Melding om arbeidsåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om arbeidsåret"

Transkript

1 Melding om arbeidsåret 2006/ /

2 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/ STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET NOVEMBER

3 MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007 Styret legger med dette frem melding for driftsåret 2006/2007, det 92. driftsåret for Møre og Romsdal Fiskarlag. Siden forrige årsmelding og frem til 1. mai 2005 var det i Møre og Romsdal Fiskarlag avholdt 8 styremøter, hvorav 4 telefonmøter hvor det ble behandlet til sammen 47 saker. Bakgrunnen for så få styremøter har lagt i at det ofte har vært vanskelig å samle et beslutningsdyktig styret, grunnet at flere styremedlemmer og varamedlemmer har vært opptatt med sjødrift. Videre har administrasjonen behandlet flere saker administrativt som ikke er forelagt styret. I hovedsak er dette saker som angår utøvelsen av fiskeriene og som grunnet korte frister ikke har kunnet ventet på styrebehandling, samt saker av administrativ karakter. I disse sakene har administrasjonen belyst saken ved å kontakte styremedlemmer og/eller berørte parter før en har gitt uttalelse. Styret mener at lagsdriften i Møre og Romsdal Fiskarlag har vært tilfredstillende, og er av den oppfatning at medlemmenes interesser er blitt ivaretatt på en forsvarlig måte. Styret vil likevel påpeke at det har vært noe misnøye i Nordmørsregionen, der flere har gitt uttrykk for at fiskerne på Nordmøre ikke har vært tilstrekkelig ivaretatt etter sammenslåingen. Denne misnøyen resulterte i at lokallagene på Nordmøre, på eget initiativ, avholdt et møte i Kristiansund den 18. juni 2007 hvor det fremkom til dels kritikk av måte laget ble drevet på overfor medlemmene på Nordmøre. Styret mener denne kritikken ikke er berettiget, og et oppklaringsmøte i juli 2007 med lagene på Nordmøre oppklarte en del av disse problemstillingene. Samholdet i laget er godt, og det oppfattes som positivt at beslutninger som blir gjort i laget i stor grad blir tatt hensyn til i den videre beslutningsprosessen. Administrasjon og økonomi Medlemslagene i Norges Fiskarlag er finansiert gjennom en felles finansieringsmodell, som er basert på kontingentinntekter fra medlemmene og en fartøykontingent som er basert på medlemsfartøyenes førstehandsverdi. Lagets økonomi I skrivende stund er ikke alle regnskapene ferdig reviderte, men samlet viser regnskapene en driftsoverskudd på omlag kr ,-, hvorav faglaget står for et driftsunderskudd på i ca ,- og servicekontoret for et driftsoverskudd på ca. kr ,- Etter finans og ekstraordinære poster viser regnskapet for Møre og Romsdal Fiskarlag et underskudd på ca. kr ,-. Samlet (faglag + servicekontor) viser driften et overskudd på ca. kr ,-. Egenkapitalen til Møre og Romsdal Fiskarlag er på i overkant av 5,4 millioner og laget må betraktes å ha en god soliditet. Den økonomiske effekten av sammenslåingen av lagene i fylket begynner nå vise sin virkning og vil for 2007 gi positive utslag i regnskapene. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapene for 2006 er satt under denne forutsetningen. 3

4 Administrasjon Møre og Romsdal Fiskarlag har i dag 2 ansatte i 2 årsverk, fordelt med to heltids saksbehandlerstillinger ved hovedkontoret i Ålesund. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag har fulgt opp årsmøtets sitt pålegg om at laget må ha en kostnadseffektiv administrasjon for å ivareta medlemmenes interesse på en fullverdig måte. På den bakgrunn besluttet styret å samle alle administrasjon til kontoret i Ålesund. Dette medførte at den 50% stillingen som kontormedarbeider ved avdelingskontoret i Kristiansund skulle overføres til Ålesund. Personen som satt i stillingen ønsket ikke å forsette i stillingen, noe som medførte at Møre og Romsdal Fiskarlag inngikk en sluttavtale med henne. Kontorsekretær stillingen vil bli besatt innen utgangen av I beretningsåret har Møre og Romsdal Fiskarlag hatt slik bemanning: Daglig leder: Ole Morten Sorthe (Ålesund) Rådgiver: Janita Arhaug (Ålesund) Kontormedarbeider: Ruth Dønheim (til 1. juni 2007) (Kristiansund) Medlemskontakt lokallag Aktiviteten i lokallagene er varierende. Det er likevel styrets oppfatning at kontakten med grasroten er rimelig god. En tenker her spesielt også på den toveis kontakten en har overfor kontaktgruppene, Kystfiskargruppa, Banklinegruppa, Møre Trållag, Ringnotgruppa, Sunnmøre og Romsdal Notfiskarlag og Nordmøre Notfiskarlag. Det er etter styrets mening liten tvil om at disse gruppene er klart medvirkende til å styrke Møre og Romsdal Fiskarlag organisasjonsmessig. I beretningsåret har flere av lokallagene slått seg samens med nabolag for å danne større enheter, og flere andre lag er inne i tilsvarende prosesser. For å kunne følge opp overfor fiskerne med raskest mulig informasjon om endringer i rammevilkår/ reguleringsbestemmelser m.v., kan administrasjonen i Møre og Romsdal Fiskarlag nå medlemmene og medlemsfartøyene nær sagt hvor enn de måtte befinne seg i fisket. Styret ser det som svært viktig at flåten både den kystnære og havgående, blir informert snarest mulig om de endringer som myndighetene gjør gjeldene. Møre og Romsdal Fiskarlag har derfor i flere år prioritert at en hele tiden arbeider med å utvikle effektive informasjonssystemer for å kunne nå medlemmene på en best mulig måte. Laget legger jevnelig ut informasjon på vår hjemmeside, saker som er viktige for utøvelsen av fisket, samt hva som rører seg i Møre og Romsdal Fiskarlag. Laget har utviklet et system med å sende viktig informasjon til medlemmene ved hjelp av tekstmeldinger til de enkelte medlemmers mobiltelefon. SMS- tjenesten blir regelmessig benyttet til å formidle ut korte meldinger om endringer i kvoter, forskrifter mm. Til tross for disse meldingstjenestene vil styret likevel påpeke at en ser det som viktig å videreføre også den informasjonskanalen som ligger i lokallagsapparatet. Her vil også enkeltmedlemmets syn komme til uttrykk, og det er viktig i en demokratisk organisasjon. 4

5 Medlemmer Møre og Romsdal Fiskarlag hadde ved siste årsskifte 1050 gyldige medlemmer, hvilket er en tilbakegang på 6,5% i forhold til foregående år. Antall fiskere i Møre og Romsdal (blad A og B) hadde i samme tidsrom gått tilbake med 3,4 %. Styret er derfor bare delvis tilfreds med at en har en relativ stabil oppslutning sett i forhold til fisker i fiskerimanntallet. Den totale oppslutningen om Møre og Romsdal Fiskarlag blant fiskerne i fylket er etter styrets mening likevel for lav. Styret kan ikke være fornøyd med at et såpass stort antall fiskere i Møre og Romsdal ikke ønsker å stå tilsluttet Møre og Romsdal Fiskarlag. Selv om vi også i inneværende år har registrert en relativ brukbar tilgang på nye medlemmer, ser styret det som nødvendig å fortsatt ha fokus på å øke medlemsoppslutningen. Fisket 2007 ser ut til å bli et brukbart år for mange av våre fiskere. Både kvantum og pris har vært relativt stabile i vårt distrikt når en ser på hovedfiskeriene. I ser likevel at en har fått en nedgang på seiprisen i 2. halvår som slår negativt ut for enkelte fartøygrupper. Resultatet for enkelte av fartøyene har likevel blitt svekket grunnet høye bunkerspriser og NOx avgift. Kvitfisk Prisene på viktige fiskeslag som torsk, brosme og lange har vist en relativ stabil pris. Året sett under ett gikk kvantumet i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag ned med 12% og med en nedgang i totalverdi på 10%, gjennomsnittsprisen økte med 2,1%. Nedgangen i kvantumet i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag skyldes i hovedsak en tilbakegang i landinger av torsk og sei. En del av forklaringen på dette er at flere av fartøyene har landet fisken i Nord-Norge grunnet innføring av NOx avgift, som fordyrer frakten av fisken sørover. I tillegg har prisene i Råfisklaget vært mer konkurransedyktig. Prisutsiktene for 2008 spår ikke noen prisoppgang, heller tvert imot. Pelagisk Norges Sildesalgslag omsatte i 2006 knappe 1,6 mill. tonn råstoff, til en samlet verdi av 4,8 mrd. kroner. Dette betyr at kvantumet falt med ca tonn, mens omsetningen falt med 967 mill. kroner ser ut til å bli et godt år for de fleste fiskene i pelagisk sektor, til tross for en nedgang på prisene på sild og makrell. For industritrålerne ser 2007 ut til å bli et godt år. Dette til tross for et sviktende fiske etter tobis og høye priser på drivstoff. Flåten har oppnådd gode priser på kolmule, og dette har vært med på å rette opp mye av økonomien i Det deltok to fartøy fra vårt distrikt i årets kvalfangst, og fartøyene oppnådde et brukbart driftsresultat. Økonomien i kvalfangsten er fortsatt ikke tilfredstillende grunnet at eksporten av kvalprodukter enda ikke er kommet skikkelig i gang. Det deltok ikke fartøyer fra vårt distrikt under årets selfangst. Det er svært betenkelig at denne næringen skrumper stadig mer inn. Dette spesielt også fra det forhold at en vil miste et miljø og en kompetanse innenfor denne næringen som det kan bli vanskelig å få tilbake. Styret vil takke lagets tillitsmenn og ansatte for god innsats gjennom året. Videre retter styret en takk til våre politiske myndigheter på stats- og fylkeskommunalt plan, Norges Fiskarlag med medlemslag og gruppeorganisasjoner og salgslagene for et godt samarbeid. 5

6 STYRET I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag har i perioden 2006/2007 bestått av Remi Teistklub (styreleder), Paul Kåre Aandahl (nestleder), Fred Ove Urkedal, Terje Sævik, Jarle Henry Hansen, Leif Midtflø og Per Jan Kvalsvik. 6

7 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG STYRET 2006/2007: Leder: Remi Teistklub Nestleder : Paul Kåre Aandahl Mobil: Styremedlem: Ringnot Terje Sævik* Varamann: John A. Eivindsen Varamann: Lars Halvorsen Styremedlem: Bankline Fred Ove Urkedal* Varamann: Lars Harald Nyvoll Varamann: Ingvald John Husby Styremedlem: Kystnot Paul Kåre Aandahl* Varamann: Øivind Stokke Varamann: Ronny Groven Styremedlem: Konsumtrål Remi Teistklub* Varamann: Jarle Valderhaug Varamann: Tormund Grimstad Styremedlem: Kyst nord Jarle H. Hansen Varamann: Roger Hammerø Varamann: Bjørn Thomassen Styremedlem: Kyst sør Leif Midtflø Varamann: Martin Leinebø Varamann: Svein Tore Sætre Styremedlem: Pelagisk trål Per Jan Kvalsvik Varamann: Torkil Hopmark Varamann: Terje Fagervoll * valgt med vara i 2006, resterende på valg i Leder og Nestleder er på valg hvert år som styreleder og nestleder men ikke som styremedlem. Kontrollnemnd i Møre og Romsdal Fiskarlag: Gunnar Støbakk, Leder Kolbjørn E. Gården Kåre Hoksnes Vara: Jan Ole Stokke 6055 Godøy 6530 Averøy 6480 Aukra 6030 Langevåg 7

8 Valgnemnd: Ringnot Arve Myklebust 6094 Leinøy Bankline Leif Steinar Alnes 6054 Alnesgard Kystnot Nils Mork 6530 Averøy Industritrål Torkil Hopmark 6570 Smøla Kyst (nord) Bodvar Åsbø 6430 Bud Kyst (sør) Martin Leinebø 6082 Gursken Trål Kurt Skjong 6050 Valderøy Formann: Arve Myklebust Landsstyret i Norges Fiskarlag : Medlem Knut Støbakk 6040 Vigra 1. varamedlem Arve Myklebust 6094 Leinøy 2. varamedlem Paul Kåre Aandahl 6530 Averøy Medlem Ståle Vedvik Husevåg 1. varamedlem Geir Magne Røys 6727 Bremanger 2. varamedlem Trond Magnussen 6265 Vatne Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg ( ): Repr: Lars Erik Halvorsen Vara: Nils Mork Asbjørn Slotsvik John Hermann Kjønnø Trond Magnussen Kjell Arne Valderhaug 6530 Averøy 6530 Averøy 6057 Ellingsøy 6530 Averøy 6265 Vatne 6050 Valderøy Båteierseksjonens Hovedforhandlingsutvalg ( ): Repr: Ole Mindor Myklebust Vara: Narve Engeseth Vara: Gudmund Fjørtoft Repr: Anders E. Solheim Vara: Roger Hammerø 6428 Myklebust 6265 Vatne 6294 Fjørtoft 6433 Hustad 6400 Molde Kvalfangernes og fiskernes velferdstiltak på Sunnmøre og Romsdal: 1. Ole Mindor Myklebust 6428 Myklebust 2. Erling Remøy 6094 Leinøy 3. Karl Otto Risbakk 6488 Myklebust 8

9 Kystnotrepresentant til Norges Sildesalgslag for 2007, 2008, 2009: Repr: Øyvind Stokke Vara: Asbjørn Slottsvik Vara: Ronny Groven Repr: Ivar Gustad Vara: John Hermann Kjønnøy Vara: Helge Aukan 6057 Ellingsøy 6057 Ellingsøy 6447 Elnesvågen 6530 Averøy 6570 Smøla 6698 Lesund Representantskapet i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag: Vara: Vara: 1. Magne Grytten* Lidvar Bjørnøy Erling Grytten 2. Oddmund Voldsund Alf Inge Leine Halvard Leine 3. Bjørn Giske* Jarle Valderhaug Kurt Skjong 4. Per Jan Kvalsvik Terje Fagervoll Kjell Inge Hole 5. Ståle Dyb* Per Morten Aarseth Kai Ytterland 6. Terje Emil Blomvik Kåre Giske Njål Kvamme 7. Martin Leinebø* Tore Hauge Hans Kvalsvik 8. Gudmund Fjørtoft Tormund Grimstad Lars Otterlei 9. Kjell O. Solheim* Per Sunde Karl Otto Risbakk 10. Knut Arne Teistklub Anders Solheim Svein Johan Solheim 11. Bjørn Sande* Gunnar Stokke Runar Kvalsund 12. Geir Arve Sandøy Norvall Hammerø Kristian Breivik 13. Bernt Åsbø* Rune Janbu Svein Ove Myrbø 14. Ståle Vidar Gjerde Einar Inderhaug Arthur Sølvik 15. Svein Ole Sæther* Sindre Johan Dyb Per Oscar Rotnes 16. Jan Ole Stokke Eivind A Gaugstad Øivind Stokke *) valgt med vara i 2006, resterende på valg i 2007 Norges Råfisklags Representantskap: 1. Knut Henden* Knut O. Kvernen Terje Sandøy 2. Pål Olav Rotøy* Kolbjørn E. Gården Sigbjørn Utheim 3. Torkil Hopmark Jakob T. Gården Nils M. Storvik 4. Ole Bjørn Ellingvåg Bjørn Thomassen Helge Aukan *) valgt med vara i 2006, resterende på valg i 2007 Norges Råfisklag valgnemnd: Knut Henden 6530 Averøy Vara: Ole Bjørn Ellingvåg 6530 Averøy 9

10 Utsendinger til Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2007: Vara: Vara: 1.Utsending Svein Røsok Arve Myklebust Lars Halvorsen 2.Utsending Trond Magnussen Svein Ole Sæther Fred Ove Urkedal 3.Utsending Anders E. Solheim Kurt Skjong Bjørn Giske 4.Utsending Martin Leinebø Gunnar Støbakk Tore Hauge 5.Utsending Per Jan Kvalsvik Kjell Inge Hole Bjørn Brevik 6.Utsending Jan Ole Stokke Nils Mork Ivar Gustad 7.Utsending Helge Aukan John Bjørnholm Bodvar Åsbø 8.Utsending Torkil Hopmark Lars Erik Hopmark Pål Olav Rotøy 10

11 SAKER I MELDINGSÅRET SAK 1/07 SAK 2/07 SAK 3/07 KONSTITUERING AV STYRET PERSONAL- OG KONTORSTRUKTUR I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG BREV FRA KONTROLLNEMNDA ANGÅENDE REGNSKAPET TIL MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG SAK 4/07 REGULERINGER I 2007 SEITRÅL SØR 62ºN, BLÅKVEITE SAK 5/07 SAK 6/07 SAK 7/07 ENDRING AV DRIFTSKVOTEORDNINGEN FOR KYSTNOTGRUPPEN I FISKE ETTER MAKRELL HØRING ORIENTERING FRA LOKALLAGSMØTER OPPRETTELSE AV NEMND FOR BEVILGNING FRA NORGES RÅFISKLAGS FOND FOR ALLMENNYTTIGE OG SOSIALE FORMÅL SAK 8/07 TID OG STED FOR ÅRSMØTET 2007 SAK 9/07 EIERMØTE I SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG ORIENTERING SAK 10/07 ÅLESUNDSREGIONENS HAVNEVESEN STRATEGISK HAVNEPLAN HØRING SAK 11/07 FORELØPIG REGNSKAP FOR MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 2006 SAK 12/07 REGNSKAP FOR ROMSDALSFISKERNES UNDSÆTNINGSKASSE 2006 SAK 13/07 BUDSJETT FOR MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG FOR ÅRET 2007 SAK 14/07 SAK 15/07 SAK 16/07 SAK 17/07 SAK 18/07 SAK 19/07 SAK 20/07 SAK 21/07 SAK 22/07 FRA UNGDOM TIL FISKER FRA FISKER TIL FARTØYEIER HØRING FRA FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET KJØP AV NY KOPIMASKIN TIL KONTORET I ÅLESUND EVALUERING AV FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFOND HØRING INNSTILLING FRA UTVALGET FOR Å VURDERE REPRESENTASJONEN I DE STYRENDE ORGANER I SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG ST. MELDING NR. 21 ( ) STRUKTURPOLITIKK I FISKEFLÅTEN KONTORSTRUKTUREN I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG OPPNEVNINGER DEN DAGLIGE DRIFTEN AV MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG PERSONALSAK 11

12 SAK 23/07 SAK 24/07 SAK 25/07 BREV FRA LOKALLAGENE PÅ NORDMØRE KRISTIANSUNDSKONTORET PLAN OG BEMANNING ORGANISERING AV ARBEIDSOPPGAVER VALG AV LANDSSTYREREPRESENTANTER FRA MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG SAK 26/07 LANDSSTYRETS FORSLAG TIL KVOTEFORDELINGER - RESSURSFORDELING (KVOTER) MELLOM FLÅTEGRUPPER - HØRINGSDOKUMENT - ORGANISASJONSMESSIG BEHANDLING SAK 27/07 SAK 28/07 SAK 29/07 SAK 30/07 SAK 31/07 SAK 32/07 SAK 33/07 GODKJENNING AV SAMMENSLÅING AV LOKALLAGENE FOSNAVÅG FISKARLAG, KVALSVIK OG NERLANDSØY FISKARLAG OG LEINE OG VOLSUND FISKARLAG TIL HERØY FISKARLAG MØRE OG ROMSDAL FISKARLAGS ÅRSMØTE 2007 SAKSLISTE PROSEDYRER FOR SØK ETTER OMKOMNE TIL HAVS UNGDOMSREPRESENTANT TIL LANDSSTYREMØTE FASTSETTELSE AV DATO FOR NESTE STYREMØTE STØRRELSE OG SAMMENSETNING AV RÅFISKLAGETS STYRENDE ORGANER ÅRSMØTET I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG SAK 34/07 UNGDOMSREPRESENTANT PÅ LANDSMØTET 2007 SAK 35/07 SAK 36/07 SAK 37/07 BEVILGNINGER FRA NR FOND FOR ALLMENNYTTIGE OG SOSIALE FORMÅL HØRINGSNOTAT OM STØRRELSEBEGRENSNING FOR STORE KYSTFARTØY HØRING OM PROBLEMSTILINGER OG PRINSIPPER I REGULERING AV FISKE I 2008 SAK 38/07 SUPPLERINGSVALG TIL LANDSMØTET I NORGES FISKARLAG 2007 SAK 39/07 STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007 SAK 40/07 SAK 41/07 BEVILGNING FRA ROMSDALSFISKERNES UNDSÆTNINGSKASSE GODKJENNING AV GISKE FISKARLAG 12

13 SAK 1/07 KONSTITUERING AV STYRET Arbeidsutvalget for 2007: Leder Remi Teistklub Nestleder Paul Kåre Aandahl Styremedlem Terje Sævik Varamedlemmer: 1. Fred Ove Urkedal 2. Jarle Henry Hansen 3. Per Jan Kvalsvik 4. Leif Midtflø SAK 2/07 PERSONAL- OG KONTORSTRUKTUR I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG Styret tar diskusjonen i saken til orientering. SAK 3/07 BREV FRA KONTROLLNEMNDA ANGÅENDE REGNSKAPET TIL MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG Skriv fra kontrollnemndas leder av 18. desember 2007 Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag viser til skriv av 18. desember 2006 fra leder av lagets kontrollnemnd angående lagets regnskap for Styret tar selvkritikk på at forarbeidet og behandlingen av lagets regnskap for 2005 burde vært gjort annerledes, og at regnskapet burde ha foreligget i ferdig revidert stand på et tidligere tidspunkt. Etter styrets mening fikk årsmøtet en tilfredstillende redegjørelse over den økonomiske tilstanden til Møre og Romsdal Fiskarlag, selv om avdelingsregnskapet for tidligere Nordmøre Fiskarlag ikke var helt sluttført og revidert. Når det gjelder behandlingen av regnskapet på lagets årsmøte i 2006, kan styret gi tilslutning til kontrollnemndas leder som mener bare deler av regnskapet er formelt godkjent av lagets årsmøte. Styret er derfor innstilt på at regnskapet for 2005 legges frem for lagets årsmøtet i 2007 for fornyet behandling. 13

14 SAK 4/07 REGULERINGER I 2007 SEITRÅL SØR 62ºN, BLÅKVEITE Administrasjonen utarbeider et skriv til Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet på bakgrunn av diskusjonen i styret. SAK 5/07 ENDRING AV DRIFTSKVOTEORDNINGEN FOR KYSTNOTGRUPPEN I FISKE ETTER MAKRELL HØRING Høringsnotat av 18. januar 2007 Saken sendes til lokallagene for uttalelse. Høringsfristen settes til 19. februar På bakgrunn av de innkomne tilbakemeldinger fra lokallagene ble det i brev av 9. februar 2007 til Norges Fiskarlag gitt følgende uttalelse: Møre og Romsdal Fiskarlag vil først påpeke overfor Norges Fiskarlag at vi til stadighet blir satt overfor altfor korte høringsfrister til å kunne behandle sakene skikkelig i våre lokallag. Dette finner vi svært beklagelig. Møre og Romsdal har på bakgrunn av de få innkomne innspill fra våre lokallag og diskusjon i styret kommet frem til at vi tilslutter oss departementets forskriftsforslag basert på alternativ C i høringsnotatet. SAK 6/07 ORIENTERING FRA LOKALLAGSMØTER Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag tar redegjørelsene fra lokallagsmøtene til orientering. SAK 7/07 OPPRETTELSE AV NEMND FOR BEVILGNING FRA NORGES RÅFISKLAGS FOND FOR ALLMENNYTTIGE OG SOSIALE FORMÅL Forslag fra årsmøtet i Averøy Fiskarlag 28. desember 2006 Årsmøtet i Averøy Fiskarlag foreslår at det opprettes en nemnd på 3 medlemmer fra Nordmøre som skal behandle innkommende søknader om støtte fra Norges Råfisklags fond for allmennyttige og sosiale formål. Nemnda skal komme med innstilling overfor styret i Møre og Romsdal Fiskarlag som foretar formelle bevilgninger. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag mener forslaget fra Averøy Fiskarlag er godt. En slik nemnd vil etter styrets mening kunne foreta fordelingene av midlene på en god måte. Styret beslutter derfor å opprette en nemnd på 3 medlemmer fordelt på ett medlem fra søre Nordmøre, ett medlem fra midtre Nordmøre og ett medlem fra Nordre Nordmøre. 14

15 Nemnda velges av årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag med en funksjonstid på 2 år, første gang på årsmøtet i 2007 for perioden 2008 og For å skape kontinuitet i nemnda velges ett at medlemmene etter loddtrekning for kun ett år. Styret går inn for at nemnda behandler innkommende 2 ganger årlig, og at en setter søknadsfrister til 1. mai for bevilgninger 1. halvår og 1. november for bevilgninger 2. halvår. SAK 8/07 TID OG STED FOR ÅRSMØTET 2007 Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag tar sikte på å avholde lagets årsmøte i Molde den november Styret ber administrasjonen om å innhente tilbud fra aktuelle arrangementhoteller. SAK 9/07 EIERMØTE I SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG ORIENTERING Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag tar orienteringen til etterretning. SAK 10/07 ÅLESUNDSREGIONENS HAVNEVESEN STRATEGISK HAVNEPLAN HØRING Skriv fra Ålesundsregionens Havnevesen av 20. desember 2006 Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag har ingen spesielle innvendinger på planen, så lenge ikke fiskeriinteressene blir skadelidende. SAK 11/07 FORELØPIG REGNSKAP FOR MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 2006 Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag tar foreløpig regnskap for 2006 til orientering. SAK 12/07 REGNSKAP FOR ROMSDALSFISKERNES UNDSÆTNINGSKASSE 2006 Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag godkjenner regnskapet for Romsdalsfiskernes Undsætningskasse for regnskapsåret

16 SAK 13/07 BUDSJETT FOR MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG FOR ÅRET 2007 Saken utsettes til neste styremøte. SAK 14/07 FRA UNGDOM TIL FISKER FRA FISKER TIL FARTØYEIER HØRING FRA FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET Saken sendes på høring til lokallaget. Høringsfrist settes til 15. mars SAK 15/07 KJØP AV NY KOPIMASKIN TIL KONTORET I ÅLESUND Styret gir daglig leder i samråd med styreleder fullmakt til å kjøpe ny kopimaskin til kontoret. SAK 16/07 EVALUERING AV FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFOND HØRING Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag har i styremøte 25 januar 2007 behandlet evalueringsrapporten av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og har følgende kommentarer: FHF sin primære oppgave er å identifisere forskningsoppgaver som næringen har interesse av å få løst og vurdere hvordan dette best kan gjøres. Det er fiskerinæringens egne penger som benyttes til forskningen, gjennom en forskningsavgift på 3 promille på eksport av fisk og fiskevarer. Næringens egne behov og interesser skal ligge til grunn for prioriteringer som blir gjort. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag mener derfor at det er viktig at fiskere selv får være med å påvirke hvordan midlene i fondet skal benyttes. Slik styret ser det kan det virke som om FHF hittil ikke har hatt den nære kontakten med fiskere som er nødvendig for å identifisere de behovene som finnes, og at det er en svært liten andel fiskere som faktisk blir involvert i FHF sitt arbeid. Målet bør være at FHF sitt arbeid blir mye mer brukerstyrt, og at man involverer fiskere i et bredere perspektiv enn tilfellet er per i dag. Styret ønsker å påpeke at FHF bør benytte seg i langt høyere grad av den kunnskapen som fiskerne besitter. I tillegg må fiskere, gjerne nedsatt som ekspertgrupper, få mye større innflytelse på hvilke prosjekt det skal bevilges midler på. 16

17 Organisering av FHF Styret mener det er viktig at FHF er organisert på en slik måte at det er enkelt for de involverte parter å arbeide seg fram til resultater på en effektiv og hensiktsmessig måte. Arbeidet i FHF må tilpasses bedriftsstrukturen i fiskeflåten, noe som krever at FHF i perioder må være bevist på at fiskeriverden og forskerverden er to forskjellige kulturer. I fiskeriverden er man avhengig av effektivitet og presisjon for å oppnå kvalitet og lønnsomhet. I forskerverden er man gjerne mer grundig og har lengre perspektiv på sine jobber for å oppnå kvalitet og lønnsomhet. Styret mener videre at det må gjøres en endring i organiseringen av både menneskelige og økonomiske ressurser i FHF. Det bør klarlegges hvem som skal være beslutningstakere i alle ledd. Det er av vesentlig viktighet at man i fiskerinæringen har full tillit til at FHF s beslutninger for hvilke prosjekt det skal satses på, og bevilges midler til, er foretatt på et habilt grunnlag. Kunnskapen til fiskerne må her brukes aktivt for å avgjøre de ulike satsingsområdene og de bevilgninger som følger med. Bruk av fondets midler Styret er av den oppfatning at FHF bruker mer midler på forskning enn på faktisk å utvikle nyttige løsninger for fiskeriflåten. Styret er av den oppfatning at det er atskillig vanskeligere å få støtte til viktige praktiske løsninger enn til vage forskningssaker. I FHF må man ikke glemme at det er fiskerinæringens egne penger som benyttes til forskningen, og at intensjonen med fondet er å identifisere forskningsoppgaver som næringen har interesse av å få løst for så å vurdere hvordan dette best kan gjøres. Innflytelse må derfor innhentes fra fiskerinæringa, både fra enkeltpersoner og fra rederier. Slik styret ser det burde det brukes mer av midlene til rent praktiske løsninger, gjerne i form av prototyper som fiskerinæringa kan prøve ut for så å komme med sine faglige ekspertuttalelser. Informasjon/formidling av prosjekt og resultater Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag vil påpeke at det er viktig at informasjon om FHF og resultatene av FoU-prosjektene når ut til fiskerne. Styret mener at det er særs viktig at FHF ikke holder forskningsresultater for seg selv eller for den indre kjerne som har deltatt i forskningsprosjektene. Styret mener at det bør sees på hvordan informasjon om FHF utad kan forbedres da det faktisk er slik at det er mange fiskere som aldri har hørt om fondet. Selv om FHF er god på informasjon på Internett er det nå en gang slik at ikke alle har tilgang til Internett. FHF må jobbe mer aktivt med formidling av prosjektresultater til hele næringen, og distribusjonen av disse resultatene må skje på en slik måte at den når ut fiskerne. Styret foreslår at FHF utarbeider brosjyrer, evt årsrapporter som sendes ut til samtlige fiskere for å informere om hvilke prosjekt som er under arbeid, resultater av prosjekt som er ferdigstilt, litt om erfaringene fra de fiskerne som har deltatt i de ulike forskningsprosjektene, samt informasjon om hvordan den enkelte fisker selv kan fremme sine behov for FHF. Det er en absolutt nødvendighet at denne type informasjon når ut til fiskerne for at FHF skal kunne leve opp til sitt formål om å være til nytte for næringen. 17

18 Styret ønsker ikke å så noen tvil om at FHF utfører en betydelig mengde FoU til nytte for næringen. Imidlertid er FHF s arbeid lite synlig og brukervennlig. Det kan oppfattes som at FHF er en institusjon som holder forskere i arbeid og som subsidierer enkeltaktører i næringen for å tilfredsstille deres egne behov. Likevel vil styret påpeke at det faktisk er slik at store deler av fiskerinæringen verken har noe klart inntrykk av hva FHF er, eller hva FHF gjør. Styret mener at FHF har en viktig funksjon for fremtidig utvikling og forenkling av hverdagen til fiskere flest, samt til å bidra til høyere økonomisk utbytte av fiskeriene. Imidlertid må det nok gjøres en del endringer i organisasjonsstrukturen og i arbeidsmetodene for å oppnå maksimal effekt av fondets muligheter. SAK 17/07 INNSTILLING FRA UTVALGET FOR Å VURDERE REPRESENTASJONEN I DE STYRENDE ORGANER I SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG Det vises til innstillingen fra utvalget oversendt i e-post 8. mars 2007, samt orienteringsmøter den 24. januar 2007 og 29. mars Innledningsvis vil styret i Møre og Romsdal Fiskarlag påpeke at tiden nå kan være moden for å kunne vurdere andre organisasjoners inntreden i SuRoFi sine styrende organer. For at andre organisasjoner skal kunne få bli representert i SuRoFi sine styrende organer er det en selvfølge at de må kunne dokumentere en oppslutning og omsetning gjennom salgslaget, som skulle tilsi en representasjon. Styret mener at utvalget har gjort et grundig arbeid, og har skissert en modell som viser at hovedtrekkene i dagens representasjon kan forsvares. Styret mener likevel at utvalget går for lang i sitt forslag om såpass omfattende endringer i lagets vedtekter. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag kan ikke akseptere at representasjonen til lagets styrende organer kun er basert på en ren matematisk modell der antall medlemmer og deres omsetning er utslagsgivende. Som opplyst på orienteringsmøtene den 24. januar 2007 og 29. mars 2007, kan det stilles spørsmål med kvaliteten på medlemstallene fra Møre og Romsdal Fiskarlag og Aalesunds Rederiforening. I modellen fra utvalget er det tatt utgangspunkt i fartøykontingenttrekket til Norges Fiskarlag (F2) og til Fiskebåtredernes Forbund. Flere av disse fartøyene har tilknytning til både Møre og Romsdal Fiskarlag og til Aalesunds Rederiforening. Hva de enkeltes fartøyer skal trekkes av kontingenter er basert på et kompromiss av Landsmøtet i Norges Fiskarlag under sin behandling av Fiskarlagets felles finansieringsmodell. Etter styrets mening er ikke disse kontingentrekkene et tilstrekkelig godt grunnlag, til å kunne benyttes til fordeling av representasjonen i SuRoFi sine styrende organer. 18

19 Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag vil derfor tilrå at styret i SuRoFi ikke legger frem innstillingen slik den nå foreligger for representantskapet. Styret vil tilrå at en heller legger fram en innstilling til vedtak i saken, basert på følgende skisse; a. Representantskapet er enig i at Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sine styrende organer bør sammensettes på en slik måte at det gjenspeiler alle grupper av fiskere som leverer fisk gjennom laget. I så henseende er modellen som utvalget foreslår et godt utgangspunkt, med det unntak at medlemmene må være bosatt i lagets distrikt. Når det gjelder fartøyene må være innført i merkeregisteret for fiskefartøyer i SuRoFi sitt distrikt for å regnes med i beregningene (Postnummer ). Representantskapet pålegger administrasjonen i SuRoFi å foreta en gjennomgang av medlemsmassen hvert annet år. På bakgrunn av resultatet av denne gjennomgangen, kan styret i SuRoFi etter en totalvurdering tilrå Representantskapet å endre de enkelte organisasjonene sin representasjon. Med en slik modell vil beslutningen om endringer ligge i representantskapet, der den naturlig hører hjemme, og ikke i en matematisk modell. b. På bakgrunn av utvalgets kjøring finner representantskapet å endre sammensetningen i representantskapet til en slik fordeling. Møre og Romsdal Fiskarlag 15 representanter Aalesunds Rederiforening 8 representanter Norsk Sjømannsforbund 4 representanter Norges Kystfiskarlag 1 representant Vedtektenes 7 2. setning endres. Når det gjelder direktemedlemmer mulighet til å kunne bli representert må vedtektens 5 endres. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag foreslår at det tilføyes ett nytt ledd med slik ordlyd: For å kunne bli direktemedlem i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag må følgjande kriterium være tilfredstilt. 1. Fiskaren må ikkje være medlem i ein av dei organisasjonane som vel representantar til Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags representantskap. 2. Fiskaren må være registrert på blad A eller B i fiskarmanntalet. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag vi til slutt påpeke at det er viktig at styret i SuRoFi legger frem et forslag til vedtak for representantskapet som kan skape et bredt flertall. Styret kan allerede nå signalisere at Møre og Romsdal Fiskarlag kommer til å tilrå representantene fra Møre og Romsdal Fiskarlag om å gå mot utvalgets innstilling slik den nå foreligger. Styret vil videre tillate seg å påpeke vedtektenes 12 der styrerepresentantene skal representere sine respektive medlemsorganisasjoners medlemmer. Styret vil på den bakgrunn tilrå styremedlemmene fra Møre og Romsdal Fiskarlag om å fremme Møre og Romsdal Fiskarlags syn i den videre behandlingen av denne saken. 19

20 SAK 18/07 ST. MELDING NR. 21 ( ) STRUKTURPOLITIKK I FISKEFLÅTEN Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag viser til St. meld. nr. 21 ( ) om Strukturpolitikk for fiskeflåten. Innledningsvis vil styret påpeke nødvendigheten av at fiskeflåten får tilstrekkelig gode rammevilkår som medfører at flåten kan være konkurransedyktige i et stramt arbeidsmarked. I så henseende er det derfor viktig at flåten har muligheter til å kunne oppnå en tilfredstillende lønnsomhet. Etter styrets mening er det derfor nødvendig å kunne tilby fiskeflåten gode strukturordninger. St. melding nr. 21 gir en god beskrivelse av utviklingen av fiskeflåten den siste tiden. Styret er tilfreds med at regjeringen konkluderer med at det er behov for en ytterligere strukturering i flåten, og at en dermed legger opp til at en kan gjenåpne struktureringen for fartøy o/15 meter, samt at også den minste flåten gies et slik tilbud. Styret har følgende merknader til regjeringens forslag til ny strukturordningen for fiskeflåten; Likhet Styret mener på prinsipielt grunnlag at en må finne frem til ordninger som skaper likhet for alle fartøyer innen samme gruppe. Etter styrets mening blir det galt at fartøyer som har strukturert seg før stoppen i oktober 2005, skal få andre ordninger enn de som skal benytte ordningene i fremtiden. I så henseende må alle fartøyer få samme kvotetak og virketid på ordningene. Tidsbegrensning På prinsipielt grunnlag mener styret det blir feil å reversere allerede inngåtte strukturordninger. Flere aktører har foretatt handlinger og disposisjoner basert på til en hver tid gjeldene regelverk. At en ny regjering, relativt kort tid etterpå, endrer såpass sentralt viktige deler av ordningen, er svært uheldig. At det blir gitt skattemessige avskrivningsmuligheter på kvotekjøp trekker imidlertid i positiv retning, om det blir innført tidsbegrensning. Om det innføres tidsbegrensninger bør alle fartøyer få 25 år, slik at det blir likt for alle fartøygrupper. Strukturordninger under 15 meter Styret mener det bør innføres en strukturordning i gruppen for fartøy u/15 meter i tråd med vedtaket fra Landsmøtet i 2005, med at en setter nedre grense på 10 meter og at en setter et kvotetak til Styret mener at fiske etter makrell med garn/ snøre u/13 meter må inkluderes i ordningen. Til slutt vi styret i Møre og Romsdal Fiskarlag påpeke at det overordnede målet må være å finne fram til en strukturordning som det kan oppnåes en tverrpolitisk enighet om, slik at en kan få ro om strukturordningen i tiden fremover. 20

Protokoll Styremøte 26. November 2013

Protokoll Styremøte 26. November 2013 Protokoll Styremøte 26. November 2013 Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 26.november 2013 Møtet ble holdt på lagets kontor i Ålesund. Til stede fra styret: Leif Egil Grytten, Leif Midtflø,

Detaljer

Protokoll Styremøte 03. Juli 2013

Protokoll Styremøte 03. Juli 2013 Protokoll Styremøte 03. Juli 2013 1 Protokoll fra Styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag onsdag 3. juli 2013 på kontoret i Ålesund. Følgende møtte: Styreleder Per Jan Kvalsvik, Leif Egil Grytten, Leif Midtflø,

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Årsmelding 10/11 Melding om arbeidsåret 2010/2011 2005/2006 1 1 INNHOLD: 1 Styrets melding for driftsåret 2010/2011... 68 2 Organisasjonsapparatet... 11 9 2.1 Møre og Romsdal Fiskarlags styre 2010-2011...

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Årsmelding 08/09 Melding om arbeidsåret 2008/2009 2005/2006 1 1 INNHOLD: 1. MELDING FOR DRIFTSÅRET 2008/2009...3 2. STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG...7 3. SAKER I MELDINGSÅRET...13

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2014

Årsmøteprotokoll 2014 Årsmøteprotokoll 2014 ÅRSMØTE I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 16. OKTOBER 2014 99. ÅRSMØTE I LAGETS HISTORIE Årsmøtet fant sted på Quality Hotel Alexandra i Molde. Møtet tok til kl 11.00 SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET

Detaljer

Årsmelding 05/06. Tilsluttet Norges Fiskarlag

Årsmelding 05/06. Tilsluttet Norges Fiskarlag Årsmelding 05/06 Tilsluttet Norges Fiskarlag Melding om arbeidsåret 2005/2006 1 1 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2005/2006...3 STYRET, NEMNDER OG UTVALG...6 SAKER I MELDINGSÅRET...9 ÅRSMØTE I MØRE OG

Detaljer

KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra Linker: adm/styre: Januar: 11.-12. 17.-18. 19. Uke 4 Uke 5 31. Februar 1.-2. 14. 16.

KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra Linker: adm/styre: Januar: 11.-12. 17.-18. 19. Uke 4 Uke 5 31. Februar 1.-2. 14. 16. KALENDER 2012 Dato Hvor Aktivitet Til stede fra adm/styre: Januar: 9. Ålesund Hav 21 Ole Morten Sorthe 11.-12. Trondheim Krabbekonferanse 17.-18. Trondheim Sjømatdagene på Hell 19. Ålesund Styremøte stiftelsen

Detaljer

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING

EVALUERING AV STRUKTURTILTAKENE I FISKEFLÅTEN STRUKTUR - UTVALGETS INNSTILLING Norges Fiskarlag Pirsenteret 7462 TRONDHEIM Tollbugt. 8, Boks 103, 8001 Bodø Telefon: 75 54 40 70 Telefax: 75 54 40 71 E-post: firmapost@nff-fisk.no No 938 275 696 Bodø, den 02.10.06 Ark. 06/194-19/470/SJ

Detaljer

Protokoll Styremøte 8. juni 2012

Protokoll Styremøte 8. juni 2012 Protokoll Styremøte 8. juni 2012 Protokoll fra Styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 8. juni 2012 Møtet ble avholdt på lagets kontor i Ålesund. Til stede fra styret: Per Jan Kvalsvik, Leif Midtflø, Arnstein

Detaljer

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.

Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget. Flathauggt. 12 5523 Haugesund telefon 52 86 69 80 telefax 52 73 32 01 mobil 91 55 55 62 e-post sor-norges.tralerlag@ventelo.net web www.tralerlaget.no Til styremedlemmene. Haugesund, den 21. november 2007

Detaljer

Melding om arbeidsåret

Melding om arbeidsåret Årsmelding 11/12 Melding om arbeidsåret 2011/2012 2005/2006 1 1 INNHOLD: 1 Organisasjonsapparatet... 5 1.1 Møre og Romsdal Fiskarlags styre 2011-2012... 5 1.2 Arbeidsutvalget... 6 1.3 Kontrollnemnd...

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2016

Årsmøteprotokoll 2016 Årsmøteprotokoll 2016 ÅRSMØTE I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 28. oktober 2016 101. ÅRSMØTE I LAGETS HISTORIE Årsmøtet fant sted på Quality Hotel Alexandra, Molde. Møtet tok til kl 11.00 SAK 1 ÅPNING AV ÅRSMØTET

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 17. APRIL 2015 (4/15)

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 17. APRIL 2015 (4/15) PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 17. APRIL 2015 (4/15) Det blei halde styremøte fredag 17. april 2015, kl. 1010 i Norges Sildesalgslag sine lokale, Slottsgaten 3, 5003 Bergen. Følgjande deltok: Kontrollnemnda:

Detaljer

HØRINGSNOTAT 25. JUNI 2013 OVERFØRING AV FANGST MELLOM FARTØY I PELAGISKE FISKERIER

HØRINGSNOTAT 25. JUNI 2013 OVERFØRING AV FANGST MELLOM FARTØY I PELAGISKE FISKERIER HØRINGSNOTAT 25. JUNI 2013 OVERFØRING AV FANGST MELLOM FARTØY I PELAGISKE FISKERIER 1. Innledning I flere tiår har de årlige reguleringsforskriftene for de ulike fiskeslag nedfelt det grunnleggende prinsippet

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 4. JUNI 2014 (5/14)

PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 4. JUNI 2014 (5/14) PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 4. JUNI 2014 (5/14) Det blei halde telefonstyremøte i Fiskarlaget Vest onsdag 4. juni 2014, kl. 1000. Følgjande deltok: Kontrollnemnda: Administrasjonen: Kåre Heggebø, leiar

Detaljer

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 REGULERINGEN AV FISKET I TORSKESEKTOREN I 2013 Nordøstarktisk torsk Fiskebåt forutsetter at den norske totalkvoten av torsk fordeles i henhold til Landsmøtevedtaket

Detaljer

Protokoll Styremøte 13. oktober 2014

Protokoll Styremøte 13. oktober 2014 Protokoll Styremøte 13. oktober 2014 1 Styremøte i Møre og Romsdal Fiskarlag 13. oktober 2014 Møtet ble avholdt på lagets kontor i Ålesund Til stede fra Styret: Per Jan Kvalsvik, Leif-Egil Grytten, Leif

Detaljer

Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten Fylkesrådmannens innstilling

Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300722-25 Arkivkode:---/U40/&13 Næringsavdelinga Saksbehandler: Johanne Salamonsen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) 17.06.2014 Høring: Strukturkvoteordning for den minste kystflåten

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Landsdelsutvalget 2008

Innholdsfortegnelse. Landsdelsutvalget 2008 Landsdelsutvalget Innholdsfortegnelse Sammendrag... Begrepsliste... Bakgrunn... Strukturkvoteordning... Kondemneringsordning... Datamateriale... Definisjon av kystfartøy... Fartøy med deltakelsesrettigheter

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG;

Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR 26 ØST FOR 2005-2006 VEDTAK, ENSTEMMIG; Fylkesordføreren Arkivsak 200201213 Arkivnr. Saksbeh. Nordstrand, Øyvind, Næringsavdelinga, Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget 01.03.05 18/05 SVAR PÅ HØRING OM FORVALTNING AV KONGEKRABBE ØST FOR

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-204-2007 (J-128-2007 UTGÅR) Bergen, 28.09.2007 KS/EW Forskrift om endringer i forskrift 7. november

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

4.7 MAKRELL FISKET I 2015

4.7 MAKRELL FISKET I 2015 4.7 MAKRELL 4.7. FISKET I 05 I 05 hadde Norge en kvote på 4 078 tonn makrell. Norske fartøy fisket 4 905 tonn makrell i 05. Tabell gir en oversikt norsk fiske etter makrell i 05, uavhengig av kvoteår.

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

REGULERING AV ÅPEN GRUPPE I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE

REGULERING AV ÅPEN GRUPPE I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE Sametinget Saksbehandler: Kathrine Kannelønning Àvjovàrgeaidnu 50 Telefon: 48075441 Seksjon: Reguleringsseksjonen 9730 KARASJOK Vår referanse: 15/13126 Deres referanse: Vår dato: 06.10.2015 Deres dato:

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøteprotokoll 2015 ÅRSMØTE I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 21. og 22. august 2015 100. ÅRSMØTE I LAGETS HISTORIE Årsmøtet fant sted på Scandic Parken Hotel, Ålesund. Møtet tok til kl 11.00 SAK 1 ÅPNING

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE

PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE PROTOKOLL FRÅ TELEFONSTYREMØTE 31. JANUAR 2012 Det blei halde telefonstyremøte i Fiskarlaget Vest tirsdag 31.01.12, kl. 12. Følgjande deltok: Kåre Heggebø, leiar Helge Olav Vikshåland Finn Magnus Alvestad

Detaljer

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Fiskerinæringen i framtiden Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Norges Fiskarlag Har 183 lokale fiskarlag langs hele kysten Representerer alle typer fiskefartøy de minste kystfartøy

Detaljer

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene.

Tabell 1 gir en oversikt over all fangst av makrell i 2014 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. 9.6 MAKRELL 9.6. FISKET I 04 I 04 hadde Norge en disponibel på 78 868 tonn makrell. Tabell gir en oversikt over all fangst av makrell i 04 tatt av norske fartøy fordelt på fartøygruppene. Tabell : Fordeling

Detaljer

Utvalget legger til grunn en forståelse av mandatet som innebærer en utfordring for måten fiskeripolitiske beslutninger har blitt tatt til nå.

Utvalget legger til grunn en forståelse av mandatet som innebærer en utfordring for måten fiskeripolitiske beslutninger har blitt tatt til nå. Norges Naturvernforbund Barentshavkontoret 8285 Leines Kontaktperson: Gunnar Album Fiskeridepartementet postmottak@fkd.dep.no Leines 29.09.2006, Ref:200601874- /SJO Høringsuttalelse NOU 2006: 16 Strukturvirkemidler

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

V E D T E K T E R. for SKAGERAKFISK SA. Gjeldende m.v.f. 22. april Side 1

V E D T E K T E R. for SKAGERAKFISK SA. Gjeldende m.v.f. 22. april Side 1 V E D T E K T E R for SKAGERAKFISK SA Gjeldende m.v.f. 22. april 2016 Side 1 1 Organisasjon Foretaket er en salgsorganisasjon for fiskere organisert som et samvirkeforetak. Foretakets navn er Skagerakfisk

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006

VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006 VEDTAK REPRESENTANTSKAPSMØTET 06. 07. FEBRUAR 2006 Sak 03/06 - Godkjenning og gjennomgang av møteinnkalling, saksliste og forretningsorden til representantskapsmøtet 2005. Representantskapet godkjenner

Detaljer

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06

Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Protokoll nr. 10/06 Styremøte 14.12.06 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal Aud Solveig Pedersen

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Foretaket er et samvirkeforetak og foretakets navn er Norges Råfisklag SA.

Foretaket er et samvirkeforetak og foretakets navn er Norges Råfisklag SA. Vedtekter Vedtatt Årsmøtet 2016 1 Organisasjon Foretaket er et samvirkeforetak og foretakets navn er Norges Råfisklag SA. 2 Forretningskontor Foretakets forretningskontor er i Tromsø kommune. 3 Formål

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-256-2007 (J-204-2007 UTGÅR) Bergen, 18.12.2007 EE/EW Forskrift om endringer i forskrift 7. november

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

angitt i tabell 1. Fangsten er uavhengig av kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som belaster kvoteåret 2016.

angitt i tabell 1. Fangsten er uavhengig av kvoteår, det vil si at tabellen også inkluderer fangst som belaster kvoteåret 2016. 4. SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK 4.. FISKET I I hadde Norge en kvote på 33 868 tonn sild i og. Norske fartøy fisket 36 87 tonn sild i og i. Det ble fisket 59 055 tonn sild i EUsonen av en soneadgang på

Detaljer

Hva gjør Norges Fiskarlag for å rekruttere og øke kompetansen innad i næringen?

Hva gjør Norges Fiskarlag for å rekruttere og øke kompetansen innad i næringen? Hva gjør Norges Fiskarlag for å rekruttere og øke kompetansen innad i næringen? Janita Arhaug Rådgiver Møre og Romsdal Fiskarlag Norges Fiskarlags styringsgrupperepresentant i Sett Sjøbein Hva/hvem er

Detaljer

NÆRMERE OM STRUKTURKVOTEORDNINGENE FOR HAVFISKEFLÅTEN

NÆRMERE OM STRUKTURKVOTEORDNINGENE FOR HAVFISKEFLÅTEN Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/77-10 11.02.14 Høringsbrev om endringer i strukturkvotetaket og konsesjonskapasiteten for pelagiske trålere Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring

Detaljer

Levendefangst og mellomlagring

Levendefangst og mellomlagring Levendefangst og mellomlagring Arbeid i regi av Villfiskforum v/ Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag / FHF Villfiskforum Villfiskforum ble opprettet av Norges Fiskarlag vinteren 2005. Forumet skal: Samle

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på det konstituerende representantskapsmøte i Bodø 9. 12. november 1938 med revisjon på årsmøter, senest mai 2014.

Vedtekter Vedtatt på det konstituerende representantskapsmøte i Bodø 9. 12. november 1938 med revisjon på årsmøter, senest mai 2014. Vedtekter Vedtatt på det konstituerende representantskapsmøte i Bodø 9. 12. november 1938 med revisjon på årsmøter, senest mai 2014. Forsidefoto: Øystein Ingilæ Vedtekter for Norges Råfisklag SA 1 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet..

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-71-2008 (J-40-2008 UTGÅR) Bergen, 8.4.2008 HH/EW Forskrift om endring i forskrift 4. mars

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet.

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet. Vedtekter for Repvåg Kraftlag SA vedtatt 5.november 2014 1 Selskapets foretaksnavn og forretningskontor Selskapets navn er Repvåg Kraftlag SA. Selskapets forretningskontor er i Nordkapp kommune. 2 Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

MØTEBOK. Representantskap SAK 2008/15 ORGANISASJONSGJENNOMGANG

MØTEBOK. Representantskap SAK 2008/15 ORGANISASJONSGJENNOMGANG MØTEBOK Utvalg Møtedato Representantskap 23. - 24.10.08 SAK 2008/15 ORGANISASJONSGJENNOMGANG Forslag til vedtak: Glommens organisasjonsmessige utfordringer er: Vi må forenkle organiseringen ved å skape

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00

PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA. Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 PROTOKOLL GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, kl. 19.00 1. Konstituering 1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Alta, den 22. november Fiskeridirektoratet

Alta, den 22. november Fiskeridirektoratet Alta, den 22. november 2016 Fiskeridirektoratet Postmottak@fiskeridir.no HØRINGSVAR - FORSLAG TIL REGULERING AV OG ADGANG TIL Å DELTA I FANGST AV KONGEKRABBE I KVOTEREGULERT OMRÅDE Vedlagt følger vårt

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer