HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING"

Transkript

1 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING INNLEDNING PRESENTASJON AV REGNSKAPET VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER FORKLARINGER UTVIKLINGSTREKK STYRINGSVERKTØYET ÅRSHJULET FOR PLANLEGGING OG RAPPORTERING MÅL OG RESULTATER SENTRAL STAB: SEKSJON FOR OPPLÆRING OG KULTUR Virksomhet: Asmaløy barnehage Virksomhet: Brekke barnehage Virksomhet: Hauge barnehage Virksomhet: Hvaler Ungdomsskole Virksomhet: Floren skole Virksomhet: Åttekanten skole Virksomhet: Kultur SEKSJON HELSE OG SOSIAL Virksomhet: Barn, unge og voksne Virksomhet: Lege og Fysioterapi Virksomhet: Dypedalåsen sykehjem Virksomhet: Hjemmetjenesten Virksomhet: Tiltak for funksjonshemmede Virksomhet: NAV Hvaler SEKSJON MILJØ OG TEKNIKK Virksomhet: Plan og miljø Virksomhet: Vann, avløp og eiendom (VAE) Virksomhet: Teknisk drift Virksomhet: Havn sidenr. 2

3 1. RÅDMANNENS INNLEDNING 1.1. INNLEDNING Rådmannen ønsker at kommunen skal være åpen og gjennomsiktig. Vi skal la alle komme til uttrykk og informasjon skal ikke siles gjennom filtere av ledere eller andre. Derfor har denne årsmeldingen også flere forfattere, herunder alle virksomhetsledere som skriver sine respektive deler. Med fordeler og ulemper setter dette sitt preg på dokumentet. Økonomisk resultat Året 2008 har vært preget av de samme hovedutfordringene som Det vil primært si utfordringen med å unngå regnskapsmessig underskudd. Vi lyktes heldigvis med det. For kommunekassen samlet sett har vi ikke kommet nærmere å innfri de målsettingene som ble fastsatt i forbindelse med AGENDA-rapportene høsten 2007 (10 mill kroner forbedret driftsresultat på årsbasis, sammenlignet med regnskap 2006). Vi har heller ikke kommet nærmere å kunne finansiere det behovet som finnes for økte driftsutgifter og nye investeringer til plasser i sykehjem og tiltak for funksjonshemmede (om lag 20 mill kroner som årsvirkning). For kommunene i Norge ble de økonomiske resultatene i 2008 svakere enn noen gang tidligere, målt på netto driftsresultat. Flere enn halvparten av kommunene hadde negativt resultat og Hvaler kommune er også blant disse. Det negative netto driftsresultatet, tilsvarende kr ,65, er imidlertid noe bedre enn resultatet man hadde i Det regnskapsmessige resultatet ble null etter at pliktige strykninger på ca 2,1 mill kroner ble utført. Sterkere fokus på økonomistyring I 2008 har vi øket fokus på økonomistyringen i den enkelte virksomhet, og på fungeringen til den enkelte virksomhetsleder og seksjonssjef i den forbindelse. Dette vil bli forsterket i tiden som kommer, herunder også som del av prosjekt endringsledelse. Ett viktig virkemiddel i denne sammenheng er rutinene og reglene knyttet til videreføring av over- og underskudd på virksomhets- og seksjonsnivå. Disse går som kjent ut på at virksomheter/seksjoner må dekke egne underskudd innen egne rammer, samtidig som de kan videreføre overskudd til bruk senere år. Alle erfaringer tyder på at et slikt system gir bedre økonomistyring og ressursutnyttelse på alle nivåer. Ledere blir stillet til ansvar på en mer direkte måte, samtidig som lederne også får større frihet til å planlegge i et lenger perspektiv enn ett budsjettår. Rutinene og reglene for videreføring av over- og underskudd er ikke ferdig utviklet. Dette vil bli gjort i 2009, og det vil da også bli lagt frem en sak til politisk behandling om dette. De reglene som blir gjort gjeldende for regnskapsåret 2008 er ganske identiske med tilsvarende regler i Fredrikstad kommune. Rådmannen legger til grunn at prinsippene for videreføring av over- og underskudd har bred politisk tilslutning i Hvaler kommune. Prinsippene er også akseptert og forstått av tillitsvalgte og ledere. Videreføring av over- og underskudd, stor grad av delegering til virksomhetsnivået, og netto budsjettering var de tre bærende prinsippene for den organiseringen som ble valgt i 2005, og som av flere ble kalt selvstyrte enheter. Rådmannen er sterk tilhenger av å utvikle organiseringen videre basert på disse tre prinsippene. Hver for seg og til sammen forutsetter disse tre prinsippene nye former for kommunikasjon og oppfølging mellom ledernivåene. Vi beveger oss fra tradisjonell hierarkisk ledelse, preget av formalisert ordre og instruks, til ledelse preget av dialog og kommunikasjon, formelt og uformelt. Dette følger blant annet av at virksomhetene nå har anledning til å planlegge med underskudd, forutsatt at man har en plan for hvordan dette skal inndekkes senere. Tilsvarende for planlegging av overskudd. Rådmannen legger til grunn at det av kommunestyret vedtatte prosjekt endringsledelse vil bidra til å utvikle systemer, rutiner og praksis for gjennomføringen av de tre bærende prinsippene nevnt over. Arbeidet med å gjennomføre prinsippet om videreføring av over- og underskudd kommer i denne årsmeldingen blant annet til uttrykk i et nytt kapittel 1.3. I denne kapitlet har vi oppsummert det økonomiske hovedresultatet for hver enkelt av kommunens virksomheter. Samtidig har vi gitt noen korte stikkord til forklaring av resultatet, samt opplyst om hva virksomheten hadde varslet i den løpende rapporteringen i Oversiktene som gis i kapittel 1.3 vil bli utviklet videre i senere rapportering. Virksomhetslederne vil på denne måten bli utfordret på løpende økonomistyring, hurtigere iverksetting av korrektive tiltak, og tydeligere og raskere alarmering til overliggende ledelsesnivå i de tilfellene hvor man ikke ser mulighet til å drive innen gitte netto rammer. sidenr. 3

4 Arbeidet med å fastsette ytterligere regler, rutiner og praksis for prinsippet om videreføring av over- og underskudd vil også omfatte forhold av personalpolitisk karakter. Dette kan dreie seg om krav i forbindelse med rekruttering, kompetanseutvikling, belønning og endring av funksjon/stilling. Tjenesteytingen lovpålagte krav - utviklingsarbeid Konsekvensen av kommunens økonomiske situasjon, og det fokuset som vi har hatt i 2007 og 2008, er redusert tjenesteyting, både i mengde og kvalitet på mange tjenesteområder. Vi har økende usikkerhet om tjenesteytingen holder de krav som overordnede myndigheter har satt til lovpålagte tjenester. Dette gjelder direkte tjenesteyting til brukere, men kanskje særlig oppgaver i forbindelse med beredskap, HMS (helse, miljø og sikkerhet), internkontroll og forebyggende arbeid. Rådmannen har i rapporter, budsjett og økonomiplan vært tydelig på at kommunens økonomiske situasjon innebærer at alle må være inneforstått med at vi vil få flere avvik fra interne standarder og som følge av eksterne tilsyn. I tillegg må vi regne med at det i større grad enn tidligere vil bli fremsatt klager fra søkere/mottagere av tjenester, som også blir gitt medhold. Dette siste gjelder spesielt i forhold til opplæringsloven, lov om sosiale tjenester og kommunehelseloven. På den annen side har vi i 2008 også kunnet levere flere og bedre enkelttjenester på mange områder. Dette gjelder blant annet innen kultur, barnehage og skole, men også innen pleie- og omsorg. Flere av disse forbedringene har utgangspunkt i ny bygningsmasse, særlig i barnehagene, bedre bruk av datateknologi (ungdomsskolen), og samarbeid med Fredrikstad kommune. Eksemplene på positiv tjenesteutvikling henger ofte sammen med godt utviklings- og forbedringsarbeid som drives kvalifisert og entusiastisk i den enkelte virksomhet og i samarbeid med andre virksomheter i og utenfor kommunen. Det finnes flere eksempler omtalt senere i denne årsmeldingen, innen barnehage, skole, og pleieog omsorg. Sykefravær Kommunens langtids legemeldte sykefravær øker sterkt også i Vi hadde i 2008 åttende høyeste samlede fravær av alle kommunene i landet (10.9%), og med sterk økning fra 2007 til 2008 (36.1%). Det kan synes som om dette høye sykefraværet også skyldes arbeidssituasjonen for mange ansatte. Sykefraværet er nærmere omtalt i kapittel 3 for hver enkelt virksomhet. Det er åpenbart at vi så raskt som mulig må evaluere de tiltakene som ble iverksatt for å redusere sykefraværet i 2008, samtidig som vi må ta stilling til hvilke tiltak som bør iverksettes i tiden fremover. Regnskapsresultater: Hvaler kommunes driftsregnskapet ble gjort opp i med et resultat på kr. 0,- og investeringsregnskapet ble gjort opp med et udekket beløp på kr ,19 etter pliktige strykninger. Av en planlagt avsetning til disposisjonsfondet på 2,4 mill kroner er avsetningen blitt strøket med litt over 2,1 mill kroner for at driftsregnskapet skal balansere med et null resultat. Selv om driftsregnskapet viser et resultat i null så ser man i tabell 1 i kap 1.2 at to sentrale nøkkeltall fortsatt viser negative driftsresultat. Brutto driftsresultat er i regnskapet for 2008 negativt med 5,2 mill kroner, mens netto driftsresultat viser et negativt tall på 2,6 mill kroner. Det er bekymringsfullt at vi fortsatt reduserer handlefriheten vår. Netto driftsresultat er den del av driftsinntektene som blir igjen når alle driftsutgifter og renter og avdrag er betalt. Mens selve driftsresultatet er netto driftsresultat korrigert for interne finanstransaksjoner, som bruk og avsetninger til fond, bruk eller dekning av tidligere års mer/mindreforbruk og ev overføring til investeringsregnskapet. Årets resultat ble tilnærmet lik det som ble indikert i tertialrapporten pr Der ble det antydet et merforbruk på driftsregnskapet på ca 2 mill kroner før ev strykninger. Hovedårsakene til resultatet i driftsregnskapet skyldes i hovedsak følgende forhold: Ekstra avdragsbelastning for å oppfylle minimumskrav med 2,4 mill kroner Mindreinntekt på skatt med 1,3 mill kroner. Merinntekt på rammetilskudd på 2,3 mill kroner. Positive premieavvik på pensjonsordningen. Merinntekt på renteinntekter med ca 1,5 mill kroner. sidenr. 4

5 Mindreinntekt på momskompensasjonsordningen på 2,7 mill kroner. Merforbruk hos seksjonene med ca 2,3 mill kroner. Merutgift på renteutgiftene med ca 1,5 mill kroner. Det vises til mer utfyllende forklaringer i presentasjon av regnskapets i kap. 1.2, samt til forklaringer innenfor hver virksomhet. Høydepunkter og utfordringer: Under denne overskriften vil vi oppsummere noen forhold ved kommunens virksomhet i 2008 som rådmannen mener er spesielt nevneverdige. Dette gjelder både positive hendelser, kalt høydepunkter, og vanskelige utfordringer, kalt hovedutfordringer. Hvert enkelt ledd i organisasjonen har nevnt flere slike forhold i de respektive delene av kapittel 3. Høydepunkter: Gjennomgående god økonomistyring i virksomhetene. Den viktigste stimulansen for å få dette til å virke, videreføring av over-/underskudd på virksomhetsnivå, ble etablert. Arbeidet med å redusere sykefraværet har kommet langt i mange virksomheter, blant annet i samarbeid med vår leverandør av tjenestepensjon VITAL, og arbeidslivssenteret i NAV. Seksjon opplæring og kultur gjennomførte svært krevende økonomiske innstramminger. Grunnskolene, særlig Hvaler ungdomsskole, tok et langt skritt fremover i bruk av digitale verktøy og læringsplattformen Fronter. Vi mener at vår ungdomsskole nå er blant de absolutt beste i Østfold på dette området. Foreldrene har også fått elektronisk tilgang med egne passord. Barnehagene driver målbevisst kompetanseutvikling av ledere og ansatte som fører til bedre tjenester og større arbeidsglede. Virker sammen med fordelene ved mye ny og hensiktsmessig bygningsmasse. Mye kreativitet i barnhagene har utløst ny kapasitet, målt i antall plasser. Sterk satsning på kompetanseutvikling innen flere temaer i grunnskolene, både som følge av Kunnskapsløftet og spesifikke behov i Hvaler kommune eller ved den enkelte skole. Sterk aktivitetsvekst ved Kulturskolen og i fritidstilbudet i Hvalerhallen. Flere samarbeidsavtaler med Fredrikstad kommune som har gitt bedre og flere tjenester innen legevaktordning, smittevern, miljørettet helsevern, brannvern, reiseliv, kulturformidling, kompetanseog kvalitetsutvikling i mange virksomheter. Hvaler fikk en flott kunstgressbane på Asmaløy. Kommunedelplan for pleie og omsorg la et godt grunnlag for videre planlegging og utbygging av viktige tjenesteområder. NAV Hvaler ble åpnet og har kommet godt i gang, uten de store problemene som mediene har omtalt i forbindelse med NAV-reformen. Styrket saksbehandling i pleie- og omsorg, herunder med felles team for saksbehandling. Gir bedre rettssikkerhet, kompetanseutvikling, bruk av teknologi og oppfyllelse av formelle krav til behandling av ulike søknader. Styrket vannforsyningen til Østre Hvaler (Kirkeøy), fase 1. Ny plan for en mer effektiv og miljøriktig renovasjonsordning. Store fremskritt i arbeidet med å få etablert Ytre Hvaler Nasjonalpark. Nye brygger og bryggefront på Skjærhalden. Havnekassen og eget havneregnskap ble etablert i samsvar med reglene i Havneloven. Hovedutfordringer: Tilrettelegge en økonomi som først kan sikre en sunn økonomi, anslått i AGENDA-rapporten til et forbedringsbehov tilsvarende 10 mill kroner med årsvirkning, sammenlignet med regnskap Deretter forbedre økonomien med ytterligere mill kroner i årsvirkning for å få finansiert utbygging og drift av tilstrekkelig antall nye sykehjemsplasser. Fortsatt sterkt økende langtids legemeldt sykefravær. Åttende høyeste samlede fravær av alle kommunene i landet (10.9%), og med sterk økning fra 2007 til 2008 (36.1%). Kapasitet og kompetanse til å drive planlegging, omstilling og forbedring. Kapasitet og kompetanse til å utføre lovpålagte administrative oppgaver i tilknytning til beredskap, HMS (helse, miljø og sikkerhet), internkontroll, forebyggende arbeid og individuelle planer (rettighetslovgivningen). sidenr. 5

6 Stor pågang fra tilsyns-, revisjons- og kontrollmyndigheter om gjennomføring av tilsyn og revisjon. Kommunens administrasjon reiser i noen tilfeller tvil om rekkevidden og omfanget av lovpålagte oppgaver. Skolenes begrensede muligheter (særlig økonomisk) til å sette inn vikarer med ønsket kompetanse. Fortsatt økende behov for spesialtilpasset opplæring og tilbud i barnehager og skoler. Forekomster av vanskelige MRSA-bakterier ved sykehjemmet på Dypedalåsen gjennom hele 2008, med en isolert pasient. Betydelig mangel på kapasitet (plasser) i sykehjemmet og tiltak for funksjonshemmede, samt lite hensiktsmessige lokaliteter. sidenr. 6

7 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET De kommunale forskrifter baserer seg på anordningsprinsippet. Dette tilsier at regnskap skal belastes og godskrives med utgifter og inntekter det året disse oppstår og ikke det året de betales. For detaljer vises det til avlagte regnskap med tilhørende note opplysninger. Regnskapet behandles parallelt med årsmeldingen. Det kommunale regnskapet er 3 delt med: Driftsregnskap I driftsregnskapet føres kommunens driftsutgifter og driftsinntekter, herunder renter og avdrag for vanlige lån som en har gjennom året. Investeringsregnskap I investeringsregnskapet føres alle utgifter og inntekter som vedrører nybygg og faste investeringer, samt avdrag på videreformidlingslån og Startlån, alle beløp over ca. kr ,-. Balanseregnskap I balanseregnskapet skal status for kommunens eiendeler, gjeld og bokført egenkapital fremkomme. Driftsregnskapet Tabell 1 Hovedoversikt driftsregnskapet tall i hele kroner Økonomiske oversikt Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Driftsinntekter regulert Brukerbetalinger 1) Andre salgs- og leieinntekter 2) Overføringer med krav til motytelse 3) Rammetilskudd 4) Andre statlige overføringer 5) Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter 3) Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 6) Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer 7) Avskrivninger 8) Fordelte utgifter 6) Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter 9) Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner sidenr. 7

8 Motpost avskrivninger 8) Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond 10) Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond 5) Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk ) Avviket skyldes i sin helhet en feilbudsjettering på en art som burde vært budsjettert mot andre salgs- og leieinntekter. 2) Avviket skyldes ovennevnte pkt, samt at tilknytningsinntektene ble noe større enn budsjettert. 3) De store avvikene på Overføringer med krav til motytelse og Lønnsutgifter må ses i sammenheng da noe av dette går mot hverandre. Dette henger sammen med at kommunen får dekket store deler av lønnsutgifter for ansatte ved langtidsfravær og fødselspermisjoner. I disse tallene er også lønnsmidler hvor Hvaler har fått dekket disse med tilskudd/refusjoner fra eksterne hold. For øvrig skyldes avviket ulik budsjett- og regnskapsmessig behandling av momskompensasjon fra driften med ca 3,5 mill kroner. 4) Rammetilskudd ble ca 2,3 mill høyere enn antatt hovedsakelig som ekstra inntektsutjevning grunnet svak skatteutvikling. 5) Avviket på andre overføringer skyldes merinntekter på øremerkede midler hovedsakelig innen barnehage og helse og sosial, disse er igjen avsatt til fond og forklarer avviket der også. 6) Avviket på kjøp av varer og tjenester gjelder hovedsakelig forskjelligbudsjett- og regnskapsmessig behandling ved fordeling av renholds- og vaktmestertjenesten og må ses i sammenheng med avviket på fordelte utgifter. I tillegg er det generell merforbruk på enkelte driftsarter. Dette vil bli korrigert for i senere sammenhenger. 7) Avviket innen overføringer skyldes bl.a momskompensasjonsordning og at man ikke har budsjettert med momsandel av hvert innkjøp som er foretatt i kommunen. 8) Avskrivninger har ingen resultatvirkning de har lik kostnads- og inntektspost. 9) Lovens minimumskrav til avdragsbelastning var ikke oppfylt og man ble nødt til å utgiftsføre 2,4 mill kroner mer enn planlagt. 10) Bruk av bundne fond gjelder vann og avløp der man har tatt igjen et vedlikeholdsetterslep. Tabell 1 viser at kommunens driftsregnskap i 2008 er gjort opp med et resultat på 0,- kr etter pliktige strykninger, det samme resultatet som i Som nevnt innledningsvis er dette tilnærmet i tråd med hva som ble indikert i siste tertialrapport. I sluttfasen av regnskapsavleggelsen ble man kjent med at kommunelovens krav til minimumsavdrag ikke hadde blitt overholdt. Det er derfor utgiftsført ca 2,4 mill kroner mer enn planlagt og man arbeider med å beregne hvilke konsekvenser dette vil få for regnskapsåret sidenr. 8

9 Tabell 2 Kommunens totale driftsinntekter, netto driftsresultat i perioden i kroner og netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter. tall i hele tusen Sum driftsinntekter Netto driftsresultat % - andel -4,7-5,5 5,0 6,0 8,5-2,1-1,2 Av tabell 1 og 2 fremgår det at netto driftsresultat er på ca -2,6 mill. kr. i Netto driftsresultat er den del av driftsinntektene som blir igjen når alle driftsutgifter og renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat er overskudd, evt. underskuddet, som er knyttet til driften av kommunen, og er dermed et uttrykk for handlefriheten i økonomien. For Hvaler ble denne handlefriheten styrket i 2004, 2005 og 2006 da man lyktes å avsette midler fra driften i kommunen. Denne handlefriheten ble altså svekket betraktelig i 2007 og ikke fullt så mye i Kommunen betalingsevne er redusert den siste tiden og nøkkeltall for likviditeten er svakere enn anbefalte normer. Dette er en trend man må søke å snu så snart som mulig. Fylkesmannen har angitt at netto driftsresultat bør utgjøre ca. 3 % av sum driftsinntekter for å kunne opprettholde en sunn driftsøkonomi og for å ha økonomiske reserver i tilfelle sviktende inntekter, og eller uforutsette utgifter. Dette tilsvarer at Hvaler kommune burde ha hatt et netto driftsresultat på kr 6,8 mill i 2008 for å nå dette målet. Hvaler kommune har dermed et behov for å bedre kommuneøkonomien sin med i overkant av 9,4 mill kroner. Investeringsregnskapet Tabell 3 Hovedoversikt investeringsregnskap tall i hele kroner Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse 1) Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak 2) Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 3) Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer 3) Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag videreformidlingslån Husbanken 4) Utlån, videreformidlingslån Husbanken 5) Kjøp av aksjer og andeler 6) Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond sidenr. 9

10 Avsetninger til bundne fond 8) Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum Finansiering Udekket/Udisponert ) Avviket gjelder omgjøring til NAV-lokaler og statlig bidrag ble budsjettert på denne posten, midlene var imidlertid overført i 2007 og plassert på fond og måtte tas derfra i avslutningen av regnskapet. 2) Dette gjelder utbytte i BorgBuss og henger sammen med salg av aksjer i Fredrikstad distriktets rutebiler som ble foretatt i Utbyttet er beklageligvis ikke i samme størrelsesorden som forutsatt i saken. Utbyttet er tilbakeført likviditetsreserven som ble benyttet ved aksjekjøp i 2007, derav avviket på den posten. 3) Avviket skyldes i hovedsak at man ikke klarer å detaljbudsjettere investeringstiltakene før anbudene er mottatt, derfor blir det avvik mellom de ulike utgiftstypene, i tillegg er en del investeringstiltak ikke igangsatt slik at låneopptaket også viser avvik. 4) Alle postene er ikke budsjettert med, avdragene dekkes av tidligere innbetalte avdrag fra lånetakerne av formidlingslån fra Husbanken. 5) Avviket skyldes at man ikke har budsjettert med utlån. Grunnet stor pågang på Startlån, har man forskuttert låneopptak i 2009 budsjettet med ca 1,3 mill. 6) Budsjettposten gjelder kjøp av andel i kunstgressbane på Asmaløy, grunnet avklaring av formelle retningslinjer og eiendomsforhold ble ikke kjøpet gjennomført i ) Avsetningen til bundne fond gjelder årets mottatte avdrag på formidlingslån. Som tabellen viser ble det totalt investert for ca 19 mill kr i Hovedtyngden av investeringene gjaldt bl.a. ferdigstillelse av Hauge barnehage, utbedring av Kornmagasinet, VA-anlegg og en del bryggeanlegg. I tillegg ble fjorårets merforbruk dekket inn. Balanseregnskapet Tabell 4 Balanseregnskap pr tall i hele tusen EIENDELER Omløpsmidler Kasse/ bank /post Kortsiktige fordringer Premieavvik Sum omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer og andeler Pensjonsmidler Langsiktige utlån Utstyr og maskiner sidenr. 10

11 Fast eiendom og anlegg Sum anleggsmidler SUM EIENDELER GJELD / EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld Premieavvik Pensjonsforpliktelse Langsiktig gjeld 1) Sum gjeld Egenkapital Fond Akkumulert mer/mindreforbruk drift Akkumulert mer/mindreforbruk investering Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD / EGENKAPITAL ) Andelen av langsiktig gjeld er høy når man sammenligner seg med grupper av andre kommuner, enten kommunegruppe 1 Østfold eller landet. Dette forklares med at det er få kommuner som har bygd opp sitt vann- og avløpsnett på så kort tid som Hvaler og som har så stor andel gjeld innen selvkostområdene. Siden forutsetningene er så forskjellige fra kommune til kommune, er det heller ikke utarbeidet noen styrende normtall for hvor mye lån en kommune kan ta opp. Hvaler ligger høyt på nøkkeltallene langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter og netto lånegjeld i kr pr innbygger, men vi er også høyt oppe i statistikken over kommunale avgifter som jo også skal betjene mye av gjelden. sidenr. 11

12 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER FORKLARINGER Fra regnskapsåret 2006 fikk man en ny organisering av Hvaler kommune med færre hovedenheter seksjoner, og flere driftsenheter virksomheter. I en slik desentral organisasjonsmodell har den enkelte virksomhetsleder stor myndighet til å disponere ressurser knyttet til det tjenestetilbudet vedkommende har ansvaret for. Samtidig stilles det større krav til det ansvaret som ligger i disponering av ressursene innenfor de gitt rammene. For at den enkelte virksomhet skal ha mulighet til å planlegge disponeringen av knappe økonomiske ressurser over en lengre periode enn ett år, vil et eventuelt overskudd i forhold til vedtatte netto utgiftsrammer bli overført til neste (eller senere) års drift. Tilsvarende vil det bli stilt krav om at et merforbruk ett år må dekkes inn året etter, eventuelt etter vurdering fra seksjonssjef kan det vedtas en inndekning over en periode på inntil 3 år. Regnskapsåret 2008 er det første året hvor disse prinsippene praktiseres. Sentral stab Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Vakanse i ledige stillinger. Virksomheten meldte ikke om noe avvik i tertialrapporten. Asmaløy barnehage Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Virksomheten meldte ikke om noe avvik i tertialrapporten. Brekke barnehage Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Virksomheten meldte ikke om noe avvik i tertialrapporten. Hauge barnehage Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Virksomheten meldte ikke om noe avvik i tertialrapporten. Hvaler ungdomsskole Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Inntektssvikt etter bortfall av elever hjemmehørende andre kommuner. Forklaringer: Forsinket refusjon av trygdeinntekter. Virksomheten meldte ikke om noe avvik i tertialrapporten. Floren skole Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Virksomheten meldte ikke om noe avvik i tertialrapporten. Åttekanten skole Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Virksomheten meldte ikke om noe avvik i tertialrapporten. Inntektssvikt etter bortfall av elever hjemmehørende andre kommuner. Forsinket refusjon fra andre kommuner. Kultur Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme sidenr. 12

13 Forklaringer: Markedsbidrag til Opplev Fredrikstad belastet for 2 år, merutgift på Utbetaling av tippemidler tilhørende 2007 ble belastet 2008 med Inntektssvikt ved Kornmagasinet fordi lokalene ikke ble ferdigstilt. Uforutsette utgifter ved flytting til Kornmagasinet og etablering av nye sanitæranlegg. Barn, unge og voksne Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Virksomheten meldte ikke om noe avvik i tertialrapporten. Lege og fysioterapi Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Virksomheten meldte ikke om noe avvik i tertialrapporten. Betaling til andre kommuner for fastlegeavtalen kommer i Dypedalsåsen sykehjem Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Virksomheten meldte i siste tertialrapport om et forventet merforbruk på 1,2 mill kroner. Merutgifter til ekstrahjelp og overtid grunnet mrsa viruset man slet med hele året ble over 0,4 mill kroner. Merutgifter for økt pasientgruppe og spesiell oppfølging av 1 bruker utgjorde nesten 0,4 mill kroner. Hjemmetjenesten Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Virksomheten meldte i siste tertialrapport om et forventet merforbruk på 0,5 mill kroner. Merutgifter ved flere feriegjester ble ca 0,5 mill kroner. Høyt sykefravær medførte større bruk av overtid med ca 0,4 mill kroner. Tiltakt for funksjonshemmede Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Virksomheten meldte ikke om noe avvik i tertialrapporten. Strengere praksis for å sette inn vikar. NAV Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Virksomheten ble etabler midt i juni Plan og miljø Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Virksomheten meldte ikke om noe avvik i tertialrapporten. Merutgift på gjelder bot og erstatning for ødelagte fornminner. Vann, avløp og eiendom Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Virksomheten meldte ikke om noe avvik i tertialrapporten. Merutgifter ved omfattende vedlikehold og rehabiliteringsarbeider innen avløp, selvkostfondet ble brukt opp og regnskapet gjort opp med merforbruk. Teknisk drift Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Virksomheten meldte ikke om noe avvik i tertialrapporten. sidenr. 13

14 Feilbudsjettering på kroner innen renovasjon som vil bli korrigert for. Havn Regnskap Budsjett Avvik i kr Netto ramme Forklaringer: Virksomheten meldte ikke om noe avvik i tertialrapporten. sidenr. 14

15 1.4. UTVIKLINGSTREKK Befolkningsutvikling i Hvaler kommune Det som er karateristisk for Hvaler og Østfold, er den lave andelen av unge voksne, det vil si personer fra 20 til 35 år. I denne aldersgruppen er andelen i Østfold opp til 15 prosent lavere enn på landsbasis. Ettersom det er denne aldersgruppen som har små barn, blir det også en relativt liten andel barn opp til 10 år. Vi kan også se at underskuddet på unge voksne er langt større i 2009 enn i Det er dermed et voksende underskudd på unge voksne. I perioden fra 1990 til 2009 har antallet i gruppen 0-12 år sunket med 17 barn til tross for økt befolkningsvekst på 785 personer i samme periode ( se statistikkhefte punkt 2.1). I aldersgruppa 44 til 60 år, har Hvaler en høyere andel innbyggere enn landsgjennomsnittet. Oslo har i samme periode hatt en økning i andelen unge mellom 20 og 35 år. Det er sannsynlig at det er en større andel av de unge voksne fra Hvaler og Østfold som flytter til Oslo enn før, og at disse blir i Oslo i en lengre periode før de eventuelt flytter tilbake. Antatt framtidig befolkningsutvikling Statistikkheftet punkt 2.7 inneholder en tabell som viser framskrivinger av befolkningen til Befolkningen er delt inn i aldersgrupper. I 2020 er det beregnet at Hvaler kommune har en befolkningsøkning på innbyggere. Aldersgruppene 0-5 år og 6-15 vil bare gi en beskjeden økning og nærmest være stabil i hele perioden. Veksten i yrkesaktiv aldersgruppe vil også nærmest være stabil med en økning på ca 100. Det er særlig gruppen fra år som vil øke. Eldregruppen vil nærmest fordobles i løpet av perioden , og eldrebølgen vokser betydelig fra ca Eldregruppen år er stabile i perioden frem til Veksten i gruppen frem til 2020 vil medføre en betydelig vekst i gruppen år etter (Se statistikkhefte punkt 2.7) Arbeidsplassutvikling i kommunene Kommunene i Østfold har hatt en årlig vekst i antall arbeidsplasser de fem siste årene. Spydeberg hadde den sterkeste veksten i antall arbeidsplasser i 2006, med en vekst på hele 11,5 prosent. Også kommuner som Rømskog, Trøgstad, Råde og Hvaler har hatt en relativt stor vekst i antall arbeidsplasser på over fem prosent i 2006 (Statistikkhefte punkt 3.3) Økt pendling mellom kommunene Vi kan også se at alle kommunene i Østfold har økt arbeidsmarkedsintegrasjon fra 2000 til Dette viser at befolkningens tendens til å pendle mellom kommuner er økende. En typisk pendlerkommune, som Hvaler har en økt vekst i befolkningen, noe som kan tyde på at sammenhengen mellom arbeidsplasser og bosetting har fått en redusert betydning. Undervisning skole og oppvekst I statistikkheftet er det laget en tabell på grunnlag av data fra SSB/Kostra som viser at Hvalerskolen bruker relativt mye per elev på skoleskyss sammenlignet med andre kommuner. Hvalerskolen har imidlertid redusert utgiftene sett i forhold til pr elev og pr innbygger fra året før. Barnehagedekningen i Hvaler har fra økt som resultat av barnehageutbyggingene i kommunen i 2006/2007. For barn i aldersgruppen 1-2 år er dekningsgraden 72,8 % og i aldergruppen 3-5 år er dekningsgraden 94,4 %. Sammenlignet med andre kommuner er dekningsgraden veldig høy (Se statistikk punkt 4.6). Helse og sosiale forhold, omsorg Man har oppdaget feil i datagrunnlaget fra de foreløpige kostra-nøkkeltallene som gjør at nøkkeltallene innen pleie og omsorg vil bli noe lavere i de endelige tallene som vil bli publisert i juni. Statistikk fra SSB/Kostra viser at Hvaler kommune har relativt lave driftsutgifter pr innbygger innen pleie og omsorg i forhold til andre kommuner. Mens tallene er svært høye når man ser i forhold til antall institusjonsplasser. Framskrivninger som indikerer dekningsgraden innen pleie og omsorg viser at det er behov for å øke antall plasser med heldags pleie og omsorgstjenester (Statistikkhefte punkt 5.1 og 5.2). sidenr. 15

16 2. STYRINGSVERKTØYET 2.1. ÅRSHJULET FOR PLANLEGGING OG RAPPORTERING Forklaring: Aktiviteter innenfor sirkelen er politisk behandling. Aktiviteter utenfor sirkelen er administrativ behandling Januar KOSTRA - rapportering frister 15/1 og 15/2 Gjennomf ø ring av medarbeiderunders ø kelser og brukerunders ø kelser annethvert å r. Ø k.plan/ å rsbudsjett Utvalgene og FS fastsetter m å l og rammer for virksomhetene og staben. Ø k.plan/ å rsbudsjett KS fastsetter m å l og rammer for seksjonene og staben Regnskap avlegges Innen 15. februar Å rsmelding, r å dmannens forslag avlegges innen 31. mars Ø k.plan / å rsbudsjett R å dmannens endelige forslag Oktober Ø k.plan / å rsbudsjett Seksjonenes endelige forslag 2. tertialrapport pr HMS tiltak og godkjenning i AMU Medarbeidersamtaler - og forhandlinger ansatte Ø k.plan/ å rsbudsjett Innstilling fra FS, behandling i utvalgene, AMU og Eldrer å det 2. tertialrapport pr med evt.korrektive tiltak (budsjettjustering) Å rshjul for planlegging og rapportering i Hvaler kommune Ø k.plan/ å rsbudsjett Kommunestyrets budsjettrundskriv 1. tertialrapport pr med evt.korrektive tiltak (budsjettjustering) Å rsmelding og regnskap foreg å ende å r Dialogm ø ter Seksjonene/virksomhetene gjennomf ø rer April 1. tertialrapport pr. 30. april HMS vernerunder og arbeidsmilj ø samtaler Ø k.plan/ å rsbudsjett R å dmannens utkast til budsjettrundskriv dr ø ftes i administrativ ledergruppe (ALG) Ledersamtaler og forhandlinger / avtaler med ledere Ø k.plan / å rsbudsjett Seksjoner, stab og virksomheter starter sitt plan - og budsjettarbeid Juli Kommunestyret gjorde i møte , sak 52/05, vedtak om et nytt årshjul for Hvaler kommune. Dette årshjulet gir en oversikt over det årlige sykliske arbeidet med rapportering, planlegging og budsjettering. Årshjulet representerer på denne måten en viktig beskrivelse av kommunens styringssystem. Alle de repeterende aktiviteter og prosesser som er knyttet til årlig planlegging og rapportering, bruker- og medarbeiderundersøkelser, dialogmøter, medarbeidersamtaler og - forhandlinger er nå beskrevet i et årshjul. Behovet for øket bevissthet om hvordan vi styrer en kommune er stort. Vi styrer ikke kommunen gjennom enkeltvedtak, men gjennom systematisk og konsistent arbeid med alle de aktivitetene som ligger i årshjulet. I tillegg til det som er nevnt i årshjulet er kommuneplanen, samfunnsdelen og arealdelen, det viktigste verktøyet for styring. Denne planen må også inneholde en visjon og noen verdier som kan virke normgivende for vår styring av Hvaler kommune. De aktiviteter som utføres av administrasjonen er beskrevet på utsiden av sirkelen, og de aktiviteter som er knyttet til politisk behandling er plassert inne i sirkelen. I innledningen i kapittel 1.1 er det gitt kommentarer til at vi med de økonomiske utfordringene som finnes ikke har kapasitet til å utføre alle deler av årshjulet med tilfredsstillende kvalitet og tempo. sidenr. 16

17 3. MÅL OG RESULTATER 3.1. SENTRAL STAB: Fokusområdet medarbeidere: Sykefravær i % Korttids: 1,3 0,7 1,0 Langtids: 6,2 7,0 9,8 Totalt: 7,5 7,6 10,8 Nøkkeltall Antall årsverk (adm.) ,2 Antall ansatte Sentral stab er organisert som en enhet med tre faglige ledere; service og utviklingssjef, personalsjef og økonomisjef. De utgjør et lederteam som sammen har den daglige ledelsen av rådmannens stab. Service- og utviklingssjefen samordner arbeidet, og har direkte lederansvar for 10 medarbeidere. De enkelte områdene i serviceog utviklingsenheten er i hovedsak følgende: - Politisk sekretariat - Kommunearkivar- post/arkiv - Webredaksjon - Servicetorget - Interne ledelses- og støtteprosesser, samt overordnet utvikling og kvalitetssikring av kommunens tjenester. Stabens ansvarsområde er i hovedsak knyttet til å ha en støttende og veiledende funksjon overfor seksjoner og virksomheter og inn mot politisk virksomhet. Fokusområdet brukere: Staben har (med unntak av servicetorget), få eksterne brukere som mottar en direkte personlig tjeneste. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse. Det er mange interne brukere i organisasjonen, herunder det politiske miljøet. Stabens rolle er å være støttende for virksomhetene eksempelvis når de gjennomfører sine brukerundersøkelser. Det er ikke gjennomført dialogmøter med utvalgte bruker-representanter, dette har heller ikke vært planlagt. Sykefraværet omfatter også kommunens 5 lærlinger, 1 hovedtillitsvalgt i hel stilling samt 1 hovedtillitsvalgt i deltidsstilling. I all hovedsak var økningen i sykefraværet langtidssykefravær til 2 lærlinger. I forhold til dem, og ansatte som har vært helt og senere gradert sykemeldt ble arbeidssituasjonen for den enkelte tilrettelagt på best mulig måte. Langtidssykefraværet var ikke relatert til det enkelte arbeidsforhold. Grunnet knappe ressurser i 2008 har en del oppgaver blitt utført av seksjonene og ikke servicetorget som tidligere. Servicetorget er personalmessig blitt ledet av seksjonsjef for Helse og sosial. Hvaler kommune I 2006 var det totale sykefraværet på 8,2 %. I 2007 var det totale sykefraværet 8,8 %. Det legemeldte fraværet var 7,8 %, og det egenmeldt var 1,0 %. I 2008 var det totale sykefraværet 11,5 %. Det legemeldte fraværet var 10,5 % og det egenmeldt 1,1 %. I kommunestyrets møte , under behandlingen av 1. Tertialrapport ble rådmannen bedt om å kartlegge årsakene til sykefraværet. Som følge av kommunestyrets vedtak ble kommunens forsikringsleverandør engasjert. Vital gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelser i 2 virksomheter. Funn i undersøkelsene ble tolket og tiltak ble utarbeidet. Tiltakene skal det arbeides videre med i Nav arbeidslivssenter Østfold skal bistå i dette arbeidet. Vi har hatt positive erfaringer med samarbeid med Nav arbeidslivssenter Østfold i kommunens virksomheter. Samarbeidet videreføres i nye virksomheter i Hvaler kommune ser et utviklingspotensiale i samarbeid med legene om bruk av avventende sidenr. 17

18 sykemeldinger. Det er viktig for de ansatte å ha tett kontakt med arbeidsplassen, så raskt som mulig. Sykefraværet er et forhold som ble viet stor oppmerksomhet. Det ble nyttet mye ressurser for å forebygge og redusere sykefraværet. Fokusområdet økonomi: Driftsregnskapet pr Regnskap Budsjett Avvik i kr Avv % Sum utgifter Sum inntekter Netto ramme Alle tall i hele tusen Det var et mindreforbruk på økonomi på kr Dette skyldes i hovedsak vakanse i ledige stillinger. Hvaler kommune har hatt en liten økning i nøkkeltallet på brutto administrasjonskostnader fra kr i 2006 til kr pr innbygger i 2007 og kr i 2008, dette er fortsatt mindre enn gjennomsnittet i kommunegruppe 1 og i Østfolds kommuner (hhv. kr og 2.520) Det vises til kapittel 8 i statistikkheftet. Høydepunkter 2008: Kommunestyrets besluttet at arbeidet med å få fiberoptisk forbindelse med fastlandet skulle igangsettes. Forbindelsen skal dekke behovet for kommunens enheter, innbyggere og næringsliv for en tid fremover. Hovedutfordringer: Sentral stab fikk redusert sin bemanning med et årsverk fra sommeren 2008, i tillegg gikk 1,8 årsverk gå av med alderspensjon i løpet av første kvartal Med de økonomiske rammene man hadde til rådighet ble ikke mer enn 1 av disse 2,8 årsverkene reansatt. Konsekvensen av dette ble bl.a. at en del oppgaver måtte utføres av seksjonene istedenfor servicetorget. Man arbeider nå med å få etablert felles servicetorg, sentralbord og elektronisk arkiv i samarbeid med Fredrikstad kommune. Dette anses som eneste realistiske mulighet, innenfor gjeldende økonomiske mulighet, til å innfri målene og forventningen brukerne, staten og kommunenes sentralforbund har til disse tjenesteområdene fremover. sidenr. 18

19 3.2. SEKSJON FOR OPPLÆRING OG KULTUR Seksjonen ivaretar oppgaver som ligger til skoleeierfunksjonen og kommunen som barnehagemyndighet, samt ansvaret for helhetlig kulturutvikling. Seksjonen består av følgende virksomheter og avdelinger, med respektive ledere: Hovedutfordringer /målsettinger med driftsmessige konsekvenser i 2008: Skole Gjennomføring av store nedskjæringer på skolebudsjettet Skolene har nå gjennomført et driftsår der det ble foretatt innsparinger på i alt 3,4 mill. Det har vært en utfordrende prosess å tilpasse aktiviteten til budsjettrammene. Skolenes driftsbudsjetter er i stor del knyttet til lønnsutgifter og innsparingene har derfor ført til reduksjon av ansatte. Det har ikke vært mulig å skjerme de svakeste elevene fullt ut i prosessen. Skolene har ikke greid å gjennomføre hele innsparingen i Avvikene skyldes lønnsoppgjøret, salgselever som har flyttet ut av kommunen og forsinket utbetaling av trygderefusjon. Det har også vært en økning av elever med behov for spesialundervisning. Arbeid med Kunnskapsløftet Fokus på kompetansemål og evaluering i sammenheng med tilpasning av læreplaner er kommet godt i gang. Bruk av Fronter i dette arbeidet er gjennomført på ungdomsskolen. Det er et stort utviklingsarbeid som vi er i gang med i Hvalerskolene. IT som den 5. ferdighet medfører økt press på behov for fiber og utskifting av datautstyr på alle skolene. Utvikling av virksomhetene til lærende organisasjoner er et tidkrevende arbeid som er godt i gang. Kompetanseheving av virksomhetsledere Alle virksomhetslederne og 2 av inspektørene deltar i lederstudiet i Fredrikstad. Studiet er i regi av BI og imøtekommer krav fra departement om lederutdanning i skoleverket. Barnehagene Departementet signaliserer at det skal satses på barnehager. Barnehagene skal være en del av utdanningsløpet. sidenr. 19

20 Barnehagedekning Det var full barnehagedekning i Hvaler kommune i Det vil si at alle som hadde søkt innen fristen for barnehageopptaket hadde fått tilbud om plass i en av kommunens barnehager inne utgangen av året. For å nå dette målet har barnehagene vist stor fleksibilitet i forhold til reorganisering og se muligheter for nye løsninger innenfor den enkelte virksomhet. Kompetanseheving av virksomhetsledere og avdelingsledere Det har vært stort fokus på kompetanseheving også for barnehagene. Virksomhetsledere og førskolelærerne i alle barnehagene gjennomfører 2008/09 videreutdanningen Implementering av rammeplanen, i regi av Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold. PPT og veiledning for barnehagene PPT har opprettholdt tjenestetilbudet til skoler og barnehager uten ventelister. Samarbeidet mellom PPT, spes.ped.veilederne fra skolene og ped.veileder for barnehagene er et viktig fora for å ivareta barnehagebarn og elever på en best mulig måte. Kultur Kulturarbeidet på Hvaler har igjen hatt en positiv utvikling. Kulturskoletilbudet er økt og det er flere ungdommer som benytter seg av fritidstilbudet enn tidligere. Det har vært stor økning i utlån på Biblioteket Det ble gjennomført samarbeidsprosjekt mellom kultur skolen og skolene med musikktilbud i SFO og mellom kultur og musikkforeningen gjennom ABBA prosjektet. Samarbeid med Opplev Fredrikstad og Østfoldmuseet har resultert i et mye større fokus på Hvaler som reisemål Kornmagasinet Etablering av Kulturhus og samarbeid med havn og turisme i Kornmagasinet er i etableringsfasen. Brannteknisk oppgradering av huset har forsinket prosessen.. Sykefravær Det er satt inn tiltak innen enkelte av de virksomhetene som har høyt sykefravær. Effekten av dette arbeidet er begynt å gi positive utslag på statistikkene. Dette arbeidet vil fortsette inn i Se for øvrig kommentarer fra den enkelte virksomhet. Høydepunkter 2008 Departementets signaler om satsning og fokus på barnehage og at barnehagene er en del av utdanningsløpet. At virksomhetsledere og ansatte sammen har holdt fokus på det gode arbeidet som gjennomføres i den enkelte virksomhet og at man i stor grad har løst oppgavene innenfor de økonomiske rammer som foreligger. Kulturskolene økning av elevtall og økning i antall ungdom som bruker fritidstilbudet vårt. Gode faglige resultater innen skolene. Utfordringer: Holde fokus på god kvalitet på tilbudene innenfor stramme økonomiske rammer. Følge opp krav til dokumentasjon etter diverse tilsyn. Synliggjøring av kulturtjenestene og kulturtilbud inn i andre virksomheter og utvikling av samarbeid med andre organisasjoner. Utvikle aktiviteten i kornmagasinet Videreutvikle fritidstilbudet for barn og unge. Etter og videreutdanning. Videreutvikle virksomhetene som lærende organisasjoner. Gjennomgang av organisering rundt spesialundervisning i skole og barnehage. sidenr. 20

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2011 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2011 - FORKLARINGER... 10 4 ÅRSHJULET FOR PLANLEGGING

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2009 - FORKLARINGER... 9 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos

Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos Premieavvik «Det nye driftslånet» 3. mai 2013 Spesialrådgiver analyseenheten - Dag Sagafos DS analyse Skien kommune - mai 2013 1 Driftsregnskapet KOSTRA Skien kommune DRIFTSREGNSKAPET Tall i hele 1000

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer