Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009"

Transkript

1 Hammerfest Kommune Årsrapport 2009

2 1 Innhold 1 INNHOLD INNLEDNING ORGANISASJON RÅDMANNENS KOMMENTARER STYRINGSPERSPEKTIV Økonomi Medarbeidere Likestilling, mangfold og inkludering Brukere og tjenester Samfunn ØKONOMISK ANALYSE Resultatregnskap Balanseregnskap Investeringer Kommentarer til investeringsprosjektene SENTRALADMINISTRASJON SEKTOR FOR SKOLE OG OPPVEKST SEKTOR FOR BARNEHAGE SEKTOR FOR HELSE SOSIALE TJENESTER SEKTOR FOR PLEIE OG OMSORG SEKTOR FOR KULTUR OG IDRETT SEKTOR FOR TEKNISK DRIFT KOMMUNALE FORETAK

3 2 Innledning Årsrapporten for 2009 er stort sett bygget opp etter samme mal som tidligere år. Hammerfest kommune gjennomførte i 2009 en stor endring i sin organisasjon. Årsrapporten for 2009 er basert på den gamle organiseringen. Målgruppen for årsrapporten er blant annet innbyggere, politikere, ansatte og næringslivet, og målet er at disse ved å lese rapporten enkelt skal se hvordan kommunen er bygd opp, hvilke tjenester som leveres og hvor store ressurser som benyttes. Årsrapporten inneholder all virksomhet i kommunens regi, bortsett fra de delene som ligger i kommunale foretak. De kommunale foretakene leverer egne årsrapporter. Det er også skrevet egne årsrapporter for de enkelte virksomheter. Disse finnes på kommunen sin hjemmeside Årsrapporten er en del av årsoppgjøret, og gir en beskrivelse av aktiviteten i Hammerfest kommune. Regnskapet vil være avgjørende for å få et komplett bilde av virksomheten. På vil det være tilgjengelig et vedlegg til årsrapporten. Der vil man finne tabeller som gir et bilde av den totale økonomiske situasjonen. Grunnen til at disse er trukket ut av selve rapporten er ønsket om å gjøre rapporten mer tilgjengelig også for de uten interesse for den detaljerte økonomiske situasjonen. Trond Rognlid Økonomisjef 3

4 3 Organisasjon Gammel organisasjon Sentraladministrasjon Ass. rådmann Rådmannens stab Kommuneadvokat Juridisk konsulent Rådgiver Informasjonsleder Servicekontoret Post og kopi Sentralarkiv Rådmann Ass. rådmann Administrasjon Økonomi Byggeprosjekter Plan og utvikling Plan Bygning Næring IT Lønn og personal Barnehage Skole og oppvekst Helse Sosiale tjenester Pleie og omsorg Kultur og idrett Teknisk drift Breidablikk Reindalen Elvetun Forsøl Mylingen Nissenskogen Radioen Rypefjord Håja Akkarfjord skole Baksalen skole/sfo Breilia skole Daltun skole Elvetun skole/sfo Fjordtun skole/sfo Forsøl skole/sfo Fuglenes skole/sfo Kårhamn skole Reindalen skole/sfo Helsesøster Legetjenesten Ergo-/fysioterapi tjenesten Rusmiddeltjenesten Sosialtjenesten Barneverntjenesten Hjemmetjenesten Psykiatritjenesten Ekstravakttjenesten Hammerfest pensjonærhjem Omsorgsbolig Skaidiveien Rypefjord sykehjem Kjøkken servicetjeneste Alderspensjonatet bokollektiv Hammerfest bibliotek AKS Hammerfest kino Kulturskolen Ungdomstjenesten Idrett Vei og verksted Brann og beredskap Park Renhold Vaktmester og vedlikehold Vann og avløp Parkering PPT VO-senteret innvandrertjenesten Tjenester for funksjonshemmede 4

5 Ny organisasjon 5

6 4 Rådmannens kommentarer Hammerfest kommune er en kommune i kraftig vekst. Folketallet økte med over 2,4 % (se kap. 6.5) og innbyggertallet nærmer seg nå Dette sier noe om hvor attraktiv Hammerfest er, spesielt med hensyn til arbeidsplasser, men også med hensyn til det som kommunen og lokalsamfunnet kan tilby dem som ønsker å bosette seg her. Dette er svært positivt samtidig som det skaper utfordringer for kommuneorganisasjonen som for eksempel behov for flere barnehageplasser. Kommunen fikk ny rådmann 1. Januar Rådmannen signaliserte følgende prioriterte oppgaver; økonomistyring, forbedret ressursbruk, byggeprosjekter, samarbeid administrasjon og politikk, interne rutiner og Hammerfest som en attraktiv kommune. Rådmannen har gjennom året hatt stor fokus på økonomistyring. Økonomisk ble 2009 vanskelig. Regnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig underskudd på 12,6 millioner kr. I november fikk vi beskjed om endret fordeling av skatteinntektene, noe som resulterte i en skattesmell på netto omkring 25 millioner kroner. Det er også negativt at vi ikke fikk tilbakeført momskompensasjonen til investeringsområdet og at vi ikke fikk overført til fond det som vi hadde budsjettert med. Det har vært stor fokus på budsjettarbeidet og realisme i budsjettene. Høsten 2009 fikk vi ryddet opp i uklarheter og redusert innsparingstiltakene og sekkepostene vakansesparing og FRB til 5,5 mill kr. Hammerfest kommune må ha stort fokus på økonomioppfølging fremover. Organisasjonen har vært preget av prosjektet Forbedret Ressursbruk (FRB) i Forarbeidet til FRB ble gjort fram til og med desember I 2009 har vedtatte element i prosjektet blitt gjennomført. Organisasjonen er omorganisert og har færre virksomhetsledere og borte er begrepet sektorleder. Hammerfest kommune har nå en strategisk ledelse bestående av rådmann og tre kommunalsjefer. Prosjektet har medført mye arbeid for ansatte i organisasjonen. Rådmannen vil benytte anledningen til å takke ansatte for den innsatsen som er vist i denne sammenheng. Rådmannen ønsker å ha fokus på samarbeidet mellom det administrative og det politiske. Sentralt er at kommunen utad er en enhet. Dette arbeidet vil alltid være en kontinuerlig prosess. Rådmannen har fulgt byggeprosjektene med ukentlige møter med de som har ansvar for prosjektene. Byggeprosjektadministrasjonen blir fra organisert under Hammerfest Eiendom KF. Det er flere forhold innen området som må forbedres. De interne rutinene må videreutvikles. Det er mange områder som må prioriteres, men hos rådmannen er det rutiner innenfor personalområdet og økonomi som er sentrale. Skal vi fortsette den positive utviklingen innen sykefraværet fra 10,6 % i 2008 til 9,6 % i 2009 (se kap. 6.3), må interne rutiner og de rammene ansatte jobber under være klarere. Leif Vidar Olsen rådmann 6

7 5 Styringsperspektiv 5.1 Økonomi Det vises til eget kapittel om økonomisk analyse og regnskap for Regnskap 2009 Regnskapet for 2009 er gjort opp med et underskudd på 12,6 mill. Regnskapet viser et negativt netto driftsresultat på kr.26,4 mill, men dersom vi justerer for momsrefusjon investeringer, og ekstraordinære kostnader vedrørende vei til Melkøya vi beløpet bli hele 30 mill. For å ha en nødvendig handlefrihet er det ønskelig å ha et netto driftsresultat på 5 % av frie inntekter. Med den store gjeldsbelastningen Hammerfest kommune har er vi svært sårbar for en renteøkning. Vi bør derfor ha et netto driftsresultat som ligger over statens anbefalinger på minimum 3 %. Netto driftsresultat Ekstraordinære kostnader vei til Melkøya Bruk av momskompensasjon investering i drift Justert netto driftsresultat Ønsket netto driftsresultat 5% * Behov for bedring i netto driftsresultat * Staten anbefaler at kommunene har minimum 3 % Dette kan delvis gjøres gjennom en økning av inntektene de neste årene, men uten sterk fokus på kostnadene vil dette ikke være nok. Vi må derfor fremover prioritere tiltak som bidrar til å øke inntektene mer enn kostnadene. Hammerfest kommune har en sterk vekst i befolkningen, samtidig som det er et betydelig antall ledige stillinger i byen. De behovene og utfordringene som dette medfører må vektlegges når investeringene fremover skal prioriteres. Før vi har kontroll over kostnadene vil administrasjonen anbefale at de innvesteringer som medfører økte kostnader minimaliseres. Det har vært en del fokus på skatteinngangen for 2009, og på hvordan dette påvirker resultatet. Total svikt i inntektene på grunn av dette blir ca kr.25 mill justert for økningen i rammetilskuddet. Hammerfest kommune får om lag kr.155 mill fra eiendomskatten på Melkøya, samtidig som netto finanskostnader utgjør kr.110 mill (ikke inkludert Hammerfest eiendom KF). Hadde vi vært en kommune uten gjeld og uten inntekter fra Melkøya ville underskuddet vært kr.45 mill større en det er i dag. Fra administrasjonens synspunkt er det svært betenkelig at Hammerfest 7

8 kommune med dagens drift faktisk ikke ville klare å drive i balanse uten eiendomsskatt fra Melkøya, selv uten finanskostnader. Dette viser at de store investeringene de siste årene ikke alene kan være årsaken til det store underskuddet. Driftskostnadene eks. avskrivninger viser et merforbruk på kr.57 mill, eller 8,2 % i forhold til budsjett. Momskompensasjon investering er i sin helet benyttet til drift. Denne muligheten trappes gradvis ned, og bortfaller i sin helhet fra Gjeld Gjeldssituasjonen i Hammerfest har som følge av et høyt investeringsnivå steget svært raskt. I Hammerfest har utlån pr. innbygger steget med 146 % fra 31/ til 31/ En slik kraftig gjeldsøkning gjør oss svært sårbar for endringer i rentenivået de neste årene. Grafen under viser gjeld pr. innbygger Hammerfest Finnmark KOSTRA Gr.12 Landsgjennomsni tt Grafen under viser rente og avdragskostnadene i prosent av brutto inntekter Hammerfest Finnmark KOSTRA Gr.12 Landsgjennomsnitt 8

9 5.2 Medarbeidere Strategi: Attraktiv arbeidsgiver Som tidligere år en av våre største utfordringer rekruttering av enkelte typer av personell. Konkurransen om arbeidskraft er stor i en kommune som Hammerfest, og samtidig er arbeidsledigheten i kommunen svært lav. Det er med bakgrunn i omstillingsprosjektet Forbedret ressursbruk (FBR) opprettet et rekrutteringsteam knyttet til lønn og personalavdelingen. Arbeidet med tilsettings- og rekrutteringsprosesser er dermed sentralisert. Dette for å sikre at prosessene omkring rekruttering og tilsetting foregår i tråd med gjeldende retningslinjer, og for å sikre helhetlig og effektiv likebehandling i dette arbeidet. Dersom Hammerfest kommune skal klare å være en attraktiv arbeidsgiver er det viktig å arbeide langsiktig med hvordan vi kan videreutvikle både organisasjonen og de ansatte. Det er bare på denne måten vi kan holde på kompetente arbeidstakere, og tiltrekke oss nye. Selvstendiggjorte medarbeidere Selvstendiggjorte medarbeidere er et viktig prinsipp i Hammerfest kommune. Hvorvidt vil klarer å oppnå dette er vanskelig å vite før vi får på plass et målesystem. I forbindelse med prosjekt Forbedret ressursbruk er det lagt planer for å få dette gjennomført i praksis. Kommunen som en spennende arbeidsplass Hammerfest kommune skal være en spennende arbeidsplass og en attraktiv arbeidsgiver. Hvorvidt vi klarer dette skal måles gjennom medarbeiderundersøkelse. En arbeidsgruppe har utarbeidet et solid grunnlag for å gjennomføre denne type undersøkelse, men det ble besluttet utsatt iverksetting pga. arbeidet med det store omstillingsprosjektet. Strategi: Friske arbeidsplasser For å opprettholde et godt tjenestetilbud er vi avhengig av gode ledere, høy kompetanse blant ansatte og et redusert sykefravær. Vi skal i første omgang ha prioritet på reduksjon av sykefravær og målinger for gjennomføring av medarbeidersamtaler. Vi vil i det videre arbeidet utvikle og gjennomføre medarbeiderkartlegginger for å måle tilfredshet og utviklingsområder for den enkelte sektor/virksomhet. 9

10 Sykefravær Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt ,1 % 12,5 % 11,9 % 10,2 % 9,9 % 8,7 % 6,2 % 5,9 % 9,4 % 10,0 % 10,5 % 8,3 % 9,8 % ,7 % 10,6 % 10,1 % 10,6 % 12,1 % 11,5 % 8,2 % 8,1 % 10,6 % 10,9 % 11,2 % 12,0 % 10,9 % ,0 % 14,3 % 13,1 % 10,7 % 11,8 % 10,1 % 7,7 % 8,0 % 9,7 % 10,8 % 12,4 % 11,9 % 11,2 % ,2 % 12,6 % 12,4 % 11,1 % 10,2 % 11,6 % 9,4 % 8,6 % 10,4 % 10,7 % 12,8 % 12,0 % 11,1 % ,5 % 11,7 % 11,7 % 11,4 % 9,7 % 10,9 % 5,7 % 6,0 % 9,6 % 9,9 % 10,7 % 10,2 % 9,8 % ,2 % 12,3 % 12,6 % 11,8 % 11,9 % 10,9 % 7,4 % 7,0 % 7,9 % 8,4 % 11,2 % 9,7 % 10,3 % ,0 % 13,9 % 14,6 % 13,2 % 12,5 % 11,9 % 8,7 % 7,6 % 10,8 % 13,0 % 13,0 % 12,9 % 12,1 % ,00 % 2,00 % 4,00 % 6,00 % 8,00 % 10,00 % 12,00 % 14,00 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kommentarer til utviklingen i sykefraværet. Sykefraværet er redusert i forhold til 2008 i Hammerfest kommune, men vi nådde ikke målsetningen helt om å redusere sykefraværet i kommunen på 1,5 %. Årsaken til det relativt høye sykefraværet i kommunen er nå kartlagt og gir et sammensatt bilde. I løpet av året har det vært gjennomføres mange tiltak som har som mål å redusere sykefraværet. Hvilke av tiltakene som fungerer har en ikke god nok oversikt over. En sentral utfordring er å utvikle en metode for å følge opp prosjekter, måle virkningen, og dele denne kunnskapen med hele organisasjonen. Det at Hammerfest kommune i flere år vært en IA virksomhet har ikke bidratt tilstrekkelig i forhold til reduksjon av sykefraværet. Dette var bakgrunnen og motivasjonen, for å søke deltakelse i Kvalitetskommuneprogrammet i regi av KS. Vi deltok i programmet med pleieog omsorgssektoren, og barnehagesektoren. Kvalitetskommuneprogrammet følger hovedmålet i Kommuneplanen om en organisasjonskultur som fremmer de gode løsninger, og delmålene er økt brukertilfredshet, økt medarbeidertilfredshet og varig reduksjon i sykefraværet. De erfaringene vi har gjort oss gjennom programmet, håper vi vil gi oss ny kunnskap om grunnen til det høye sykefraværet i kommunen, og på den måten også hjelpe oss med å redusere fraværet. Kvalitetskommuneprogrammet ble startet i 2007og ble avsluttet høsten Høsten 2007 ble prosjektleder sykefravær tilsatt. Stillingen fordeles henholdsvis 50 % på 10

11 Kvalitetskommuneprogrammet og 50 % i Prosjekt sykefravær. I aktivitetsåret 2008 var det lagt opp til blant annet å styrke kompetansen og rutinene i IA-avtalen, og bedre kommunikasjonen mellom partene arbeidsgiver, arbeidstaker og legene. Det ble også gjennomført et omfattende opplæringsprogram i samarbeid med NAVarbeidslivssenter,. Det har bidratt til et særlig fokus på sykefraværet og problemstillingene rundt dette. Sluttrapport fra sykefraværsprosjekt skal behandles sammen med sluttrapport for kvalitetkommuneprogrammet som er under utarbeidelse og deretter legges frem for politisk behandling. Også i 2009 har sektorprosjektene Fornøyde folk i pleie- og omsorgssektoren og Friske folk i barnehagesektoren pågått, dette er suksesstiltak i begge sektorene. Sektor for barnehage har for øvrig forsøkt en rekke tiltak bl.a. styrking av grunnbemanning i avdeling og bemanningsressurs til veiledning av ufaglærte. Ordningen med servicemedarbeidere i barnehagene ble med bakgrunn i disse forsøkene gjort til en fast ordning i Medarbeidersamtaler Alle ansatte i fast stilling skal ha medarbeidersamtaler. Vi har fortsatt ingen system som sikrer oversikt over at alle ansatte har fått tilbud om slike samtaler. Gode ledere I forbindelse med FBR er det utviklet et program for lederutvikling, og det er i 2009 igangsatt basisopplæring for alle nye ledere og andre aktuelle ansatte. Godt arbeidsmiljø som fremmer gode løsninger Det har i 2009 vært gjennomført flere arbeidsmiljøkartlegginger, fortrinnsvis med bistand fra Frisk i Nord. Det er en kontinuerlig prosess å sikre at arbeidsmiljøet er godt i hele organisasjonen, og personalavdelingen var flere ganger i 2009 involvert i prosesser knyttet til konflikthåndteringer. Kompetansehevende tiltak Vi gjennomfører opplæring gjennom kompetanseforum Vest-Finnmark og Regionalt samarbeidskontor Vest- Finnmark (RSK). Den enkelte sektor gjennomfører samtidig kompetanseutvikling gjennom egne tiltak eller i samarbeid med andre. 11

12 5.3 Likestilling, mangfold og inkludering. Hammerfest kommune har på bakgrunn av visjonen og verdier vedtatt: Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass der både kvinner og menn kan få brukt sin kompetanse og erfaring, og få oppfylt sine karriereønsker i livets ulike faser. Vi skal legge til rette for trivsels- og helsefremmede tiltak for medarbeiderne. Vi skal prioritere arbeidet med Inkluderende arbeidsliv ( IA) og utvikle et godt system for HMS, ha sunne og praktiske bygg som ramme for virksomheten vår. Vi skal arbeide for å redusere fraværet til landsgjennomsnitt innen Kommunen hadde 876,4 årsverk med 70 % kvinneandel. Kommunens toppledergruppe bestod av 8 menn og 4 kvinne eller 67 % menn og 33 % kvinner, mens virksomhetsledergruppa består av 21 menn og 35 kvinner som gir 37,5 % menn og 62,5 % kvinner. (Tallene omfatter også midlertidig ansatte). Årsverk %Kvinner %kvinnelønn Ansatte %Kvinner %kvinnelønn Sentraladm , ,6 NAV 18, , ,3 89,4 Skole 291, , ,5 93,7 Barnehage 122, ,6 Helse 50 84,6 137, ,6 86,8 Pleie/omsorg 208,6 88,4 97, ,6 85,9 Kultur/idrett 34,8 48,5 107, ,2 92,4 Teknisk 60,1 6,3 97, ,2 Kommunen 876, , ,1 87,1 Årsverksrammen er korrigert i forhold til utdanningsstillinger og arbeid med bistand. Tabellen viser at Hammerfest kommune i 2009 har klar kvinnedominans i samtlige sektorer unntatt teknisk som har en enda større mannsdominans, mens sentraladministrasjonen og kultur/idrett har en jevn kjønnsbalanse. Kommunen benytter positiv særbehandling der dette er tillatt, noe som også ligger til grunn for utforming av stillingsannonser. Videre viser tabellen at gjennomsnittslønn pr årsverk for kvinner i Hammerfest kommune utgjør 96,3 % av gjennomsnittslønn pr årsverk for menn. Imidlertid viser tabellen et større avvik (87,1 %) når det gjelder gjennomsnittslønn pr ansatt for kvinner og menn, noe som bekrefter at kvinner i større grad arbeider deltid enn det menn gjør i Hammerfest kommune. Hammerfest kommune har som målsetting å redusere bruken av uønsket deltid. Dette har vært tema i prosessene som har vært gjennomført i forbedret ressursbruk. Resultatet av arbeidet ble lagt fram til politisk behandling i Hammerfest kommune har likestilling som et av flere tema som det skal fokuseres på når det gjelder lønnsfastsettelse både ved tilsetting og ved lokale forhandlinger. Dette er nedfelt i kommunens arbeidsgiverpolitikk. Vi har satt opp tre tabeller som viser gjennomsnittslønn for menn og kvinner pr ansatt og pr årsverk, samt en prosentvis sammenligning av disse gjennomsnittene sortert på stillingsgruppene i Hovedtariffavtalen. I enkelte av gruppene er det relativt få ansatte som ligger til grunn for gjennomsnittsberegningen. 12

13 Ufaglærte Fagarbeider Høyskolegruppa Høysk + till.utd Ansatt Årsverk Ansatt Årsverk Ansatt Årsverk Ansatt årsverk Menn Kvinner %kvinneandel 82,52 100,38 90,08 99,17 92,03 100, Lærer Adjunkt Adjunkt m/till Lektor Lektor m/till Ans Årsv Ans Årsv Ans Årsv Ans Årsv Ans Årsv M K % 82,31 104,13 107,53 101,11 95,13 100,58 93,39 93,65 62,5 100 Stillinger u/ minstelønn Lederstillinger Lederstillinger skole Ansatt Årsverk Ansatt Årsverk Ansatt Årsverk Menn Kvinner %kvinneandel 102,85 116,98 94,61 101,03 112,12 102,77 Oversikten viser at det er svært liten forskjell på kvinner og menn i lønnsfastsettelse, en gruppe skiller seg ut og det er stillinger uten minstelønn. I denne gruppen har kvinner bortimot 17 % høyere lønn pr. årsverk enn menn. Lønnsforskjellene er i større grad knyttet til stillingsstørrelser enn kjønn. Her er det slik at de lavest lønnede grupper som har de største utslagene. Etnisitet: I denne sammenhengen har Hammerfest kommune pr dato ikke mulighet til å framlegge statistikk på dette området. Hammerfest kommune har mange ulike nasjonaliteter bosatt, i 2009 ble det etablert et nytt bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger. I kommunens arbeidsgiverpolitikk er det ikke vedtatt særskilte tiltak på dette området, men de generelle retningslinjene omfatter også dette området. I 2009 har vi ansatte fra vel 20 ulike land fordelt på samtlige verdensdeler. Vi har arbeidstakere på de fleste nivå i kommunen, men det er nok fortsatt slik at de fleste arbeider innenfor de stillinger vi har uten kvalifikasjonskrav og en del på fagarbeidernivå. IA: Hammerfest kommune har vært IA-bedrift fra Det er etablert egne retningslinjer for IA-virksomheten, men vårt fokus har i stor grad vært reduksjon av sykefravær. Det har vært gjennomført opplæring/kurs både generelt på IA-regler, men også tematisk. Personalavdelingen har sammen med arbeidslivstjenesten deltatt på mange personalmøter hvor både regelverk generelt og enkelttema har vært redegjort for. Hammerfest kommune bruker mye energi på oppfølging/tilbakeføring/omplassering av arbeidstakere. Det er unntaksvis at resultatet faktisk er overgang til midlertidig eller varig 100 % ufør. 13

14 Fraværsstatistikk: Sykefravær i % Omsorgspermisjon i % Foreldrepermisjon i % Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn Totalt Kvinner Menn ,2 12,4 8,6 0,5 0,6 0,4 1,5 2,0 0, ,7 12,4 6,9 0,6 0,7 0,3 1,3 1,7 0, ,8 11,6 6,1 0,5 0,5 0,3 1,3 1,7 0,6 Målet for reduksjon av sykefraværet er at kommunen innen 2010 skal være på landsgjennomsnittet. Dette målet har vi ikke nådd. Statistikken viser at menns sykefravær er lavere og i tillegg har hatt en større reduksjon enn kvinners sykefravær i Hammerfest kommune. Dette på tross av at det er de mest kvinnedominerte sektorene hvor det gjennom sykefraværsprosjektet og kvalitetskommuneprogrammet faktisk har vært satset mest. I 2009 ble det etter utprøving opprettet faste servicemedarbeiderstillinger i barnehagene som et stabiliseringstiltak. I ulike virksomheter innen pleie- og omsorg er det opprettet flere nye årsverk i 2009 for å styrke bemanningen i tillegg til at det som tidligere nevnt om arbeidet med reduksjon av deltidsstillinger. Når det gjelder omsorgspermisjoner og foreldrepermisjoner er fordelingen av uttaket stabilt mellom kjønnene. Vi ser imidlertid en viss positiv utvikling av menns uttak av foreldrepermisjon. Hammerfest kommune har seniorpolitiske retningslinjer for å beholde seniorene lenger i arbeid. Seniortiltakene gjelder alle ansatte med 8 års tjenestetid i Hammerfest komme som er fylt 62 år. Den enkelte kan velge mellom særskilt lønnstillegg eller redusert arbeidstid og 100 %. Vi har god erfaring med disse tiltakene, vi har beholdt 62 % av aktuelle arbeidstakere i fortsatt arbeid. Det er 11 personer totalt som har valgt å gå av med AFP, 6 kvinner og 5 menn. Det er totalt 18 personer som har valgt å bli i stillingene sine med seniorpolitiske tiltak. 2 kvinner har valgt særskilt lønnstillegg, 7 kvinner har valgt redusert arbeidstid og det samme har 9 menn. 14

15 5.4 Brukere og tjenester Strategi: Kvalitet i alle ledd Kvalitetsforbedring er viktig. Hammerfest kommune har som mål å forbedre både interne og eksterne tjenester. Da må brukerne av tjenestene kunne gi tilbakemeldinger. Målet er å få på plass brukerundersøkelser for alle virksomhetene. Brukerundersøkelser: Barnehagesektoren har gjennomført en stor brukerundersøkelse i 2009 ved hjelp av Quest back. Undersøkelsen ble knyttet opp mot de enkelte barnehagene og oppnådde en samlet svarprosent på 43,7 %. De enkelte barnehagene har arbeidet videre med resultatene og iverksatt tiltak. Sektoren er i gang med en helhetlig sammenfatning. Rapportene fra undersøkelsen publiseres på barnehagenes hjemmesider. Sektorens erfaring fra dette arbeidet er at gjennomføring av større brukerundersøkelser er ambisiøst og krever tid, dedikerte medarbeidere og ressurser til oppfølging. I uke 29/09 ble det gjennomført en Innbyggerundersøkelse per telefon til et utvalg på 400 personer i Hammerfest. Her ble det spurt om inntrykkene av en rekke kommunale tjenester. Undersøkelsen fokuserte på fem hovedområder: Grad av tilhørighet til kommunen, demokratiindeks, tilfredshet med tjenester, bostedsindeks og total tilfredshet med kommunen. Resultatene og erfaringene fra denne undersøkelsen er presentert i flere fora og er blant annet integrert i lederopplæringen. Strategi: Høy selvbetjeningsgrad Innbyggere og brukere skal i størst mulig grad kunne utføre tjenester også utenom vanlige åpningstider. En start på dette er å sikre at det skal være mulig å fylle ut søknader eller innhente nødvendig informasjon fra kommunen via hjemmesiden. Innbyggere og brukere forventer i stadig større grad at slike tjenester er tilgjengelige. Skjemaportalen er valgt som en indikator på selvbetjeningsgraden i kommunen. Antall skjemaer i skjemaportalen Skjemaportalen er en interaktiv nettportal som legger til rette for at innbyggerne kan søke om kommunale tjenester via internett. I 2009 var det 100 skjema tilgjengelig i skjemaportalen (94 skjema i 2008). Av disse var det 53 såkalte dialogskjema som kan leveres elektronisk (49 dialogskjema i 2007). Bruk av e-skjemaer i skjemaportalen Tilsammen 1149 skjema ble innsendt via skjemaportalen i Tilsvarende var det levert 590 skjema i 2008 og 231 skjema i Den stadig økende bruken av skjemaportalen viser at innbyggerne våre er sterkt motivert for å bruke elektroniske løsninger i samhandlingen med kommunen. Tidspunktene for innleveringer viser at vi har en døgnåpen kommune når det gjelder skjemainnlevering. Barnefamiliene er den største brukergruppen av dialogskjemaene. Et nytt skjema fra 2009 som brukes ofte er "Søknad om permisjon fra undervisning". Her har vi mottatt hele 142 skjema i Et skjema som har vært i portalen hele tiden, men som ila 2009 er blitt eksponert bedre er "Søknad om inntak ved kulturskole". Etter at skjemaet ble lagt ut på hjemmesiden til kulturskolen er det mottatt 171 skjema (45 i 2008 og 4 i 2007). Det kan tilrettelegges for direkte integrasjon av dette skjemaet mot kulturskolens fagsystem. 15

16 Innmelding i SFO mottatte skjema i 2009 mot 170 i Også her er det mulighet for integrasjon mot fagsystem var siste året det måtte søkes om SFO-plass årlig. Det skjuler seg dermed 4 årskull bak tallene. Fra 2010 vil det i hovedsak være aktuelt med innmelding til SFO i 1. trinn. Bruken av dette skjemaet vil dermed reduseres. Søknad om opptak i barnehage mottatte skjema i 2009 mot 112 i Her høster vi effektiviseringsgevinst med direkte integrasjon mot fagsystem. Innmelding nybegynner ved grunnskolen mottatte skjema i 2009 mot 98 i Feilmelding veilys - 40 mottatte skjema i 2009 (egenprodusert skjema) Bevillinger (flere skjema) - 38 skjema i 2009 mot 76 i Det gode resultatet i 2008 må sees i sammenheng med at det dette året var fornyelse av alle faste bevillinger, samt at det fortsatt hyppig ble søkt om bevillinger til mange enkeltanledininger (ambulerende) som reiselivsnæringen arrangerte for kunder tilknyttet Snøhvitutbyggingen. Her har vi sett en markant nedgang etter at Snøhvit kom i drift og mange store kontraktører avsluttet og forlot kommunen. Det har ved noen anledninger forekommet at innsendt elektronisk skjema ikke er mottatt i kommunen. Dette er oppdaget etter purring fra søker. Det jobbes for å finne årsaken til dette og minske risikoen for denne typen svinn. Delmål 1-6: Kvalitet, bredde og tilgjengelighet i offentlige tjenester På kommunens hjemmeside er de fleste kommunale tilbud og tjenester beskrevet. De mest leste artiklene har rundt treff i året (noe usikkerhet rundt tallene). Fordelingen av treff tyder på at siden benyttes både av innbyggere som søker informasjon om tjenester og tilbud, og av personer som vurderer Hammerfest som turistmål eller som framtidig bosted/arbeidssted. Til tross for mye nyttig innhold har hjemmesiden vår de tre siste årene kun oppnådd 3 av 6 stjerner i den nasjonale kvalitetsvurderingen av offentlige nettsteder som utføres av Norge.no. Det svake resultatet skyldes i hovedsak at den tekniske løsningen ikke støtter de nasjonale kravene til tilgjengelighet og brukertilpasning, de såkalte WAI-kravene (Web Accessibility Initiative). Det anbefales at en ny hjemmesideløsning etableres i løpet av 2010/2011. Telefoni: Omleggingen til IP-telefoni ble videreført i 2009 med sentraladministrasjonen, sektoradministrasjonene og flere virksomheter. Noen få skoler og barnehager gjenstår fortsatt. I omleggingsfasen erfarte vi en del samkjøringsproblemer mellom deg gamle og det nye systemet med bl.a. redusert tilgjengelighet. Dette er nå løst. Servicekontoret: Servicekontoret ditt første stopp i kommunen, er kommunens knutepunkt for alle typer publikumshenvendelser. Servicekontoret svarer på spørsmål og utfører tjenester på vegne av alle sektorer. Kontoret har flest henvendelser på saksområdene til teknisk drift og byggsak/plan. Kontoret driver også mye veiledning som berører kommunens nettsider og skjemaportalen. I 2009 ble økonomisk rådgiver overført til servicekontoret. I løpet av året har 59 husstander søkt og fått bistand i forbindelse med gjeldsproblemer/gjeldsforhandlinger gjennom servicekontoret. Sektorene: Måloppnåelsen er behandlet under de respektive sektorene 16

17 5.5 Samfunn Befolkningsutvikling I 2009 fikk Hammerfest 231 nye innbyggere, noe som gir en befolkningsvekst på 2,43%. Dette var den største befolkningsveksten i Finnmark, både i antall personer og prosentvis. De siste årene har Hammerfest hatt en stor tilflytting i aldersgruppen år. Dette ser man også gjennom det positive fødselsoverskuddet som har økt gradvis de siste 6-7 årene. I tillegg er det en relativ høy andel av innvandring, noe som også skaper den positive befolkningsveksten. Befolkningsutviklingen i Hammerfest Det er fremdeles en relativt høyere andel menn enn kvinner i aldersgruppen år sammenlignet med resten av landet, 109,6 menn per 100 kvinner i Hammerfest, i motsetning til landet for øvrig hvor det er 103,9 menn per 100 kvinner. På den annen side er andelen kvinner med høyere utdanning større i Hammerfest enn i resten av fylket og landet. Sysselsetting I forhold til sysselsetting har Hammerfest også en lavere andel arbeidsledige kvinner enn lands- og fylkesgjennomsnittet, 1,6% i Hammerfest mot henholdsvis 2,1% og 2,2%. Figuren under viser arbeidsledighet i Hammerfest samt at kommunen har et høyt antall sysselsatte sammenlignet både med resten av Finnmark og Norge. 17

18 83,0 % 4,0 % 82,0 % 3,5 % 81,0 % 80,0 % 79,0 % 78,0 % 77,0 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % Sysselsatte år, Prosent av befolkningen (venstre akse) Arbeidsledighet som andel av arbeidsstyrken, årsgjennomsnitt 2009 (høyre akse) 76,0 % 0,5 % 75,0 % Hammerfest Finnmark Norge 0,0 % Arbeidsledigheten har i løpet av 2009 variert fra 3,8% i 2. kvartal til 2,7% i 4. kvartal. Samtidig har den faktisk økt noe fra 2008, dette er i likhet med resten av landet. Næringsutvikling Når det gjelder fiskerinæringen hadde Hammerfest en vekst i antall fiskere fra 145 i 2008 til 154 i Den største økningen var i aldersgruppen år, noe som tilsier at rekrutteringen til næringen er god i kommunen. På den annen side har antallet fartøy gått ned i samme periode, fra 119 til 104. Dette kommer av omstrukturering, kondemnering samt en som flyttet til en annen kommune med flere fartøy. I finnmarkssammenheng er Hammerfest størst på antall fiskere og neste størst på antall fartøy. I forhold til reiselivsnæringen hadde Hammerfest en økning i antall hotellgjestedøgn på 4% fra Størst økning blant utlendinger (63,8%), mens det var en nedgang blant nordmenn (10,5%). Stor prosentvis økning av spanjoler, sveitsere og amerikanere, men disse er fremdeles marginale land. Samtidig har det vært en nedgang i overnattinger med yrkesformål, men en større økning i gjestedøgn med ferie/fritidsformål. Nedgangen i yrkesreiser er et klart symptom på mindre aktivitet i næringslivet, og da særlig petroleumsindustrien. Antallet cruiseanløp gikk noe ned i 2009 i forhold til 2008 (fra 24 til 18 anløp), men samtidige økte antallet passasjerer. Dette er en trend som går igjen over hele landet, færre anløp, men større båter. For tilbyderne av naturbasert reiselivsprodukter, og da særlig fisketurisme, var 2009 et godt år. De som satser aktivt på dette markedet hadde stort sett fullt belegg i sesongen. Snøhvitanlegget hadde en planlagt revisjonsstans høsten Dette skapte en del ekstra aktivitet i Hammerfest-regionen, noe særlig hotellene merket da disse var fullbooket i perioden. Det ble i 2009 registrert 59 nyetablerte aksjeselskap og enkeltpersonsforetak i kommunen. Dette er en nedgang fra 2008, hvor det ble registrert 81 etableringer. Det ble registrert 9 konkursåpninger i 2009, en økning fra én året før. I løpet av 2009 fikk kommunen ferdigstilt arbeidet med strategisk næringsplan. Denne ble vedtatt i kommunestyret i juni Næringsplanen skal gjelde fram til 2018 og rundt 70 personer fra næringsliv, offentlig forvaltning, utdanningsinstitusjoner og frivillige lag og foreninger har deltatt i utarbeidelsen. Det ble også vedtatt en handlingsplan for 2010 og

19 basert på den strategiske planen og arbeidet med tiltakene fra denne ble igangsatt på slutten av året. Det ble i 2009 innvilget i overkant av 1,37 millioner kroner, fordelt på 22 tiltak/prosjekter, i tilskudd fra Hammerfest kommunes næringsfond. De fleste næringssektorer er representert blant de som har fått tilskudd. I tillegg ble det innvilget i overkant av 1,45 millioner kroner, fordelt på 8 prosjekter, fra kommunens fiskerifond. Distriktspolitisk utvalg innvilget kr ,- i tilskudd til ulike tiltak i kommunens bygder på Sørøya og Seiland. Kommunen har i gitt i tilskudd til hver av butikkene i Hønseby, Akkarfjord og Kårhamn for å tilrettelegge for videre virksomhet. Fiskebruk i Kårhamn og Akkarfjord er i virksomhet. Oppstart av landbruksvirksomhet i Gamvik på nordre Sørøya og i Kårhamn. Fremdeles landbruksvirksomhet i Sandøybotn og på Eidvågen. Hammerfest kommune har i perioden deltatt aktivt på nasjonale og internasjonale arenaer. Blant annet fiskeri- og petroleumsmesser i Murmansk og Houston samt ulike konferanser og andre møtearenaer i inn- og utland. Næringstomter Alt opparbeidet, tilgjengelig sjøareal ble tildelt i Dermed har ikke kommunen tilgjengelig, sjørettede næringstomter for framtidige etableringer. Alle som fikk tildelt tomt retter sin virksomhet mot petroleumsnæringen. Areal Det har vært gjennomført flere store arealplanprosesser i 2009, der rullering av kommuneplanens arealdel er den mest omfattende. Gjennom dette arbeidet skal bruken av alt areal i kommunen, både på land og i sjø, avklares. Det å ha/framskaffe nok utbyggingsareal får å møte de framtidige behov innenfor infrastruktur, næringsutvikling, boligbygging, kommunale bygg, osv. er et viktig grep i dette arbeidet. Et annet viktig område er det å sikre nødvendig bevaring/vern av utvalgte deler av vår unike natur. Planen ventes å være klar til behandlet 1. halvår 2010, og vil være et meget viktig avtaledokument mellom kommunen og ulike sektormyndigheter/interessegrupper. Kommunedelplan for omkjøringsvei/ tunnel i Hammerfest og Rypefjord er også et stort planarbeid, som har pågått i lengre tid i samarbeid med Statens Vegvesen. Planen omfatter strekninger Saragammen Fuglenes, og inneholder blant annet 3 tunneler. Gjennom arbeidet med planen er det avdekket at en omkjøringsvei, blant annen for avlastning av trafikken i sentrum, vil være helt avgjørende for videre utvikling både trafikkavviklingsmessig og miljømessige. Planen ventes å være klar til behandlet i løpet av Arealplanarbeidet for en ny flyplass på Grøtnes er igangsatt, etter at det i flere år har vært utført en rekke oppgaver for å avklare områdets egnethet. Planarbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Kvalsund og Hammerfest kommune, i og med at flyplassen ligger i Kvalsund kommune. Når konklusjonene av de pågående værmålingene i området er gjort, vil det bli satt enda større trykk på dette arbeidet. Det forventes en planperiode som vil strekke seg til ut

20 Av andre større arealplanarbeider kan nevnes uttalelser/samarbeid med Eni Norge og deres konsulenter i forbindelse med elektrifisering av Goliat og samarbeid med Statnett i forbindelse med den planlagte 420 kv kraftlinja Balsfjord-Hammerfest. Av større reguleringsplaner kan nevnes reguleringsplan for Storsvingen vest, Rypefjord Marina og Øvre Fuglenes. Miljø Det arbeides med kommunens Klima- og energiplan. Denne planen skal, i tillegg til ordinært innhold i slike planer som energisparing og utslippsreduserende tiltak, også inneholde klimatilpasning i forhold til framtidige klimasenarier. Det arbeides også med prosjektet Ren havn, som er et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) for å utarbeide tiltak i forhold til opprydding av forurensede sjøarealer i kommunen. I 2009 har arbeidet bestått i å avdekke kilder til forurensningen, og i den sammenheng har også forholdene i Storvannet vært kartlagt. Kommunen har også deltatt i internasjonalt samarbeid i forbindelse med Countdown 2010 (tiltak for bevaring av biologisk mangfold), og Coast Adapt (kystsamfunns tilpasning til endret klima). 20

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008

Nedre Eiker kommune. - trygghet og samhold Årsrapport 2008 Nedre Eiker kommune trygghet og samhold Årsrapport Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 10 Årsberetningen

Detaljer

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen

Loppa kommune. Dra på Lopphavet et hav av muligheter. Foto: Terje K. Haugen. Foto Terje K. Haugen Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter 2012 Foto: Terje K. Haugen Foto Terje K. Haugen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Organisasjon og bemanning... 2 2. Rådmannens generelle kommentarer... 6 3. Hva

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer