Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009"

Transkript

1 Hammerfest Kommune Årsrapport 2009

2 1 Innhold 1 INNHOLD INNLEDNING ORGANISASJON RÅDMANNENS KOMMENTARER STYRINGSPERSPEKTIV Økonomi Medarbeidere Likestilling, mangfold og inkludering Brukere og tjenester Samfunn ØKONOMISK ANALYSE Resultatregnskap Balanseregnskap Investeringer Kommentarer til investeringsprosjektene SENTRALADMINISTRASJON SEKTOR FOR SKOLE OG OPPVEKST SEKTOR FOR BARNEHAGE SEKTOR FOR HELSE SOSIALE TJENESTER SEKTOR FOR PLEIE OG OMSORG SEKTOR FOR KULTUR OG IDRETT SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT KOMMUNALE FORETAK

3 2 Innledning Årsrapporten for 2009 er stort sett bygget opp etter samme mal som tidligere år. Hammerfest kommune gjennomførte i 2009 en stor endring i sin organisasjon. Årsrapporten for 2009 er basert på den gamle organiseringen. Målgruppen for årsrapporten er blant annet innbyggere, politikere, ansatte og næringslivet, og målet er at disse ved å lese rapporten enkelt skal se hvordan kommunen er bygd opp, hvilke tjenester som leveres og hvor store ressurser som benyttes. Årsrapporten inneholder all virksomhet i kommunens regi, bortsett fra de delene som ligger i kommunale foretak. De kommunale foretakene leverer egne årsrapporter. Det er også skrevet egne årsrapporter for de enkelte virksomheter. Disse finnes på kommunen sin hjemmeside Årsrapporten er en del av årsoppgjøret, og gir en beskrivelse av aktiviteten i Hammerfest kommune. Regnskapet vil være avgjørende for å få et komplett bilde av virksomheten. På vil det være tilgjengelig et vedlegg til årsrapporten. Der vil man finne tabeller som gir et bilde av den totale økonomiske situasjonen. Grunnen til at disse er trukket ut av selve rapporten er ønsket om å gjøre rapporten mer tilgjengelig også for de uten interesse for den detaljerte økonomiske situasjonen. Trond Rognlid Økonomisjef 3

4 3 Organisasjon Gammel organisasjon Sentraladministrasjon Ass. rådmann Rådmannens stab Kommuneadvokat Juridisk konsulent Rådgiver Informasjonsleder Servicekontoret Post og kopi Sentralarkiv Rådmann Ass. rådmann Administrasjon Økonomi Byggeprosjekter Plan og utvikling Plan Bygning Næring IT Lønn og personal Barnehage Skole og oppvekst Helse Sosiale tjenester Pleie og omsorg Kultur og idrett Teknisk drift Breidablikk Reindalen Elvetun Forsøl Mylingen Nissenskogen Radioen Rypefjord Håja Akkarfjord skole Baksalen skole/sfo Breilia skole Daltun skole Elvetun skole/sfo Fjordtun skole/sfo Forsøl skole/sfo Fuglenes skole/sfo Kårhamn skole Reindalen skole/sfo Helsesøster Legetjenesten Ergo-/fysioterapi tjenesten Rusmiddeltjenesten Sosialtjenesten Barneverntjenesten Hjemmetjenesten Psykiatritjenesten Ekstravakttjenesten Hammerfest pensjonærhjem Omsorgsbolig Skaidiveien Rypefjord sykehjem Kjøkken servicetjeneste Alderspensjonatet bokollektiv Hammerfest bibliotek AKS Hammerfest kino Kulturskolen Ungdomstjenesten Idrett Vei og verksted Brann og beredskap Park Renhold Vaktmester og vedlikehold Vann og avløp Parkering PPT VO-senteret innvandrertjenesten Tjenester for funksjonshemmede 4

5 Ny organisasjon 5

6 4 Rådmannens kommentarer Hammerfest kommune er en kommune i kraftig vekst. Folketallet økte med over 2,4 % (se kap. 6.5) og innbyggertallet nærmer seg nå Dette sier noe om hvor attraktiv Hammerfest er, spesielt med hensyn til arbeidsplasser, men også med hensyn til det som kommunen og lokalsamfunnet kan tilby dem som ønsker å bosette seg her. Dette er svært positivt samtidig som det skaper utfordringer for kommuneorganisasjonen som for eksempel behov for flere barnehageplasser. Kommunen fikk ny rådmann 1. Januar Rådmannen signaliserte følgende prioriterte oppgaver; økonomistyring, forbedret ressursbruk, byggeprosjekter, samarbeid administrasjon og politikk, interne rutiner og Hammerfest som en attraktiv kommune. Rådmannen har gjennom året hatt stor fokus på økonomistyring. Økonomisk ble 2009 vanskelig. Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig underskudd på 12,6 millioner kr. I november fikk vi beskjed om endret fordeling av skatteinntektene, noe som resulterte i en skattesmell på netto omkring 25 millioner kroner. Det er også negativt at vi ikke fikk tilbakeført momskompensasjonen til investeringsområdet og at vi ikke fikk overført til fond det som vi hadde budsjettert med. Det har vært stor fokus på budsjettarbeidet og realisme i budsjettene. Høsten 2009 fikk vi ryddet opp i uklarheter og redusert innsparingstiltakene og sekkepostene vakansesparing og FRB til 5,5 mill kr. Hammerfest kommune må ha stort fokus på økonomioppfølging fremover. Organisasjonen har vært preget av prosjektet Forbedret Ressursbruk (FRB) i Forarbeidet til FRB ble gjort fram til og med desember I 2009 har vedtatte element i prosjektet blitt gjennomført. Organisasjonen er omorganisert og har færre virksomhetsledere og borte er begrepet sektorleder. Hammerfest kommune har nå en strategisk ledelse bestående av rådmann og tre kommunalsjefer. Prosjektet har medført mye arbeid for ansatte i organisasjonen. Rådmannen vil benytte anledningen til å takke ansatte for den innsatsen som er vist i denne sammenheng. Rådmannen ønsker å ha fokus på samarbeidet mellom det administrative og det politiske. Sentralt er at kommunen utad er en enhet. Dette arbeidet vil alltid være en kontinuerlig prosess. Rådmannen har fulgt byggeprosjektene med ukentlige møter med de som har ansvar for prosjektene. Byggeprosjektadministrasjonen blir fra organisert under Hammerfest Eiendom KF. Det er flere forhold innen området som må forbedres. De interne rutinene må videreutvikles. Det er mange områder som må prioriteres, men hos rådmannen er det rutiner innenfor personalområdet og økonomi som er sentrale. Skal vi fortsette den positive utviklingen innen sykefraværet fra 10,6 % i 2008 til 9,6 % i 2009 (se kap. 6.3), må interne rutiner og de rammene ansatte jobber under være klarere. Leif Vidar Olsen rådmann 6

7 5 Styringsperspektiv 5.1 Økonomi Det vises til eget kapittel om økonomisk analyse og regnskap for Regnskap 2009 Regnskapet for 2009 er gjort opp med et underskudd på 12,6 mill. Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr.26,4 mill, men dersom vi justerer for momsrefusjon investeringer, og ekstraordinære kostnader vedrørende vei til Melkøya vi beløpet bli hele 30 mill. For å ha en nødvendig handlefrihet er det ønskelig å ha et netto driftsresultat på 5 % av frie inntekter. Med den store gjeldsbelastningen Hammerfest kommune har er vi svært sårbar for en renteøkning. Vi bør derfor ha et netto driftsresultat som ligger over statens anbefalinger på minimum 3 %. Netto driftsresultat Ekstraordinære kostnader vei til Melkøya Bruk av momskompensasjon investering i drift Justert netto driftsresultat Ønsket netto driftsresultat 5% * Behov for bedring i netto driftsresultat * Staten anbefaler at kommunene har minimum 3 % Dette kan delvis gjøres gjennom en økning av inntektene de neste årene, men uten sterk fokus på kostnadene vil dette ikke være nok. Vi må derfor fremover prioritere tiltak som bidrar til å øke inntektene mer enn kostnadene. Hammerfest kommune har en sterk vekst i befolkningen, samtidig som det er et betydelig antall ledige stillinger i byen. De behovene og utfordringene som dette medfører må vektlegges når investeringene fremover skal prioriteres. Før vi har kontroll over kostnadene vil administrasjonen anbefale at de innvesteringer som medfører økte kostnader minimaliseres. Det har vært en del fokus på skatteinngangen for 2009, og på hvordan dette påvirker resultatet. Total svikt i inntektene på grunn av dette blir ca kr.25 mill justert for økningen i rammetilskuddet. Hammerfest kommune får om lag kr.155 mill fra eiendomskatten på Melkøya, samtidig som netto finanskostnader utgjør kr.110 mill (ikke inkludert Hammerfest eiendom KF). Hadde vi vært en kommune uten gjeld og uten inntekter fra Melkøya ville underskuddet vært kr.45 mill større en det er i dag. Fra administrasjonens synspunkt er det svært betenkelig at Hammerfest 7

8 kommune med dagens drift faktisk ikke ville klare å drive i balanse uten eiendomsskatt fra Melkøya, selv uten finanskostnader. Dette viser at de store investeringene de siste årene ikke alene kan være årsaken til det store underskuddet. Driftskostnadene eks. avskrivninger viser et merforbruk på kr.57 mill, eller 8,2 % i forhold til budsjett. Momskompensasjon investering er i sin helet benyttet til drift. Denne muligheten trappes gradvis ned, og bortfaller i sin helhet fra Gjeld Gjeldssituasjonen i Hammerfest har som følge av et høyt investeringsnivå steget svært raskt. I Hammerfest har utlån pr. innbygger steget med 146 % fra 31/ til 31/ En slik kraftig gjeldsøkning gjør oss svært sårbar for endringer i rentenivået de neste årene. Grafen under viser gjeld pr. innbygger Hammerfest Finnmark KOSTRA Gr.12 Landsgjennomsni tt Grafen under viser rente og avdragskostnadene i prosent av brutto inntekter Hammerfest Finnmark KOSTRA Gr.12 Landsgjennomsnitt 8

9 5.2 Medarbeidere Strategi: Attraktiv arbeidsgiver Som tidligere år en av våre største utfordringer rekruttering av enkelte typer av personell. Konkurransen om arbeidskraft er stor i en kommune som Hammerfest, og samtidig er arbeidsledigheten i kommunen svært lav. Det er med bakgrunn i omstillingsprosjektet Forbedret ressursbruk (FBR) opprettet et rekrutteringsteam knyttet til lønn og personalavdelingen. Arbeidet med tilsettings- og rekrutteringsprosesser er dermed sentralisert. Dette for å sikre at prosessene omkring rekruttering og tilsetting foregår i tråd med gjeldende retningslinjer, og for å sikre helhetlig og effektiv likebehandling i dette arbeidet. Dersom Hammerfest kommune skal klare å være en attraktiv arbeidsgiver er det viktig å arbeide langsiktig med hvordan vi kan videreutvikle både organisasjonen og de ansatte. Det er bare på denne måten vi kan holde på kompetente arbeidstakere, og tiltrekke oss nye. Selvstendiggjorte medarbeidere Selvstendiggjorte medarbeidere er et viktig prinsipp i Hammerfest kommune. Hvorvidt vil klarer å oppnå dette er vanskelig å vite før vi får på plass et målesystem. I forbindelse med prosjekt Forbedret ressursbruk er det lagt planer for å få dette gjennomført i praksis. Kommunen som en spennende arbeidsplass Hammerfest kommune skal være en spennende arbeidsplass og en attraktiv arbeidsgiver. Hvorvidt vi klarer dette skal måles gjennom medarbeiderundersøkelse. En arbeidsgruppe har utarbeidet et solid grunnlag for å gjennomføre denne type undersøkelse, men det ble besluttet utsatt iverksetting pga. arbeidet med det store omstillingsprosjektet. Strategi: Friske arbeidsplasser For å opprettholde et godt tjenestetilbud er vi avhengig av gode ledere, høy kompetanse blant ansatte og et redusert sykefravær. Vi skal i første omgang ha prioritet på reduksjon av sykefravær og målinger for gjennomføring av medarbeidersamtaler. Vi vil i det videre arbeidet utvikle og gjennomføre medarbeiderkartlegginger for å måle tilfredshet og utviklingsområder for den enkelte sektor/virksomhet. 9

10 Sykefravær Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt ,1 % 12,5 % 11,9 % 10,2 % 9,9 % 8,7 % 6,2 % 5,9 % 9,4 % 10,0 % 10,5 % 8,3 % 9,8 % ,7 % 10,6 % 10,1 % 10,6 % 12,1 % 11,5 % 8,2 % 8,1 % 10,6 % 10,9 % 11,2 % 12,0 % 10,9 % ,0 % 14,3 % 13,1 % 10,7 % 11,8 % 10,1 % 7,7 % 8,0 % 9,7 % 10,8 % 12,4 % 11,9 % 11,2 % ,2 % 12,6 % 12,4 % 11,1 % 10,2 % 11,6 % 9,4 % 8,6 % 10,4 % 10,7 % 12,8 % 12,0 % 11,1 % ,5 % 11,7 % 11,7 % 11,4 % 9,7 % 10,9 % 5,7 % 6,0 % 9,6 % 9,9 % 10,7 % 10,2 % 9,8 % ,2 % 12,3 % 12,6 % 11,8 % 11,9 % 10,9 % 7,4 % 7,0 % 7,9 % 8,4 % 11,2 % 9,7 % 10,3 % ,0 % 13,9 % 14,6 % 13,2 % 12,5 % 11,9 % 8,7 % 7,6 % 10,8 % 13,0 % 13,0 % 12,9 % 12,1 % ,00 % 2,00 % 4,00 % 6,00 % 8,00 % 10,00 % 12,00 % 14,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kommentarer til utviklingen i sykefraværet. Sykefraværet er redusert i forhold til 2008 i Hammerfest kommune, men vi nådde ikke målsetningen helt om å redusere sykefraværet i kommunen på 1,5 %. Årsaken til det relativt høye sykefraværet i kommunen er nå kartlagt og gir et sammensatt bilde. I løpet av året har det vært gjennomføres mange tiltak som har som mål å redusere sykefraværet. Hvilke av tiltakene som fungerer har en ikke god nok oversikt over. En sentral utfordring er å utvikle en metode for å følge opp prosjekter, måle virkningen, og dele denne kunnskapen med hele organisasjonen. Det at Hammerfest kommune i flere år vært en IA virksomhet har ikke bidratt tilstrekkelig i forhold til reduksjon av sykefraværet. Dette var bakgrunnen og motivasjonen, for å søke deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet i regi av KS. Vi deltok i programmet med pleieog omsorgssektoren, og barnehagesektoren. Kvalitetskommuneprogrammet følger hovedmålet i Kommuneplanen om en organisasjonskultur som fremmer de gode løsninger, og delmålene er økt brukertilfredshet, økt medarbeidertilfredshet og varig reduksjon i sykefraværet. De erfaringene vi har gjort oss gjennom programmet, håper vi vil gi oss ny kunnskap om grunnen til det høye sykefraværet i kommunen, og på den måten også hjelpe oss med å redusere fraværet. Kvalitetskommuneprogrammet ble startet i 2007og ble avsluttet høsten Høsten 2007 ble prosjektleder sykefravær tilsatt. Stillingen fordeles henholdsvis 50 % på 10

11 Kvalitetskommuneprogrammet og 50 % i Prosjekt sykefravær. I aktivitetsåret 2008 var det lagt opp til blant annet å styrke kompetansen og rutinene i IA-avtalen, og bedre kommunikasjonen mellom partene arbeidsgiver, arbeidstaker og legene. Det ble også gjennomført et omfattende opplæringsprogram i samarbeid med NAVarbeidslivssenter,. Det har bidratt til et særlig fokus på sykefraværet og problemstillingene rundt dette. Sluttrapport fra sykefraværsprosjekt skal behandles sammen med sluttrapport for kvalitetkommuneprogrammet som er under utarbeidelse og deretter legges frem for politisk behandling. Også i 2009 har sektorprosjektene Fornøyde folk i pleie- og omsorgssektoren og Friske folk i barnehagesektoren pågått, dette er suksesstiltak i begge sektorene. Sektor for barnehage har for øvrig forsøkt en rekke tiltak bl.a. styrking av grunnbemanning i avdeling og bemanningsressurs til veiledning av ufaglærte. Ordningen med servicemedarbeidere i barnehagene ble med bakgrunn i disse forsøkene gjort til en fast ordning i Medarbeidersamtaler Alle ansatte i fast stilling skal ha medarbeidersamtaler. Vi har fortsatt ingen system som sikrer oversikt over at alle ansatte har fått tilbud om slike samtaler. Gode ledere I forbindelse med FBR er det utviklet et program for lederutvikling, og det er i 2009 igangsatt basisopplæring for alle nye ledere og andre aktuelle ansatte. Godt arbeidsmiljø som fremmer gode løsninger Det har i 2009 vært gjennomført flere arbeidsmiljøkartlegginger, fortrinnsvis med bistand fra Frisk i Nord. Det er en kontinuerlig prosess å sikre at arbeidsmiljøet er godt i hele organisasjonen, og personalavdelingen var flere ganger i 2009 involvert i prosesser knyttet til konflikthåndteringer. Kompetansehevende tiltak Vi gjennomfører opplæring gjennom kompetanseforum Vest-Finnmark og Regionalt samarbeidskontor Vest- Finnmark (RSK). Den enkelte sektor gjennomfører samtidig kompetanseutvikling gjennom egne tiltak eller i samarbeid med andre. 11

12 5.3 Likestilling, mangfold og inkludering. Hammerfest kommune har på bakgrunn av visjonen og verdier vedtatt: Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass der både kvinner og menn kan få brukt sin kompetanse og erfaring, og få oppfylt sine karriereønsker i livets ulike faser. Vi skal legge til rette for trivsels- og helsefremmede tiltak for medarbeiderne. Vi skal prioritere arbeidet med Inkluderende arbeidsliv ( IA) og utvikle et godt system for HMS, ha sunne og praktiske bygg som ramme for virksomheten vår. Vi skal arbeide for å redusere fraværet til landsgjennomsnitt innen Kommunen hadde 876,4 årsverk med 70 % kvinneandel. Kommunens toppledergruppe bestod av 8 menn og 4 kvinne eller 67 % menn og 33 % kvinner, mens virksomhetsledergruppa består av 21 menn og 35 kvinner som gir 37,5 % menn og 62,5 % kvinner. (Tallene omfatter også midlertidig ansatte). Årsverk %Kvinner %kvinnelønn Ansatte %Kvinner %kvinnelønn Sentraladm , ,6 NAV 18, , ,3 89,4 Skole 291, , ,5 93,7 Barnehage 122, ,6 Helse 50 84,6 137, ,6 86,8 Pleie/omsorg 208,6 88,4 97, ,6 85,9 Kultur/idrett 34,8 48,5 107, ,2 92,4 Teknisk 60,1 6,3 97, ,2 Kommunen 876, , ,1 87,1 Årsverksrammen er korrigert i forhold til utdanningsstillinger og arbeid med bistand. Tabellen viser at Hammerfest kommune i 2009 har klar kvinnedominans i samtlige sektorer unntatt teknisk som har en enda større mannsdominans, mens sentraladministrasjonen og kultur/idrett har en jevn kjønnsbalanse. Kommunen benytter positiv særbehandling der dette er tillatt, noe som også ligger til grunn for utforming av stillingsannonser. Videre viser tabellen at gjennomsnittslønn pr årsverk for kvinner i Hammerfest kommune utgjør 96,3 % av gjennomsnittslønn pr årsverk for menn. Imidlertid viser tabellen et større avvik (87,1 %) når det gjelder gjennomsnittslønn pr ansatt for kvinner og menn, noe som bekrefter at kvinner i større grad arbeider deltid enn det menn gjør i Hammerfest kommune. Hammerfest kommune har som målsetting å redusere bruken av uønsket deltid. Dette har vært tema i prosessene som har vært gjennomført i forbedret ressursbruk. Resultatet av arbeidet ble lagt fram til politisk behandling i Hammerfest kommune har likestilling som et av flere tema som det skal fokuseres på når det gjelder lønnsfastsettelse både ved tilsetting og ved lokale forhandlinger. Dette er nedfelt i kommunens arbeidsgiverpolitikk. Vi har satt opp tre tabeller som viser gjennomsnittslønn for menn og kvinner pr ansatt og pr årsverk, samt en prosentvis sammenligning av disse gjennomsnittene sortert på stillingsgruppene i Hovedtariffavtalen. I enkelte av gruppene er det relativt få ansatte som ligger til grunn for gjennomsnittsberegningen. 12

13 Ufaglærte Fagarbeider Høyskolegruppa Høysk + till.utd Ansatt Årsverk Ansatt Årsverk Ansatt Årsverk Ansatt årsverk Menn Kvinner %kvinneandel 82,52 100,38 90,08 99,17 92,03 100, Lærer Adjunkt Adjunkt m/till Lektor Lektor m/till Ans Årsv Ans Årsv Ans Årsv Ans Årsv Ans Årsv M K % 82,31 104,13 107,53 101,11 95,13 100,58 93,39 93,65 62,5 100 Stillinger u/ minstelønn Lederstillinger Lederstillinger skole Ansatt Årsverk Ansatt Årsverk Ansatt Årsverk Menn Kvinner %kvinneandel 102,85 116,98 94,61 101,03 112,12 102,77 Oversikten viser at det er svært liten forskjell på kvinner og menn i lønnsfastsettelse, en gruppe skiller seg ut og det er stillinger uten minstelønn. I denne gruppen har kvinner bortimot 17 % høyere lønn pr. årsverk enn menn. Lønnsforskjellene er i større grad knyttet til stillingsstørrelser enn kjønn. Her er det slik at de lavest lønnede grupper som har de største utslagene. Etnisitet: I denne sammenhengen har Hammerfest kommune pr dato ikke mulighet til å framlegge statistikk på dette området. Hammerfest kommune har mange ulike nasjonaliteter bosatt, i 2009 ble det etablert et nytt bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. I kommunens arbeidsgiverpolitikk er det ikke vedtatt særskilte tiltak på dette området, men de generelle retningslinjene omfatter også dette området. I 2009 har vi ansatte fra vel 20 ulike land fordelt på samtlige verdensdeler. Vi har arbeidstakere på de fleste nivå i kommunen, men det er nok fortsatt slik at de fleste arbeider innenfor de stillinger vi har uten kvalifikasjonskrav og en del på fagarbeidernivå. IA: Hammerfest kommune har vært IA-bedrift fra Det er etablert egne retningslinjer for IA-virksomheten, men vårt fokus har i stor grad vært reduksjon av sykefravær. Det har vært gjennomført opplæring/kurs både generelt på IA-regler, men også tematisk. Personalavdelingen har sammen med arbeidslivstjenesten deltatt på mange personalmøter hvor både regelverk generelt og enkelttema har vært redegjort for. Hammerfest kommune bruker mye energi på oppfølging/tilbakeføring/omplassering av arbeidstakere. Det er unntaksvis at resultatet faktisk er overgang til midlertidig eller varig 100 % ufør. 13

14 Fraværsstatistikk: Sykefravær i % Omsorgspermisjon i % Foreldrepermisjon i % Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn ,2 12,4 8,6 0,5 0,6 0,4 1,5 2,0 0, ,7 12,4 6,9 0,6 0,7 0,3 1,3 1,7 0, ,8 11,6 6,1 0,5 0,5 0,3 1,3 1,7 0,6 Målet for reduksjon av sykefraværet er at kommunen innen 2010 skal være på landsgjennomsnittet. Dette målet har vi ikke nådd. Statistikken viser at menns sykefravær er lavere og i tillegg har hatt en større reduksjon enn kvinners sykefravær i Hammerfest kommune. Dette på tross av at det er de mest kvinnedominerte sektorene hvor det gjennom sykefraværsprosjektet og kvalitetskommuneprogrammet faktisk har vært satset mest. I 2009 ble det etter utprøving opprettet faste servicemedarbeiderstillinger i barnehagene som et stabiliseringstiltak. I ulike virksomheter innen pleie- og omsorg er det opprettet flere nye årsverk i 2009 for å styrke bemanningen i tillegg til at det som tidligere nevnt om arbeidet med reduksjon av deltidsstillinger. Når det gjelder omsorgspermisjoner og foreldrepermisjoner er fordelingen av uttaket stabilt mellom kjønnene. Vi ser imidlertid en viss positiv utvikling av menns uttak av foreldrepermisjon. Hammerfest kommune har seniorpolitiske retningslinjer for å beholde seniorene lenger i arbeid. Seniortiltakene gjelder alle ansatte med 8 års tjenestetid i Hammerfest komme som er fylt 62 år. Den enkelte kan velge mellom særskilt lønnstillegg eller redusert arbeidstid og 100 %. Vi har god erfaring med disse tiltakene, vi har beholdt 62 % av aktuelle arbeidstakere i fortsatt arbeid. Det er 11 personer totalt som har valgt å gå av med AFP, 6 kvinner og 5 menn. Det er totalt 18 personer som har valgt å bli i stillingene sine med seniorpolitiske tiltak. 2 kvinner har valgt særskilt lønnstillegg, 7 kvinner har valgt redusert arbeidstid og det samme har 9 menn. 14

15 5.4 Brukere og tjenester Strategi: Kvalitet i alle ledd Kvalitetsforbedring er viktig. Hammerfest kommune har som mål å forbedre både interne og eksterne tjenester. Da må brukerne av tjenestene kunne gi tilbakemeldinger. Målet er å få på plass brukerundersøkelser for alle virksomhetene. Brukerundersøkelser: Barnehagesektoren har gjennomført en stor brukerundersøkelse i 2009 ved hjelp av Quest back. Undersøkelsen ble knyttet opp mot de enkelte barnehagene og oppnådde en samlet svarprosent på 43,7 %. De enkelte barnehagene har arbeidet videre med resultatene og iverksatt tiltak. Sektoren er i gang med en helhetlig sammenfatning. Rapportene fra undersøkelsen publiseres på barnehagenes hjemmesider. Sektorens erfaring fra dette arbeidet er at gjennomføring av større brukerundersøkelser er ambisiøst og krever tid, dedikerte medarbeidere og ressurser til oppfølging. I uke 29/09 ble det gjennomført en Innbyggerundersøkelse per telefon til et utvalg på 400 personer i Hammerfest. Her ble det spurt om inntrykkene av en rekke kommunale tjenester. Undersøkelsen fokuserte på fem hovedområder: Grad av tilhørighet til kommunen, demokratiindeks, tilfredshet med tjenester, bostedsindeks og total tilfredshet med kommunen. Resultatene og erfaringene fra denne undersøkelsen er presentert i flere fora og er blant annet integrert i lederopplæringen. Strategi: Høy selvbetjeningsgrad Innbyggere og brukere skal i størst mulig grad kunne utføre tjenester også utenom vanlige åpningstider. En start på dette er å sikre at det skal være mulig å fylle ut søknader eller innhente nødvendig informasjon fra kommunen via hjemmesiden. Innbyggere og brukere forventer i stadig større grad at slike tjenester er tilgjengelige. Skjemaportalen er valgt som en indikator på selvbetjeningsgraden i kommunen. Antall skjemaer i skjemaportalen Skjemaportalen er en interaktiv nettportal som legger til rette for at innbyggerne kan søke om kommunale tjenester via internett. I 2009 var det 100 skjema tilgjengelig i skjemaportalen (94 skjema i 2008). Av disse var det 53 såkalte dialogskjema som kan leveres elektronisk (49 dialogskjema i 2007). Bruk av e-skjemaer i skjemaportalen Tilsammen 1149 skjema ble innsendt via skjemaportalen i Tilsvarende var det levert 590 skjema i 2008 og 231 skjema i Den stadig økende bruken av skjemaportalen viser at innbyggerne våre er sterkt motivert for å bruke elektroniske løsninger i samhandlingen med kommunen. Tidspunktene for innleveringer viser at vi har en døgnåpen kommune når det gjelder skjemainnlevering. Barnefamiliene er den største brukergruppen av dialogskjemaene. Et nytt skjema fra 2009 som brukes ofte er "Søknad om permisjon fra undervisning". Her har vi mottatt hele 142 skjema i Et skjema som har vært i portalen hele tiden, men som ila 2009 er blitt eksponert bedre er "Søknad om inntak ved kulturskole". Etter at skjemaet ble lagt ut på hjemmesiden til kulturskolen er det mottatt 171 skjema (45 i 2008 og 4 i 2007). Det kan tilrettelegges for direkte integrasjon av dette skjemaet mot kulturskolens fagsystem. 15

16 Innmelding i SFO mottatte skjema i 2009 mot 170 i Også her er det mulighet for integrasjon mot fagsystem var siste året det måtte søkes om SFO-plass årlig. Det skjuler seg dermed 4 årskull bak tallene. Fra 2010 vil det i hovedsak være aktuelt med innmelding til SFO i 1. trinn. Bruken av dette skjemaet vil dermed reduseres. Søknad om opptak i barnehage mottatte skjema i 2009 mot 112 i Her høster vi effektiviseringsgevinst med direkte integrasjon mot fagsystem. Innmelding nybegynner ved grunnskolen mottatte skjema i 2009 mot 98 i Feilmelding veilys - 40 mottatte skjema i 2009 (egenprodusert skjema) Bevillinger (flere skjema) - 38 skjema i 2009 mot 76 i Det gode resultatet i 2008 må sees i sammenheng med at det dette året var fornyelse av alle faste bevillinger, samt at det fortsatt hyppig ble søkt om bevillinger til mange enkeltanledininger (ambulerende) som reiselivsnæringen arrangerte for kunder tilknyttet Snøhvitutbyggingen. Her har vi sett en markant nedgang etter at Snøhvit kom i drift og mange store kontraktører avsluttet og forlot kommunen. Det har ved noen anledninger forekommet at innsendt elektronisk skjema ikke er mottatt i kommunen. Dette er oppdaget etter purring fra søker. Det jobbes for å finne årsaken til dette og minske risikoen for denne typen svinn. Delmål 1-6: Kvalitet, bredde og tilgjengelighet i offentlige tjenester På kommunens hjemmeside er de fleste kommunale tilbud og tjenester beskrevet. De mest leste artiklene har rundt treff i året (noe usikkerhet rundt tallene). Fordelingen av treff tyder på at siden benyttes både av innbyggere som søker informasjon om tjenester og tilbud, og av personer som vurderer Hammerfest som turistmål eller som framtidig bosted/arbeidssted. Til tross for mye nyttig innhold har hjemmesiden vår de tre siste årene kun oppnådd 3 av 6 stjerner i den nasjonale kvalitetsvurderingen av offentlige nettsteder som utføres av Norge.no. Det svake resultatet skyldes i hovedsak at den tekniske løsningen ikke støtter de nasjonale kravene til tilgjengelighet og brukertilpasning, de såkalte WAI-kravene (Web Accessibility Initiative). Det anbefales at en ny hjemmesideløsning etableres i løpet av 2010/2011. Telefoni: Omleggingen til IP-telefoni ble videreført i 2009 med sentraladministrasjonen, sektoradministrasjonene og flere virksomheter. Noen få skoler og barnehager gjenstår fortsatt. I omleggingsfasen erfarte vi en del samkjøringsproblemer mellom deg gamle og det nye systemet med bl.a. redusert tilgjengelighet. Dette er nå løst. Servicekontoret: Servicekontoret ditt første stopp i kommunen, er kommunens knutepunkt for alle typer publikumshenvendelser. Servicekontoret svarer på spørsmål og utfører tjenester på vegne av alle sektorer. Kontoret har flest henvendelser på saksområdene til teknisk drift og byggsak/plan. Kontoret driver også mye veiledning som berører kommunens nettsider og skjemaportalen. I 2009 ble økonomisk rådgiver overført til servicekontoret. I løpet av året har 59 husstander søkt og fått bistand i forbindelse med gjeldsproblemer/gjeldsforhandlinger gjennom servicekontoret. Sektorene: Måloppnåelsen er behandlet under de respektive sektorene 16

17 5.5 Samfunn Befolkningsutvikling I 2009 fikk Hammerfest 231 nye innbyggere, noe som gir en befolkningsvekst på 2,43%. Dette var den største befolkningsveksten i Finnmark, både i antall personer og prosentvis. De siste årene har Hammerfest hatt en stor tilflytting i aldersgruppen år. Dette ser man også gjennom det positive fødselsoverskuddet som har økt gradvis de siste 6-7 årene. I tillegg er det en relativ høy andel av innvandring, noe som også skaper den positive befolkningsveksten. Befolkningsutviklingen i Hammerfest Det er fremdeles en relativt høyere andel menn enn kvinner i aldersgruppen år sammenlignet med resten av landet, 109,6 menn per 100 kvinner i Hammerfest, i motsetning til landet for øvrig hvor det er 103,9 menn per 100 kvinner. På den annen side er andelen kvinner med høyere utdanning større i Hammerfest enn i resten av fylket og landet. Sysselsetting I forhold til sysselsetting har Hammerfest også en lavere andel arbeidsledige kvinner enn lands- og fylkesgjennomsnittet, 1,6% i Hammerfest mot henholdsvis 2,1% og 2,2%. Figuren under viser arbeidsledighet i Hammerfest samt at kommunen har et høyt antall sysselsatte sammenlignet både med resten av Finnmark og Norge. 17

18 83,0 % 4,0 % 82,0 % 3,5 % 81,0 % 80,0 % 79,0 % 78,0 % 77,0 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % Sysselsatte år, Prosent av befolkningen (venstre akse) Arbeidsledighet som andel av arbeidsstyrken, årsgjennomsnitt 2009 (høyre akse) 76,0 % 0,5 % 75,0 % Hammerfest Finnmark Norge 0,0 % Arbeidsledigheten har i løpet av 2009 variert fra 3,8% i 2. kvartal til 2,7% i 4. kvartal. Samtidig har den faktisk økt noe fra 2008, dette er i likhet med resten av landet. Næringsutvikling Når det gjelder fiskerinæringen hadde Hammerfest en vekst i antall fiskere fra 145 i 2008 til 154 i Den største økningen var i aldersgruppen år, noe som tilsier at rekrutteringen til næringen er god i kommunen. På den annen side har antallet fartøy gått ned i samme periode, fra 119 til 104. Dette kommer av omstrukturering, kondemnering samt en som flyttet til en annen kommune med flere fartøy. I finnmarkssammenheng er Hammerfest størst på antall fiskere og neste størst på antall fartøy. I forhold til reiselivsnæringen hadde Hammerfest en økning i antall hotellgjestedøgn på 4% fra Størst økning blant utlendinger (63,8%), mens det var en nedgang blant nordmenn (10,5%). Stor prosentvis økning av spanjoler, sveitsere og amerikanere, men disse er fremdeles marginale land. Samtidig har det vært en nedgang i overnattinger med yrkesformål, men en større økning i gjestedøgn med ferie/fritidsformål. Nedgangen i yrkesreiser er et klart symptom på mindre aktivitet i næringslivet, og da særlig petroleumsindustrien. Antallet cruiseanløp gikk noe ned i 2009 i forhold til 2008 (fra 24 til 18 anløp), men samtidige økte antallet passasjerer. Dette er en trend som går igjen over hele landet, færre anløp, men større båter. For tilbyderne av naturbasert reiselivsprodukter, og da særlig fisketurisme, var 2009 et godt år. De som satser aktivt på dette markedet hadde stort sett fullt belegg i sesongen. Snøhvitanlegget hadde en planlagt revisjonsstans høsten Dette skapte en del ekstra aktivitet i Hammerfest-regionen, noe særlig hotellene merket da disse var fullbooket i perioden. Det ble i 2009 registrert 59 nyetablerte aksjeselskap og enkeltpersonsforetak i kommunen. Dette er en nedgang fra 2008, hvor det ble registrert 81 etableringer. Det ble registrert 9 konkursåpninger i 2009, en økning fra én året før. I løpet av 2009 fikk kommunen ferdigstilt arbeidet med strategisk næringsplan. Denne ble vedtatt i kommunestyret i juni Næringsplanen skal gjelde fram til 2018 og rundt 70 personer fra næringsliv, offentlig forvaltning, utdanningsinstitusjoner og frivillige lag og foreninger har deltatt i utarbeidelsen. Det ble også vedtatt en handlingsplan for 2010 og

19 basert på den strategiske planen og arbeidet med tiltakene fra denne ble igangsatt på slutten av året. Det ble i 2009 innvilget i overkant av 1,37 millioner kroner, fordelt på 22 tiltak/prosjekter, i tilskudd fra Hammerfest kommunes næringsfond. De fleste næringssektorer er representert blant de som har fått tilskudd. I tillegg ble det innvilget i overkant av 1,45 millioner kroner, fordelt på 8 prosjekter, fra kommunens fiskerifond. Distriktspolitisk utvalg innvilget kr ,- i tilskudd til ulike tiltak i kommunens bygder på Sørøya og Seiland. Kommunen har i gitt i tilskudd til hver av butikkene i Hønseby, Akkarfjord og Kårhamn for å tilrettelegge for videre virksomhet. Fiskebruk i Kårhamn og Akkarfjord er i virksomhet. Oppstart av landbruksvirksomhet i Gamvik på nordre Sørøya og i Kårhamn. Fremdeles landbruksvirksomhet i Sandøybotn og på Eidvågen. Hammerfest kommune har i perioden deltatt aktivt på nasjonale og internasjonale arenaer. Blant annet fiskeri- og petroleumsmesser i Murmansk og Houston samt ulike konferanser og andre møtearenaer i inn- og utland. Næringstomter Alt opparbeidet, tilgjengelig sjøareal ble tildelt i Dermed har ikke kommunen tilgjengelig, sjørettede næringstomter for framtidige etableringer. Alle som fikk tildelt tomt retter sin virksomhet mot petroleumsnæringen. Areal Det har vært gjennomført flere store arealplanprosesser i 2009, der rullering av kommuneplanens arealdel er den mest omfattende. Gjennom dette arbeidet skal bruken av alt areal i kommunen, både på land og i sjø, avklares. Det å ha/framskaffe nok utbyggingsareal får å møte de framtidige behov innenfor infrastruktur, næringsutvikling, boligbygging, kommunale bygg, osv. er et viktig grep i dette arbeidet. Et annet viktig område er det å sikre nødvendig bevaring/vern av utvalgte deler av vår unike natur. Planen ventes å være klar til behandlet 1. halvår 2010, og vil være et meget viktig avtaledokument mellom kommunen og ulike sektormyndigheter/interessegrupper. Kommunedelplan for omkjøringsvei/ tunnel i Hammerfest og Rypefjord er også et stort planarbeid, som har pågått i lengre tid i samarbeid med Statens Vegvesen. Planen omfatter strekninger Saragammen Fuglenes, og inneholder blant annet 3 tunneler. Gjennom arbeidet med planen er det avdekket at en omkjøringsvei, blant annen for avlastning av trafikken i sentrum, vil være helt avgjørende for videre utvikling både trafikkavviklingsmessig og miljømessige. Planen ventes å være klar til behandlet i løpet av Arealplanarbeidet for en ny flyplass på Grøtnes er igangsatt, etter at det i flere år har vært utført en rekke oppgaver for å avklare områdets egnethet. Planarbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Kvalsund og Hammerfest kommune, i og med at flyplassen ligger i Kvalsund kommune. Når konklusjonene av de pågående værmålingene i området er gjort, vil det bli satt enda større trykk på dette arbeidet. Det forventes en planperiode som vil strekke seg til ut

20 Av andre større arealplanarbeider kan nevnes uttalelser/samarbeid med Eni Norge og deres konsulenter i forbindelse med elektrifisering av Goliat og samarbeid med Statnett i forbindelse med den planlagte 420 kv kraftlinja Balsfjord-Hammerfest. Av større reguleringsplaner kan nevnes reguleringsplan for Storsvingen vest, Rypefjord Marina og Øvre Fuglenes. Miljø Det arbeides med kommunens Klima- og energiplan. Denne planen skal, i tillegg til ordinært innhold i slike planer som energisparing og utslippsreduserende tiltak, også inneholde klimatilpasning i forhold til framtidige klimasenarier. Det arbeides også med prosjektet Ren havn, som er et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) for å utarbeide tiltak i forhold til opprydding av forurensede sjøarealer i kommunen. I 2009 har arbeidet bestått i å avdekke kilder til forurensningen, og i den sammenheng har også forholdene i Storvannet vært kartlagt. Kommunen har også deltatt i internasjonalt samarbeid i forbindelse med Countdown 2010 (tiltak for bevaring av biologisk mangfold), og Coast Adapt (kystsamfunns tilpasning til endret klima). 20

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Årsrapport. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Hammerfest kommune

Årsrapport. Hammerfest kommune. Årsrapport 2010. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011. Hammerfest kommune Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2011 Hammerfest kommune Hammerfest eiendom KF Hammerfest parkering KF Hammerfest havn KF INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2010

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2010 Hammerfest Kommune Årsrapport 2010 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 KOMMUNESTYRET PR. 31 DESEMBER 2010... 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 ORGANISASJON... 7 VISJON, STRATEGI OG MÅL... 8 ØKONOMI...12 MEDARBEIDERE...34

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer