Statusrapport Samstemming av legemiddellister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statusrapport Samstemming av legemiddellister"

Transkript

1 Statusrapport Samstemming av legemiddellister Trine Aag Dato:

2 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelse... 3 Sammendrag Informasjon eksternt Opplæring Arbeidsgruppen Prosedyrer Målinger Extranet Kvalitetsmålinger i regi av SamStem Epikrisekvalitet MiR Milepælsplan Veien videre Vedlegg

3 Ordliste/forkortelse HSYK = Helgelandssykehuset IMM = Integrated Medicines Managment (IMM) er en metode som ivaretar legemiddelflyten i hele pasientforløpet; fra innleggelse til utskrivning (Se figur 1). Det er en systematisk tverrfaglig arbeidsmetode for å øke kvaliteten på legemiddelbehandlingen og forebygge feil i informasjon om pasientens legemiddelbruk ved inn- og utskrivning. Målsetningen med IMM modellen er god og sikker legemiddelbehandling hos inneliggende pasienter i sykehus og korrekt informasjon om pasientens legemiddelbruk ved skifte av behandlingsnivå. ved innleggelse legemiddel - samstemming under oppholdet legemiddelgjennomgang ved utskrivelse pasientorientering, utlevering av legemiddel, epikrise LIB = en fullstendig og oppdatert liste over legemidler i bruk (nåværende) MiR = Mo i Rana SANO = Sykehusapotek Nord SNEKS = Som før, Ny, Endret, Kur, Slutt SSJ = Sandnessjøen 3

4 Sammendrag Samstemming av legemiddellister er ett av tolv innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet. Formålet med dette innsatsområdet er å sørge for at korrekt informasjon om pasientens faktiske legemiddelbruk overføres mellom omsorgsnivåene og internt i sykehus. Dette skal hindre pasientskader som følge av feilbruk av legemidler. Samstemming av legemiddellister defineres som: «En metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk». Manglende samstemming er kjent som et betydelig pasientsikkerhetsproblem både nasjonalt og internasjonalt. Samstemming av legemiddellister er det mest omfattende tiltaket i pasientsikkerhetsprogrammet fordi dette omfatter alle pasienter. I hht forskrift om legemiddelhåndtering som trådte i kraft skal en oppdatert og samstemt liste over legemidler i bruk (LIB), i forståelse med pasienten, alltid følge pasienten ved skifte av omsorgsnivå. Dette betyr at det nå også for kommunehelsetjenesten er et krav om samstemming. Sykehusapotek Nord fikk i 2013 innvilget kvalitetsmidler til prosjektet SamStem for å bidra til innføring av prosedyrer for samstemming i hele regionen. Målsetningen med SamStemprosjektet er å sikre et regionalt samarbeid mellom de lokale prosjektgruppene ved innføring av samstemmingsprosedyrer i Helse Nord, at farmasøytisk kompetanse anvendes ved innføringen samt en sikring av en regional overbygning i tiltak rettet mot kommunehelsetjenesten. Det er utarbeidet tre tiltak som skal legge til rette for at alle som har behandlingsansvar for en pasient aktivt skaffer seg korrekt informasjon om de medisinene pasienten faktisk bruker. 1. Sikre opptak og oppfølging av legemiddelanamnese ved innleggelse i sykehus. 2. Sikre at oppdatert og samstemt legemiddelliste følger med i epikrisen. 3. Gi pasienten samstemt medisinliste ved utskrivelse fra sykehus og oppdatere medisinliste etter poliklinisk konsultasjon hvor legemiddelbehandling har blitt endret. 4

5 1. Informasjon eksternt I forbindelse med innsatsområdet er følgende tiltak satt i gang i regionen: Standardsetning i innkallingsbrev om at pasienten skal medbringe medisinliste ved sykehusinnleggelser innføres (mars 2013) Kampanjeplakaten hengt opp på alle venterom (april-mai 2013) (se vedlegg 1) Innlegg på møte i brukeutvalget (mai 2013) Innlegg under fellesmøte for pasienter med prostatakreft MiR og Mosjøen (april 2013) Infobrev til alle apotek i regionen (april 2013) Artikkel i HELT (juni 2013) (se vedlegg 2) Fastlegenytt (mai 2013 og desember 2014) (se vedlegg 3) Presentasjon av HSYKs arbeid med innsatsområdet og masteroppgave om epikrisekvalitet under regional pasientsikkerhetskonferanse (november 2013 og 2014) (se vedlegg 4) Presentasjon av masteroppgave om epikrisekvalitet MiR på Nordic Networking Group of Clinical Pharmacy konferanse Estland (juni 2015) 2. Opplæring Internundervisning MiR Mosjøen SSJ Leger Samstemming INN Oktober+Desember 2013 Mars 2015 Mars 2015 Presentasjon masteroppgave epikrisekvalitet av om Desember 2014 Avtalt september 2015 April 2015 Samstemming UT Psykiatri Samstemming INN Desember 2014 Januar 2015 Februar 2014+Mars 2015 Mars 2015 (Ikke aktuelt) Samstemming UT Januar 2015 Mars 2015 Medisinsk avd Februar 2015 Mars 2015 Avdelingsledere og Mai Mars 2015 Mars 2015 Februar 2014 områdesjefer Medisinansvarlige Mars 2015 Mars 2015 April 2015 sykepleiere Internundervisning gis også til alle nye turnusleger og medisinstudenter som en del av introduksjonsuken Det er i samarbeid med legemiddelkomiteen utarbeidet en perm for nyansatte leger og vikarleger. Denne inneholder informasjon om samstemming samt prosedyrer nevnt under punkt Arbeidsgruppen Helgelandssykehuset (HSYK) opprettet i mars 2013 en egen arbeidsgruppe for innsatsområdet. Gruppen består i dag av følgende personer: 5

6 Trine Aag (leder av innsatsområdet) Anne Ingeborg Pedersen (leder av pasientsikkerhetsprogrammet) Niels Hag Møller (asslege MiR) Petter Tag (asslege Mosjøen) Petter Dahle Stausland (asslege SSJ) Jan Svendsen (overlege psykiatri MiR) Kirsti Wang Forså (farmasøyt Mosjøen) Berit Fossland (farmasøyt SSJ) Iren Ramsøy (samhandlingssjef) Kristin Sakshaug (PKO SSJ) Anne Brose (PKO Mosjøen) Guttorm Johnsen (PKO MiR) Anita Husveg (praksiskonsulent) Monica Westvik (Rana kommune) Dag Utnes (leder av brukerutvalget) Det er gjennomført 6 møter i arbeidsgruppen (mars 2013-februar 2015). Følgende tema er diskutert: Prosedyrer for samstemming INN og UT av HSYK Definisjon på samstemming Målinger hvem skal registrere, hvor skal samstemming dokumenteres, hva er god kvalitet Innføring av eget felt i legemiddelkurven for dokumentasjon av samstemming Epikrisekvalitet Kvalitet på henvisninger LIB til pasienter Samhandling vedrørende informasjonsflyt om LIB 4. Prosedyrer Det er utarbeidet prosedyrer basert på nasjonale anbefalinger: Prosedyre for opptak av legemiddelanamnese og samstemming av legemidler i bruk ved innleggelse (PR33700) utarbeidet og godkjent (mars 2014) Prosedyre for legemiddelinformasjon ved utskrivelse utarbeidet og godkjent (mars 2015) Prosedyrene ble sendt på høring til alle leger for kommentarer. Prosedyre for informasjonsflyt (samstemming) internt i HSYK er under utarbeidelse. 5. Målinger 5.1 Extranet Prosesser for innsatsområdet samstemming av legemiddellister skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens database, Extranet. Dette vil gi oversikt over utvikling og forbedring på den enkelte enhet over tid. Målemetoden for pasientsikkerhetskampanjen bygger på enkle, løpende målinger. Målingene skal overvåke og evaluere resultatene og 6

7 P1 - jan P2 - jan P1 - feb P2 - feb P1 - mar P2 - mar P1 - apr P2 - apr P1 - mai P2 - mai P1 - jun P2 - jun P1 - jul P2 - jul P1 - aug P2 - aug P1 - sep P2 - sep P1 - okt P2 - okt P1 - nov P2 - nov P1 - des P2 - des P1 - jan P2 - jan P1 - feb gi informasjon om i hvilken grad tiltakspakken er implementert. Prosessmålingene måler graden av implementering av tiltakspakken. Andel pasienter hvor det er dokumentert utført samstemming av legemiddelliste ved innleggelse i sykehus. Beskrivelse: Målingen viser andel pasienter hvor prosedyre/sjekkliste for samstemming ved innleggelse i sykehus er utført og dokumentert. Hensikten med målingen er å øke andelen av pasienter hvor virksomhetens prosedyre/sjekkliste for samstemming av legemiddelliste er utført og dokumentert i EPJ ved innleggelse. Samstemming INN og kilde dokumenteres i eget felt på medisinkurven Samstemming ved innleggelse Med MiR Med Mosjøen Kir Mir Figur 1: Andel pasienter hvor det er dokumentert utført samstemming av legemiddelliste ved innleggelse i sykehus. Døgn- og Rus-avdeling MiR er klare for oppstart av målinger så snart opplæring av måleansvarlige er utført (mars 2015). BUP Mosjøen registrerer samstemming i DIPS, siste måling (mars 2015) var 100%. Oppstart av målinger i Sandnessjøen ved Kirurgisk avd. og Medisinsk avdeling i februar. Andel pasienter hvor det er dokumentert utført samstemming av legemiddelliste ved utskriving fra sykehus. Beskrivelse: Måler andel pasienter som har samstemt legemiddelliste ved utskriving. Formålet er å øke andelen pasienter får med seg samstemt legemiddelliste ved 7

8 Antall uoverensstemmelser utskriving hvor dette er dokumentert i EPJ. Det viste seg at å dokumentere dette på kurven ikke er så lett da kurven ofte er scannet inn når epikrisen skrives. Det undersøkes alternative løsninger på dokumentasjon av samstemming UT. 48% av pasientene ved medisinsk avdeling MiR (januar 2015) fikk samstemt listen sin ved utskrivelse. Tilsvarende tall for kirurgisk avdeling MiR 56% og 44% (januar og februar 2015). 5.2 Kvalitetsmålinger i regi av SamStem Som en del av SamStemprosjektet skal enhetene samle inn kvalitetsdata på samstemming INN. Disse målingene er en del av en masteroppgave i farmasi 2014/2015. Målingene er utført ved at farmasøyt samstemmer legemiddellister timer etter innleggelse, dette for at legen skal ha tid til å samstemme selv først. Det ble derfor også målt hvor mange av kurvene som allerede var samstemt av lege. Samstemmingen ble utført etter Integrated Medicines Management (IMM) modellen. Kvalitetsmålinger MiR gjennomført i perioden pasienter fra medisinsk avdeling og 10 pasienter fra kirurgisk avdeling 50% av kurvene ved både medisinsk og kirurgisk avdeling var allerede samstemt av lege ved innkomst. Det ble funnet uoverensstemmelser i 60% av disse samstemte kurvene. 70% og 60% av pasientene ved hhv medisinsk og kirurgisk avdeling hadde minst en uoverensstemmelse. Hos disse var gjennomsnittelig antall uoverensstemmelser 2,4 og 3 for hhv medisinsk og kirurgisk avdeling. Den hyppigste typen uoverensstemmelse var pasienten bruker annet legemiddel i tillegg for begge avdelingene. Type uoverensstemmelser Pasient bruker annet LM i tilleg Pasient bruker ikke LM Annen dosering Pasient tar ikke LM som forskrevet (noncompliance) Med Kir Figur 2: Type uoverensstemmelser identifisert etter samstemming av legemiddellister MiR 8

9 Kvalitetsmålinger Mosjøen gjennomført i perioden pasienter fra medisinsk avdeling Ingen av kurvene var samstemt av lege ved innkomst. 50% av pasientene hadde minst en uoverensstemmelse. Hos disse var gjennomsnittelig antall uoverensstemmelser 2,4. Den hyppigste typen uoverensstemmelse var pasienten bruker annet legemiddel i tillegg. Kvalitetsmålinger SSJ utføres i mars/april Epikrisekvalitet MiR Ved sykehuset Mo i Rana har en masterstudent i farmasi sett på kvaliteten av legemiddelavsnittet (vha scoringsverktøy, se figur 2) i 586 tilfeldige epikriser fra Gjennomsnittlig skår i epikriser var 47% for fastmedisin og 37% for behovsmedisin. Medisinsk avdeling skårer generelt høyere enn kirurgisk avdeling. Innen fastmedisin har medisinsk avdeling signifikant høyere skår enn kirurgisk avdeling hhv. 49% og 45%. Figur 3: skåringsverktøy fra pasientsikkerhetsprogrammet 9

10 Skåring fastmedisin (med. + kir.) Skåring behovsmedisin (med. + kir.) 0 poeng 1 poeng 2 poeng 1% 3% 2% 7% 15% 29% 23% 57% 72% 89% 26% 94% 89% 83% 70% 26% 29% 40% 5% 6% 6% 0 poeng 1 poeng 2 poeng 1% 4% 10% 15% 13% 4% 3% 37% 55% 64% 81% 11% 88% 60% 82% 87% 14% 35% 18% 53% 31% Figur 4: Skåring for de ulike kriteriene i skåringsverktøyet. I tillegg har studenten utført en kvalitativ studie blant fastleger som mottar disse epikrisene. Resultatene fra epikrisestudien understøttes for det meste av informasjonen som fremkom i intervjuene med fastleger. De opplever kvaliteten på legemiddelinformasjonen i epikriser fra HSYK-MiR som varierende. Fastlegene ønsker faglig begrunnelse for legemiddelendringer med støtte av klinisk relevant informasjon og ønsker bruk av SNEKS-koder (SOM FØR, NY, ENDRET, KUR, SLUTT) bak hvert legemiddel i listen. Universitetet i Tromsø ønsker å gjennomføre tilsvarende studie for epikriser 2015 for å se om kvaliteten har økt. 10

11 6. Milepælsplan Tiltak Beskrivelse Ansvarlig Frist Enhet Gjennomført Målinger Avklare hvem som skal utføre målingene Arbeidsgruppen April Alle Avklare krav til samstemming UT Arbeidsgruppen April Alle Opplæring målingsansvarlig Farmasøyt Opplæring Internundervisning leger samstemming INN o Kirleger o Medleger o Psykiatri Internundervisning leger samstemming UT o Kirleger o Medleger o Psykiatri Internundervisning sykepleiere Oppfriskning samstemming INN/UT Farmasøyt/Lege Farmasøyt/Lege Farmasøyt/Lege Farmasøyt Farmasøyt Mars Juni August Mars MSJ/SSJ MSJ/SSJ MSJ/MiR MSJ/SSJ MSJ/SSJ MSJ/SSJ/MiR MiR/MSJ/SSJ Alle Alle Alle SSJ SSJ MiR Alle Turnuslegekurs Medisinstudenter Februar/August Januar/August Alle Alle Alle Prosedyrer Godkjenne prosedyre for Samstemming INN og Samstemming UT Fred Mars Alle Alle Kvalitetsmålinger Følge plan fra prosjekt SamStem 1. Måling 2. Måling Farmasøyt Farmasøyt 31. Mars April/Oktober SSJ/MSJ MiR/SSJ/MSJ MSJ

12 7. Veien videre Forbedringsarbeid og endring tar tid! Målingene viser bedring, men for å nå målet vårt på 100 % må vi fremdeles arbeide kontinuerlig med forbedring, undervisning og små justeringer for å bli bedre. Arbeidsgruppen vil fortsatt ha 3-4 møter årlig. Det planlegges også å arrangere halvårlige samlinger for erfaringsutveksling og faglig oppdatering. Disse vil foreslås i juni og november hvert år. Erfaringer og målinger presentert på seminarene vil danne grunnlaget for halvårlig rapport til ledelsen. Målinger registret i Extranet vil kontinuerlig bli fulgt opp med tilbakemeldinger til ledelsen og den enkelte avdeling. Universitetet i Tromsø ønsker et videre samarbeid med HSYK angående masteroppgaver i farmasi. En tilsvarende oppgave om epikrisekvalitet i 2016/2017 vil være interessant for å belyse effekten av forbedringsarbeidet.

13 8. Vedlegg Vedlegg 1: Kampanjeplakat

14 Vedlegg 2: Artikkel i HELT En oppdatert legemiddelliste øker kvaliteten på pasientbehandlingenstadig flere bruker forskjellige legemidler samt naturmidler og kosttilskudd samtidig. Det øker risikoen for farlige kombinasjoner som igjen fører til bivirkninger, sykehusinnleggelser og dødsfall. Det er derfor svært viktig for legen å ha fullstendig oversikt over alle legemidlene pasienten bruker. Slik det er i dag har ikke legen oversikt over hva pasienten får skrevet ut hos andre leger. Det kan derfor skje at man legges inn i akuttmottaket og ingen aner hvilke legemidler pasienten tar. Dersom dette skjer på kveld eller natt og man ikke får tak i fastlegen kan konsekvensene bli alvorlige. Har man derimot med seg en oppdatert legemiddelliste vil denne være til veldig god hjelp for legen. Det er særlig sett problemer ved skifte av omsorgsnivå, hvor overføring av informasjon ofte er både mangelfull og feilaktig. Dette gjelder både ved innleggelse og utskrivelse av pasienter i sykehus. Den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har som mål at alle pasienter har en fysisk legemiddelliste som gjennomgås og oppdateres etter hver kontakt med helsetjenesten. Det handler om å sikre at sykehuset, fastlegen, hjemmetjenesten, sykehjemmet, apoteket, pårørende og pasienten selv skal ha lik informasjon om pasientens legemiddeler. Ved Helgelandssykehuset er det opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe som har satt i gang flere tiltak for å sikre at våre legemiddellister stemmer med de legemidler pasienten faktisk bruker. Det er også utarbeidet prosedyrer for å forbedre legemiddelinformasjonen i epikrisene med blant annet fokus på beskrivelse av alle endringer som er gjort i løpet av innleggelsen samt årsaken til disse. Ved reise til utlandet vil en slik liste være gull verdt da listen inneholder en oversikt over både navnet på legemiddelene og virkestoffene. Så selv om legemiddelene har forskjellig navn i ulike land, vil for eksempel en spansk lege eller legevakta i Frankrike finne korrekt legemiddel basert på virkestoffet. I fremtiden vil det nok bli elektroniske løsninger som sikrer at alle aktørene får tilgang til legemiddellisten, men inntil videre er en papirliste veldig mye bedre med enn ingenting. Husk å be legen din om en oppdatert legemiddelliste og vis den fram hver gang du oppsøker lege og når du henter legemiddeler på apoteket!

15 Vedlegg 3: Fastlegenytt Samstemming av legemiddellister en felles dugnad for hele helsetjenesten Samstemming av legemiddellister er ett av tolv innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet. Manglende samstemming av legemiddellister er kjent som et betydelig pasientsikkerhetsproblem både nasjonalt og internasjonalt. Innføring av tiltaket krever et godt samarbeid mellom spesialist og kommunehelsetjenesten. SamStem Helse Nord ga høsten 2013 midler til Sykehusapotek Nord for å bistå de øvrige helseforetakene i regionen med gjennomføringen av tiltaket samstemming av legemiddellister. Dette arbeidet er organisert i et prosjekt, SamStem, med målsettingen å innen 2015 ha innført samstemming av legemiddellister som en standard i pasientforløp i hele Helse Nord. Helgelandssykehuset Ved Helgelandssykehuset (HSYK) har arbeidet med samstemming av legemiddellister løpt siden begynnelsen av Arbeidet har vært forankret i arbeidsgruppe for samstemming, bestående av farmasøyt, lege, sykepleier, praksiskoordinator, praksiskonsulenter og representant for brukerutvalget. Nylig har vi også fått inn representant for kommunehelsetjenesten i arbeidsgruppen. Mye av arbeidet har vært informasjonsbasert for å informere både internt og eksternt om tiltaket. Det er innført en standardsetning i innkallingsbrev som oppfordrer pasientene til å medbringe medisinliste ved sykehusinnleggelse. Informasjonsplakater er hengt opp på venterom på legekontor og apotek i området. Brukerutvalget er informert om tiltaket. Det er sendt ut informasjonsbrev til apotek og kommuner. Leger på sykehuset har fått internundervisning, og samstemming av legemiddellister har fått en stor plass i undervisningsopplegg for turnuskandidater. Det er også innført et eget felt i standardkurven hvor utført samstemming skal dokumenteres. Videre er det utarbeidet prosedyrer for Helgelandssykehuset som omfatter samstemming både inn og ut av sykehus. Ved sykehusene Mo i Rana (MiR) og Mosjøen er andel pasienter hvor det er dokumentert samstemming av legemiddelkurver ved innleggelse registrert siden november Resultatene varierer noe fra måned til måned, men ligger rundt 60% ved Mo i Rana (i oktober/november 100%) og 30% i Mosjøen. Det jobbes for å få målingene på plass også i Sandnessjøen. Ved sykehuset Mo i Rana har en masterstudent i farmasi sett på kvaliteten av legemiddelavsnittet (vha scoringsverktøy, se figur 1) i 586 tilfeldige epikriser fra Gjennomsnittlig skår i epikriser var 47% for fastmedisin og 37% for behovsmedisin. Medisinsk avdeling skårer generelt høyere enn kirurgisk avdeling. Innen fastmedisin har medisinsk avdeling signifikant høyere skår enn kirurgisk avdeling hhv. 49% og 45%.

16 Figur 1: skåringsverktøy fra pasientsikkerhetsprogrammet I tillegg har studenten utført en kvalitativ studie blant fastleger som mottar disse epikrisene. Resultatene fra epikrisestudien understøttes for det meste av informasjonen som fremkom i intervjuene med fastleger. De opplever kvaliteten på legemiddelinformasjonen i epikriser fra HSYK-MiR som varierende. Fastlegene ønsker faglig begrunnelse for legemiddelendringer med støtte av klinisk relevant informasjon og ønsker bruk av SNEKS-koder (SOM FØR, NY, ENDRET, KUR, SLUTT) bak hvert legemiddel i listen Tiltak Det er utarbeidet fire tiltak som skal legge til rette for at alle som har behandlingsansvar for en pasient aktivt skaffer seg korrekt informasjon om de medisinene pasienten faktisk bruker: 1. Samstem, oppdater og utlever legemiddellister til alle pasienter. 2. Sikre opptak og oppfølging av legemiddelanamnese ved innleggelse i sykehus. 3. Sikre at oppdatert og samstemt legemiddelliste følger med i epikrisen. 4. Gi pasienten samstemt medisinliste ved utskrivelse fra sykehus og oppdatere medisinliste etter poliklinisk konsultasjon hvor legemiddelbehandling har blitt endret. Vi trenger din hjelp! Vurdering og kontroll av pasienten legemidler bør ideelt skje på alle trinn i omsorgskjeden. Helgelandssykehuset arbeider med utarbeidelse og implementering av prosedyrer for å forbedre overføring av legemiddelinformasjon til primærhelsetjenesten. Fastlegen er i sentrum i pasientens helsetjenesteforløp, vi trenger derfor hjelp fra dere for å få dette til, Derfor: Oppdater dine pasienters medikamenter og gi pasienten en oppdatert medisinliste! A5der/Samstemming+av+legemiddellister.16.cms 16

17 Vedlegg 4: Abstract masterprosjekt epikrisekvalitet MiR Bakgrunn og formål: Legemiddelinformasjon i epikriser er ofte mangelfull eller utilstrekkelig når den sendes til fastlege eller utleveres til pasient ved utskrivelse fra sykehus. Dette kan medføre feilbruk av legemidler hos pasient, misforståelser hos fastlege, re-innleggelser på sykehus og i verste fall død. Ved Helgelandssykehuset Mo i Rana (HSYK-MiR) ønsket man å undersøke kvaliteten av legemiddelinformasjonen i epikriser og pasientorienteringer samt undersøke hva fastleger i lokalområdet mente om legemiddelinformasjonen i epikriser de mottar fra sykehuset. Metode: Studien er todelt med en retrospektiv kvantitativ epikrisestudie og en kvalitativ del med dybdeintervjuer av fastleger. I den kvantitative delen ble det for hver måned i 2013 tilfeldig hentet ut 30 aktuelle epikriser med tilhørende pasientorienteringer fra hver avdeling (kirurgisk og medisinsk) ved HSYK-MiR, totalt 720 epikriser. Legemiddelinformasjonen ble evaluert med pasientsikkerhetsprogrammets skåringsverktøy for epikrisekvalitet. I den kvalitative delen ble det gjennomført sju dybdeintervju med fastleger i området til HSYK-MiR. Resultat: Totalt 586 epikriser med tilhørende 151 pasientorienteringer ble evaluert. Gjennomsnittlig skår i epikriser var signifikant høyere for fastmedisin (47 % standardavvik 15 %) sammenlignet med behovsmedisin (37 % standardavvik 22 %) (P<0,001). Medisinsk avdeling skårer generelt høyere enn kirurgisk avdeling. Innen fastmedisin har medisinsk avdeling signifikant høyere skår enn kirurgisk avdeling hhv. 49 % og 45 %(P<0,001) Totalt 147 av 296 epikriser ved medisinsk avdeling har tilhørende pasientorienteringer. Gjennomsnittlig skår av disse var på 47 % (standardavvik 19 %) av oppnåelig poengsum. Ved kirurgisk avdeling ble det funnet pasientorienteringer kun ved 4 av 290 epikriser Resultatene fra epikrisestudien understøttes for det meste av informasjonen som fremkom i intervjuene med fastleger. De opplever kvaliteten på legemiddelinformasjonen i epikriser fra HSYK-MiR som varierende, i noen tilfeller er informasjonen om legemidler fraværende. Fastlegene ønsker faglig begrunnelse for legemiddelendringer med støtte av klinisk relevant informasjon og ønsker bruk av SNEKS-koder bak hvert legemiddel i listen Konklusjon: Legemiddelinformasjon i epikriser og pasientorienteringer ved HSYK-MiR har en gjennomsnittlig lav skår i henhold til kriterier for epikrisekvalitet satt av pasientsikkerhetsprogrammet. Fastmedisin skårer bedre enn behovsmedisin. Funnene understøttes av fastlegers opplevelser, hvor epikriser beskrives med varierende kvalitet.

Feil i legemiddellister inn og ut av sykehus fører til alvorlige misforståelser

Feil i legemiddellister inn og ut av sykehus fører til alvorlige misforståelser Bilde: Colourbox Feil i legemiddellister inn og ut av sykehus fører til alvorlige misforståelser Renate Elenjord Sykehusapotek Nord avd Bodø Trine Aag Sykehusapotek Nord avd Helgeland Oversikt Hva er legemiddelsamstemming?

Detaljer

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming Legemiddelsamstemming I februar 2012 ble det opprettet en arbeidsgruppe med gitt mandat som var i tråd med føringer fra den Nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen. Mandatet avgrenset dette arbeidet i første

Detaljer

Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister. Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem

Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister. Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem 4 av 12 tiltak omhandler legemidler Riktig legemiddelbruk i sykehjem Riktig legemiddelbruk i

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier

Samstemming av legemiddellister. Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier Samstemming av legemiddellister Sinan Kucukcelik, klinisk farmasøyt Ingeborg Lønset Flemmen, sykepleier Legemiddelsamstemming Ved innleggelse er målet å finne ut hvilke legemidler pasienten faktisk brukte

Detaljer

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming Legemiddelsamstemming Sara Volstad Kvalitetsrådgiver, Helse Møre og Romsdal Klinisk farmasøyt, Sjukehusapoteket i Ålesund NSF 28/11/17 Status Foto: Morten Finckenhagen Foto: Kristin Støylen 29.11.2017

Detaljer

Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister. Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem

Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister. Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem Samstemming av legemiddellister Legemiddelsamstemming er en metodederhelsepersonell i samarbeid

Detaljer

Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister

Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister Kontaktinformasjon Innledning... 4 Tiltakspakken... 5 Tiltakspakkens målinger... 9 Kom i gang forbedring i praksis... 13... 13 Hvorfor måle... 14 Ressurser

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn»

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn» Bakgrunn i den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» Pilotprosjekt «Samstemming av legemiddellister for barn» Bestilling fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Forankring

Detaljer

08.02. Andel pasienter hvor det er dokumentert utført tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG)

08.02. Andel pasienter hvor det er dokumentert utført tverrfaglig strukturert legemiddelgjennomgang (LMG) Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Måledokumentet er tilpasset bruk i hjemmetjenesten. Prosesser for innsatsområdet samstemming av legemiddellister

Detaljer

Måledokument Samstemming av legemiddellister

Måledokument Samstemming av legemiddellister Måledokument Samstemming av legemiddellister Måledokumentet er tilpasset bruk i sykehus. Prosesser for innsatsområdet Samstemming av legemiddellister skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens database,

Detaljer

Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Måledokument Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Måledokumentet er tilpasset bruk i hjemmetjenesten. Prosesser for innsatsområdet samstemming av legemiddellister

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

IMM modellen som verktøy for å øke pasientsikkerheten

IMM modellen som verktøy for å øke pasientsikkerheten IMM modellen som verktøy for å øke pasientsikkerheten Vidar Hagerup, Kvalitetsjef HMR (Ålesund/Volda) Anne-Lise Sagen Major, Sykehusapoteket Marie Thoresen, Lege Medisinsk Avdeling Læringsnettverk 2 november

Detaljer

Kurve, medisinering og forordning i Helse Midt-Norge

Kurve, medisinering og forordning i Helse Midt-Norge Kurve, medisinering og forordning i Helse Midt-Norge Legemiddelgangen m.m. HelsIT i Trondheim, 29.9.2011 Programleder Torgrim Karlsen, Legemiddelkjeden i Helse Midt-Norge Seksjonsoverlege Erik Dyb Liaaen,

Detaljer

Måledokument. Samstemming av legemiddellister. Innhenting av data. Innsatsområde: Samstemming av legemiddellister Sist revidert 08.02.

Måledokument. Samstemming av legemiddellister. Innhenting av data. Innsatsområde: Samstemming av legemiddellister Sist revidert 08.02. Måledokument Samstemming av legemiddellister Måledokumentet er tilpasset bruk i sykehus. Prosesser for innsatsområdet samstemming av legemiddellister skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens database,

Detaljer

Indikatorer på legemiddelområdet

Indikatorer på legemiddelområdet Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Til Helse Sør-Øst RHF v/ regional fagdirektør Alice Beathe Andersgaard Vår

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk. 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen og læringsnettverk 4. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Sømløs legemiddelhandtering HMR. Fagavdelingen Helse Møre og Romsdal HF

Sømløs legemiddelhandtering HMR. Fagavdelingen Helse Møre og Romsdal HF Sømløs legemiddelhandtering HMR Samstemming av legemiddelliste inn i og ut av sykehus og legemiddelgjennomgang Opptak og dokumentasjon av legemiddelanamnese Legemiddelsamstemming Legemiddelgjennomgang

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Ved: Aase M. Raddum Klinisk farmasøyt /avdelingsleder, Farmasøytisk avdeling Volda sjukehus og

Detaljer

Mål. Reduksjon i tal unngåelege legemiddelskader. Rett medisin, til rett pasient, til rett tid KORREKT LEGEMIDDELLISTE

Mål. Reduksjon i tal unngåelege legemiddelskader. Rett medisin, til rett pasient, til rett tid KORREKT LEGEMIDDELLISTE Prosjekt legemiddeltryggleik i Helse Førde Erfaringskonferansen 2.-3. februar 2017 Prosjektleiar Wenche Sjåstad, sjukepleiar/rådgjevar ANSVAR??????? Mål Reduksjon i tal unngåelege legemiddelskader Rett

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Forbedring i pasientsikkerhet gjennom systematisk reduksjon av legemiddelfeil.

Forbedring i pasientsikkerhet gjennom systematisk reduksjon av legemiddelfeil. Forbedring i pasientsikkerhet gjennom systematisk reduksjon av legemiddelfeil. Generell indremedisinsk sengepost, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF Hanne Steen*, Kristin Hestad**, Marianne

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Definisjon

Samstemming av legemiddellister. Definisjon Samstemming av legemiddellister Definisjon Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk.

Detaljer

I Trygge Hender på Rokilde

I Trygge Hender på Rokilde I Trygge Hender på Rokilde Rokilde sykehjem i Kristiansund Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal 70 pasienter fordelt på 4 etasjer Pilotavdeling: Somatisk sykehjemsavdeling 17 langtidspasienter

Detaljer

Hvordan arbeide med resultatene av nasjonale pasientsikkerhetsmålinger på en post eller i en avdeling?

Hvordan arbeide med resultatene av nasjonale pasientsikkerhetsmålinger på en post eller i en avdeling? Tittel i programmet: Hvordan arbeide med resultatene av nasjonale pasientsikkerhetsmålinger på en post eller i en avdeling? Bjørnar Nyen Kommuneoverlege i Porsgrunn Praksiskoordinator Sykehuset Telemark

Detaljer

Multisyke pasienter og polyfarmasi - utfordringer og tiltak

Multisyke pasienter og polyfarmasi - utfordringer og tiltak Multisyke pasienter og polyfarmasi - utfordringer og tiltak Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Praksiskonsulent, Bærum sykehus avd. for geriatri, slag og rehabilitering Spesialist i allmennmedisin

Detaljer

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle

PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle PASIENTSIKKERHETSKAMPANJEN I trygge hender 24 7 - Riktig legemiddelbruk - Pasientens rolle Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Fastlege, Bekkestua Praksiskonsulent, Bærum sykehus Universitetslektor,

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt

Samstemming av legemiddellister. Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt Samstemming av legemiddellister Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt Samstemming «Målet er å etablere en fullstendig liste over de legemidlene pasienten faktisk bruker.» (også kalt Legemidler i bruk, LIB)

Detaljer

Prosess for klinisk farmasi

Prosess for klinisk farmasi Hjemme eller Innskrivning Sykehusopphold - Legemiddelcoaching* Utskrivning Hjemme eller Prosess for klinisk farmasi Kristine Lundereng Cand.pharm Sykehusapotekene Midt-Norge Bakgrunn Den enkeltes lmbruk

Detaljer

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold ehelsedagene 2016 Asbjørn Elgen, Medisinsk fagsjef IKT Sykehuset Østfold Innhold Status Elektronisk kurve i SØ Den tornefulle veien fram

Detaljer

Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk i sykehjem Hva vet vi? Pasienter på langtidsplass i sykehjem; mange diagnoser, høyt antall medikamenter, 80 % har en kognitiv svikt. Helsetilsynet har funnet alvorlige

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - april 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - april 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - april 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune.

Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Saksnr: 201601389-1 Saksbehandler: FIMA Delarkiv: ESARK-40 Informasjon til fastleger om samhandling om legemiddelhåndtering i Bergen kommune. Prosedyre for legemiddelhåndtering foreligger nå i ny utgave.

Detaljer

Fører bruk av en ny prosedyre for legemiddelsamstemming i sykehus til mer nøyaktige legemiddellister?

Fører bruk av en ny prosedyre for legemiddelsamstemming i sykehus til mer nøyaktige legemiddellister? INSTITUTT FOR FARMASI Fører bruk av en ny prosedyre for legemiddelsamstemming i sykehus til mer nøyaktige legemiddellister? En kvantitativ studie ved fire sykehus i Helse Nord RHF Birgitte Holmstad Masteroppgave

Detaljer

Den kliniske farmasøytens rolle

Den kliniske farmasøytens rolle Den kliniske farmasøytens rolle IMM-modellen Pasientsikkerhetskonferansen 20.02.2014 Navn på forfatter av presentasjonen. Velg View, Header and footer for å endre IMM ledermøte HSØ, Astrid Johnsen Redusert

Detaljer

I trygge hender. www.npsk.no. postboks 7004 (+47) 46 41 95 75

I trygge hender. www.npsk.no. postboks 7004 (+47) 46 41 95 75 Evaluering av pilot Praksiskonsulent i Vestre Viken HF, Bærum sykehus og fastlege Bekkestua legekontor Morten Finckenhagen Bærum sykehus 27. juli 2011 I trygge hender Nasjonal pasientsikkerhetskampanje

Detaljer

INSTITUTT FOR FARMASI

INSTITUTT FOR FARMASI k INSTITUTT FOR FARMASI Kvaliteten på legemiddelinformasjon i epikriser ved Helgelandsykehuset Mo i Rana En kvantitativ og kvalitativ studie. Berit Svendsen Djønne Masteroppgave i Farmasi Oktober 2014

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

Tiltak og oppfølging Legemiddelsamstemming ved Sykehuset i Vestfold» Pasientsikkerhetskampanjen november 2011 mai 2012-2013

Tiltak og oppfølging Legemiddelsamstemming ved Sykehuset i Vestfold» Pasientsikkerhetskampanjen november 2011 mai 2012-2013 Tiltak og oppfølging Legemiddelsamstemming ved Sykehuset i Vestfold» Pasientsikkerhetskampanjen november 2011 mai 2012-2013 Målsetting i kampanjearbeidet Hovedmål: Bedret legemiddelsikkerhet for pasientene

Detaljer

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester Fagrådgiver Line Hurup Thomsen, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmebaserte tjenester Rogaland I trygge hender 24-7 Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås 11.03.2012

Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås 11.03.2012 3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås Definisjon Vern motunødig skade som følge av helsetjenestens

Detaljer

Samstemming av legemiddellister. Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt

Samstemming av legemiddellister. Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt Samstemming av legemiddellister Ane Horvei Andersen Kommunefarmasøyt Samstemming «Målet er å etablere en fullstendig liste over de legemidlene pasienten faktisk bruker.» (også kalt Legemidler i bruk, LIB)

Detaljer

Kvalitetssikring av tverrfaglig legemiddelgjennomgang

Kvalitetssikring av tverrfaglig legemiddelgjennomgang Kvalitetssikring av tverrfaglig legemiddelgjennomgang Eirin Sofie Pedersen, fagsykepleier ved Nordøya hjemmetjeneste Ellen Riksvold, farmasøyt avd. Helse og omsorg Tromsø kommune Hva er en legemiddelgjennomgang?

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Kari Sunnevåg 6. juni 2013

Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem. Kari Sunnevåg 6. juni 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Riktig legemiddelbruk i sykehjem Kari Sunnevåg 6. juni 2013 Innsatsområder www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Målsettinger for kampanjen 1. Redusere antall pasientskader

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Aslaug.brende@bergen.kommune.no www.pasientsikkerhetskampanjen.no Agenda Om kampanjen Læringsnettverk

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen

Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk. 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjen riktig legemiddelbruk 10. april 2013 Ved Vibeke Bostrøm, seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen Gratulerer med oppstart av læringsnettverk 18. mars 2013! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no

Detaljer

Legemiddelgjennomgang: tips, råd og verktøy

Legemiddelgjennomgang: tips, råd og verktøy Legemiddelgjennomgang: tips, råd og verktøy Ved farmasøyt og seniorrådgiver Solrun Elvik, Pasientsikkerhetsprogrammet Legemiddelgjennomgang v/solrun Elvik 1 Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenestene Læringsnettverk

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

Legemiddelsamstemming. Niklas Nilsson Klinisk farmasøyt 22.10.15

Legemiddelsamstemming. Niklas Nilsson Klinisk farmasøyt 22.10.15 Legemiddelsamstemming Niklas Nilsson Klinisk farmasøyt 22.10.15 Agenda Hva er en legemiddelsamstemming Hvorfor er legemiddelsamstemming viktig Hvordan ser det ut i dag Hvordan kan vi bli bedre Bakgrunn:

Detaljer

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten

- en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk. Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten E-resept - en elektronisk samhandlingskjede for tryggere legemiddelbruk Innføring av e-resept i spesialisthelsetjenesten Gevinster og potensielle utfordringer på veien Namdal legeforum, Namsos 24. september

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Ved Vibeke Bostrøm

Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Ved Vibeke Bostrøm Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Ved Vibeke Bostrøm Gratulerer med oppstart av læringsnettverk! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 2 Sykehjemsleger i Østfold varsler fylkeslegen

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Helse Norge.no Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Pasientmedvirkning og egenansvar: Stole blindt på legen- eller stille krav og selv ta ansvar?

Pasientmedvirkning og egenansvar: Stole blindt på legen- eller stille krav og selv ta ansvar? Pasientmedvirkning og egenansvar: Stole blindt på legen- eller stille krav og selv ta ansvar? Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Praksiskonsulent, Bærum sykehus Spesialist i allmennmedisin

Detaljer

Uttrykket «andel pasienter» (benyttes i titlene på målingene) relateres til det antall pasienter som inngår i nevneren i de respektive målinger.

Uttrykket «andel pasienter» (benyttes i titlene på målingene) relateres til det antall pasienter som inngår i nevneren i de respektive målinger. 1. Målinger Formålet med hjemmetjenestenes tiltakspakke er å skape forbedring over tid med hensyn til pasientsikkerhet. Måling og registrering av bestemte prosesser og resultater er avgjørende for å vite

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

FLERE BLIR BEDRE. Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder

FLERE BLIR BEDRE. Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder FLERE BLIR BEDRE Anne Lyngroth prosjektleder i Østre Agder Fra livsglede til pasientforløp Østre Agder Harry Svendsens suksesskriterier 1. Møtepunkt hver mnd. ordførere, rådmenn og helse og omsorgsledere

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

TVERRFAGLIG SAMARBEID - for å sikre optimal legemiddelbehandling

TVERRFAGLIG SAMARBEID - for å sikre optimal legemiddelbehandling TVERRFAGLIG SAMARBEID - for å sikre optimal legemiddelbehandling Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Fastlege, Bekkestua Fastlegekontor Praksiskonsulent, Bærum sykehus Universitetslektor,

Detaljer

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

Hva annet har vi fått til. Ingrid Grønlie Nettverksseminar 14. november 2011 Solstrand

Hva annet har vi fått til. Ingrid Grønlie Nettverksseminar 14. november 2011 Solstrand Hva annet har vi fått til Ingrid Grønlie Nettverksseminar 14. november 2011 Solstrand Prosjektstøtte Smertebehandling ved nyfødtavdelinger (Oslo) Inhalasjonssteroider til førskolebarn i Norge (Stavanger)

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet. Hva er pasientsikkerhet? Pasientskader. Hvordan? Programmets tre hovedmål:

Pasientsikkerhetsprogrammet. Hva er pasientsikkerhet? Pasientskader. Hvordan? Programmets tre hovedmål: Læringsnettverk i Hordaland Samstemming og Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Pasientsikkerhetsprogrammet Redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten Oppdrag fra Helse- og omsorgsministeren

Detaljer

Hvordan har vi i Trøgstad gjennomført hvert enkelt tiltak i tiltakspakken?

Hvordan har vi i Trøgstad gjennomført hvert enkelt tiltak i tiltakspakken? Innledning Øystein Anne Kjersti Presentasjon av teamet. Hjemmesykepleien i Trøgstad var Østfold sin representant i det nasjonale læringsnettverket. Trøgstad kommune. Organisering av PO i Trøgstad. Viktig

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 I Trygge Hender. er en nasjonal kampanje for å forbedre pasientsikkerheten i Norge og

Detaljer

Hva er legemiddelsamstemming og hvorfor er det så viktig? Teknologi og samvalg veien til sikker legemiddelbruk

Hva er legemiddelsamstemming og hvorfor er det så viktig? Teknologi og samvalg veien til sikker legemiddelbruk Hva er legemiddelsamstemming og hvorfor er det så viktig? Teknologi og samvalg veien til sikker legemiddelbruk Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Praksiskonsulent, Bærum sykehus medisinsk

Detaljer

Legemiddelsamstemming mellom fastlege og sykehus

Legemiddelsamstemming mellom fastlege og sykehus Legemiddelsamstemming mellom fastlege og sykehus - en pilot i Pasientsikkerhetskampanjen NSH konferanse: Helhetlig pasientforløp 181111 Morten Finckenhagen Fastlege/Pilotleder Bakgrunn Spesialist i allmennmedisin

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen 3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås Definisjon Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens

Detaljer

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge

Sykehusapotekene i Midt-Norge. Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapotekene i Midt-Norge Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Organisering Helse Midt-Norge RHF Sykehusapotekene i Midt-Norge Sykehusapoteket i Midt-Norge Apotekloven

Detaljer

Sammen om forbedringsarbeid. Gisle Roksund Praksiskoordinator STHF Vrådal 011013

Sammen om forbedringsarbeid. Gisle Roksund Praksiskoordinator STHF Vrådal 011013 Sammen om forbedringsarbeid Gisle Roksund Praksiskoordinator STHF Vrådal 011013 Prosedyregruppa i TLF Praksiskonsulentordningen Bekymringer 1. oktober 2013 Gisle Roksund Et fossil.. 1. oktober 2013 Gisle

Detaljer

Hva er en god utskriving? Informasjon, medikamenter og ansvarsfordeling. Anton Rodahl, allmennlege Martin Weisshaar, avd.leder, nevrologisk avd, SSHF

Hva er en god utskriving? Informasjon, medikamenter og ansvarsfordeling. Anton Rodahl, allmennlege Martin Weisshaar, avd.leder, nevrologisk avd, SSHF Hva er en god utskriving? Informasjon, medikamenter og ansvarsfordeling Anton Rodahl, allmennlege Martin Weisshaar, avd.leder, nevrologisk avd, SSHF Agder legekonferanse 2013 Totalt 69613 66153 61050

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I SAMHANDLINGSUTVALGET MED PRIMÆRLEGETJENESTEN - 06.12.13

REFERAT FRA MØTE I SAMHANDLINGSUTVALGET MED PRIMÆRLEGETJENESTEN - 06.12.13 REFERAT FRA MØTE I SAMHANDLINGSUTVALGET MED PRIMÆRLEGETJENESTEN - 06.12.13 Tilstede på møtet: Direktør Finn Henry Hansen (Helse Nord RHF), fastlege/kommuneoverlege Mona Søndenå (Sør-Varanger kommune/foretaksområde

Detaljer

Legemiddelhåndtering Hvordan sikre riktig legemiddelbruk? Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge

Legemiddelhåndtering Hvordan sikre riktig legemiddelbruk? Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Legemiddelhåndtering Hvordan sikre riktig legemiddelbruk? Gunn Fredriksen Cand.pharm/Adm.dir, Sykehusapotekene i Midt-Norge Brukeren vil bli BIL i sitt neste liv Stortingsmelding nr 18, 2004-2005 Legemiddelmeldingen

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Legemiddelbruk fastlegens rolle. Gunnar Mouland Fastlege Legegruppen Arendal Praksiskonsulent Sørlandet Sykehus

Legemiddelbruk fastlegens rolle. Gunnar Mouland Fastlege Legegruppen Arendal Praksiskonsulent Sørlandet Sykehus Legemiddelbruk fastlegens rolle Gunnar Mouland Fastlege Legegruppen Arendal Praksiskonsulent Sørlandet Sykehus Kvalitet og pasientsikkerhet, Kristiansand 20.02.2014 * Hver fastlege har i gj.sn > 150 pas.

Detaljer

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2012 - kvalitet Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr januar 2012. Den fokuserer på

Detaljer

GJENNOMBRUDDSPROSJEKT FOR SYKEHJEM. Seksjonsoverlege Paal Naalsund Geriatrisk seksjon Haraldsplass sykehus,bergen. 25/9-08

GJENNOMBRUDDSPROSJEKT FOR SYKEHJEM. Seksjonsoverlege Paal Naalsund Geriatrisk seksjon Haraldsplass sykehus,bergen. 25/9-08 GJENNOMBRUDDSPROSJEKT FOR SYKEHJEM Seksjonsoverlege Paal Naalsund Geriatrisk seksjon Haraldsplass sykehus,bergen. 25/9-08 FORBEDRINGSOMRÅDER 1.Kvalitet på tjenester 2.Spesialavdelinger og spesialfunksjoner.

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Utvidet tverrfaglig samarbeid rundt eldres legemiddelbruk- Kan vi forhindre akutte sykehusbesøk?

Utvidet tverrfaglig samarbeid rundt eldres legemiddelbruk- Kan vi forhindre akutte sykehusbesøk? Utvidet tverrfaglig samarbeid rundt eldres legemiddelbruk- Kan vi forhindre akutte sykehusbesøk? www.med.uio.no En randomisert kontrollert studie Kjerstin Havnes, UiT Prosjektgruppe i Nord: Jeanette Schultz

Detaljer

Gjelder i hovedsak 1 lege. Dette videreformidles til rette vedkommende. Ønskelig at tilbakemeldinger til enkelt-leger gjøres av sykehuset.

Gjelder i hovedsak 1 lege. Dette videreformidles til rette vedkommende. Ønskelig at tilbakemeldinger til enkelt-leger gjøres av sykehuset. Møtereferat Møtetype: Dialogmøte /fagmøte leger, Sandnessjøen Møtedato: 09.juni kl. 16.30-19-30 Møtested: Neste møte / Vår 2017 Tilstede Meldt forfall Referent Auditoriet Sandnessjøen Iren Ramsøy samhandlingssjef,

Detaljer

Aure Kommune- Enhet sykehjem Samstemming av legemiddellisten og legemiddelgjennomgang.

Aure Kommune- Enhet sykehjem Samstemming av legemiddellisten og legemiddelgjennomgang. Prosedyre for samstemming av legemiddellisten og legemiddelgjennomgang (LMG) i Aure og Tustna Sjukeheim for pasienter med langtidsopphold og andre. Prosedyren tar utgangspunkt i nasjonal veileder for legemiddelgjennomgang

Detaljer

TRYGG UTSKRIVING NASJONAL FAGDAG PKO V PKO LEDER HELGELANDSSYKEHUSET ANITA HUSVEG

TRYGG UTSKRIVING NASJONAL FAGDAG PKO V PKO LEDER HELGELANDSSYKEHUSET ANITA HUSVEG TRYGG UTSKRIVING NASJONAL FAGDAG PKO 021117 V PKO LEDER HELGELANDSSYKEHUSET ANITA HUSVEG HAR VI PR I DAG TRYGG UTSKRIVING? EPIKRISETID: PÅ LANDSBASIS I 2016 BLE 46,3 PROSENT AV EPIKRISENE SENDT INNEN 1

Detaljer

I trygge hender - - men ikke uten medansvar. Samstemming av medikamentlister. Morten Finckenhagen NFKH-mars 2011

I trygge hender - - men ikke uten medansvar. Samstemming av medikamentlister. Morten Finckenhagen NFKH-mars 2011 I trygge hender - - men ikke uten medansvar Samstemming av medikamentlister Morten Finckenhagen NFKH-mars 2011 Bakgrunn Spesialist i allmennmedisin Fastlege, Bekkestua Fastlegekontor Universitetslektor

Detaljer

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med?

Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? Hva gjør vi og hva kan vi bidra med? 26. september 2013 Pleie- og omsorgssjef Vigdis Galaaen Presentasjon av Trygg lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten Spredningsarbeid

Detaljer

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer?

Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Åtkomst till läkemedelsinformation hur hanteras frågan av våra grannländer? Eivind Bergem, avdelingsdirektør, Avdeling e-resept, Helsedirektoratet, ehälsodagen, Stockholm Hva skal jeg si noe om? 1. Hvordan

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

KURS I RESEPTLÆRE LEGEMIDDELFORSKRIVNING I INSTITUSJON. 19. august 2013. Janne Kutschera Sund Helge Ovesen Sykehusapotekene i Midt-Norge

KURS I RESEPTLÆRE LEGEMIDDELFORSKRIVNING I INSTITUSJON. 19. august 2013. Janne Kutschera Sund Helge Ovesen Sykehusapotekene i Midt-Norge KURS I RESEPTLÆRE LEGEMIDDELFORSKRIVNING I INSTITUSJON 19. august 2013 Janne Kutschera Sund Helge Ovesen Sykehusapotekene i Midt-Norge 1 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 6 sykehusapotek i Helse-Midt Norge

Detaljer

Prosjektrapport. Regional plan for klinisk farmasi i Midt-Norge

Prosjektrapport. Regional plan for klinisk farmasi i Midt-Norge Prosjektrapport Regional plan for klinisk farmasi i Midt-Norge Anbefalt: Prosjekteier Gunn Fredriksen Dato: 22.5.2013 Godkjent: Dato: xx.xx.2013 1 Innhold 1 Bakgrunn... 1 2 Målsetting... 2 2.1 Spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015

Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder. Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Anne Lyngroth Prosjektleder Østre Agder Gode pasientforløp Et kvalitetssystem Erfaringskonferansen 2015 Meg Hva er gode pasientforløp? fra til Visjon Fra hva er i veien med deg? til hva er viktig for deg?

Detaljer

Epikrise med farmasøytnotat fra St. Olavs Hospital

Epikrise med farmasøytnotat fra St. Olavs Hospital Epikrise med farmasøytnotat fra St. Olavs Hospital Når informasjonen fram til fastlegen? Sylvia Granlund Erfaringsbasert masteroppgave i klinisk farmasi Farmasøytisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag

Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med hjerneslag Måledokument Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med Prosesser og resultater for innsatsområdet Bedret pasientsikkerhet ved behandling av pasienter med skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM, HJEMMETJENESTER OG BOLIGER. HVA HAR VI OPPNÅDD?

RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM, HJEMMETJENESTER OG BOLIGER. HVA HAR VI OPPNÅDD? RIKTIG LEGEMIDDELBRUK I SYKEHJEM, HJEMMETJENESTER OG BOLIGER. HVA HAR VI OPPNÅDD? Av Line Hurup Thomsen, fagrådgiver USHT Rogaland KVALITET OG PASIENTSIKKERHET Helsetjenesten skal tilby befolkningen helsehjelp

Detaljer