Melding om arbeidsåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding om arbeidsåret"

Transkript

1 Melding om arbeidsåret 2006/ /

2 Innhold: MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/ STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG... 6 SAKER I MELDINGSÅRET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET NOVEMBER

3 MELDING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007 Styret legger med dette frem melding for driftsåret 2006/2007, det 92. driftsåret for Møre og Romsdal Fiskarlag. Siden forrige årsmelding og frem til 1. mai 2005 var det i Møre og Romsdal Fiskarlag avholdt 8 styremøter, hvorav 4 telefonmøter hvor det ble behandlet til sammen 47 saker. Bakgrunnen for så få styremøter har lagt i at det ofte har vært vanskelig å samle et beslutningsdyktig styret, grunnet at flere styremedlemmer og varamedlemmer har vært opptatt med sjødrift. Videre har administrasjonen behandlet flere saker administrativt som ikke er forelagt styret. I hovedsak er dette saker som angår utøvelsen av fiskeriene og som grunnet korte frister ikke har kunnet ventet på styrebehandling, samt saker av administrativ karakter. I disse sakene har administrasjonen belyst saken ved å kontakte styremedlemmer og/eller berørte parter før en har gitt uttalelse. Styret mener at lagsdriften i Møre og Romsdal Fiskarlag har vært tilfredstillende, og er av den oppfatning at medlemmenes interesser er blitt ivaretatt på en forsvarlig måte. Styret vil likevel påpeke at det har vært noe misnøye i Nordmørsregionen, der flere har gitt uttrykk for at fiskerne på Nordmøre ikke har vært tilstrekkelig ivaretatt etter sammenslåingen. Denne misnøyen resulterte i at lokallagene på Nordmøre, på eget initiativ, avholdt et møte i Kristiansund den 18. juni 2007 hvor det fremkom til dels kritikk av måte laget ble drevet på overfor medlemmene på Nordmøre. Styret mener denne kritikken ikke er berettiget, og et oppklaringsmøte i juli 2007 med lagene på Nordmøre oppklarte en del av disse problemstillingene. Samholdet i laget er godt, og det oppfattes som positivt at beslutninger som blir gjort i laget i stor grad blir tatt hensyn til i den videre beslutningsprosessen. Administrasjon og økonomi Medlemslagene i Norges Fiskarlag er finansiert gjennom en felles finansieringsmodell, som er basert på kontingentinntekter fra medlemmene og en fartøykontingent som er basert på medlemsfartøyenes førstehandsverdi. Lagets økonomi I skrivende stund er ikke alle regnskapene ferdig reviderte, men samlet viser regnskapene en driftsoverskudd på omlag kr ,-, hvorav faglaget står for et driftsunderskudd på i ca ,- og servicekontoret for et driftsoverskudd på ca. kr ,- Etter finans og ekstraordinære poster viser regnskapet for Møre og Romsdal Fiskarlag et underskudd på ca. kr ,-. Samlet (faglag + servicekontor) viser driften et overskudd på ca. kr ,-. Egenkapitalen til Møre og Romsdal Fiskarlag er på i overkant av 5,4 millioner og laget må betraktes å ha en god soliditet. Den økonomiske effekten av sammenslåingen av lagene i fylket begynner nå vise sin virkning og vil for 2007 gi positive utslag i regnskapene. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapene for 2006 er satt under denne forutsetningen. 3

4 Administrasjon Møre og Romsdal Fiskarlag har i dag 2 ansatte i 2 årsverk, fordelt med to heltids saksbehandlerstillinger ved hovedkontoret i Ålesund. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag har fulgt opp årsmøtets sitt pålegg om at laget må ha en kostnadseffektiv administrasjon for å ivareta medlemmenes interesse på en fullverdig måte. På den bakgrunn besluttet styret å samle alle administrasjon til kontoret i Ålesund. Dette medførte at den 50% stillingen som kontormedarbeider ved avdelingskontoret i Kristiansund skulle overføres til Ålesund. Personen som satt i stillingen ønsket ikke å forsette i stillingen, noe som medførte at Møre og Romsdal Fiskarlag inngikk en sluttavtale med henne. Kontorsekretær stillingen vil bli besatt innen utgangen av I beretningsåret har Møre og Romsdal Fiskarlag hatt slik bemanning: Daglig leder: Ole Morten Sorthe (Ålesund) Rådgiver: Janita Arhaug (Ålesund) Kontormedarbeider: Ruth Dønheim (til 1. juni 2007) (Kristiansund) Medlemskontakt lokallag Aktiviteten i lokallagene er varierende. Det er likevel styrets oppfatning at kontakten med grasroten er rimelig god. En tenker her spesielt også på den toveis kontakten en har overfor kontaktgruppene, Kystfiskargruppa, Banklinegruppa, Møre Trållag, Ringnotgruppa, Sunnmøre og Romsdal Notfiskarlag og Nordmøre Notfiskarlag. Det er etter styrets mening liten tvil om at disse gruppene er klart medvirkende til å styrke Møre og Romsdal Fiskarlag organisasjonsmessig. I beretningsåret har flere av lokallagene slått seg samens med nabolag for å danne større enheter, og flere andre lag er inne i tilsvarende prosesser. For å kunne følge opp overfor fiskerne med raskest mulig informasjon om endringer i rammevilkår/ reguleringsbestemmelser m.v., kan administrasjonen i Møre og Romsdal Fiskarlag nå medlemmene og medlemsfartøyene nær sagt hvor enn de måtte befinne seg i fisket. Styret ser det som svært viktig at flåten både den kystnære og havgående, blir informert snarest mulig om de endringer som myndighetene gjør gjeldene. Møre og Romsdal Fiskarlag har derfor i flere år prioritert at en hele tiden arbeider med å utvikle effektive informasjonssystemer for å kunne nå medlemmene på en best mulig måte. Laget legger jevnelig ut informasjon på vår hjemmeside, saker som er viktige for utøvelsen av fisket, samt hva som rører seg i Møre og Romsdal Fiskarlag. Laget har utviklet et system med å sende viktig informasjon til medlemmene ved hjelp av tekstmeldinger til de enkelte medlemmers mobiltelefon. SMS- tjenesten blir regelmessig benyttet til å formidle ut korte meldinger om endringer i kvoter, forskrifter mm. Til tross for disse meldingstjenestene vil styret likevel påpeke at en ser det som viktig å videreføre også den informasjonskanalen som ligger i lokallagsapparatet. Her vil også enkeltmedlemmets syn komme til uttrykk, og det er viktig i en demokratisk organisasjon. 4

5 Medlemmer Møre og Romsdal Fiskarlag hadde ved siste årsskifte 1050 gyldige medlemmer, hvilket er en tilbakegang på 6,5% i forhold til foregående år. Antall fiskere i Møre og Romsdal (blad A og B) hadde i samme tidsrom gått tilbake med 3,4 %. Styret er derfor bare delvis tilfreds med at en har en relativ stabil oppslutning sett i forhold til fisker i fiskerimanntallet. Den totale oppslutningen om Møre og Romsdal Fiskarlag blant fiskerne i fylket er etter styrets mening likevel for lav. Styret kan ikke være fornøyd med at et såpass stort antall fiskere i Møre og Romsdal ikke ønsker å stå tilsluttet Møre og Romsdal Fiskarlag. Selv om vi også i inneværende år har registrert en relativ brukbar tilgang på nye medlemmer, ser styret det som nødvendig å fortsatt ha fokus på å øke medlemsoppslutningen. Fisket 2007 ser ut til å bli et brukbart år for mange av våre fiskere. Både kvantum og pris har vært relativt stabile i vårt distrikt når en ser på hovedfiskeriene. I ser likevel at en har fått en nedgang på seiprisen i 2. halvår som slår negativt ut for enkelte fartøygrupper. Resultatet for enkelte av fartøyene har likevel blitt svekket grunnet høye bunkerspriser og NOx avgift. Kvitfisk Prisene på viktige fiskeslag som torsk, brosme og lange har vist en relativ stabil pris. Året sett under ett gikk kvantumet i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag ned med 12% og med en nedgang i totalverdi på 10%, gjennomsnittsprisen økte med 2,1%. Nedgangen i kvantumet i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag skyldes i hovedsak en tilbakegang i landinger av torsk og sei. En del av forklaringen på dette er at flere av fartøyene har landet fisken i Nord-Norge grunnet innføring av NOx avgift, som fordyrer frakten av fisken sørover. I tillegg har prisene i Råfisklaget vært mer konkurransedyktig. Prisutsiktene for 2008 spår ikke noen prisoppgang, heller tvert imot. Pelagisk Norges Sildesalgslag omsatte i 2006 knappe 1,6 mill. tonn råstoff, til en samlet verdi av 4,8 mrd. kroner. Dette betyr at kvantumet falt med ca tonn, mens omsetningen falt med 967 mill. kroner ser ut til å bli et godt år for de fleste fiskene i pelagisk sektor, til tross for en nedgang på prisene på sild og makrell. For industritrålerne ser 2007 ut til å bli et godt år. Dette til tross for et sviktende fiske etter tobis og høye priser på drivstoff. Flåten har oppnådd gode priser på kolmule, og dette har vært med på å rette opp mye av økonomien i Det deltok to fartøy fra vårt distrikt i årets kvalfangst, og fartøyene oppnådde et brukbart driftsresultat. Økonomien i kvalfangsten er fortsatt ikke tilfredstillende grunnet at eksporten av kvalprodukter enda ikke er kommet skikkelig i gang. Det deltok ikke fartøyer fra vårt distrikt under årets selfangst. Det er svært betenkelig at denne næringen skrumper stadig mer inn. Dette spesielt også fra det forhold at en vil miste et miljø og en kompetanse innenfor denne næringen som det kan bli vanskelig å få tilbake. Styret vil takke lagets tillitsmenn og ansatte for god innsats gjennom året. Videre retter styret en takk til våre politiske myndigheter på stats- og fylkeskommunalt plan, Norges Fiskarlag med medlemslag og gruppeorganisasjoner og salgslagene for et godt samarbeid. 5

6 STYRET I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag har i perioden 2006/2007 bestått av Remi Teistklub (styreleder), Paul Kåre Aandahl (nestleder), Fred Ove Urkedal, Terje Sævik, Jarle Henry Hansen, Leif Midtflø og Per Jan Kvalsvik. 6

7 STYRET, NEMNDER OG UTVALG I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG STYRET 2006/2007: Leder: Remi Teistklub Nestleder : Paul Kåre Aandahl Mobil: Styremedlem: Ringnot Terje Sævik* Varamann: John A. Eivindsen Varamann: Lars Halvorsen Styremedlem: Bankline Fred Ove Urkedal* Varamann: Lars Harald Nyvoll Varamann: Ingvald John Husby Styremedlem: Kystnot Paul Kåre Aandahl* Varamann: Øivind Stokke Varamann: Ronny Groven Styremedlem: Konsumtrål Remi Teistklub* Varamann: Jarle Valderhaug Varamann: Tormund Grimstad Styremedlem: Kyst nord Jarle H. Hansen Varamann: Roger Hammerø Varamann: Bjørn Thomassen Styremedlem: Kyst sør Leif Midtflø Varamann: Martin Leinebø Varamann: Svein Tore Sætre Styremedlem: Pelagisk trål Per Jan Kvalsvik Varamann: Torkil Hopmark Varamann: Terje Fagervoll * valgt med vara i 2006, resterende på valg i Leder og Nestleder er på valg hvert år som styreleder og nestleder men ikke som styremedlem. Kontrollnemnd i Møre og Romsdal Fiskarlag: Gunnar Støbakk, Leder Kolbjørn E. Gården Kåre Hoksnes Vara: Jan Ole Stokke 6055 Godøy 6530 Averøy 6480 Aukra 6030 Langevåg 7

8 Valgnemnd: Ringnot Arve Myklebust 6094 Leinøy Bankline Leif Steinar Alnes 6054 Alnesgard Kystnot Nils Mork 6530 Averøy Industritrål Torkil Hopmark 6570 Smøla Kyst (nord) Bodvar Åsbø 6430 Bud Kyst (sør) Martin Leinebø 6082 Gursken Trål Kurt Skjong 6050 Valderøy Formann: Arve Myklebust Landsstyret i Norges Fiskarlag : Medlem Knut Støbakk 6040 Vigra 1. varamedlem Arve Myklebust 6094 Leinøy 2. varamedlem Paul Kåre Aandahl 6530 Averøy Medlem Ståle Vedvik Husevåg 1. varamedlem Geir Magne Røys 6727 Bremanger 2. varamedlem Trond Magnussen 6265 Vatne Mannskapsseksjonens Hovedforhandlingsutvalg ( ): Repr: Lars Erik Halvorsen Vara: Nils Mork Asbjørn Slotsvik John Hermann Kjønnø Trond Magnussen Kjell Arne Valderhaug 6530 Averøy 6530 Averøy 6057 Ellingsøy 6530 Averøy 6265 Vatne 6050 Valderøy Båteierseksjonens Hovedforhandlingsutvalg ( ): Repr: Ole Mindor Myklebust Vara: Narve Engeseth Vara: Gudmund Fjørtoft Repr: Anders E. Solheim Vara: Roger Hammerø 6428 Myklebust 6265 Vatne 6294 Fjørtoft 6433 Hustad 6400 Molde Kvalfangernes og fiskernes velferdstiltak på Sunnmøre og Romsdal: 1. Ole Mindor Myklebust 6428 Myklebust 2. Erling Remøy 6094 Leinøy 3. Karl Otto Risbakk 6488 Myklebust 8

9 Kystnotrepresentant til Norges Sildesalgslag for 2007, 2008, 2009: Repr: Øyvind Stokke Vara: Asbjørn Slottsvik Vara: Ronny Groven Repr: Ivar Gustad Vara: John Hermann Kjønnøy Vara: Helge Aukan 6057 Ellingsøy 6057 Ellingsøy 6447 Elnesvågen 6530 Averøy 6570 Smøla 6698 Lesund Representantskapet i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag: Vara: Vara: 1. Magne Grytten* Lidvar Bjørnøy Erling Grytten 2. Oddmund Voldsund Alf Inge Leine Halvard Leine 3. Bjørn Giske* Jarle Valderhaug Kurt Skjong 4. Per Jan Kvalsvik Terje Fagervoll Kjell Inge Hole 5. Ståle Dyb* Per Morten Aarseth Kai Ytterland 6. Terje Emil Blomvik Kåre Giske Njål Kvamme 7. Martin Leinebø* Tore Hauge Hans Kvalsvik 8. Gudmund Fjørtoft Tormund Grimstad Lars Otterlei 9. Kjell O. Solheim* Per Sunde Karl Otto Risbakk 10. Knut Arne Teistklub Anders Solheim Svein Johan Solheim 11. Bjørn Sande* Gunnar Stokke Runar Kvalsund 12. Geir Arve Sandøy Norvall Hammerø Kristian Breivik 13. Bernt Åsbø* Rune Janbu Svein Ove Myrbø 14. Ståle Vidar Gjerde Einar Inderhaug Arthur Sølvik 15. Svein Ole Sæther* Sindre Johan Dyb Per Oscar Rotnes 16. Jan Ole Stokke Eivind A Gaugstad Øivind Stokke *) valgt med vara i 2006, resterende på valg i 2007 Norges Råfisklags Representantskap: 1. Knut Henden* Knut O. Kvernen Terje Sandøy 2. Pål Olav Rotøy* Kolbjørn E. Gården Sigbjørn Utheim 3. Torkil Hopmark Jakob T. Gården Nils M. Storvik 4. Ole Bjørn Ellingvåg Bjørn Thomassen Helge Aukan *) valgt med vara i 2006, resterende på valg i 2007 Norges Råfisklag valgnemnd: Knut Henden 6530 Averøy Vara: Ole Bjørn Ellingvåg 6530 Averøy 9

10 Utsendinger til Landsmøtet i Norges Fiskarlag i 2007: Vara: Vara: 1.Utsending Svein Røsok Arve Myklebust Lars Halvorsen 2.Utsending Trond Magnussen Svein Ole Sæther Fred Ove Urkedal 3.Utsending Anders E. Solheim Kurt Skjong Bjørn Giske 4.Utsending Martin Leinebø Gunnar Støbakk Tore Hauge 5.Utsending Per Jan Kvalsvik Kjell Inge Hole Bjørn Brevik 6.Utsending Jan Ole Stokke Nils Mork Ivar Gustad 7.Utsending Helge Aukan John Bjørnholm Bodvar Åsbø 8.Utsending Torkil Hopmark Lars Erik Hopmark Pål Olav Rotøy 10

11 SAKER I MELDINGSÅRET SAK 1/07 SAK 2/07 SAK 3/07 KONSTITUERING AV STYRET PERSONAL- OG KONTORSTRUKTUR I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG BREV FRA KONTROLLNEMNDA ANGÅENDE REGNSKAPET TIL MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG SAK 4/07 REGULERINGER I 2007 SEITRÅL SØR 62ºN, BLÅKVEITE SAK 5/07 SAK 6/07 SAK 7/07 ENDRING AV DRIFTSKVOTEORDNINGEN FOR KYSTNOTGRUPPEN I FISKE ETTER MAKRELL HØRING ORIENTERING FRA LOKALLAGSMØTER OPPRETTELSE AV NEMND FOR BEVILGNING FRA NORGES RÅFISKLAGS FOND FOR ALLMENNYTTIGE OG SOSIALE FORMÅL SAK 8/07 TID OG STED FOR ÅRSMØTET 2007 SAK 9/07 EIERMØTE I SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG ORIENTERING SAK 10/07 ÅLESUNDSREGIONENS HAVNEVESEN STRATEGISK HAVNEPLAN HØRING SAK 11/07 FORELØPIG REGNSKAP FOR MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 2006 SAK 12/07 REGNSKAP FOR ROMSDALSFISKERNES UNDSÆTNINGSKASSE 2006 SAK 13/07 BUDSJETT FOR MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG FOR ÅRET 2007 SAK 14/07 SAK 15/07 SAK 16/07 SAK 17/07 SAK 18/07 SAK 19/07 SAK 20/07 SAK 21/07 SAK 22/07 FRA UNGDOM TIL FISKER FRA FISKER TIL FARTØYEIER HØRING FRA FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET KJØP AV NY KOPIMASKIN TIL KONTORET I ÅLESUND EVALUERING AV FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFOND HØRING INNSTILLING FRA UTVALGET FOR Å VURDERE REPRESENTASJONEN I DE STYRENDE ORGANER I SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG ST. MELDING NR. 21 ( ) STRUKTURPOLITIKK I FISKEFLÅTEN KONTORSTRUKTUREN I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG OPPNEVNINGER DEN DAGLIGE DRIFTEN AV MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG PERSONALSAK 11

12 SAK 23/07 SAK 24/07 SAK 25/07 BREV FRA LOKALLAGENE PÅ NORDMØRE KRISTIANSUNDSKONTORET PLAN OG BEMANNING ORGANISERING AV ARBEIDSOPPGAVER VALG AV LANDSSTYREREPRESENTANTER FRA MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG SAK 26/07 LANDSSTYRETS FORSLAG TIL KVOTEFORDELINGER - RESSURSFORDELING (KVOTER) MELLOM FLÅTEGRUPPER - HØRINGSDOKUMENT - ORGANISASJONSMESSIG BEHANDLING SAK 27/07 SAK 28/07 SAK 29/07 SAK 30/07 SAK 31/07 SAK 32/07 SAK 33/07 GODKJENNING AV SAMMENSLÅING AV LOKALLAGENE FOSNAVÅG FISKARLAG, KVALSVIK OG NERLANDSØY FISKARLAG OG LEINE OG VOLSUND FISKARLAG TIL HERØY FISKARLAG MØRE OG ROMSDAL FISKARLAGS ÅRSMØTE 2007 SAKSLISTE PROSEDYRER FOR SØK ETTER OMKOMNE TIL HAVS UNGDOMSREPRESENTANT TIL LANDSSTYREMØTE FASTSETTELSE AV DATO FOR NESTE STYREMØTE STØRRELSE OG SAMMENSETNING AV RÅFISKLAGETS STYRENDE ORGANER ÅRSMØTET I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG SAK 34/07 UNGDOMSREPRESENTANT PÅ LANDSMØTET 2007 SAK 35/07 SAK 36/07 SAK 37/07 BEVILGNINGER FRA NR FOND FOR ALLMENNYTTIGE OG SOSIALE FORMÅL HØRINGSNOTAT OM STØRRELSEBEGRENSNING FOR STORE KYSTFARTØY HØRING OM PROBLEMSTILINGER OG PRINSIPPER I REGULERING AV FISKE I 2008 SAK 38/07 SUPPLERINGSVALG TIL LANDSMØTET I NORGES FISKARLAG 2007 SAK 39/07 STYRETS BERETNING FOR DRIFTSÅRET 2006/2007 SAK 40/07 SAK 41/07 BEVILGNING FRA ROMSDALSFISKERNES UNDSÆTNINGSKASSE GODKJENNING AV GISKE FISKARLAG 12

13 SAK 1/07 KONSTITUERING AV STYRET Arbeidsutvalget for 2007: Leder Remi Teistklub Nestleder Paul Kåre Aandahl Styremedlem Terje Sævik Varamedlemmer: 1. Fred Ove Urkedal 2. Jarle Henry Hansen 3. Per Jan Kvalsvik 4. Leif Midtflø SAK 2/07 PERSONAL- OG KONTORSTRUKTUR I MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG Styret tar diskusjonen i saken til orientering. SAK 3/07 BREV FRA KONTROLLNEMNDA ANGÅENDE REGNSKAPET TIL MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG Skriv fra kontrollnemndas leder av 18. desember 2007 Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag viser til skriv av 18. desember 2006 fra leder av lagets kontrollnemnd angående lagets regnskap for Styret tar selvkritikk på at forarbeidet og behandlingen av lagets regnskap for 2005 burde vært gjort annerledes, og at regnskapet burde ha foreligget i ferdig revidert stand på et tidligere tidspunkt. Etter styrets mening fikk årsmøtet en tilfredstillende redegjørelse over den økonomiske tilstanden til Møre og Romsdal Fiskarlag, selv om avdelingsregnskapet for tidligere Nordmøre Fiskarlag ikke var helt sluttført og revidert. Når det gjelder behandlingen av regnskapet på lagets årsmøte i 2006, kan styret gi tilslutning til kontrollnemndas leder som mener bare deler av regnskapet er formelt godkjent av lagets årsmøte. Styret er derfor innstilt på at regnskapet for 2005 legges frem for lagets årsmøtet i 2007 for fornyet behandling. 13

14 SAK 4/07 REGULERINGER I 2007 SEITRÅL SØR 62ºN, BLÅKVEITE Administrasjonen utarbeider et skriv til Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet på bakgrunn av diskusjonen i styret. SAK 5/07 ENDRING AV DRIFTSKVOTEORDNINGEN FOR KYSTNOTGRUPPEN I FISKE ETTER MAKRELL HØRING Høringsnotat av 18. januar 2007 Saken sendes til lokallagene for uttalelse. Høringsfristen settes til 19. februar På bakgrunn av de innkomne tilbakemeldinger fra lokallagene ble det i brev av 9. februar 2007 til Norges Fiskarlag gitt følgende uttalelse: Møre og Romsdal Fiskarlag vil først påpeke overfor Norges Fiskarlag at vi til stadighet blir satt overfor altfor korte høringsfrister til å kunne behandle sakene skikkelig i våre lokallag. Dette finner vi svært beklagelig. Møre og Romsdal har på bakgrunn av de få innkomne innspill fra våre lokallag og diskusjon i styret kommet frem til at vi tilslutter oss departementets forskriftsforslag basert på alternativ C i høringsnotatet. SAK 6/07 ORIENTERING FRA LOKALLAGSMØTER Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag tar redegjørelsene fra lokallagsmøtene til orientering. SAK 7/07 OPPRETTELSE AV NEMND FOR BEVILGNING FRA NORGES RÅFISKLAGS FOND FOR ALLMENNYTTIGE OG SOSIALE FORMÅL Forslag fra årsmøtet i Averøy Fiskarlag 28. desember 2006 Årsmøtet i Averøy Fiskarlag foreslår at det opprettes en nemnd på 3 medlemmer fra Nordmøre som skal behandle innkommende søknader om støtte fra Norges Råfisklags fond for allmennyttige og sosiale formål. Nemnda skal komme med innstilling overfor styret i Møre og Romsdal Fiskarlag som foretar formelle bevilgninger. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag mener forslaget fra Averøy Fiskarlag er godt. En slik nemnd vil etter styrets mening kunne foreta fordelingene av midlene på en god måte. Styret beslutter derfor å opprette en nemnd på 3 medlemmer fordelt på ett medlem fra søre Nordmøre, ett medlem fra midtre Nordmøre og ett medlem fra Nordre Nordmøre. 14

15 Nemnda velges av årsmøtet i Møre og Romsdal Fiskarlag med en funksjonstid på 2 år, første gang på årsmøtet i 2007 for perioden 2008 og For å skape kontinuitet i nemnda velges ett at medlemmene etter loddtrekning for kun ett år. Styret går inn for at nemnda behandler innkommende 2 ganger årlig, og at en setter søknadsfrister til 1. mai for bevilgninger 1. halvår og 1. november for bevilgninger 2. halvår. SAK 8/07 TID OG STED FOR ÅRSMØTET 2007 Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag tar sikte på å avholde lagets årsmøte i Molde den november Styret ber administrasjonen om å innhente tilbud fra aktuelle arrangementhoteller. SAK 9/07 EIERMØTE I SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG ORIENTERING Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag tar orienteringen til etterretning. SAK 10/07 ÅLESUNDSREGIONENS HAVNEVESEN STRATEGISK HAVNEPLAN HØRING Skriv fra Ålesundsregionens Havnevesen av 20. desember 2006 Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag har ingen spesielle innvendinger på planen, så lenge ikke fiskeriinteressene blir skadelidende. SAK 11/07 FORELØPIG REGNSKAP FOR MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG 2006 Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag tar foreløpig regnskap for 2006 til orientering. SAK 12/07 REGNSKAP FOR ROMSDALSFISKERNES UNDSÆTNINGSKASSE 2006 Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag godkjenner regnskapet for Romsdalsfiskernes Undsætningskasse for regnskapsåret

16 SAK 13/07 BUDSJETT FOR MØRE OG ROMSDAL FISKARLAG FOR ÅRET 2007 Saken utsettes til neste styremøte. SAK 14/07 FRA UNGDOM TIL FISKER FRA FISKER TIL FARTØYEIER HØRING FRA FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET Saken sendes på høring til lokallaget. Høringsfrist settes til 15. mars SAK 15/07 KJØP AV NY KOPIMASKIN TIL KONTORET I ÅLESUND Styret gir daglig leder i samråd med styreleder fullmakt til å kjøpe ny kopimaskin til kontoret. SAK 16/07 EVALUERING AV FISKERI- OG HAVBRUKSNÆRINGENS FORSKNINGSFOND HØRING Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag har i styremøte 25 januar 2007 behandlet evalueringsrapporten av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og har følgende kommentarer: FHF sin primære oppgave er å identifisere forskningsoppgaver som næringen har interesse av å få løst og vurdere hvordan dette best kan gjøres. Det er fiskerinæringens egne penger som benyttes til forskningen, gjennom en forskningsavgift på 3 promille på eksport av fisk og fiskevarer. Næringens egne behov og interesser skal ligge til grunn for prioriteringer som blir gjort. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag mener derfor at det er viktig at fiskere selv får være med å påvirke hvordan midlene i fondet skal benyttes. Slik styret ser det kan det virke som om FHF hittil ikke har hatt den nære kontakten med fiskere som er nødvendig for å identifisere de behovene som finnes, og at det er en svært liten andel fiskere som faktisk blir involvert i FHF sitt arbeid. Målet bør være at FHF sitt arbeid blir mye mer brukerstyrt, og at man involverer fiskere i et bredere perspektiv enn tilfellet er per i dag. Styret ønsker å påpeke at FHF bør benytte seg i langt høyere grad av den kunnskapen som fiskerne besitter. I tillegg må fiskere, gjerne nedsatt som ekspertgrupper, få mye større innflytelse på hvilke prosjekt det skal bevilges midler på. 16

17 Organisering av FHF Styret mener det er viktig at FHF er organisert på en slik måte at det er enkelt for de involverte parter å arbeide seg fram til resultater på en effektiv og hensiktsmessig måte. Arbeidet i FHF må tilpasses bedriftsstrukturen i fiskeflåten, noe som krever at FHF i perioder må være bevist på at fiskeriverden og forskerverden er to forskjellige kulturer. I fiskeriverden er man avhengig av effektivitet og presisjon for å oppnå kvalitet og lønnsomhet. I forskerverden er man gjerne mer grundig og har lengre perspektiv på sine jobber for å oppnå kvalitet og lønnsomhet. Styret mener videre at det må gjøres en endring i organiseringen av både menneskelige og økonomiske ressurser i FHF. Det bør klarlegges hvem som skal være beslutningstakere i alle ledd. Det er av vesentlig viktighet at man i fiskerinæringen har full tillit til at FHF s beslutninger for hvilke prosjekt det skal satses på, og bevilges midler til, er foretatt på et habilt grunnlag. Kunnskapen til fiskerne må her brukes aktivt for å avgjøre de ulike satsingsområdene og de bevilgninger som følger med. Bruk av fondets midler Styret er av den oppfatning at FHF bruker mer midler på forskning enn på faktisk å utvikle nyttige løsninger for fiskeriflåten. Styret er av den oppfatning at det er atskillig vanskeligere å få støtte til viktige praktiske løsninger enn til vage forskningssaker. I FHF må man ikke glemme at det er fiskerinæringens egne penger som benyttes til forskningen, og at intensjonen med fondet er å identifisere forskningsoppgaver som næringen har interesse av å få løst for så å vurdere hvordan dette best kan gjøres. Innflytelse må derfor innhentes fra fiskerinæringa, både fra enkeltpersoner og fra rederier. Slik styret ser det burde det brukes mer av midlene til rent praktiske løsninger, gjerne i form av prototyper som fiskerinæringa kan prøve ut for så å komme med sine faglige ekspertuttalelser. Informasjon/formidling av prosjekt og resultater Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag vil påpeke at det er viktig at informasjon om FHF og resultatene av FoU-prosjektene når ut til fiskerne. Styret mener at det er særs viktig at FHF ikke holder forskningsresultater for seg selv eller for den indre kjerne som har deltatt i forskningsprosjektene. Styret mener at det bør sees på hvordan informasjon om FHF utad kan forbedres da det faktisk er slik at det er mange fiskere som aldri har hørt om fondet. Selv om FHF er god på informasjon på Internett er det nå en gang slik at ikke alle har tilgang til Internett. FHF må jobbe mer aktivt med formidling av prosjektresultater til hele næringen, og distribusjonen av disse resultatene må skje på en slik måte at den når ut fiskerne. Styret foreslår at FHF utarbeider brosjyrer, evt årsrapporter som sendes ut til samtlige fiskere for å informere om hvilke prosjekt som er under arbeid, resultater av prosjekt som er ferdigstilt, litt om erfaringene fra de fiskerne som har deltatt i de ulike forskningsprosjektene, samt informasjon om hvordan den enkelte fisker selv kan fremme sine behov for FHF. Det er en absolutt nødvendighet at denne type informasjon når ut til fiskerne for at FHF skal kunne leve opp til sitt formål om å være til nytte for næringen. 17

18 Styret ønsker ikke å så noen tvil om at FHF utfører en betydelig mengde FoU til nytte for næringen. Imidlertid er FHF s arbeid lite synlig og brukervennlig. Det kan oppfattes som at FHF er en institusjon som holder forskere i arbeid og som subsidierer enkeltaktører i næringen for å tilfredsstille deres egne behov. Likevel vil styret påpeke at det faktisk er slik at store deler av fiskerinæringen verken har noe klart inntrykk av hva FHF er, eller hva FHF gjør. Styret mener at FHF har en viktig funksjon for fremtidig utvikling og forenkling av hverdagen til fiskere flest, samt til å bidra til høyere økonomisk utbytte av fiskeriene. Imidlertid må det nok gjøres en del endringer i organisasjonsstrukturen og i arbeidsmetodene for å oppnå maksimal effekt av fondets muligheter. SAK 17/07 INNSTILLING FRA UTVALGET FOR Å VURDERE REPRESENTASJONEN I DE STYRENDE ORGANER I SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG Det vises til innstillingen fra utvalget oversendt i e-post 8. mars 2007, samt orienteringsmøter den 24. januar 2007 og 29. mars Innledningsvis vil styret i Møre og Romsdal Fiskarlag påpeke at tiden nå kan være moden for å kunne vurdere andre organisasjoners inntreden i SuRoFi sine styrende organer. For at andre organisasjoner skal kunne få bli representert i SuRoFi sine styrende organer er det en selvfølge at de må kunne dokumentere en oppslutning og omsetning gjennom salgslaget, som skulle tilsi en representasjon. Styret mener at utvalget har gjort et grundig arbeid, og har skissert en modell som viser at hovedtrekkene i dagens representasjon kan forsvares. Styret mener likevel at utvalget går for lang i sitt forslag om såpass omfattende endringer i lagets vedtekter. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag kan ikke akseptere at representasjonen til lagets styrende organer kun er basert på en ren matematisk modell der antall medlemmer og deres omsetning er utslagsgivende. Som opplyst på orienteringsmøtene den 24. januar 2007 og 29. mars 2007, kan det stilles spørsmål med kvaliteten på medlemstallene fra Møre og Romsdal Fiskarlag og Aalesunds Rederiforening. I modellen fra utvalget er det tatt utgangspunkt i fartøykontingenttrekket til Norges Fiskarlag (F2) og til Fiskebåtredernes Forbund. Flere av disse fartøyene har tilknytning til både Møre og Romsdal Fiskarlag og til Aalesunds Rederiforening. Hva de enkeltes fartøyer skal trekkes av kontingenter er basert på et kompromiss av Landsmøtet i Norges Fiskarlag under sin behandling av Fiskarlagets felles finansieringsmodell. Etter styrets mening er ikke disse kontingentrekkene et tilstrekkelig godt grunnlag, til å kunne benyttes til fordeling av representasjonen i SuRoFi sine styrende organer. 18

19 Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag vil derfor tilrå at styret i SuRoFi ikke legger frem innstillingen slik den nå foreligger for representantskapet. Styret vil tilrå at en heller legger fram en innstilling til vedtak i saken, basert på følgende skisse; a. Representantskapet er enig i at Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sine styrende organer bør sammensettes på en slik måte at det gjenspeiler alle grupper av fiskere som leverer fisk gjennom laget. I så henseende er modellen som utvalget foreslår et godt utgangspunkt, med det unntak at medlemmene må være bosatt i lagets distrikt. Når det gjelder fartøyene må være innført i merkeregisteret for fiskefartøyer i SuRoFi sitt distrikt for å regnes med i beregningene (Postnummer ). Representantskapet pålegger administrasjonen i SuRoFi å foreta en gjennomgang av medlemsmassen hvert annet år. På bakgrunn av resultatet av denne gjennomgangen, kan styret i SuRoFi etter en totalvurdering tilrå Representantskapet å endre de enkelte organisasjonene sin representasjon. Med en slik modell vil beslutningen om endringer ligge i representantskapet, der den naturlig hører hjemme, og ikke i en matematisk modell. b. På bakgrunn av utvalgets kjøring finner representantskapet å endre sammensetningen i representantskapet til en slik fordeling. Møre og Romsdal Fiskarlag 15 representanter Aalesunds Rederiforening 8 representanter Norsk Sjømannsforbund 4 representanter Norges Kystfiskarlag 1 representant Vedtektenes 7 2. setning endres. Når det gjelder direktemedlemmer mulighet til å kunne bli representert må vedtektens 5 endres. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag foreslår at det tilføyes ett nytt ledd med slik ordlyd: For å kunne bli direktemedlem i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag må følgjande kriterium være tilfredstilt. 1. Fiskaren må ikkje være medlem i ein av dei organisasjonane som vel representantar til Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslags representantskap. 2. Fiskaren må være registrert på blad A eller B i fiskarmanntalet. Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag vi til slutt påpeke at det er viktig at styret i SuRoFi legger frem et forslag til vedtak for representantskapet som kan skape et bredt flertall. Styret kan allerede nå signalisere at Møre og Romsdal Fiskarlag kommer til å tilrå representantene fra Møre og Romsdal Fiskarlag om å gå mot utvalgets innstilling slik den nå foreligger. Styret vil videre tillate seg å påpeke vedtektenes 12 der styrerepresentantene skal representere sine respektive medlemsorganisasjoners medlemmer. Styret vil på den bakgrunn tilrå styremedlemmene fra Møre og Romsdal Fiskarlag om å fremme Møre og Romsdal Fiskarlags syn i den videre behandlingen av denne saken. 19

20 SAK 18/07 ST. MELDING NR. 21 ( ) STRUKTURPOLITIKK I FISKEFLÅTEN Styret i Møre og Romsdal Fiskarlag viser til St. meld. nr. 21 ( ) om Strukturpolitikk for fiskeflåten. Innledningsvis vil styret påpeke nødvendigheten av at fiskeflåten får tilstrekkelig gode rammevilkår som medfører at flåten kan være konkurransedyktige i et stramt arbeidsmarked. I så henseende er det derfor viktig at flåten har muligheter til å kunne oppnå en tilfredstillende lønnsomhet. Etter styrets mening er det derfor nødvendig å kunne tilby fiskeflåten gode strukturordninger. St. melding nr. 21 gir en god beskrivelse av utviklingen av fiskeflåten den siste tiden. Styret er tilfreds med at regjeringen konkluderer med at det er behov for en ytterligere strukturering i flåten, og at en dermed legger opp til at en kan gjenåpne struktureringen for fartøy o/15 meter, samt at også den minste flåten gies et slik tilbud. Styret har følgende merknader til regjeringens forslag til ny strukturordningen for fiskeflåten; Likhet Styret mener på prinsipielt grunnlag at en må finne frem til ordninger som skaper likhet for alle fartøyer innen samme gruppe. Etter styrets mening blir det galt at fartøyer som har strukturert seg før stoppen i oktober 2005, skal få andre ordninger enn de som skal benytte ordningene i fremtiden. I så henseende må alle fartøyer få samme kvotetak og virketid på ordningene. Tidsbegrensning På prinsipielt grunnlag mener styret det blir feil å reversere allerede inngåtte strukturordninger. Flere aktører har foretatt handlinger og disposisjoner basert på til en hver tid gjeldene regelverk. At en ny regjering, relativt kort tid etterpå, endrer såpass sentralt viktige deler av ordningen, er svært uheldig. At det blir gitt skattemessige avskrivningsmuligheter på kvotekjøp trekker imidlertid i positiv retning, om det blir innført tidsbegrensning. Om det innføres tidsbegrensninger bør alle fartøyer få 25 år, slik at det blir likt for alle fartøygrupper. Strukturordninger under 15 meter Styret mener det bør innføres en strukturordning i gruppen for fartøy u/15 meter i tråd med vedtaket fra Landsmøtet i 2005, med at en setter nedre grense på 10 meter og at en setter et kvotetak til Styret mener at fiske etter makrell med garn/ snøre u/13 meter må inkluderes i ordningen. Til slutt vi styret i Møre og Romsdal Fiskarlag påpeke at det overordnede målet må være å finne fram til en strukturordning som det kan oppnåes en tverrpolitisk enighet om, slik at en kan få ro om strukturordningen i tiden fremover. 20

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi) ble stiftet den 24. juli 1945 og driver førstehåndsomsetning av hvitfisk og skalldyr med hjemmel i Lov om Å r s r a p p o rt 2009 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G f i s k e r n e s e g e n s a l g s o r g a n i s a s j o n Å f i s k e e r d e n e n e s t e f i l o s o f i m a n b l

Detaljer

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON

SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON Å RS RA PPO R T 2 0 1 3 1 SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG FISKERNES EGEN SALGSORGANISASJON SHETLAN TRÆNA S VESTERÅL NORDKAP HJELMSØY 2 ND FRØYA STOREGGA LEN RØST PP VIKING Y SKOLPEN 3 Surofi Sunnmøre

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 15. mai 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62 N 1. Oppsummering - arbeidsgruppens anbefaling Arbeidsgruppen mener

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007

SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I SJØPATTEDYRRÅDET 24. OG 25. JANUAR 2007 2 SAK 1/2007 REGULERING AV FANGST AV HVAL I 2007 1. SAMMENDRAG AV ENDRINGER I FORHOLD TIL ÅRETS REGULERINGER Fiskeridirektoratet vil tilrå

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26

Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Havbruk... 14 Miljø... 26 ÅRSMELDING 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Industri... 7 Etablering av Global Pelagic... 7 Strekkodemerking... 7 Avvikling av Stiftelsen Rubin... 7 Avvikling av Maring Forum... 8 Maring fagdag...

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 214 2003 16. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 214 2003 16. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 214 2003 16. juni Dagsorden 3217 Møte mandag den 16. juni kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr. 97): 1. Innstilling fra næringskomiteen om strukturtiltak i kystfiskeflåten

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008)

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innst. S. nr. 285 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE

UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE UTREDNING OM SPESIALISTORDNING I NORGE DISPOSISJON 1. Utvalget, bakgrunn og hjemmel for oppnevning, mandat, medlemmer. 2. Sammendrag av utredningens konklusjoner 3. Tidligere norske utredninger er situasjonen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Emneside NORGES SILDESALGSLAG Årsrapport 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKSJON REGNSKAP Styreleder har ordet Hilsen fra Fiskeriministeren s. 5-7 Styrets melding Resultatregnskap Balanse

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer