Kapitalforvaltningsrapport. k profil Union Eiendomskapital Positive prognoser. 37 % avkastning siden etablering i desember 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2012. Positive prognoser. 37 % avkastning siden etablering i desember 2010"

Transkript

1 4 Positive prognoser 8 37 % avkastning siden etablering i desember Forvalter 9 milliarder i eiendoms verdier 29 Best avkastning av eiendomsfondene siden 2005 k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport Union Eiendomskapital 2012

2 2 PRESENTASJON AV SELSKAPET UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen nærings megling, rådgivning, markedsanalyser og verdivurdering, corporate finance og kapitalforvaltning. Siden 2002 har vi omsatt eiendom for NOK 58 mrd, og de tre siste årene har vi leid ut m². På vegne av investorer, forvalter vi nærings eiendom for NOK 9 mrd, med fokus på aktiv forvaltning og verdiskapende virksomhet. UNION Gruppen AS CEO Øystein A. Landvik 100 % eid av fem partnere Totalt 50 ansatte Analyse UNION Norsk Næringsmegling Trond Aslaksen UNION Eiendomskapital Bjørn Henningsen/Lars Even Moe UNION Corporate Terje Nesbakken/Hroar Nilsen Transaksjon Utleie Kapitalforvaltning Eiendomsforvaltning Investorservice Corporate Finance Equity Sales UNION tar et helhetlig og reelt eieransvar for investeringene, og fokuserer på å skape meravkastning i alle deler av verdikjeden innenfor eiendom.

3 3 INNHOLD Innhold UNIONs prognose for eiendomsmarkedet 4 UNION Eiendomsinvest Norge AS 8 Eiendomsporteføljen 10 Syndikateiendommer 13 Storebrand Eiendomsfond AS 28 Ledende eiendomsfond i Norge 29 Fondseiendommer 30 UNION Eiendomsinvest Norge AS 51 Ansatte i UNION Gruppen AS 55 Bilder: istockphoto side 1, 3, 5, 7, 12, 27, 29 og 50.

4 4 TOTALAVKASTNING UNIONs prognose for eiendomsmarkedet UNION Eiendomskapital forventer at eiendoms markedet i Norge vil gi en årlig totalkapitalavkastning på ca. 7,5 % i årene UNION Eiendomskapital forventer en attraktiv avkastning innenfor eiendom de kommende år. De viktigste faktorene til avkastningen i perioden er en attraktiv direkteavkastning og verdiøkning ved økte leier samt en årlig inflasjon på 1,4 %. Prognoser for eiendomsmarkedet Gjennom høsten i fjor ble det generelt en økende prisforskjell mellom antatt trygge objekter som holder seg godt i pris og ordinær eiendom. Både bankene og investorene vurderer risiko generelt, og særlig beliggenhet, strengere enn for ett år siden. Vi vurderer nivået for prime yield til å være stabilt og i intervallet 5,25 til 5,50 %. Gjennomsnittstransaksjonen har det siste halvåret hatt en netto-yield på 6,7 % (flere lav-yield omsetninger), et brutto yield-gap på 3,6 % og et yield-gap etter bankmargin på 1,45 %. Rentene er nå på rekordlave nivåer og bankenes prognoser innebærer gradvis økte rentenivåer de neste to årene. Det er sannsynlig at renteveksten vil gi seg utslag i noe stigende avkastningskrav for ordinær eiendom. Vi venter imidlertid at økningen i avkastningskravet blir moderert av leieprisvekst og på noe sikt synkende bankmarginer. Interessen for eiendommer med attraktive beliggenheter og lange kontrakter er god og denne type eiendom vil holde seg godt i pris. Vi forventer at yielden vil være svakt stigende i år 2012 og at enkelte eiendomssegmenter også vil få svakt økende yield i Vi forventer en totalavkastning på 5,0 % for år Leieprisene for kontor i Oslo er svakt stigende og reforhandlinger innebærer gjennomgående økt leienivå. Prognosene for privat konsum inne bærer at handelseiendom med omsetningsbasert leie vil kunne gi raskere vekst enn konsumprisindeksen (KPI). Vi venter at generelt stigende leienivå innen handel fremover vil bidra til en totalavkastning på 8,0 % i 2013 og 9,4 % i Grafen på neste side viser totalavkastningen for eiendoms markedet iht. den norske IPD indeksen for årene , samt UNION Eiendomskapital sine prognoser for årene Hvordan fastsettes UNION sine prognoser for eiendomsmarkedet i Norge? UNION Eiendomskapital utarbeider årlig avkastningsprognoser for eiendomsmarkedet i Norge, og markedet er inndelt i segmentene: Kontor Oslo, Kontor Bergen, Kontor Trondheim, Kontor Stavanger, Kontor Øvrig (mellomstore byer), / Kjøpesenter og Lager/ logistikk. Avkastningen som beregnes er totalavkastningen, dvs. eiendomsavkastning uten belåning, og beregnes for de neste tre år. Avkastningsprognosene fastsettes basert på følgende metodikk: 1) Top-down - analyse som er en statistisk analyse basert på sammenhengen mellom totalavkastningen innenfor de ulike eiendomssegmentene i perioden sammenlignet med utviklingen i utvalgte makroparametre. 2) Bottom-up - analyse som er en analyse av hvert enkelt eiendomssegment mht. forventet utvikling i markedsleie, ledighet, eierkostnad, investering og avkastningskrav.

5 5 eiendomsavkastning Hvilke hovedforutsetninger er lagt til grunn for prognosene? Totalt sett gode rammevilkår for næringseiendom Økonomi: Flere aktører har de siste månedene justert opp vekstprognosene for norsk økonomi. Statistisk Sentralbyrå sine tall viser at økonomien vokste med 1,4 % bare i første kvartal (1,1 % for fastlandsøkonomien). Særlig privat forbruk og økte oljeinvesteringer trekker veksten opp. NHO venter at bedrifter og områder med høy eksponering mot olje/offshore og tjenesteytende næringer vil ha en positiv sysselsettingsvekst. Totalt sett ventes Norge å få en svak konjunkturoppgang de nærmeste Totalavkastning Totalavkastning Eiendom Norge Totalav

6 6 TOTALAVKASTNING årene med lav prisvekst, lave renter og moderat vekst i sysselsettingen. Fremtidstro: En rekke forventningsundersøkelser viser at næringslivet og husholdningene generelt er preget av positivitet på tross av uro og svak utvikling i Eurosonen. Konjunkturbarometeret til Dagens Næringsliv viser at det per første kvartal er en klar og stigende overvekt av bedrifter som venter økt omsetning og lønnsomhet. Befolkning: Norges befolkningsvekst er blant de høyeste i Europa og godt over 1 % per år. Veksten for Oslo forventes å være 2 % årlig. Risiko: Med hensyn til rammevilkårene de nærmeste årene er kanskje den viktigste risikofaktoren at uro i finansmarkedene kan gjøre kreditt dyrere og vanskeligere tilgjengelig. I et worst case scenario med en langvarig resesjon i Europa, og svakere utvikling i Kina enn ventet, vil Norge bli rammet via lavere oljepris. Leieprisene for kontor stiger i Osloområdet og vil fortsette oppover de nærmeste årene Leieprisene for nye kontrakter steg med 5 % i gjennomsnitt i fjor iht. UNION Gruppens beregninger av data fra Eiendomsverdi Næring, som er basert på 789 leiekontrakter innen kontor i Oslo fra Tendensen var per første kvartal i år fortsatt stigende. Vi forventer 4-5 % årlig vekst i leienivåene. Leieprisene stiger blant annet fordi leietagerne prioriterer attraktiv standard og beliggenhet fremfor lavest mulig pris. I tillegg er det mange som flytter til mer areal effektive eiendommer der de kan forsvare en høyere kvadratmeterpris fordi totalprisen blir den samme eller lavere. Likevel gir den positive stemningen i Norge seg utslag i blant annet at leietagerne i gjennomsnitt signerer for større arealer enn i tidligere år da usikkerheten var høyere. Et annet forhold som bidrar til leieprisvekst er at kontorledighetene i sentrumsområdene er lav og under 5 %. Det er begrenset tilgang på større lokaler som er innflyttingsklare innen ett år. Videre er leienivåene i kontraktene som løper ut i gjennomsnitt stigende. I Oslo-området er det nå en ekstraordinær høy grad av byutvikling og ferdigstillelse av nybygg. Ut fra kriterier som nærhet til offentlig kommunikasjon, standard og beliggenhet har det generelt blitt et sterkere skille mellom attraktiv eiendom og ukurant eiendom. Utviklingen innebærer at det er svært utfordrende å finne leietagere til flere eiendommer tross et marked som går i riktig retning. De siste par tre årene har flere av disse eiendommene blitt solgt til aktører som ønsker å konvertere eiendommene til bolig eller annen bruk. Prognoser vi har hentet inn fra lokale næringsmeglere tyder på at utviklingen i kontorleieprisene i de øvrige storbyene tenderer til å være i intervallet flat til svak vekst. Større prisvariasjoner i salgsmarkedet Så langt i år har transaksjonsmarkedet vært preget av flere milliard-transaksjoner, mer selektive kjøpere og mange investorer med kjøpslyst som har hatt utfordringer med å finne objekter med de riktige karakteristika herunder eiendommer med lange og sikre leiekontrakter. Det siste året har vi registrert ca. 100 ulike kjøpere av næringseiendom og interessen er generelt god. Totalt har vi registrert ca. 170 omsetninger over MNOK 50 fra mai i fjor. Flere av transaksjonene i dagens marked reflekterer et ønske om å spisse porteføljene. Vi er i ferd med å få mer rendyrkede aktører som konsentrerer seg om utvalgte satsningsområder hvor man søker å bygge styrke og grunnlag for langsiktig verdiskapning. Utviklingen vil komme leietagerne til gode gjennom mer effektive, fleksible og kompetente tilbydere.

7 7

8 8 UNION Eiendomsinvest Norge ASA Aktiv forvaltning i UNION Eiendomsinvest Norge AS Aslakveien ble kjøpt av UNION Eiendomsinvest Norge AS i desember 2010 for en Kjøpesum på 230 mill. kroner. Eiendommen er en forvaltningsintensiv næringspark på Røa med 35 leietakere. Eiendommens beliggenhet i et område preget av boligbebyggelse på Oslo Vest, ble på kjøpstidspunktet ansett som interessant i forhold til en fremtidig konvertering til boligformål. Eiendommen ble solgt til et syndikat med OBOS som største investor i juni 2012, for en salgsverdi på 260 mill. kroner. Investeringen gav en egenkapitalavkastning på 67 % for UNION Eiendomsinvest Norge AS. UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS er et eiendomsselskap med en samlet egenkapital på 267 mill. kroner og en samlet eiendomsverdi på mill. kroner (100 % basis). Selskapet ble etablert i 4. kvartal 2010 med en strategi om å kjøpe kontantstrømeiendommer med et foredlingspotensial i de største byene i Norge. Selskapet har en opportunistisk tilnærming til sine investeringer, og ferdig utviklede eiendommer skal realiseres slik at investert egenkapital kan reinvesteres i nye prosjekter. Eiendomsporteføljen består pr av 8 eiendommer med et samlet bygningsareal på ca kvm. Selskapet er deleier i 6 av eiendommene i porteføljen med en vektet eierandel på ca. 72 %. Eiendomsporteføljen har totalt 70 leietakere, hvorav de tre største leietakerne er Fabricom (Gaz de France), Ica Detalj AS og Europris Butikkdrift AS. Samlede leieinntekter er 54,9 mill. kroner (100 % basis), og vektet kontraktsvarighet er 5,9 år. Siden etablering har selskapet realisert to eiendommer inkludert Aslakveien med en gjennomsnittlig egenkapitalavkastning på 67 %. Selskapets samlede avkastning pr 1. kvartal 2012 er 37,2 %. Selskapets forvalter er UNION Eiendomskapital som har et helhetlig ansvar for eiendomsporteføljen, og å skape verdier gjennom kjøp, aktiv forvaltning og salg av eiendommene.

9 9 UNION Eiendomsinvest Norge ASA Aslakveien Aslakveien er en velfungerende næringspark med 35 leietakere, ca. 20 mill. kroner i leieinntekter og et samlet bygningsareal på ca m 2 BTA fordelt på flere bygninger. Eiendommen ligger på en selveiertomt på ca. 17,8 mål, og er i dag regulert til lett industri, lager og verksted. Eiendommen ligger på Røa i Oslo kommune og grenser mot Mærradalen i øst og Ullerntoppen i sør. Avstanden til Oslo sentrum er ca. 5 km. Eiendommen ble oppført i perioden , og er i dag en av få gjenværende næringsområdene på Oslo Vest, og et område som opplever jevn etterspørsel etter lokaler. Eiendommens arealer er primært lager og produksjon med tilhørende kontorarealer, og det er kun begrenset annen bruk med unntak av treningssenteret Fitness Express. Eiendommen ble kjøpt av UNION Eiendomsinvest Norge AS i desember 2010 for en kjøpesum på 230 mill. kroner. I selskapets eiertid har forvalter reforhandlet eller reutleid 16 leieforhold med en samlet leie på 9,1 mill. kroner, som representerer en leieøkning på 0,8 mill. kroner. En del av strategien ved kjøpet av Aslakveien 20 i desember 2010 var at eiendommen, pga. dens beliggenhet og tomtens areal, ville ha en attraktiv alternativ bruk ved konvertering fra nærings- til boligformål. Forvalter har vært i dialog med flere boligaktører med tanke på salg av eiendommen. Eiendommen ble i juni 2012, etter å ha vært i selskapets eie i snaut halvannet år, solgt til en investorgruppering med OBOS Nye Hjem AS som største eier for en salgsverdi på 260 mill. kroner. Salget gav en egenkapitalavkastning inkludert verdistigning og kontantstrøm på 67 %.

10 10 Eiendomsporteføljen Beskrivelse av eiendomsporteføljen UNION Eiendomskapital forvalter ca. NOK 9 milliarder i eiendoms verdier som består av ca. NOK 8,2 milliarder i eiendomsfond og ca. MNOK 800 i syndikater. Porteføljen består samlet av 79 eiendommer med en leieinntekt på ca. MNOK 650. Eiendomsporteføljen, som forvaltes av UNION Eiendomskapital, er delt inn i flere ulike segmenter: (45 prosent) Kategorien inkluderer større og mindre handelseiendommer, handelsseksjoner og kjøpesenter. UNION Eiendomskapital forvalter i dag 47 handelseiendommer med et samlet areal på kvm og en samlet leie på ca. 290 millioner, tilsvarende 45 prosent av samlet leie i porteføljen. Porteføljen av handelseiendommer inkluderer blant annet tre kjøpesentre. Porteføljen består av flere kjente leietakere som blant annet Rema 1000, Elkjøp, Plantasjen, Elixia, Bohus og XXL. Lager/Kombi (24 prosent) Kategorien Lager/Kombi inkluderer rene lager og logistikk eiendommer, kombinasjonsbygg med lager og mindre kontorarealer og industrieiendommer. UNION Eiendomskapital forvalter i dag 13 lager/kombi eiendommer med et samlet areal på ca kvm og en samlet leie på ca. 153 millioner, tilsvarende 24 prosent av samlet leie i porteføljen. Porteføljen av lager/ kombi eiendommer består av kjente leietakere som blant annet Expert Norge AS, Eurosko, Brynhild Gruppen AS, og Netthandelen.no. samlet areal på ca kvm og en samlet leie på ca. 177 millioner, tilsvarende 27 prosent av samlet leie i porteføljen. Porteføljen av kontoreiendommer inkluderer statlige og fylkeskommunale etater som eksempelvis Forsvarsbygg og NAV samt private selskaper som Hafslund Eiendom AS, Nokia Siemens Networks AS og Heimdal Gruppen AS. Annet (4 prosent) Kategorien Annet inkluderer blant annet hotell, restaurant, treningssenter, annen bevertning, tomter og annet. UNION Eiendomskapital AS forvalter i dag 3 eiendommer i denne kategorien et parkeringsanlegg, et trykkeri og et kombinasjonsbygg bestående av blant annet restaurant og kontorlokaler på 4000 kvm. Utviklingspotensiale i porteføljen UNION Eiendomskapital har samlet 79 eiendommer under forvaltning. Av disse er det identifisert restruktureringsprosjekter på 10 av eiendommene, og det er i porteføljen i tillegg mulig å utvikle ca kvadratmeter nybygg innenfor gjeldende regulering, og/eller eiendommer som er i en reguleringsprosess Kontor (27 prosent) UNION Eiendomskapital forvalter i dag 16 kontoreiendommer med et Rogaland Telemark 2

11 11 1 Troms Lager/kombi 24 % Annet 4 % 45 % Eiendomsporteføljen Lager / Kombi Kontor Annet Kontor 27% 5 Nordland Segmentfordeling Verdi Investeringsmandat Annet 4 % Syndikater 13 % Lager/kombi 24 % 45 % UNION Eiendomsinvest Norge ASA 8 % Lager / Kombi Syndikater Kontor UNION Eie Storebrand Nord-Trøndelag Annet Kontor 27% Verdi Storebrand Eiendomsfond AS 79 % Transaksjonsvolum Syndikater 13 % Sør-Trøndelag UNION Eiendomsinvest Norge ASA 8 % Nye eiendommer Syndikater 90 Hordaland Oppland Solgte eiendommer Samlet eiendomsportefølje Antall eiendommer UNION Eiendomsinvest Norge ASA Storebrand Eiendomsfond AS Hedmark Storebrand Eiendomsfond AS 79 % Buskerud Oslo Akershus Østfold Vestfold Vest-Agder UNION Eiendomskapital er en aktiv eiendomsforvalter som kjøper og selger eien dommer. UEK har i perioden realisert 29 eiendommer til en samlet verdi av NOK 4,2 mrd. Salgene har i gjennomsnitt gitt investorene en egen kapitalavkastning (IRR) på 22,5 %.

12 12 syndikater Syndikateiendommer

13 13 syndikater UNION Eiendomskapital forvalter i dag 16 syndikater til en samlet verdi på NOK 1,06 milliarder. Syndikatene er etablert innenfor eiendomssegmentene: Kontor,, Bolig og Lager/kombi. Porteføljen har en samlet leie på NOK 111 millioner og et areal på ca kvm. Transaksjonsvolum syndikater Nye eiendommer Solgte eiendommer Samlet eiendomsp ortefølje Antall eiendommer Segmentfordeling - type Lager/kombi 3 % Annet 15 % 37 % Lager/kombi Kontor Annet Kontor 45 % Adresse Kjøpt Beliggenhet Fylke Segment Areal Leieinntekter Gjenværende leietid Haakon VII's gate Bodø Nordland Kontor Rogaland 15 % ,9 Kremmartunet Kjøpesenter 2006 Gol Buskerud Akershus 38 2,0 % Lilletuneveien 6 A 2006 Sarpsborg Østfold ,8 Lagerutvikling Holding 2007 Moss Østfold Lager/kombi ,1 Keysersgate Oslo Oslo Annet ,3 Bolette Brygge Oslo Oslo Kontor ,0 Mailundveien Oslo Oslo Kontor ,1 Damveien Gjøvik Oppland ,8 Gräsroten Karlstad Värmland ,5 Grønørveien Orkanger Sør Trøndelag Annet Oslo 47 % ,3 Liamyrane Bergen Hordaland ,0 Kanalveien Sola Rogaland Kontor ,6 Holmenkollveien Oslo Oslo ,9 Neuberggaten Oslo Oslo ,0 Thurmannsgate 12b 2011 Oslo Oslo ,3 Stasjonsveien Oslo Oslo ,7 Totalt ,0 Rogaland Oslo Akershus

14 14 SYNDIKATER Haakon VII s gate 98 AS Forvalter: UNION Eiendomkapital AS Forretningsfører: UNION Investorservice AS Prosjektansvarlig: Katrine Duns Drift og teknisk forvaltning: UNION Management AS Selskapsinfomasjon Finansiering Haakon VII s gate 98 AS Prosjektstart: Antall investorer: 13 Egenkapital ved etablering 1): Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 6,3 % Akkumulert utbytte: Eiendomsinformasjon Haakon VII s gate 98, Bodø Kontor Bygningsår: 1989, påbygget i 1998 og 2004 Antall leietagere: 1 Hovedleietagere: NAV Nordland Bygningsareal (BTA) kvm Tomteareal (selveiet / festet) kvm P-plasser 130 Vektet leietid: 7,9 år Vektet KPI-regulering 60 % Leieinntekter TOTALT PEr kvm. Ved etablering Per ) Inklusive lån fra investorene Belåning og lånebetingelser Belåning Renteperiode Rente p.t. 2) Transje 1: Fast ,0 % Transje 2: Flytende mnd Nibor 4,7 % Transje 3: mnd Nibor 5,1 % Totalt ,0 % 2) Inklusive margin Avdragsstruktur Type lån Avdrag 2012 Avdrag 2013 Avdrag 2014 Pantelån Totalt Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsyield: 7,50 % 7,75 % 8,00 % Eiendomsverdi 3) : Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler Kortsiktig gjeld: Gjeld: SWAP-verdier: Verdijustert egenkapital1): Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 66,9 % 69,2 % 71,4 % IRR siden oppstart: 10,4 % 8,8 % 7,2 % Akkumulert avkastning: 69,6 % 56,5 % 44,3 % 3) Justert for latent skatt Haakon VII s gate 98 AS ble etablert i Selskapet kjøpte eiendommen Haakon VII s gate 98 i Bodø. Eiendommen er i sin helhet utleid til NAV Nordland. NAV Nordland leier bygget på en barehouse kontrakt og har ansvaret for drift og vedlikehold på eiendommen. Eiendommen er vedlikeholdt for kr i 2011.

15 Kremmartunet Kjøpesenter AS 15 SYNDIKATER Forvalter: UNION Eiendomkapital AS Forretningsfører: UNION Investorservice AS Prosjektansvarlig: Cato Hauge Drift og teknisk forvaltning: UNION Management AS SELSKAPSINFORMASJON FINANSIERING Kremmartunet Kjøpesenter AS Prosjektstart: Antall investorer: 6 Egenkapital ved etablering: Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi per kvm. ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 6,5 % Akkumulert utbytte: Eiendomsinformasjon Sentrumsvegen 116, Gol Kjøpesenter Bygningsår: 1961 rehab og 1997 Antall leietagere: 18 Hovedleietagere: Cubus, Intersport, mfl Bygningsareal (BTA) kvm Tomteareal (selveiet / festet) kvm P-plasser 113 Vektet leietid: 2,0 år Vektet KPI-regulering 97 % Arealledighet: 97 % Leieinntekter TOTALT PEr kvm. Ved etablering Per Belåning og lånebetingelser Belåning Saldo Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: Flytende mnd. Nibor 4,8 % Transje 2: Fast ,7 % Transje 3: flytende Nibor 4,7 % Transje 4: mnd. Nibor 6,8 % Totalt ,1 % 1) Inklusive margin Avdragsstruktur Type lån Avdrag 2012 Avdrag 2013 Avdrag 2014 Transje 1, 2 og Transje 4: Totalt ) For perioden Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsyield: 7,50 % 8,00 % 8,50 % Eiendomsverdi 2) : Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler Kortsiktig gjeld: Gjeld: SWAP-verdier: Verdijustert egenkapital: Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 66,4 % 70,7 % 75,0 % IRR siden oppstart: 9,1 % 4,6 % -0,2 % Akkumulert avkastning: 54,5 % 25,0 % -1,1 % 2) Justert for latent skatt Kremmartunet Kjøpesenter er markedsledende kjøpesenter i Hallingdalsregionen, med sentral plassering i Gol sentrum. Det er konkrete planer for videre utvikling av eiendommen med et tilbygg på ca kvm handel og ca kvm bolig. Eiendommen vil da befeste sin posisjon som markedsledende kjøpesenter i regionen, med en styrket butikkmiks og forsterkninger innen eksisterende bransjer. Det er gjennomført mulighetsstudie som tilsier at det er behov for utvidelse av sentret. I anledning utvidelsesplanen er det gjennomført detaljplan med en ny reguleringsplan for eiendommen.

16 16 SYNDIKATER Lilletuneveien 6 A Eiendom KS Forvalter: UNION Eiendomkapital AS Forretningsfører: UNION Investorservice AS Prosjektansvarlig: Katrine Duns Drift og teknisk forvaltning: UNION Management AS Selskapsinfomasjon FINANSIERING Lilletuneveien 6 A Eiendom KS Prosjektstart: Antall investorer: 30 Egenkapital ved etablering: Innbetaling fra deltakere Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 7,1 % Akkumulert utbytte Eiendomsinformasjon Tunejordet, Sarpsborg og kontor Bygningsår: 1970 rehabilitert Antall leietagere: 7 Hovedleietagere: REMA 1000, Posten Norge Bygningsareal (BTA) kvm Tomteareal (selveiet) kvm P-plasser 210 Vektet leietid: 6,8 år Vektet KPI-regulering 86 % Arealledighet: 10 % Leieinntekter TOTALT PEr kvm. Ved etablering Per Belåning og lånebetingelser Belåning Saldo Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: Flytende mnd Nibor 4,6 % Transje 2: Fast ,3 % Aksjonærlån: n/a n/a Totalt ,6 % 1) Inklusive margin Avdragsstruktur Type lån Avdrag 2012 Avdrag 2013 Avdrag 2014 Pantelån Selgerkreditt Totalt Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsyield: 6,8 % 7,1 % 7,4 % Eiendomsverdi 2) : Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler Kortsiktig gjeld: Langsiktig gjeld: SWAP-verdier: Verdijustert egenkapital: Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 64,6 % 66,8 % 69,8 % IRR siden oppstart: 3,3 % 1,2 % -1,8 % Akkumulert avkastning: 18,1 % 6,5 % -8,6 % 2) Justert for latent skatt og verdi av utviklingspotensiale Lilletuneveien 6 A Eiendom KS ble etablert i desember 2006 ved kjøp av eiendommmen Lilletuneveien 6 A i Sarpsborg kommune. Eiendommen er en handel og kontoreiendom beliggende i et etablert handelsområde på Tunejordet i Sarpsborg. I løpet av 2011 har forvalter reforhandlet leiekontrakten med Posten Norge AS. Posten Norge AS har forlenget leieforholdet i 5 år. Sarpsborg kommune har godkjent selskapets rammesøknad vedrørende rehabilitering av sidebygning på eiendommen. Dette vil muliggjøre utleie utleie av ytterligere 600 m 2.

17 Lagerutvikling Holding KS 17 SYNDIKATER Forvalter: UNION Eiendomkapital AS Forretningsfører: UNION Investorservice AS Prosjektansvarlig: Torgeir Røstberg Drift og teknisk forvaltning: UNION Management AS SELSKAPSINFORMASJON FINANSIERING Lagerutvikling Holding KS Prosjektstart: Antall investorer: 15 Egenkapital ved etablering: Tilbakebetalt egenkapital: Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 7,1 % Eiendomsinformasjon Solgaard Skog, Moss Kombinasjonsbygg Bygningsår: 1999/2001 Antall leietagere: 1 Hovedleietagere: Collicare AS Bygningsareal (BTA) Tomteareal (selveiet / festet) P-plasser kvm kvm Vektet leietid: 3,1 år Vektet KPI-regulering n/a Leieinntekter TOTALT PEr kvm. Ved etablering Per (omsetningsleie) Belåning og lånebetingelser Belåning Saldo Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: Flytende mnd. NIBOR 4,37 % Transje 2: Fast ,07 % Selgerkreditt: Totalt ) Inklusive margin Avdragsstruktur Type lån Avdrag 2012 Avdrag 2013 Avdrag 2014 Pantelån Selgerkreditt: Totalt Sensitivtetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsyield: n/a n/a n/a Eiendomsverdi 2) : n/a n/a n/a Prosjektverdi: n/a n/a n/a Øvrige eiendeler: n/a n/a n/a Sum Eiendeler n/a n/a n/a Kortsiktig gjeld: n/a n/a n/a Gjeld: n/a n/a n/a SWAP-verdier: n/a n/a n/a Verdijustert egenkapital: n/a n/a n/a Eiendomsverdi per kvm.: n/a n/a n/a Finansieringsgrad (eiendom): n/a n/a n/a IRR siden oppstart: n/a n/a n/a Akkumulert avkastning: n/a n/a n/a 2) Justert for latent skatt Lagerutvikling Holding KS ble etablert i desember 2007 ved kjøp av eiendommmen Solgaard Skog 144 i Moss kommune. Eiendommen er et kombinasjonsbygg beliggende i et etablert logistikkområde på Solgaard Skog i Moss. Kjøpet av eiendommen var en sale-leaseback transaksjon med selger (NTN Holding AS). Leietaker varslet tidlig i januar 2010 at de ikke ville kunne betale leie. I april 2010 ble leiekontrakten sagt opp som følge av mislig hold, og leietager har fraflyttet eiendommen. Forvalter har i etterkant av dette inngått en leieavtale med Collicare AS. Leien Collicare betaler er p.t. omsetningsbasert. Det vil over tid søkes å oppnå en langsiktig leiekontrakt på normale vilkår.

18 18 SYNDIKATER Keysersgate Eiendom AS Forvalter: UNION Eiendomkapital AS Forretningsfører: UNION Investorservice AS Prosjektansvarlig: Katrine Duns Drift og teknisk forvaltning: UNION Management AS SELSKAPSINFORMASJON FINANSIERING Keysersgate Eiendom AS Prosjektstart: Antall investorer: 1 Egenkapital ved etablering: Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 6,3 % Eiendomsinformasjon Oslo Sentrum, kontor og restaurant Bygningsår: 1892 Antall leietagere: 5 Hovedleietagere: Offentlig stiftelse Bygningsareal (BTA) kvm Tomteareal (selveiet / festet) 790 kvm P-plasser 0 Vektet leietid: 9,3 år Vektet KPI-regulering 100 % Arealledighet: - Leieinntekter TOTALT PEr kvm. Ved etablering Per Belåning og lånebetingelser Belåning Saldo Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: Fast rente ,6 % Transje 2: Selgerkreditt Totalt ,6 % 1) Inklusive margin Avdragsstruktur Type lån Avdrag 2012 Avdrag 2013 Avdrag 2014 Pantelån Totalt Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsyield: 6,75 % 7,00 % 7,25 % Eiendomsverdi 2) : Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler Kortsiktig gjeld: Gjeld: SWAP-verdier: Verdijustert egenkapital: Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 76,3 % 79,1 % 81,9 % IRR siden oppstart: -23,5 % -34,0 % -44,9 % Akkumulert avkastning: -36,6 % -50,7 % -63,8 % 2) Justert for latent skatt Keysesgate Eiendom AS ble etablert i april Selskapet kjøpte AS Keysesgate NR 1 med tilhørende eiendom Keysersgate NR 1 i Oslo sentrum. Eiendommen, som er sentralt beliggende på hjørnet av Keysersgate og Akersgaten i et område med mye offentlig virksomhet, er bygget 1892 og inneholder kontorer, restaurant og butikker. Det er i 2012 planlagt vedlikehold av fasade og vinduer på eiendommen.

19 Tjuvstart AS 19 SYNDIKATER Forvalter: UNION Eiendomkapital AS Forretningsfører: UNION Investorservice AS Prosjektansvarlig: Katrine Duns Drift og teknisk forvaltning: UNION Management AS SELSKAPSINFORMASJON FINANSIERING Tjuvstart AS Prosjektstart: Antall investorer: 5 Egenkapital ved etablering: Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 7,2 % Eiendomsinformasjon Tjuvholmen Oslo Kontor Bygningsår: 2007 Antall leietagere: 3 Hovedleietagere: UNION Gruppen AS, Navigea Bygningsareal (BTA) kvm Tomteareal (selveiet) 644 kvm P-plasser 10 Vektet leietid: 5,2 år Vektet KPI-regulering 100 % Arealledighet: - Leieinntekter TOTALT PEr kvm. Ved etablering Per Belåning og lånebetingelser Belåning Saldo Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: Fast ,7 % Transje 2: Flytende mnd Nibor 4,2 % Transje 3: Flytende Flytende 6,0 % Totalt ,2 % 1) Inklusive margin Avdragsstruktur Type lån Avdrag 2012 Avdrag 2013 Avdrag 2014 Pantelån Pantelån Transje Totalt Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsyield: 5,50 % 5,75 % 6,00 % Eiendomsverdi 2) : Prosjektverdi: Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler Kortsiktig gjeld: Gjeld: SWAP-verdier: Verdijustert egenkapital: Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 72,5 % 75,8 % 79,1 % IRR siden oppstart: 66,1 % 51,9 % 37,6 % Akkumulert avkastning: 285,2 % 237,2 % 193,2 % 2) Justert for latent skatt Tjuvstart AS ble etablert i 2009 da selskapet kjøpte Tjuvholmen 1 AS som eier eiendommen Bolette Brygge 1 i Oslo. Bolette Brygge 1 ligger på Tjuvholmen, inntil kanalen som deler den fra Aker Brygge. Bygget ligger vis a vis Bryggetorget på Aker Brygge. Bygget er tegnet av arkitektfirmaet Kristin Jarmund Arkitekter og ble ferdigstilt i Bygget har en fasade i glass og kalkstein og fremstår som et av Oslos flotteste kontorbygg. Hovedleietaker er UNION Gruppen AS. Det er i 2011 tegnet en ny leiekontrakt på eiendommen. Navigea Securities AS har leiet 1417 kvm til kr 3800 per kvm. Navigea Securities flyttet inn i lokalene i mars 2012.

20 20 SYNDIKATER Mailundveien 23 AS Forvalter: UNION Eiendomkapital AS Forretningsfører: UNION Investorservice AS Prosjektansvarlig: Torgeir Røstberg Drift og teknisk forvaltning: UNION Management AS SELSKAPSINFORMASJON FINANSIERING Mailundveien 23 AS Prosjektstart: Antall investorer: 1 Egenkapital ved etablering 1) Lån ved etablering Eiendomsverdi ved etablering Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 6,8 % Eiendomsinformasjon Sinsen i Oslo Kontor Bygningsår: Rehab. i 2007 Antall leietagere: 1 Hovedleietagere: Oslo Kommune Bygningsareal (BTA) kvm Tomteareal (selveiet) kvm P-plasser 24 Vektet leietid: 8,1 år Vektet KPI-regulering 90 % Arealledighet: - Leieinntekter TOTALT PEr kvm. Ved etablering Per ) Lånt inn i form av aksjonærlån Belåning og lånebetingelser Belåning Renteperiode Rente p.t. 2) Transje 1: Flytende: mnd Nibor 4,21 % Transje 2: Fast: Selgerkreditt: Totalt ) Inklusive margin Avdragsstruktur Type lån Avdrag 2012 Avdrag 2013 Avdrag 2014 Pantelån: n/a n/a Selgerkreditt: Totalt n/a n/a 1) inklusive margin Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsyield: 6,50 % 6,75 % 7,00 % Eiendomsverdi 3) : Prosjektverdi: Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler Kortsiktig gjeld: Gjeld: SWAP-verdier: n/a n/a n/a Verdijustert egenkapital: Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 70,4 % 72,9 % 75,4 % IRR siden oppstart: 9,9 % 3,4 % -2,8 % Akkumulert avkastning: 19,0 % 6,4 % -5,2 % 2) Justert for latent skatt 3) Aksjonærlånet blir behandlet som egenkapital Mailundveien 23 AS ble etablert i januar 2010 i forbindelse med kjøp av eiendommen Mailundveien 23. Oslo kommune bruker eiendom til Helsestasjon, avdeling for Barnevernet, Fagsenter for barn og unge etc. Eiendommen driftes av utleier. Oslo Kommune leier samtlige arealer i bygningen. Tilhørende til eiendommen er det 24 parkeringsplasser. Det er inngått avtale med Europark for drift av parkeringsplassene.

21 Damvegen 2 Holding AS 21 SYNDIKATER Forvalter: UNION Eiendomkapital AS Forretningsfører: UNION Investorservice AS Prosjektansvarlig: Torgeir Røstberg Drift og teknisk forvaltning: UNION Management AS SELSKAPSINFORMASJON FINANSIERING Damvegen 2 Holding AS Prosjektstart: Antall investorer: 11 Egenkapital ved etablering: Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 7,8 % Akkumulert utbytte Eiendomsinformasjon Hunndalen på Gjøvik Kontor Bygningsår: 2007 Antall leietagere: 1 Hovedleietagere: Byggmax Norge AS Bygningsareal (BTA) Tomteareal (selveiet) P-plasser kvm kvm n/a Vektet leietid: 10,8 år Vektet KPI-regulering 100 % Arealledighet: - Leieinntekter TOTALT PEr kvm. Ved etablering Per Belåning og lånebetingelser Belåning Saldo Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: Flytende: mnd. NIBOR 4,5 % Transje 2: Fast: ,9 % Selgerkreditt: Totalt ,5 % 1) Inklusive margin Avdragsstruktur Type lån Avdrag 2012 Avdrag 2013 Avdrag 2014 Pantelån Selgerkreditt: Totalt ) inklusive margin Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsyield: 7,25 % 7,50 % 7,75 % Eiendomsverdi 2) : Prosjektverdi: Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler Kortsiktig gjeld: Gjeld: SWAP-verdier: Verdijustert egenkapital: Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 63,7 % 65,7 % 67,8 % IRR siden oppstart: 2,7 % -3,2 % -9,0 % Akkumulert avkastning: 4,1 % -4,9 % -13,2 % 2) Justert for latent skatt Damvegen 2 Holding AS ble etablert i mai 2010 i forbindelse med kjøp av eiendommen Damvegen 2 i Gjøvik kommune. Eiendommen, som er beliggende i handelsområdet Hunndalen ca. 5 km utenfor Gjøvik sentrum, er utleid til Byggmax Norge AS. Eiendommene driftes i stor grad av leietakeren selv, som er ansvarlige for daglig drift og løpende vedlikehold. Forvalter jobber aktivt i dialog med leietakeren for tilrettelegge for at de er fornøyd med fasilitetene og for å skape verdier for aksjonærene.

22 22 SYNDIKATER Gräsroten 1 Holding AS Forvalter: UNION Eiendomkapital AS Forretningsfører: UNION Investorservice AS Prosjektansvarlig: Katrine Duns Drift og teknisk forvaltning: UNION Management AS SELSKAPSINFORMASJON FINANSIERING Gräsroten 1 Holding AS Prosjektstart: Antall investorer: 19 Egenkapital ved etablering NOK: Lån ved etablering SEK: Eiendomsverdi ved etablering SEK: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 6,90 % Akkumulert utbytte Eiendomsinformasjon Karlstad, Sverige Bygningsår: 1987/2008 Antall leietagere: 1 Hovedleietagere: Plantasjen Sverige AB Bygningsareal (BTA) Tomteareal (selveiet / festet) P-plasser kvm kvm Vektet leietid: 16,5 år Vektet KPI-regulering 100 % Arealledighet: - Leieinntekter TOTALT PEr kvm. Ved etablering SEK Per SEK Belåning og lånebetingelser Belåning Saldo Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: Fast rente ,6 % Totalt ,6 % 1) Inklusive margin Avdragsstruktur Type lån Avdrag 2012 Avdrag 2013 Avdrag 2014 Pantelån Totalt Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsyield: 6,50 % 7,00 % 7,50 % Eiendomsverdi 2) : Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler Kortsiktig gjeld: Gjeld: SWAP-verdier: Verdijustert egenkapital: Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 59,1 % 63,6 % 68,2 % IRR siden oppstart: 42,9 % 22,1 % 3,4 % Akkumulert avkastning: 56,7 % 28,6 % 4,3 % 2) Justert for latent skatt * Alle tall i SEK Gräsroten 1 Holding AS ble etablert i september Selskapet etablerte det svenske selskapet Gräsroten Holding AB som igjen kjøpte eiendommen Gräsdalsgatan 1 i Karlstad i Sverige. Eiendommen, som ligger med meget god beliggenhet langs E-18 ved handelsområdet Bergvik i Karlstad er leiet ut til Plantasjen som igjen fremutleier deler av bygget til møbelkjeden EM møbler. Bygget er en kombinasjon av nybygg og rehabilitert bygning på kvm. Leietaker dekker driftsutgifter, forsikring, evt. kommunale avgifter og vedlikehold på eiendommen.

23 Grønørveien 54 Holding AS 23 SYNDIKATER Forvalter: UNION Eiendomkapital AS Forretningsfører: UNION Investorservice AS Prosjektansvarlig: Torgeir Røstberg Drift og teknisk forvaltning: UNION Management AS SELSKAPSINFORMASJON FINANSIERING Grønørveien 54 AS Prosjektstart: Antall investorer: 20 Egenkapital ved etablering: Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 8,40 % Eiendomsinformasjon Orkanger Trykkeri Bygningsår: 2010 Antall leietagere: 1 Hovedleietagere: Nr 1 Adressa Trykk Orkanger AS Bygningsareal (BTA) kvm Tomteareal (selveiet / festet) kvm P-plasser 0 Vektet leietid: 14,3 år Vektet KPI-regulering 100 % Arealledighet: - Leieinntekter TOTALT PEr kvm. Ved etablering Per Belåning og lånebetingelser Belåning Saldo Renteperiode Rente p.t.1) Transje 1: Flytende rente mnd. NIBOR 4,4 % Transje 2: Fast rente ,0 % Transje 3: Fast rente ,8 % Totalt ,31 % 1) Inklusive margin Avdragsstruktur Type lån Avdrag 2012 Avdrag 2013 Avdrag 2014 Pantelån Totalt Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsyield: 7,50 % 8,00 % 8,50 % Eiendomsverdi 2) : Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler Kortsiktig gjeld: Gjeld: SWAP-verdier: Verdijustert egenkapital: Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 66,5 % 70,6 % 74,5 % IRR siden oppstart: 21,3 % 5,2 % -9,6 % Akkumulert avkastning: 27,5 % 6,6 % -11,9 % 2) Justert for latent skatt Eiendommen ligger på Grønøra i Orkanger, et etablert område for industri, ca. 45 km utenfor Trondheim. Bygget fungerer som felles trykkeri for Polaris Media ASA og A-preseen AS og inneholder pressehall, pakkeri, kjørehall, papirlager og operatørrom på første plan, samt ventilasjonsrom, galleri, kontor og garderobe på andre plan.

24 24 SYNDIKATER Oslo Vest seiendommer AS Forvalter: UNION Eiendomkapital UEN AS Forretningsfører: UNION Investorservice AS Prosjektansvarlig: Marius Alfredsen Drift og teknisk forvaltning: UNION Management AS SELSKAPSINFORMASJON FINANSIERING Oslo Vest Holding AS Prosjektstart: Antall investorer: 2 Egenkapital ved etablering: Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 6,90 % Eiendomsinformasjon Oslo Vest Bygningsår: Antall leietagere: 20 Hovedleietagere: ICA Norge AS Bygningsareal (BTA) kvm Tomteareal (selveiet / festet) P-plasser 73 Vektet leietid: 5,2 år Vektet KPI-regulering 98 % Leieinntekter TOTALT PEr kvm. Ved etablering Per Belåning og lånebetingelser Belåning Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: Flytende mnd Nibor 4,07 % Transje 2: Fast ,93 % Selgerkreditt Totalt ,50 % 1) Inklusive margin Avdragsstruktur Type lån Avdrag 2012 Avdrag 2013 Avdrag 2014 Pantelån Totalt Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsyield: 6,75 % 7,00 % 7,25 % Eiendomsverdi 2) : Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler Kortsiktig gjeld: Gjeld: SWAP-verdier: Verdijustert egenkapital: Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 75,1 % 77,8 % 80,5 % Akkumulert avkastning: -3,6 % -17,2 % -29,8 % 2) Justert for latent skatt Eiendommene er kjøpt som del av portefølje av fire handelseiendommer, hvor ICA er hovedleietaker. Eiendommene er godt etablert som dagligvaresenter i sine respektive områder.

25 Liamyrane Holding AS 25 SYNDIKATER Forvalter: UNION Eiendomkapital UEN AS Forretningsfører: UNION Investorservice AS Prosjektansvarlig: Marius Alfredsen Drift og teknisk forvaltning: UNION Management AS SELSKAPSINFORMASJON FINANSIERING Liamyrane Holding AS Prosjektstart: Antall investorer: 2 Egenkapital ved etablering: Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 7,50 % Eiendomsinformasjon Åsane, Bergen Bygningsår: 1979, rehabilitert i 2005 Antall leietagere: 9 Hovedleietagere: Europris, Møbelringen m.fler Bygningsareal (BTA) kvm Tomteareal (selveiet / festet) kvm P-plasser - Vektet leietid: 4,0 år Vektet KPI-regulering 100 % Arealledighet: 6 % Leieinntekter TOTALT PEr kvm. Ved etablering Per Belåning og lånebetingelser Belåning Saldo Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: Flytende mnd Nibor 4,24 % Transje 2: Selgerkreditt Totalt ,24 % 1) Inklusive margin Avdragsstruktur Type lån Avdrag 2012 Avdrag 2013 Avdrag 2014 Pantelån Totalt Sensitivitetsanalyse av Eiendomsverdi Eiendomsyield: 7,25 % 7,50 % 7,75 % Eiendomsverdi 2) : Øvrige eiendeler: Sum Eiendeler Kortsiktig gjeld: Gjeld: SWAP-verdier: Verdijustert egenkapital: Eiendomsverdi per kvm.: Finansieringsgrad (eiendom): 75,8 % 78,4 % 80,9 % IRR siden oppstart: 37,8 % 11,6 % -10,3 % Akkumulert avkastning: 16,7 % 5,4 % -5,1 % 2) Justert for latent skatt Eiendommen ligger sentralt på Liamyrane. Eiendommen er under utvikling og det arbeides for å få lengre løpetid på leiekontraktene. Området er også under omregulering til handel. Hele området vil i fremtiden fremstå som en handelspark. De butikkene som i dag er etablert i området har svært gode omsetningstall.

26 26 SYNDIKATER Kanalsletta Holding AS Forvalter: UNION Eiendomkapital UEN AS Forretningsfører: UNION Investorservice AS Prosjektansvarlig: Torgeir Røstberg Drift og teknisk forvaltning: UNION Management AS SELSKAPSINFORMASJON FINANSIERING Kanalsletta AS Prosjektstart: Antall investorer: 9 Egenkapital ved etablering: Lån ved etablering: Eiendomsverdi ved etablering: Eiendomsverdi pr. kvm ved etablering: Eiendomsyield ved kjøp: 7,10 % Eiendomsinformasjon Belåning og lånebetingelser Belåning Saldo Renteperiode Rente p.t. 1) Transje 1: mnd Nibor 4,7 % Transje 2: Fast rente ,8 % Selgerkreditt Totalt ,8 % 1) Inklusive margin Avdragsstruktur Type lån Avdrag 2012 Avdrag 2013 Avdrag 2014 Pantelån Totalt Forus, Jæren Kontor Bygningsår: Antall leietagere: 1 Hovedleietagere: Fabricom Bygningsareal (BTA) kvm Tomteareal (selveiet / festet) kvm P-plasser 210 Vektet leietid: 10 år (ved ferdigstillelse) Vektet KPI-regulering 100 % Arealledighet: - Leieinntekter TOTALT PEr kvm. Ved ferdigstillelse Kanalveien 1 er en kontoreiendom med en 10 års kontrakt som skal oppføres i Sola kommune. Eiendommen er i sin helhet utleid i 10 år fra ferdigstillelse år 2013 til Fabricom AS. Eiendommen har en svært gunstig beliggenhet på Forus Vest som er det området det bygges flest nye næringsbygg i Stavanger-området for tiden. Det er av- og påkjørsel til E39 og Solasplitten like ved eiendommen.

27 27 storebrand eiendomsfond Storebrand Eiendomsfond AS

28 28 storebrand eiendomsfond Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Eiendomsfond AS er etablert og forvaltet av UNION Eiendomskapital AS i I perioden 2005 til 2008 gjennomførte UNION Eiendomskapital 10 kvartalsvise emisjoner der det ble hentet inn totalt ca 2,4 milliarder kroner i egenkapital fra mer enn investorer. Fondet eier en diversifisert eiendomsportefølje som i dag er verdsatt til ca. 7 milliarder. Fondets strategi er å bygge opp en veldiversifisert eiendomsportefølje i Norge, både med hensyn til leietakerrisiko, kontraktslengder, eiendomssegment og geografisk spredning av eiendommene. Fondet har en tredelt livssyklus; Investeringsfase fra 2005 til 2007, forvaltningsfase fra , og en nedsalgsfase fra 2013 til Fondet er pr i dag inne i forvaltningsfasen, hvor målet er å maksimere verdien av eksisterende eiendomsmasse. Fondet består ved utløpet av 2011 av totalt 61 eiendommer, med en markedsverdi på til sammen 7 milliarder kroner. Fondets målsatte belåningsgrad er ca 70 % over fondets levetid. Segmentfordeling Lager / kombi 32% Annet 1% 46% Lager / Kombi Kontor Annet Kontor 21% Transaksjonsvolum Storebrand Eiendomsfond AS Nye eiendommer Solgte eiendommer Samlet eiendomsp ortefølje Antall eiendommer Fordeling av eiendomsporteføljen per fylke. Basert på leieinntekter Fylke % Akershus 20 % Hedmark 0 % Hordaland 7 % Nordland 3 % Nord-Trøndelag 1 % Oppland 1 % Oslo 39 % Rogaland 1 % Sør-Trøndelag 9 % Telemark 2 % Troms 0 % Vest-Agder 7 % Vestfold 5 % Østfold 4 % Totalt 100 %

29 29 Storebrand Eiendomsfond AS Har levert best avkastning i år Storebrand Eiendomsfond AS (forvaltet av UNION Eiendomskapital) har levert best avkastning blant sammenlignbare eiendomsfond i perioden år UNION Eiendomskapital sin strategi for kjøp og aktiv forvaltning av eiendomsmassen produserer verdier som er langt bedre enn det konkurrentene kan vise til. En beskrivelse av UNION Eiendomskapital sin Fondsindeks UNION Eiendomskapital har utarbeidet en fondsindeks som måler egenkapitalavkastningen for eiendomsfond med fokus på Norge. UNIONs Fondsindeks består i dag av totalt seks eiendomsfond med en eiendomsverdi på nær 33 milliarder kroner ved utløpet av Deltakerne i indeksen er: 1) Storebrand Eiendomsfond AS 2) Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS 3) Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA 4) Fortin AS (DnBNOR Eiendomsfond AS) 5) Nordisk Areal AS 6) Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 7) ACTA Etatbygg Holding. Siden 2005 har fondsindeksen levert en egenkapitalavkastning på ca. 3 %. Til sammenligning så har Storebrand Eiendomsfond AS levert en avkastning på ca. 28 % over samme periode, hvilket er ca. 31 prosentpoeng bedre enn indeks. Track record - Storebrand Eiendomsfond AS vs. Fondsindeks Norge Samtlige av deltagerne i indeksen foretar uavhengige eksterne verdivurderinger av sine eiendommer minst årlig. Indeksen baserer seg på tall som rapportert fra de ulike forvalterne, og oppdateres kvartalsvis med avkastningen til de ulike fondene. Hver enkelt deltaker inkluderes fra tidspunktet for oppstart av det enkelte fond, og indeksen er vektet iht. verdijustert egenkapital Q4 05 Q1 06 Q2 06 Q3 06 Storebrand Eiendomsfond Norwegian Real Estate Fund Index* Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2011. Sterke prognoser. 24 % avkastning siden etablering i desember 2010

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2011. Sterke prognoser. 24 % avkastning siden etablering i desember 2010 4 Sterke prognoser 6 24 % avkastning siden etablering i desember 2010 8 Forvalter 8,6 milliarder i eiendoms verdier 27 Best avkastning av eiendomsfondene siden 2005 k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2013. Positive prognoser for eiendomsmarkedet. Slik skaper UNION verdier av eiendom

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. Union Eiendomskapital 2013. Positive prognoser for eiendomsmarkedet. Slik skaper UNION verdier av eiendom 4 Positive prognoser for eiendomsmarkedet 8 Slik skaper UNION verdier av eiendom 10 Forvalter NOK 8,8 mrd i eiendomsverdier 55 UNIONs Track record k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport Union Eiendomskapital

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport 2010

Kapitalforvaltningsrapport 2010 Kapitalforvaltningsrapport 2010 Sterke prognoser SIDE 04 Forventer sterk avkastning for eiendom i Norge med en gjennomsnittlig totalavkastning på 10 % for årene 2010-2012 Tjente 110 millioner på bygård

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond 4 Prognoser for eiendomsmarkedet 8 Beste skandinaviske eiendomsfond 10 Forvalter NOK 9 mrd i eiendomsverdier k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport UNION Eiendomskapital 2014 3 INNHOLD Vi skaper verdier

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann

Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann Storebrand Eiendomsfond AS Presentasjon for Norsk Tillitsmann Oslo - 17. desember 2008 UNION Eiendomskapital Forvalter av Storebrand Eiendomsfond AS Visjon: Å bli en ledende kapitalforvalter innenfor eiendom

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2015 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 UNION

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS - NØKKELINFORMASJON PPN EIENDOMSINVEST I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q1 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 4. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 4. kvartal 2013 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Eiendomssalg 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling Felix konferansesenter 23. mai 2012 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling 11. April 2014 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2012 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 203 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2008 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2012 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2013 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 26 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 2. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q3 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

STOREBRAND EIENDOMSFOND AS. Presentasjon på generalforsamling 12. Mai 2016

STOREBRAND EIENDOMSFOND AS. Presentasjon på generalforsamling 12. Mai 2016 STOREBRAND EIENDOMSFOND AS Presentasjon på generalforsamling 12. Mai 2016 KORT OM MARKEDET Myk landing i transaksjonsmarkedet Vi har registrert transaksjoner for rundt 8 milliarder kroner i første kvartal

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2013 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016 MARKEDSOPPDATERING Vårseminar 2016 2014-2015 2014-2015 Oljepris: - 70 % 30 000 oljejobber borte Kontorledighet: Avkastning: 20% Prime yield: - 100 bps Transaksjonsvolum: 192 mrd. 2 Hva drev yielden i 2015?

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 UNION Markedspuls Juni 2014 Månedens tema Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 Jon Olav Mjølhus ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold har regnet på avkastningen i norske eiendomssyndikater.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 3. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer