Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011 Alstahaug kommune"

Transkript

1 INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd Plan- og utvikling 56 1

2 ADMINISTRASJONSJEFENS KOMMENTARER Med dette legges årsmeldingen for 2011 frem for politisk behandling. Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater i året som gikk. Kommunelovens regnskapsforskrift framhever årsmeldingen som et av kommunens viktigste dokumenter. Årsmeldingen er en god innføring i s virksomhet. Årsmeldingen beskriver kommunens aktivitet og økonomi i Kommunen har ansvar for et mangfold av oppgaver, og innbyggerne vil møte den kommunale virksomhet under alle stadier i livsløpet har vært et år preget av stram økonomi, og sterkt fokus på budsjettoppfølging. Samtidig ble det jobbet veldig godt og målrettet slik at vi fortsatt kan gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet, og i tilstrekkelig omfang. Jeg vil her gi honnør til de enkelte sektorene som har gjort en flott jobb innenfor de rammene de har kunnet disponere. s driftsresultat ser i 2011 ut å bli oppgjort med et netto driftsresultat på 25.4 millioner kroner. Regnskapsmessig mindreforbruk er på kr 13,6 millioner kroner. Dette er etter min mening et meget godt resultat, men det endrer ikke ved s fundamentale behov for å redusere driftsnivået. Hvis man skal peke på noen hovedgrunner til at årets driftsresultat ble som det ble kan man i første rekke merke seg følgende: - Lavere pensjonskostnader enn budsjettert 3,7 mill.kr. - Lavere nettoutgifter for øvrig enn budsjettert 7,9 mill. kr. - Skatt/ramme/renter m.v. 1,9 mill.kr. Det skal også bemerkes at hvis man ser på resultatene i, og sammenligner dem med andre kommuner i KOSTRA, både kommunegruppe 11, fylket og landet vil man se at vi ligger over gjennomsnittet i alle gruppene. Dette mener jeg viser at det er gjort en ekstraordinær jobb i Alstahaug, og ikke bare er et resultat av gode ytre rammevilkår. God planlegging gjennom nøyaktig og solid budsjettarbeid samt gode rutiner for regnskapsoppfølging gjennom budsjettåret er her viktige årsaker til det gode resultatet. Når dette er sagt vil jeg gjenta at vi er helt avhengig av å komme ned på et ansvarlig driftsnivå, som også kan gi oss mulighet til å bygge et nødvendig disposisjonsfond, noe som er avgjørende for å kunne håndtere uforutsette hendelser i kommunens drift. Kommunestyret skal også være klar over at vi i løpet av de siste par årene har truffet stadig bedre med sektorenes budsjetter, og at en potensiell oppside i dette i all hovedsak nå er tatt ut har vært et krevende og arbeidsomt år i alle enheter, men jeg vil allikevel trekke frem noen områder der vi har hatt spesielt fokus: Plansektoren har gjennom hele året et konstant press i forhold til et stadig økende antall saker, og utviklingen her må følges nøye, slik at vi ikke risikerer å bli en bremsekloss i forhold til den positive utviklingen vi ser i kommunen, både med tanke på næringsaktivitet og boligbygging. 2

3 Helse- og omsorg har jobbet mye, internt og interkommunalt, med forberedelsen til innføringen av samhandlingsreformen fra den Dette har vært et krevende arbeid, og som vi tidligere har kommunisert vet vi enda ikke det endelige omfanget av denne reformen, verken faglig eller økonomisk. Etableringen av en egen enhet for bosetting av enslige mindreårige flyktninger, med base i Zahl gården, har vært en krevende men positiv opplevelse som også har ført til mange nye arbeidsplasser i kommunen. Av oppgaver som vi har jobbet mye med i 2011, men som også vil prege oss i året som kommer kan særlig kulturhus/badeland, etablering av nytt sykehjem, og renovering/vedlikehold av kommunale bygg generelt og skolebygg spesielt, der en avklaring rundt diskusjonen om skolestruktur vil være viktig med tanke på å gjøre riktige prioriteringer. Vi har også mange interkommunale samarbeidsprosjekter som er tidskrevende, og krever aktiv deltagelse, og jeg er derfor glad for at kommunestyret har åpnet for en utredning av alternative kommunestrukturer. Til tross for økonomisk utfordrende tider er inne i meget positiv og fremtidsrettet utvikling. Dette ser vi gjennom økt befolkningsvekst også i 2011, samtidig som vi ser at aktiviteten i kommunen er større en noen gang, både i lokale næringsliv, men også blant nasjonale og internasjonale aktører som nå satser tungt i Sandnessjøen. Det industrielle miljøet i Sandnessjøen fungerer nå som et lokomotiv både på Helgeland og i Nordland, en situasjon vi må jobbe målbevisst og strategisk for å videreutvikle. Jeg vil med dette takke politikere, medarbeidere og andre samarbeidspartnere for god innsats og godt samarbeid i Sandnessjøen, 28. mars 2012 Børge Toft Administrasjonssjef 3

4 FOLKEMENGDE Utviklingen i folketallet Alstahaug Befolkning Fødte Døde Fødselsoverskudd Innflytting Utflytting Netto innflytting Folketilvekst Folketallet er i perioden redusert med 138 personer eller 1,9 %. Siste år økte folketallet med 100 personer. Folkemengde fordelt på alder Alstahaug Sum Tendensen er at befolkningen blir eldre. Spesielt har gruppene mellom 0-15 år og år hatt en kraftig tilbakegang i perioden. De senere par årene har det vært en noe mer gunstig utvikling i de yngre aldersgrupper. Befolkningsutviklingen på Ytre Helgeland Alstahaug Herøy Leirfjord Dønna Lurøy Træna Rødøy I alt Kommunene i regionen har i denne perioden redusert folketallet med 558 personer eller 3,3 %. Siste året har folketallet økt med 127 personer eller 0,8 %. 4

5 REGNSKAP Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , ,26 Andre salgs- og leieinntekter , , ,35 Overføringer med krav til motytelse , , ,94 Rammetilskudd , , ,00 Andre statlige overføringer , , ,00 Andre overføringer , , ,90 Skatt på inntekt og formue , , ,82 Eiendomsskatt , , ,64 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , ,91 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , ,27 Sosiale utgifter , , ,01 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,12 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , ,75 Overføringer , , ,69 Avskrivninger , , ,00 Fordelte utgifter , , ,53 Sum driftsutgifter , , ,31 Brutto driftsresultat , , ,60 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , , ,85 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på utlån , , ,07 Sum eksterne finansinntekter , , ,92 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , , ,03 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 Avdrag på lån , , ,00 Utlån , , ,07 Sum eksterne finansutgifter , , ,10 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , ,18 Motpost avskrivninger , , ,00 Netto driftsresultat , , ,42 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , , ,22 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0,00 Bruk av bundne fond , , ,09 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , ,31 Overført til investeringsregnskapet , , ,40 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0, ,10 Avsatt til disposisjonsfond , , ,83 Avsatt til bundne fond , , ,09 Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , ,42 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,61 0, ,31 5

6 Drift. (tall i 1000 kr.) Budsjettert Regnskap Avvik 1 Sektorenes drift Skatt/ rammetilskudd Eiendomsskatt Div. overføringer Motpost avskrivinger Renter/ avdrag /utbytte Avsetning disp. fond Overført investeringsregnskapet Overført fra egne særbedrifter Bruk av nto. dr.res Bruk av disp. fond Tap på fordringer Mindreforbruk ) Sektorenes drift viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr. Det henvises her til sektorenes avviksforklaringer. 2) Skatt/ rammetilskudd viser et overskudd i forhold til budsjettert på ca. 1,5 mill. kr. 3) Eiendomsskatten har en inngang i 2011 på i kroner over budsjettert. 4) Avviket skyldes i hovedsak mva.komp; se pkt. 8. 5) Beregnet og utgiftsførte kapitalkostnader i forbindelse med selvfinansierende investeringer, har ingen resultateffekt. 6) Renter/ avdrag/ utbytte viser et overskudd i forhold til budsjettert på i kroner. Dette skyldes i all hovedsak lavere rentenivå enn budsjettert. 7) Avsetning disposisjonsfond er avsatt i tråd med regulert budsjett. 8) Overføring til investeringsregnskapet gjelder mva. komp. der regelverket tilsier at minimum 40 % av opparbeidet mva. i investeringsregnskapet i 2011, skal tilfalle investeringsregnskapet. 9) Overskudd/ overføring fra asylsøkermottaket. 10 og 11) Overskudd/ bruk av fond fra 2010 inntektsføres i 2011 i.h.t. budsjett. 12) Gjelder balansekontoer der fordringer må anses som tapt. 6

7 Mill.kr. Årsmelding 2011 Skatt og rammetilskudd. Skatt og rammetilskudd År Skatt og rammetilskudd har i perioden økt med ca. 95,3 mill. kr. eller 43,8 %. Økningen fra 2010 til 2011 var på ca. 51,6 mill. kr. eller 19,7 %. Store deler av denne veksten skyldes innfasing av øremerket tilskudd i rammetilskuddet. Netto finanstransaksjoner. 7

8 Mill. kr. Årsmelding 2011 Netto finanstransaksjoner År Netto finanstransaskjoner; dvs. inntekter av renter, avdrag og utbytte fratrukket rente- og avdragsutgifter har i perioden variert. Variasjoner de enkelte år skyldes i hovedsak variasjoner i rentenivå og utbytte fra Helgelandskraft A/S. Netto driftsresultat. Nto.dr.res Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne finanstransaksjoner og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gir resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Det er en omforent holdning mellom KS og staten at netto driftsresultat bør ligge på minimum 3 % av inntektene. Kommunen har hatt et negativt netto driftsresultat i 2 av de siste 5 årene. I 2006 og har kommunen nådd anbefalt nivå. 8

9 Regnskapsresultatet. Følgende utvikling registreres i den siste 5-års perioden. (1000 kroner). Tekst Netto driftsresultat Overf. til inv.regnsk Netto avsettinger Regnskapsresultat Netto driftsresultat for 2011 framkommer og er forutsatt benyttet slik: Bruk av bundne fond Bruk av disposisjonsfond Bruk av tidl. overskudd Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsettinger til bundne fond Sum avsetninger Netto avsetninger blir etter dette: = Regnskapsresultatet er differansen mellom netto driftsresultat og netto avsetninger: = Administrasjonssjefen vil i saksframlegget til kommunestyret i forbindelse med regnskapssaken, foreslå anvendelse av regnskapsresultatet.. KOSTRA nøkkeltall. Fra 2001 ble samtlige kommuner i Norge pålagt å innrapportere regnskaps- og tjenestedata til SSB. Disse KOSTRA-tallene kan gi indikasjoner på hvordan kommunens prioriteringer og status er sammenlignet med andre kommuner. Det er verdt å merke seg at disse dataene ikke gir absolutte svar, men grunnlag for drøftinger basert på sammenligninger med andre kommuner. Flere data/ sammenligninger kan en finne på SSB.no. (Foreløpige tall pr. 15. mars.) Finansielle nøkkeltall. Alstahaug 2011 Kommunegruppen 2011 Nordland 2011 Landet utenom Oslo 2011 Brutto driftses. i prosent 3,0 2,2 2,8 1,7 av driftsinntektene Netto driftsres. i prosent 5,1 1,5 2,5 1,8 Av driftsinntektene Langsiktig gjeld i prosent av 234,8 202,6 208,3 190,9 brutto driftsutgifter Arbeidskapital i prosent av 11,5 19,0 23,3 22,0 brto. dr.innt. Frie inntekter i kroner pr

10 innbygger Netto lånegjeld i kroner pr. innbygger Prioritering. Netto dr.utg. pr. innb. 1-5 år kr. barnehager Netto dr.utg. pr.innb år grunnskole Netto dr.utg. pr. innb. Kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innb. Pleie-og omsorg Netto dr.utg. til sosialtjenesten pr. innbygger år. Netto driftsutg. pr. pr. innb. barnevernstj. Netto driftsutg. pr. innb. Adm.styring og fellesutg Alstahaug 201 Kommunegruppen Nordland 2011 Landet utenom 2011 Oslo Dekningsgrad. Andel barn med barnehageplass 1-5 år Andel elever i gr.skolen med spes.und. Andel innbyggere 80 + som er beboere på inst. Andels sosialhjelpmottakre i aldersgruppen år, av innbyggere år. Andel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år Sykkel-/gangveier/turstier m.v. m komm. dr.ansvar pr innbyggere Alstahaug 2011 Kommunegruppen 2011 Nordland 2011 Landet utenom Oslo ,9 90,8 92,5 90,4 10,4 10,0 11,1 8,6 13,2 13,9 15,4 13,9 5,2 4,0 4,5 3,7 6,1 5,2 5,6 4, Tidsserie økonomiske nøkkeltall. 10

11 Prosent Prosent Årsmelding 2011 Netto. dr.res. i % av. dr. innt År Alstahaug Kommunegruppen Alstahaug har dårligere resultat enn kommunegruppen samtlige år med unntak av 2008, der Alstahaug ligger på linje med kommunegruppen og 2011 der er resultatet er svært mye bedre enn Arbeidskapital i % av dr.innt Alstahaug Kommunegruppen År Arbeidskapital i prosent av brto. driftsinntekter. Definisjon fra KOSTRA: Indikatoren viser arbeidskapital i prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og gir et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. har en dårligere likviditet enn kommunegruppen gjennom hele perioden, men har en kraftig forbedring det siste året. 11

12 Prosent Årsmelding 2011 Lånegjeld i % av dr.innt Alstahaug Kommunegruppen År har en høyere gjeldsgrad enn de sammenligningsgruppen, men forskjellen er blitt gradvis mindre. Investeringsregnskapet. Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , , ,50 Andre salgsinntekter ,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse , , ,13 Statlige overføringer , ,00 0,00 Andre overføringer , , ,47 Renteinntekter og utbytte ,00 0, ,00 Sum inntekter , , ,10 Utgifter Lønnsutgifter , , ,70 Sosiale utgifter ,51 0, ,95 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,35 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon ,20 0, ,50 Overføringer , , ,65 Renteutgifter og omkostninger ,89 0, ,48 Fordelte utgifter 0, ,00 0,00 Sum utgifter , , ,63 Finanstransaksjoner Avdrag på lån , , ,27 Utlån , , ,24 Kjøp av aksjer og andeler , , ,00 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr ,88 0, ,32 Avsatt til ubundne investeringsfond , , ,00 Avsatt til bundne fond ,00 0, ,40 12

13 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , ,23 Finansieringsbehov , , ,76 Dekket slik: Bruk av lån , , ,56 Mottatte avdrag på utlån , , ,27 Salg av aksjer og andeler 3.750,00 0, ,00 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskapet , , ,40 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond , , ,24 Bruk av bundne fond , , ,88 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , ,35 Udekket/udisponert 0,00 0, ,41 - Av større investeringer i 2011 nevnes: Vann og avløp Tjøtta Syv Søstres gate Dokmoveien boligfelt Veier infrastruktur Rehab vann avløp 2011 Avløpspumpestasjoner Asfaltering 2011 Restunderskudd KF Petter Dass Lagerbygg Helgelandshallen Bad/ kultur Rehab vann/avløp Botnveien Veganlegg Horvnes 3,4 mill.kr. 1,9 mill.kr 1,4 mill.kr. 4,6 mill.kr 11,4 mill.kr 1,5 mill.kr 1,6 mill.kr 4,7 mill.kr 1,6 mill.kr 12,0 mill.kr 5,0 mill.kr 6,4 mill.kr. Investeringsregnskapet har pr ingen underdekning. 13

14 Mill.kr. Årsmelding 2011 Langsiktig gjeld År Langsiktig gjeld har i løpet av 2011 økt med ca. 17,8 mill. kr. eller 3,6 %. Kommunens langsiktige gjeld er ved utgangen av 2011 på kr ,41. I perioden fra 2007 fram til og med 2011 har lånegjelda økt med ca. 116,3 mill. kr, eller 29,2 %. Balanse pr Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler , ,49 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,44 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,50 Utlån , ,38 Aksjer og andeler , ,17 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,95 Herav: Kortsiktige fordringer , ,47 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler - 0,36 Sertifikater - - Obligasjoner

15 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,12 SUM EIENDELER , ,44 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,73 Herav: Disposisjonsfond , ,79 Bundne driftsfond , ,38 Ubundne investeringsfond , ,13 Bundne investeringsfond , ,56 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift , ,39 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - - Regnskapsmessig mindreforbruk , ,31 Regnskapsmessig merforbruk - - Udisponert i inv.regnskap - - Udekket i inv.regnskap ,88 Likviditetsreserve 30,00 30,00 Kapitalkonto , ,83 Langsiktig gjeld , ,38 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån - - Sertifikatlån - - Andre lån , ,38 Kortsiktig gjeld , ,33 Herav: Kassekredittlån , ,94 Annen kortsiktig gjeld , ,39 Premieavvik ,20 Leverandørgjeld , ,10 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,44 SEKTORREGNSKAP 15

16 Undervisning/ oppvekst; 40 % Tilskudd/ kontigenter; 2 % Plan/ utvikling; 13 % Sentraladminist rasjonen; 7 % Kultur; 2 % Helse/ velferd; 36 % Diagrammet viser hvordan sektorenes nettoutgifter samlet har utviklet seg i forhold til budsjettert nettoutgift. Mens en i 2006 hadde en mindreutgift i forhold til budsjettert har utviklingen vært negativ, de tre siste årene har en et årlig overforbruk på mellom 6 og 7 millioner kroner. 1. Rapportering. I løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter: Tertialrapport pr. 30. april Tertialrapport pr. 30. august I løpet av året skal formannskapet behandle følgende rapporter: Rapport pr. 28. februar Rapport pr. 31. oktober Ved behov (store avvik/ budsjettreguleringer) legges også disse fra for kommunestyret. Administrasjonssjef skal uavhengig av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering til formannskapet. 2. Kvalitetssikring. Administrasjonssjefens vurdering av avvik på den enkelte sektor bygger som hovedregel på sektorleders vurdering, jfr. økonomireglementets pkt Tiltak ved avvik. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak. Disse tiltakene kan også være tiltak som tidligere er forkastet politisk. 16

17 Likestilling. Kommunen har ansatt 181 menn fordelt på 150,09 årsverk samt 497 kvinner fordelt på 385,33 årsverk. På sektorledernivå er det 15 menn og 15 kvinner. I kommunens strategiske ledergruppe er det 4 menn. Kommunen registrerer ingen konflikter i forbindelse med manglende likestilling i organisasjonen. Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Kommunestyret har vedtatt etiske retningslinjer. Retningslinjene vil bli gjennomgått og behandlet i løpet av Tiltak for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Egne punkter for å fremme formålet vil bli tatt inn ved revisjon av kommunens personalpolitiske reglementer i SENTRALE STYRINGSORGANER OG KULTUR 100 Formannskap/ info/ arkiv/ 17

18 Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Personalinnsats 6 stillinger fordelt slik: 1 stilling som sekretariatsleder ½ stilling sekretær 3,5 stillinger knyttet til post/arkivtjenesten 1 stilling sentralbord/skranke Hva skjedde i 2011 Sekretariat/info/arkiv dekker flg. arbeidsområder: skranketjeneste/informasjonstjeneste sentralbordtjeneste post/arkivtjeneste kopitjeneste kassafunksjon sekretærtjeneste for div. politiske utvalg saksbehandling koordinerende funksjon for alle sektorer hva angår saksbehandling til politiske utvalg. Sekretærtjenesten for politisk system var også i 2011 svært arbeidskrevende. Sekretariatet hadde sekretærfunksjon for formannskap, kommunestyre, fast utvalg for plansaker, naturressursutvalg, klagenemnd, valgstyre, overformynderiet, eldreråd, politiråd og råd for likestilling av mennesker med funksjonshemming. I tillegg foretar vi utsending/innkalling til møter i takstutvalg og sakkyndig ankenemnd. Spesielt kan nevnes at arbeidet for valgstyret med planlegging, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med kommunestyrevalget 2011 var krevende (representerer ca. 4 månedsverk). Utvalg Beh saker i 2011 Antall møter Formannskap 95 Fast utvalg for plansaker 62 Naturressutvalget 38 Kommunestyre 97 Eldreråd 34 Kommunikasjonsutvalget 4 Råd for likestilling av funksjonshemmede 6 Resultatvurdering Som regnskapet viser er forbruket godt innenfor budsjettrammene. Framtidige utfordringer 18

19 Spesielt kan nevnes oppgaver innenfor post/arkivtjenesten, opprydding i eldre arkiv, og danning av arkivplan for hele kommunen Sekretærtjenesten for politisk system vil også i 2012 være krevende ettersom nyvalgte politikere skal følges opp. Ellers vil utvikling av informasjonstjenesten knyttet til nye teknologiske løsninger bli et prioritert område. 110 Rådmannen Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Administrasjonssjefens kontor innbefatter administrasjonssjef, assisterende administrasjonssjef og næringssjef. I tillegg til økonomisjef utgjør dette kommunens strategiske ledelse. Administrasjonssjefen har, med støtte fra assisterende administrasjonssjef, det overordnede administrative ansvar for hele kommunens drift og utvikling, herunder utredning og oppfølging av politiske saker. Næringssjefen har i inneværende år jobbet mest med fokus på utviklingen av oljerelaterte næringene, bedriftsetableringer, forlengelse av flyplass og vært pådriver i ulike kommunale og interkommunale prosjekter. Aktivitetsnivået har vært svært høyt gjennom hele IKT Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Personalinnsats Sektoren drifter alle HALD-kommunene og til det har vi 4,5 årsverk. Dette inkluderer 1 årsverk fra Herøy kommune. I tillegg har vi skoleavtalen (IT-Partner utfører support for elever og lærere) som tilsvarer ca. 0,6 årsverk i innleid kapasitet. Hva skjedde i 2011 Oppetid på datasystemene var meget bra. Hadde ingen uforutsette driftsstanser. Konsoliderte datalinjene i HALD. Større kapasitet og felles linjer. Ny portalløsning/hjemmeside på plass. Ny avtale for telefoni (mobilt og fast) på plass Resultatvurdering 19

20 Som regnskapet viser er forbruket godt innefor budsjettrammene. Det ble et lite overskudd pga. sykemelding, økte inntekter fra de andre HALD-kommunene og fiberutleie. Framtidige utfordringer Konsolidere domenestrukturen i HALD. Ressurser nok til å sikre stabil drift av datasystemene. Implementere FEIDE (Felles Elektronisk IDEntitet) og felles datadrift for skolene i HALD Implementere løsning for å ivareta sikkerhet og drift av nettbrett og smarttelefoner Utrede ny telefoniløsning i HALD 120 Personal Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Utgifter Inntekter T O T A L T Ressursinnsats I 2011 hadde personal følgende personal ressurs; Kantina: 1 ansatt i 0,6 årsverk ansvar 1202 Hovedverneombud: frikjøpt i 0,2 årsverk ansvar 1210 Personal: 2 ansatte fordelt på 1.8 % årsverk ansvar Frikjøp HTV 1,60 årsverk. Konstituert personalsjef fratrådte formelt Fra består personalkontoret med 100 % stilling personalkonsulent. Ass.adm.sjef innehar rollen og oppgavene som personalsjef. Sykefravær personal: 18,3 %. Hva skjedde i 2011 Generelt: Personalkontoret har hatt fokus på informasjon, kommunikasjon og samarbeid med alle ansatte og ledere i organisasjonen for å få en helhetlig og tilnærmet lik behandling. Konkret: Fra kom ny forskrift om bedrifter som skal ha tilknytning til bedriftshelsetjeneste. underskrev en avtale med Hjelp24 med virkning fra Å implementere forskriften har tatt tid, og vil fortsatt være en utfordring i Det er blitt avholdt felles intern opplæring for omtrent alle ansatte i i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og ny sykefraværsordning. I hht overordna internkontroll er det for 2011 satset på: Medarbeidersamtaler og vernerunder Opplæring i HMS for nye verneombud og medlemmer i AMU 20

21 Det har vært noen tidkrevende personalsaker der vi har måttet innhentet ekstern ekspertise. Det har vært løpende arbeid opp mot veiledning, saksbehandling, rapportering lokalt og sentralt, oppfølging av sykemeldte sammen med ledere, pensjon, sekretariats oppgaver. Personalkontoret er sekretariat for Ansettelsesrådet Administrasjonsutvalget /Forhandlings- utvalget og Arbeidsmiljøutvalget. Det er avholdt møter i: Ansettelsesrådet Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget I 2011var det lokale forhandlinger etter kapitlene 3 og 5 i Hovedtariffavtalene. Resultatvurdering Avdelingen har totalt holt seg innenfor budsjett 2011, jfr. ovenfor. Kantinedriften har hatt beverting for mange kurs Her er det ønske om å utvide kantinedriften fra 60 % stilling til mer. Tatt i betraktning de personalmessige ressursene avdelingen har, de ekstra utfordringene vi hadde i 2011, samt de løpende oppgaver som normalt ligger til avdelingen, har vi arbeidet målrettet og stort sett fått gjennomført de mål vi har satt oss. Unntak er hovedrevisjon av alle reglement og retningslinjer som skulle ha vært gjennomført i 2011, samt sluttføring av kompetansekartlegging. Framtidige utfordringer Som det ble påpekt tidligere, er 100 % stilling for lite personalressurs for å få gjort alle arbeidsoppgavene som normalt tilligger en personalavdeling, og være sikker på at en utfører tjenester av forsvarlig og god kvalitet. Det blir lite tid til oppdatering og ajourhold av nye kunnskaper innen fagfeltet. Alstahaug har i dag 540 årsverk fordelt på 680 ansatte. Med bakgrunn i den kompetansen personalavdelingen har i dag, er det ønskelig med en utøkning på minimum 50 % merkantil stilling. En vil anbefale at det satses på følgende i 2012: Kjente målsettinger og strategier, slik at organisasjonen kan samarbeide om felles gode resultater. Opplæring av ledere og ansatte ved intern/ekstern kursing. Fokus på sykefravær/nærvær herunder gode arbeidsmiljø med resultat av fornøyde ansatte og forbedring av økonomi. Det vil vel også i 2012 som tidligere år være behov for omstilling/nedskjæring. Det er da viktig at alle berørte parter informeres på en god og forsvarlig måte, samt at det kjøres gode prosesser i hht lov og avtaleverk. Revisjon av reglement og retningslinjer Videre arbeid med verneområder. 130 Økonomi Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik 21

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..26 Helse- og velferd... 48 Plan- og utvikling

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan

Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan Budsjettkonferanse Budsjett- og økonomiplan 2017-2020 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen.

SAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer