever. SFO har ulike aktiviteter gjennom året. Onsdager, med hel dag, blir det gjennomført temadag/utflukter og variert opplegg for barna. b. Økonomi Rammeområde Regnskap pr Justert budsjett Opprinnelig budsjett Avvik i kr. 23 Sum utgifter Sum inntekter Resultat Skole har et merforbruk i forhold til budsjett på kroner. Som hovedtrekk kan nevnes: Skoleskyss ble underbudsjettert med kroner. Våren ble det gjort en bygningsmessig utbedring for å etablere grupperom i barneskolen til en samlet utgift av kroner. Vi kjøpte oss ut av en dyr leasingavtale på kopimaskiner med kroner. Inntektssvikt fra staten/andre i henhold til budsjett på kroner. Rammen er utgiftsbelastet med kroner som igjen er dekket ved bruk av bundet fond. c. Sammenligning KOSTRA/nøkkeltall Netto driftsutgifter, grunnskole, i % av totale netto driftsutgifter 24,0 21,7 22,3 21,9 23,7 25,2 23,5 Netto driftsutgifter, grunnskole, pr innbygger

22 Korrigert brutto driftsutgifter pr elev Elever pr kommunal skole Foreldrebetaling SFO, i kr pr mnd d. Personell: Stillingsbetegnelse Virksomhetsleder/Rektor 1,00 1,00 1,00 1,00 Inspektør I og II 0,75 0,75 0,75 0,75 Sekretær 0,80 0,80 0,80 0,80 Pedagogisk personale 21,17 21,27 21,75 21,38 Assistenter skole 2,61 2,61 2,50 2,50 Delsum skole 26,33 26,43 26,80 26,80 Ledere SFO 1,20 1,20 1,20 1,20 Assistenter SFO 1,50 2,16 1,80 1,80 Delsum SFO 2,70 3,36 3,00 3,00 Sum 29,03 29,03 29,80 29,43 Annet Den lokale arbeidstidsavtalen for det pedagogiske personalet ved skole ble sagt opp av rådmannen med virkning fra skoleåret -14. Dette utløste en effekt på 23 lærertimer pr uke. Virksomhet 24 Kultur, næring og informasjon 1. Beskrivelse av virksomheten 2410 Kulturkontoret Omfatter administrasjon av kulturområdet; bibliotek, fritidsklubb, frivilligsentral, aktiviteter på Furulund, Strømsfoss Mølle, Kanaltangen og hallen. I tillegg er virksomheten kontaktperson for Bolystprosjektet. Kulturkontoret er også kontaktperson for et skiltprosjekt i grensekommunene, sekretær for opplevelsesnæringsgruppen og 2014-komité, møter i 20

23 næringsforumet, medlem av en arbeidsgruppe i Regionalpark Haldenkanalen, deltaker i omdømmeprosjekt, stedsutviklingsprosjekt og internasjonalt arbeid. Redaksjonsmøter med Avisa Grenseland, webportalmøter, deltakelse på regionmøter for kultur i Indre, diverse konferanser, møter og kurs innenfor de ulike feltene. Virksomheten er webredaktør for kommunens hjemmeside og facebookside, samt oppdatering på Instagram folkebibliotek folkebibliotek er et kombinert skole- og folkebibliotek. Mediebeholdningen er på ca enheter, fordelt på bøker, lydbøker og DVD-er. Tidsskrifter er ikke medregnet. Utlånet har økt med 21%. Fjernlånet har økt betydelig fra 124 enheter i til 327 enheter i. Utlånet av filmer er like stort som tidligere, til tross for alle streaming-muligheter. Tilbudet med depot på sykehjemmet fortsetter. «Boken-kommer» er så smått i gang. Dette er et tilbud til de som av ulike grunner ikke selv greier å komme seg til biblioteket, da kommer biblioteket på døra. Et tilbud som ikke kan realiseres fullt og helt før vi har fått til en ordning med frivillige medhjelpere. Biblioteket har hatt diverse arrangementer som høytlesing for barn, og små og store konkurranser for både barn og voksne. Nevner igjen sommerens lesekonkurranse som er svært populær og som stadig har økt oppslutning. I tillegg er det gjennomført vårkampanje med film og Oscar-vinnere som tema, høstkampanjen hadde slektsforskning som tema, samt at det årlige bokloppemarkedet er gjennomført. Rommet ved siden av biblioteket, tidligere lesesal, er tatt i bruk og mesteparten av barne - og ungdomsbøkene er flyttet inn dit. Her har det også blitt plass til bord og stoler, slik at rommet kan brukes både til lesing og spill, hvilket virker som et populært tilbud. Prosjektet Bfor bibliotek er avsluttet, men samarbeidet mellom -bibliotekene fortsetter Furulund - Aktiviteter Peisestua, storsalen, gangareal og kafeteria ble rehabilitert høst / vinter Det ble lagt ned mange arbeidstimer i bygget. Alle rom ble malt, gulv ble slipt og belegg ble byttet ut. Stoler ble trukket om, gardiner ble byttet ut og nytt utstyr ble kjøpt inn til kjøkkenet i kafeteriaen. Peisestua fikk sponset projektor, lerret og høytalere fra Lions i, og Pensjonistforeningen har sponset projektor i storsalen. Vi har fått på plass noen ekstra skap til oppbevaring, ekstra sett med kopper og kar, samt et ekstra kjøleskap i utleierommene. Det ble gjennomført en konsert med Geirr Lystrup på Furulund fredag 1. november. Et samarbeid med Frivilligsentralen og Bygdekvinnelaget. Over 50 betalende gjester. Bygdekinoen Furulund får besøk av bygdekinoen annenhver måned i tillegg til noen ekstraforestillinger. Bygdekinoen ble digitalisert i og både lyd- og bildekvaliteten er kraftig forbedret. Vi har kjøpt brukte høytalere og PA-anlegg fra Bygdekinoen som fungerer veldig bra og gjør visningene enklere. Vi har hatt besøk fra Bygdekinoen 8 ganger i og 15 filmvisninger. Kommunen har kinovakt som klargjør lokalet før og etter forestillingen. Besøkstall Bygdekino:

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 02.06.2016 kl. 17:00

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader

Økonomi. Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Demografi, Økonomi og dekningsgrader Forslag til Indikatoruttrekk fordelt på ulike tjenestesteder (ansvarsdimensjonen): Økonomi Skatt på inntekt og formue i % av driftsinntektene Statlig rammeoverføring i % av driftsinntektene Salgs- og leieinntekter

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.05.2014 kl. 13:30

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato:

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: 16.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord - Komite for livsløp Saksbehandler: Eli Johanne Braseth BUDSJETT 2016 - SEKTOR HELSE OG VELFERD Sakens bakgrunn

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer